Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 13

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

91
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 13', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 13

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi ba BÝ mËt trong quan tµi N»m trong quan tµi ®©u®èt song vÉn g©yth¬ thíi nh­ ta nÒ, khãD­¬ng quang kh«ng trùc tiÕp thiªu cã thung dung c¸i nãng nÆng t­ëng. chÞu hÕt søc. Hå ThiÕt Hoa bùc qu¸, x« vÑt n¾p quan tµi qua mét bªn, bËt ngåi dËy, ph¸t gi¸c ra Tr­¬ng Tam ®∙ ngåi tr­íc y råi, h¾n trÇn trïng trôc, dïng chiÕc ¸o thay qu¹t, lu«n tay phe phÈy. Hå ThiÕt Hoa c­êi thèt: - Th× ra ng­¬i còng ch¼ng tµi g× h¬n ta! VÉn kh«ng chÞu næi. Tr­¬ng Tam nh¨n mÆt: - §óng nh­ vËy ®ã TiÓu Hå! Ta suýt biÕn thµnh con c¸ n­íng ®©y! Hå ThiÕt Hoa gËt g­: - LuËt nh©n qu¶! N­íng ng­êi, ng­êi n­íng l¹i. N­íng c¸, c¸ kh«ng biÕt n­íng, trêi n­íng thay cho c¸! Ng­¬i nªn h­ëng mét chót t­ vÞ cña nh÷ng con c¸ bÞ ng­¬i n­íng. §o¹n y hái: - L∙o Xó Trïng ®©u? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ChØ sî h¾n ngñ råi. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Trõ ng­êi chÕt, nÕu ng­êi sèng cã thÓ th¶n nhiªn n»m ngñ trong quan tµi, ta sî chØ cã mçi mét m×nh l∙o Xó Trïng trªn thÕ gian nÇy. Tr­¬ng Tam ph¸ lªn c­¬i: - Ph¶i! Con ng­êi ®ã n»m trªn ®èng ph©n vÉn ngñ ®­îc nh­ th­êng. §óng lµ l∙o Xó Trïng. Hå ThiÕt Hoa ®¶o m¾t nh×n quanh. VÇng mÆt biÓn mªnh m«ng, ®©u lµ lôc ®Þa? http://www.vietkiem.com -264- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan D­¬ng quang dÇn dÇn dÞu l¹i. Bçng Tr­¬ng Tam thèt: - N»m trong quan tµi, ta t­ëng tíi, t­ëng lui, t­ëng rÊt nhiÒu viÖc. Cã mét viÖc ta kh«ng hiÓu næi. Hå ThiÕt Hoa nghiªm giäng: - Cø nãi! Ta s½n sµng chØ gi¸o cho! Tr­¬ng Tam tiÕp: - §inh Phong muèn giÕt chóng ta, ®iÒu ®ã cßn cã lý. Nh­ng t¹i sao h¾n l¹i giÕt H¶i Qu¸t Thiªn? H¶i Qu¸t Thiªn lµ ®ång ®¶ng cña h¾n mµ! Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi, chÝnh s¾c ®¸p: - Cã thÓ nöa ®ªm H¶i Qu¸t Thiªn muèn m­în t¹m thay n÷ nh©n lµm c¸i chuyÖn x»ng bËy? Tr­¬ng Tam c­êi m¾ng: - Nh¶m nhÝ qu¸! VËy mµ ng­¬i nãi lµ s½n sµng chØ gi¸o cho ta. Hå ThiÕt Hoa c­êi theo: - Ng­¬i ®õng nãi xÊu ta, ta sÏ nghiªm chØnh ®èi tho¹i víi ng­¬i. Lóc ®ã L­u H­¬ng ®∙ ngåi dËy, chµng thèt: - Hai c¸i miÖng thói thi nhau nh¶ thói, ®Õn mÆt biÓn còng nh¨n nheo, th× ta cßn ngñ lµm sao ®­îc. C¶ ba cïng c­êi vang. L­u H­¬ng tiÕp: - ChØ cã mét lý do khiÕn §inh Phong giÕt H¶i Qu¸t Thiªn. Hå ThiÕt Hoa hái: - Lý do g×? