intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 14

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
9
download

Lưu hương đảo soái - tập 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 14

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi bèn §Ìn trªn mÆt biÓn Kim Linh Chi kªu lªn g∙. Cïng lóc ®ã,hoµng. L­u H­¬ng chíplín: nhanh nh­ ®iÖn, chôp d©y l­ng mét tiÕng kinh Tr­¬ng Tam còng kªu tay - C¸c vÞ xem! C¸i g× ®ã! Trong mµn ®ªm ©m u, bçng mét ®iÓm s¸ng hiÖn ra. Giã to, m­a lín s¾p kÐo ®Õn n¬i th× lµm sao cã ®iÓm s¸ng? §iÓm s¸ng ®ã kh«ng thÓ lµ sao trêi råi. Hå ThiÕt Hoa lé vÎ vui, reo to: - §Ìn! N¬i cã ¸nh ®Ìn, nÕu kh«ng lµ lôc ®Þa th× còng lµ thuyÒn. §Ìn chø kh«ng ph¶i sao, nh­ng l¹i lµ sao, mét v× sao cøu m¹ng. Mäi ng­êi vËn dông tËn lùc, b¬i chiÕc bÌ quan tµi vÒ h­íng ®ã. Giã tuy m¹nh, sãng tuy lín, nh­ng lóc ®ã giã vµ sãng ®èi víi hä ch¼ng cã nghÜa g×. §Ìn dÇn dÇn râ, râ th× ph¶i to, to lµ gÇn. Hä gÇn ®Õn n¬i råi. Bän L­u H­¬ng b¾t ®Çu nghe tiÕng ng­êi trªn thuyÒn. L­u H­¬ng nh×n sang B¹ch LiÖp trÇm giäng thèt: - Mét con ng­êi, nÕu ch­a chÕt lµ ph¶i nhÉn n¹i, v« luËn trong t×nh huèng nµo còng ph¶i nhÉn n¹i. NhÉn n¹i lµ ®iÒu kiÖn c¨n b¶n cña mét ng­êi ch­a muèn chÕt. Anh V¹n Lý tiÕp: - §óng vËy! Ng­êi ta cã quyÒn giÕt kÎ kh¸c chø kh«ng cã quyÒn tù giÕt m×nh. *** vietkiem.com *** Con thuyÒn ®ã rÊt lín. Ng­êi trªn thuyÒn cã d¸ng dÊp t­ v¨n, nho nh¶, hä vËn y phôc rÊt tinh khiÕt, nãi n¨ng víi nhau rÊt lÔ ®é. Lªn ®Õn thuyÒn, L­u H­¬ng nhËn ra ngay c¸i vÎ ®Æc biÖt cña con thuyÒn. ChØ v×, theo Ên t­îng cña chµng th× thñy thñ ph¶i lµ nh÷ng ®¹i h¸n th« b¹o, d¬ d¸y. Phµm ®i biÓn, ai ai còng quý träng n­íc ngät, mang theo bao nhiªu lµ dµnh ®Ó http://www.vietkiem.com -277- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan uèng, nÊu ¨n, cho nªn hä Ýt khi t¾m röa, hä ph¶i chÞu d¬ d¸y h¬n trªn ®Êt liÒn. ThÕ mµ c¸c ng­êi nÇy võa s¹ch sÏ, võa trang nh∙, c¸i míi l¹. M­a gi«ng b¶o tè s¾p ®Õn n¬i, ng­êi ®i biÓn ai kh«ng lo ng¹i, thÕ mµ hä vÉn b×nh tÜnh nh­ th­êng. Hä vÉn ®ñ lÔ ®é víi bän L­u H­¬ng, kh«ng hÒ bèi rèi, s¬ suÊt. V« luËn lµ ai, tr«ng vµo hä còng biÕt lµ chñ nh©n cña hä ph¶i lµ tay phi phµm. L­u H­¬ng kh«ng mÊt thêi gian l©u, t×m ®­îc chøng minh cho sù suy diÔn cña chµng. DÜ nhiªn chµng suy diÔn ®óng sù thËt. BÊt qu¸ cã mét ®iÓm nhá sai lÖch, lµ theo ý t­ëng cña chµng, chñ nh©n ph¶i cã niªn kû kh¸ cao. Nh­ng chñ nh©n cßn trÎ qu¸! Mét thiÕu niªn t­ v¨n, nho nh¶, toµn th©n tó khÝ bèc rùc, y vËn