intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 12

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
80
lượt xem
9
download

Lưu hương đảo soái - tập 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 12

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi hai ChiÕc r­¬ng da ®en L ­u H­¬ng ®¸p: - H¾n ®¸nh gi¸ Hå ThiÕt Hoa qu¸ thÊp! H¾n cho r»ng TiÓu Hå say råi lµ bÊt tri nh©n sù, nªn ®Þnh t×m ®Õn TiÓu Hå hÇu ra tay. H¾n kh«ng hiÓu næi ng­êi uèng r­îu bõng tØnh mau h¬n ng­êi kh«ng uèng trõ ra khi kh«ng cßn tØnh næi. Mµ TiÓu Hå lµm g× say chÕt ®i ®­îc. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ph¶i! Th­êng th× ai say mau, tØnh còng mau. L­u H­¬ng tiÕp: - ThÊt b¹i lÇn ®Çu, h¾n do lèi bÝ mËt tho¸t ®i nh­ng bÞ TiÓu Hå nhËn diÖn, tuy h¾n ch­a ®o¸n ®Þnh ®­îc lµ bän ta ph¸t hiÖn sù gi¶ chÕt cña h¾n hay kh«ng, mÉu ng­êi cña h¾n kh«ng thÓ m¹o hiÓm do ®ã h¾n ph¶i ¸p dông kÕ s¸ch cuèi cïng. Anh V¹n Lý thë dµi: - §óng vËy! MÉu ng­êi ®ã bÊt cø lµm viÖc g× còng l­u l¹i mét vµi lèi tho¸t. Gi¶ chÕt kh«ng xong, h¾n dïng ®Õn biÖn ph¸p thø hai. L­u H­¬ng tiÕp: - T­ëng tÊt h¾n ®∙ th­¬ng l­îng kü víi C©u Tö Tr­êng. C©u Tö Tr­êng cã nhiÖm vô dô dÉn chóng ta tr¸nh xa xa c¸c d∙y phßng, nh©n c¬ héi ®ã h¾n tho¸t ®i. B¹ch LiÖp hái: - BiÓn réng mªnh m«ng h¾n trèn ®i ®©u chø? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Trªn s©n thuyÒn cã mét chiÕc xuång cøu cÊp. Lóc t¹i h¹ lªn ®ã th× chiÕc xuång kh«ng cßn t¹i chç n÷a. B¹ch LiÖp cau mµy: - Xuång cøu cÊp ®ã ®i ®­¬c bao xa ®©u? ChØ cÇn mét l­în sãng võa th«i, kh«ng lín l¾m, xuång còng lËt óp, nÕu kh«ng ch×m. Anh V¹n Lý thë ra: http://www.vietkiem.com -250- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §inh Phong hµnh sù ch¾c ch¾n lµ ph¶i chu ®¸o. T¹i h¹ nghÜ h¾n cã dù phßng thuyÒn tiÕp øng trong vïng phô cËn. B¹ch LiÖp trÇm ng©m mét lóc bçng c­êi vang thèt: - H¾n ®µo tÈu lµ h¾n kh«ng giÕt bän chóng ta. Anh V¹n Lý kh«ng nãi g×. L­u H­¬ng c­êi khæ: - H¾n ®Ó bän chóng ta l¹i ®©y lµ v× h¾n biÕt lµ bän chóng ta kh«ng cßn sèng ®­îc bao l©u n÷a. Dï trong t×nh huèng bi ®¸t ®Õn ®©u, L­u H­¬ng vÉn cßn hy väng. Chµng cßn mét h¬i thë lµ cßn mét ®iÓm hy väng. M­êng t­îng vÜnh viÔn chµng kh«ng hÒ tuyÖt väng. B¹ch LiÖp trè m¾t: - Kh«ng cßn sèng l©u? T¹i sao kh«ng sèng l©u? L­u H­¬ng ®¸p: - BiÓn réng mªnh m«ng, chóng ta kh«ng cã b¶n ®å v­ît biÓn th× cßn biÕt n¬i nµo cã ®¶o, n¬i nµo ®Êt liÒn. Tr­íc khi h¾n trèn ®i, h¾n cßn giÕt hÕt thñy thñ, cèt ý lµm cho chóng ta ph¶i khèn ®èn gi÷a biÓn, ®Ó