intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 18

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
53
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 18', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 18

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø m­êi t¸m Sî h∙o T ang lÔ rÊt gi¶n ®¬n vÒ nghi thøc nh­ng long träng vÒ tinh thÇn. Ng­êi ta cö hµnh cuéc thñy t¸ng. PhËt gia ®Ö tö chÕt ®i tÊt ph¶i háa t¸ng, nh­ng trªn mÆt biÓn, mét cuéc háa t¸ng mét thÓ ®Æt thµnh vÊn ®Ò, mµ Cao ¸ Nam vµ thiÕu n÷ kia kh«ng qu¸ cè chÊp th× ng­êi ta tïy tiÖn mµ lµm. Vµ sau khi thñy t¸ng Kh« Mai ®¹i s­ , L­u H­¬ng míi biÕt tªn thiÕu n÷. Tªn nµng lµ Hoa Ch©n Ch©n. Ng­êi rÊt ®Ñp! Tªn còng ®Ñp lu«n! BÊt qu¸ c¸i gan cña nµng rÊt nhá. Con nhµ vâ mµ c¸i gan qu¸ nhá lµ mét khuyÕt ®iÓm lín. Nµng còng hay c¶ thÑn! Sau khi rêi lßng L­u H­¬ng, nµng kh«ng d¸m nh×n chµng n÷a. Gi¸ nÕu bÊt chît L­u H­¬ng liÕc m¾t sang nµng, b¾t gÆp ¸nh m¾t chµng, nµng ®á mÆt lªn liÒn. Trªn ngùc ¸o cña chµng cßn ngÊn lÖ cña nµng, nh×n ngÊn lÖ ®ã, L­u H­¬ng c¶m thÊy lßng nao nao... Chµng tù hái ®Õn khi nµo míi l¹i cã c¬ héi «m nµng vµo lßng n÷a? Cao ¸ Nam kh«ng hÒ nh×n Hå ThiÕt Hoa nöa m¾t, còng kh«ng nãi n¨ng víi y nöa lêi. Nguyªn Tïy V©n hái nµng: - Lóc s¾p chÕt, lÞnh s­ cã nãi chi ch¨ng? Nµng l¾c ®Çu song g­¬ng mÆt nµng lé vÎ kú dÞ, ngãn tay nµng run run, m­êng t­îng nµng cßn sî h∙i. T¹i sao nµng cã thÇn th¸i ®ã? Tr­íc khi chÕt Kh« Mai ®¹i s­ cã ®iÒu bÝ mËt chi nãi víi nµng? Vµ nµng kh«ng thÓ tiÕt lé víi bÊt kú ai? Kh«ng gian ®en l¹i, kh«ng khÝ nÆng dÇn, chõng nh­ s¾p cã m­a to, giã lín. Suèt h«m ®ã kh«ng cã viÖc g× kh¸c x¶y ra, mµ còng ch¼ng cã viÖc g× lµm cho mäi ng­êi khoan kho¸i. Ai ai còng bùc béi ®Õn ph¸t ®iªn. http://www.vietkiem.com -331- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Vµ ng­êi chùc ®iªn ®Çu tiªn chÝnh lµ Hå ThiÕt Hoa. Y cã nhiÒu ®iÒu muèn hái L­u H­¬ng l¾m song ch¼ng cã c¬ héi gÇn chµng riªng rÏ. M∙i ®Õn lóc ¨n xong b÷a c¬m tèi, vÒ phßng y ®ãng cöa l¹i råi thèt: - B©y giê th× ng­¬i cã thÓ nãi råi. L­u H­¬ng nh×n y: - Nãi c¸i g×? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kh« Mai ®¹i s­ chÕt mét c¸ch v« lý nh­ vËy, ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng cã g× ®Ó nãi? Tr­¬ng Tam chen vµo: - §óng vËy! Ta nghÜ Ýt nhÊt ng­¬i còng ®∙ thÊy manh mèi g×? L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - NÕu ta cã thÊy g× th× c¸c ng­¬i còng thÊy ®­îc! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Mµ ng­¬i ®∙ thÊy g×? Sao ng­¬i kh«ng nãi ra ®i cho bän ta biÕt. L­u H­¬ng thèt: - §iÓm thø nhÊt: Bän hung thñ g¸i biÓn nhÆt h¹t trai kh«ng ph¶i kÎ chñ m­u. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng! Ta còng nhËn xÐt nh­ vËy. Nh­ng kÎ chñ m­u lµ ai? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta tuy ch­a biÕt h¾n lµ ai song Ýt nhÊt còng hiÓu ®­îc h¾n biÕt râ Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­ gi¶ m¹o. Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - §óng! Ta còng thÊy chóng muèn giÕt Kh« Mai ®¹i s­ chø kh«ng nh»m vµo ai kh¸c. L­u H­¬ng tiÕp: - Nh­ng Kh« Mai ®¹i s­ còng nh­ Lam Th¸i phu nh©n, c¶ hai Èn tÝch tõ nhiÒu n¨m qua, kh«ng hÒ xuÊt hiÖn trªn giang hå n÷a. Mµ nh÷ng kÎ thï cña ®¹i s­ ngµy tr­íc còng ®Òu chÕt hÕt råi. http://www.vietkiem.com -332- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa thèt: - VÊn ®Ò cña sù viÖc nh­ Nguyªn Tïy V©n ®∙ nãi ®Õn, bän hung thñ v× lý do g× h¹ thñ? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - §éng c¬ s¸t nh©n cã mÊy lo¹i: Cõu hËn, tµi lîi, n÷ s¾c, mÊy lo¹i nÇy kh«ng liªn quan víi Kh« Mai ®¹i s­ m¶y may. Hå ThiÕt Hoa ®ång ý: - §óng! Kh« Mai ®¹i s­ kh«ng cßn thï o¸n, kh«ng cã nhiÒu tiÒn mµ còng kh«ng lôy phiÒn v× t×nh ¸i... L­u H­¬ng tiÕp: - Së dÜ, ngoµi c¸c ®«ng c¬ ®ã, cßn cã mét ®éng c¬ ®¸ng ®­îc chó ý. Hå ThiÕt Hoa giôc: - Nãi gÊp ®i! L­u H­¬ng ®¸p: - Hung thñ biÕt r»ng, nÕu h¾n kh«ng giÕt Kh« Mai ®¹i s­ th× ®¹i s­ giÕt h¾n. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi: - ý ng­¬i muèn nãi, hung thñ lµ kÎ ®∙ b¸n Thanh Phong ThËp Tam Thøc? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i! Hå ThiÕt Hoa hái tiÕp: - Cã ph¶i chñ nh©n Biªn Bøc ®¶o ch¨ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu lu«n: - Ph¶i! Chóng ®∙ ph¸t hiÖn Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­, chóng cßn biÕt lu«n chuyÕn ra ®i nÇy cña Kh« Mai ®¹i s­ cã môc ®Ých kh¸m ph¸ bÝ mËt cña chóng nªn míi cã c¸i viÖc tiªn h¹ thñ vi c­êng. Chóng kh«ng ngÇn ng¹i dïng mäi thñ ®o¹n, miÔn lµm sao ®õng ®Ó bµ sèng sãt mµ ®Õn ®¶o Biªn Bøc lµ ®­îc. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - NÕu vËy, h¼n chóng còng biÕt lai lÞch cña bän ta! Chóng ph¶i s¸t h¹i bän ta chø? T¹i sao chóng ch­a h¹ thñ? http://www.vietkiem.com -333- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam chen vµo: - Cã lÏ chóng nhËn thÊy, giÕt bän m×nh kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ lµm, cã lÏ... L­u H­¬ng chËn lêi, tiÕp nãi: - Cã lÏ chóng cã kÕ ho¹ch ®èi phã riªng víi bän chóng ta, chóng tin ch¾c lµ bän m×nh kh«ng thÓ tho¸t khái tay chóng, cho nªn kh«ng cÇn h¹ thñ véi. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ch¼ng lÏ chóng ®îi bän m×nh ®Õn ®¶o Biªn Bøc råi míi h¹ thñ? L­u H­¬ng thèt: -Còng cã thÓ nh­ vËy l¾m chø. Bëi v× n¬i ®ã lµ ®Þa ph­¬ng cña chóng, chóng n¾m trän thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hßa. V« luËn vÒ ph­¬ng diÖn nµo, chóng còng cã ­u thÕ h¬n chóng ta. Trong khi ®ã... Chµng thë dµi tiÕp lu«n: - Trong khi ®ã chóng ta ch­a biÕt hßn ®¶o Biªn Bøc nh­ thÕ nµo, nhá hay to, cao hay thÊp! Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét chót: - NÕu muèn biÕt hßn ®¶o ®ã h×nh d¸ng nh­ thÕ nµo, chóng ta chØ cÇn hái mét ng­êi! Mét ng­êi th«i. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y: - Ai? Tr­¬ng Tam ®¸p: - Hái ng­¬i! Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê. Råi y bËt c­êi vang thèt: - Ng­¬i l¹i gÆp quû råi ph¶i kh«ng? Dï lµ trong méng ta còng ch­a ®Õn ®¶o Êy lÇn nµo. Tr­¬ng Tam chíp m¾t, c­êi h× h×: - Tuy ng­¬i ch­a ®Õn ®ã mµ Kim c« n­¬ng th× cã ®Õn ®ã mét lÇn råi. NÕu b©y giê ng­¬i hái nµng, nhÊt ®Þnh lµ nµng s½n sµng nãi cho ng­¬i biÕt. Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, c­êi lín h¬n tr­íc: - Ta cã mét cuéc ­íc hÑn, nÕu ng­¬i kh«ng nh¾c, ta quªn mÊt råi cßn g×! http://www.vietkiem.com -334- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y vät m×nh ra cöa liÒn. *** vietkiem.com *** Hå ThiÕt Hoa nhí ra, suèt ngµy nay, Kim Linh Chi kh«ng hÒ lé diÖn. Ch¼ng râ nµng cè ý tr¸nh mÆt Cao ¸ Nam hay nµng ngñ lÊy søc. Hå ThiÕt Hoa hy väng Kim Linh Chi ®õng quªn lêi hÑn, nÕu nµng quªn th× thËt lµ y c¶m thÊy khã chÞu v« cïng. Nam n÷ míi quen nhau, cã ­íc hÑn víi nhau, ng­êi nµy lçi hÑn th× ng­êi kia khã chÞu kh«ng t­ëng næi. V× hä sî ®µng kia thÊt ­íc, hÑn mµ kh«ng cã ®èi t­îng th× bÏ bµng tr¬ trÏn l¾m. Do ®ã hä th­êng thÊt ­íc. Thµnh ra hai bªn ®Òu thÊt ­íc, cã ®Õn n¬i còng kh«ng ®óng kh¾c, ®óng giê. Hå ThiÕt Hoa rêi phßng råi l¹i muèn trë vÒ phßng. Nh­ng y ®∙ lªn ®Õn ®Çu thang trªn, cã muèn trë l¹i còng v« Ých. H¬n thÕ mét viÖc x¶y ra lµm cho y bá ý ®Þnh trë l¹i. Cã tiÕng kªu kinh h∙i vang ®Õn tai y. ¢m thanh cña n÷ nh©n. ¢m thinh cña ai? Ch¼ng lÏ cña Kim Linh Chi? TiÕng kªu biÓu lé râ rµng sù kinh hoµng khiÕp h∙i. Råi cã tiÕng lám bám vang theo, tiÕng mét vËt g× r¬i xuèng n­íc. Con tim cña Hå ThiÕt Hoa c¬ hå ngõng ®Ëp. Kh«ng lý con thuyÒn nÇy gièng con thuyÒn cña H¶i Qu¸t Thiªn cã chøa hung thñ? Vµ sè phËn cña Kim Linh Chi gièng sè phËn cña H­íng Thiªn Phi, bÞ ng­êi nµo ®ã h¹ s¸t råi qu¨ng xuèng biÓn? Hå ThiÕt Hoa vËn dông trän tèc lùc, ch¹y ®Õn n¬i ®ã. Nh­ng y thë phµo. Kim Linh Chi cßn ®øng t¹i chç cò, h­íng m¾t ra kh¬i. Mí tãc dµi cña nµng phÊt ph¬ theo giã, tr«ng nµng cã vÎ «n nhu, nhµn nh∙ v« cïng. Chung quanh kh«ng cã mét ng­êi nµo kh¸c! Kh«ng cã mét tiÕng ®éng! Nh­ng t¹i sao nµng kªu lªn kinh h∙i? Nµng cã thÊy c¸i g× ®ã ®¸ng sî l¾m µ? Hå ThiÕt Hoa nhÑ ch©n tiÕn ®Õn gÇn nµng, råi mØm c­êi hái: - T¹i h¹ cã ®Õn trÔ l¾m kh«ng? Kim Linh Chi kh«ng quay ®Çu l¹i, kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -335- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - M­êng t­îng võa råi cã vËt g× r¬i xuèng biÓn, ph¶i vËy kh«ng? Kim Linh Chi l¾c ®Çu. Tãc nµng xao ®éng, ph¸t xuÊt mét mïi th¬m nhÑ. Hå ThiÕt Hoa kh«ng d»n lßng ®­îc v­¬n tay n¾m suèi tãc nµng, dÞu giäng hái: - C« n­¬ng nãi lµ cã chuyÖn muèn cho t¹i h¹ biÕt, vËy sao t¹i h¹ ®Õn ®©y råi, c« n­¬ng ch­a chÞu nãi g×? Kim Linh Chi cói ®Çu. M­êng t­îng th©n h×nh