intTypePromotion=1

Lưu hương đảo soái - tập 28

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
2
download

Lưu hương đảo soái - tập 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 28

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i t¸m CÇm nh­ v« h×nh Tuy kh«ng ai thÊy ®óng sù viÖc, nh­ng ai ai còng biÕt löa kh«ng thÓ tù nhiªn bèc ch¸y, ng­êi kh«ng thÓ cè ý ng∙ xuèng. BÊt qu¸, kh«ng ai thÊy ng­êi g©y ra bao nhiªu viÖc ®ã, vµ ai ai còng biÕt, ph¶i cã ng­êi lµm. Chø lµm g× trªn ®êi cã ma ph¸p? Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi, chiÕc mòi ­¬n ­ít. Tay y rÞn må h«i hay mòi rÞn må h«i? Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn thèt: - Cã nh÷ng viÖc, ®õng nãi lµ kÎ mï, ®Õn ng­êi ®ñ m¾t còng kh«ng tr«ng thÊy. Hå ThiÕt Hoa ¹ mét tiÕng. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - RÊt nhiÒu viÖc. ViÖc võa qua lµ mét. ViÖc võa qua? Löa ®­¬ng nhiªn bèc ch¸y? Ng­êi ®­¬ng nhiªn ng∙? Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Cßn g× nöa? Nguyªn Tïy V©n kh«ng ®¸p, chØ hái l¹i: - Ta ë ®©y lµ ®Ó chê. C¸c ng­¬i biÕt ta chê g× kh«ng? Hå ThiÕt Hoa hõ l¹nh: - Cã quû míi biÕt ng­¬i chê g×? Nguyªn Tïy V©n l¹i hái: - T¹i sao löa bçng ch¸y m¹nh ng­¬i biÕt kh«ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p. Nh­ng qua mét phót, kh«ng d»n t¸nh nãng ®­îc, y hái: - Ng­¬i biÕt? Nguyªn Tïy V©n l¹nh lïng: - Ta ®∙ nãi, kh«ng thÊy kh«ng ph¶i lµ kh«ng biÕt. BÊt qu¸! H¾n chît c­êi, råi tiÕp: http://www.vietkiem.com -462- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - BÊt qu¸, nÕu ta nãi ra c¸i nguyªn nh©n löa ch¸y, th× c¸c ng­¬i ph¶i hèi tiÕc. Hå ThiÕt Hoa l¹i hõ mét tiÕng n÷a: - Hèi tiÕc? Bçng y hiÓu. §o¹n y kªu lªn: - R­îu! R­îu m¹nh! Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Ph¶i! R­îu! Mµ l¹i thø l©u n¨m, thø th­îng h¶o h¹ng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - §¸ng tiÕc thËt. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Ta chØ dïng r­îu th­êng, ®∙i kh¸ch. Cßn thø r­îu th­îng h¶o h¹ng th× rÊt khã mua. Bëi nã hiÕm, chø kh«ng v× cao gi¸. R­îu uèng mau hÕt, r­îu ch¸y cµng mau h¬n. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ng­¬i chê r­îu ch¸y hÕt? Nguyªn Tïy V©n c­êi nhÑ: - LÇn nµy, ng­¬i ®o¸n ®óng. N¬i ®ã, ngoµi r­îu ra kh«ng cßn vËt g× ®èt ch¸y c¶. Tõ nay trë ®i, ch¾c ch¾n lµ ta sÏ kh«ng ®­a r­îu ®Õn ®©y n÷a. Nh­ vËy ta kh«ng cßn lo ng¹i löa n÷a. