Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 3

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

123
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 3

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø ba Suy diÔn sù t×nh Y nh¾m m¾t, l¾c ®Çu, thèt: - Tay gÊu còng ngon, c¸ n­íng còng ngon, song gÆp c¸ n­íng do Tr­¬ng Tam n­íng, ta s½n sµng bá tay gÊu mµ ¨n c¸! Tr­¬ng Tam c­êi lín: - Ta kh«ng ngê ng­¬i cã häc vÊn! Hå ThiÕt Hoa ®iÒm nhiªn: - Häc vÊn g×, ta dèt hÕt, chØ cã c¸i häc vÊn ¨n, lµ ta d¸m tù hµo lµ uyªn b¸c! VÒ m«n ¨n, ta lµ tay th«ng th¸i ®Êy nhÐ! Bçng y më m¾t ra, trîn trõng, råi g»n giäng tiÕp: - C¸c vÞ cho r»ng ®ªm nay chóng ta sÏ cã ¨n ngon? Nh÷ng thøc ¨n trong bµn tiÖc ®ªm nay, nÕu kh«ng cã ®éc, th× thËt lµ mét sù l¹! L¹ nhÊt trªn ®êi nµy! L­u H­¬ng vôt kªu lªn: - Sao trong hò giÊm cã con nÝt? Ch¼ng lÏ ng­¬i muèn h¹ ®éc cho ta chÕt? Lµm g× cã con nÝt bÊt ngê nh­ vËy? Hå ThiÕt Hoa toan hái, L­u H­¬ng véi kho¸t tay, b¶o y c©m miÖng, råi chµng cÇm hò giÊm ®Õn mÐp thuyÒn, trót xuèng s«ng. Kh«ng ai biÕt chµng lµm c¸i g× l¹ vËy? Hå ThiÕt Hoa thÇm nghÜ: - H¾n sanh c¸i tËt chi n÷a ®ã? Y kh«ng kÞp bu«ng c©u chÕ nh¹o, hiÖn t­îng trªn mÆt n­íc hÊp dÉn y hoµn toµn, ®«i m¾t më to, ch¨m chó nh×n xuèng mÆt s«ng. GiÊm déi xuèng n­íc, n­íc sñi bät, bät tan ra thµnh ngµn hoa, næi bät tan ra råi mét èng ®ång hiÖn lÒnh bÒnh trªn mÆt n­íc. èng dµi ®é ba th­íc, máng dÝnh, pha víi chÊt g×, biÕn mµu b¹c, l¹i nhÑ nªn næi lê ®ê. Hå ThiÕt Hoa tØnh ngé, hái: http://www.vietkiem.com -60- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cã kÎ trÇm m×nh trong n­íc, dïng èng ®ång nghe trém c©u chuyÖn cña chóng ta? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - HiÖn t¹i th× hÕt nghe ®­îc råi, vµ cßn l©u l¾m kÎ ®ã míi t¸i diÔn c¸i trß nghe trém! DÇm m×nh trong n­íc, cßn ai nghe ®­îc g×? Cho nªn kÎ ®ã dïng èng ®ång, mét ®Çu ®Æt ë lç tai, ®Çu kia nh« lã trªn mÆt n­íc. Thinh ©m bªn trªn theo èng ®ång, th«ng xuèng lç tai, h¾n nghe kh«ng sãt mét tiÕng nµo. H¾n kh«ng ngê bªn trªn cã ng­êi ®æ giÊm xuèng, giÊm theo èng ®ång, lät vµo lç tai. DÜ nhiªn, h¾n kh«ng chÞu næi ph¶i bu«ng èng. Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h×, thèt: - GiÊm ®æ vµo tai, ®µnh lµ khã chÞu, song còng cßn ®ì. NÕu ta lµm, th× ch¾c ch¾n lµ ta quËy n­íc ít, n­íc tiªu mµ ®æ xuèng! Tr­¬ng Tam thë dµi, lÈm nhÈm: - Kh«ng cã n­íc ít, n­íc tiªu còng ch¼ng sao! HÕt hò giÊm råi, lµm sao n­íng c¸ ®©y? C©u Tö Tr­êng s÷ng sê tr­íc ph¸t hiÖn ®ã. Mét lóc l©u, h¾n hái: - L­u H­¬ng So¸i ®∙ biÕt lµ cã ng­êi d­íi n­íc nghe trém, sao kh«ng b¾t h¾n lªn mµ ®iÒu tra, xem ai chñ m­u c¸i viÖc ®ã? L­u H­¬ng c­êi nh¹t: - Cã hái còng v« Ých th«i! Huèng chi, kh«ng cÇn hái, t¹i h¹ còng biÕt lµ ai råi! C©u Tö Tr­êng trè m¾t: - Ai? L­u H­¬ng ch­a kÞp ®¸p, ®óng lóc ®ã cã hai con ng­êi theo bê s«ng ch¹y ®Õn. Ng­êi c­ìi ngùa qu¶ lµ tay cã tµi ®iÒu khiÓn ngùa. Ngùa l¹i thuéc lo¹i quý ngµn chän tr¨m, tr¨m chän m­êi, cuèi cïng lÊy mét. Tuy nhiªn, hiÖn t¹i c¶ hai con ®Òu sïi bät mÐp tr¾ng xãa, chøng tá ®∙ v­ît qua mét qu∙ng ®­êng cùc dµi. Qua khái thuyÒn, chõng nh­ hai kþ sÜ cã nãi mÊy c©u g× ®ã. Ngùa phi nhanh, tho¸ng m¾t ®∙ xa ngoµi m­êi tr­îng, ©m thinh cña kþ sÜ l­ít nh­ giã, ch¼ng ai nghe lät hä nãi g×. Nh­ng, cã mét ng­êi trêi sanh víi ®«i tai ®Æc biÖt, nghe ®­îc nhÞp giã, th× tiÕng nãi cã nghÜa g×? Ng­êi ®ã lµ L­u H­¬ng. Vµ Hå ThiÕt Hoa th× nhËn ra ®­îc kþ sÜ lµ ai. Hå ThiÕt Hoa hái: http://www.vietkiem.com -61- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - L∙o Xó Trïng, chóng nãi g× thÕ? L­u H­¬ng ®¸p: - G∙ r©u qu¾n hái: "Bang chñ ë trªn thuyÒn ®ã ph¶i kh«ng?", g∙ kh«ng r©u ®¸p; "ChØ hy väng." Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Hy väng c¸i g×? L­u H­¬ng mØm c­êi: - Xin lçi nhÐ! Ta kh«ng nghe râ ®o¹n cuèi! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu, tiÕp: - Th× ra c¸i lç tai cña ng­¬i còng ch¼ng hay ho g×! C©u Tö Tr­êng giËt m×nh. Thùc sù, h¾n kh«ng hiÓu næi t¹i sao L­u H­¬ng l¹i nghe ®­îc c©u chuyÖn gi÷a hai kþ sÜ. Ch¼ng nh÷ng nghe ®­îc, chµng cßn nhËn kÞp mét ng­êi cã r©u, mét ng­êi kh«ng r©u, vµ chÝnh ng­êi nµo ph¸t ©m. H¾n phôc L­u H­¬ng qu¸ cì. L­u H­¬ng bçng hái: - Ng­¬i cã thÓ ®o¸n hai ng­êi ®ã tõ ®©u ®Õn ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa cïng Tr­¬ng Tam ®ång ®¸p: - Tù nhiªn tõ ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ ®Õn ®©y! C¶ hai cïng nh×n nhau, cïng c­êi. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Kú qu¸i! Vâ l∙o ®¹i ®Õn con s«ng nµy lµm g× chø? C©u Tö Tr­êng buét miÖng hái: - ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ lµ ®Þa ph­¬ng nµo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ lµ n¬i Phông VÜ Bang ®Æt tæng ®µ. C©u Tö Tr­êng kªu lªn: - Phông VÜ Bang? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: http://www.vietkiem.com -62- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Phông VÜ Bang lµ mét héi lín t¹i vïng giang Hoµi, cã lai lÞch rÊt l©u ®êi, suýt so¸t sè tuæi víi C¸i Bang. DÜ nhiªn bang ®ã thuéc vÒ chÝnh ph¸i, hµnh ®éng ®óng ®¹o nghÜa. C©u Tö Tr­êng l¹i hái: - Cßn Vâ l∙o ®¹i? Ai thÕ? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Vâ Duy D­¬ng, bang chñ Phông VÜ Bang. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ch¼ng nh÷ng y cã vâ c«ng rÊt cao, mµ con ng­êi cña y rÊt mùc c­¬ng chÝnh. Y ®óng lµ mét h¶o h¸n. NÕu gÆp y lµ t¹i h¹ nhÊt ®Þnh ph¶i mêi y ¨n c¸ n­íng cho kú ®­îc! Hå ThiÕt Hoa thèt: - C¸c h¹ ph¶i biÕt, ¨n ®­îc c¸ n­íng cña Tr­¬ng Tam còng kh«ng ph¶i dÔ ®©u nhÐ! V©n Tïng L©m cña ThÇn Long Bang ­íc m¬ tõ l©u l¾m råi ®ã, song ch­a hÒ ®­îc ¨n lÇn nµo! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Kú thùc, V©n Tïng L©m còng ch¼ng ph¶i lµ con ng­êi xÊu. BÊt qu¸ y cho r»ng t¹i h¹ sinh ho¹t trªn mÆt s«ng, lµ ph¶i tu©n phôc y, t¹i h¹ ph¶i mêi thØnh y ®óng theo bæn phËn ch­ hÇu tu©n hôc qu©n v­¬ng! C©u Tö Tr­êng hái: - ThÇn Long Bang ë t¹i Tr­êng giang? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - Ph¶i! ThÇn Long Bang hïng cø Tr­êng giang tõ nhiÒu n¨m qua råi, kh«ng mét ai d¸m x©m nhËp ph¹m vi cña y. Ngµy tr­íc, Vâ Duy D­¬ng cã ­íc thÖ víi ThÇn Long Bang, nªn kh«ng hÒ xuÊt hiÖn trªn Tr­êng giang. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nh­ng råi ngµy nay, y l¹i ®Õn. Do ®ã, bän t¹i h¹ míi cho lµ kú qu¸i. C©u Tö Tr­êng chíp m¾t: - Nh­ng lµm sao. c¸c vÞ biÕt hai kþ sÜ ®ã tõ ThËp NhÞ Liªn Hoµn ¤ ®Õn ®©y? Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: http://www.vietkiem.com -63- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - C¸c h¹ thÊy hä vËn y phôc nh­ thÕ nµo chø? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - Chõng nhr lµ y phôc mµu xanh ®en. Nh­ng cã thiÕu chi ng­êi vËn y phôc mµu ®ã? Hå ThiÕt Hoa gi¶i thÝch: - §Æc ®iÓm cña hä, lµ ®­êng d©y quanh h«ng do b¶y thø chØ kh¸c mµu se thµnh. §ã lµ dÊu hiÖu cña Phông VÜ Bang. C©u Tö Tr­êng thõ ng­êi mét lóc l©u, råi thë dµi, bËt nô c­êi khæ: - C¸c vÞ cã nh∙n quan rÊt tinh! Tr­¬ng Tam l¹nh lïng thèt: - Muèn gãp mÆt trªn giang hå, th× cÇn ph¶i cã con m¾t thËt s¸ng, thËt nhanh, cã ®«i tai réng vµnh, thËt nh¹y, ®õng t­ëng vâ c«ng cao lµ ®ñ! Bçng, cã tiÕng vã ngùa vang lªn. Hai con ngùa theo ven s«ng, tõ th­îng l­u ch¹y tíi. Ngùa kh«ng ng­êi c­ìi, mét cã hoa lèm ®èm, mét mµu tr¾ng. ChÝnh C©u Tö Tr­êng còng nhËn ®­îc ®ã lµ hai con ngùa võa råi ®∙ ®i qua, b©y giê trë l¹i. Nh­ng ng­êi trªn ngùa th× v¾ng bãng. C©u Tö Tr­êng vôt tõ ®Çu thuyÒn tung m×nh lªn, uèn cÇu vång ®¸p ngay xuèng yªn con b¹ch m∙, tay h¾n vÉn mang theo chiÕc r­¬ng da mµu ®en. Bªn tai h¾n, v¨ng v¼ng cã tiÕng ai t¸n: - ThuËt khinh c«ng tuyÖt diÖu! H¾n quay ®Çu l¹i, thÊy Hå ThiÕt Hoa ®ang ngåi trªn yªn con ngùa hoa. Y c­êi h× h× nh×n h¾n. C¶ hai cïng c­êi, cïng kÒm ngùa dõng l¹i. L­u H­¬ng tõ tõ tiÕn ®Õn chç hä, c­êi thèt: - C¶ hai ®Òu cã