Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 24

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

59
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 24', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 24

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i t- T×nh nång trong ®Þa ngôc Hå ThiÕt Hoa khÝch giê th×®Õn ai ®Òu hiÓu, lý y run ®Õnsî ¸nh s¸ng! Vµv÷ng vËt ®¸nh löa. B©y ®éng ai run ng­êi. Tay do nµng ®çi kh«ng cÇm L­u H­¬ng còng hiÓu lu«n, t¹i sao nµng t×nh nguyÖn ë l¹i ®©y vÜnh viÔn! Bëi nµng sinh ra ®Ó chÞu thiÖt thåi lín. Kh«ng bao giê h­ëng dông ¸nh s¸ng! Kh«ng ai nãi tiÕng g×. Mçi ng­êi nghe nghÑn ë yÕt hÇu. §«ng Tam N­¬ng run run giäng, hái: - Sao kh«ng ai nãi g× hÕt? Cã löa ch­a? L­u H­¬ng ®¸p: - Kh«ng cã löa! Giäng chµng Êm dÞu v« cïng. Chµng ph¶i trÊn ®Þnh t©m t­ gi÷ b×nh tÜnh, ®Ó an ñi §«ng Tam N­¬ng! Cã nhiÒu lóc, con ng­êi cÇn nãi l¸o! Nãi l¸o v× nh©n ®¹o, chø kh«ng ph¶i nh¾m c¸i ®Ých t­ lîi. Nµng ®∙ ®au khæ nhiÒu n¨m th¸ng råi. Cßn lµm cho nµng th­¬ng t©m thªm chi n÷a, trong khi chµng dän ®­êng ®­a nµng trë l¹i thÕ gian? Chµng th­¬ng h¹i cho nµng h¬n tr­íc! Hå ThiÕt Hoa vôt cao giäng: - C¸i vËt quû nµy! V« dông nh­ mét hßn ®Êt chã! Ai ph¸t nã cã löa, th× ta d¸m ®­a c¸i ®Çu cho mµ chÆt ®øt lu«n! Tr­¬ng Tam tiÕp liÒn: - VËy mµ hä b¸n víi c¸i gi¸ tr¨m ngµn l­îng! Qu¶ lµ lò lõa ng­êi, bèc lét! C©u Tö tr­êng thë dµi: - T¹i h¹ bÞ lõa ®au qu¸! Ch¼ng qua, còng lµ mét cuéc b¸o øng! C­íp b¹c dÔ dµng, lÊy b¹c c­íp mua nã, th× dï cã lÇm còng cè mµ chÞu! §©u ph¶i b¹c må h«i n­íc m¾t mµ tr¸ch ai! Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - C«ng ®¹o! C«ng ®¹o! http://www.vietkiem.com -419- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng nh×n mçi ng­êi c¶m kÝch hÕt søc. Lßng ng­êi dï sao còng cã chót thiÖn l­¬ng! ThiÖn l­¬ng s­ëi Êm thÕ gian, thiÕu thiÖn l­¬ng th× trÇn thÕ lµ ®Þa ngôc! §«ng Tam N­¬ng thë phµo, thèt: - Kh«ng cã löa còng ch¼ng sao! T«i biÕt ®Þa ph­¬ng nµy lµ chç cïng, kh«ng cßn lèi nµo tho¸t ra, trõ väng cöa ®¸! Dï cã ¸nh s¸ng, c¸c vÞ còng kh«ng t×m ra c¸i g× c¶! B©y giê th× nµng hÕt bèi rèi, lo ©u, ©m thinh trë nªn dÞu dµng, ©m thinh nghe vui vui... Chç cïng, lµ tö c¶nh, nãi ®Õn tö c¶nh nµng vÉn dïng giäng dÞu dµng! Qu¶ thËt, nµng kh«ng sî chÕt! Nµng chØ sî cã mçi mét ®iÒu! L­u H­¬ng ph¸t hiÖn ra, nµng thiÕu ®«i m¾t! M¸u trong ng­êi L­u H­¬ng cßn s«i ®éng, chµng quµng tay «m nµng, dÞu giäng thèt: - ChØ cÇn ë chung chç, chung n¬i víi ta, víi b»ng h÷u cña ta, dï kh«ng cã ¸nh s¸ng còng ch¼ng quan hÖ g×! C©u nãi ®ã cã hai nghÜa, mét gÇn, mét xa. §«ng Tam N­¬ng dÜ nhiªn hiÓu nghÜa gÇn. Nµng nÐp m×nh s¸t ngùc chµng, ®­a tay sê mÆt chµng. Nµng thèt: - Ta chØ hËn mét ®iÒu! Kh«ng thÊy mÆt mòi ng­¬i ra sao! L­u H­¬ng cè g¾ng thèt mét c©u mµ chµng thÊy khã h¬n bÊt cø lêi nµo: - Sau nµy, ng­¬i sÏ cã c¬ héi tr«ng thÊy! §«ng Tam N­¬ng kªu lªn: - Sau nµy? T¹i sao nµng kinh dÞ? Nµng liªn t­ëng ®Õn ®«i m¾t? Hay