cuèi cïng råi còng chÕt lu«n Hå ThiÕt Hoa thèt: - Tuy nhiªn, Ýt nhÊt chóng ta còng cã thÓ theo con ®­êng cò quay trë vÒ! L­u H­¬ng thë ra: - ThuyÒn th× qu¸ to, dï cã Tr­¬ng Tam quen nghÒ hµng h¶i mµ ta còng cã biÕt phÇn nµo, nh­ng hai chóng ta ®©u ®ñ søc ®iÒu khiÓn mét con thuyÒn nh­ thÕ nÇy. Hµ huèng... Hå ThiÕt Hoa hái: - Hµ huèng lµm sao? L­u H­¬ng tiÕp: - VÊn ®Ò träng d¹i vµ cÊp b¸ch nhÊt lµ vËt thùc cïng n­íc ngät. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Tr¸i l¹i, c¸i ®ã kh«ng thµnh vÊn ®Ò nh­ ng­¬i t­ëng. Ta cã xem qua kho chøa ®å thÊy vËt thùc vµ n­íc uèng cßn rÊt nhiÒu. L­u H­¬ng thë dµi: http://www.vietkiem.com -251- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i thÊy tõ lóc nµo? L©u råi hay míi ®©y? NÕu ta ®o¸n kh«ng lÇm th× §inh Phong kh«ng chõa l¹i cho chóng ta ®©u. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh thèt: - §Ó ta ®i xem thö! BiÕt ®©u h¾n ch¼ng nhí ®Õn viÖc ®ã. Anh V¹n Lý ®¸p: - §i xem v« Ých! H¾n kh«ng quªn ®©u! Hå ThiÕt Hoa thõ ng­êi, kh«ng cßn cÊt b­íc næi. Anh V¹n Lý tiÕp: - T¹i h¹ võa råi, nh©n viÖc kiÕm ng­êi cã ®i qua ®ã nhËn thÊy bao nhiªu lu, hñ chøa n­íc ®Òu bÞ ®Ëp bÓ, b©y giê dï cho lµ mét chÐn n­íc còng kh«ng cßn! Hå ThiÕt Hoa hái: - Cßn vËt thùc? Anh V¹n Lý ®¸p: - VËt thùc cßn nguyªn. §inh Phong hiÓu r»ng chÕt kh¸t nhanh h¬n chÕt ®ãi, mµ l¹i khã chÞu h¬n nhiÒu. Huèng chi ¨n mµ kh«ng uèng th× l¹i cµng chÕt gÊp. Kim Linh Chi bçng thèt: - ThiÕu n­íc cã sao ®©u! N­íc biÓn kia chóng ta uèng mÊy ®êi cho hÕt? C¸i nµng thiªn kim tiÓu th¬ ®ã sao mµ ngèc thÕ? Ch¶ hiÓu qu¸i g× c¶! Anh V¹n Lý kh«ng d»n lßng ®­îc ph¶i ph× c­êi. Kim Linh Chi trõng m¾t g¾t: - C­êi c¸i g×? Ch¼ng lÏ ta nãi sai. Hå ThiÕt Hoa cè nhÞn c­êi ®¸p: - §óng! §óng l¾m! Y ®¶o m¾t nh×n quanh l¹i tiÕp: - Tr­íc kia cã mét vÞ hoµng ®Õ rÊt th«ng minh, trong mét cuéc tuÇn du vµo mét thÞ trÊn, thÊy d©n chóng ®ãi qu¸ s¾p chÕt bÌn hái: "T¹i sao cã viÖc nh­ vËy?" §oµn tïy tïng gi¶i thÝch cho nhµ vua biÕt, v× liªn tiÕp mÊy n¨m h¹n h¸n, mïa mµng thÊt b¹i, lóa thãc kh«ng ®ñ cho d©n ¨n. Nhµ vua lÊy lµm l¹ hái: "Kh«ng cã lóa ¨n th× ¨n gµ, vÞt, heo, dª, t¹i sao l¹i nhÞn ®ãi?" http://www.vietkiem.com -252- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trong tr­êng hîp nµy mµ ®em chuyÖn hµi h­íc ra ®­îc, häa ch¨ng trªn ®êi chØ cã mçi mét Hå ThiÕt Hoa th«i! Kim Linh Chi më to ®«i m¾t, m­êng t­îng ch¼ng hiÓu Hå ThiÕt Hoa muèn nãi g×. B¹ch LiÖp nh×n nµng, ¸nh m¾t vôt dÞu l¹i, gi¶i thÝch cho nµng hiÓu: - N­íc biÓn mÆn l¾m, kh«ng