thuËt khinh c«ng rÊt cao! Tuy nhiªn, C©u huynh cßn kh¸ h¬n nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - §óng vËy! Y mang chiÕc r­¬ng nÆng Ýt nhÊt còng mÊy m­¬i c©n, nÕu y kh«ng v­íng bËn, th× ta thua lµ c¸i ch¾c! C©u Tö Tr­êng kh«ng hÒ lé vÎ ®¾c ý, chuyÓn m×nh nh¶y xuèng ®Êt, thèt: http://www.vietkiem.com -64- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - L­u H­¬ng So¸i kÝn ®¸o qu¸, h¼n lµ c«ng phu cao th©m kh«ng thÓ l­êng! Ch¼ng râ ®Õn lóc nµo t¹i h¹ míi chiªm ng­ìng ®­îc tµi n¨ng siªu viÖt! Hå ThiÕt Hoa bÜu m«i: - C¸c h¹ cho r»ng h¾n kÝn ®¸o? C¸c h¹ cã biÕt ®©u tÝnh h¾n vèn l­êi, nÕu cã dÞp n»m lµ nhÊt ®Þnh h¾n kh«ng ngåi, nÕu kh«ng cÇn ph¶i ch¹y nh¶y, nhÊt ®Þnh lµ h¾n thong th¶ nh­ ®i tõng b­íc mét! L­u H­¬ng c­êi: - NÕu cã dÞp ngËm miÖng, lµ ta kh«ng ba hoa chÝ chãe! C©u Tö Tr­êng vôt hái: - L­u H­¬ng So¸i cã biÕt t¹i sao hai con ngùa nµy trë l¹i ch¨ng? Vµ hai kþ sÜ ®i ®©u? L­u H­¬ng ®¸p: - Ch¾c C©u huynh còng ®o¸n ra råi! ChØ sî hä bÞ ng­êi h¹ ®éc thñ! Hå ThiÕt Hoa chíp m¾t: - C¸c vÞ thÊy g×? T¹i sao biÕt hä ®∙ bÞ h¹i? C©u Tö Tr­êng chØ yªn ngùa, ®¸p: - DÊu m¸u thÕ kia, lµ mét b»ng chøng. PhÇn lín hä gÆp ®iÒu bÊt t­êng! M¸u ch­a kh«, vÊy ®Çy yªn ngùa, r¶y ra m×nh ngùa. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Míi häc mµ cã kÕt qu¶ nh­ vËy, th× kh«ng bao l©u n÷a c¸c h¹ sÏ trë thµnh tay l∙o luyÖn giang hå! C©u Tö Tr­êng c­êi khæ: - BÊt qu¸ ®øng t¹i ®©y, mét vÞ trÝ thuËn tiÖn, ®¶o m¾t b¾t gÆp sù t×nh ®ã, chø ®©u s¸nh ®­îc H­¬ng So¸i võa c­êi nãi l¹i võa ph¸t hiÖn nh­ th­êng! L­u H­¬ng trÇm giäng: - Thñ h¹ cña Vâ Duy D­¬ng gåm toµn tay kh¸, mµ hai kþ sü nµy bÞ h¹ nhanh chãng, ch¾c ®èi ph­¬ng ph¶i lµ nh÷ng kÎ ghª gím kh«ng t­ëng næi! Hå ThiÕt Hoa thèt gÊp: - Ta ch¹y ®i xem cã t×m ®­îc thi thÓ cña hä ch¨ng! http://www.vietkiem.com -65- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Y thóc ngùa, ch¹y liÒn. C©u Tö Tr­êng hái: - Dï cã t×m ®­îc, ®iÒu ®ã Ých lîi g×? L­u H­¬ng gi¶i thÝch: - Tra cøu vÕt th­¬ng trÝ m¹ng ë t¹i chç nµo trªn thi thÓ hä, bÞ vò khÝ, ¸m khÝ g× g©y th­¬ng tÝch. Tõ ®ã, ph¨ng lÇn ra hung thñ! C©u Tö Tr­êng trÇm lÆng mét lóc l©u, råi thë dµi mÊy tiÕng, lÈm nhÈm: - Xem ra, nh÷ng ®iÒu ta cÇn häc hái, rÊt nhiÒu, nhiÒu qu¸! Giã s«ng thæi gÊp. Bãng ®ªm xuèng dÇn dÇn. Hå ThiÕt Hoa giôc ngùa ch¹y ®i däc theo bê s«ng, ch¼ng thÊy mét x¸c chÕt nµo. C¶ ng­êi sèng còng v¾ng bãng. Trªn mÆt s«ng, l­a th­a mÊy con thuyÒn. Thêi gian hai con ngùa ch¹y ngang qua råi trë l¹i, kh«ng tµn mét b÷a ¨n! Ngùa dï ch¹y nhanh, còng ch¼ng xa h¬n ®o¹n ®­êng cña Hå ThiÕt Hoa võa v­ît. Ch¼ng lÏ ®èi ph­¬ng h¹ thñ råi