nµng nhí ®Õn sù quyÕt ®Þnh vÜnh viÔn ë l¹i ®©y? L­u H­¬ng tiÕp lu«n: - Ph¶i! Sau nµy, ®­¬ng nhiªn ng­¬i cã c¬ héi ®ã! Ch¼ng lÏ ng­¬i cho r»ng chóng ta ph¶i bÞ nhèt suèt ®êi? Kh«ng, ch¼ng cã bao giê cã viÖc ®ã ®©u! §«ng Tam N­¬ng thë khÏ: - Nh­ng ta... L­u H­¬ng c­êi nhÑ: http://www.vietkiem.com -420- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Dï ng­¬i kh«ng muèn ®i theo ta, ta còng mang ng­¬i ®i, cho ng­¬i tho¸t ly h¾c ¸m, thÊy râ mÆt mòi ta, thÊy râ thÕ giíi bªn ngoµi! §«ng Tam N­¬ng lé vÎ khæ së! §«i tay n¾m l¹i, mãng tay suýt ®©m lòng da thÞt! ChÝnh nµng còng ®ang næ lùc dån Ðp mét c¬n trµo lßng. Nµng nhÊn m¹nh: - Ta tin ng­¬i... Ta nhÊt ®Þnh cïng ®i víi ng­¬i! NhÊt ®Þnh ph¶i tr«ng thÊy mÆt mòi ng­¬i! NÕu nµng cßn mét h¹t lÖ nµo, th× lÖ ®∙ trµo ra råi! Nµng thuéc h¹ng ng­êi kh« lÖ! Nh÷ng thö th¸ch trªn ®êi ®∙ lµm c¹n nguån lÖ cña nµng tõ l©u! Nh×n th©n s¾c nµng, nghe giäng nãi cña nµng, ai cã t©m tr­êng thiÕt th¹ch, còng ph¶i dao ®éng. Hå ThiÕt Hoa vôt c­êi khan. Y ph¶i vËn dông toµn n¨ng lùc míi c­êi ®­îc thµnh tiÕng. Råi y thèt: - C« n­¬ng kh«ng thÊy mÆt mòi h¾n, t¹i h¹ nghÜ lµ mét ®iÒu hay ®ã! NÕu thÊy råi, t¹i h¹ d¸m ®oan ch¾c lµ c« n­¬ng ph¶i thÊt väng! §«ng Tam N­¬ng kinh ng¹c: - T¹i... T¹i sao? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - H¾n xÊu xÝ l¾m, mÆt rç ch»n rç chÞt, ®en ® óa nh­ lä nåi, trong giíi b»ng h÷u, cã ng­êi gäi h¾n lµ Xó B¸t Gi¸i! §«ng Tam N­¬ng l¾c ®Çu: - Ch­ vÞ lõa t«i! T«i biÕt... con ng­êi cã c¸i t©m hån nh­ vËy, th× trêi giµ kh«ng b¾t lµm kÎ xÊu xÝ ®©u! Hµ huèng... Nµng cµng nãi, nh­ cµng n»m méng, ®óng lµ, nµng m¬: - Dï cho h¾n cã xÊu xÝ nhÊt trÇn ®êi, t«i còng nhËn lµ h¾n ®Ñp nhÊt trÇn ®êi! Bëi t«i kh«ng nh×n dung m¹o, mµ t«i chØ nh×n c¸i t©m cña h¾n th«i! Hå ThiÕt Hoa nghe m¾t ­¬n ­ít. Råi lÖ th¶m trµo ra ngay! LÖ th¶m, nh­ng lµ thø lÖ c¶m kÝch l¹i cã thªm nh÷ng lêi nãi chøa ®ùng mét mèi t×nh nång, cã lÖ ®ã, cã nh÷ng ng«n tõ ®ã trong khung c¶nh nµy, dï cho lµ mét khung c¶nh ®Þa ngôc ng­êi ta còng nghe lßng rµo r¹t niÒm vui... Måi löa s¸ng, vµ ch¸y rÊt l©u. Mäi ng­êi chó ý ®Õn L­u H­¬ng vµ §«ng Tam N­¬ng kh«ng ai quan t©m ®Õn ngo¹i c¶nh. Cho ®Õn b©y giê, Tr­¬ng Tam chît ph¸t hiÖn ra mét ng­êi n÷a. Ng­êi ®ã lµ Anh V¹n Lý! http://www.vietkiem.com -421- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam muèn kªu lªn thËt to, nh­ng miÖng võa h¸ h¾n ngËm l¹i liÒn. H¾n kh«ng muèn ®Ó cho §«ng Tam N­¬ng biÕt lµ cã ¸nh s¸ng. Bëi, ph¶i cã ¸nh s¸ng, h¾n míi ph¸t hiÖn ra Anh V¹n Lý! Suy nghÜ chíp nh¸ng, h¾n lÈm nhÈm: - Kh«ng râ n¬i ®©y cßn cã ai kh¸c n÷a ch¨ng? BiÕt ®©u mét vµi b»ng h÷u cña chóng ta còng ®ång chung sè phËn nh­ chóng ta! Hå ThiÕt Hoa hiÓu ngay ý tø cña h¾n. Y tiÕp nèi: - NÕu cã th× cµng hay chø sao! Tô häp cµng ®«ng, cµng vui! Tr­¬ng Tam b¸c: - TiÓu Hå! Ta víi ng­¬i ph©n c«ng t×m mçi ng­êi mét gãc, xem cã ai ngoµi chóng ta ch¨ng! Hå ThiÕt Hoa ­ng thuËn: - Ta l∙nh gãc h÷u! C¶ hai cè ý ®i chËm chËm, cïng h­íng vÒ Anh V¹n Lý. Anh V¹n Lý n»m trong gãc, cuén m×nh l¹i, m¾t nh¾m. Chõng nh­ cã ngÊn lÖ ë khãe. MiÖng cña l∙o ta bÞ tr¸m bÝt. Tr­¬ng Tam gi¶ vê kªu o¸i lªn, råi cao giäng thèt: - Cã mét ng­êi ®©y! Ch¼ng biÕt lµ ai! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - §Ó ta sê thö xem!... ý! C¸i vµnh tai ®©y råi! M­êng t­îng vµnh tai B¹ch Y ThÇn NhØ! Hay lµ Anh l∙o tiªn sanh ®©y? Tr­¬ng Tam ®∙ moi vËt tr¸m trong miÖng Anh V¹n Lý. LËp tøc, l∙o möa äc lªn. VËt trong miÖng cña l∙o, lµ mét bµn tay! Mét bµn tay vÊy m¸u. Bµn tay h÷u cña l∙o! Bµn tay bÞ chÆt ë tËn cæ tay. *** vietkiem.com *** Biªn Bøc c«ng tö qu¶ thiÖt kh«ng ph¶i lµ ng­êi! Bëi, ng­êi ®©u cã thÓ tµn nhÉn ®Õn møc ®é ®ã? Th¶m tr¹ng cña Anh V¹n Lý, thËt lµ ®¸ng khiÕp! MiÖng cña l∙o bÞ banh ra, tÐt mÐp, ®­îc gi¶i khai huyÖt ®¹o råi, l∙o kh«ng ngõng n«n äc, nh­ng cã chi trong bông l∙o ®©u. L∙o chØ cßn möa n­íc, möa h¬i thèi! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng, chØ hËn kh«ng cã Biªn Bøc c«ng tö ë ®©y cho y nhai t­¬i nuèt sèng! http://www.vietkiem.com -422- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam nhÑ tay n©ng Anh V¹n Lý lªn, råi thèt: - Anh l∙o tiªn sanh! Anh l∙o tiÒn bèi! Bän t¹i h¹ ®©y! TÊt c¶ ®Òu cã mÆt t¹i ®©y! Anh V¹n Lý kh«ng cßn möa n÷a. M¸u ë khãe miÖng l∙o ®∙ c« ®äng, kh« dÇn dÇn. L∙o thë mét lóc råi thèt: - L∙o phu biÕt thÕ nµo råi c¸c vÞ còng ®Õn ®©y! Hå ThiÕt Hoa hái: - T¹i sao? Anh V¹n Lý ®¸p: - Ng­êi ta ®∙ sím chuÈn bÞ ®©u ®ã s½n sµng, ®Ó ®èi phã víi chóng ta. Nhøt cö nhøt ®éng g× cña chóng ta, hä ®Òu biÕt râ! Hå ThiÕt Hoa hái: - Hä lµ ai? Biªn Bøc c«ng tö? Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - Chø cßn ai? Ch¼ng nh÷ng y biÕt chóng ta muèn ®Õn, mµ l¹i cßn biÕt lu«n lóc nµo th× chóng ta ®Õn! Hå ThiÕt Hoa hái tiÕp: - Do ®©u Anh l∙o tiÒn bèi hiÓu nh­ thÕ? Mµ còng do ®©u ®èi ph­¬ng hiÓu hµnh tung cña chóng ta? Anh V¹n Lý ®¸p: - L∙o phu hiÓu, lµ do sù viÖc x¶y ra, suy theo ®ã, l∙o phu ®Òu nhËn ra hä cã c¸ch ®èi phã san s¸t, dån l∙o phu vµo t­ thÕ tª liÖt! Cßn nh­ t¹i sao h ä hiÓu, th× ®­¬ng nhiªn cã ng­êi tè c¸o víi hä! Ng­êi ®em tin ®Õn hä, hiÓu chóng ta nh­ lßng bµn tay. Tr­¬ng Tam kh«ng d»n ®­îc lßng, trõng m¾t nh×n C©u Tö Tr­êng. C©u Tö Tr­êng thèt nhanh: - T¹i h¹ kh«ng hÒ nãi chi víi hä. Bëi, hä ®©u cÇn nghe t¹i h¹ nãi! Hä biÕt tr­íc, vµ cßn biÕt râ rµng h¬n t¹i h¹ n÷a kia! Tr­¬ng Tam biÕt, trong phót gi©y nµy, C©u Tö Tr­êng kh«ng nãi ngoa. H¾n kªu lªn: - C¸c h¹ kh«ng nãi, th× ai nãi? Hµnh ®éng cña bän nµy, cßn ai biÕt h¬n c¸c h¹? http://www.vietkiem.com -423- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng ®¸p: - T¹i h¹ kh«ng biÕt lµ ai nãi! BÊt qu¸, t¹i h¹ cho r»ng trong chóng ta, cã kÎ lµm néi tuyÕn cho hä! T¹i h¹ nãi nh­ vËy, h¼n c¸c vÞ kh«ng tin, t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng nãi! L­u H­¬ng vôt thèt: - T¹i h¹ tin! Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - Ng­¬i tin! Tin g∙ ®­îc µ? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - GiÕt chÕt B¹ch LiÖp, kh«ng ph¶i lµ g∙! Bëi kh«ng thÓ nµo g∙ biÕt næi Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­! Tr­¬ng Tam cau mµy: - Ng­¬i cho r»ng hung thñ s¸t h¹i B¹ch LiÖp, vµ kÎ ®∙ m­u h∙m h¹i Kh« Mai ®¹i s­ lµ mét ng­êi? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng vËy! ChÝnh kÎ ®ã b¸n rÎ chóng ta cho ®¶o Biªn Bøc! Tr­¬ng Tam hái: - Ng­¬i biÕt kÎ ®ã lµ ai ch­a? L­u H­¬ng thë dµi: - HiÖn t¹i ta ch­a ®o¸n ®­îc lµ ai. BÊt qu¸, ta t×m ®­îc mét vµi dÊu vÕt th«i! Tr­¬ng Tam giôc: - Ng­¬i cø nãi thö xem! L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ta kh«ng thÓ hå ®å ®­îc! Chµng chñ tr­¬ng, thµ bÞ lõa h¬n lµ nãi oan uæng cho ng­êi! Tr­¬ng Tam biÕt râ nguyªn t¾c cña chµng, nªn c­êi kh« thèt: - Khi mµ ng­¬i x¸c ®Þnh ®­îc ai lµ hung thñ th× ch¾c bän nµy kh«ng cßn cã dÞp nghe ng­¬i nãi! TÊt c¶ ®Òu rò tµn x­¬ng cèt trong c¸i ngôc h¾c ¸m mÊt! Anh V¹n Lý tiÕp nèi: http://www.vietkiem.com -424- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Sè ng­êi biÕt râ hµnh ®éng cña chóng ta kh«ng nhiÒu. Trõ ba ng­êi hiÖn cã mÆt t¹i ®©y, cßn cã Cao c« n­¬ng, Hoa c« n­¬ng vµ Kim c« n­¬ng, ch¼ng lÏ l¹i lµ mét trong ba vÞ ®ã? Hå ThiÕt Hoa ®¸p liÒn: - TuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ Cao ¸ Nam råi! Tr­¬ng Tam cau mµy: - Cßn Hoa c« n­¬ng? Ch¼ng lÏ nµng h¹i s­ phô? Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng. Tr­¬ng Tam l¹nh lïng: - ThÕ lµ chØ cßn chõa l¹i cã mçi mét Kim c« n­¬ng th«i! Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Còng kh«ng ph¶i nµng! Tr­¬ng Tam c­êi mØa: - NÕu kh«ng ph¶i lµ trong bé ba ®ã, th× ch¼ng lÏ l¹i lµ ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý, nÝn lÆng. L­u H­¬ng trÇm ng©m, chît thèt: - NÕu §inh Phong kh«ng biÕt Lam Th¸i phu nh©n lµ hãa th©n Kh« Mai ®¹i s­, th× sè ng­êi hiÓu biÕt sù t×nh nµy l¹i cµng gi¶m thiÕu h¬n! Nµy, Anh l∙o tiªn sanh cã ph¶i lµ võa vµo ®©y, tiªn sanh liÒn gÆp bÊt tr¾c ch¨ng? Anh V¹n Lý c­êi khæ: - Nµo ®∙ vµo ®­îc trong ®¶o ®©u! L∙o phu võa ®Õn bê bÞ ®èi ph­¬ng h¹ ®èi thñ ngay! L­u H­¬ng hái tiÕp: - NÕu l∙o tiÒn bèi ngé n¹n ngay t¹i bê biÓn, th× h¼n lµ cã thÓ ph©n biÖt ®­îc h×nh d¸ng cña ng­êi ®ã? Anh V¹n Lý gËt ®Çu: - §óng nh­ vËy. Lóc ®ã, tuy kh«ng tr¨ng sao, kh«ng ®Ìn löa, nh­ng dï sao th× bê biÓn còng cßn s¸ng h¬n ë ®©y! L­u H­¬ng chó ý! http://www.vietkiem.com -425- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Anh V©n Lý ®¸p: - Ng­êi ®ã vËn chiÕc ¸o dµi ®en, mÆt bao kh¨n ®en, vâ c«ng rÊt cao, cao kh«ng t­ëng næi! L∙o phu kh«ng kÞp kh¸ng cù, th× ®ñ biÕt c¸i tµi cña y nh­ thÕ nµo! L­u H­¬ng cau mµy: - Mµ y lµ ai? Hå ThiÕt Hoa hít ®¸p: - Ngoµi Biªn Bøc c«ng tö ra, cßn ai n÷a! Y tin ch¾c lµ m×nh ph¸n ®o¸n ®óng. Ngê ®©u, Anh V©n Lý l¾c ®Çu, thèt: - TuyÖt ®èi kh«ng ph¶i lµ Biªn Bøc c«ng tö! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Sao d¸m ch¾c? Anh V¹n Lý tiÕp: - ChØ v× ng­êi ®ã lµ mét n÷ nh©n! Tay l∙o phu kh«ng thÊy râ ng­êi, song l¹i nghe ©m thinh! Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c: - N÷ nh©n?... Ch¼ng lÏ l¹i lµ c¸i nµng ®∙ ®Õn trong ®ªm råi, nghinh tiÕp kh¸ch lªn cÇu d©y? Anh V¹n Lý ®¸p: - Kh«ng ph¶i ®©u! Vâ c«ng cña nµng ®ã tuy cao, song ®em nµng so víi n÷ nh©n nµy, th× lµ vùc s¸nh víi trêi! Hå ThiÕt Hoa khÝch ®éng: - N÷ nh©n cã vâ c«ng cao tuyÖt, kÓ ra trong vò l©m ®©u cã mÊy ng­êi? Anh V¹n Lý trÇm ng©m mét lóc, chît thèt: - N÷ nh©n ®ã, chÝnh lµ ng­êi võa nãi n¨ng bªn ngoµi cöa ngôc! Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - ThÕ ra, ng­êi võa råi lµ mét n÷ nh©n µ? N÷ nh©n g× mµ cã c¸i giäng nãi khã nghe thÕ? Anh V¹n Lý tiÕp: - Thùc ra, nµng kh«ng ph¸t ng«n víi giäng th«ng th­êng. http://www.vietkiem.com -426- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa hái: - VËy c¸i giäng th«ng th­êng cña nµng nh­ thÕ nµo? L∙o tiÒn bèi cã nghe ra ch¨ng? Anh V¹n Lý chît biÕn ®æi thÇn t×nh rÊt kú dÞ. Trªn g­¬ng mÆt l∙o, chõng nh­ mçi thí thÞt in mét niÒm sî h∙i, thí thÞt run run, niÒm sî h∙i kÝch ®éng. L©u l¾m, l∙o míi thë dµi, thèt: - L∙o phu giµ råi, tai mÊt linh, kh«ng cßn nghe ra ®­îc n÷a! Giäng nãi cña l∙o còng run theo. Hå ThiÕt Hoa g»n giäng: - L∙o tiÒn bèi nhËn kh«ng ra, hay kh«ng chÞu nãi? Anh V¹n Lý vÉn run run giäng: - L∙o phu... l∙o phu... L­u H­¬ng bçng thèt: - Sù t×nh quan hÖ träng ®¹i, nÕu l∙o tiÒn bèi nhËn ra, thiÕt t­ëng kh«ng nªn dÊu diÕm! Hå ThiÕt Hoa tiÕp lu«n: - V« luËn lµm sao, nµng còng ch¼ng ph¶i lµ Cao ¸ Nam, Hoa Ch©n Ch©n, Kim Linh Chi. C¶ ba hiÖp l¹i, ch­a ch¾c g× cã mét lùc l­îng tæng hîp ®¸ng sî! L­u H­¬ng thë dµi: - §óng vËy! B©y giê th× t¹i h¹ biÕt, nµng Êy theo s¸t chóng ta ngay tõ lóc ®Çu, chÝnh t¹i h¹ còng kh«ng ph¸t hiÖn mét tiÕng ®éng nµo. Phµm ng­êi luyÖn ®­îc thuËt khinh c«ng ®Õn ®ã, cao tuyÖt nh­ vËy, Ýt nhÊt ng­êi ®ã còng ph¶i mÊt ba m­¬i n¨m c«ng phu! Nh­ vËy kh«ng thÓ lµ nµng thuéc h¹ng thanh thiÕu ®­îc! Tr­¬ng Tam cau mµy: - Nãi nh­ ng­¬i, th× nµng Êy ph¶i cã tõ n¨m s¸u m­¬i tuæi trë lªn? Nµng lµ mét l∙o bµ? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Trªn giang hå, nh÷ng bµ l∙o cã vâ c«ng cao nh­ thÕ ch¼ng mÊy ng­êi. Nh­ng, v« luËn lµ bµ nµo còng kh«ng lµm sao b¸o cho Biªn Bøc c«ng tö, mµ còng kh«ng biÕt ®­îc hµnh tung cña chóng ta lu«n!... http://www.vietkiem.com -427- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Måi löa trong tay y chît t¾t. ChÝnh Anh V¹n Lý thæi t¾t. §ång thêi, L­u H­¬ng nh­ mòi tªn lao m×nh ®Õn cöa. ChØ cã hai ng­êi ®ã nghe tiÕng cöa më. Cöa qu¶ nhiªn më ra. C¸i c¬ héi ®ã, kh«ng khi nµo L­u H­¬ng bá qua! Chµng võa vät m×nh ra, bªn ngoµi cã ng­êi vät m×nh vµo, Ëp lªn m×nh chµng. Mét tiÕng binh vang lªn, cöa ®∙ ®ãng l¹i. Nhanh nh­ chíp, L­u H­¬ng chôp tay ng­êi ®ã. Bµn tay chµng ch¹m ph¶i lµn da mÞn, m¸t, mòi chµng ngöi mét mïi th¬m. Th× ra ng­êi ®ã lµ mét n÷ nh©n! L­u H­¬ng kªu lªn thÊt thanh: - Kim c« n­¬ng ph¶i kh«ng? Nµng Êy cßn run, r¨ng