y phôc hoa lÖ song kh«ng s¸ng chãi cùc ®é nh­ phÇn ®«ng v­¬ng t«n c«ng tö th­êng mÆc. Trªn s©n thuyÒn, thoang tho¶ng cã tiÕng d­¬ng cÇm. D­¬ng cÇm do thiÕu nhiªn chñ nh©n d¹o. Bän L­u H­¬ng nh×n qua cöa sæ, tai l¾ng nghe. Tõ lóc V« Hoa t¹ thÕ ®Õn nay, hä ch­a hÒ nghe l¹i tiÕng ®µn ªm dÞu nh­ lÇn nÇy. Hä ch­a ®Õn cöa khoang thuyÒn, tiÕng ®µn ng­ng bÆt. ThiÕu niªn ®øng lªn, ra tËn khung cöa, mØm c­êi nghinh tiÕp. Nô c­êi cña y hiÒn dÞu, th©n mËt nh­ng trong ¸nh m¸t cã vÎ tÞch mÞch, c« ®¬n tho¸ng hiÖn. Y cã mét vÎ buån s©u kÝn, c¸i vÎ ®ã kh«ng lät khái ®«i m¾t kinh nghiÖm cña L­u H­¬ng. Y h­íng vÒ bän L­u H­¬ng, ch¾p tay x¸ s©u, råi c­êi thµnh mét nô, sau cïng thèt: - Kh¸ch quý tõ xa ®Õn, kh«ng hay kÞp tiÕp ®ãn, thËt ®¾c téi. Mong c¸c vÞ thø cho. Hå ThiÕt Hoa ®i tr­íc, L­u H­¬ng theo sau song y kh«ng ®¸p. Y hiÓu lêi nãi cña y kh«ng thanh lÞch l¾m, nÕu ®¸p sî kh«ng xøng víi th¸i ®é trang nh∙ cña chñ nh©n mµ thµnh thÊt lÔ. Huèng chi y l¹i kh«ng quen c¸i s¸o giang hå. Y thuéc mÉu ng­êi ¨n to, uèng ®Ëm, ®¸nh m¹nh, nãi mau vµ nãi th¼ng, ®õng ai hßng b¶o y lµm mét viÖc g× cã t¸nh c¸ch tÕ nhÞ. L­u H­¬ng tiÕn lªn, x¸ ®¸p lÔ s©u h¬n, c­êi hßa dÞu h¬n, ®¸p: - N¹n tho¸t, sèng thõa, nhê ¬n cøu ®é, ®­îc vËy lµ may m¾n l¾m råi, d¸m ®©u mong mái chñ nh©n dµnh cho biÖt ®∙i. NÕu ®Ó chñ nh©n thñ lÔ cÈn mËt th× bän t¹i h¹ míi xö trÝ lµm sao ®©y? ThiÕu niªn l¹i x¸ mét l­ît n÷a: http://www.vietkiem.com -278- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §©u d¸m s¬ xuÊt víi nh÷ng bËc qu©n tö! GÆp ®­îc c¸c vÞ lµ duyªn phóc trêi dµnh, t¹i h¹ chØ sî lµm hÕt søc m×nh mµ kh«ng ®ñ lÔ ®ã th«i. L­u H­¬ng l¹i x¸ ®¸p lÔ thèt: - Võa råi t¹i h¹ ®­îc nghe nh∙ th¸o, nh­ nghe tiªu nh¹c, chØ hËn m×nh ®Õn kh«ng ®óng lóc lµm mÊt c¸i høng cña chñ nh©n. ThiÕu niªn c­êi: - C¸c h¹ nãi thÕ h¼n lµ mét tay sµnh ®iÖu, cã lÏ råi ®©y t¹i h¹ còng ph¶i l∙nh gi¸o míi an t©m cho. Hå ThiÕt Hoa võa mÖt nhäc, võa ®ãi, nh×n bªn trong thÊy cã b×nh r­îu ®Ó trªn bµn, hËn m×nh kh«ng ®­îc vµo ngay, vå lÊy b×nh r­îu mµ nèc råi ngåi xuèng cho kháe x¸c. Nh­ng L­u H­¬ng l¹i cø tr­êng giang ®¹i h¶i, lÐo nhÐo nh÷ng s¸o ng÷ nh¹t phÌo lµm y thªm bùc. Tho¹t ®Çu y cßn cè d»n lßng, dÇn dÇn kh«ng d»n ®­îc n÷a, buét miÖng chen vµo: - Hay ghª! Hay ghª! C¹nh ®µn cã r­îu, c¹nh r­îu cã ®µn! NÕu mµ ®­îc võa nghe ®µn võa uèng r­îu, võa uèng r­îu võa nghe ®µn th× cßn hay h¬n gÊp mÊy phÇn. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -279- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2