Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 18

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

62
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 18

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi t¸m Sî h∙o T ang lÔ rÊt gi¶n ®¬n vÒ nghi thøc nh­ng long träng vÒ tinh thÇn. Ng­êi ta cö hµnh cuéc thñy t¸ng. PhËt gia ®Ö tö chÕt ®i tÊt ph¶i háa t¸ng, nh­ng trªn mÆt biÓn, mét cuéc háa t¸ng mét thÓ ®Æt thµnh vÊn ®Ò, mµ Cao ¸ Nam vµ thiÕu n÷ kia kh«ng qu¸ cè chÊp th× ng­êi ta tïy tiÖn mµ lµm. Vµ sau khi thñy t¸ng Kh« Mai ®¹i s­ , L­u H­¬ng míi biÕt tªn thiÕu n÷. Tªn nµng lµ Hoa Ch©n Ch©n. Ng­êi rÊt ®Ñp! Tªn còng ®Ñp lu«n! BÊt qu¸ c¸i gan cña nµng rÊt nhá. Con nhµ vâ mµ c¸i gan qu¸ nhá lµ mét khuyÕt ®iÓm lín. Nµng còng hay c¶ thÑn! Sau khi rêi lßng L­u H­¬ng, nµng kh«ng d¸m nh×n chµng n÷a. Gi¸ nÕu bÊt chît L­u H­¬ng liÕc m¾t sang nµng, b¾t gÆp ¸nh m¾t chµng, nµng ®á mÆt lªn liÒn. Trªn ngùc ¸o cña chµng cßn ngÊn lÖ cña nµng, nh×n ngÊn lÖ ®ã, L­u H­¬ng c¶m thÊy lßng nao nao... Chµng tù hái ®Õn khi nµo míi l¹i cã c¬ héi «m nµng vµo lßng n÷a? Cao ¸ Nam kh«ng hÒ nh×n Hå ThiÕt Hoa nöa m¾t, còng kh«ng nãi n¨ng víi y nöa lêi. Nguyªn Tïy V©n hái nµng: - Lóc s¾p chÕt, lÞnh s­ cã nãi chi ch¨ng? Nµng l¾c ®Çu song g­¬ng mÆt nµng lé vÎ kú dÞ, ngãn tay nµng run run, m­êng t­îng nµng cßn sî h∙i. T¹i sao nµng cã thÇn th¸i ®ã? Tr­íc khi chÕt Kh« Mai ®¹i s­ cã ®iÒu bÝ mËt chi nãi víi nµng? Vµ nµng kh«ng thÓ tiÕt lé víi bÊt kú ai? Kh«ng gian ®en l¹i, kh«ng khÝ nÆng dÇn, chõng nh­ s¾p cã m­a to, giã lín. Suèt h«m ®ã kh«ng cã viÖc g× kh¸c x¶y ra, mµ còng ch¼ng cã viÖc g× lµm cho mäi ng­êi khoan kho¸i. Ai ai còng bùc béi ®Õn ph¸t ®iªn. http://www.vietkiem.com -331- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Vµ ng­êi chùc ®iªn ®Çu tiªn chÝnh lµ Hå ThiÕt Hoa. Y cã nhiÒu ®iÒu muèn hái L­u H­¬ng l¾m song ch¼ng cã c¬ héi gÇn chµng riªng rÏ. M∙i ®Õn lóc ¨n xong b÷a c¬m tèi, vÒ phßng y ®ãng cöa l¹i råi thèt: - B©y giê th× ng­¬i cã thÓ nãi råi. L­u H­¬ng nh×n y: - Nãi c¸i g×? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kh« Mai ®¹i s­ chÕt mét c¸ch v« lý nh­ vËy, ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng cã g× ®Ó nãi? Tr­¬ng Tam chen vµo: - §óng vËy! Ta nghÜ Ýt nhÊt ng­¬i còng ®∙ thÊy manh mèi g×? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - NÕu ta cã thÊy g× th× c¸c ng­¬i còng thÊy ®­îc! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Mµ ng­¬i ®∙ thÊy g×? Sao ng­¬i kh«ng nãi ra ®i cho bän ta biÕt. L­u H­¬ng thèt: - §iÓm thø nhÊt: Bän hung thñ g¸i biÓn nhÆt h¹t trai kh«ng ph¶i kÎ chñ m­u. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng! Ta còng nhËn xÐt nh­ vËy. Nh­ng kÎ chñ m­u lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta tuy ch­a biÕt h¾n lµ ai song Ýt nhÊt còng hiÓu ®­îc h¾n biÕt râ Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­ gi¶ m¹o. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng! Ta còng thÊy chóng muèn giÕt Kh« Mai ®¹i s­ chø kh«ng nh»m vµo ai kh¸c. L­u H­¬ng tiÕp: - Nh­ng Kh« Mai ®¹i s­ còng nh­ Lam Th¸i phu nh©n, c¶ hai Èn tÝch tõ nhiÒu n¨m qua, kh«ng hÒ xuÊt hiÖn trªn giang hå n÷a. Mµ nh÷ng kÎ thï cña ®¹i s­ ngµy tr­íc còng ®Òu chÕt hÕt råi. http://www.vietkiem.com -332- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa thèt: - VÊn ®Ò cña sù viÖc nh­ Nguyªn Tïy V©n ®∙ nãi ®Õn, bän hung thñ v× lý do g× h¹ thñ? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - §éng c¬ s¸t nh©n cã mÊy lo¹i: Cõu hËn, tµi lîi, n÷ s¾c, mÊy lo¹i nÇy kh«ng liªn quan víi Kh« Mai ®¹i s­ m¶y may. Hå ThiÕt Hoa ®ång ý: - §óng! Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng cßn thï o¸n, kh«ng cã nhiÒu tiÒn mµ còng kh«ng lôy phiÒn v× t×nh ¸i... L­u H­¬ng tiÕp: - Së dÜ, ngoµi c¸c ®«ng c¬ ®ã, cßn cã mét ®éng c¬ ®¸ng ®­îc chó ý. Hå ThiÕt Hoa giôc: - Nãi gÊp ®i! L­u H­¬ng ®¸p: - Hung thñ biÕt r»ng, nÕu h¾n kh«ng giÕt Kh« Mai ®¹i s­ th× ®¹i s­ giÕt h¾n. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi: - ý ng­¬i muèn nãi, hung thñ lµ kÎ ®∙ b¸n Thanh Phong ThËp Tam Thøc? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! Hå ThiÕt Hoa hái tiÕp: - Cã ph¶i chñ nh©n Biªn Bøc ®¶o ch¨ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu lu«n: - Ph¶i! Chóng ®∙ ph¸t hiÖn Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­, chóng cßn biÕt lu«n chuyÕn ra ®i nÇy cña Kh« Mai ®¹i s­ cã môc ®Ých kh¸m ph¸ bÝ mËt cña chóng nªn míi cã c¸i viÖc tiªn h¹ thñ vi c­êng. Chóng kh«ng ngÇn ng¹i dïng mäi thñ ®o¹n, miÔn lµm sao ®õng ®Ó bµ sèng sãt mµ ®Õn ®¶o Biªn Bøc lµ ®­îc. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - NÕu vËy, h¼n chóng còng biÕt lai lÞch cña bän ta! Chóng ph¶i s¸t h¹i bän ta chø? T¹i sao chóng ch­a h¹ thñ? http://www.vietkiem.com -333- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam chen vµo: - Cã lÏ chóng nhËn thÊy, giÕt bän m×nh kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ lµm, cã lÏ... L­u H­¬ng chËn lêi, tiÕp nãi: - Cã lÏ chóng cã kÕ ho¹ch ®èi phã riªng víi bän chóng ta, chóng tin ch¾c lµ bän m×nh kh«ng thÓ tho¸t khái tay chóng, cho nªn kh«ng cÇn h¹ thñ véi. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ch¼ng lÏ chóng ®îi bän m×nh ®Õn ®¶o Biªn Bøc råi míi h¹ thñ? L­u H­¬ng thèt: -Còng cã thÓ nh­ vËy l¾m chø. Bëi v× n¬i ®ã lµ ®Þa ph­¬ng cña chóng, chóng n¾m trän thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hßa. V« luËn vÒ ph­¬ng diÖn nµo, chóng còng cã ­u thÕ h¬n chóng ta. Trong khi ®ã... Chµng thë dµi tiÕp lu«n: - Trong khi ®ã chóng ta ch­a biÕt hßn ®¶o Biªn Bøc nh­ thÕ nµo, nhá hay to, cao hay thÊp! Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét chót: - NÕu muèn biÕt hßn ®¶o ®ã h×nh d¸ng nh­ thÕ nµo, chóng ta chØ cÇn hái mét ng­êi! Mét ng­êi th«i. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y: - Ai? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Hái ng­¬i! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Råi y bËt c­êi vang thèt: - Ng­¬i l¹i gÆp quû råi ph¶i kh«ng? Dï lµ trong méng ta còng ch­a ®Õn ®¶o Êy lÇn nµo. Tr­¬ng Tam chíp m¾t, c­êi h× h×: - Tuy ng­¬i ch­a ®Õn ®ã mµ Kim c« n­¬ng th× cã ®Õn ®ã mét lÇn råi. NÕu b©y giê ng­¬i hái nµng, nhÊt ®Þnh lµ nµng s½n sµng nãi cho ng­¬i biÕt. Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, c­êi lín h¬n tr­íc: - Ta cã mét cuéc ­íc hÑn, nÕu ng­¬i kh«ng nh¾c, ta quªn mÊt råi cßn g×! http://www.vietkiem.com -334- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y vät m×nh ra cöa liÒn. *** vietkiem.com *** Hå ThiÕt Hoa nhí ra, suèt ngµy nay, Kim Linh Chi kh«ng hÒ lé diÖn. Ch¼ng râ nµng cè ý tr¸nh mÆt Cao ¸ Nam hay nµng ngñ lÊy søc. Hå ThiÕt Hoa hy väng Kim Linh Chi ®õng quªn lêi hÑn, nÕu nµng quªn th× thËt lµ y c¶m thÊy khã chÞu v« cïng. Nam n÷ míi quen nhau, cã ­íc hÑn víi nhau, ng­êi nµy lçi hÑn th× ng­êi kia khã chÞu kh«ng t­ëng næi. V× hä sî ®µng kia thÊt ­íc, hÑn mµ kh«ng cã ®èi t­îng th× bÏ bµng tr¬ trÏn l¾m. Do ®ã hä th­êng thÊt ­íc. Thµnh ra hai bªn ®Òu thÊt ­íc, cã ®Õn n¬i còng kh«ng ®óng kh¾c, ®óng giê. Hå ThiÕt Hoa rêi phßng råi l¹i muèn trë vÒ phßng. Nh­ng y ®∙ lªn ®Õn ®Çu thang trªn, cã muèn trë l¹i còng v« Ých. H¬n thÕ mét viÖc x¶y ra lµm cho y bá ý ®Þnh trë l¹i. Cã tiÕng kªu kinh h∙i vang ®Õn tai y. ¢m thanh cña n÷ nh©n. ¢m thinh cña ai? Ch¼ng lÏ cña Kim Linh Chi? TiÕng kªu biÓu lé râ rµng sù kinh hoµng khiÕp h∙i. Råi cã tiÕng lám bám vang theo, tiÕng mét vËt g× r¬i xuèng n­íc. Con tim cña Hå ThiÕt Hoa c¬ hå ngõng ®Ëp. Kh«ng lý con thuyÒn nÇy gièng con thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn cã chøa hung thñ? Vµ sè phËn cña Kim Linh Chi gièng sè phËn cña H­íng Thiªn Phi, bÞ ng­êi nµo ®ã h¹ s¸t råi qu¨ng xuèng biÓn? Hå ThiÕt Hoa vËn dông trän tèc lùc, ch¹y ®Õn n¬i ®ã. Nh­ng y thë phµo. Kim Linh Chi cßn ®øng t¹i chç cò, h­íng m¾t ra kh¬i. Mí tãc dµi cña nµng phÊt ph¬ theo giã, tr«ng nµng cã vÎ «n nhu, nhµn nh∙ v« cïng. Chung quanh kh«ng cã mét ng­êi nµo kh¸c! Kh«ng cã mét tiÕng ®éng! Nh­ng t¹i sao nµng kªu lªn kinh h∙i? Nµng cã thÊy c¸i g× ®ã ®¸ng sî l¾m µ? Hå ThiÕt Hoa nhÑ ch©n tiÕn ®Õn gÇn nµng, råi mØm c­êi hái: - T¹i h¹ cã ®Õn trÔ l¾m kh«ng? Kim Linh Chi kh«ng quay ®Çu l¹i, kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -335- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - M­êng t­îng võa råi cã vËt g× r¬i xuèng biÓn, ph¶i vËy kh«ng? Kim Linh Chi l¾c ®Çu. Tãc nµng xao ®éng, ph¸t xuÊt mét mïi th¬m nhÑ. Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n lßng ®­îc v­¬n tay n¾m suèi tãc nµng, dÞu giäng hái: - C« n­¬ng nãi lµ cã chuyÖn muèn cho t¹i h¹ biÕt, vËy sao t¹i h¹ ®Õn ®©y råi, c« n­¬ng ch­a chÞu nãi g×? Kim Linh Chi cói ®Çu. M­êng t­îng th©n h×nh nµng run run. MÆt biÓn vÒ ®ªm cã vÎ ªm dÞu l¾m, ªm dÞu ®Õn hÊp dÉn kh¸ch v­ît trïng d­¬ng. Hå ThiÕt Hoa chît cã c¶m t­ëng Kim Linh Chi yÕu ®uèi qu¸ chõng, ®¸ng yªu qu¸ chõng. Råi y l¹i nhËn lu«n lµ nªn yªu nµng, b¶o vÖ nµng. Y quµng tay «m ngang h«ng nµng, nhÑ giäng thèt: - Tr­íc mÆt t¹i h¹, c« n­¬ng cø nãi bÊt cø chuyÖn g×, cã thÓ nãi hÕt. Thùc ra th× gi÷a t¹i h¹ vµ vÞ c« n­¬ng hä Cao kia, kh«ng cã mét ®iÓm nhá quan hÖ nµo. ChØ bÊt qu¸... Kim Linh Chi bÊt chît x« y ra, quay m×nh l¹i, l¹nh lïng nh×n y. Trong bãng ®ªm, g­¬ng mÆt nµng ch¼ng cã mét h¹t m¸u. §Õn ®«i m«i còng nhît nh¹t lu«n. Råi nµng bÜu ®«i m«i ®ã mÐo xÖch, run run giäng hái: - BÊt qu¸ lµm sao? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh s÷ng sê. Ng­êi tr­íc mÆt ch¼ng ph¶i lµ Kim Linh Chi. Ng­êi tr­íc mÆt lµ Cao ¸ Nam! MÆt biÓn vÒ ®ªm ªm lÆng qu¸, dÔ lµm cho lßng ng­êi khÝch ®éng. Ng­êi cã t©m lo¹n ®éng trong lóc nÇy lµ Hå ThiÕt Hoa. Y chØ cã chó ý vµo cuéc ­íc héi, thÊy cã ng­êi t¹i chç ­íc héi lµ ®inh ninh ®óng ng­êi y ­íc héi, nªn kh«ng nhËn ®Þnh kü. Khæ cho y lµ Kim Linh Chi vµ Cao ¸ Nam cã m¸i tãc gièng nhau qu¸, th©n vãc còng b»ng nhau, thµnh ra y hí. Cao ¸ Nam c¾n m«i, råi lÆp l¹i c©u hái: - BÊt qu¸ lµm sao? L©u l¾m, Hå ThiÕt Hoa míi lÊy l¹i b×nh tÜnh, nhÕch nô c­êi khæ ®¸p: - BÊt qu¸ lµ b»ng h÷u!... Ch¼ng lÏ chóng ta kh«ng lµ b»ng h÷u víi nhau sao? http://www.vietkiem.com -336- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cao ¸ Nam quay nhanh m×nh, nh×n ra biÓn. Nµng kh«ng nãi g× thªm, song th©n h×nh nµng rung ®éng. Ch¼ng râ nµng sî hay bi th­¬ng? Hå ThiÕt Hoa hái: - C« n­¬ng... vÉn ë t¹i ®©y tõ l©u råi? Cao ¸ Nam ®¸p: - õ! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - Cã x¶y ra viÖc chi ch¨ng? Cao ¸ Nam ®¸p gän: - Kh«ng! Hå ThiÕt Hoa tr× nghi råi lÈm nhÈm: - Cã ai ®Õn ®©y ch¨ng? Cao ¸ Nam nÝn lÆng mét lóc l©u. Bçng nµng c­êi l¹nh thèt: - Gi¸ ng­¬i cã ­íc héi víi ai t¹i ®©y th× ta cho ng­¬i biÕt, ng­êi ®ã kh«ng cã ®Õn ®©y. Hå ThiÕt Hoa l¹i tr× nghi mÊy phót, cuèi cïng cè g­îng hái: - Nh­ng... t¹i h¹... m­êng t­îng cã nghe mét ©m thanh kh¸c l¹! Cao ¸ Nam hái l¹i: - ¢m thinh g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Thinh ©m cña mét vËt g× r¬i xuèng biÓn. Thinh ©m cña mét ng­êi kªu khiÕp! Cao ¸ Nam c­êi l¹nh: - Cã lÏ ng­¬i n»m méng! Hå ThiÕt Hoa kh«ng d¸m hái n÷a. Nh­ng y tin r»ng y kh«ng l¶ng tai. Râ rµng lµ y cã nghe nh÷ng ©m thinh ®ã. Råi y kh«ng d»n lßng ®­îc l©u, l¹i hái: - ThÕ µ? http://www.vietkiem.com -337- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hái nh­ thÕ th× v« lý qu¸! Hái h¬n n÷a l¹i kh«ng d¸m, chØ cßn c¸ch tù hái m×nh th«i. Ai kªu lªn kinh h∙i? Vµ c¸i tiÕng bám ®ã lµ tiÕng g×? Y tin ch¾c ch¼ng bao giê Kim Linh Chi thÊt ­íc. Bëi chÝnh nµng muèn cã cuéc ­íc héi ®ã mµ! Nµng ®©u bÞ mêi, bÞ c­ìng b¸ch ­íc héi? ThÕ t¹i sao nµng kh«ng ®Õn? Nµng ®i ®©u? Mét khung c¶nh chît hiÖn qua ph¸t häa cho t©m t­ trong ®ã cã hai m¸i ®Çu dµi tãc tranh chÊp nhau, chöi m¾ng nhau... Råi cuèi cïng mét ng­êi x« ®Èy, mét ng­êi r¬i xuèng biÓn. Hå ThiÕt Hoa to¸t må h«i l¹nh. BÊt th×nh l×nh y chôp tay Cao ¸ Nam l«i nµng ch¹y xuèng khoang thuyÒn. Cao ¸ Nam võa sî h∙i, võa phÉn né hÐt: - Ng­¬i lµm c¸i g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p, cø l«i nµng xång xéc ®Õn tr­íc cöa gian phßng cña Kim Linh Chi, råi dông lùc ®Èy cöa. Trong phßng im lÆng, kh«ng cã mét tiÕng ®éng. Kim Linh Chi kh«ng cã mÆt trong phßng! §«i m¾t Hå ThiÕt Hoa ®á lªn, tî hå tr«ng thÊy x¸c Kim Linh Chi tr«i b×nh bång trªn mÆt n­íc. M¸u trong ng­êi y s«i sôc, kh«ng do dù ®­îc n÷a, y nghiªng vai hóc m¹nh vµo c¸nh cöa. Nh­ng y s÷ng sê ngay! Mét ng­êi ®ang ngåi trªn gi­êng ch¶i tãc. Gi­êng cña Kim Linh Chi cßn ai d¸m ngåi lªn ®ã, nÕu kh«ng lµ nµng? MÆt nµng nhît nh¹t, ®«i m¾t s¾c l¹nh chiÕu th¼ng vµo ng­êi Hå ThiÕt Hoa. Cao ¸ Nam còng l¹nh lïng nh×n nµng, råi nh×n Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa hËn m×nh kh«ng chui xuèng sµn thuyÒn ®­îc mµ dÊu c¸i b¶n mÆt tr¬ trÏn ª chÒ, hoÆc gi¶ ®Ëp ®Çu vµo mét n¬i nµo ®ã chÕt phøc cho råi. Nh­ng kh«ng chui ®­îc th× ph¶i cè tr©n m×nh mµ chÞu. Y nhÕch nô c­êi khæ, Êp óng hái: - Sao c« n­¬ng ... kh«ng më cöa? Kim Linh Chi l¹nh lïng hái l¹i: - §ªm khuya canh v¾ng, ng­¬i muèn g× mµ ®Õn gâ cöa phßng ta? http://www.vietkiem.com -338- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cã c¶m t­ëng võa l∙nh mét c¸i t¸t tai vµo mÆt, da mÆt cßn r¸t, t©m lý còng r¸t lu«n. Y chÕt cøng t¹i chæ mét lóc l©u, sau cïng y thèt: - ThÐ lµ... c« n­¬ng ch¼ng cã ®i ®©u hÕt. Kim Linh Chi g¾t: - Ng­¬i muèn ta ph¶i ®i ®©u chø? Hå ThiÕt Hoa b¾t ®Çu nãng mÆt. Y cao giäng hái: - ChÝnh c« n­¬ng ­íc héi víi t¹i h¹ mµ sao b©y giê l¹i ¨n nãi nh­ vËy? Kim Linh Chi l¹nh nh¹t: - Ta ­íc héi víi ng­¬i µ?... NÕu cã ta còng quªn mÊt. Råi nµng ®øng lªn ®ãng Ëp c¸nh cöa kªu mét c¸i binh. Cµi then ch­a ®ñ, nµng kÐo chiÕc bµn ch¾n ngang cöa. Hå ThiÕt Hoa ª chÒ cùc ®é. Còng may lóc ®ã ch¼ng cã ai tr«ng thÊy, chø nÕu bÞ ph¸t hiÖn trong tr­êng hîp ®ã, y d¸m ®Ëp ®Çu mµ chÕt gÊp. Y cói ®Çu, y thÊy bµn tay cña Cao ¸ Nam vÉn cßn n»m trong tay y. Nµng vÉn ®Ó y nh­ vËy tõ lóc bÞ l«i ®Ðn ®©y. Y c¶m kÝch v« cïng, l¹i xèn xang v« cïng. Y thèt: - T¹i h¹ lÇm!... T¹i h¹ tr¸ch lÇm c« n­¬ng! Cao ¸ Nam thÊp giäng: - Cã sao! C¸i cè tËt cña ng­¬i lµ thÕ, ta tõng môc kÝch nhiÒu lÇn l¾m råi. Giäng nãi cña nµng rÊt «n nhu! Hå ThiÕt Hoa ngÈng ®Çu lªn, ph¸t hiÖn ra ¸nh m¾t cña nµng Êm ¸p qu¸! ¸nh m¾t ®ã ®ang bao qu¸t kh¾p ng­êi y, chuyÒn c¸i Êm dÞu cho y. Råi nµng tiÕp tôc víi giäng «n nhu ®ã: - Thùc ra ng­¬i kh«ng viÖc g× mµ ph¶i xèn xang. Lêi nãi cña n÷ nh©n phÇn lín ®Òu kh«ng gi¸ trÞ. BiÕt ®©u nµng ch¼ng cã ý lõa ng­¬i, lõa ®Ó mµ cã dÞp c­êi ®ïa ®ã th«i. http://www.vietkiem.com -339- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng ®Þnh ai ñi Hå ThiÕt Hoa cho y ®ì bøc røc. Nh­ng nµng cµng dÞu th¸i ®é, Hå ThiÕt Hoa cµng khã chÞu h¬n. Thµ nµng m¾ng dï m¾ng nÆng còng ch¼ng sao. Cao ¸ Nam cói ®Çu tiÕp: - NÕu ng­¬i ch­a ®­îc khoan kho¸i, th× ta... ta cã thÓ uèng víi ng­¬i vµi chÐn r­îu. Hå ThiÕt Hoa ®ang muèn uèng mÊy chÐn thËt ®ã. B©y giê th× y nhËn thÊy b»ng h÷u lµ c¸i g× rÊt cÇn thiÕt. NhÊt lµ h¹ng b»ng h÷u kinh niªn. L∙o b»ng h÷u, chø kh«ng lµ h¹ng b»ng h÷u kÕt cÊu ®Çu h«m sím mai. Y tù tr¸ch m×nh qu¸ hå ®å, cã l∙o b»ng h÷u bªn c¹nh mµ cßn t×m c¸i thø b»ng h÷u ngµy, b»ng h÷u b÷a, cã bãng m¸t ªm dÞu mµ ®i t×m ¸nh phï v©n, cã gißng suèi trong mµ ®ßi uèng giät s­¬ng mï. §∙ vËy, cßn lµm th­¬ng t©m vÞ l∙o b»ng h÷u. M¾t y ®á lªn, lç mòi cay lªn. Y hái nh­ng chØ tù hái th«i! - Ng­êi nµo kªu lªn kinh h∙i võa råi ®ã? T¹i sao l¹i thÐt lªn nh­ vËy? Cßn c¸i tiÕng bám ®ã lµ tiÕng g×? T¹i sao Kim Linh Chi kh«ng ®Õn n¬i ­íc hÑn? C¸i g× lµm nµng thay ®æi chñ ý? Tuy nhiªn hiÖn t¹i y kh«ng quan t©m l¾m ®Õn mÊy ®iÓm ®ã. Cã mét l∙o b»ng h÷u nh­ Cao ¸ Nam bªn c¹nh, y kh«ng m¶y may quan t©m ®Õn viÖc g× kh¸c. Y trÇm ng©m mét chót råi hái: - T¹i h¹ ®i t×m r­îu, c« n­¬ng ë ®©u chê t¹i h¹ ®©y? Cao ¸ Nam mØm c­êi ®¸p: - Ng­¬i vÉn kh«ng bá c¸i tËt cña b¶y n¨m vÒ tr­íc. Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - ThÕ c« n­¬ng kh«ng ®æi t¸nh µ? Cao ¸ Nam cói thÊp ®Çu ®¸p: - Ta... Ta ®∙ giµ råi. Nµng thë dµi. Nµng nãi thÕ chø d­íi ¸nh ®Ìn m«ng lung, mÆt nµng dá öng, Hå ThiÕt Hoa nhËn thÊy nµng cßn trÎ h¬n b¶y t¸m n¨m tr­íc nhiÒu. Mét ng­êi tÞch mÞch sau b¶y t¸m n¨m trêi, gÆp l¹i ng­êi t×nh cò th× lßng nµo ch¼ng s«i ®éng v¹n ý niÒm? http://www.vietkiem.com -340- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cao ¸ Nam ®∙ vËy, Hå ThiÕt Hoa kh¸c g×? Y n¾m tay nµng, thèt: - Chóng ta... Hai tiÕng dÇu c©u võa døt, mét tiÕng Çm vang lªn kinh khñng. TiÕng trêi long ®Êt lë còng chØ lín ®é ®ã th«i. Con thuyÒn tî hå bÞ tung bæng lªn. Ngän ®Ìn ®ång g¾n n¬i v¸ch t¾t phôt. Cao ¸ Nam ró lªn mét tiÕng h∙i hïng, nh¶y vµo lßng Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa lo¹ng cho¹ng ®«i ch©n, chËp chên lui l¹i ch¹m m×nh vµo mét ng­êi. Ng­êi ®ã lµ Tr­¬ng Tam. Ch¼ng râ h¾n më cöa phßng tõ lóc nµo ch¹y ra ®Õn ®ã rÊt nhanh, m­êng t­îng ®∙ nÊp s½n trong c¸nh cöa nghe trém. Trong c¬n th¶ng thèt, Hå ThiÕt Hoa vÉn kh«ng quªn trõng m¾t nh×n h¾n, thÊp giäng thèt: - Xem ra trêi sanh ng­¬i víi c¸i tÝnh tÆc bÊt di bÊt dÞch, cho nªn lóc nµo ng­¬i còng ngøa m¾t vµ tai, muèn nghe tÊt c¶. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Ta ch¼ng nghe g× c¶, ch¼ng thÊy g× c¶. Råi h¾n chuån ®i, nhÑ nhµng nh­ ®ît khãi. *** vietkiem.com *** Trêi ®Êt kh«ng cßn mét ¸nh s¸ng. C¶ nh÷ng ®iÓm sao xa tËn mu«n trïng cao còng bÞ m©y ®en che mÊt. §Ìn trong thuyÒn còng bÞ cuång phong thæi t¾t. ThuyÒn nghiªng nghiªng, giã ®ïa sãng lín, trµn lªn thuyÒn. Cã nh÷ng tiÕng kªu gäi nhau, h¼n lµ lín l¾m, song ®Òu bÞ tiÕng giã gµo sãng vç lÊn ¸t ®i. Trõ tiÕng sãng, tiÕng giã, kh«ng cßn tr«ng thÊy vËt g× ®ang x¶y ra. Cã mÆt ng­êi nµo trªn thuyÒn, lµ ng­êi ®ã lªn, mÆt biÓn s¾c qu¸i dÞ. C¸i oai cña ®Êt trêi, ®õng ai mong kh¸ng cù. Mçi ng­êi cè b¸m vÝu vµo mét vËt g× ®ã, gi÷ th¨ng b»ng sî sãng hèt ®i. ChØ cã mÊy ng­êi cßn ®øng v÷ng ®­îc, song y phôc cña hä bÞ sãng t¸p ­ít sòng. Dï trong c¶nh ®ã, hä vÉn trÊn ®Þnh ®­îc t©m thÇn. http://www.vietkiem.com -341- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trong sè ®ã cã Nguyªn Tïy V©n. H¾n b×nh tÜnh kh«ng kÐm L­u H­¬ng, v× c«ng phu th©m hËu còng cã, mµ lµ v× chñ thuyÒn còng cã. Phµm trªn thñy lé nÕu gÆp tai n¹n th× ng­êi chñ thuyÒn ph¶i b×nh tÜnh míi trÊn an ®­îc kh¸ch ®ång hµnh vµ gi÷ trän s¸ng suèt ®èi phã víi t×nh thÕ. H¾n ®øng nguyªn t¹i chç l¾ng tai nghe. Kh«ng ai râ h¾n l¾ng tai nghe thinh ©m g× trong tiÕng giã gµo sãng vç. Mét ngän sãng µo lªn cuèn theo mét thñy thñ. Nguyªn Tïy V©n v­¬n tay n¾m thñy thñ gi÷ l¹i. §o¹n h¾n hái: - ViÖc g× x¶y ra thÕ? Thñy thñ ®­a tay che miÖng ®¸p: - ThuyÒn ®ông ®¸, l­ên thuyÒn vì, n­íc trµn vµo. Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - Cßn g∙ ®µ c«ng? G∙ kh«ng rµnh ®­êng sao? Thñy thñ ®¸p: - Nµo cã biÕt h¾n rµnh hay kh«ng rµnh? HiÖn t¹i th× h¾n biÕn ®©u mÊt d¹ng. Cã lÏ h¾n bÞ sãng cuèn ®i råi. L­u H­¬ng ®øng c¹nh ®ã vôt hái: - ThuyÒn chÞu ®ùng næi sãng giã ch¨ng? Thñy thñ ®¸p: - Khã øc ®o¸n l¾m. Theo tiªu chuÈn thÊy th× bÊt qu¸ nã chi tr× ®é nöa giê n÷a th«i lµ ph¶i ch×m. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - T¹i h¹ ra phÝa tr­íc xem sao. Chµng phi th©n l­ít ®i gi÷a sãng chåm giã léng, m­êng t­îng bÞ sãng hèt ®i. §¸ lo¹n, ®¸ nhiÒu qu¸. Trong bãng ®ªm, ®¸ nh« lªn tr«ng nh­ r¨ng nhän cña mét con vËt khæng lå cã v¹n r¨ng. Con thuyÒn nh­ bÞ ngo¹m hÕt nöa phÇn. Bçng L­u H­¬ng ph¸t hiÖn ph¶ng phÊt cã bãng ng­êi chíp nho¸ng trªn ®¸m ®¸ ®ã. DÜ nhiªn chµng kh«ng lµm sao nhËn ®Þnh râ rµng bãng ng­êi ®ã, bëi bãng biÕn nhanh, ®ªm dµy, cã giã to, sãng lín. http://www.vietkiem.com -342- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®ã lµ ai? Tù nhiªn h¾n ph¶i lµ ng­êi trªn thuyÒn, song gi÷a phong ba, gi÷a ®ªm ®en, t¹i sao h¾n rêi thuyÒn? Rêi thuyÒn ®Ó ®i ®©u? Xa xa lµ mét vòng ®en, nh∙n lùc dï cã tinh vi ®Õn ®©u còng kh«ng ph©n biÖt ®­îc nh÷ng g× n¬i ®ã. Th× l©m vµo c¶nh nÇy cã kh¸c chi kÒ cËn giíi tuyÕn ®Þa ngôc. Ch¼ng lÏ ng­êi ®ã cam t©m t×nh nguyÖn ®i vµo ®Þa ngôc? Chît mét ©m thinh vang lªn bªn c¹nh: - H­¬ng So¸i cã ph¸t hiÖn ra sù g× ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n ®∙ theo chµng ®Õn n¬i. H¾n biÕt râ L­u H­¬ng ®øng t¹i ®©u. §«i m¾t ®∙ mï mµ chõng nh­ h¾n cã mét con m¾t thø ba. M¾t cña con t©m! L­u H­¬ng trÇm giäng ®¸p: - Trong vïng ®¸ lo¹n cã bãng ng­êi. Nguyªn Tïy V©n kªu khÏ: - Cã bãng ng­êi? L­u H­¬ng tiÕp: - Bãng ®ã ch¹y vÒ phÝa cuèi vïng ®¸ lo¹n. Nguyªn Tïy V©n hái: - PhÝa ®ã tiÕp liªn ®Þa ph­¬ng nµo . L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng hiÓu ®­îc. Bãng ®ªm qu¸ dµy, t¹i h¹ kh«ng tr«ng thÊy g× c¶. Nguyªn Tïy V©n suy nghÜ mét phót: - Cã ng­êi ch¹y vÒ ®ã th× ë h­íng ®ã ph¶i cã ®¶o, cã ®Ìn... L­u H­¬ng tiÕp: - Dï cã, còng chØ lµ ®¶o hoang, kh«ng ng­êi ë. Nguyªn Tïy V©n hái: - T¹i sao? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -343- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu cã ng­êi ë tÊt ph¶i cã ¸nh ®Ìn. Nguyªn Tïy V©n l¹i hái: - H­¬ng So¸i kh«ng thÊy ®Ìn? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng! Nguyªn Tïy V©n trÇm lÆng gi©y l©u råi thèt: - V« luËn lµm sao, n¬i ®ã vÉn an toµn h¬n con thuyÒn nÇy. Cã vËy ng­êi Êy míi rêi thuyÒn ch¹y vÒ ®ã. L­u H­¬ng ®ång ý: - H¾n biÕt cßn chóng ta th× kh«ng biÕt. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Cho nªn tèt h¬n hÕt, chóng ta cø ®Õn ®ã, chø ch¼ng lÏ ë l¹i con thuyÒn nÇy chê chÕt? Hå ThiÕt Hoa ®∙ ®Õn n¬i chen vµo: - §­îc! T¹i h¹ xin ®i tr­íc xem sao. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - NÕu lµ lóc b×nh th­êng t¹i h¹ kh«ng d¸m dµnh tr­íc, dµnh sau, nh­ng trong tr­êng hîp nµy, cã nh÷ng c¸i mµ kÎ mï tr«ng thÊy mµ ng­êi s¸ng kh«ng thÊy. H¾n phÊt lu«n hai èng tay ¸o, k×nh phong ph¸t sanh, th©n h×nh vät ®i, tho¸ng mÊt d¹ng. M­êng t­îng h¾n cëi giã mµ ®i. Ai ai còng th¸n phôc. L©u l¾m, Tr­¬ng Tam thë ra mét tiÕng dµi rêi lÈm nhÈm: - TÞnh nh­ xö n÷ khóc m«n, ®éng nh­ ngäc thè trªn ®­êng dµi. C¸i møc thµnh tùu cña con nhµ vâ ®Õn thÕ lµ cïng. Huèng chi h¾n kÐm chóng ta ®Õn mét ®«i m¾t. Hå ThiÕt Hoa còng thë dµi: - NÕu trêi giµ cho ta chän b»ng h÷u, th× ta nhÊt ®Þnh chän h¾n. Ta s½n sµng bá l∙o Xó Trïng! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - Xem ra ng­¬i tiÕn bé h¬n n÷ nh©n vÒ ph­¬ng diÖn nghinh t©n yÓm cùu. L­u H­¬ng chît thë dµi thèt: http://www.vietkiem.com -344- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta còng cã quan niÖm nh­ TiÓu Quû! Ta kh«ng ngÇn ng¹i chän h¾n. Tr­¬ng Tam cau mµy: - T¹i sao? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta cã thÓ g©y thï kÕt b¹n víi bÊt cø ai, ta kh«ng muèn cã cuéc tranh chÊp nµo víi h¾n. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i cho r»ng h¾n ®¸ng sî h¬n c¶ Th¹ch Quan ¢m ThÇn Thñy Cung Chñ? L­u H­¬ng ng­ng träng thÇn s¾c, tõ tõ thèt: - Thùc ra ta xem h¾n lµ con ng­êi ®¸ng sî h¬n bÊt cø ng­êi nµo ®¸ng sî nhÊt trªn câi ®êi nÇy. Hå ThiÕt Hoa thë ph× mét tiÕng, c­êi tiÕp: - Còng may, h¾n kh«ng lµ cõu ®Þch cña chóng ta. H¾n lµ b»ng h÷u cña chóng ta. Tr­¬ng Tam m¬ mµng: - Ta hy väng h¾n chÊp nhËn chóng ta lµm b»ng h÷u. Hå ThiÕt Hoa vôt hái: - Ng­¬i võa tr«ng thÊy bãng ng­êi trong vïng ®¸? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - õ! *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -345- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2