Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 21

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

48
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 21

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i mèt D¬i trong ®Þa ngôc T hanh chñy thñ trong tay Kim Linh Chi ®­îc ®­a cao lªn. Bçng, nµng bËt c­êi s»ng sÆc. MÆt ®Çy ngÊn lÖ, nµng c­êi, g­¬ng mÆt ®Ñp h¬n tr­íc, nh­ hoa d­íi c¬n m­a xu©n! Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng, si si d¹i d¹i. H¾n chît thÊy, nµng chÝnh lµ ng­êi cña y m¬ ­íc! Nµng kh«ng hÑp l­îng, kh«ng cè chÊp, thï o¸n vÆt v¹nh, t¸nh t×nh béc trùc, hµnh ®éng døt kho¸t, nhanh nhÑn. V« luËn trong t×nh huèng nµo, nµng còng ®­îc rÊt cëi më, l¹i g©y cëi më cho ng­êi chung quanh lu«n. Y nhËn ra, nµng cã rÊt nhiÒu ®iÓm tèt! Nh÷ng ®iÓm ®ã, khã mµ ®Õm cho ®ñ sè. Mét thiÕu n÷ nh­ vËy, nÕu y bá qua, th× thËt lµ ngèc! T×m ®©u cho cã mét nµng thø hai? Y nh×n s÷ng nµng, hÇu nh­ quªn mÊt nh÷ng ng­êi chung quanh. Tr­¬ng Tam bçng thë dµi, l¾c ®Çu, thèt: - Xem ra, ch¼ng nh÷ng Kim c« n­¬ng c¾t l­ìi h¾n mµ ch¬i, l¹i cßn c¾t lu«n c¸i hån cña h¾n! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nµo chØ cã l­ìi vµ hån bÞ c¾t? C¶ qu¶ tim cña ta, còng bÞ c¾t lu«n! Kim Linh Chi trë xèng chñy thñ, gâ trªn ®Çu y, kªu mét tiÕng cèc, c­êi hái: - Ng­¬i cßn cã qu¶ tim ®ã sao? Ta cø t­ëng tim ng­¬i ®∙ bÞ chã ngo¹m tõ l©u! ThiÕu n÷ c­êi sau khi khãc, nô c­êi ®ã lµ tia n¾ng sau c¬n m­a xu©n dµi ®¼ng liªn tôc mÊy h«m. Kim Linh Chi nh×n ®Õn x¸c B¹ch LiÖp, nô c­êi t¾t l¹i liÒn. Nµng lÈm nhÈm: - G∙... g∙ chÕt th¶m qu¸! Ai ®éc t©m, h¹ ®éc thñ? ThËt lµ tµn nhÉn! Tr­¬ng Tam thèt: - §ªm qua, lóc thuyÒn ch¹m ®¸, chõng nh­ mäi ng­êi ®Òu cã mÆt trªn s©n thuyÒn! Kim Linh Chi gËt ®Çu: - TÊt c¶ ®Òu cã mÆt, trõ mét B¹ch... B¹ch tiªn sanh, lµ kh«ng thÊy g∙ ®©u hÕt! http://www.vietkiem.com -372- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nµng g­îng ý gäi B¹ch LiÖp b»ng hai tiÕng tiªn sanh cho t«n träng, linh hån ng­êi chÕt. Nh­ng råi nµng còng trë vÒ c¸i tiÕng g∙. Ch¼ng qua B¹ch LiÖp kh«ng cã mét gi¸ trÞ t­¬ng xøng víi nµng. Nµng cã c¶m t­ëng nh­ vËy. Kh«ng riªng g× mét B¹ch LiÖp, d­íi con m¾t nµng th× mäi ng­êi ®Òu tÇm th­êng, may ra chØ cã mçi mét m×nh L­u H­¬ng mµ th«i. Chµng ®­îc nµng nÓ träng, kiªng dÌ Ýt nhiÒu. Nµng tiÕp: - Ta cø t­ëng, g∙ kh«ng d¸m gÆp l¹i ta, sau khi bÞ nÆng lêi trong b÷a c¬m tèi! Do ®ã, g∙ rót m×nh trong phßng. §«i m¾t ®á lªn, ¸nh m¾t ­¬n ­ít, buån th¶m tiÕp lu«n: - NÕu ®ªm ®ã, ta ®õng nÆng lêi víi g∙, g∙ ®©u tr¸nh mÆt ta, g∙ ®∙ cã mÆt trªn s©n thuyÒn, th× lµm g× bÞ s¸t h¹i? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Sù t×nh kh«ng liªn quan g× ®Õn c« n­¬ng c¶! Thñ ph¹m g©y ra vô ¸n, nÕu kh«ng lµ C©u Tö Tr­êng, th× còng lµ §inh Phong, c« n­¬ng hoµn toµn v« can! Kh«ng ®Ó ai nãi chen, y tiÕp lu«n: - Bëi v× C©u Tö Tr­êng lµ con ng­êi duy nhÊt cã lý ®Ó giÕt g∙. G∙ chît ph¸t hiÖn C©u Tö Tr­êng vµ §inh Phong cã mÆt trªn thuyÒn nµy, nªn kinh khiÕp mµ bèi rèi, mÊt ph¶n øng, do ®ã bÞ h¹i. Tr­¬ng Tam thë dµi: - LËp luËn ®óng, rÊt tiÕc lóc ®ã th× C©u Tö tr­êng ®∙ ®i råi! Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh, bu«ng g­îng: - Cã thÓ... bän C©u Tö Tr­êng giÕt ng­êi råi míi bá ®i. Bëi, chóng ta kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian chÕt cña B¹ch LiÖp kia mµ! L­u H­¬ng thèt: - Nh­ng C©u Tö Tr­êng vµ §inh Phong kh«ng sö dông ®­îc TrÝch T©m Thñ! Hå ThiÕt Hoa hái: - Sao ng­¬i biÕt? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: http://www.vietkiem.com -373- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChØ v× Kh« Mai ®¹i s­ luyÖn TrÝch T©m Thñ, cèt ®Ó ®èi phã víi ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc mµ th«i. Do ®ã, chóng ta cã thÓ thÊy, tuyÖt kü TrÝch T©m Thñ kh«ng hÒ ®­îc truyÒn ra ngoµi. M«n c«ng ®ã cÇm nh­ bÞ lo¹i trõ trong vâ häc Hoa S¬n! Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót, råi gËt ®Çu, thèt: - Ph¶i ®ã! Theo khÈu khÝ cña vÞ c« n­¬ng hä Hoa, th× Kh« Mai ®¹i s­ chØ míi luyÖn TrÝch T©m Thñ gÇn ®©y th«i. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Nh­ vËy, ng­êi biÕt m«n c«ng ®ã chØ cã ba? Hå ThiÕt Hoa t¸n ®ång: - §óng vËy! ChØ cã ba th«i! L­u H­¬ng trÇm giäng: - Hai, chø kh«ng ph¶i ba! V× Kh« Mai ®¹i s­ ®∙ chÕt råi! Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ta b¶o chøng, Cao ¸ Nam tuyÖt kh«ng ph¶i lµ hung thñ! Bëi, trong ®ªm qua, nµng lu«n lu«n ë bªn c¹nh ta. Nµng kh«ng cã phÐp ph©n th©n ®i lµm c¸i viÖc giÕt ng­êi! Kim Linh Chi chõng nh­ muèn nãi g× ®ã, song nh×n sang L­u H­¬ng, nµng nÝn lÆng. Tr­¬ng Tam chît kªu lªn: - §óng råi! §ªm qua, Hoa c« n­¬ng lµ ng­êi lªn s©n thuyÒn sau cïng, lóc nµng lªn ®Õn ®ã, lµ thÊy thÇn s¾c nµng cã vÎ kh¸c th­êng! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Ng­¬i l¹i nghi Hoa Ch©n Ch©n? Tr­¬ng Tam g»n giäng: - Kh«ng lµ nµng th× ai? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Kh«ng thÓ ®­îc! C¸c ng­¬i cho nµng lµ hung thñ, nhÊt ®Þnh ta kh«ng tin! Kim Linh Chi bÜu m«i: - Ng­¬i chØ tin lµ ta th«i mµ! Hå ThiÕt Hoa c­êi khæ, lÈm nhÈm: http://www.vietkiem.com -374- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ChØ v× nµng... thÊy m¸u lµ h«n mª. Th× lµm sao nµng, d¸m g©y cuéc ®æ m¸u? Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - ChÝnh ta ®©y, cã lóc thÊy m¸u, ta cßn xØu thay! Muèn chÕt th× khã, chø muèn xØu cßn g× dÔ h¬n! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - V« luËn lµm sao, ta kh«ng tin con ng­êi «n nhu nh­ thÕ l¹i lµ mét hung thñ s¸t nh©n! Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét lóc, vôt hái: - Ng­¬i cßn nhí V« Hoa hßa th­îng chø? Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - H¾n lµm g× trong vô nµy mµ ng­¬i nh¾c? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ng­¬i h¼n ph¶i nhËn h¾n cã vi t­ v¨n, «n nhu chø? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - H¾n ®óng lµ mét tiÓu c« n­¬ng! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Nghe ai nãi ®Õn hai tiÕng s¸t nh©n, lµ h¾n lÊy tay bÞt tai liÒn. Nh­ng nÕu h¾n giÕt ng­êi, th× cø mçi nh¸t dao lµ ®i ®êi mét m¹ng. M­êng t­îng h¾n chÐm cá! Hå ThiÕt Hoa nÝn lÆng. Mét phót sau, h¾n thë dµi, thèt: - NÕu lµ nµng lµ hung thñ th× ch¾c cã mét ng­êi xèn xang l¾m! Y nh×n qua L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­¬i nghÜ sao, l∙o Xó Trïng? L­u H­¬ng kh«ng nãi g×. Kim Linh Chi còng thë dµi thèt: - Thùc ra, ta còng kh«ng tin mét con ng­êi thïy mÞ ng©y th¬ nh­ nµng l¹i lµ mét tay s¸t nh©n ®­îc! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi liÒn: - Ph¶i råi! Ai mµ tin ®­îc chø! C¸c vÞ ®õng quªn, B¹ch LiÖp cã vâ c«ng rÊt cao, ®Õn Cao ¸ Nam còng ch­a ch¾c lµ ®èi thñ cña g∙, nãi chi Hoa Ch©n Ch©n, tuæi http://www.vietkiem.com -375- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan cßn nhá qu¸, l¹i cã thÓ nhËp m«n sau Cao ¸ Nam rÊt l©u, vâ c«ng kÐm h¬n Cao ¸ Nam, lµm g× nµng giÕt næi B¹ch LiÖp? Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - Kú thùc, ta ®©u cã ®o¸n ®Þnh nµng lµ hung thñ, bÊt qu¸ ta cho r»ng cã thÓ lµ nµng... Hå ThiÕt Hoa chËn l¹i: - Kh«ng thÓ nµo ®­îc! Mét ®iÓm nhá còng kh«ng! Tr­¬ng Tam lÈm nhÈm: - Hung thñ kh«ng lµ nµng, th× lµ ai? Kh«ng lÏ Kh« Mai ®¹i s­ hiÖn hån lªn, giÕt ng­êi! Kim Linh Chi ph¸t sî liÒn, nÊm tay Hå ThiÕt Hoa thÊp giäng b¶o: - ë ®©y quû khÝ nÆng nÒ qu¸, muèn nãi g× chóng ta lªn bªn trªn kia mµ nãi! Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! ChØ sî ng­êi cña ®¶o Biªn Bøc ®∙ ®Õn råi, vµ ®ang ®îi chóng ta! Chê cho hä ®i hÕt, L­u H­¬ng cói m×nh xuèng, lÊy mãng tay cµo hèt trªn mÆt gç, nhÆt c¸i chi ®ã, bá vµo mét m¶nh giÊy, gãi kü. Chµng ph¸t hiÖn sù chi? *** vietkiem.com *** Hä ch¼ng thÊy ai hÕt. C¶ bän thñy thñ, ®∙ tËp hîp mét n¬i, ë l¸i thuyÒn, lóc ®ã còng biÕn mÊt d¹ng. Kim Linh Chi giËt m×nh. Tr­¬ng Tam kªu lªn: - Hay lµ ng­êi cña ®¶o Biªn Bøc ®∙ ®Õn, vµ hèt chóng ®i råi? Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Kh«ng ai ®Õn tiÕp, kh«ng lÏ chóng ta kh«ng ®i ®­îc sao chø? Tr­¬ng Tam dä dÉm: -Ýt nhÊt Kim c« n­¬ng còng biÕt lèi vµo ®¶o chç nµo chø? Kim Linh Chi kh«ng ®¸p. NiÒm sî h∙i lé râ rÖt trªn g­¬ng mÆt tr¾ng nhît cña nµng. http://www.vietkiem.com -376- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa trÊn an: - Kh«ng quan hÖ g× c¶. Dï c« n­¬ng kh«ng biÕt, bän nµy còng t×m ra ®­îc vËy! Råi y c­êi, tiÕp lu«n: - ThÇn Thñy Cung lµ n¬i tèi bÝ mËt, còng t×m ra nh­ th­êng kia mµ! Kim Linh Chi bçng nÊm tay Hå ThiÕt Hoa, b¶o: - §õng ®i lµ h¬n! Ng­¬i nghÜ sao? Hå ThiÕt Hoa lÊy lµm l¹: - T¹i sao? Kim Linh Chi cuèi ®Çu: - Ch¼ng... ch¼ng t¹i sao c¶! Hå ThiÕt Hoa dÞu giäng: - §∙ ®Õn ®©y råi, kh«ng lÏ bá cuéc? Tr­¬ng Tam tiÕp: - Hµ huèng, muèn trë l¹i còng kh«ng trë l¹i ®­îc? Ph­¬ng tiÖn ®©u? Do ng∙ nµo? Kim Linh Chi run ng­êi: - Nh­ng... C¸c ng­¬i ch­a biÕt n¬i nµy nguy hiÓm nh­ thÕ nµo! §¸ng sî l¾m, c¸c ng­¬i ¬i! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Nh÷ng n¬i ®¸ng sî h¬n, bän t¹i h¹ tõng ®i qua råi. C« n­¬ng cã nghe nãi ®Õn Th¹ch Quan Am ch¨ng? Kim Linh Chi gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - BÝ mËt cña Th¹ch Quan Am, ®¸ng kÓ lµ nguy hiÓm nhÊt trÇn ®êi, ai vµo ®ã råi lµ ph¶i ®iªn, d¹i ngay. Y nhí ®Õn sù viÖc t¹i §¹i Sa M¹c, dï sù viÖc ®∙ qua l©u, y vÉn cßn sî. Y thë ra, tiÕp lu«n: - Vµo ®ã råi ®õng ai mong sèng sãt trë vÒ. C« n­¬ng thÊy ®ã, vËy mµ bän nµy vÉn cßn sèng sãt! http://www.vietkiem.com -377- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi c¾n m«i, råi l¾c ®Çu, thèt: - BÊt ®ång!... Hoµn toµn bÊt ®ång! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - BÊt ®ång ë chç nµo? Kim Linh Chi kh«ng ®¸p. L­u H­¬ng cÊt tiÕng: - Kim c« n­¬ng nãi thÕ, th× h¼n lµ Biªn Bøc ®¶o cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®¸ng sî, trªn søc t­ëng t­îng cña con ng­êi. Tr­¬ng Tam c­êi, vuèt ve: - Nãi cho nghe ®i, Kim c« n­¬ng! T¹i h¹ van cÇu c« n­¬ng mµ! Biªn Bøc ®¶o thùc sù nh­ thÕ nµo? N¬i ®ã cã nh÷ng c¸i g× ®¸ng sî? Kim Linh Chi trÇm ng©m mét chót, l¹i l¾c ®Çu: - Ta kh«ng biÕt! Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi. Kim Linh Chi vôt lín tiÕng: - ThËt t×nh ta kh«ng biÕt, v× ta ch¼ng thÊy chi c¶! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Kh«ng thÊy g× hÕt? Kh«ng thÊy th× sao l¹i sî? Kim Linh Chi c¾n r¨ng, qua mét phót míi nãi thµnh lêi: - Bëi, ch¼ng thÊy, nªn ta míi sî! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - L¹ ch­a? Kh«ng thÊy th× biÕt g× ®©u mµ ph¶i sî? T¹i sao thÕ? T¹i h¹ kh«ng hiÓu næi! Tr­¬ng Tam thèt: - Ta hiÓu! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ng­¬i hiÓu c¸i m«ng chã! Tr­¬ng Tam kh«ng giËn, hái: - Ng­¬i nãi cho ta nghe, trªn ®êi, c¸i g× ®¸ng sî nhÊt? http://www.vietkiem.com -378- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa suy nghÜ mét chót: - TÞch mÞch! Ta cho r»ng, trªn ®êi, chØ cã sù tÞch mÞch lµ ®¸ng sî nhÊt! Tr­¬ng Tam thë dµi, c­êi khæ: - Hå tiªn sanh ¬i! HiÖn t¹i ta ®­¬ng ®óng tr­íc mét vÊn ®Ò sèng chÕt, t¸nh m¹ng cña chóng ta l©m nguy, nªn t×m ph­¬ng ph¸p g× b¶o vÖ nã, xin tiªn sanh dÑp c¸i hån th¬ l¹i mét xã nµo ®ã ®i! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - ThÕ ng­¬i cho c¸i g× ®¸ng sî nhÊt? Tr­¬ng Tam ®­a m¾t nh×n ra xa xa, tõ tõ thèt: - C¸i ®¸ng sî nhÊt, lµ bãng tèi, lµ c¸i mµ ch¼ng ai tr«ng thÊy! §o¹n h¾n thë dµi mÊy tiÕng, råi tiÕp lu«n: - Cho ®Õn b©y giê, ta míi thøc ngé c¸i ý tø cña ba tiÕng Biªn Bøc ®¶o! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: -Ý tø g×? Tr­¬ng Tam ch­a ®¸p ngay, mµ l¹i hái ng­îc: - Ng­¬i biÕt con d¬i cã khuyÕt ®iÓm g× kh«ng? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - Kh«ng! Tr­¬ng Tam thèt: - §«i m¾t! D¬i lµ loµi sanh vËt kh«ng m¾t! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ng­¬i muèn nãi lµ ng­êi trªn ®¶o Biªn Bøc ®Òu mï? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ta nghÜ nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - Chóng mï th× cã g× ®¸ng sî ®©u? Tr­¬ng Tam mØm c­êi: http://www.vietkiem.com -379- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - KÎ mï kh«ng ®¸ng sî, song nÕu chÝnh ng­¬i biÕn thµnh kÎ mï, th× ch¾c ch¾n lµ ng­¬i ph¶i sî sù biÕn hãa ®ã! Hå ThiÕt Hoa tho¸ng biÕn s¾c, hái: - Ch¼ng lÏ ng­¬i cho r»ng bän m×nh ®Õn ®ã råi, ®Òu ph¶i mï hÕt? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ta suy nghÜ vËy! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - Ta kh«ng tin chóng cã thñ ®o¹n lµm cho bän m×nh mï hÕt! Trõ ra chóng cã phÐp ma! Kim Linh Chi thë dµi, thèt: - Hä kh«ng cÇn cã ma ph¸p. V« luËn ai ®Õn ®ã råi, tù nhiªn biÕn thµnh kÎ mï! Kh«ng mét ngän cá. §¸ th× mµu tro, mét mµu kh« ch¸y, nh­ng l¹i l¹nh, l¹i cøng nh­ kim c­¬ng, l¹i nh¸m, nhän bÐn. Sãng vç Çm Çm vµo bê ®¶o, nh­ v¹n qu©n reo, ngµn ngùa hÝ µo ¹t x«ng ra chiÕn tr­êng. Bèn phÝa ®¶o toµn lµ ®¸, thø ®¸ g©y trë ng¹i cho thuyÒn, thuyÒn phu s¬ ý lµ ch¹m ®¸, ph¶i ch×m. §¸ nh« lëm chëm, ®¸ v­¬ng ra, nh­ r¨ng vµ mãng thó d÷. Ai giái nghÒ hµng h¶i ®Õn ®©u, còng v« ph­¬ng cho thuyÒn tiÕp cËn an toµn. N¬i ®©y kh«ng cã sinh khÝ, n¬i ®©y s¸t khÝ bèc suèt th¸ng quanh n¨m. Hå ThiÕt Hoa ®øng ®Çu giã, trªn mét m« ®¸ ®en, ®¶o m¾t nh×n quanh, bu«ng tiÕng thë dµi, thèt: - §óng lµ mét n¬i ®Çy nguy hiÓm! Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - NÕu ta kh«ng chÝnh m¾t tr«ng thÊy, th× cã giÕt ta, ai nãi ta còng kh«ng tin næi trªn thÕ gian cã mét ®Þa ph­¬ng nh­ thÕ nµy! L¹i cßn cã sanh ho¹t trªn ®Þa ph­¬ng nµy! Hå ThiÕt Hoa tiÕp nèi: - Cã thÓ chóng ch¼ng ph¶i lµ ng­êi! Chóng lµ quû! Bëi n¬i ®©y gièng nh­ mét khu mé ®Þa, n¬i ®©y thiÕu v¾ng sanh khÝ râ rÖt. §Õn cá còng kh«ng mäc næi! Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - C¶ nh÷ng con thuyÒn cËp ®¶o, còng ch¼ng cã mét chiÕc nµo cßn nguyªn vÑn! Xem ra, ai ®Õn ®©y råi, lµ kh«ng mong trë l¹i! http://www.vietkiem.com -380- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa quay sang Kim Linh Chi, hái: - ThËt sù, c« n­¬ng cã ®Õn ®©y mét lÇn? Kim Linh Chi bu«ng gän: - õ! Hå ThiÕt Hoa tiÕp hái: - C« n­¬ng lµm c¸ch nµo trë vÒ ®­îc? Kim Linh Chi ®¸p: - Biªn Bøc c«ng tö sai ng­êi ®­a vÒ! Hå ThiÕt Hoa hái lu«n: - NÕu chóng kh«ng ®­a? Kim Linh Chi cói ®Çu, g»n tõng tiÕng: - Hä kh«ng ®­a, th× ta ®µnh chÕt t¹i ®©y! §Æt ch©n lªn ®¶o, nµng cã vÎ cøng l­ìi, nãi c©u g× nµng còng dïng khÝ lùc ®Õn khæ së. §∙ thÕ, nãi xong mét c©u, lµ nµng run m×nh mét lÇn, råi må h«i l¹nh t­¬m ra nh­ n­íc déi. Hå ThiÕt Hoa còng ng¸n, còng run, song Ýt h¬n nµng. B©y giê th× y b¾t ®Çu tin lµ Tiªu Kim QuËt ®¸ng sî h¬n Mª Hån QuËt cña PhËt Quan Am. Bëi, t¹i Mª Hån QuËt, Ýt nhÊt còng cã lèi tho¸t, khi cÇn rót lui. N¬i ®©y th× ®óng lµ tö ®Þa! L­u H­¬ng lu«n lu«n suy t­. Bçng, chµng hái: - C« n­¬ng nãi Biªn Bøc c«ng tö lµ ®¶o chñ! Kim Linh Chi gËt ®Çu: - Ph¶i! L­u H­¬ng hái tiÕp: - C« n­¬ng biÕt tªn, biÕt hä Biªn Bøc c«ng tö ch¨ng? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Kh«ng mét ai biÕt c¶! L­u H­¬ng tiÕp: - Cã ai thÊy mÆt l∙o chñ ch¨ng? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: http://www.vietkiem.com -381- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Kh«ng! Ta ®∙ nãi, ai ®Õn ®©y råi còng ph¶i biÕn thµnh mï! L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - Nh­ vËy th× Nguyªn c«ng tö ®ì h¬n chóng ta nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa hái: - §ì vÒ c¸i g×? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Y mï s½n, khái sî bÞ ng­êi lµm cho mï n÷a! Kim Linh Chi vôt ngÈng ®Çu lªn, thèt gÊp: - Nµy H­¬ng So¸i... HiÖn t¹i chóng ta cßn kÞp thêi gian ly khai Biªn Bøc ®¶o! VËy nªn gÊp rót ly khai ®i! L­u H­¬ng hái: - Ly Khai? Råi ®i ®©u! Kim Linh Chi ®¸p: - §i ®©u còng ®­îc! MiÔn lµ kh«ng cßn ë ®©y n÷a ®­îc råi! L­u H­¬ng cau mµy: - Nh­ng do ng∙ nµo mµ ®i? Kim Linh Chi thèt: - Chóng ta t×m mét chiÕc thuyÒn h­, nÊp trong ®ã mµ chê, khi nµo cã thuyÒn kh¸c ®Õn ®©y... Hå ThiÕt Hoa chËn lêi: - Chê ®é bao l©u? Kim Linh Chi ®¸p: - V« luËn bao l©u còng ®­îc! Ta kh«ng ®Æt thµnh vÊn ®Ò! Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - C« n­¬ng kh«ng ®Æt thµnh vÊn ®Ò, nh­ng l∙o Xó Trïng l¹i ®Æt thµnh vÊn ®Ò th× sao? Kim Linh Chi chíp m¾t: - N¬i ®©y cùc kú nguy hiÓm, ta t­ëng H­¬ng So¸i còng tiÕc sanh m¹ng nh­ ai! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: http://www.vietkiem.com -382- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C« n­¬ng cµng cho lµ nguy hiÓm, h¾n l¹i cµng muèn ë l¹i! Kim Linh Chi cau mµy: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa gi¶i thÝch: - ChØ v× cµng gÆp nguy hiÓm h¾n cµng thÝch thó. HiÓm nguy cµng lín, h¾n cµng thÝch thó lín! H¾n lµ con ng­êi trêi sanh ra ®Ó m¹o hiÓm mµ! Cho nªn, biÕt ®­îc n¬i nµo lµ nguy hiÓm, lµ h¾n ®i tíi ngay, ®i råi mµ kh«ng trë vÒ, h¾n còng kh«ng tiÕc hËn! Kim Linh Chi cuèi ®Çu tõ tõ thèt: - Ta biÕt c¸c ng­¬i cho r»ng ta sî chÕt! Thùc ra, kh«ng ph¶i c¸i chÕt lµm cho ta sî! L­u H­¬ng dÞu giäng: - T¹i h¹ hiÓu. Trªn thÕ gian, cã nhiÒu c¸i ®¸ng sî h¬n c¸i chÕt! Cho nªn... nÕu c« n­¬ng muèn ë l¹i chç nµy, bän t¹i h¹ sÏ kh«ng hÒ c­ìng b¸ch. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - C« n­¬ng cã thÓ b¶o Tr­¬ng Tam ë l¹i ®©y bÇu b¹n víi c« n­¬ng. H¾n ë l¹i lµ ph¶i h¬n! Tr­¬ng Tam nghiÕn r¨ng, trõng m¾t, g»n giäng: - NÕu c« n­¬ng muèn, t¹i h¹ ë l¹i ngay! ChØ sî c« n­¬ng kh«ng thÝch mÉu ng­êi t¹i h¹ bÇu b¹n th«i! MÉu ng­êi mµ c« n­¬ng thÝch, ph¶i lµ... H¾n nh×n Hå ThiÕt Hoa, hái: - Ng­¬i biÕt mÉu ng­êi ®ã chø? Kim Linh Chi vôt ngÈng ®Çu lªn, nh×n lu«n Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i chÞu ë l¹i ®©y víi ta kh«ng? Hå ThiÕt Hoa bèi rèi: - §­¬ng nhiªn lµ chÞu, cã ®iÒu... Kim Linh Chi l¹i hái: - §iÒu g×? Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng. Bèn m¾t ch¹m nhau, y buét miÖng thë dµi, ®¸p: - Ch¼ng cã ®iÒu g× c¶. T¹i h¹ b»ng lßng ë l¹i víi c« n­¬ng! http://www.vietkiem.com -383- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi vÉn cßn nh×n Hå ThiÕt Hoa. Mét lóc l©u, nµng thÊp giäng thèt: - §­îc nghe ng­¬i nãi c©u ®ã, ta cßn sî g× n÷a!... *** vietkiem.com *** Mét tÊm ®¸ dùng ®øng, lµm b×nh phong. Sau b×nh phong, lñng l¼ng mét sîi d©y ®ång, ®Çu d©y cã buéc mét cç xe. §­êng d©y ¨n th«ng ®Õn mét s¬n ®éng, cöa ®éng ®en ngßm. Kim Linh Chi ®­a bän L­u H­¬ng ®Õn ®ã. Hå ThiÕt Hoa hái: - Cã ph¶i ®éng khÊu ®ã ch¨ng? Kim Linh Chi ®¸p: - LÇn tr­íc, ta n¬i ®ã vµo ®éng. Hå ThiÕt Hoa lÊy lµm l¹: - Sao kh«ng cã ng­êi canh gi÷? Kim Linh Chi thë dµi: - Cã nh÷ng n¬i, vµo th× dÔ nh­ nhµ cña m×nh, mµ lóc ra th× khã h¬n lªn trêi! L­u H­¬ng hái: - Xe ®ã ®­a vÒ ®©u? Kim Linh Chi gi¶i thÝch: - §Õn n¬i hä nghinh ®ãn kh¸ch. L­u H­¬ng l¹i hái: - Biªn Bøc c«ng tö cã tù y ra ®ãn kh¸ch ch¨ng? Kim Linh Chi ®¸p: - ThØnh tho¶ng §inh Phong thay mÆt ë t¹i ®ã. L­u H­¬ng hái tiÕp: - §inh Phong lµ chi cña Biªn Bøc c«ng tö? Kim Linh Chi trÇm ng©m mét chót: - Chõng nh­ lµ ®å ®Ö! http://www.vietkiem.com -384- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng suy nghÜ mét lóc, l¹i hái: - Tõ ®©y ®Õn ®ã, ®é bao xa? Kim Linh Chi l¾c ®Çu: - Ta kh«ng biÕt râ. BÊt qu¸, ta ®Õm tõ mét ®Õn b¶y m­¬i chÝn, lµ cç xe ngõng. Hå ThiÕt Hoa mØm c­êi: - Xem ra n÷ nh©n tÕ nhÞ h¬n nam nh©n nhiÒu. Gi¶ nh­ t¹i h¹ ngåi trong xe, xe ®Õn ®©u cø ®Õn, xe ®i bao l©u cø ®i, kh«ng khi nµo t¹i h¹ nghÜ ®Õn viªc ®Õm nh­ c« n­¬ng!... Hå ThiÕt Hoa ch­a døt ý, Tr­¬ng Tam chËn liÒn: - Dï cã ®Õm, ch­a ch¾c g× ng­¬i ®Õm tróng, bëi ng­¬i kh«ng biÕt ®Õm. VÒ c¸i viÖc uèng r­îu, ch¼ng bao giê ng­¬i ®Õm ®­îc sè chÐn ®∙ uèng, cho nªn, cã lóc chØ uèng ®é vµi ba chÐn, mµ ng­¬i d¸m nãi lµ uèng h¬n t¸m chÝn m­¬i chÐn! Hå ThiÕt Hoa tr¶ miÕng: - Ph¶i, chØ cã ng­¬i lµ biÕt ®Õm th«i! Bëi tõ lóc nµo ®Õn tõ lóc nµo, ng­¬i kh«ng bao giê uèng qu¸ ba chÐn! L­u H­¬ng chît hái: - Ng­¬i ®Õm ®­îc n¨m m­¬i ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Sau l¹i kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Tèt! VËy lªn xe råi ng­¬i cø ®Õm. §Õm n¨m m­¬i, chóng ta nh¶y xuèng liÒn! Khi Hå ThiÕt Hoa ®Õm ®Õn m­êi, cç xe chui vµo h¾c ¸m. Vµo ®ã råi ®«i m¾t trë thµnh v« dông, bëi kh«ng cßn thÊy ®­îc g× chung quanh. Bãng tèi qu¸ dµy, nh­ c« ®éng thµnh vËt h÷u thÓ, qu¶ dÜ kh«ng mét ®iÓm s¸ng, dï lµ thø ®iÓm s¸ng g×. L¹i ch¼ng mét thÝnh ©m! Xe nh­ ®i xuèng, lßng ng­êi còng trÇm xuèng. Hä cïng nghÜ: - H¾c ¸m qu¶ lµ mét sù ®¸ng sî nhÊt trªn câi ®êi! Khi Hå ThiÕt Hoa võa ®Õm võa nÊm tay Kim Linh Chi, ®Õm ®Õn bèn m­¬i s¸u, y bu«ng tay nµng, bµn tay cña y vç vç lªn ®Çu vai nµng, mçi c¸i vç lµ mét sè: bèn m­¬i b¶y... bèn m­¬i t¸m... bèn m­¬i chÝn... http://www.vietkiem.com -385- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cuèi cïng y bu«ng nhanh: - N¨m m­¬i... nh¶y! Tr­¬ng Tam cã c¶m t­ëng m×nh lµ hßn ®¸ r¬i xuèng. Bªn d­íi ®ã, lµ ®Þa ph­¬ng g×? Nói ®ao? Rõng kiÕm? V¹c dÇu? HÇm löa? V« luËn lµ g×, ®∙ nh¶y ra khái xe råi, ®∙ r¬i xuèng råi, th× phó t¸nh m¹ng cho ®Þnh m¹ng! Bëi, kh«ng ai lµm sao dõng l¹i ®­îc n÷a! S©u! S©u qu¸! M­êng t­îng kh«ng ®¸y! Tr­¬ng Tam ®¸nh liÒu, nhÊm m¾t l¹i, nh­ng kh«ng l©u l¾m, h¾n c¶m thÊy ch©n ch¹m vËt chi ®ã. H¾n kh«ng ®Ò tô ch©n khÝ, nh­ng kh«ng cßn kÞp n÷a. NÕu vËt d­íi ch©n h¾n mÆt ®¸, th× lµ ®«i ch©n h¾n kÓ nh­ ph¶i läi thµnh n¨m b¶y ®o¹n. Nh­ng, mét bµn tay tõ bªn c¹nh v­¬ng ngang, chôp h¾n gi÷ l¹i. H¾n kh«ng biÕt bµn tay ®ã lµ cña ai, nh­ng h¾n nghÜ, nÕu kh«ng lµ cña L­u H­¬ng, th× cña ai? H¾n t­ëng, cã mét b»ng h÷u nh­ L­u H­¬ng, th× qu¶ thËt lµ tèt phóc. §ét nhiªn, h¾n chíi víi thÇn hån, bµn tay ®ã ®iÓm nhanh vµo b¶y t¸m huyÖt ®¹o trªn m×nh h¾n. Kh«ng khÝ nÆng nÒ, nãng bøc. Tr­¬ng Tam bÞ qu¨ng xuèng ®Êt, nh­ con c¸! H¾n c¾n r¨ng, kh«ng kªu la. Ng­êi qu¨ng h¾n còng ch¼ng hái g×, qu¨ng h¾n råi l¹i b­íc ®i, tiÕng ch©n vang th×nh thÞch. Trong bãng tèi, Tr­¬ng Tam nh­ mï, nh×n tay ch¼ng thÊy ngãn, lµm g× thÊy xa h¬n? §©y lµ ®©u? Lao tï d­íi ©m c¶nh? Cßn L­u H­¬ng? Hå ThiÕt Hoa? Kim Linh Chi? Hä ë ®©u? Tr­¬ng Tam hy väng hä kh«ng viÖc g×, hoÆc Ýt nhÊt còng may m¾n nh­ h¾n, lµ dï bÞ b¾t, mµ t¸nh m¹ng ch­a sao. Cßn sèng ®­îc lµ cßn cã thÓ t×m c¸ch tho¸t hiÓm. Võa lóc ®ã cã tiÕng ch©n ng­êi. Råi mét ng­êi nµo ®ã, bÞ qu¨ng nh­ h¾n, nghe nÆng h¬n h¾n. Hå ThiÕt Hoa kh«ng may m¾n b»ng Tr­¬ng Tam. Y r¬i xuèng mét tÊm l­íi. L­íi m­êng t­îng ®¸nh b»ng d©y s¾t. R¬i xuèng l­íi s¾t, h¾n ph¶i ®au, råi l¹i bÞ qu¨ng m¹nh, y cµng nghe ®au h¬n, t­ëng chõng bao nhiªu x­¬ng trong ng­êi, c¶ lín lÉn nhá, ®Òu vì vôn. Y buéc miÖng m¾ng oang oang. Cø mÆc y, ®èi ph­¬ng ch¼ng hÒ ph¶ng øng, qu¨ng y xuèng råi, ®èi ph­¬ng l¹i b­íc ®i. B×nh! TiÕng c¸nh cöa ®Ëp m¹nh! Cöa ®ãng l¹i råi! ¢m thinh ph¸t xuÊt chøng tá cöa b»ng s¾t. http://www.vietkiem.com -386- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bçng, cã tiÕng gäi: - TiÓu Hå? Hå ThiÕt Hoa kinh h∙i: - Tr­¬ng Tam? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Ng­¬i còng ®Õn víi ta! Hå ThiÕt Hoa c©m hËn: - Nh¶y c¸i con mÑ g× nh­ thÕ nµy, v« Ých qu¸! Ch¼ng thÊy bãng d¸ng ai cho râ rµng! Y tõng vµo nguy ra hiÓm, song lÇn nµo còng cã dÞp ph¶n kh¸ng Ýt nhiÒu. ChØ cã lÇn nµy, lµ y hoµn toµn chñ ®éng. Tr­¬ng Tam thë dµi, thèt: - B©y giê ta míi thÊm thÝa c¸i sî. §¸ng lÏ chóng ta ph¶i nghe theo nµng! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng mÊy l­ît: - B©y giê ta míi biÕt Biªn Bøc c«ng tö kh«ng ph¶i lµ ng­êi! Bëi, nÕu lµ con ng­êi, th× y kh«ng thÓ cã mét chñ ý tµn ®éc nh­ thÕ nµy! Tr­¬ng Tam hái: - S¸nh víi Th¹ch Quan Am, y nh­ thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa thë ra mét tiÕng dµi: - §em Th¹ch Quan Am mµ s¸nh víi y, lµ lµm mét viÖc v« ý thøc. Bªn c¹nh y, Th¹ch Quan Am chØ lµ mét ®øa bÐ cßn bó vó mÑ! Tr­¬ng Tam c­êi khæ: - Xem ra, hä ®∙ biÕt tr­íc, chóng ta ®Õn ®©y, nhÊt cö nhÊt ®éng ®Òu bÞ hä ph¸t gi¸c c¶! Vµ ®iÒu ®¸ng sî nhÊt, lµ chóng ta kh«ng tr«ng thÊy ng­êi nµo hÕt! Bçng, h¾n hái: - Cßn Kim c« n­¬ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p, l¹i hái ng­îc: - Cßn l∙o Xó Trïng? T¹i sao h¾n kh«ng ®Õn? Tr­¬ng Tam nÆng giäng: http://www.vietkiem.com -387- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i mong ­íc h¾n ®Õn ®©y µ? Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Dï h¾n tµi giái h¬n chóng ta, h¾n còng ch­a ph¶i lµ thÇn tiªn, ®Õn c¸i chèng quû nµy, cã tµi bao nhiªu còng v« dông! Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét chót: - Cã thÓ h¾n may m¾n h¬n chóng ta! H¾n... Chît, c¸nh cöa më, mét ng­êi b­íc vµo, qu¨ng xuèng mét ng­êi, råi b­íc ra. Cöa ®ãng l¹i. Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - L∙o Xó Trïng ®Êy µ? Kh«ng cã tiÕng ®¸p. Tr­¬ng tam kªu lªn: - Hay lµ h¾n xui xÎo h¬n bän m×nh? H¾n bÞ ®éc thñ råi? Tr­¬ng Tam qu¶ quyÕt nh­ vËy, Hå ThiÕt Hoa l¹i kh«ng t­ëng nh­ vËy. Y thèt: - Ch¼ng khi nµo hä qu¨ng x¸c vµo ®©y! Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Th× ch­a chÕt, th× thä th­¬ng nÆng, chê chÕt! Cã kh¸c g× chÕt ®©u! BÊt qu¸ hoÆc ®∙ chÕt, hoÆc s¾p söa chÕt, hoÆc sÏ chÕt dµi dµi sau ®ã! §µng nµo còng chÕt mµ! §óng lµ h¾n thä th­¬ng nÆng ®Êy, nªn h¾n kh«ng nãi n¨ng næi! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i cßn cö ®éng ®­îc ch¨ng? H∙y b­íc ®Õn ®ã xem sao? Tr­¬ng Tam thë ra: - Ta nh­ cua rông cµng, cßn bß con mÑ g× ®­îc n÷a! Cßn ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa thë ra: - Ta còng nh­ ng­¬i! Cßn tÖ h¬n ng­¬i n÷a lµ kh¸c! Ng­¬i lµ cua rông cµng, nh­ng cßn sèng, ta lµ cua chÕt, míi khæ cho ta chø! Tr­¬ng Tam thèt: - Cã thÓ ng­êi ®ã kh«ng ph¶i l∙o Xó Trïng! Cã thÓ lµ Kim c« n­¬ng! ChØ cÇn L­u h­¬ng ch­a chÕt, lµ hä cßn hy väng! Cho nªn, h¾n hy väng ng­êi ®ã kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng mµ lµ Kim Linh Chi! http://www.vietkiem.com -388- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa c∙i: - Kh«ng thÓ lµ nµng ®©u! Tr­¬ng Tam hái: - T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p. Tr­¬ng Tam nãng n¶y: - Ng­¬i cø óp óp më më m∙i! T¹i sao ng­¬i kh«ng nãi tuét ra cho ta biÕt sù g×? Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét lóc, råi cÊy giäng buån th¶m, than: - NÕu l∙o Xó Trïng ®Õn ®©y, th× chóng ta chÕt lµ cÇm ch¾c! Bçng, mét ng­êi thèt: - Ta kh«ng ph¶i lµ L­u H­¬ng! ¢m thinh nghe quen qu¸! ¢m thinh cña ng­êi bÞ qu¨ng vµo ®ã, sau cïng. Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam ®ång thêi cÊt tiÕng: - Ng­¬i lµ ai? Ng­êi ®ã thë dµi mÊy l­ît, míi ®¸p: - Ta kh«ng lµ ng­êi! Ta lµ sóc sanh! Mét thø sóc sanh ®¸ng bØ nhÊt! Tr­¬ng Tam kªu lªn thÊt thanh: - C©u Tö Tr­êng?... Ng­¬i lµ C©u Tö Tr­êng? Hå ThiÕt Hoa còng ró lªn: - T¹i sao ng­¬i vµo ®©y? C©u Tö Tr­êng c­êi giäng th¶m: - T¹i sù b¸o øng! Tr­¬ng Tam hái: - Ch¼ng lÏ §inh Phong... C©u Tö Tr­êng c¨m hËn: - H¾n kh«ng ph¶i lµ ng­êi! H¾n cßn thua loµi sóc sanh! Hå ThiÕt Hoa hái gÊp: - H¾n ®∙ lµm chi ng­¬i? http://www.vietkiem.com -389- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng nÝn lÆng. H¾n tuy kh«ng nãi, Hå ThiÕt Hoa vÉn hiÓu ®­îc. Con thá ®∙ chÕt råi, th× chã s¨n trë thµnh v« dông. Vµ b¸o øng lµ, h¼n m×nh b¸n ®­îc b»ng h÷u, th× còng cã ng­êi b¸n ®­îc m×nh! Cuéc ®êi mét con chã s¨n lu«n lu«n ph¶i kÕt thóc nh­ vËy. Kh«ng cã mét kÎ tay sai nµo kh«ng cã mét kÕt cuéc bi th¶m. §êi chóng lµ nh÷ng nÊc thang cho ng­êi dÉm lªn. §Õn ®Ønh thµnh c«ng råi, ng­êi ta kh«ng ngÇn ng¹i dïng ch©n hÊt bá c¸i thang trë nªn v« dông. Chõng nh­ C©u Tö Tr­êng thä th­¬ng, h¾n rªn nho nhá. M­êng t­îng kh«ng cßn khÝ lùc mµ rªn! Hå ThiÕt Hoa muèn mØa mai g∙ mét vµi c©u, m¾ng g∙ mét vµi tiÕng, hiÖn t¹i th× y kh«ng nì mØa mai, kh«ng nì m¾ng næi råi! Kh«ng nì nÆng lêi ®©u ph¶i ®ång t×nh, y thë dµi, thèt: - Còng may! L∙o Xó Trïng kh«ng ®Õn chç nµy! Tr­¬ng Tam phô häa: - Ta sím biÕt nh­ vËy mµ! V« luËn trong t×nh huèng hung hiÓm nµo, h¾n còng cã thÓ... H¾n ch­a døt c©u, c¸nh cöa më ra, cã ng­êi b­íc vµo. LÇn nµy, cã ®Õn hai ng­êi. Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam rîn m×nh. L­u H­¬ng dï cã tµi cao, chµng vÉn lµ ng­êi phµm, chµng ch­a lµ thÇn tiªn, thÇn tiªn cßn m¾c n¹n, huèng hå chµng? *** vietkiem.com *** Nh¶y ra khái xe råi, L­u h­¬ng biÕt ngay lµ bÊt lîi. Trêi sanh ra chµng víi mét linh gi¸c ®Æc dÞ, linh gi¸c b¸o hiÖu c¬n nguy chùc chê chµng sau c¸i nh¶y ®ã. Vµ nguy hiÓm chùc chê ngay d­íi ch©n chµng. Tõ trªn r¬i xuèng, chµng kh«ng thÓ quay ®Çu nh×n ng­îc lªn, bay trë l¹i, mµ còng kh«ng thÓ dõng. M¹ng vËn cña chµng ®∙ ®Õn håi bi th¶m råi. Trªn ®êi nµy kh«ng cã c¸i g× biÕn c¶i m¹ng vËn xÊu trë thµnh tèt. ChØ cã chµng míi biÕn c¶i ®­îc th«i! Cç xe ®∙ l¨n ®i xa. LËp tøc, chµng rïn hai gèi, lén nhanh ng­êi, ch©n trªn, ®Çu d­íi thun m×nh b¾n vôt trë lªn, xiªn xiªn, ch©n mãc ®óng vµo sîi d©y ®ång. Mãc sîi d©y råi, chµng thë phµo. NÕu chµng chËm ®éng t¸c mét chót ®­êng d©y l­ít qua, ch©n hôt, chµng ph¶i r¬i xuèng vµ sÏ chÞu chung sè phËn víi Hå ThiÕt Hoa. ChÝnh lóc ®ã, chµng nghe Hå ThiÕt Hoa thÐt hËn bªn d­íi. TiÕng hÐt rÊt ng¾n, ©m thinh võa vang lªn liÒn t¾t lÞm. http://www.vietkiem.com -390- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nh­ng, sù b×nh lÆng ®ã kh«ng chøng tá sù an toµn, chÝnh lµ c¸i b×nh lÆng cña kh«ng gian tr­íc c¬n gi«ng tè! Vµ gi«ng tè s¾p söa dÊy lªn, bÊt cø phót gi©y nµo! Ch©n mãc n¬i ®­êng d©y, L­u H­¬ng ph¶i vËn dông trÝ n∙o lÊy mét quyÕt ®Þnh chíp nh¸ng! Mét sù quyÕt ®Þnh sèng chÕt! HoÆc, chµng theo ®­êng d©y, ng­îc lªn, trë ra, hoÆc chµng ®i xuèng lu«n, theo ®­êng d©y, ®Õn trung t©m ®¶o Biªn Bøc. Trong hai lÏ ®ã, chµng ph¶i chän mét, chän thËt nhanh chãng! Nh­ng c¶ hai lÏ ®Òu kh«ng nªn chän! ë ®Çu d©y d­íi, hiÓn nhiªn lµ cã nguy c¬! Mµ trë lªn tho¸t ra khái ®éng, lµ bá r¬i b»ng h÷u, chµng kh«ng thÓ lµm. §­êng d©y giao ®éng, m­êng t­îng cç xe trë l¹i. §­êng d©y rung chuyÓn m×nh, cµng m¹nh. Råi ®Õn lóc ®éng t¸c d©y vµ ®éng t¸c ng­êi ®ång nhÞp ®é. Bçng, chµng b¾n m×nh ®i, nh­ mòi tªn lao. Ng­êi trªn giang hå ®Òu biÕt thuËt kinh c«ng cña chµng cùc cao, loµi cã c¸nh ch­a ch¾c g× bay nhanh h¬n chµng. Cho nªn, chµng võa b¾n m×nh ®i, lµ v­ît h¬n b¶y tr­îng ®­êng. NÕu lµ kÎ nµo kh¸c, vät xa b¶y tr­îng ®­êng, th× còng cã thÓ ®­îc, nh­ng tr¸nh cho th©n h×nh, nhÊt lµ c¸i ®Çu, khái ch¹m vµo v¸ch ®¸, lµ mét viÖc trªn søc ng­êi. Ch¹m nh­ vËy, lµ ®Çu vì, x¸c nhõ? Nh­ng, chµng tr¸nh ®­îc! Lóc vät ®i, chµng v­¬n ta ra tr­íc, ch©n duçi phÝa sau. §Çu ngãn tay võa ch¹m ®¸, chµng liÒn t¶n m¸c néi lùc, ®µ vät tan biÕn theo, råi tõ ®ã. Chµng tõ tõ theo v¸ch ®¸, tuét xuèng. Tuét ®é hai tr­îng, chµng liÒn dõng l¹i, m­êng t­îng con th¹ch sïng b¸m dÝnh l¹i ®ã, ®Ó lÊy lîi b×nh hßa cho c¬ thÓ, trÇm tÜnh t©m thÇn. Råi chµng b¾t ®Çu vËn dông thÝnh gi¸c, nghe ngãng mäi tiÕng ®éng. Kh«ng mét ©m thinh nµo, dï nhá ®Õn ®©u, väng ®Õn tai chµng. ChØ cã mét mïi hçn t¹p phÊt qua mòi, cÊu thµnh bëi mïi r­îu, mïi tr¸i c©y, mïi rau c¶i, mïi thøc ¨n. Ph¶ng phÊt cã mïi phÊn s¸p cña n÷ nh©n. N¬i ®ã lµ n¬i nµo? Chµng ¸p tai vµo v¸ch, nghe cã tiÕng c­êi nøc në, rÊt nhá, rÊt trong trÎo. Thø tiÕng c­êi cña ph¸i ®Ñp! Kinh nghiÖm cho biÕt, khi n÷ nh©n c­êi nh­ vËy lµ hä ®ang lµm g×. Vµ chµng kh«ng t­ëng lµ t¹i chç nµy, l¹i cã n÷ nh©n c­êi nh­ thÕ! Chµng kh«ng khái håi hép! Chê cho con tim l¾ng dÞu c¬n ®Ëp, chµng gië c«ng phu BÝch Hæ di chuyÓn dÇn sang bªn t¶. B©y giê, chµng ph¸t hiÖn ra, tiÕng c­êi ph¸t xuÊt tõ ®©u, råi chµng tuét lu«n xuèng. N¬i cã tiÕng c­êi nh­ vËy, h¼n lµ n¬i t­¬ng ®èi an toµn h¬n c¸c chç kh¸c. H¾c ¸m lµ c¸i g× ®¸ng sî nhÊt, nh­ng h¾c ¸m hiÖn t¹i gióp chµng rÊt nhiÒu. ChØ cÇn chµng kh«ng g©y tiÕng ®éng, lµ kh«ng ai ph¸t hiÖn ra chµng næi! Mét tay cã thuËt khinh c«ng cao tuyÖt nh­ chµng, khi nµo l¹i ®Ó cã tiÕng ®éng? Sau cïng, chµng xuèng ®Õn ®¸y. Bªn d­íi cã väng cöa. TiÕng c­êi tõ bªn trong cöa väng ra. BÊt qu¸, lóc ®ã, tiÕng c­êi ®∙ biÕn thµnh tiÕng rªn. http://www.vietkiem.com -391- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2