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Chóng mçi n¨m mçi héi hiÖp mét kú, tiÕp ®ãn kh¸ch, ®­a tiÔn kh¸ch, tù nhiªn ph¶i dïng nhiÒu thuyÒn. H¶i Qu¸t Thiªn dï bÞ mua chuéc, s½n sµng tu©n theo mäi sù sai sö. Song H¶i Qu¸t Thiªn vÉn cã mÆt th× c¸i quyÒn ®iÒu khiÓn c¸c con thuyÒn kh«ng trän vÑn thuéc §inh Phong. http://www.vietkiem.com -265- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam tØnh ngé: - §óng råi! H¶i Qu¸t Thiªn chÕt råi th× bao nhiªu thuyÒn cña Tö K×nh Bang ®Òu trùc thuéc vÒ h¾n. L­u H­¬ng tiÕp: - H­íng Thiªn Phi lµ b»ng h÷u sanh tö chi giao cña H¶i Qu¸t Thiªn, muèn giÕt H¶i Qu¸t Thiªn, tr­íc hÕt ph¶i giÕt H­íng Thiªn Phi. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Cã lý. L­u H­¬ng tiÕp: - Ph¹m vi ho¹t ®éng cña Tö K×nh Bang chØ lµ mÆt biÓn, mµ kh¸ch ®­îc mêi lµ nh÷ng nh©n vËt trªn lôc ®Þa. Muèn ®i tõ lôc ®Þa ra biÓn ph¶i do §¹i Giang. Mµ Tr­êng Giang v¹n dÆm dµi, ®©u ph¶i lµ con ®­êng nhung lôa ªm ¸i, kh«ng cã ch­íng ng¹i? TÊt nhiªn h¾n ph¶i cÇn ®Õn nh÷ng con thuyÒn cña Vâ Duy D­¬ng vµ V©n Tïng Long. Cho nªn tr­íc khi giÕt H¶i Qu¸t Thiªn, ngoµi H­íng Thiªn Phi ra, §inh Phong cßn ph¶i giÕt hä Vâ, hä V©n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng Vâ Duy D­¬ng ®©u cã chÕt? L∙o cßn kiªm nhiÖm c¶ hai bang n÷a kia mµ L­u H­¬ng hái: - Ai nãi Vâ Duy D­¬ng ch­a chÕt? Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - Ng­¬i kh«ng thÊy l∙o h¹ s¸t V©n Tïng Long sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - §ã lµ ng­êi gi¶. Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Gi¶? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §inh Phong ®∙ giÕt Vâ Duy D­¬ng tõ tr­íc, råi t×m mét ng­êi gièng l∙o Êy cho tr¸ h×nh. Chµng gi¶i thÝch lu«n: http://www.vietkiem.com -266- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¾n cè ý t¹o ra vô hai mòi tªn, giÕt hai ng­êi lµ muèn cho chóng ta nhËn ®Þnh Vâ Duy D­¬ng cßn sèng. Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi: - Ta còng ch­a hiÓu l¾m. L­u H­¬ng thèt: - H«m ®ã trªn g¸c Tam Hßa L©u, chóng ta kh«ng ph¸t gi¸c sù gi¶ t¹o, chØ v× chóng ta kh«ng th©n víi Vâ Duy D­¬ng cho l¾m. Nh­ng cã mét ng­êi nhËn ra. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ai? L­u H­¬ng ®¸p: - V©n Tïng Long. Chµng tiÕp lu«n: - Y nhËn ra ng­êi kh¸c gi¶ m¹o Vâ Duy D­¬ng cho nªn lóc Êy y hÕt søc kinh dÞ. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Chóng ta kh«ng th©n, nªn kh«ng biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña Vâ Duy D­¬ng thµnh ra kh«ng nhËn ra l∙o Êy. Cßn V©n Tïng Long lµm sao y nhËn ®­îc lµ ng­êi gi¶? L­u H­¬ng ®¸p: - Lêi truyÒn thuyÕt trªn giang hå rÊt ®óng, tõ mÊy n¨m qua V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng ®æi thï lµm th©n, trë thµnh ®«i b»ng h÷u tèt. Cho nªn trong di th¬ y ph©n phã truyÒn ng«i vÞ cho Vâ Duy D­¬ng. B»ng vµo ®ã, ng­êi ta ph¶i hiÓu V©n Tïng Long tÝn nhiÖm Vâ Duy D­¬ng nh­ thÕ nµo. Hå ThiÕt Hoa l¹i vuèt mòi, thë dµi: - Ch¼ng nh÷ng ta kh«ng hiÓu mµ cµng nghe ng­¬i nãi ta cµng hå ®å. L­u H­¬ng thèt: - Cã thÓ V©n Tïng Long biÕt tr­íc §inh Phong muèn giÕt y cho nªn y chuÈn bÞ s½n bøc di th¬. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ch¾c vËy! http://www.vietkiem.com -267- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng tiÕp: - Hai tªn chÕt v× cung tiÔn ®ã, ®Ých x¸c lµ thuéc h¹ cña V©n Tïng Long, chØ v× y vµ Vâ Duy D­¬ng giao t×nh th©n mËt nªn cã c¸i viÖc cña ng­êi cña bªn nÇy, song hµnh sù bªn kia, t­¬ng trî lÉn nhau. Hå ThiÕt Hoa hái: - VËy lµ Vâ Duy D­¬ng biÕt sù trµ trén ®ã? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ch¼ng nh÷ng biÕt, l∙o ta cßn chÊp nhËn n÷a lµ kh¸c, cho nªn, trªn g¸c Tam Hßa L©u, khi Vâ Duy D­¬ng tr¸ch chóng trµ trén vµo ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ lµm gian tÕ, V©n Tïng Long biÕt ngay lµ mét Vâ Duy D­¬ng gi¶ hiÖu. Hå ThiÕt Hoa gËt gï: - Ng­¬i gi¶i thÝch thªm ®i. L­u H­¬ng tiÕp: - Ngoµi ra cßn mét viÖc nÇy n÷a. Trong mÊy n¨m qua, V©n Tïng Long vµ Vâ Duy D­¬ng gÆp nhau rÊt th­êng. Nhê qu¸ th©n víi nhau, hä hiÓu ®Æc ®iÓm cña nhau. Do ®ã, lóc míi vµo V©n Tïng Long nhËn ra ngay Vâ Duy D­¬ng cã vÎ kh¸c l¹. Ng­¬i nªn biÕt, c¸i thuËt c¶i söa dung m¹o rÊt khã qua m¾t nh÷ng ng­êi rÊt th©n. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Nh­ng Anh V¹n Lý vÉn qua m¾t ®­îc ng­¬i ®­îc ®ã, thÕ lµ nghÜa lµm sao? L­u H­¬ng mØm c­êi: - ChØ v× c¸i lèt ng­êi l∙o anh hïng mang ®ã, ch¼ng quen biÕt víi ta. V¶ l¹i Anh l∙o tiªn sanh cßn t¹o ra vÎ qu¸i dÞ. Gi¸ nh­ l∙o anh hïng gi¶ m¹o ng­¬i th× chØ nh×n tho¸ng qua, ta nhËn ra ngay sù gi¶ m¹o. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - NÕu thÕ, thuËt c¶i söa dung m¹o ®©u cã h÷u dông bao nhiªu? L­u H­¬ng ®¸p: - C¸i thuËt ®ã chØ gióp m×nh che dÊu ch©n t­íng th«i. Chø cßn biÕn thµnh ng­êi kh¸c th× khã cã kÕt qu¶ mü m∙n. Mçi con ng­êi lµ mét con ng­êi, kh«ng lµm sao m¹o nhËn mét ng­êi kh¸c hoµn toµn. C¶ anh em song sinh còng cßn cã ®iÓm kh¸c biÖt, huèng hå hai ng­êi kh¸c nhau, xa l¹ nhau. http://www.vietkiem.com -268- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam vôt cÊt tiÕng. - Ta cã nghe mét c©u chuyÖn, tr­íc kia cã mét ng­êi, t¹m ®Æt cho c¸i tªn V­¬ng NhÞ ®i. Y c¶i d¹ng lµ Lý Tø, vµo nhµ Lý Tø lõa ®­îc tÊt sè toµn gia hä Lý trªn mÊy m­¬i ng­êi, ch¼ng mét ai ph¸t hiÖn sù gi¶ m¹o. L­u H­¬ng mØm c­êi: - Ng­¬i nãi chuyÖn quû ph¶i kh«ng? Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i cho lµ kh«ng thÓ? L­u H­¬ng ®¸p: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng thÓ. NÕu trªn thÕ gian cã sù viÖc nh­ vËy th× kh«ng ph¶i thuËt c¶i söa dung m¹o, mµ lµ mét phÐp biÕn hãa. Hå ThiÕt Hoa hái: - V©n Tïng Long ®∙ biÕt lµ gi¶ m¹o, t¹i sao kh«ng nãi ra? L­u H­¬ng ®¸p: - Lóc ®ã §inh Phong ë bªn c¹nh y, ®©u cã c¬ héi nãi ra? BÊt qu¸... Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - BÊt qu¸ lµm sao? L­u H­¬ng tiÕp: - V©n Tïng Long dïng biÖn ph¸p kh¸c ngÇm b¸o hiÖu cho bän ta. RÊt tiÕc lµ m×nh kh«ng l­u ý. Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Y dïng biÖn ph¸p g×? L­u H­¬ng tiÕp: - Y cè ý dïng sai thµnh ng÷, y nãi "cèt ng¹nh t¹i häng" ngÇm cho chóng ta hiÓu lµ y kh«ng cã c¸ch nãi ra th«i. Hå ThiÕt Hoa thèt: - C¸i ®ã ng­¬i nãi råi. L­u H­¬ng tiÕp: http://www.vietkiem.com -269- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sau l¹i, y dïng ®òa g¾p trßng m¾t c¸ qu¨ng ra, r¬i vµo chÐn Vâ Duy D­¬ng gi¶, ®Ó cho chóng ta biÕt lµ m¾t c¸ vµ ch©u ngäc lÉn lén, tù nhiªn cã ch©u gi¶ lén trong ch©u thËt. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - C¸i lèi ¸m hiÖu ®ã bÝ mËt qu¸, ai mµ hiÓu næi. L­u H­¬ng mØm c­êi: - NÕu ¸m hiÖu dÔ hiÓu th× cßn ®©u lµ ¸m hiÖu. Chµng tiÕp lu«n: - V©n Tïng Long biÕt ®­îc Vâ Duy D­¬ng lµ gi¶ råi, nªn biÕt lu«n nÕu giao thñ lµ ph¶i chÕt, nªn y míi ®­a ra bao nhiªu ¸m hiÖu ®ã, muèn cho chóng ta hiÓu râ rµng. Dï y cã chÕt, c¸i chÕt ®ã còng cßn cã gi¸ trÞ phÇn nµo. Tr­¬ng Tam thë dµi: - Th¶o nµo mµ lóc b­íc ra cöa, y kh«ng bi phÉn, uÊt øc. Hå ThiÕt Hoa còng thë dµi: - Ta vèn hÕt søc kú qu¸i, vâ c«ng cña song ph­¬ng kh«ng chªnh lÖch bao nhiªu, t¹i sao Vâ Duy D­¬ng võa xuÊt thñ lµ h¹ s¸t ngay V©n