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - Ta nghe ng­¬i nãi lµ sÏ kh«ng bao giê cã r­îu n÷a thËt t×nh ta hÕt muèn sèng. *** vietkiem.com *** Löa m¹nh ®Õn ®©u, còng ph¶i tµn. Löa dÇn dÇn yÕu l¹i. Hå ThiÕt Hoa vôt hÐt: - V« luËn lµm sao ng­¬i còng kh«ng thÓ tho¸t ®­îc. TÊt c¶ chóng ta bao v©y h¾n gÊp. B¶y t¸m ng­êi l­ít tíi. http://www.vietkiem.com -463- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Võa lóc ®ã, Nguyªn Tïy V©n tung m×nh lªn. Y cuèn ®i kh«ng nh­ mét vÇng m©y, mµ lµ mét luång giã. Giã ph¶i nhanh h¬n m©y. Nguyªn Tïy V©n m­êng t­îng mét con d¬i, bay trªn vïng löa ®á. Bªn d­íi, tÇng thø hai löa t¾t lÞm. Hai tay ¸o cña y, qu¹t qu¹t nh­ ®«i c¸nh d¬i. C¸nh d¬i sanh giã, giã qu¹t löa, qu¹t ®Õn ®©u, löa t¾t ®Õn ®ã. Löa vèn ®∙ yÕu dÇn, bÞ giã quÐt qua t¾t nhanh. Löa t¾t, h¾c ¸m trë vÒ. H¾c ¸m trë l¹i mang theo niÒm tuyÖt väng cho mäi ng­êi. TiÕng giã vang xa dÇn, tiÕng giã ®∙ xuèng tÇng thø nhÊt. DÜ nhiªn, giã èng tay ¸o cña Nguyªn Tïy V©n. Nh­ng, Hå ThiÕt Hoa còng xuèng ®Õn tÇng d­íi cïng. Y ®uæi theo lµn giã ®ã, giã n¬i nµo, lµ Nguyªn Tïy V©n ë n¬i ®ã. Sau y, cã tiÕng giã y phôc lµo xµo. HiÓn nhiªn cã rÊt nhiÒu ng­êi theo y. Ng­êi ®­îc mêi ®Õn ®©y, toµn lµ tay kh¸, th× cßn ai kh«ng sö dông næi thuËt kinh c«ng? Mét tiÕng coong vang lªn, tiÕng giã ng­ng bÆt. Bao nhiªu ng­êi xuèng theo, còng l­ít ®Õn chç ph¸t ra tiÕng coong. KÕ ®ã, mÊy ng­êi kªu lªn kinh khiÕp. Hä bÞ Nguyªn Tïy V©n h¹ ®éc thñ ch¨ng. Nh­ng v« luËn ng­êi cã vâ c«ng cao ®Õn ®©u, còng kh«ng chèng ®èi næi mét lùc l­îng liªn minh cña ®a sè cao thñ ChØ nghe Hå ThiÕt Hoa hÐt: - Ng­¬i ®Þnh trèn ®i ®©u? Cã ng­êi la lín: - B¾t ®­îc h¾n råi. H¾n bÞ t¹i h¹ n¾m ®©y. Nh­ng Nguyªn Tïy V©n chØ cã mét t¹i sao nhiÒu ng­êi cïng la lªn nh­ vËy? Ch¼ng ai biÕt viÖc g× x¶y ra c¶. ThÕ ai bÞ b¾t? Ai bÞ ®¸nh ng∙? Ai b¾t ®­îc Nguyªn Tïy V©n? Löa vôt ch¸y lªn. Löa chØ lµ mét ®iÓm nhá, b»ng h¹t ®Ëu th«i, còng ®ñ hy väng phÊn khëi. H¬n hai m­¬i ng­êi cïng dån l¹i mét gãc, ng­êi n¾m ®Çu, ng­êi n¾m vai, tÊt c¶ xuýt xoa, nh¨n mÆt. Hä ch¹m m×nh vµo v¸ch ®¸, hä ch¹m vµo nhau, hä chôp vµo nhau. Nguyªn Tïy V©n biÕn mÊt. N¬i v¸ch cã g¾n h×nh mét con d¬i b»ng kim khÝ. TÊt c¶ ®uæi theo con d¬i b»ng kim khÝ. VËt b»ng kim khÝ bay ®i, sanh giã m¹nh, quÇn hïng lao ng­êi theo luång giã m¹nh. Löa, do L­u H­¬ng mang ®Õn. Löa trong mét tay, cßn tay kia, chµng n¾m m¹ch m«n cña §inh Phong. Hå ThiÕt Hoa nh¶y vät ®Õn c¹nh L­u H­¬ng qu¸t: - Nguyªn Tïy V©n ®©u? Sao ng­¬i kh«ng ®uæi theo? L­u H­¬ng thë dµi: - NÕu c¸c ng­¬i ®õng å ¹t ®uæi theo th× t¹i h¹ cã thÓ b¾t ®­îc h¾n. http://www.vietkiem.com -464- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u hái do Hå ThiÕt Hoa thèt lªn, nh­ng