nµng run run. MÆt biÓn vÒ ®ªm cã vÎ ªm dÞu l¾m, ªm dÞu ®Õn hÊp dÉn kh¸ch v­ît trïng d­¬ng. Hå ThiÕt Hoa chît cã c¶m t­ëng Kim Linh Chi yÕu ®uèi qu¸ chõng, ®¸ng yªu qu¸ chõng. Råi y l¹i nhËn lu«n lµ nªn yªu nµng, b¶o vÖ nµng. Y quµng tay «m ngang h«ng nµng, nhÑ giäng thèt: - Tr­íc mÆt t¹i h¹, c« n­¬ng cø nãi bÊt cø chuyÖn g×, cã thÓ nãi hÕt. Thùc ra th× gi÷a t¹i h¹ vµ vÞ c« n­¬ng hä Cao kia, kh«ng cã mét ®iÓm nhá quan hÖ nµo. ChØ bÊt qu¸... Kim Linh Chi bÊt chît x« y ra, quay m×nh l¹i, l¹nh lïng nh×n y. Trong bãng ®ªm, g­¬ng mÆt nµng ch¼ng cã mét h¹t m¸u. §Õn ®«i m«i còng nhît nh¹t lu«n. Råi nµng bÜu ®«i m«i ®ã mÐo xÖch, run run giäng hái: - BÊt qu¸ lµm sao? Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh s÷ng sê. Ng­êi tr­íc mÆt ch¼ng ph¶i lµ Kim Linh Chi. Ng­êi tr­íc mÆt lµ Cao ¸ Nam! MÆt biÓn vÒ ®ªm ªm lÆng qu¸, dÔ lµm cho lßng ng­êi khÝch ®éng. Ng­êi cã t©m lo¹n ®éng trong lóc nÇy lµ Hå ThiÕt Hoa. Y chØ cã chó ý vµo cuéc ­íc héi, thÊy cã ng­êi t¹i chç ­íc héi lµ ®inh ninh ®óng ng­êi y ­íc héi, nªn kh«ng nhËn ®Þnh kü. Khæ cho y lµ Kim Linh Chi vµ Cao ¸ Nam cã m¸i tãc gièng nhau qu¸, th©n vãc còng b»ng nhau, thµnh ra y hí. Cao ¸ Nam c¾n m«i, råi lÆp l¹i c©u hái: - BÊt qu¸ lµm sao? L©u l¾m, Hå ThiÕt Hoa míi lÊy l¹i b×nh tÜnh, nhÕch nô c­êi khæ ®¸p: - BÊt qu¸ lµ b»ng h÷u!... Ch¼ng lÏ chóng ta kh«ng lµ b»ng h÷u víi nhau sao? http://www.vietkiem.com -336- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cao ¸ Nam quay nhanh m×nh, nh×n ra biÓn. Nµng kh«ng nãi g× thªm, song th©n h×nh nµng rung ®éng. Ch¼ng râ nµng sî hay bi th­¬ng? Hå ThiÕt Hoa hái: - C« n­¬ng... vÉn ë t¹i ®©y tõ l©u råi? Cao ¸ Nam ®¸p: - õ! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - Cã x¶y ra viÖc chi ch¨ng? Cao ¸ Nam ®¸p gän: - Kh«ng! Hå ThiÕt Hoa tr× nghi råi lÈm nhÈm: - Cã ai ®Õn ®©y ch¨ng? Cao ¸ Nam nÝn lÆng mét lóc l©u. Bçng nµng c­êi l¹nh thèt: - Gi¸ ng­¬i cã ­íc héi víi ai t¹i ®©y th× ta cho ng­¬i biÕt, ng­êi ®ã kh«ng cã ®Õn ®©y. Hå ThiÕt Hoa l¹i tr× nghi mÊy phót, cuèi cïng cè g­îng hái: - Nh­ng... t¹i h¹... m­êng t­îng cã nghe mét ©m thanh kh¸c l¹! Cao ¸ Nam hái l¹i: - ¢m thinh g×? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Thinh ©m cña mét vËt g× r¬i xuèng biÓn. Thinh ©m cña mét ng­êi kªu khiÕp! Cao ¸ Nam c­êi l¹nh: - Cã lÏ ng­¬i n»m méng! Hå ThiÕt Hoa kh«ng d¸m hái n÷a. Nh­ng y tin r»ng y kh«ng l¶ng tai. Râ rµng lµ y cã nghe nh÷ng ©m thinh ®ã. Råi y kh«ng d»n lßng ®­îc l©u, l¹i hái: - ThÕ µ? http://www.vietkiem.com -337- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hái nh­ thÕ th× v« lý qu¸! Hái h¬n n÷a l¹i kh«ng d¸m, chØ cßn c¸ch tù hái m×nh th«i. Ai kªu lªn kinh h∙i? Vµ c¸i tiÕng bám ®ã lµ tiÕng g×? Y tin ch¾c ch¼ng bao giê Kim Linh Chi thÊt ­íc. Bëi chÝnh nµng muèn cã cuéc ­íc héi ®ã mµ! Nµng ®©u bÞ mêi, bÞ c­ìng b¸ch ­íc héi? ThÕ t¹i sao nµng kh«ng ®Õn? Nµng ®i ®©u? Mét khung c¶nh chît hiÖn qua ph¸t häa cho t©m t­ trong ®ã cã hai m¸i ®Çu dµi tãc tranh chÊp nhau, chöi m¾ng nhau... Råi cuèi cïng mét ng­êi x« ®Èy, mét ng­êi r¬i xuèng biÓn. Hå ThiÕt Hoa to¸t må h«i l¹nh. BÊt th×nh l×nh y chôp tay Cao ¸ Nam l«i nµng ch¹y xuèng khoang thuyÒn. Cao ¸ Nam võa sî h∙i, võa phÉn né hÐt: - Ng­¬i lµm c¸i g× thÕ? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p, cø l«i nµng xång xéc ®Õn tr­íc cöa gian phßng cña Kim Linh Chi, råi dông lùc ®Èy cöa. Trong phßng im lÆng, kh«ng cã mét tiÕng ®éng. Kim Linh Chi kh«ng cã mÆt trong phßng! §«i m¾t Hå ThiÕt Hoa ®á lªn, tî hå tr«ng thÊy x¸c Kim Linh Chi tr«i b×nh bång trªn mÆt n­íc. M¸u trong ng­êi y s«i sôc, kh«ng do dù ®­îc n÷a, y nghiªng vai hóc m¹nh vµo c¸nh cöa. Nh­ng y s÷ng sê ngay! Mét ng­êi ®ang ngåi trªn gi­êng ch¶i tãc. Gi­êng cña Kim Linh Chi cßn ai d¸m ngåi lªn ®ã, nÕu kh«ng lµ nµng? MÆt nµng nhît nh¹t, ®«i m¾t s¾c l¹nh chiÕu th¼ng vµo ng­êi Hå ThiÕt Hoa. Cao ¸ Nam còng l¹nh lïng nh×n nµng, råi nh×n Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa hËn m×nh kh«ng chui xuèng sµn thuyÒn ®­îc mµ dÊu c¸i b¶n mÆt tr¬ trÏn ª chÒ, hoÆc gi¶ ®Ëp ®Çu vµo mét n¬i nµo ®ã chÕt phøc cho råi. Nh­ng kh«ng chui ®­îc th× ph¶i cè tr©n m×nh mµ chÞu. Y nhÕch nô c­êi khæ, Êp óng hái: - Sao c« n­¬ng ... kh«ng më cöa? Kim Linh Chi l¹nh lïng hái l¹i: - §ªm khuya canh v¾ng, ng­¬i muèn g× mµ ®Õn gâ cöa phßng ta? http://www.vietkiem.com -338- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa cã c¶m t­ëng võa l∙nh mét c¸i t¸t tai vµo mÆt, da mÆt cßn r¸t, t©m lý còng r¸t lu«n. Y chÕt cøng t¹i chæ mét lóc l©u, sau cïng y thèt: - ThÐ lµ... c« n­¬ng ch¼ng cã ®i ®©u hÕt. Kim Linh Chi g¾t: - Ng­¬i muèn ta ph¶i ®i ®©u chø? Hå ThiÕt Hoa b¾t ®Çu nãng mÆt. Y cao giäng hái: - ChÝnh c« n­¬ng ­íc héi víi t¹i h¹ mµ sao b©y giê l¹i ¨n nãi nh­ vËy? Kim Linh Chi l¹nh nh¹t: - Ta ­íc héi víi ng­¬i µ?... NÕu cã ta còng quªn mÊt. Råi nµng ®øng lªn ®ãng Ëp c¸nh cöa kªu mét c¸i binh. Cµi then ch­a ®ñ, nµng kÐo chiÕc bµn ch¾n ngang cöa. Hå ThiÕt Hoa ª chÒ cùc ®é. Còng may lóc ®ã ch¼ng cã ai tr«ng thÊy, chø nÕu bÞ ph¸t hiÖn trong tr­êng hîp ®ã, y d¸m ®Ëp ®Çu mµ chÕt gÊp. Y cói ®Çu, y thÊy bµn tay cña Cao ¸ Nam vÉn cßn n»m trong tay y. Nµng vÉn ®Ó y nh­ vËy tõ lóc bÞ l«i ®Ðn ®©y. Y c¶m kÝch v« cïng, l¹i xèn xang v« cïng. Y thèt: - T¹i h¹ lÇm!... T¹i h¹ tr¸ch lÇm c« n­¬ng! Cao ¸ Nam thÊp giäng: - Cã sao! C¸i cè tËt cña ng­¬i lµ thÕ, ta tõng môc kÝch nhiÒu lÇn l¾m råi. Giäng nãi cña nµng rÊt «n nhu! Hå ThiÕt Hoa ngÈng ®Çu lªn, ph¸t hiÖn ra ¸nh m¾t cña nµng Êm ¸p qu¸! ¸nh m¾t ®ã ®ang bao qu¸t kh¾p ng­êi y, chuyÒn c¸i Êm dÞu cho y. Råi nµng tiÕp tôc víi giäng «n nhu ®ã: - Thùc ra ng­¬i kh«ng viÖc g× mµ ph¶i xèn xang. Lêi nãi cña n÷ nh©n phÇn lín ®Òu kh«ng gi¸ trÞ. BiÕt ®©u nµng ch¼ng cã ý lõa ng­¬i, lõa ®Ó mµ cã dÞp c­êi ®ïa ®ã th«i. http://www.vietkiem.com -339- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng ®Þnh ai ñi Hå ThiÕt Hoa cho y ®ì bøc røc. Nh­ng nµng cµng dÞu th¸i ®é, Hå ThiÕt Hoa cµng khã chÞu h¬n. Thµ nµng m¾ng dï m¾ng nÆng còng ch¼ng sao. Cao ¸ Nam cói ®Çu tiÕp: - NÕu ng­¬i ch­a ®­îc khoan kho¸i, th× ta... ta cã thÓ uèng víi ng­¬i vµi chÐn r­îu. Hå ThiÕt Hoa ®ang muèn uèng mÊy chÐn thËt ®ã. B©y giê th× y nhËn thÊy b»ng h÷u lµ c¸i g× rÊt cÇn thiÕt. NhÊt lµ h¹ng b»ng h÷u kinh niªn. L∙o b»ng h÷u, chø kh«ng lµ h¹ng b»ng h÷u kÕt cÊu ®Çu h«m sím mai. Y tù tr¸ch m×nh qu¸ hå ®å, cã l∙o b»ng h÷u bªn c¹nh mµ cßn t×m c¸i thø b»ng h÷u ngµy, b»ng h÷u b÷a, cã bãng m¸t ªm dÞu mµ ®i t×m ¸nh phï v©n, cã gißng suèi trong mµ ®ßi uèng giät s­¬ng mï. §∙ vËy, cßn lµm th­¬ng t©m vÞ l∙o b»ng h÷u. M¾t y ®á lªn, lç mòi cay lªn. Y hái nh­ng chØ tù hái th«i! - Ng­êi nµo kªu lªn kinh h∙i võa råi ®ã? T¹i sao l¹i thÐt lªn nh­ vËy? Cßn c¸i tiÕng bám ®ã lµ tiÕng g×? T¹i sao Kim Linh Chi kh«ng ®Õn n¬i ­íc hÑn? C¸i g× lµm nµng thay ®æi chñ ý? Tuy nhiªn hiÖn t¹i y kh«ng quan t©m l¾m ®Õn mÊy ®iÓm ®ã. Cã mét l∙o b»ng h÷u nh­ Cao ¸ Nam bªn c¹nh, y kh«ng m¶y may quan t©m ®Õn viÖc g× kh¸c. Y trÇm ng©m mét chót råi hái: - T¹i h¹ ®i t×m r­îu, c« n­¬ng ë ®©u chê t¹i h¹ ®©y? Cao ¸ Nam mØm c­êi ®¸p: - Ng­¬i vÉn kh«ng bá c¸i tËt cña b¶y n¨m vÒ tr­íc. Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - ThÕ c« n­¬ng kh«ng ®æi t¸nh µ? Cao ¸ Nam cói thÊp ®Çu ®¸p: - Ta... Ta ®∙ giµ råi. Nµng thë dµi. Nµng nãi thÕ chø d­íi ¸nh ®Ìn m«ng lung, mÆt nµng dá öng, Hå ThiÕt Hoa nhËn thÊy nµng cßn trÎ h¬n b¶y t¸m n¨m tr­íc nhiÒu. Mét ng­êi tÞch mÞch sau b¶y t¸m n¨m trêi, gÆp l¹i ng­êi t×nh cò th× lßng nµo ch¼ng s«i ®éng v¹n ý niÒm? http://www.vietkiem.com -340- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cao ¸ Nam ®∙ vËy, Hå ThiÕt Hoa kh¸c g×? Y n¾m tay nµng, thèt: - Chóng ta... Hai tiÕng dÇu c©u võa døt, mét tiÕng Çm vang lªn kinh khñng. TiÕng trêi long ®Êt lë còng chØ lín ®é ®ã th«i. Con thuyÒn tî hå bÞ tung bæng lªn. Ngän ®Ìn ®ång g¾n n¬i v¸ch t¾t phôt. Cao ¸ Nam ró lªn mét tiÕng h∙i hïng, nh¶y vµo lßng Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa lo¹ng cho¹ng ®«i ch©n, chËp chên lui l¹i ch¹m m×nh vµo mét ng­êi. Ng­êi ®ã lµ Tr­¬ng Tam. Ch¼ng râ h¾n më cöa phßng tõ lóc nµo ch¹y ra ®Õn ®ã rÊt nhanh, m­êng t­îng ®∙ nÊp s½n trong c¸nh cöa nghe trém. Trong c¬n th¶ng thèt, Hå ThiÕt Hoa vÉn kh«ng quªn trõng m¾t nh×n h¾n, thÊp giäng thèt: - Xem ra trêi sanh ng­¬i víi c¸i tÝnh tÆc bÊt di bÊt dÞch, cho nªn lóc nµo ng­¬i còng ngøa m¾t vµ tai, muèn nghe tÊt c¶. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Ta ch¼ng nghe g× c¶, ch¼ng thÊy g× c¶. Råi h¾n chuån ®i, nhÑ nhµng nh­ ®ît khãi. *** vietkiem.com *** Trêi ®Êt kh«ng cßn mét ¸nh s¸ng. C¶ nh÷ng ®iÓm sao xa tËn mu«n trïng cao còng bÞ m©y ®en che mÊt. §Ìn trong thuyÒn còng bÞ cuång phong thæi t¾t. ThuyÒn nghiªng nghiªng, giã ®ïa sãng lín, trµn lªn thuyÒn. Cã nh÷ng tiÕng kªu gäi nhau, h¼n lµ lín l¾m, song ®Òu bÞ tiÕng giã gµo sãng vç lÊn ¸t ®i. Trõ tiÕng sãng, tiÕng giã, kh«ng cßn tr«ng thÊy vËt g× ®ang x¶y ra. Cã mÆt ng­êi nµo trªn thuyÒn, lµ ng­êi ®ã lªn, mÆt biÓn s¾c qu¸i dÞ. C¸i oai cña ®Êt trêi, ®õng ai mong kh¸ng cù. Mçi ng­êi cè b¸m vÝu vµo mét vËt g× ®ã, gi÷ th¨ng b»ng sî sãng hèt ®i. ChØ cã mÊy ng­êi cßn ®øng v÷ng ®­îc, song y phôc cña hä bÞ sãng t¸p ­ít sòng. Dï trong c¶nh ®ã, hä vÉn trÊn ®Þnh ®­îc t©m thÇn. http://www.vietkiem.com -341- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Trong sè ®ã cã Nguyªn Tïy V©n. H¾n b×nh tÜnh kh«ng kÐm L­u H­¬ng, v× c«ng phu th©m hËu còng cã, mµ lµ v× chñ thuyÒn còng cã. Phµm trªn thñy lé nÕu gÆp tai n¹n th× ng­êi chñ thuyÒn ph¶i b×nh tÜnh míi trÊn an ®­îc kh¸ch ®ång hµnh vµ gi÷ trän s¸ng suèt ®èi phã víi t×nh thÕ. H¾n ®øng nguyªn t¹i chç l¾ng tai nghe. Kh«ng ai râ h¾n l¾ng tai nghe thinh ©m g× trong tiÕng giã gµo sãng vç. Mét ngän sãng µo lªn cuèn theo mét thñy thñ. Nguyªn Tïy V©n v­¬n tay n¾m thñy thñ gi÷ l¹i. §o¹n h¾n hái: - ViÖc g× x¶y ra thÕ? Thñy thñ ®­a tay che miÖng ®¸p: - ThuyÒn ®ông ®¸, l­ên thuyÒn vì, n­íc trµn vµo. Nguyªn Tïy V©n cau mµy: - Cßn g∙ ®µ c«ng? G∙ kh«ng rµnh ®­êng sao? Thñy thñ ®¸p: - Nµo cã biÕt h¾n rµnh hay kh«ng rµnh? HiÖn t¹i th× h¾n biÕn ®©u mÊt d¹ng. Cã lÏ h¾n bÞ sãng cuèn ®i råi. L­u H­¬ng ®øng c¹nh ®ã vôt hái: - ThuyÒn chÞu ®ùng næi sãng giã ch¨ng? Thñy thñ ®¸p: - Khã øc ®o¸n l¾m. Theo tiªu chuÈn thÊy th× bÊt qu¸ nã chi tr× ®é nöa giê n÷a th«i lµ ph¶i ch×m. L­u H­¬ng trÇm ng©m mét chót: - T¹i h¹ ra phÝa tr­íc xem sao. Chµng phi th©n l­ít ®i gi÷a sãng chåm giã léng, m­êng t­îng bÞ sãng hèt ®i. §¸ lo¹n, ®¸ nhiÒu qu¸. Trong bãng ®ªm, ®¸ nh« lªn tr«ng nh­ r¨ng nhän cña mét con vËt khæng lå cã v¹n r¨ng. Con thuyÒn nh­ bÞ ngo¹m hÕt nöa phÇn. Bçng L­u H­¬ng ph¸t hiÖn ph¶ng phÊt cã bãng ng­êi chíp nho¸ng trªn ®¸m ®¸ ®ã. DÜ nhiªn chµng kh«ng lµm sao nhËn ®Þnh râ rµng bãng ng­êi ®ã, bëi bãng biÕn nhanh, ®ªm dµy, cã giã to, sãng lín. http://www.vietkiem.com -342- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ng­êi ®ã lµ ai? Tù nhiªn h¾n ph¶i lµ ng­êi trªn thuyÒn, song gi÷a phong ba, gi÷a ®ªm ®en, t¹i sao h¾n rêi thuyÒn? Rêi thuyÒn ®Ó ®i ®©u? Xa xa lµ mét vòng ®en, nh∙n lùc dï cã tinh vi ®Õn ®©u còng kh«ng ph©n biÖt ®­îc nh÷ng g× n¬i ®ã. Th× l©m vµo c¶nh nÇy cã kh¸c chi kÒ cËn giíi tuyÕn ®Þa ngôc. Ch¼ng lÏ ng­êi ®ã cam t©m t×nh nguyÖn ®i vµo ®Þa ngôc? Chît mét ©m thinh vang lªn bªn c¹nh: - H­¬ng So¸i cã ph¸t hiÖn ra sù g× ch¨ng? Nguyªn Tïy V©n ®∙ theo chµng ®Õn n¬i. H¾n biÕt râ L­u H­¬ng ®øng t¹i ®©u. §«i m¾t ®∙ mï mµ chõng nh­ h¾n cã mét con m¾t thø ba. M¾t cña con t©m! L­u H­¬ng trÇm giäng ®¸p: - Trong vïng ®¸ lo¹n cã bãng ng­êi. Nguyªn Tïy V©n kªu khÏ: - Cã bãng ng­êi? L­u H­¬ng tiÕp: - Bãng ®ã ch¹y