Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 12

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

85
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 12

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi hai ChiÕc r­¬ng da ®en L ­u H­¬ng ®¸p: - H¾n ®¸nh gi¸ Hå ThiÕt Hoa qu¸ thÊp! H¾n cho r»ng TiÓu Hå say råi lµ bÊt tri nh©n sù, nªn ®Þnh t×m ®Õn TiÓu Hå hÇu ra tay. H¾n kh«ng hiÓu næi ng­êi uèng r­îu bõng tØnh mau h¬n ng­êi kh«ng uèng trõ ra khi kh«ng cßn tØnh næi. Mµ TiÓu Hå lµm g× say chÕt ®i ®­îc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ph¶i! Th­êng th× ai say mau, tØnh còng mau. L­u H­¬ng tiÕp: - ThÊt b¹i lÇn ®Çu, h¾n do lèi bÝ mËt tho¸t ®i nh­ng bÞ TiÓu Hå nhËn diÖn, tuy h¾n ch­a ®o¸n ®Þnh ®­îc lµ bän ta ph¸t hiÖn sù gi¶ chÕt cña h¾n hay kh«ng, mÉu ng­êi cña h¾n kh«ng thÓ m¹o hiÓm do ®ã h¾n ph¶i ¸p dông kÕ s¸ch cuèi cïng. Anh V¹n Lý thë dµi: - §óng vËy! MÉu ng­êi ®ã bÊt cø lµm viÖc g× còng l­u l¹i mét vµi lèi tho¸t. Gi¶ chÕt kh«ng xong, h¾n dïng ®Õn biÖn ph¸p thø hai. L­u H­¬ng tiÕp: - T­ëng tÊt h¾n ®∙ th­¬ng l­îng kü víi C©u Tö Tr­êng. C©u Tö Tr­êng cã nhiÖm vô dô dÉn chóng ta tr¸nh xa xa c¸c d∙y phßng, nh©n c¬ héi ®ã h¾n tho¸t ®i. B¹ch LiÖp hái: - BiÓn réng mªnh m«ng h¾n trèn ®i ®©u chø? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Trªn s©n thuyÒn cã mét chiÕc xuång cøu cÊp. Lóc t¹i h¹ lªn ®ã th× chiÕc xuång kh«ng cßn t¹i chç n÷a. B¹ch LiÖp cau mµy: - Xuång cøu cÊp ®ã ®i ®­¬c bao xa ®©u? ChØ cÇn mét l­în sãng võa th«i, kh«ng lín l¾m, xuång còng lËt óp, nÕu kh«ng ch×m. Anh V¹n Lý thë ra: http://www.vietkiem.com -250- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §inh Phong hµnh sù ch¾c ch¾n lµ ph¶i chu ®¸o. T¹i h¹ nghÜ h¾n cã dù phßng thuyÒn tiÕp øng trong vïng phô cËn. B¹ch LiÖp trÇm ng©m mét lóc bçng c­êi vang thèt: - H¾n ®µo tÈu lµ h¾n kh«ng giÕt bän chóng ta. Anh V¹n Lý kh«ng nãi g×. L­u H­¬ng c­êi khæ: - H¾n ®Ó bän chóng ta l¹i ®©y lµ v× h¾n biÕt lµ bän chóng ta kh«ng cßn sèng ®­îc bao l©u n÷a. Dï trong t×nh huèng bi ®¸t ®Õn ®©u, L­u H­¬ng vÉn cßn hy väng. Chµng cßn mét h¬i thë lµ cßn mét ®iÓm hy väng. M­êng t­îng vÜnh viÔn chµng kh«ng hÒ tuyÖt väng. B¹ch LiÖp trè m¾t: - Kh«ng cßn sèng l©u? T¹i sao kh«ng sèng l©u? L­u H­¬ng ®¸p: - BiÓn réng mªnh m«ng, chóng ta kh«ng cã b¶n ®å v­ît biÓn th× cßn biÕt n¬i nµo cã ®¶o, n¬i nµo ®Êt liÒn. Tr­íc khi h¾n trèn ®i, h¾n cßn giÕt hÕt thñy thñ, cèt ý lµm cho chóng ta ph¶i khèn ®èn gi÷a biÓn, ®Ó cuèi cïng råi còng chÕt lu«n Hå ThiÕt Hoa thèt: - Tuy nhiªn, Ýt nhÊt chóng ta còng cã thÓ theo con ®­êng cò quay trë vÒ! L­u H­¬ng thë ra: - ThuyÒn th× qu¸ to, dï cã Tr­¬ng Tam quen nghÒ hµng h¶i mµ ta còng cã biÕt phÇn nµo, nh­ng hai chóng ta ®©u ®ñ søc ®iÒu khiÓn mét con thuyÒn nh­ thÕ nÇy. Hµ huèng... Hå ThiÕt Hoa hái: - Hµ huèng lµm sao? L­u H­¬ng tiÕp: - VÊn ®Ò träng d¹i vµ cÊp b¸ch nhÊt lµ vËt thùc cïng n­íc ngät. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Tr¸i l¹i, c¸i ®ã kh«ng thµnh vÊn ®Ò nh­ ng­¬i t­ëng. Ta cã xem qua kho chøa ®å thÊy vËt thùc vµ n­íc uèng cßn rÊt nhiÒu. L­u H­¬ng thë dµi: http://www.vietkiem.com -251- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i thÊy tõ lóc nµo? L©u råi hay míi ®©y? NÕu ta ®o¸n kh«ng lÇm th× §inh Phong kh«ng chõa l¹i cho chóng ta ®©u. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh thèt: - §Ó ta ®i xem thö! BiÕt ®©u h¾n ch¼ng nhí ®Õn viÖc ®ã. Anh V¹n Lý ®¸p: - §i xem v« Ých! H¾n kh«ng quªn ®©u! Hå ThiÕt Hoa thõ ng­êi, kh«ng cßn cÊt b­íc næi. Anh V¹n Lý tiÕp: - T¹i h¹ võa råi, nh©n viÖc kiÕm ng­êi cã ®i qua ®ã nhËn thÊy bao nhiªu lu, hñ chøa n­íc ®Òu bÞ ®Ëp bÓ, b©y giê dï cho lµ mét chÐn n­íc còng kh«ng cßn! Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn vËt thùc? Anh V¹n Lý ®¸p: - VËt thùc cßn nguyªn. §inh Phong hiÓu r»ng chÕt kh¸t nhanh h¬n chÕt ®ãi, mµ l¹i khã chÞu h¬n nhiÒu. Huèng chi ¨n mµ kh«ng uèng th× l¹i cµng chÕt gÊp. Kim Linh Chi bçng thèt: - ThiÕu n­íc cã sao ®©u! N­íc biÓn kia chóng ta uèng mÊy ®êi cho hÕt? C¸i nµng thiªn kim tiÓu th¬ ®ã sao mµ ngèc thÕ? Ch¶ hiÓu qu¸i g× c¶! Anh V¹n Lý kh«ng d»n lßng ®­îc ph¶i ph× c­êi. Kim Linh Chi trõng m¾t g¾t: - C­êi c¸i g×? Ch¼ng lÏ ta nãi sai. Hå ThiÕt Hoa cè nhÞn c­êi ®¸p: - §óng! §óng l¾m! Y ®¶o m¾t nh×n quanh l¹i tiÕp: - Tr­íc kia cã mét vÞ hoµng ®Õ rÊt th«ng minh, trong mét cuéc tuÇn du vµo mét thÞ trÊn, thÊy d©n chóng ®ãi qu¸ s¾p chÕt bÌn hái: "T¹i sao cã viÖc nh­ vËy?" §oµn tïy tïng gi¶i thÝch cho nhµ vua biÕt, v× liªn tiÕp mÊy n¨m h¹n h¸n, mïa mµng thÊt b¹i, lóa thãc kh«ng ®ñ cho d©n ¨n. Nhµ vua lÊy lµm l¹ hái: "Kh«ng cã lóa ¨n th× ¨n gµ, vÞt, heo, dª, t¹i sao l¹i nhÞn ®ãi?" http://www.vietkiem.com -252- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trong tr­êng hîp nµy mµ ®em chuyÖn hµi h­íc ra ®­îc, häa ch¨ng trªn ®êi chØ cã mçi mét Hå ThiÕt Hoa th«i! Kim Linh Chi më to ®«i m¾t, m­êng t­îng ch¼ng hiÓu Hå ThiÕt Hoa muèn nãi g×. B¹ch LiÖp nh×n nµng, ¸nh m¾t vôt dÞu l¹i, gi¶i thÝch cho nµng hiÓu: - N­íc biÓn mÆn l¾m, kh«ng uèng ®­îc. Uèng vµo lµ möa ra liÒn, mµ kh«ng chõng còng ph¸t ®iªn lu«n. Kim Linh Chi ®á mÆt, c¾n m«i, quay ®Çu vÒ h­íng kh¸c, nµng kªu lªn: - C¸c ng­¬i xem! C¸i g× vËy? Mäi ng­êi nh×n theo h­íng m¾t cña nµng, nhËn ra chiÕc r­¬ng ®en. ChiÕc r­¬ng mµ C©u Tö Tr­êng gi÷ kÌ kÌ bªn m×nh, dï ë ®©u, lóc nµo, h¾n còng ch¼ng rêi xa. Hå ThiÕt Hoa nh¶y vät tíi cÇm chiÕc r­¬ng lªn quan s¸t mét lóc ®o¹n thèt: - §óng råi! Qu¶ lµ chiÕc r­¬ng cña C©u Tö Tr­êng. Tr­¬ng Tam cau mµy: - H¾n xem chiÕc r­¬ng cßn träng h¬n sanh m¹ng, t¹i sao l¹i bá n¬i ®©y. B¹ch LiÖp thèt: - Hay lµ chiÕc r­¬ng trèng kh«ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - R­¬ng nÆng l¾m! Kh«ng thÓ lµ r­¬ng trèng ®­îc. Ýt nhÊt còng nÆng trªn tr¨m c©n. Tr­¬ng Tam tiÕp: - T¹i h¹ võa gÆp h¾n lµ ph¶i lÊy lµm l¹ liÒn. ChiÕc r­¬ng cò chøa ®ùng nh÷ng g×? Sao h¾n quý träng nã qu¸ ®é? H¾n ®¾c ý c­êi h× råi tiÕp lu«n: - Nh­ng hiÖn t¹i th× kh«ng cÇn më n¾p t¹i h¹ còng biÕt c¸i g× ë trong ®ã. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i trë thµnh th«ng minh tõ lóc nµo thÕ? Tr­¬ng Tam lê ®i sù mai mØa cña Hå ThiÕt Hoa, tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -253- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NhÊt ®Þnh lµ nh÷ng b¸u vËt do h¾n c­íp ®­îc cho nªn h¾n h»ng nãi lµ chiÕc r­¬ng cña h¾n quý h¬n vµng. B¹ch LiÖp s¸ng m¾t lªn, v­¬n tay ®Þnh chôp lÊy chiÕc r­¬ng. L­u H­¬ng bËt c­êi thèt: - Ta sî ng­¬i ®o¸n sai, Tr­¬ng Tam! Tr­¬ng Tam g¾t: - Sai thÕ nµo ®­îc? L­u H­¬ng ung dung gi¶i thÝch: - NÕu chiÕc r­¬ng ®ã chøa ®ùng nh÷ng vËt b¸u v« gi¸ th× dï cho C©u Tö Tr­êng cã quªn, §inh Phong còng kh«ng quªn. Anh V¹n Lý thë dµi: - Ph¶i! NÕu kh«ng cã tr©n ch©u b¸u vËt th× h¾n kh«ng thÓ ®Õn Tiªu Kim QuËt! Nh­ vËy lµm sao h¾n quªn? H¾n bá r­¬ng l¹i chØ v× nã kh«ng cã gi¸ trÞ g×. B¹ch LiÖp ®á mÆt rót tay vÒ. Hå ThiÕt Hoa nheo m¾t h­íng qua Tr­¬ng Tam c­êi mØa: - Ta cø ngì ng­¬i th«ng minh ®ét ngét. Th× ra ng­¬i vÉn ngèc nh­ th­êng. Tr­¬ng Tam trõng m¾t tr¶ l¹i ®¸p: - §­îc råi! VËy ng­¬i thö ®o¸n xem trong r­¬ng cã vËt g×? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta ®o¸n kh«ng ra! Kh«ng cÇn ph¶i ®o¸n uæng c«ng. R­¬ng n¬i tay ta, ta cø më ra lµ biÕt ngay. R­¬ng cã khãa. Hai æ khãa chÕ biÕn cùc kú tinh x¶o, l¹i cøng ch¾c. Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - §∙ ®Ó r­¬ng l¹i, sao kh«ng ®Ó lu«n ch×a khãa? Y toan ®­a tay bÎ khãa, bçng dõng l¹i c­êi thèt: - Cã tªn trém chóa ë ®©y, téi g× ta ph¶i ra tay. L­u H­¬ng c­êi nh¹t, tiÕp lÊy chiÕc r­¬ng, nh×n tho¸ng qua, cÊt tiÕng: http://www.vietkiem.com -254- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChiÕc khãa nÇy do TriÖu Ma Tö t¹i Hå §ång trong thµnh B¾c chÕ t¹o, y lµ mét viªn chøc lµm viÖc cuèn rÌm, cã biÖt tµi s¸ng chÕ c¸c lo¹i khãa. VÞ tÊt ta më ®­îc. B¹ch LiÖp chen vµo: - Cho t¹i h¹ xem cã më ®­îc ch¨ng? H¾n vÉn ch­a yªn t©m thÊy chiÕc r­¬ng ë trong tay ng­êi kh¸c, dï ng­êi kh¸c lµ L­u H­¬ng. L­u H­¬ng b¶o: - CÈn thËn ®Êy B¹nh huynh. Cã nhiÒu chiÕc r­¬ng chøa ®ùng c¬ quan b¾n tªn ng¾n tÈm ®éc hoÆc khãi mª, theo ý t¹i h¹ th× kh«ng më ®­îc th× th«i, ®õng mã m¸y ®Õn mµ cã h¹i. B¹ch LiÖp g­îng c­êi: - Chóng ta ®ang ë trong c¶nh cïng th× sî g× n÷a mµ kh«ng m¹o hiÓm? G∙ tiÕp lÊy chiÕc r­¬ng cÇm tay t¶, cßn tay h÷u rót mét thanh trñy thñ d­íi ®Õ giµy, ¸nh thÐp lãe lªn s¸ng rùc. Ai còng biÕt thanh ®ao ®ã chÐm s¾t nh­ chÐm bïn. Hå ThiÕt Hoa buét miÖng t¸n liÒn: - §ao tèt qu¸! B¹ch LiÖp ®¾c ý thèt: - Hïng §¹i t­íng qu©n tÆng t¹i h¹ ®ã. Nghe nãi nã lµ mét vËt cæ trªn ngh×n n¨m. G∙ ®Þnh dïng ®ao chÆt khãa, ngê ®©u cã ai ®ã hÊt nhÑ c¸nh chá tay t¶ cña g∙. ChiÕc r­¬ng bay sang L­u H­¬ng. B¹ch LiÖp biÕn s¾c thèt: - Ch¼ng lÏ H­¬ng So¸i... Anh V¹n Lý véi chËn lêi g∙: - H­¬ng So¸i tõ l©u vèn tÝnh cÈn thËn, nghe lêi y lµ ch¼ng bao giê thiÖt thßi B¹ch LiÖp kh«ng nãi g× song vÎ bÊt phôc hiÖn lé trong thÇn s¾c. L­u H­¬ng thèt: - T¹i h¹ nghÜ kû, ch¼ng ph¶i v« duyªn v« cí mµ hä ®Ó l¹i ®©y chiÕc r­¬ng, dï chóng ta muèn xem bªn trong cã vËt g× th× Ýt nhÊt còng ph¶i thËn träng. http://www.vietkiem.com -255- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thèt xong chµng qu¨ng chiÕc r­¬ng ®Õn mét gãc xa xa. B¹ch LiÖp l¹nh lïng mai mØa: - Ch¾c H­¬ng So¸i cã ma ph¸p? §Þnh më khãa trong kho¶ng c¸ch xa xa nh­ c¸i lèi c¸ch kh«ng ®iÓm huyÖt? L­u H­¬ng c­êi nh¹t hái: - B¹ch huynh cã thÓ cho m­în ®ao ch¨ng? B¹ch LiÖp do dù cuèi cïng trao thanh trñy thñ cho chµng. L­u H­¬ng ­ím mòi ®ao thë dµi thèt: - Qu¶ lµ mét thanh böu ®ao. TiÕng "®ao" võa bu«ng th× thanh ®ao còng võa bay ®i. Mét vÖt s¸ng dµi vÎ nhanh, dµi. Hai tiÕng coong coong vang lªn, hai æ khãa r¬i xuèng. B¹ch LiÖp giËt m×nh kªu thÊt thanh: - TuyÖt!... TiÕng kªu còa g∙ võa vang, mét tiÕng næ kinh hån tiÕp theo liÒn nh­ nói ®æ, ®Êt sôp. Con thuyÒn to lín nh­ thÕ vÉn bÞ tiÕng næ chÊn ®éng trßng trµnh. ChiÕc r­¬ng da mµu ®en næ tung! DÜ nhiªn con thuyÒn bÞ vì mét gãc, n­íc biÓn trµn vµo. B¹ch LiÖp chÕt s÷ng, må h«i ®æ ra nh­ t¾m. NÕu g∙ më n¾p r­¬ng th× hiÖn t¹i h¾n biÕn thµnh tro råi. Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Khèn n¹n thËt! Ch¼ng lÏ chóng sî bän ta kh«ng ®i gÊp mµ chÕt sao chø? Y cßn muèn m¾ng n÷a nh­ng th× giê ®©u mµ m¾ng? N­íc biÓn trµn vµo, kh«ng bao l©u, n­íc ngËp khoang thuyÒn lªn ®Õn ®Çu gèi. Anh V¹n Lý kªu lín: - Nhanh lªn! Lªn s©n thuyÒn nhanh ®i! Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - Trong mÊy phót n÷a th«i thuyÒn sÏ ch×m s©u d­íi lßng biÓn, chóng ta cßn lªn ®ã lµm g× n÷a? Hå ThiÕt Hoa vÉn cßn c¨m hËn: http://www.vietkiem.com -256- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i bän ®ã ¸c ®éc qu¸! C¶ chiÕc xuång cøu cÊp chóng còng kh«ng chõa l¹i. Tr­¬ng Tam nghiÕn r¨ng: - H¾n lîi h¹i thËt. Anh V¹n Lý còng tá ý phôc §inh Phong, chuÈn bÞ mét kÕ ho¹ch cùc kú chu ®¸o. L­u H­¬ng ®øng ®ê ra ®ã, m­êng t­îng chÕt ®iÕng, b©y giê chµng míi cÊt tiÕng: - H¾n cßn mét s¬ hë. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - S¬ hë g×? L­u H­¬ng ®¸p: - Quan tµi! *** vietkiem.com *** Mét cç quan tµi cã thÓ xem nh­ lµ mét con thuyÒn, dï nhá vÉn lµ mét con thuyÒn. Sè quan tµi vµ sè ng­êi t­¬ng ®­¬ng, mçi ng­êi ®­îc mét chiÕc. Ngåi trong quan tµi nh×n con thuyÒn tõ tõ ch×m, nÕu kh«ng lµ ng­êi trong c¶nh th× ch¼ng ai t¶ ®óng thùc c¶nh. Nh×n chung quanh, nh×n xa xa, chØ thÊy biÓn c¶ bao la, trªn mÆt biÓn chØ cã s¸u cç quan tµi. Vµ nh÷ng chiÕc quan tµi cã ng­êi! Ng­êi cßn sèng nh¨n. Hå ThiÕt Hoa vôt c­êi lªn råi thèt: - H¾n chuÈn bÞ quan tµi ®­a chóng ta vÒ diªm ®Þa kh«ng ngê quan tµi cøu sèng chóng ta. Tr­¬ng Tam còng c­êi. B¹ch LiÖp lÊy lµm l¹, tù hái lµm sao hä c­êi ®­îc trong t×nh huèng nÇy! Dï ch­a chÕt ch×m, cuèi cïng hä còng chÕt kh¸t, chÕt ®ãi, nÕu cã b¶o to bÊt ngê, quan tµi còng ch×m ®­îc vËy chí? Sèng t¹m ®©y lÊy g× ¨n, n­íc ®©u uèng? Bëi trong quan tµi lµm g× cã chøa thøc ¨n, n­íc uèng? http://www.vietkiem.com -257- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan G∙ cã hiÓu ®©u, ng­êi ta c­êi ®­îc lµ nhê dòng khÝ, cã dòng khÝ lµ cã thÓ sèng, dòng khÝ gióp t¹o nghÞ lùc v­ît qua c¬n nguy, kÒm gi÷ b×nh tÜnh ®Ó øng phã víi t×nh h×nh. L­u H­¬ng tõ trong quan tµi qu¨ng ra mét cuén d©y s¾t. - C¸c ng­êi coi ®ñ ch­a? NÕu ®ñ th× lÊy d©y nµy mµ cét c¸c cç quan tµi l¹i, ®õng cho t¶n m¸c xa nhau. Tr­¬ng Tam c­êi hái: - Cét s¸u cç quan tµi l¹i ®­îc råi, song cã nªn gi÷ lu«n nh÷ng chiÕc n¾p ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Ph¶i gi÷ chø. Tr­íc vµ sau giê ngä, th¸i d­¬ng chiÕu nãng ghª l¾m. Chóng ta kh«ng n­íc uèng, l¹i bÞ n¾ng ®èt chÞu sao næi? Ph¶i cã n¾p quan tµi che n¾ng, che s­¬ng chóng ta míi ngñ ®­îc. B¹ch LiÖp thë dµi