kªu c¸ch c¸ch. HiÓn nhiªn, nµng võa v­ît qua mét nguy hiÓm ®¸ng sî nhÊt ®êi! Nµng b©y giê trÊn ®Þnh t©m thÇn, võa c­ßi h× h×, võa hái: - H­¬ng So¸i n¾m tay t«i lµm g×? Kh«ng sî TiÓu Hå ghen cho µ? L­u H­¬ng cïng Hå ThiÕt Hoa ®ång la lªn: - Cao ¸ Nam! Måi löa ch¸y lªn. MÆt Cao ¸ Nam tr¾ng nhît, tãc rèi lo¹n, ¸o vÊy m¸u, mét mÐp m«i cã dÊu r¸ch. Ai còng hiÓu lµ nµng chÞu ®ùng kh«ng Ýt khæ ®au! Hå ThiÕt Hoa nh¶y vät tíi, gÊp giäng hái: - Lµm sao ng­¬i l¹i ®Õn ®©y? Cao ¸ Nam mØm c­êi: - BiÕt ng­¬i vµ c¸c ng­êi kia ë l¹i ®©y, t¹i sao ta kh«ng ®Õn? Tuy nµng c­êi, nô c­ßi cña nµng chua qu¸, giäng c­êi bi th¶m qu¸! §«i m¾t cña nµng ®á lªn, theo c©u nãi! Hå ThiÕt Hoa n¾m tay nµng, hái tiÕp: - T¹i sao chóng ®èi xö víi ng­¬i nh­ thÕ ®ã? Cã ph¶i lµ c¸i tªn khèn khiÕp Êy khinh miÖt ng­¬i ch¨ng? Tªn khèn khiÕp Êy, ®­¬ng nhiªn lµ Biªn Bøc c«ng tö, chñ nh©n hßn ®¶o ma qu¸i nµy! Cao ¸ Nam nh¾m m¾t! Vµnh mi khÐp l¹i, lÖ tu«ng ra liÒn. Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Ng­¬i ch¼ng ph¶i lµ kh¸ch do chóng mêi ®Õn sao? Chóng ®èi víi kh¸ch nh­ thÕ µ? Cao ¸ Nam ®¸p: http://www.vietkiem.com -428- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - HiÖn t¹i, chóng ®∙ biÕt ta lµ ai!... Cã lÏ chóng ®∙ biÕt tr­íc ta lµ ai! Hå ThiÕt Hoa nghiÕn r¨ng: - Anh tiªn sanh nãi ®óng! Trong chóng ta, cã gian tÕ râ rµng! L­u H­¬ng hái: - Cßn... Hoa c« n­¬ng? Cao ¸ Nam vôt c­êi l¹nh: - H­¬ng So¸i kh«ng cÇn lo l¾ng cho nµng! Ch¼ng bao giê nµng ®Õn chèn nµy ®©u! L­u H­¬ng l¹i hái: - T¹i sao? Cao ¸ Nam më m¾t ra, löa giËn trong ®«i m¾t bèc bõng, lµm kh« ngay lÖ th¶m. Nµng g»n tõng tiÕng: - B©y giê, t«i míi biÕt, ng­êi b¸n rÎ chóng ta, chÝnh lµ nµng! §¸nh c¾p bÝ huyÕt Thanh Phong ThËp Tam Thøc, tiÕc lé ra bªn ngoµi, chÝnh lµ nµng. ThiÕt t­ëng s­ phã ®∙ sím hoµi nghi, nªn b¾t nµng cïng ®i, kh«ng ngê... kh«ng ngê... Thèt ®Õn ®ã, nµng l¹i oµ lªn khãc. Tr­¬ng Tam dËm ch©n, t¸n ®ång: - §óng vËy! §­¬ng nhiªn, nµng biÕt Lam Th¸i phu nh©n lµ Kh« Mai ®¹i s­! §­¬ng nhiªn, nµng biÕt hµnh ®éng cña chóng ta! §­¬ng nhiªn, nµng am t­êng TrÝch T©m Thñ! Kh«ng ngê bao nhiªu ng­êi chóng ta ®Òu bÞ tiÓu liÔu ®Çu b¸n s¹ch! Hå ThiÕt Hoa c¨m hËn: - Cã lÏ B¹ch LiÖp trong lóc v« t×nh, ph¸t hiÖn ra bÝ mËt cña nµng, cho nªn nµng giÕt g∙! Lóc ®ã, ta còng cã hoµi nghi nµng. Tr­¬ng Tam c­êi l¹nh: - Lóc ®o, m­êng t­îng ta kh«ng nghe ng­êi ta tá ra hoµi nghi nµng, ta chØ nghe ng­¬i nãi lµ nµng «n nhu, thiÖn l­¬ng, hÔ thÊy m¸u lµ xØu liÒn. TuyÖt kh«ng thÓ lµm ®­îc viÖc nh­ vËy! Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n h¾n, ®o¹n thë ra, thèt: - Thùc sù, th× tiÓu liÔu ®Çu ®ã lµm mµu mÌ rÊt khÐo, nÕu nµng theo nghÒ h¸t, th× h¼n ph¶i næi danh lín. Cao ¸ Nam tiÕp: http://www.vietkiem.com -429- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tr­íc khi chÕt, gia s­ cã mÊy lêi l­u l¹i, b¶o ph¶i ®Ò phßng nµng. Nh­ng, lóc ®ã t«i kh«ng tin, vµ v× lóc kh«ng tin nªn t«i kh«ng nãi cho c¸c vÞ biÕt! Tr­¬ng Tam