uèng ®­îc. Uèng vµo lµ möa ra liÒn, mµ kh«ng chõng còng ph¸t ®iªn lu«n. Kim Linh Chi ®á mÆt, c¾n m«i, quay ®Çu vÒ h­íng kh¸c, nµng kªu lªn: - C¸c ng­¬i xem! C¸i g× vËy? Mäi ng­êi nh×n theo h­íng m¾t cña nµng, nhËn ra chiÕc r­¬ng ®en. ChiÕc r­¬ng mµ C©u Tö Tr­êng gi÷ kÌ kÌ bªn m×nh, dï ë ®©u, lóc nµo, h¾n còng ch¼ng rêi xa. Hå ThiÕt Hoa nh¶y vät tíi cÇm chiÕc r­¬ng lªn quan s¸t mét lóc ®o¹n thèt: - §óng råi! Qu¶ lµ chiÕc r­¬ng cña C©u Tö Tr­êng. Tr­¬ng Tam cau mµy: - H¾n xem chiÕc r­¬ng cßn träng h¬n sanh m¹ng, t¹i sao l¹i bá n¬i ®©y. B¹ch LiÖp thèt: - Hay lµ chiÕc r­¬ng trèng kh«ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - R­¬ng nÆng l¾m! Kh«ng thÓ lµ r­¬ng trèng ®­îc. Ýt nhÊt còng nÆng trªn tr¨m c©n. Tr­¬ng Tam tiÕp: - T¹i h¹ võa gÆp h¾n lµ ph¶i lÊy lµm l¹ liÒn. ChiÕc r­¬ng cò chøa ®ùng nh÷ng g×? Sao h¾n quý träng nã qu¸ ®é? H¾n ®¾c ý c­êi h× råi tiÕp lu«n: - Nh­ng hiÖn t¹i th× kh«ng cÇn më n¾p t¹i h¹ còng biÕt c¸i g× ë trong ®ã. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ng­¬i trë thµnh th«ng minh tõ lóc nµo thÕ? Tr­¬ng Tam lê ®i sù mai mØa cña Hå ThiÕt Hoa, tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -253- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NhÊt ®Þnh lµ nh÷ng b¸u vËt do h¾n c­íp ®­îc cho nªn h¾n h»ng nãi lµ chiÕc r­¬ng cña h¾n quý h¬n vµng. B¹ch LiÖp s¸ng m¾t lªn, v­¬n tay ®Þnh chôp lÊy chiÕc r­¬ng. L­u H­¬ng bËt c­êi thèt: - Ta sî ng­¬i ®o¸n sai, Tr­¬ng Tam! Tr­¬ng Tam g¾t: - Sai thÕ nµo ®­îc? L­u H­¬ng ung dung gi¶i thÝch: - NÕu chiÕc r­¬ng ®ã chøa ®ùng nh÷ng vËt b¸u v« gi¸ th× dï cho C©u Tö Tr­êng cã quªn, §inh Phong còng kh«ng quªn. Anh V¹n Lý thë dµi: - Ph¶i! NÕu kh«ng cã tr©n ch©u b¸u vËt th× h¾n kh«ng thÓ ®Õn Tiªu Kim QuËt! Nh­ vËy lµm sao h¾n quªn? H¾n bá r­¬ng l¹i chØ v× nã kh«ng cã gi¸ trÞ g×. B¹ch LiÖp ®á mÆt rót tay vÒ. Hå ThiÕt Hoa nheo m¾t h­íng qua Tr­¬ng Tam c­êi mØa: - Ta cø ngì ng­¬i th«ng minh ®ét ngét. Th× ra ng­¬i vÉn ngèc nh­ th­êng. Tr­¬ng Tam trõng m¾t tr¶ l¹i ®¸p: - §­îc råi! VËy ng­¬i thö ®o¸n xem trong r­¬ng cã vËt g×? Hå ThiÕt Hoa thèt: - Ta ®o¸n kh«ng ra! Kh«ng cÇn ph¶i ®o¸n uæng c«ng. R­¬ng n¬i tay ta, ta cø më ra lµ biÕt ngay. R­¬ng cã khãa. Hai æ khãa chÕ biÕn cùc kú tinh x¶o, l¹i cøng ch¾c. Hå ThiÕt Hoa lÈm nhÈm: - §∙ ®Ó r­¬ng l¹i, sao kh«ng ®Ó lu«n ch×a khãa? Y toan ®­a tay bÎ khãa, bçng dõng l¹i c­êi thèt: - Cã tªn trém chóa ë ®©y, téi g× ta ph¶i ra tay. L­u H­¬ng c­êi nh¹t, tiÕp lÊy chiÕc r­¬ng, nh×n tho¸ng qua, cÊt tiÕng: http://www.vietkiem.com -254- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChiÕc khãa nÇy do TriÖu Ma Tö t¹i Hå §ång trong thµnh B¾c chÕ t¹o, y lµ mét viªn chøc lµm viÖc cuèn rÌm, cã biÖt tµi s¸ng chÕ c¸c lo¹i khãa. VÞ tÊt ta më ®­îc. B¹ch LiÖp chen vµo: - Cho t¹i h¹ xem cã më ®­îc ch¨ng? H¾n vÉn ch­a yªn t©m thÊy chiÕc r­¬ng ë trong tay ng­êi kh¸c, dï ng­êi kh¸c lµ L­u H­¬ng. L­u H­¬ng b¶o: - CÈn thËn ®Êy B¹nh huynh. Cã nhiÒu chiÕc r­¬ng chøa ®ùng c¬ quan b¾n tªn ng¾n tÈm ®éc hoÆc khãi mª, theo ý t¹i h¹ th× kh«ng më ®­îc th× th«i, ®õng mã m¸y ®Õn mµ cã h¹i. B¹ch LiÖp g­îng c­êi: - Chóng ta ®ang ë trong c¶nh cïng th× sî g× n÷a mµ kh«ng m¹o hiÓm? G∙ tiÕp lÊy chiÕc r­¬ng cÇm tay t¶, cßn tay h÷u rót mét thanh trñy thñ d­íi ®Õ giµy, ¸nh thÐp lãe lªn s¸ng rùc. Ai còng biÕt thanh ®ao ®ã chÐm s¾t nh­ chÐm bïn. Hå ThiÕt Hoa buét miÖng t¸n liÒn: - §ao tèt qu¸! B¹ch LiÖp ®¾c ý thèt: - Hïng §¹i t­íng qu©n tÆng t¹i h¹ ®ã. Nghe nãi nã lµ mét vËt cæ trªn ngh×n n¨m. G∙ ®Þnh dïng ®ao chÆt khãa, ngê ®©u cã ai ®ã hÊt nhÑ c¸nh chá tay t¶ cña g∙. ChiÕc r­¬ng bay sang L­u H­¬ng. B¹ch LiÖp biÕn s¾c thèt: - Ch¼ng lÏ H­¬ng So¸i... Anh V¹n Lý véi chËn lêi g∙: - H­¬ng So¸i tõ l©u vèn tÝnh cÈn thËn, nghe lêi y lµ ch¼ng bao giê thiÖt thßi B¹ch LiÖp kh«ng nãi g× song vÎ bÊt phôc hiÖn lé trong thÇn s¾c. L­u H­¬ng thèt: - T¹i h¹ nghÜ kû, ch¼ng ph¶i v« duyªn v« cí mµ hä ®Ó l¹i ®©y chiÕc r­¬ng, dï chóng ta muèn xem bªn trong cã vËt g× th× Ýt nhÊt còng ph¶i thËn träng. http://www.vietkiem.com -255- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Thèt xong chµng qu¨ng chiÕc r­¬ng ®Õn mét gãc xa xa. B¹ch LiÖp l¹nh lïng mai mØa: - Ch¾c H­¬ng So¸i cã ma ph¸p? §Þnh më khãa trong kho¶ng c¸ch xa xa nh­ c¸i lèi c¸ch kh«ng ®iÓm huyÖt? L­u H­¬ng c­êi nh¹t hái: - B¹ch huynh cã thÓ cho m­în ®ao ch¨ng? B¹ch LiÖp do dù cuèi cïng trao thanh trñy thñ cho chµng. L­u H­¬ng ­ím mòi ®ao thë dµi thèt: - Qu¶ lµ mét thanh böu ®ao. TiÕng "®ao" võa bu«ng th× thanh ®ao còng võa bay ®i. Mét vÖt s¸ng dµi vÎ nhanh, dµi. Hai tiÕng coong coong vang lªn, hai æ khãa r¬i xuèng. B¹ch LiÖp giËt m×nh kªu thÊt thanh: - TuyÖt!... TiÕng kªu còa g∙ võa vang, mét tiÕng næ kinh hån tiÕp theo liÒn nh­ nói ®æ, ®Êt sôp. Con thuyÒn to lín nh­ thÕ vÉn bÞ tiÕng næ chÊn ®éng trßng trµnh. ChiÕc r­¬ng da mµu ®en næ tung! DÜ nhiªn con thuyÒn bÞ vì mét gãc, n­íc biÓn trµn vµo. B¹ch LiÖp chÕt s÷ng, må h«i ®æ ra nh­ t¾m. NÕu g∙ më n¾p r­¬ng th× hiÖn t¹i h¾n biÕn thµnh tro råi. Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Khèn n¹n thËt! Ch¼ng lÏ chóng sî bän ta kh«ng ®i gÊp mµ chÕt sao chø? Y cßn muèn m¾ng n÷a nh­ng th× giê ®©u mµ m¾ng? N­íc biÓn trµn vµo, kh«ng bao l©u, n­íc ngËp khoang thuyÒn lªn ®Õn ®Çu gèi. Anh V¹n Lý kªu lín: - Nhanh lªn! Lªn s©n thuyÒn nhanh ®i! Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - Trong mÊy phót n÷a th«i thuyÒn sÏ ch×m s©u d­íi lßng biÓn, chóng ta cßn lªn ®ã lµm g× n÷a? Hå ThiÕt Hoa vÉn cßn c¨m hËn: http://www.vietkiem.com -256- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸i bän ®ã ¸c ®éc qu¸! C¶ chiÕc xuång cøu cÊp chóng còng kh«ng chõa l¹i. Tr­¬ng Tam nghiÕn r¨ng: - H¾n lîi h¹i thËt. Anh V¹n Lý còng tá ý phôc §inh Phong, chuÈn bÞ mét kÕ ho¹ch cùc kú chu ®¸o. L­u H­¬ng ®øng ®ê ra ®ã, m­êng t­îng chÕt ®iÕng, b©y giê chµng míi cÊt tiÕng: - H¾n cßn mét s¬ hë. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - S¬ hë g×? L­u H­¬ng ®¸p: - Quan tµi! *** vietkiem.com *** Mét cç quan tµi cã thÓ xem nh­ lµ mét con thuyÒn, dï nhá vÉn lµ mét con thuyÒn. Sè quan tµi vµ sè ng­êi t­¬ng ®­¬ng, mçi ng­êi ®­îc mét chiÕc. Ngåi trong quan tµi nh×n con thuyÒn tõ tõ ch×m, nÕu kh«ng lµ ng­êi trong c¶nh th× ch¼ng ai t¶ ®óng thùc c¶nh. Nh×n chung quanh, nh×n xa xa, chØ thÊy biÓn c¶ bao la, trªn mÆt biÓn chØ cã s¸u cç quan tµi. Vµ nh÷ng chiÕc quan tµi cã ng­êi! Ng­êi cßn sèng nh¨n. Hå ThiÕt Hoa vôt c­êi lªn råi thèt: - H¾n chuÈn bÞ quan tµi ®­a chóng ta vÒ diªm ®Þa kh«ng ngê quan tµi cøu sèng chóng ta. Tr­¬ng Tam còng c­êi. B¹ch LiÖp lÊy lµm l¹, tù hái lµm sao hä c­êi ®­îc trong t×nh huèng nÇy! Dï ch­a chÕt ch×m, cuèi cïng hä còng chÕt kh¸t, chÕt ®ãi, nÕu cã b¶o to bÊt ngê, quan tµi còng ch×m ®­îc vËy chí? Sèng t¹m ®©y lÊy g× ¨n, n­íc ®©u uèng? Bëi trong quan tµi lµm g× cã chøa thøc ¨n, n­íc uèng? http://www.vietkiem.com -257- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan G∙ cã hiÓu ®©u, ng­êi ta c­êi ®­îc lµ nhê dòng khÝ, cã dòng khÝ lµ cã thÓ sèng, dòng khÝ gióp t¹o nghÞ lùc v­ît qua c¬n nguy, kÒm gi÷ b×nh tÜnh ®Ó øng phã víi t×nh h×nh. L­u H­¬ng tõ trong quan tµi qu¨ng ra mét cuén d©y s¾t. - C¸c ng­êi coi ®ñ ch­a? NÕu ®ñ th× lÊy d©y nµy mµ cét c¸c cç quan tµi l¹i, ®õng cho t¶n m¸c xa nhau. Tr­¬ng Tam c­êi hái: - Cét s¸u cç quan tµi l¹i ®­îc råi, song cã nªn gi÷ lu«n nh÷ng chiÕc n¾p ch¨ng? L­u H­¬ng ®¸p: - Ph¶i gi÷ chø. Tr­íc vµ sau giê ngä, th¸i d­¬ng chiÕu nãng ghª l¾m. Chóng ta kh«ng n­íc uèng, l¹i bÞ n¾ng ®èt chÞu sao næi? Ph¶i cã n¾p quan tµi che n¾ng, che s­¬ng chóng ta míi ngñ ®­îc. B¹ch LiÖp thë dµi thèt: - H­¬ng So¸i qu¶ lµ con ng­êi phi th­êng, lo nghÜ chu ®¸o v« t­ëng! §inh Phong dï gian ho¹t, vÉn cßn kÐm xa. §Õn b©y giê g∙ míi phôc L­u H­¬ng. Hå ThiÕt Hoa gËt gï: - §óng! L∙o Xó Trïng qu¶ lµ con ng­êi phi th­êng! Ta phôc ng­¬i lu«n! Anh V¹n Lý thë ra: - Sù viÖc ®Õn lóc nguy nan míi thÊy râ b¶n s¾c cña H­¬ng So¸i. L­u H­¬ng kh«ng nãi g×, chµng m­êng t­îng kh«ng nghe hoÆc gi¶ cã nghe mµ kh«ng cã th× giê l­u ý. Chµng ®ang nghÜ ®Õn mét viÖc. ViÖc ®ã lµ sèng sãt ®Ó trë vÒ ®Êt liÒn. *** vietkiem.com *** BiÓn bao la, v« bê bÕn, cßn biÕt lôc ®Þa ë ph­¬ng h­íng nµo? B×nh minh, th¸i d­¬ng lªn, mÆt biÓn ¸nh vµng, nh« nhÊp lao xao. Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: http://www.vietkiem.com -258- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Xem ra chóng ta ch¾c ch¾n lµ lÊy biÓn lµm må. VËn h¹n cña ta th­êng ngµy ®á l¾m, kh«ng biÕt chõng chóng ta ®ang tr«i gi¹t vÒ ®Êt liÒn ®ã nhÐ! Tr­¬ng Tam than: - C¸c vÞ xem kia, con ng­êi ®ã vÉn ch­a chÞu ngñ yªn cho. H¾n kh«ng ngñ mµ h¾n l¹i nu«i méng! ThËt lµ m©u thuÉn. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Nu«i méng? Ng­¬i cho lµ kh«ng thÓ? Tr­¬ng Tam bu«ng gän: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ! Hå ThiÕt Hoa g¾t: - T¹i sao? Y bu«ng c©u ®ã cho Tr­¬ng Tam, song m¾t y l¹i h­íng vÒ L­u H­¬ng. Bëi y biÕt lµm g× Tr­¬ng Tam gi¶i ®¸p næi c©u hái cña y. L­u H­¬ng thèt: - N­íc biÓn kh«ng gièng n­íc s«ng, lµ kh«ng bao giê cã chiÒu duy nhÊt, n­íc lín ch¶y ng­îc, n­íc rßng ch¶y xu«i. N­íc biÓn kh«ng cã gißng, nÕu chóng ta bÞ tr«i ®i, gi¹t l¹i, lµ giã ®¸nh sãng, sãng ®ïa ®ã th«i. Cho nªn lóc biÓn tÞnh, chóng ta chØ loanh quanh trong mét vïng kh«ng lín l¾m, h»ng th¸ng vÉn cßn ë trong vïng ®ã. Th× dï quan tµi cã di chuyÓn, còng chØ di chuyÓn loanh quanh, kh«ng thÓ h­íng vÒ mét môc tiªu mong muèn. Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét lóc: - ThÕ th× ph¶i lµm sao? L­u H­¬ng ®¸p: - N­íc biÓn kh«ng ®­a ®i, chóng ta t×m c¸ch tù ®i. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng ph¶i lµm sao míi ®­îc chø? L­u H­¬ng tiÕp: - N¾p quan tµi cã chç dïng kh¸c, ngoµi c¸i viÖc che n¾ng, che m­a. Cã thÓ dïng nã thay chÌo. §Ó Kim c« n­¬ng ra ngoµi, n¨m ng­êi chóng ta h∙y cïng xuÊt lùc. http://www.vietkiem.com -259- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi vôt hái: - T¹i sao ®Ó ta ra ngoµi? L­u H­¬ng mØm c­êi kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa ®¸p thay liÒn: - Nh©n v× c« n­¬ng lµ n÷ nh©n mµ h¾n th× lu«n lu«n ­u ®¶i n÷ nh©n. Kim Linh Chi