Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 28

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

44
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 28', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 28

  1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i t¸m CÇm nh­ v« h×nh Tuy kh«ng ai thÊy ®óng sù viÖc, nh­ng ai ai còng biÕt löa kh«ng thÓ tù nhiªn bèc ch¸y, ng­êi kh«ng thÓ cè ý ng∙ xuèng. BÊt qu¸, kh«ng ai thÊy ng­êi g©y ra bao nhiªu viÖc ®ã, vµ ai ai còng biÕt, ph¶i cã ng­êi lµm. Chø lµm g× trªn ®êi cã ma ph¸p? Hå ThiÕt Hoa vuèt mòi, chiÕc mòi ­¬n ­ít. Tay y rÞn må h«i hay mòi rÞn må h«i? Nguyªn Tïy V©n ®iÒm nhiªn thèt: - Cã nh÷ng viÖc, ®õng nãi lµ kÎ mï, ®Õn ng­êi ®ñ m¾t còng kh«ng tr«ng thÊy. Hå ThiÕt Hoa ¹ mét tiÕng. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - RÊt nhiÒu viÖc. ViÖc võa qua lµ mét. ViÖc võa qua? Löa ®­¬ng nhiªn bèc ch¸y? Ng­êi ®­¬ng nhiªn ng∙? Hå ThiÕt Hoa trè m¾t: - Cßn g× nöa? Nguyªn Tïy V©n kh«ng ®¸p, chØ hái l¹i: - Ta ë ®©y lµ ®Ó chê. C¸c ng­¬i biÕt ta chê g× kh«ng? Hå ThiÕt Hoa hõ l¹nh: - Cã quû míi biÕt ng­¬i chê g×? Nguyªn Tïy V©n l¹i hái: - T¹i sao löa bçng ch¸y m¹nh ng­¬i biÕt kh«ng? Hå ThiÕt Hoa kh«ng ®¸p. Nh­ng qua mét phót, kh«ng d»n t¸nh nãng ®­îc, y hái: - Ng­¬i biÕt? Nguyªn Tïy V©n l¹nh lïng: - Ta ®∙ nãi, kh«ng thÊy kh«ng ph¶i lµ kh«ng biÕt. BÊt qu¸! H¾n chît c­êi, råi tiÕp: http://www.vietkiem.com -462- Converted to pdf by BacQuai
  2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - BÊt qu¸, nÕu ta nãi ra c¸i nguyªn nh©n löa ch¸y, th× c¸c ng­¬i ph¶i hèi tiÕc. Hå ThiÕt Hoa l¹i hõ mét tiÕng n÷a: - Hèi tiÕc? Bçng y hiÓu. §o¹n y kªu lªn: - R­îu! R­îu m¹nh! Nguyªn Tïy V©n mØm c­êi: - Ph¶i! R­îu! Mµ l¹i thø l©u n¨m, thø th­îng h¶o h¹ng. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - §¸ng tiÕc thËt. Nguyªn Tïy V©n tiÕp: - Ta chØ dïng r­îu th­êng, ®∙i kh¸ch. Cßn thø r­îu th­îng h¶o h¹ng th× rÊt khã mua. Bëi nã hiÕm, chø kh«ng v× cao gi¸. R­îu uèng mau hÕt, r­îu ch¸y cµng mau h¬n. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ng­¬i chê r­îu ch¸y hÕt? Nguyªn Tïy V©n c­êi nhÑ: - LÇn nµy, ng­¬i ®o¸n ®óng. N¬i ®ã, ngoµi r­îu ra kh«ng cßn vËt g× ®èt ch¸y c¶. Tõ nay trë ®i, ch¾c ch¾n lµ ta sÏ kh«ng ®­a r­îu ®Õn ®©y n÷a. Nh­ vËy ta kh«ng cßn lo ng¹i löa n÷a. Hå ThiÕt Hoa thë ra: - Ta nghe ng­¬i nãi lµ sÏ kh«ng bao giê cã r­îu n÷a thËt t×nh ta hÕt muèn sèng. *** vietkiem.com *** Löa m¹nh ®Õn ®©u, còng ph¶i tµn. Löa dÇn dÇn yÕu l¹i. Hå ThiÕt Hoa vôt hÐt: - V« luËn lµm sao ng­¬i còng kh«ng thÓ tho¸t ®­îc. TÊt c¶ chóng ta bao v©y h¾n gÊp. B¶y t¸m ng­êi l­ít tíi. http://www.vietkiem.com -463- Converted to pdf by BacQuai