Tïng Long. L­u H­¬ng kh«ng ®¸p c©u ®ã, cø tiÕp: - §inh Phong lîi dông Vâ Duy D­¬ng gi¶ s¸t h¹i V©n Tïng Long, råi l¹i ®Ó Vâ Duy D­¬ng tiÕp tôc ch­ëng qu¶n ThÇn Long Bang, ®ång thêi víi Phông Vü Bang. H¾n nghiÔm nhiªn trë thµnh b¸ chñ trªn gi¶i s«ng dµi v¹n dÆm. Tr­¬ng Tam thë dµi: - NÕu vËy §inh Phong lµ con ng­êi cùc kú b¹i ho¹i, dïng mét hßn sái nÐm chÐt ®«i chim. Råi b©y giê cßn thùc hiÖn mét kÕ ho¹ch tµn ®éc. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét phót: - Theo ta nghÜ, §inh Phong kh«ng thÓ cã thñ ®o¹n qu¸ cao nh­ vËy. Ch¾c lµ sau l­ng h¾n cã mét tay cùc kú lîi h¹i vËn trï quyÕt s¸ch. Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ: - V« luËn ng­êi ®ã lµ ai, chØ sî vÜnh viÏn chóng ta kh«ng thÓ thÊy mÆt ®­îc. Tr­¬ng Tam vôt thèt: - Cßn mét ®iÒu ta kh«ng hiÓu! http://www.vietkiem.com -270- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng nh×n h¾n: - §iÒu g×? Tr­¬ng Tam tiÕp: - V©n Tïng Long mµ cßn nhËn ra sù gi¶ m¹o, thÕ t¹i sao hai tªn thu«c h¹ cña Vâ Duy D­¬ng l¹i kh«ng biÕt? Chóng ë bªn c¹nh l∙o ta tõ nhiÒu n¨m qua, sím chiÒu ®Òu gÆp nhau, tÊt nhiªn dÔ nhËn ra h¬n bÊt cø ai kh¸c chø? Huèng chi kÎ gi¶ m¹o ®©u ph¶i míi gi¶ m¹o trong ngµy ®ã? Ýt nhÊt còng qua mét thêi gian t¹i ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ chø? L­u H­¬ng bu«ng gän: - Ng­¬i lÇm! Chµng tiÕp lu«n: - Vâ Duy D­¬ng vèn tÝnh nghiªm nghÞ, chÊp ph¸p v÷ng nh­ nói, thuéc h¹ cña l∙o ta võa kÝnh, võa sî l∙o ta. Cho nªn cã ai d¸m nh×n th¼ng vµo mÆt l∙o, vµ nh×n h»ng ngµy mµ biÕt ®­îc nh÷ng nÐt ®Æc biÖt cña l∙o? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu cho r»ng ph¶i. L­u H­¬ng l¹i tiÕp: - Sù t×nh qu¶ lµ ngôy bÝ, phøc t¹p, bªn trong cã Ýt nhÊt còng n¨m b¶y nguyªn nh©n, nÕu kh«ng biÕt mét lµ kh«ng thÓ hiÓu toµn diÖn. Hå ThiÕt Hoa hái: - Mµ ng­¬i lµm sao biÕt râ nh­ vËy? Kh«ng lÏ khèi ãc cña ng­¬i ®Æc biÖt, kh¸c h¼n víi khèi ãc cña ng­êi kh¸c? L­u H­¬ng c­êi lín: - Ta còng nh­ c¸c ng­¬i, kh«ng hiÓu ®­îc mét vµi chi tiÕt song n»m m∙i trong quan tµi, ta suy tíi nghÜ lui, ta ph¸t hiÖn häa sù t×nh tõ lóc ®Çu ®Õn b©y giê. Do ®ã ta ®o¸n ra tÊt c¶ nh÷ng g× tai kh«ng nghe, m¾t kh«ng thÊy. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ lµ ng­¬i t×m ®­îc bÝ mËt trong lßng quan tµi! L­u H­¬ng chÝnh s¾c: - §óng vËy! ChØ cÇn cã mét chç yªn tÞnh ®Ó m×nh suy t­ lµ bao nhiªu rèi r¾m còng th¸o gì ®­îc dÔ dµng. Mµ quan tµi lµ n¬i yªn tÜnh nhÊt. http://www.vietkiem.com -271- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam c­êi thèt: - NÕu vËy TiÓu Hå cÇn ph¶i n»m trong quan tµi dµi dµi ®Ó suy nghÜ. H¾n uèng th× nhiÒu mµ suy nghÜ ch¼ng bao nhiªu. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n Tr­¬ng Tam råi thèt: - Ta cã mét viÖc ch­a hiÓu næi. L­u H­¬ng hái: - Bøc ®å ph¶i kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! Tr­íc khi chÕt, V©n Tïng Long tr©n träng ñy th¸c cho ng­¬i th× ch¾c ch¾n lµ nã chøa ®ùng mét bÝ mËt träng ®¹i. Ph¶i vËy ch¨ng? L­u H­¬ng õ mét tiÕng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Bøc ®å lµ mét con d¬i! L­u H­¬ng thèt: - Con d¬i lµ mÊu chèt quan träng. Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ®∙ t×m ®­îc g× ch­a? L­u H­¬ng l¾c ®Çu. C¸i l¾c ®Çu cña chµng cã vÎ hµm hå, bÝ mËt qu¸. Bçng cã ng­êi thèt: - Con d¬i ®ã, ta biÕt lµ g×. Ng­êi võa thèt lµ Kim Linh Chi. Tr­¬ng Tam c­êi mét tiÕng, thÊp giäng thèt: - Vµnh tai cña nµng réng qu¸. Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - N÷ nh©n cã hai thø trong ng­êi dµi vµ réng h¬n nam nh©n. Mét trong hai lµ vµnh tai. Tr­¬ng Tam hái: - Cßn mét n÷a? http://www.vietkiem.com -272- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - C¸i l­ìi. Y nãi rÊt thÊp giäng, song bªn kia Kim Linh Chi bËt ngåi dËy. Tõ lóc nµng khãa miÖng B¹ch LiÖp b»ng c©u nãi ®ãng ®inh, Hå ThiÕt Hoa cã vÎ kh¸ch khÝ ®èi víi nµng. L­u H­¬ng hái: - C« n­¬ng biÕt c¸i ý ngô trong bøc ®å h×nh d¬i? Kim Linh Chi gËt ®Çu: - õ! §«i m¾t nµng ®á, chõng nh­ nµng khãc. L­u H­¬ng hái: - Con d¬i ®ã t­îng tr­ng cho mét ng­êi? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Kh«ng ph¶i! Nã t­îng tr­ng mét ®Þa ph­¬ng. L­u H­¬ng chíp m¾t: - §Þa ph­¬ng nµo? Kim Linh Chi ®¸p: - Biªn Bøc §¶o, n¬i cã Tiªu Kim QuËt. L­u H­¬ng s¸ng m¾t lªn: - VËy lµ m¶nh giÊy nÇy t­îng tr­ng mÆt biÓn vµ nh÷ng ®­êng chi chÝt ®ã lµ n­íc biÓn. Tr­¬ng Tam tiÕp theo: - Cßn vßng trßn lµ Th¸i D­¬ng, chØ ph­¬ng h­íng cña Biªn Bøc §¶o. Hå ThiÕt Hoa c¶ mõng: - Nh­ vËy lµ chóng ta cø theo ph­¬ng h­íng chØ dÉn trªn bøc ®å mµ ®i th× ®Õn ®­îc Biªn Bøc ®¶o. §Õn ®ã råi lµ chóng ta t×m ®­îc gi¶i ®¸p cña mäi vÊn ®Ò. Kim Linh Chi l¹nh lïng: - ChØ sî tr­íc khi ®Õn ®ã, mäi viÖc ®Òu ®­îc gi¶i quyÕt. http://www.vietkiem.com -273- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa hái: - C« n­¬ng nãi nh­ vËy lµ cã ý tø g×? Kim Linh Chi nh¾m m¾t, kh«ng mµng ®Õn