thèt: - Ch¾c lµ nµng biÕt lÞnh s­ hoµi nghi, cho nªn h¹ ®éc thñ tr­íc! Cao ¸ Nam tiÕp: - Gia s­ lu«n lu«n ®èi xö víi nµng rÊt tèt, t«i nghÜ nµng kh«ng thÓ c©u kÕt víi Biªn Bøc ®¶o ®Ó chèng l¹i l∙o nh©n gia. Hå ThiÕt Hoa chen vµo: - §iÒu duy nhÊt lµ kh«ng hiÓu næi, lµ vâ c«ng cña nµng cao tuyÖt, ®Õn ®é thõa h¹ s¸t B¹ch LiÖp. Cao ¸ Nam nghiÕn r¨ng: - B¹ch LiÖp ®©u ®¸ng nãi! C¸c vÞ còng ch­a ch¾c lµ ®èi thñ cña nµng! Th× ®­¬ng nhiªn tïy tiÖn cña nµng giÕt ng­êi kh«ng khã kh¨n chi c¶! Tr­¬ng Tam kªu lªn: - LiÔu ®Çu ®ã cã vÎ b¹t nh­îc ®Õn ®é ai thæi mét c¸i lµ ph¶i ng∙ ngay, lµm g× cã b¶n lØnh ®¸ng khiÕp chø? Cao ¸ Nam thèt: - C¸c vÞ quªn mét ®iÒu! Tr­¬ng Tam hái: - §iÒu g×? Cao ¸ Nam ®¸p: - C¸i hä cña nµng! Hä Hoa! Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Hä Hoa råi sao? Ch¼ng lÏ... Bçng, y kªu lªn: - Hay lµ nµng lµ con ch¸u cña L¹c Thñ Tiªn T­ Phi Phông? Cao ¸ Nam gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -430- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Sau khi Hoa tæ s­ chøng qu¶ bång lai, th× anh em cña nµng còng häc xong trän vÑn c¸c m«n c«ng cña l¹, ®­îc truyÒn thä tinh hoa vâ thuËt cña Hoa tæ s­, chÝnh nµng ph¸ ho¹i sù kÕt tinh cña bao nhiªu t©m thuËt cña l∙o nh©n! Hå ThiÕt Hoa thèt: - TrÝch T©m Thñ lµ mét trong c¸c m«n ®ång ®éc! Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Nh­ng TrÝch T©m Thñ ch­a ph¶i lµ mét ®éc h¹i nhÊt. L∙o nh©n gia cho r»ng c¸c m«n c«ng ®ã vµ tõng dÆn dß anh em nµng, chØ b¶o tån nã lµm c¸i vèn, chø kh«ng nªn luyÖn ®Õn. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Nh÷ng c«ng phu nh­ vËy, thÊt truyÒn tõ l©u, ta ®©y kh«ng hÒ nghe ai nh¾c ®Õn n÷a! Cao ¸ Nam tiÕp: - Ch¼ng hiÓu lµm c¸ch nµo, Hoa Ch©n Ch©n l¹i lÐn häc ®­îc c¸c m«n c«ng ®ã. Sau khi luyÖn thµnh råi, nµng míi t×m ®Õn gia s­, xin nhËp m«n. Hå ThiÕt Hoa hái: - ThÕ tr­íc kia nµng kh«ng lµ ®Ö tö Hoa S¬n ph¸i? Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - Nµng míi nhËp m«n vµi n¨m gÇn ®©y th«i! S­ phã biÕt nµng lµ con ch¸u Hoa tæ s­, nªn ®èi xö víi nµng ®Æc biÖt h¬n c¸c ®Ö tö kh¸c. Vµ l∙o nh©n gia truyÒn Thanh Phong ThËp Tam Thøc cho nµng. Cã thÓ v× muèn häc Thanh Phong ThËp Tam Thøc, nµng míi gia nhËp ph¸i Hoa S¬n. Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Cã lÏ vËy! Bëi, c¸c m«n c«ng tr­íc cña nµng tuy lîi h¹i, nh­ng Thanh Phong ThËp Tam Thøc l¹i lµ kh¾c tinh. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Cã lÏ tr­íc khi vµo ph¸i Hoa S¬n nµng ®∙ cÊu kÕt víi Biªn Bøc ®¶o råi. Cao ¸ Nam cÊt giäng trÇm buån: - Gia s­ chän m«n ®å rÊt kü. ChØ v× nµng lµ hËu duÖ cña Hoa tæ s­, nªn l∙o nh©n gia kh«ng tra cøu lai lÞch, thµnh ra cã ngµy nay. Tr­¬ng Tam thèt: http://www.vietkiem.com -431- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nh­ vËy, Anh l∙o tiÒn bèi gÆp trong ®ªm chÝnh lµ nµng! Anh V¹n Lý tr× nghi, tî hå muèn nãi g×, nh­ng cø tr× nghi kh«ng d¸m nãi ra, mµ còng ch¼ng d¸m nh×n L­u H­¬ng, nh­ l∙o cã lµm mét viÖc tr¸i víi l­¬ng t©m, nªn kh«ng nh×n chµng. L­u h­¬ng vÉn nÝn lÆng tõ ®Çu, kh«ng nãi g× hÕt. Bçng, C©u Tö Tr­êng vôt thë dµi, thèt: - HiÖn t¹i, c¸i g× chóng ta còng ch¼ng hiÓu râ. ChØ rÊt tiÕc lµ qu¸ muén! Hå ThiÕt Hoa cÊt tiÕng: - Cã mét ®iÒu t¹i h¹ ch­a hiÓu! C©u Tö Tr­êng hái: - §iÒu chi? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - ChiÕc r­¬ng cña c¸c h¹! R­¬ng chøa ®ùng g×? Ch¾c kh«ng ph¶i háa d­îc? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Háa d­îc do §inh Phong ®Æt vµo sau nµy. Nã lµ chiÕc r­¬ng kh«ng! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - R­¬ng kh«ng, sao nÆng thÕ! C©u Tö Tr­êng TrÇm giäng: - Ai nãi lµ nã nÆng? Hå ThiÕt Hoa sê chãt mòi, c­êi khæ: - Xem ra, chÝnh m¾t tr«ng thÊy, mµ l¾m lóc vÉn lÇm lÉn nh­ th­êng! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - Cho nªn, ®õng qu¸ tin n¬i m¾t. M¾t cßn kh«ng ®ñ huèng hå tai! Anh V¹n Lý bçng chåm tíi, chôp C©u Tö Tr­êng g¾t giäng: - R­¬ng kh«ng, vËy tang vËt ë ®©u? C©u Tö Tr­êng nh×n l∙o, thë dµi, tõ tõ thèt: - HiÖn t¹i, t¹i h¹ ch­a muèn chÕt! Anh V¹n Lý hõ mét tiÕng: - Kh«ng ai muèn chÕt! http://www.vietkiem.com -432- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng tiÕp: - NÕu t¹i h¹ tiÕt lé tang vËt ë ®©u, th×, th× t¹i h¹ ch¼ng sèng ®­îc h¬n mét phót. Anh V¹n Lý muèn hái n÷a. Nh­ng võa lóc ®ã cã giäng nãi l¹nh lïng vang ®Õn: - C¸c ng­¬i th«ng minh l¾m! RÊt tiÕc lµ v« luËn lµm sao, c¸c ng­¬i còng chÕt gÊp. *** vietkiem.com *** Trong ngôc cã b¶y ng­êi: L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, Tr­¬ng Tam, Anh V¹n Lý, C©u Tö Tr­êng, Cao ¸ Nam vµ §«ng Tam N­¬ng. B¶y ng­êi, dÜ nhiªn kh«ng ai ph¸t lªn c©u ®ã, nh­ng ©m thinh l¹i ph¸t xuÊt ngay trong ngôc. ThÕ th× cã ng­êi thø t¸m sao! L­u H­¬ng nhanh nh­ chíp tung m×nh lªn ®Ønh nhµ ngôc. N¬i ®ã, cã mét miÖng loa, g¾n kÝn ®¸o vµo nãc ®¸, v× trong h¾c ¸m, bän L­u H­¬ng kh«ng tr«ng thÊy. §u«i loa ë phÝa ngoµi, ®èi ph­¬ng muèn nghe cuéc ®èi tho¹i bªn trong, th× ¸p tay vµo ®u«i loa, cßn nh­ muèn nãi, th× ngËm ®u«i loa mµ nãi. L­u H­¬ng ®Æt s¸t miÖng vµo loa, hái: - Ng­êi bªn ngoµi cã ph¶i lµ Biªn Bøc c«ng tö ch¨ng? §èi ph­¬ng ®¸p kh«ng ph¶i ®¸p: - Tõng nghe H­¬ng So¸i lµ tay kinh c«ng sè mét trªn ®êi nµy. Kh«ng ngê néi lùc còng th©m hËu ®¸ng sî! NÕu cïng t¹i h¹ kÕt b»ng h÷u, th× c¶ hai chóng ta sÏ lµ b¸ chñ thÕ gian! ChØ rÊt tiÕc... C©u nãi bá löng, thay vµo ®o¹n cuèi, lµ mét tiÕng thë dµi. L©u l¾m, ©m thinh ®ã l¹i vang lªn: - C¸c ng­¬i ch­a chÕt véi, dï ta muèn giÕt gÊp c¸c ng­¬i! §îi c¸c ng­¬i c¸i g× còng kh«ng thÊy, hiÖn t¹i ta cho c¸c ng­¬i c¸i g× còng kh«ng nghe ®­îc! Phµm cã ®ui vµ ®iÕc ®ñ råi, ta sÏ dÉn ®é c¸c ng­¬i vÒ n¬i dËt l¹c vÜnh cöu. LiÒn theo ®ã, mét thinh ©m qu¸i vÞ vang lªn liªn tôc, väng tíi xèi vµo tai bän ng­êi trong ngôc, nh­ ngµn mòi kim ch©m chóng. Ai ai còng khã chÞu v« cïng. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -433- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2