thèt: - H­¬ng So¸i qu¶ lµ con ng­êi phi th­êng, lo nghÜ chu ®¸o v« t­ëng! §inh Phong dï gian ho¹t, vÉn cßn kÐm xa. §Õn b©y giê g∙ míi phôc L­u H­¬ng. Hå ThiÕt Hoa gËt gï: - §óng! L∙o Xó Trïng qu¶ lµ con ng­êi phi th­êng! Ta phôc ng­¬i lu«n! Anh V¹n Lý thë ra: - Sù viÖc ®Õn lóc nguy nan míi thÊy râ b¶n s¾c cña H­¬ng So¸i. L­u H­¬ng kh«ng nãi g×, chµng m­êng t­îng kh«ng nghe hoÆc gi¶ cã nghe mµ kh«ng cã th× giê l­u ý. Chµng ®ang nghÜ ®Õn mét viÖc. ViÖc ®ã lµ sèng sãt ®Ó trë vÒ ®Êt liÒn. *** vietkiem.com *** BiÓn bao la, v« bê bÕn, cßn biÕt lôc ®Þa ë ph­¬ng h­íng nµo? B×nh minh, th¸i d­¬ng lªn, mÆt biÓn ¸nh vµng, nh« nhÊp lao xao. Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -258- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Xem ra chóng ta ch¾c ch¾n lµ lÊy biÓn lµm må. VËn h¹n cña ta th­êng ngµy ®á l¾m, kh«ng biÕt chõng chóng ta ®ang tr«i gi¹t vÒ ®Êt liÒn ®ã nhÐ! Tr­¬ng Tam than: - C¸c vÞ xem kia, con ng­êi ®ã vÉn ch­a chÞu ngñ yªn cho. H¾n kh«ng ngñ mµ h¾n l¹i nu«i méng! ThËt lµ m©u thuÉn. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Nu«i méng? Ng­¬i cho lµ kh«ng thÓ? Tr­¬ng Tam bu«ng gän: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ! Hå ThiÕt Hoa g¾t: - T¹i sao? Y bu«ng c©u ®ã cho Tr­¬ng Tam, song m¾t y l¹i h­íng vÒ L­u H­¬ng. Bëi y biÕt lµm g× Tr­¬ng Tam gi¶i ®¸p næi c©u hái cña y. L­u H­¬ng thèt: - N­íc biÓn kh«ng gièng n­íc s«ng, lµ kh«ng bao giê cã chiÒu duy nhÊt, n­íc lín ch¶y ng­îc, n­íc rßng ch¶y xu«i. N­íc biÓn kh«ng cã gißng, nÕu chóng ta bÞ tr«i ®i, gi¹t l¹i, lµ giã ®¸nh sãng, sãng ®ïa ®ã th«i. Cho nªn lóc biÓn tÞnh, chóng ta chØ loanh quanh trong mét vïng kh«ng lín l¾m, h»ng th¸ng vÉn cßn ë trong vïng ®ã. Th× dï quan tµi cã di chuyÓn, còng chØ di chuyÓn loanh quanh, kh«ng thÓ h­íng vÒ mét môc tiªu mong muèn. Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét lóc: - ThÕ th× ph¶i lµm sao? L­u H­¬ng ®¸p: - N­íc biÓn kh«ng ®­a ®i, chóng ta t×m c¸ch tù ®i. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng ph¶i lµm sao míi ®­îc chø? L­u H­¬ng tiÕp: - N¾p quan tµi cã chç dïng kh¸c, ngoµi c¸i viÖc che n¾ng, che m­a. Cã thÓ dïng nã thay chÌo. §Ó Kim c« n­¬ng ra ngoµi, n¨m ng­êi chóng ta h∙y cïng xuÊt lùc. http://www.vietkiem.com -259- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi vôt hái: - T¹i sao ®Ó ta ra ngoµi? L­u H­¬ng mØm c­êi kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa ®¸p thay liÒn: - Nh©n v× c« n­¬ng lµ n÷ nh©n mµ h¾n th× lu«n lu«n ­u ®¶i n÷ nh©n. Kim Linh Chi trõng m¾t. Nµng