  3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Võa lóc ®ã, Nguyªn Tïy V©n tung m×nh lªn. Y cuèn ®i kh«ng nh­ mét vÇng m©y, mµ lµ mét luång giã. Giã ph¶i nhanh h¬n m©y. Nguyªn Tïy V©n m­êng t­îng mét con d¬i, bay trªn vïng löa ®á. Bªn d­íi, tÇng thø hai löa t¾t lÞm. Hai tay ¸o cña y, qu¹t qu¹t nh­ ®«i c¸nh d¬i. C¸nh d¬i sanh giã, giã qu¹t löa, qu¹t ®Õn ®©u, löa t¾t ®Õn ®ã. Löa vèn ®∙ yÕu dÇn, bÞ giã quÐt qua t¾t nhanh. Löa t¾t, h¾c ¸m trë vÒ. H¾c ¸m trë l¹i mang theo niÒm tuyÖt väng cho mäi ng­êi. TiÕng giã vang xa dÇn, tiÕng giã ®∙ xuèng tÇng thø nhÊt. DÜ nhiªn, giã èng tay ¸o cña Nguyªn Tïy V©n. Nh­ng, Hå ThiÕt Hoa còng xuèng ®Õn tÇng d­íi cïng. Y ®uæi theo lµn giã ®ã, giã n¬i nµo, lµ Nguyªn Tïy V©n ë n¬i ®ã. Sau y, cã tiÕng giã y phôc lµo xµo. HiÓn nhiªn cã rÊt nhiÒu ng­êi theo y. Ng­êi ®­îc mêi ®Õn ®©y, toµn lµ tay kh¸, th× cßn ai kh«ng sö dông næi thuËt kinh c«ng? Mét tiÕng coong vang lªn, tiÕng giã ng­ng bÆt. Bao nhiªu ng­êi xuèng theo, còng l­ít ®Õn chç ph¸t ra tiÕng coong. KÕ ®ã, mÊy ng­êi kªu lªn kinh khiÕp. Hä bÞ Nguyªn Tïy V©n h¹ ®éc thñ ch¨ng. Nh­ng v« luËn ng­êi cã vâ c«ng cao ®Õn ®©u, còng kh«ng chèng ®èi næi mét lùc l­îng liªn minh cña ®a sè cao thñ ChØ nghe Hå ThiÕt Hoa hÐt: - Ng­¬i ®Þnh trèn ®i ®©u? Cã ng­êi la lín: - B¾t ®­îc h¾n råi. H¾n bÞ t¹i h¹ n¾m ®©y. Nh­ng Nguyªn Tïy V©n chØ cã mét t¹i sao nhiÒu ng­êi cïng la lªn nh­ vËy? Ch¼ng ai biÕt viÖc g× x¶y ra c¶. ThÕ ai bÞ b¾t? Ai bÞ ®¸nh ng∙? Ai b¾t ®­îc Nguyªn Tïy V©n? Löa vôt ch¸y lªn. Löa chØ lµ mét ®iÓm nhá, b»ng h¹t ®Ëu th«i, còng ®ñ hy väng phÊn khëi. H¬n hai m­¬i ng­êi cïng dån l¹i mét gãc, ng­êi n¾m ®Çu, ng­êi n¾m vai, tÊt c¶ xuýt xoa, nh¨n mÆt. Hä ch¹m m×nh vµo v¸ch ®¸, hä ch¹m vµo nhau, hä chôp vµo nhau. Nguyªn Tïy V©n biÕn mÊt. N¬i v¸ch cã g¾n h×nh mét con d¬i b»ng kim khÝ. TÊt c¶ ®uæi theo con d¬i b»ng kim khÝ. VËt b»ng kim khÝ bay ®i, sanh giã m¹nh, quÇn hïng lao ng­êi theo luång giã m¹nh. Löa, do L­u H­¬ng mang ®Õn. Löa trong mét tay, cßn tay kia, chµng n¾m m¹ch m«n cña §inh Phong. Hå ThiÕt Hoa nh¶y vät ®Õn c¹nh L­u H­¬ng qu¸t: - Nguyªn Tïy V©n ®©u? Sao ng­¬i kh«ng ®uæi theo? L­u H­¬ng thë dµi: - NÕu c¸c ng­¬i ®õng å ¹t ®uæi theo th× t¹i h¹ cã thÓ b¾t ®­îc h¾n. http://www.vietkiem.com -464- Converted to pdf by BacQuai