trõng m¾t. Nµng lµ ng­êi thø nhÊt cÇm n¾p quan tµi. Hå ThiÕt Hoa nh×n qua L­u H­¬ng mØm c­êi thèt: - Xem ra lÇn nÇy ng­¬i vuèt nh»m ch©n ngùa thay v× m«ng ngùa. Ngùa ®¸ lµ ph¶i. Ta khuyªn ng­¬i lµ tõ nay nªn xem n÷ nh©n nh­ nam nh©n vµ rót sù ­u ®∙i l¹i ®Ó tr¸nh bÞ ngùa ®¸ nh­ h«m nay. BÊt qu¸... Y nheo m¾t c­êi h× h× tiÕp: - Con ng­êi cã phóc mµ kh«ng h­ëng phóc, dï cho th«ng minh, c¸i th«ng minh ®ã Êu trÜ qu¸. Kim Linh Chi m­êng t­îng suýt hÐt lªn. B¹ch LiÖp véi chen lêi: - Kim c« n­¬ng lµ bËc n÷ trung hµo kiÖt, chóng ta kh«ng nªn xem nh­ n÷ nh©n th­êng. L­u H­¬ng thèt: - NÕu vËy chóng ta s¸u ng­êi ph©n thµnh hai ban, Kim c« n­¬ng, B¹ch huynh vµ Anh l∙o tiÒn bèi lµm ban thø nhÊt, cßn ban thø hai gåm Tr­¬ng Tam, Hå ThiÕt Hoa vµ t¹i h¹. B¹ch LiÖp hái: - B¬i vÒ h­íng nµo ®©y? L­u H­¬ng ®¸p: - §«ng Nam! B¹ch LiÖp l¹i hái: - §«ng Nam ë h­íng mÆt trêi, n¾ng chãi xèn m¾t l¾m, t¹i sao m×nh kh«ng ®i vÒ T©y B¾c? Hµ huèng chóng ta do tõ T©y B¾c ®Õn ®©y mµ. Ch¾c ch¾n lôc ®Þa n»m vÒ h­íng T©y B¾c. http://www.vietkiem.com -260- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Chóng ta ®i thuyÒn suèt hai ngµy ®ªm råi míi tíi ®©y. B»ng vÒ thÓ lùc cña chóng ta, tuyÖt ®èi kh«ng lµm sao vÒ l¹i næi. B¹ch LiÖp cau mµy: - Nh­ng h­íng §«ng Nam... L­u H­¬ng chËn lêi: - Nghe nãi trªn mÆt biÓn vÒ h­íng §«ng Nam, cã v« sè ®¶o nhá kh«ng tªn, l¹i ë trªn trôc th«ng th­¬ng gi÷a Trung Nguyªn vµ §«ng Doanh Phï Tang. §i vÒ h­íng ®ã, chóng ta cã nhiÒu hy väng gÆp th­¬ng thuyÒn hoÆc h¶i ®¶o. GÆp mét trong hai thø ®ã lµ chóng ta tho¸t n¹n. B¹ch LiÖp suy nghÜ mét lóc, thë dµi lÈm nhÈm: - H­¬ng So¸i cao minh qu¸, trªn chç t­ëng cña t¹i h¹. *** vietkiem.com *** N¾p quan tµi ®©u ph¶i nhÑ. Nã còng kh«ng gän gµng, dïng lµm chÌo thËt lµ bÊt tiÖn. Còng may, s¸u ng­êi ®ã ®Òu lµ cao thñ vâ l©m, ba ng­êi hiÖp lµm mét ban, næ lùc b¬i, chiÕc bÌ s¸u cç quan tµi di chuyÓn còng kh¸ nhanh. Ng­êi g¾ng søc nhiÒu nhÊt lµ Kim Linh Chi. Nµng muèn cho Hå ThiÕt Hoa tr«ng thÊy, y sÏ kh«ng khinh nµng lµ ng­êi v« dông. B¹ch LiÖp lu«n miÖng t¸n song Hå ThiÕt Hoa th× th¶n nhiªn n»m trong quan tµi, vê kh«ng l­u ý ®Õn nµng. Kim Linh Chi tøc, muèn ph¸t t¸c l¾m song nµng qu¸ nhäc kh«ng hß hÐt næi. Xem nµng cµng lóc cµng nhäc phê ra, dÜ nhiªn mét thiªn kim tiÓu th¬ ®©u lµm næi nh÷ng c«ng viÖc nh­ vËy. DÇn dÇn tay yÕu, da næi bäc n­íc, phång lªn hång hång, c¸nh tay ho¹t ®éng chËm... Hå ThiÕt Hoa tuy vê phít tØnh song chèc chèc liÕc sang canh chõng. §Õn lóc ®ã, y vôt ngåi dËy, cao giäng thèt: - §æi ban ®­îc råi. B¹ch LiÖp nh×n Kim Linh Chi mØm c­êi ®¸p: - §æi ban ®óng lóc l¾m! T¹i h¹ ®uèi søc råi ®©y. http://www.vietkiem.com -261- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V¹n Lý nh×n g∙ råi nh×n Kim Linh Chi, m¾t tuy cã ý c­êi, song thÇn tr×nh th× ­u uÊt. Giµu kinh nghiÖm nh­ l∙o, lµm g× kh«ng thÊu ®¸o tËn s©u xa trong ®¸y lßng cña ®«i nam n÷ thanh xu©n? L∙o vui lµ v× B¹ch LiÖp t×m ®­îc ý trung nh©n. L∙o lo lµ trong t­¬ng lai, vÞ tÊt cuéc h«n nh©n sÏ thµnh tùu. *** vietkiem.com *** Víi ban míi, bÌ gç quan tµi l­ít ®i cùc nhanh, kh«ng kÐm thuyÒn xu«i giã, no b­êm. Kim Linh Chi tùa m×nh vµo v¸ch quan tµi, nh×n ra bèn phÝa, m¾t long lanh vµi h¹t lÖ. Hå ThiÕt Hoa kh«ng tha, bu«ng lêi khÝch b¸c mai mØa. B¹ch LiÖp tøc, ®øng ph¾t dËy, cao giäng thèt: - Hå huynh nãi m∙i, mÊt c¶ khÝ lùc. H∙y lo chÌo chø! Hå ThiÕt Hoa kh«ng l­u ý g× ®Õn g∙. B¹ch LiÖp biÕt m×nh lè, thÑn ®á mÆt, quay sang Kim Linh Chi tiÕp: - C« n­¬ng ®õng ph¸t c¸u, ai nãi g× mÆc hä, c« lê ®i kh«ng nghe lµm g×. Ngê ®©u, ®¸p l¹i c¸i h¶o ý cña g∙, Kim Linh Chi trõng m¾t hÐt to: - Ta muèn nghe ai nãi hay kh«ng nghe ai nãi lµ viÖc cña ta, ch¼ng cã ®iÓm nhá nµo liªn quan nµo víi ng­¬i c¶. Ng­¬i thß c¸i miÖng vµo lµm g×? B¹ch LiÖp s÷ng sê, mÆt ®á lªn, thiÕu ®iÒu nh¶y xuèng biÓn dÊu thÑn. Anh V¹n Lý ®Æng h¾ng mÊy tiÕng g­îng në mét nô c­êi thèt: - Th¸i d­¬ng nh¶ nãng, ng­êi kh«ng n­íc uèng, c¬ thÓ bÊt ®iÒu, t©m t×nh tù nhiªn kh«ng æn. Tèt h¬n nªn lÊy n¾p quan tµi ®Ëy l¹i mµ ngñ, muèn nãi g× ®îi ®Õn hoµng h«n mµ nãi. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! NÕu cø chÌo ng­êi b»ng ®¸ còng ph¶i ng∙, ®õng nãi b»ng x­¬ng b»ng thÞt. Mét tiÕng b×nh vang lªn, Kim Linh Chi tr­íc ai hÕt, ®Ëy n¾p quan tµi. Anh V¹n Lý kÐo B¹ch LiÖp n¨m xuèng b¶o: http://www.vietkiem.com -262- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §õng ®Ëy kÝn l¾m! Ph¶i chõa mét chót hë ®Ó cho cã giã lät vµo! Tr­¬ng Tam h¸ miÖng ng¸p råi lÈm nhÈm: - NÕu b©y giê cã mét chÐn Toan Mai Thang, ta d¸m b¸n m×nh ®Ó lÊy tiÒn mua. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín thèt: - Ng­¬i ®õng quªn, m×nh ng­¬i ®∙ b¸n mét lÇn råi ®Êy nhÐ. Tr­¬ng Tam trõng m¾t: - LÇn nµo còng lµ b¸n c¶, nÕu cã viÖc cÇn lµ ta tù b¸n, bao nhiªu lÇn còng kh«ng quan hÖ. Hå ThiÕt Hoa thë dµi c­êi khæ: - T¹ ¬n trêi ®Êt, ng­¬i kh«ng ph¶i lµ n÷ nh©n. Cho nªn tù b¸n m×nh bao nhiªu lÇn còng cßn nguyªn vÑn c¸i m×nh. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -263- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2