lµ ng­êi thø nhÊt cÇm n¾p quan tµi. Hå ThiÕt Hoa nh×n qua L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - Xem ra lÇn nÇy ng­¬i vuèt nh»m ch©n ngùa thay v× m«ng ngùa. Ngùa ®¸ lµ ph¶i. Ta khuyªn ng­¬i lµ tõ nay nªn xem n÷ nh©n nh­ nam nh©n vµ rót sù ­u ®∙i l¹i ®Ó tr¸nh bÞ ngùa ®¸ nh­ h«m nay. BÊt qu¸... Y nheo m¾t c­êi h× h× tiÕp: - Con ng­êi cã phóc mµ kh«ng h­ëng phóc, dï cho th«ng minh, c¸i th«ng minh ®ã Êu trÜ qu¸. Kim Linh Chi m­êng t­îng suýt hÐt lªn. B¹ch LiÖp véi chen lêi: - Kim c« n­¬ng lµ bËc n÷ trung hµo kiÖt, chóng ta kh«ng nªn xem nh­ n÷ nh©n th­êng. L­u H­¬ng thèt: - NÕu vËy chóng ta s¸u ng­êi ph©n thµnh hai ban, Kim c« n­¬ng, B¹ch huynh vµ Anh l∙o tiÒn bèi lµm ban thø nhÊt, cßn ban thø hai gåm Tr­¬ng Tam, Hå ThiÕt Hoa vµ t¹i h¹. B¹ch LiÖp hái: - B¬i vÒ h­íng nµo ®©y? L­u H­¬ng ®¸p: - §«ng Nam! B¹ch LiÖp l¹i hái: - §«ng Nam ë h­íng mÆt trêi, n¾ng chãi xèn m¾t l¾m, t¹i sao m×nh kh«ng ®i vÒ T©y B¾c? Hµ huèng chóng ta do tõ T©y B¾c ®Õn ®©y mµ. Ch¾c ch¾n lôc ®Þa n»m vÒ h­íng T©y B¾c. http://www.vietkiem.com -260- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Chóng ta ®i thuyÒn suèt hai ngµy ®ªm råi míi tíi ®©y. B»ng vÒ thÓ lùc cña chóng ta, tuyÖt ®èi kh«ng lµm sao vÒ l¹i næi. B¹ch LiÖp cau mµy: - Nh­ng h­íng §«ng Nam... L­u H­¬ng chËn lêi: - Nghe nãi trªn mÆt biÓn vÒ h­íng §«ng Nam, cã v« sè ®¶o nhá kh«ng tªn, l¹i ë trªn trôc th«ng th­¬ng gi÷a Trung Nguyªn vµ §«ng Doanh Phï Tang. §i vÒ h­íng ®ã, chóng ta cã nhiÒu hy väng gÆp th­¬ng thuyÒn hoÆc h¶i ®¶o. GÆp mét trong hai thø ®ã lµ chóng ta tho¸t n¹n. B¹ch LiÖp suy nghÜ mét lóc, thë dµi lÈm nhÈm: - H­¬ng So¸i cao minh qu¸, trªn chç t­ëng cña t¹i h¹. *** vietkiem.com *** N¾p quan tµi ®©u ph¶i nhÑ. Nã còng kh«ng gän gµng, dïng lµm chÌo thËt lµ bÊt tiÖn. Còng may, s¸u ng­êi ®ã ®Òu lµ cao thñ vâ l©m, ba ng­êi hiÖp lµm mét ban, næ lùc b¬i, chiÕc bÌ s¸u cç quan tµi di chuyÓn còng kh¸ nhanh. Ng­êi g¾ng søc nhiÒu nhÊt lµ Kim Linh Chi. Nµng muèn cho Hå ThiÕt Hoa tr«ng thÊy, y sÏ kh«ng khinh nµng lµ ng­êi v« dông. B¹ch LiÖp lu«n miÖng t¸n song Hå ThiÕt Hoa th× th¶n nhiªn n»m trong quan tµi, vê kh«ng l­u ý ®Õn nµng. Kim Linh Chi tøc, muèn ph¸t t¸c l¾m song nµng qu¸ nhäc kh«ng hß hÐt næi. Xem nµng cµng lóc cµng nhäc phê ra, dÜ nhiªn mét thiªn kim tiÓu th¬ ®©u lµm næi nh÷ng c«ng viÖc nh­ vËy. DÇn dÇn tay yÕu, da næi bäc n­íc, phång lªn hång hång, c¸nh tay ho¹t ®éng chËm... Hå ThiÕt Hoa tuy vê phít tØnh song chèc chèc liÕc sang canh chõng. §Õn lóc ®ã, y vôt ngåi dËy, cao giäng thèt: - §æi ban ®­îc råi. B¹ch LiÖp nh×n Kim Linh Chi mØm c­êi ®¸p: - §æi ban ®óng lóc l¾m! T¹i h¹ ®uèi søc råi ®©y. http://www.vietkiem.com -261- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V¹n Lý nh×n g∙ råi nh×n Kim Linh Chi, m¾t tuy cã ý c­êi, song thÇn tr×nh th× ­u uÊt. Giµu kinh nghiÖm nh­ l∙o, lµm g× kh«ng thÊu ®¸o tËn s©u xa trong ®¸y lßng cña ®«i nam n÷ thanh xu©n? L∙o vui lµ v× B¹ch LiÖp t×m ®­îc ý trung nh©n. L∙o lo lµ trong t­¬ng lai, vÞ tÊt cuéc h«n nh©n sÏ thµnh tùu. *** vietkiem.com *** Víi ban míi, bÌ gç quan tµi l­ít ®i cùc nhanh, kh«ng kÐm thuyÒn xu«i giã, no b­êm. Kim Linh Chi tùa m×nh vµo v¸ch quan tµi, nh×n ra bèn phÝa, m¾t long lanh vµi h¹t lÖ. Hå ThiÕt Hoa kh«ng tha, bu«ng lêi khÝch b¸c mai mØa. B¹ch LiÖp tøc, ®øng ph¾t dËy, cao giäng thèt: - Hå huynh nãi m∙i, mÊt c¶ khÝ lùc. H∙y lo chÌo chø! Hå ThiÕt Hoa kh«ng l­u ý g× ®Õn g∙. B¹ch LiÖp biÕt m×nh lè, thÑn ®á mÆt, quay sang Kim Linh Chi tiÕp: - C« n­¬ng ®õng ph¸t c¸u, ai nãi g× mÆc hä, c« lê ®i kh«ng nghe lµm g×. Ngê ®©u, ®¸p l¹i c¸i h¶o ý cña g∙, Kim Linh Chi trõng m¾t hÐt to: - Ta muèn nghe ai nãi hay kh«ng nghe ai nãi lµ viÖc cña ta, ch¼ng cã ®iÓm nhá nµo liªn quan nµo víi ng­¬i c¶. Ng­¬i thß c¸i miÖng vµo lµm g×? B¹ch LiÖp s÷ng sê, mÆt ®á lªn, thiÕu ®iÒu nh¶y xuèng biÓn dÊu thÑn. Anh V¹n Lý ®Æng h¾ng mÊy tiÕng g­îng në mét nô c­êi thèt: - Th¸i d­¬ng nh¶ nãng, ng­êi kh«ng n­íc uèng, c¬ thÓ bÊt ®iÒu, t©m t×nh tù nhiªn kh«ng æn. Tèt h¬n nªn lÊy n¾p quan tµi ®Ëy l¹i mµ ngñ, muèn nãi g× ®îi ®Õn hoµng h«n mµ nãi. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! NÕu cø chÌo ng­êi b»ng ®¸ còng ph¶i ng∙, ®õng nãi b»ng x­¬ng b»ng thÞt. Mét tiÕng b×nh vang lªn, Kim Linh Chi tr­íc ai hÕt, ®Ëy n¾p quan tµi. Anh V¹n Lý kÐo B¹ch LiÖp n¨m xuèng b¶o: http://www.vietkiem.com -262- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §õng ®Ëy kÝn l¾m! Ph¶i chõa mét chót hë ®Ó cho cã giã lät vµo! Tr­¬ng Tam h¸ miÖng ng¸p råi lÈm nhÈm: - NÕu b©y giê cã mét chÐn Toan Mai Thang, ta d¸m b¸n m×nh ®Ó lÊy tiÒn mua. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín thèt: - Ng­¬i ®õng quªn, m×nh ng­¬i ®∙ b¸n mét lÇn råi ®Êy nhÐ. Tr­¬ng Tam trõng m¾t: - LÇn nµo còng lµ b¸n c¶, nÕu cã viÖc cÇn lµ ta tù b¸n, bao nhiªu lÇn còng kh«ng quan hÖ. Hå ThiÕt Hoa thë dµi c­êi khæ: - T¹ ¬n trêi ®Êt, ng­¬i kh«ng ph¶i lµ n÷ nh©n. Cho nªn tù b¸n m×nh bao nhiªu lÇn còng cßn nguyªn vÑn c¸i m×nh. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -263- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2