Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 14

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

73
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 14

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi bèn §Ìn trªn mÆt biÓn Kim Linh Chi kªu lªn g∙. Cïng lóc ®ã,hoµng. L­u H­¬ng chíplín: nhanh nh­ ®iÖn, chôp d©y l­ng mét tiÕng kinh Tr­¬ng Tam còng kªu tay - C¸c vÞ xem! C¸i g× ®ã! Trong mµn ®ªm ©m u, bçng mét ®iÓm s¸ng hiÖn ra. Giã to, m­a lín s¾p kÐo ®Õn n¬i th× lµm sao cã ®iÓm s¸ng? §iÓm s¸ng ®ã kh«ng thÓ lµ sao trêi råi. Hå ThiÕt Hoa lé vÎ vui, reo to: - §Ìn! N¬i cã ¸nh ®Ìn, nÕu kh«ng lµ lôc ®Þa th× còng lµ thuyÒn. §Ìn chø kh«ng ph¶i sao, nh­ng l¹i lµ sao, mét v× sao cøu m¹ng. Mäi ng­êi vËn dông tËn lùc, b¬i chiÕc bÌ quan tµi vÒ h­íng ®ã. Giã tuy m¹nh, sãng tuy lín, nh­ng lóc ®ã giã vµ sãng ®èi víi hä ch¼ng cã nghÜa g×. §Ìn dÇn dÇn râ, râ th× ph¶i to, to lµ gÇn. Hä gÇn ®Õn n¬i råi. Bän L­u H­¬ng b¾t ®Çu nghe tiÕng ng­êi trªn thuyÒn. L­u H­¬ng nh×n sang B¹ch LiÖp trÇm giäng thèt: - Mét con ng­êi, nÕu ch­a chÕt lµ ph¶i nhÉn n¹i, v« luËn trong t×nh huèng nµo còng ph¶i nhÉn n¹i. NhÉn n¹i lµ ®iÒu kiÖn c¨n b¶n cña mét ng­êi ch­a muèn chÕt. Anh V¹n Lý tiÕp: - §óng vËy! Ng­êi ta cã quyÒn giÕt kÎ kh¸c chø kh«ng cã quyÒn tù giÕt m×nh. *** vietkiem.com *** Con thuyÒn ®ã rÊt lín. Ng­êi trªn thuyÒn cã d¸ng dÊp t­ v¨n, nho nh¶, hä vËn y phôc rÊt tinh khiÕt, nãi n¨ng víi nhau rÊt lÔ ®é. Lªn ®Õn thuyÒn, L­u H­¬ng nhËn ra ngay c¸i vÎ ®Æc biÖt cña con thuyÒn. ChØ v×, theo Ên t­îng cña chµng th× thñy thñ ph¶i lµ nh÷ng ®¹i h¸n th« b¹o, d¬ d¸y. Phµm ®i biÓn, ai ai còng quý träng n­íc ngät, mang theo bao nhiªu lµ dµnh ®Ó http://www.vietkiem.com -277- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan uèng, nÊu ¨n, cho nªn hä Ýt khi t¾m röa, hä ph¶i chÞu d¬ d¸y h¬n trªn ®Êt liÒn. ThÕ mµ c¸c ng­êi nÇy võa s¹ch sÏ, võa trang nh∙, c¸i míi l¹. M­a gi«ng b¶o tè s¾p ®Õn n¬i, ng­êi ®i biÓn ai kh«ng lo ng¹i, thÕ mµ hä vÉn b×nh tÜnh nh­ th­êng. Hä vÉn ®ñ lÔ ®é víi bän L­u H­¬ng, kh«ng hÒ bèi rèi, s¬ suÊt. V« luËn lµ ai, tr«ng vµo hä còng biÕt lµ chñ nh©n cña hä ph¶i lµ tay phi phµm. L­u H­¬ng kh«ng mÊt thêi gian l©u, t×m ®­îc chøng minh cho sù suy diÔn cña chµng. DÜ nhiªn chµng suy diÔn ®óng sù thËt. BÊt qu¸ cã mét ®iÓm nhá sai lÖch, lµ theo ý t­ëng cña chµng, chñ nh©n ph¶i cã niªn kû kh¸ cao. Nh­ng chñ nh©n cßn trÎ qu¸! Mét thiÕu niªn t­ v¨n, nho nh¶, toµn th©n tó khÝ bèc rùc, y vËn y phôc hoa lÖ song