y. L­u H­¬ng thèt: - Con ng­êi chÕt ®i lµ mäi vÊn ®Ò cÇm nh­ gi¶i quyÕt. Cã ph¶i ®ã lµ ý tø cña c« n­¬ng ch¨ng? Kim Linh Chi cuèi cïng råi còng gËt ®Çu ®¸p: - LÇn tr­íc, bän ta ra biÓn, ph¶i ®i mÊt n¨m s¸u ngµy míi ®Õn ®¶o Biªn Bøc. HiÖn t¹i, dï chóng ta ngåi thuyÒn, Ýt nhÊt còng ph¶i mÊt ®Õn ba bèn h«m n÷a. Hµ huèng... Nµng bá dë c©u nãi. Nµng kh«ng nãi, ai ai còng biÕt nµng muèn nãi g×. Ngåi trªn thuyÒn cßn mÊt th× giê nh­ vËy, hµ huèng ngåi quan tµi. §∙ thÕ, l¹i thiÕu c¶ c¸i ¨n, c¸i uèng. ThuyÒn cßn kh«ng chÞu næi sãng giã, quan tµi th× cã nghÜa lý g×. Gi¶ nh­ hä b»ng an mµ ®i, th× víi søc lùc cña hä, cã nhanh l¾m còng ph¶i mÊt b¶y t¸m ngµy. Lµm sao hä chi tr× næi trong b¶y t¸m ngµy. TuyÖt v« kh¶ n¨ng! Råi ®©y, c¸i ®ãi, c¸i kh¸t ®Õn víi hä, råi hä mÖt mái, rò liÖt, n»m l¶ trong quan tµi chê chÕt. Bçng Anh V¹n Lý thèt: - Cã thÓ chóng ta kh«ng chÕt kh¸t. Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Anh V¹n Lý ®¸p: - C¶nh trêi thÕ kia, ch¾c sím tèi ®©y sÏ cã m­a. §óng, m©y thÊp qu¸, m­êng t­îng ¸p trªn ®Çu hä. Ai ai còng c¶m thÊy oi bøc, h¬i thë nÆng nÒ. Ai ai còng tin lµ trêi s¾p ®æ c¬n m­a. Tr­¬ng Tam thë dµi: - M­a lµm chi? Cã m­a tÊt cã giã, cã sãng. D©y cét quan tµi ®øt, mçi quan tµi t¶n m¸c mét n¬i råi ch×m. Chóng ta sÏ lÇn l­ît lµm måi cho c¸. http://www.vietkiem.com -274- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan NiÒm hy väng võa chím në n¬i lßng hä l¹i t¾t ngay. Hå ThiÕt Hoa vôt c­êi vang: - C¸c vÞ khái ph¶i lo! Bªn c¹nh chóng ta cã trÝ ®a tinh! BÊt cø gÆp tr­êng hîp nµo, h¾n còng cã c¸ch ®èi phã. Y c­êi, c­êi mét m×nh, kh«ng ai c­êi theo. Thµnh ra tiÕng c­êi cña y nghe tr¬ trÎn qu¸. Bëi mäi ng­êi ®Òu hiÓu L­u H­¬ng ®©u ph¶i lµ thÇn tiªn th× lµm g× chµng cã v¹n n¨ng. Huèng chi, nÕu cÇn ®èi phã, hiÖn t¹i chØ ®èi phã víi trêi. Nh©n ®Þnh th¾ng thiªn. Nh­ng ®ã lµ tr­êng hîp trªn ®Êt liÒn, trong nhµ trong cöa, b»ng an mµ vËn trï quyÕt s¸ch. Chø hiÖn t¹i, hä ë trªn mÆt biÓn, ch¬i v¬i víi mäi niÒm ­u t­. Th¸i D­¬ng ®∙ xuèng s©u d­íi møc n­íc råi, ®ªm s¾p vÒ, kh«ng gian tèi dÇn, ¶m ®¹m dÇn. ChØ cßn mçi mét L­u H­¬ng lµ cßn më m¾t, ®«i m¾t chèc chèc më s¸ng. Hå ThiÕt Hoa võa nh¾m m¾t, vôt më ra hái: - Ng­¬i cã chñ ý g× chø? L­u H­¬ng tõ tõ ®¸p: - HiÖn t¹i chØ cã mét chñ ý. Hå ThiÕt Hoa mõng rë: - Nãi ®i, nãi gÊp cho mäi ng­êi nghe. Lóc ®ã tÊt c¶ cïng më m¾t nh×n L­u H­¬ng. L­u H­¬ng ®¸p: - Thong th¶. Chê mét chót hoÆc l©u h¬n. Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Chê? Chñ ý cña ng­¬i lµ b¶o mäi ng­êi chê? L­u H­¬ng thë dµi ®¸p: - Chñ ý cña ta lµ vËy ®ã. Anh V¹n Lý thë ra: - Ph¶i! ChØ cßn cã c¸ch lµ chê. HoÆc chê mau, hoÆc chê l©u, c¸i ®ã cßn tïy ë vËn may. Thö hái: cho ®Õn b©y giê, ai cã chñ ý nµo kh¸c ngoµi c¸i chñ ý ®ã? http://www.vietkiem.com -275- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Mµ chê c¸i g× chø? Chê chÕt ph¶i kh«ng? L­u H­¬ng vµ Anh V¹n Lý nh¾m m¾t. Nh¾m m¾t kh«ng nãi g× lµ mÆc nhiªn nh×n nhËn. Hå ThiÕt Hoa trÇm ng©m mét lóc råi còng nh¾m m¾t, trong miÖng cßn lÈm nhÈm: - NÕu chê chÕt th× ta cø thung dung, th­ th¸i chê. C¸c vÞ sao kh«ng n»m dµi cho s­íng c¸i th©n, Ýt nhÊt dï cã chÕt còng chÕt trong nhµn h¹ chø. B×nh tÜnh mµ nghe c¸i chÕt ®Õn dÇn dÇn, thó vÞ nh­ thÕ nµo. §õng t­ëng bÊt cø ai còng cã dÞp h­ëng c¸i thó vÞ chê chÕt. Y nãi thÕ chø chê chÕt th× cßn thó vÞ g×, dï cho lµ ®øng chê, ngåi chê hay n»m chê. Nh­ng nÕu kh«ng chê th× cßn lµm ®­îc viÖc g× kh¸c? Trong ®êi chµng, L­u H­¬ng tõng gÆp rÊt nhiÒu ®èi thñ ®¸ng sî, v« luËn gÆp ai, v« luËn trong tr­êng hîp nµo, chµng kh«ng hÒ ®Ó mÊt dòng khÝ. B×nh sanh chµng kh«ng hÒ tuyÖt väng. Cµng gÆp nguy, chµng can ®¶m h¬n, dòng khÝ cµng lín h¬n. §Çu ãc cña chµng linh ho¹t h¬n. Chµng nhËn ®Þnh, bÊt luËn lµ viÖc g×, còng cã c¸ch gi¶i quyÕt. ChØ cã lÇn nÇy. Chµng c¶m thÊy ®Çu ãc trèng kh«ng. Giã b¾t ®Çu thæi, sãng b¾t ®Çu nh«. Giã cµng thæi m¹nh, sãng cµng nh« cao. Quan tµi tung lªn, hôp xuèng cµng nhanh. Mçi lÇn tung hôp lµ mçi lÇn l¶o ®¶o. Mäi ng­êi chØ cè n¾m chÆt mÐp quan tµi, chø kh«ng cßn lµm ®­îc viÖc g× kh¸c. Vµ trong nh÷ng tr­êng hîp nh­ vËy, c¸i dòng khÝ ch©n ch¸nh cña con ng­êi míi hiÖn lé. Tuy s¾c diÖn tr¾ng nhît, L­u H­¬ng vÉn cßn trÊn ®Þnh tinh thÇn. Tinh thÇn cña chµng b×nh tÞnh nh­ lóc th­êng, hay Ýt ra còng cã vÎ nh­ vËy. Hå ThiÕt Hoa cø n»m, m­êng t­îng ®∙ ngñ råi. Anh V¹n Lý cói thÊp ®Çu, Kim Linh Chi c¾n m«i, Tr­¬ng Tam lÈm nhÈm m∙i, m­êng t­îng tù thèt, m­êng t­îng h¸t mét bµi ng­ ca. ChØ cã B¹ch LiÖp ­ìn ngùc, më to m¾t nh×n Kim Linh Chi, må h«i ®æ ra ­ít ®Çu. Kh«ng râ g∙ ngåi nh­ vËy ®é bao l©u, bçng g∙ ®øng lªn chó m¾t vÒ Kim Linh Chi thèt: - Kim c« n­¬ng! T¹i h¹ xin ®i tr­íc mét b­íc. T¹i... t¹i h¹... C©u nãi ch­a bu«ng døt, g∙ tung m×nh lªn, nghiªn m×nh phãng lu«n xuèng biÓn. http://www.vietkiem.com -276- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2