  4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u hái do Hå ThiÕt Hoa thèt lªn, nh­ng L­u H­¬ng l¹i h­íng vÒ toµn thÓ mµ ®¸p. Chµng kh«ng cÇn nãi nhiÒu h¬n, ai ai còng hiÓu ®­îc chµng muèn nãi g×. KÕ ®ã, bëi nhiÒu ng­êi cïng bay ®i, tiÕng giã cña y phôc ph¸t sanh µo ¹t, chµng lµm sao ph©n biÖt ®­îc trong ©m thinh hçn t¹p ®ã, tiÕng giã cña Nguyªn Tïy V©n? Huèng chi h¾c ¸m ®∙ trë l¹i víi hä, trong h¾c ¸m, mçi bãng ng­êi cã thÓ lµ mét Nguyªn Tïy V©n. Lµm sao L­u H­¬ng ®Æt c¸i ®Ých ®Ó ®uæi theo? Hå ThiÕt Hoa hái: - Sao võa råi, ng­¬i kh«ng bËt måi löa? VËt bËt löa, lµ cña C©u Tö Tr­êng, Hå ThiÕt Hoa trao l¹i cho L­u H­¬ng tr­íc ®ã. L­u H­¬ng ®¸p: - Võa råi vËt bËt löa kh«ng ë n¬i tay ta. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Kú ch­a. ChÝnh ta trao tËn tay cho ng­¬i mµ. L­u H­¬ng ®¸p: - Ph¶i, nh­ng lóc ®ã nã kh«ng ë n¬i tay ta, ng­êi bËt löa ch¼ng ph¶i lµ ta. Ng­êi ®ã bËt löa råi míi trao l¹i cho ta. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - C¸i g× kú thÕ? Ng­êi ®ã lµ ai? B©y giê ë ®©u? Cã tiÕng kªu khÏ vang lªn. Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu l¹i, thÊy trong ®¸m ®¹i h¸n ¸o ®en ®ang n»m trªn ®Êt, cã mét tªn lãp ngãp trê dËy tõ tõ ®i tíi. Tuy vËn ®ång phôc cña bän ®¹i h¸n, tuy bao mÆt bao lu«n c¶ hai m¾t, ng­êi ®ã vÉn kh«ng dÊu næi d¸ng dÊp cña mét n÷ nh©n. Hå ThiÕt Hoa l¹i kªu lªn: - Th× ra chÝnh lµ c« n­¬ng. Y thøc ngé. Ng­êi bËt löa chÝnh lµ n÷ nh©n ®ã vµ n÷ nh©n ®ã lµ Kim Linh Chi. Suy theo ®ã, ng­êi ®iÓm huyÖt bän ®¹i h¸n lµ nµng lu«n. Nh­ng nµng ë ®©u? Lµm g× tr­íc ®ã? Sao b©y giê l¹i ë ®©y? L­u H­¬ng gÆp l¹i nµng trong tr­êng hîp nµo? Lªn ®Õn tÇng thø ba råi, Kim Linh Chi vÉn cßn gi÷ nguyªn vu«ng kh¨n bao mÆt. Nµng b­íc ®i víi vÎ ®Æt biÖt, m­êng t­îng quanh n¨m suèt th¸ng sèng trong h¾c ¸m, thµnh cã thãi quen. Nµng ®i c¹nh L­u H­¬ng th× thÇm mÊy c©u. http://www.vietkiem.com -465- Converted to pdf by BacQuai
  5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng dÞu giäng thèt: - T¹i h¹ hiÓu. Hä kh«ng cã mét ®éng t¸c nµo kh¸c l¹, song hä cã vÎ qu¸ th©n mËt. T¹i sao Kim Linh Chi bçng trë nªn th©n mËt víi L­u H­¬ng nh­ thÕ? Hå ThiÕt Hoa më to ®«i m¾t nh×n hä, ch¼ng râ y lÊy lµm l¹, hay cã tøc giËn. Nh÷ng ng­êi kh¸c kh«ng ai nãi tiÕng nµo. Hä lµ nh÷ng tay b¸ chñ mét ®Þa ph­¬ng, tõng ph¸t lÞnh, thÞ oai, nh­ng hiÖn t¹i tÊt c¶ ®Òu thÇn phôc L­u H­¬ng. Bëi kh«ng ai cã chñ ý g× c¶. L­u H­¬ng thèt: - N¬i ®©y kh«ng ph¶i chèn chóng ta ë l©u. H∙y rêi ngay råi sÏ tÝnh. Tr­¬ng Tam hái: - Cßn Nguyªn Tïy V©n? §Ó mÆc h¾n vËy sao? L­u H­¬ng ®¸p: - Chèn nµy lµ tö ®Þa, h¾n còng nh­ bän ta, kh«ng cã lèi tho¸t. Tr­¬ng Tam thë ra: - Tuy nhiªn, nÕu gÆp h¾n còng hay hay. L­u H­¬ng gäi Hå ThiÕt Hoa: - TiÓu hæ, ng­¬i nhê vµi vÞ b»ng h÷u gióp ng­¬i mang Anh L∙o tiÒn bèi vµ C©u Tö Tr­êng cïng ®i. Hå ThiÕt Hoa cßn trõng m¾t nh×n nµng. Y chØ hø mét tiÕng chø kh«ng nãi g×. L­u H­¬ng tïy tay phÊt nhÑ n¬i huyÖt Kiªn Tinh trªn vai §inh Phong, thèt: - Cßn c¸i vÞ c«ng tö hä §inh cña chóng ta n÷a ®©y. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng. L­u H­¬ng vuèt nhÑ lªn m¸i tãc nµng, tiÕp lu«n: - C« n­¬ng n÷a. Ph¶i theo c¸c vÞ ®i ra Nµng tr× nghi hái: - Cßn! H­¬ng So¸i? L­u H­¬ng ®¸p: - T¹m thêi t¹i h¹ ch­a ®i ®­îc. C« n­¬ng ®õng quªn l­¬ng thùc vµ n­íc uèng. Nh÷ng vËt ®ã tèi cÇn thiÕt, bÊt cø ë ®©u, lóc nµo, trong thêi gian chóng ta cßn thë. http://www.vietkiem.com -466- Converted to pdf by BacQuai
  6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Nãi nh­ thÕ lµ chµng cßn ®i t×m Nguyªn Tïy V©n. V× chØ cã mçi mét m×nh Nguyªn Tïy V©n biÕt l­¬ng thùc vµ n­íc uèng ë ®©u mµ th«i. Nµng l¹i tr× nghi mét chót, ®o¹n gËt ®Çu b¶o: - H­¬ng So¸i cÈn thËn nhÐ! L­u H­¬ng ®¸p: - C« n­¬ng yªn trÝ. Giäng nãi cña hä chan chøa c¶m t×nh. Hå ThiÕt Hoa cµng phót cµng uÊt øc. L­u H­¬ng day qua Tr­¬ng Tam: - Ta gëi gÊm nµng cho ng­¬i ®ã. Ng­¬i cè g¾ng chiÕu cè nµng. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - §­¬ng nhiªn. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - T¹i sao ng­¬i kh«ng giao nµng cho ta? Ch¼ng lÏ ta kh«ng chiÕu cè næi nµng? Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Tù m×nh cßn kh«ng chiÕu cè næi b¶n th©n, cßn ®ßi chiÕu cè ai? Hå ThiÕt Hoa qu¾c m¾t nh×n h¾n, råi quay ®Çu b­íc ®i liÒn. L­u H­¬ng dÆn: - L­u ý nhe. HÔ thÊy ai cßn sèng, ng­¬i ph¶i t×m c¸ch ®­a hä cïng ®i theo. Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ta hiÓu. Cßn ng­¬i ph¶i hÕt søc dÌ dÆt. Ngoµi Nguyªn Tïy V©n cßn cã kÎ kh¸c n÷a ®Êy. Chóng cã thÓ mai phôc däc ®­êng! Hå ThiÕt Hoa ch­a ®i xa, vät miÖng tiÕp nèi: - Ch¼ng nh÷ng cßn ng­êi kh¸c mµ cßn quû n÷a ®Êy. V« sè quû d÷ lo¹i quû to ®Çu, quû nhá ®Çu, quû treo cæ, quû s¾c! L­u H­¬ng thë dµi: - Cã lÏ ng­¬i nãi ®óng. Th¸i d­¬ng ®∙ chÕch vÒ t©y, d­¬ng quang cßn s¸ng râ. N­íc biÓn dån thµnh sãng ®Ëp Çm Çm vµo c¸c m« ®¸, n­íc b¾n chíp s¸ng nh­ m­a kim c­¬ng. H¶i ©u http://www.vietkiem.com -467- Converted to pdf by BacQuai
  7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan chíp c¸nh tõng ®µn. Ng­êi trong s¬n ®éng, ly khai h¾c ¸m, trë l¹i víi d­¬ng quang. Bao nhiªu ng­êi còng thë phµo, tiÕng thë hçn hîp vang nh­ giã léng. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -468- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2