L­u H­¬ng l¹i h­íng vÒ toµn thÓ mµ ®¸p. Chµng kh«ng cÇn nãi nhiÒu h¬n, ai ai còng hiÓu ®­îc chµng muèn nãi g×. KÕ ®ã, bëi nhiÒu ng­êi cïng bay ®i, tiÕng giã cña y phôc ph¸t sanh µo ¹t, chµng lµm sao ph©n biÖt ®­îc trong ©m thinh hçn t¹p ®ã, tiÕng giã cña Nguyªn Tïy V©n? Huèng chi h¾c ¸m ®∙ trë l¹i víi hä, trong h¾c ¸m, mçi bãng ng­êi cã thÓ lµ mét Nguyªn Tïy V©n. Lµm sao L­u H­¬ng ®Æt c¸i ®Ých ®Ó ®uæi theo? Hå ThiÕt Hoa hái: - Sao võa råi, ng­¬i kh«ng bËt måi löa? VËt bËt löa, lµ cña C©u Tö Tr­êng, Hå ThiÕt Hoa trao l¹i cho L­u H­¬ng tr­íc ®ã. L­u H­¬ng ®¸p: - Võa råi vËt bËt löa kh«ng ë n¬i tay ta. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Kú ch­a. ChÝnh ta trao tËn tay cho ng­¬i mµ. L­u H­¬ng ®¸p: - Ph¶i, nh­ng lóc ®ã nã kh«ng ë n¬i tay ta, ng­êi bËt löa ch¼ng ph¶i lµ ta. Ng­êi ®ã bËt löa råi míi trao l¹i cho ta. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - C¸i g× kú thÕ? Ng­êi ®ã lµ ai? B©y giê ë ®©u? Cã tiÕng kªu khÏ vang lªn. Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu l¹i, thÊy trong ®¸m ®¹i h¸n ¸o ®en ®ang n»m trªn ®Êt, cã mét tªn lãp ngãp trê dËy tõ tõ ®i tíi. Tuy vËn ®ång phôc cña bän ®¹i h¸n, tuy bao mÆt bao lu«n c¶ hai m¾t, ng­êi ®ã vÉn kh«ng dÊu næi d¸ng dÊp cña mét n÷ nh©n. Hå ThiÕt Hoa l¹i kªu lªn: - Th× ra chÝnh lµ c« n­¬ng. Y thøc ngé. Ng­êi bËt löa chÝnh lµ n÷ nh©n ®ã vµ n÷ nh©n ®ã lµ Kim Linh Chi. Suy theo ®ã, ng­êi ®iÓm huyÖt bän ®¹i h¸n lµ nµng lu«n. Nh­ng nµng ë ®©u? Lµm g× tr­íc ®ã? Sao b©y giê l¹i ë ®©y? L­u H­¬ng gÆp l¹i nµng trong tr­êng hîp nµo? Lªn ®Õn tÇng thø ba råi, Kim Linh Chi vÉn cßn gi÷ nguyªn vu«ng kh¨n bao mÆt. Nµng b­íc ®i víi vÎ ®Æt biÖt, m­êng t­îng quanh n¨m suèt th¸ng sèng trong h¾c ¸m, thµnh cã thãi quen. Nµng ®i c¹nh L­u H­¬ng th× thÇm mÊy c©u. http://www.vietkiem.com -465- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng dÞu giäng thèt: - T¹i h¹ hiÓu. Hä kh«ng cã mét ®éng t¸c nµo kh¸c l¹, song hä cã vÎ qu¸ th©n mËt. T¹i sao Kim Linh Chi bçng trë nªn th©n mËt víi L­u H­¬ng nh­ thÕ? Hå ThiÕt Hoa më to ®«i m¾t nh×n hä, ch¼ng râ y lÊy lµm l¹, hay cã tøc giËn. Nh÷ng ng­êi kh¸c kh«ng ai nãi tiÕng nµo. Hä lµ nh÷ng tay b¸ chñ mét ®Þa ph­¬ng, tõng ph¸t lÞnh, thÞ oai, nh­ng hiÖn t¹i tÊt c¶ ®Òu thÇn phôc L­u H­¬ng. Bëi kh«ng ai cã chñ ý g× c¶. L­u H­¬ng thèt: - N¬i ®©y kh«ng ph¶i chèn chóng ta ë l©u. H∙y rêi ngay råi sÏ tÝnh. Tr­¬ng Tam hái: - Cßn Nguyªn Tïy V©n? §Ó mÆc h¾n vËy sao? L­u H­¬ng ®¸p: - Chèn nµy lµ tö ®Þa, h¾n còng nh­ bän ta, kh«ng cã lèi tho¸t. Tr­¬ng Tam thë ra: - Tuy nhiªn, nÕu gÆp h¾n còng hay hay. L­u H­¬ng gäi Hå ThiÕt Hoa: - TiÓu hæ, ng­¬i nhê vµi vÞ b»ng h÷u gióp ng­¬i mang Anh L∙o tiÒn bèi vµ C©u Tö Tr­êng cïng ®i. Hå ThiÕt Hoa cßn trõng m¾t nh×n nµng. Y chØ hø mét tiÕng chø kh«ng nãi g×. L­u H­¬ng tïy tay phÊt nhÑ n¬i huyÖt Kiªn Tinh trªn vai §inh Phong, thèt: - Cßn c¸i vÞ c«ng tö hä §inh cña chóng ta n÷a ®©y. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng. L­u H­¬ng vuèt nhÑ lªn m¸i tãc nµng, tiÕp lu«n: - C« n­¬ng n÷a. Ph¶i theo c¸c vÞ ®i ra Nµng tr× nghi hái: - Cßn! H­¬ng So¸i? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹m thêi t¹i h¹ ch­a ®i ®­îc. C« n­¬ng ®õng quªn l­¬ng thùc vµ n­íc uèng. Nh÷ng vËt ®ã tèi cÇn thiÕt, bÊt cø ë ®©u, lóc nµo, trong thêi gian chóng ta cßn thë. http://www.vietkiem.com -466- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nãi nh­ thÕ lµ chµng cßn ®i t×m Nguyªn Tïy V©n. V× chØ cã mçi mét m×nh Nguyªn Tïy V©n biÕt l­¬ng thùc vµ n­íc uèng ë ®©u mµ th«i. Nµng l¹i tr× nghi mét chót, ®o¹n gËt ®Çu b¶o: - H­¬ng So¸i cÈn thËn nhÐ! L­u H­¬ng ®¸p: - C« n­¬ng yªn trÝ. Giäng nãi cña hä chan chøa c¶m t×nh. Hå ThiÕt Hoa cµng phót cµng uÊt øc. L­u H­¬ng day qua Tr­¬ng Tam: - Ta gëi gÊm nµng cho ng­¬i ®ã. Ng­¬i cè g¾ng chiÕu cè nµng. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - §­¬ng nhiªn. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - T¹i sao ng­¬i kh«ng giao nµng cho ta? Ch¼ng lÏ ta kh«ng chiÕu cè næi nµng? Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Tù m×nh cßn kh«ng chiÕu cè næi b¶n th©n, cßn ®ßi chiÕu cè ai? Hå ThiÕt Hoa qu¾c m¾t nh×n h¾n, råi quay ®Çu b­íc ®i liÒn. L­u H­¬ng dÆn: - L­u ý nhe. HÔ thÊy ai cßn sèng, ng­¬i ph¶i t×m c¸ch ®­a hä cïng ®i theo. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ta hiÓu. Cßn ng­¬i ph¶i hÕt søc dÌ dÆt. Ngoµi Nguyªn Tïy V©n cßn cã kÎ kh¸c n÷a ®Êy. Chóng cã thÓ mai phôc däc ®­êng! Hå ThiÕt Hoa ch­a ®i xa, vät miÖng tiÕp nèi: - Ch¼ng nh÷ng cßn ng­êi kh¸c mµ cßn quû n÷a ®Êy. V« sè quû d÷ lo¹i quû to ®Çu, quû nhá ®Çu, quû treo cæ, quû s¾c! L­u H­¬ng thë dµi: - Cã lÏ ng­¬i nãi ®óng. Th¸i d­¬ng ®∙ chÕch vÒ t©y, d­¬ng quang cßn s¸ng râ. N­íc biÓn dån thµnh sãng ®Ëp Çm Çm vµo c¸c m« ®¸, n­íc b¾n chíp s¸ng nh­ m­a kim c­¬ng. H¶i ©u http://www.vietkiem.com -467- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan chíp c¸nh tõng ®µn. Ng­êi trong s¬n ®éng, ly khai h¾c ¸m, trë l¹i víi d­¬ng quang. Bao nhiªu ng­êi còng thë phµo, tiÕng thë hçn hîp vang nh­ giã léng. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -468- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2