kh«ng s¸ng chãi cùc ®é nh­ phÇn ®«ng v­¬ng t«n c«ng tö th­êng mÆc. Trªn s©n thuyÒn, thoang tho¶ng cã tiÕng d­¬ng cÇm. D­¬ng cÇm do thiÕu nhiªn chñ nh©n d¹o. Bän L­u H­¬ng nh×n qua cöa sæ, tai l¾ng nghe. Tõ lóc V« Hoa t¹ thÕ ®Õn nay, hä ch­a hÒ nghe l¹i tiÕng ®µn ªm dÞu nh­ lÇn nÇy. Hä ch­a ®Õn cöa khoang thuyÒn, tiÕng ®µn ng­ng bÆt. ThiÕu niªn ®øng lªn, ra tËn khung cöa, mØm c­êi nghinh tiÕp. Nô c­êi cña y hiÒn dÞu, th©n mËt nh­ng trong ¸nh m¸t cã vÎ tÞch mÞch, c« ®¬n tho¸ng hiÖn. Y cã mét vÎ buån s©u kÝn, c¸i vÎ ®ã kh«ng lät khái ®«i m¾t kinh nghiÖm cña L­u H­¬ng. Y h­íng vÒ bän L­u H­¬ng, ch¾p tay x¸ s©u, råi c­êi thµnh mét nô, sau cïng thèt: - Kh¸ch quý tõ xa ®Õn, kh«ng hay kÞp tiÕp ®ãn, thËt ®¾c téi. Mong c¸c vÞ thø cho. Hå ThiÕt Hoa ®i tr­íc, L­u H­¬ng theo sau song y kh«ng ®¸p. Y hiÓu lêi nãi cña y kh«ng thanh lÞch l¾m, nÕu ®¸p sî kh«ng xøng víi th¸i ®é trang nh∙ cña chñ nh©n mµ thµnh thÊt lÔ. Huèng chi y l¹i kh«ng quen c¸i s¸o giang hå. Y thuéc mÉu ng­êi ¨n to, uèng ®Ëm, ®¸nh m¹nh, nãi mau vµ nãi th¼ng, ®õng ai hßng b¶o y lµm mét viÖc g× cã t¸nh c¸ch tÕ nhÞ. L­u H­¬ng tiÕn lªn, x¸ ®¸p lÔ s©u h¬n, c­êi hßa dÞu h¬n, ®¸p: - N¹n tho¸t, sèng thõa, nhê ¬n cøu ®é, ®­îc vËy lµ may m¾n l¾m råi, d¸m ®©u mong mái chñ nh©n dµnh cho biÖt ®∙i. NÕu ®Ó chñ nh©n thñ lÔ cÈn mËt th× bän t¹i h¹ míi xö trÝ lµm sao ®©y? ThiÕu niªn l¹i x¸ mét l­ît n÷a: http://www.vietkiem.com -278- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §©u d¸m s¬ xuÊt víi nh÷ng bËc qu©n tö! GÆp ®­îc c¸c vÞ lµ duyªn phóc trêi dµnh, t¹i h¹ chØ sî lµm hÕt søc m×nh mµ kh«ng ®ñ lÔ ®ã th«i. L­u H­¬ng l¹i x¸ ®¸p lÔ thèt: - Võa råi t¹i h¹ ®­îc nghe nh∙ th¸o, nh­ nghe tiªu nh¹c, chØ hËn m×nh ®Õn kh«ng ®óng lóc lµm mÊt c¸i høng cña chñ nh©n. ThiÕu niªn c­êi: - C¸c h¹ nãi thÕ h¼n lµ mét tay sµnh ®iÖu, cã lÏ råi ®©y t¹i h¹ còng ph¶i l∙nh gi¸o míi an t©m cho. Hå ThiÕt Hoa võa mÖt nhäc, võa ®ãi, nh×n bªn trong thÊy cã b×nh r­îu ®Ó trªn bµn, hËn m×nh kh«ng ®­îc vµo ngay, vå lÊy b×nh r­îu mµ nèc råi ngåi xuèng cho kháe x¸c. Nh­ng L­u H­¬ng l¹i cø tr­êng giang ®¹i h¶i, lÐo nhÐo nh÷ng s¸o ng÷ nh¹t phÌo lµm y thªm bùc. Tho¹t ®Çu y cßn cè d»n lßng, dÇn dÇn kh«ng d»n ®­îc n÷a, buét miÖng chen vµo: - Hay ghª! Hay ghª! C¹nh ®µn cã r­îu, c¹nh r­îu cã ®µn! NÕu mµ ®­îc võa nghe ®µn võa uèng r­îu, võa uèng r­îu võa nghe ®µn th× cßn hay h¬n gÊp mÊy phÇn. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -279- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2