vÒ phÝa cuèi vïng ®¸ lo¹n. Nguyªn Tïy V©n hái: - PhÝa ®ã tiÕp liªn ®Þa ph­¬ng nµo . L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng hiÓu ®­îc. Bãng ®ªm qu¸ dµy, t¹i h¹ kh«ng tr«ng thÊy g× c¶. Nguyªn Tïy V©n suy nghÜ mét phót: - Cã ng­êi ch¹y vÒ ®ã th× ë h­íng ®ã ph¶i cã ®¶o, cã ®Ìn... L­u H­¬ng tiÕp: - Dï cã, còng chØ lµ ®¶o hoang, kh«ng ng­êi ë. Nguyªn Tïy V©n hái: - T¹i sao? L­u H­¬ng ®¸p: http://www.vietkiem.com -343- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu cã ng­êi ë tÊt ph¶i cã ¸nh ®Ìn. Nguyªn Tïy V©n l¹i hái: - H­¬ng So¸i kh«ng thÊy ®Ìn? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng! Nguyªn Tïy V©n trÇm lÆng gi©y l©u råi thèt: - V« luËn lµm sao, n¬i ®ã vÉn an toµn h¬n con thuyÒn nÇy. Cã vËy ng­êi Êy míi rêi thuyÒn ch¹y vÒ ®ã. L­u H­¬ng ®ång ý: - H¾n biÕt cßn chóng ta th× kh«ng biÕt. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Cho nªn tèt h¬n hÕt, chóng ta cø ®Õn ®ã, chø ch¼ng lÏ ë l¹i con thuyÒn nÇy chê chÕt? Hå ThiÕt Hoa ®∙ ®Õn n¬i chen vµo: - §­îc! T¹i h¹ xin ®i tr­íc xem sao. Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - NÕu lµ lóc b×nh th­êng t¹i h¹ kh«ng d¸m dµnh tr­íc, dµnh sau, nh­ng trong tr­êng hîp nµy, cã nh÷ng c¸i mµ kÎ mï tr«ng thÊy mµ ng­êi s¸ng kh«ng thÊy. H¾n phÊt lu«n hai èng tay ¸o, k×nh phong ph¸t sanh, th©n h×nh vät ®i, tho¸ng mÊt d¹ng. M­êng t­îng h¾n cëi giã mµ ®i. Ai ai còng th¸n phôc. L©u l¾m, Tr­¬ng Tam thë ra mét tiÕng dµi rêi lÈm nhÈm: - TÞnh nh­ xö n÷ khóc m«n, ®éng nh­ ngäc thè trªn ®­êng dµi. C¸i møc thµnh tùu cña con nhµ vâ ®Õn thÕ lµ cïng. Huèng chi h¾n kÐm chóng ta ®Õn mét ®«i m¾t. Hå ThiÕt Hoa còng thë dµi: - NÕu trêi giµ cho ta chän b»ng h÷u, th× ta nhÊt ®Þnh chän h¾n. Ta s½n sµng bá l∙o Xó Trïng! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - Xem ra ng­¬i tiÕn bé h¬n n÷ nh©n vÒ ph­¬ng diÖn nghinh t©n yÓm cùu. L­u H­¬ng chît thë dµi thèt: http://www.vietkiem.com -344- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta còng cã quan niÖm nh­ TiÓu Quû! Ta kh«ng ngÇn ng¹i chän h¾n. Tr­¬ng Tam cau mµy: - T¹i sao? L­u H­¬ng ®¸p: - Ta cã thÓ g©y thï kÕt b¹n víi bÊt cø ai, ta kh«ng muèn cã cuéc tranh chÊp nµo víi h¾n. Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i cho r»ng h¾n ®¸ng sî h¬n c¶ Th¹ch Quan ¢m ThÇn Thñy Cung Chñ? L­u H­¬ng ng­ng träng thÇn s¾c, tõ tõ thèt: - Thùc ra ta xem h¾n lµ con ng­êi ®¸ng sî h¬n bÊt cø ng­êi nµo ®¸ng sî nhÊt trªn câi ®êi nÇy. Hå ThiÕt Hoa thë ph× mét tiÕng, c­êi tiÕp: - Còng may, h¾n kh«ng lµ cõu ®Þch cña chóng ta. H¾n lµ b»ng h÷u cña chóng ta. Tr­¬ng Tam m¬ mµng: - Ta hy väng h¾n chÊp nhËn chóng ta lµm b»ng h÷u. Hå ThiÕt Hoa vôt hái: - Ng­¬i võa tr«ng thÊy bãng ng­êi trong vïng ®¸? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - õ! *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -345- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2