mang x¸c hai kþ sÜ ®i xa h¬n? Hå ThiÕt Hoa quay ®Çu ngùa, trë vÒ. Kh«ng l©u l¾m, y thÊy L­u H­¬ng, C©u Tö Tr­êng, Tr­¬ng Tam qu©y quÇn t¹i bê s«ng. Hai x¸c chÕt n»m c¹nh ch©n hä. Hå ThiÕt Hoa hÕt søc kú qu¸i, ch­a kÞp xuèng ngùa ®∙ gäi to: - Hay ch­a! C¸c vÞ ®∙ t×m ®­îc! T¹i sao kh«ng gäi ta trë l¹i? B¸o h¹i ta ch¹y ®i phÝ c«ng v« Ých! L­u H­¬ng mØm c­êi, ®¸p: - Tõ l©u l¾m råi, ng­¬i kh«ng cã dÞp c­ìi ngùa, ta cø t­ëng ng­¬i thõa c¬ héi nµy mµ rong ngùa cho kho¸i. Lµm sao ta d¸m ph¸ tan c¸i høng cña ng­¬i! Hå ThiÕt Hoa lê ®i nh­ kh«ng nghe thÊy, nh¶y xuèng ngùa, hái: - C¸c vÞ t×m gÆp t¹i ®©y µ? Tr­¬ng Tam gËt ®Çu: - T¹i ®©y! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: http://www.vietkiem.com -66- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - T¹i ®©y? Sao ta kh«ng thÊy? Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Ng­¬i giÕt ng­êi råi, ch¼ng lÏ ®Ó lé x¸c chÕt gi÷a ®­êng cho ng­êi ta tr«ng thÊy? H¾n l¾c ®Çu, lÈm nhÈm tiÕp: - Con ng­êi h¬n ba m­¬i tuæi ®Çu råi, vÉn kh«ng tiÕn bé chót nµo! Cø chøng nµo tËt Êy! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Hay ch­a! §Õn ng­¬i còng b¾t ch­íc L­u H­¬ng nãi xÊu ta n÷a µ? Ng­¬i lµ c¸i qu¸i g×, hë Tr­¬ng Tam? LÇn sau nÕu ng­¬i trém ch©u ngäc cña ai, th× ®õng hßng ta che chë cho n÷a ®Êy! Ta l¹i cßn chØ ®Ých danh ng­¬i cho khæ chñ n÷a ®Êy! Võa bÞ L­u H­¬ng xá ngät, y tøc trµn h«ng kh«ng n¬i ph¸t tiÕt, b©y giê Tr­¬ng Tam còng xá lu«n, y tøc muèn ®iªn lªn. C©u Tö Tr­êng ®©u biÕt ®­îc ba ng­êi ®ã nÕu ch¼ng cã viÖc g× th× ®Êu khÈu víi nhau thµnh ®¸m giÆc nhá. H¾n nghÜ h¾n cã bæn phËn hßa gi¶i, ®em l¹i hßa khÝ cho hä nªn véi thèt: - Hai c¸i x¸c ®ã ch×m lØm trong n­íc, bän nµy míi l«i lªn ®ã, kÕ c¸c h¹ trë vÒ. Lµm g× Hå ThiÕt Hoa kh«ng thÊy hai x¸c chÕt ­ít sòng, n­íc cßn ch¶y rßng rßng? Tuy nhiªn y còng ¹ lªn mét tiÕng. C©u Tö Tr­êng tiÕp: - Hung thñ nhÐt c¸t vµo y phôc n¹n nh©n tr­íc khi qu¨ng x¸c xuèng s«ng. NÕu H­¬ng So¸i kh«ng nhËn ra m¸u rá thµnh ®­êng dµi, th× kh«ng lµm sao biÕt ®­îc d­íi n­íc cã thi thÓ hä. Hå ThiÕt Hoa nh¹t giäng: - Nh­ vËy lµ c¸c vÞ tµi l¾m råi! Ph¶i thÕ kh«ng? C©u Tö Tr­êng thë dµi: - §«i m¾t cña H­¬ng So¸i rÊt tinh! Qu¶ thËt trªn ®êi kh«ng cã ai s¸nh ®­îc! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C¸c h¹ kh©m phôc h¾n cùc ®é, ph¶i kh«ng? C©u Tö Tr­êng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -67- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - §óng vËy! Hå ThiÕt Hoa l¹i hõ mét tiÕng lín h¬n: - C¸c h¹ muèn häc hái n¬i h¾n? C©u Tö Tr­êng ®¸p: - §ã lµ ®iÒu ­íc väng cña t¹i h¹! Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - Häc ai kh«ng häc, l¹i häc n¬i h¾n! C¸c h¹ cã ý muèn thËt l¹ lïng! C©u Tö Tr­êng mØm c­êi, kh«ng nãi g× n÷a. Bçng mét ®iÓm s¸ng xanh nh¹t, tõ ®©u ®ã, b¾n vót lªn kh«ng råi t¾t liÒn trong bãng mê cña ®ªm võa phñ xuèng. DÜ nhiªn kh«ng gian ch­a tèi h¼n, do ®ã ®iÓm s¸ng kh«ng ngêi chiÕu râ rµng. Nh­ng m­êng t­îng C©u Tö Tr­êng biÕn s¾c mÆt. Råi h¾n vßng tay, ®iÓm mét nô c­êi, thèt: - T¹i h¹ cã viÖc, cÇn ph¶i ®i tr­íc. Chµo H­¬ng So¸i, Hå huynh! Chóng ta sÏ gÆp l¹i nhau t¹i Tam Hßa L©u. Thèt xong, h¾n nhÝch ®éng th©n h×nh. H¾n so¹c ®«i ch©n dµi, tho¸ng m¾t ®∙ ®i xa ngoµi hai ba m­¬i tr­îng. Råi h¾n biÕn mÊt d¹ng liÒn. Hå ThiÕt Hoa muèn n¾m gi÷ h¾n l¹i còng ch¼ng kÞp. L©u l¾m, Tr­¬ng Tam bu«ng tiÕng thë dµi thèt: - Nãi cho c«ng b»ng, thuËt khinh c«ng cña h¾n qu¶ thËt cã h¹ng l¾m! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - §óng vËy! Tr­¬ng Tam tiÕp: - Ta xem thuËt khinh c«ng cña h¾n kh«ng gièng víi thuËt cña bÊt cø m«n ph¸i nµo t¹i Trung thæ. L­u H­¬ng ®¸p: - §óng vËy! Tr­¬ng Tam hái: - Lo¹i th©n ph¸p ®ã, ng­¬i cã thÊy lÇn nµo ch­a? http://www.vietkiem.com -68- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng l¾c ®Çu c­êi nhÑ: - Ta kh«ng thÊy nhiÒu lo¹i vâ c«ng kh¸c n÷a, chø ch¼ng riªng g× th©n ph¸p ®ã! Hå ThiÕt Hoa vôt thèt: - Ta thÊy c¸i m«n vuèt m«ng ngùa cña h¾n rÊt cao minh! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn: - A! Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i t­ëng h¾n thËt t©m béi phôc ng­¬i µ? Råi y c­êi l¹nh, tiÕp: - H¾n cè ý gi¶ vê c¸i g× còng kh«ng biÕt, cè ý ve vuèt ng­¬i, ®Ó lÊy lßng ng­¬i. H¼n lµ h¾n cã dông ý sao ®ã, ng­¬i ph¶i cÈn thËn míi ®­îc! L­u H­¬ng mØm c­êi: - BiÕt ®©u h¾n thËt sù béi phôc ta! Ng­¬i cÇn g× ph¶i ganh? Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - Ta ganh l¾m chø! Khi nµo ng­¬i nhËn thøc lµ m¾c m­u h¾n th× ®õng tr¸ch ta sao kh«ng c¶nh c¸o! L­u H­¬ng l¹i c­êi: - Bëi h¾n kh«ng vuèt m«ng ng­¬i nªn ng­¬i ch­íng m¾t, cã thÕ th«i! Tr­¬ng Tam c­êi phô häa, råi cau mµy thèt: - Ta xem hµnh tung cña h¾n rÊt kh¶ nghi. ChiÕc r­¬ng cña h¾n lµ c¶ mét bÝ mËt! Ýt nhÊt ng­¬i còng nªn hái lai lÞch cña h¾n! L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - M×nh kh«ng cÇn hái, tù nhiªn sÏ cã ng­êi hái. Tr­¬ng Tam lÊy lµm l¹: - Ai? L­u H­¬ng bu«ng gän: - §inh Phong! Hå ThiÕt Hoa chen vµo: http://www.vietkiem.com -69- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - NÕu ®ªm nay h¾n kh«ng ®Õn Tam Hßa L©u? L­u H­¬ng c­êi nhÑ: - Mét kÎ ®ang trèng bông, thÝch ¨n ngon, uèng ngon, biÕt cã chç ¨n uèng mµ khái chi tiÒn l¹i kh«ng ®Õn th× ®óng lµ mét sù l¹. Hå ThiÕt Hoa nh×n hai x¸c chÕt, hái: - Ng­¬i quan s¸t vÕt th­¬ng ch­a? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - N¬i h«ng t¶. Hå ThiÕt Hoa lËt hai x¸c xem l¹i. N¬i h«ng t¶, mçi x¸c cã mét vÕt th­¬ng trßn, b»ng ®ång tiÒn, m¸u ®∙ ng­ng ch¶y. VÕt th­¬ng dÇm n­íc l©u nªn tr¾ng nhît. Chõng nh­ kh¸ s©u. Hå ThiÕt Hoa thèt: - Chóng bÞ tªn b¾n. L­u H­¬ng ®¸p: - õ! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Bê s«ng rÊt c¹n, Ýt nhÊt còng c¸ch bê ngoµi m­¬i tr­îng thuyÒn míi ®i ®­îc! Tr­¬ng Tam söa cho ®óng: - Ngoµi hai m­¬i tr­îng! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - B¾n tªn ngoµi hai m­¬i tr­îng xa, xuyªn h«ng ng­êi g©y tö th­¬ng, hung thñ qu¶ cã néi lùc cao th©m! L­u H­¬ng gËt ®Çu: - RÊt hiÕm ng­êi cã tµi cì ®ã! Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Trªn giang hå, Ýt cã ng­êi dïng næi cung cøng, tªn lín. L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Ph¶i lµ tay phi th­êng! http://www.vietkiem.com -70- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Vµ tµi b¾n còng rÊt chuÈn! Võa chuÈn l¹i võa nhanh lµm ®Þch kh«ng sao tr¸nh kÞp? L­u H­¬ng l¹i gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - VËy lµ râ l¾m råi! L­u H­¬ng tÆc l­ìi: - Ng­¬i thÊy thÕ nµo? Hå ThiÕt Hoa hái: - Ng­¬i ch­a ®o¸n ra lµ ai µ? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ch­a! Hå ThiÕt Hoa lé vÎ ®¾c ý: - Ngoµi Vâ Duy D­¬ng, cßn ai n÷a? L­u H­¬ng cau mµy: - Ng­¬i nãi Vâ Duy D­¬ng giÕt chóng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! Ai còng biÕt y cã thÇn lùc lµm næi viÖc ®ã! Nh÷ng mòi Phông VÜ TiÔn cña y b¾n ra, tr¨m ph¸t tr¨m tróng. N¨m x­a ®¸nh nhau víi ThÇn Long Bang, tuy trong b¶y trËn y b¹i n¨m, song m­êi ba mòi Phông VÜ TiÔn ®∙ h¹ m­êi ba chñ thuyÒn trong giang ®éi cña ThÇn Long Bang, lµm cho ®èi ph­¬ng khiÕp ®¶m kinh hån. Còng v× vËy mµ V©n Tïng Long xÕp bít oai phong, cïng y ®Ýnh ­íc sù bÊt t­¬ng x©m lÉn nhau. Y c­êi mÊy tiÕng råi tiÕp: - ViÖc ®ã, ch¼ng nh÷ng Vâ Duy D­¬ng ®¾c ý nhÊt trong ®êi mµ tin tøc loan ra, thinh danh cña y vôt lªn cao tét ®Ønh. Ch¼ng lÏ ng­¬i kh«ng biÕt? L­u H­¬ng thèt: - Tù nhiªn ta cã biÕt chø! Vµ ta cßn nhí ®Õn ngµy nay. Hå ThiÕt Hoa c­êi lín: http://www.vietkiem.com -71- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i kh«ng quªn, thÕ t¹i sao kh«ng nghÜ ®Õn sù t×nh nµy chÝnh do Vâ Duy D­¬ng g©y ra? Ta xem trong hai n¨m nay, töu s¾c ®∙ lµm cho ng­¬i ®Çn ®én mÊt råi! Tr­¬ng Tam söng sèt, thõ ng­êi mét lóc, bçng cÊt tiÕng: - Qu¶ nhiªn trong hai n¨m nay, TiÓu Hå th«ng minh h¬n tr­íc nhiÒu! Hå ThiÕt Hoa ®¾c ý qu¸ cì, tiÕp lu«n: - Ch­a hÕt ®©u! Vâ Duy D­¬ng nghÜ r»ng nÕu y dïng Phông VÜ TiÔn th× ch¼ng hãa ra lé liÔu l¾m sao! Do ®ã, h¾n giÕt n¹n nh©n råi h¾n rót tªn ra ngay, hñy diÖt thi thÓ, tµng tÝch cho ng­êi ®êi vÜnh viÔn kh«ng truy ra! Tr­¬ng Tam vç tay: - §óng ®¹o lý l¾m! §óng l¾m! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - Cßn ®iÒu nµy, ta nghÜ kh«ng ra! Tr­¬ng Tam hái: - §iÒu g×? Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Hai kþ sÜ lµ thuéc h¹ cña Vâ Duy D­¬ng, t¹i sao Vâ Duy D­¬ng l¹i h¹ s¸t thuéc h¹? Tr­¬ng Tam trÇm ng©m mét chót, nh×n qua L­u H­¬ng: - Ng­¬i biÕt chø? L­u H­¬ng ®¸p: - C¸i g× ta còng kh«ng biÕt hÕt! Ta chØ biÕt hai kÎ ®ã kh«ng ph¶i lµ Vâ Duy D­¬ng giÕt hä! Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Vâ Duy D­¬ng kh«ng giÕt th× ai giÕt? §Çu ãc cña ng­¬i biÕn thµnh gç ®¸ mÊt råi! L­u H­¬ng tõ tõ hái: - Hä b«n ba nh­ vËy lµ cã ph¶i ®i t×m Vâ Duy D­¬ng ch¨ng? H¶? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: http://www.vietkiem.com -72- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Tù nhiªn lµ vËy råi! RÊt tiÕc hä ®i t×m thùc sù, chø nÕu kh«ng th× lµm g× bÞ Vâ Duy D­¬ng s¸t h¹i? L­u H­¬ng tiÕp: - Hä ®∙ ®i t×m Vâ Duy D­¬ng, t×m gÆp Vâ Duy D­¬ng råi hä ph¶i dõng l¹i gÆp y, ®óng vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Tù nhiªn! L­u H­¬ng tiÕp: - Hä dõng l¹i gäi th× h¼n hä ë trong c¸i thÕ ®èi diÖn víi Vâ Duy D­¬ng. Ph¶i vËy kh«ng? Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Tù nhiªn! L­u H­¬ng tiÕp: - Hä ®èi diÖn víi Vâ Duy D­¬ng, nÕu Vâ Duy D­¬ng b¾n th× lµm sao tªn tróng h«ng t¶ cña hä? Hå ThiÕt Hoa s÷ng sê, vÎ ®¾c ý tiªu tan mÊt. Tr­¬ng Tam c­êi lín: - Cã thÓ lµ Vâ Duy D­¬ng b¾n theo c¸i lèi vßng trßn. Tªn ®i nöa chõng, chuyÓn h­íng, hoµnh sang t¶ bay tíi. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t nh×n h¾n, m­êng t­îng muèn nhai sèng h¾n. L­u H­¬ng tiÕp: - Cßn n÷a! Vâ Duy D­¬ng tung hoµnh trªn giang hå h¬n hai m­¬i n¨m dµi, dÜ nhiªn y ph¶i trë thµnh l∙o luyÖn. NÕu y muèn hñy diÖt tµng tÝch th× y cã mét ngµn lÎ mét c¸ch rÊt hoµn h¶o, khi nµo chóng ta ph¸t hiÖn ra? Tr­¬ng Tam l¹i c­êi vang: - Cã thÓ lóc ®ã y qu¸ say nªn hÕt mäi ph­¬ng ph¸p hoµn h¶o. Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Cßn g× n÷a kh«ng? L­u H­¬ng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -73- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Cßn chø! Hai con ngùa ®ang ch¹y, hai kþ sÜ thä th­¬ng ng∙ xuèng, ngùa ph¶i ch¹y lu«n tíi, t¹i sao l¹i ch¹y trë l¹i? Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - Cã lÏ hai con ngùa ®ã ¨n mÆn, kh«ng ¨n cá nªn ch¹y trë l¹i kiÕm c¸ n­íng cña ta mµ ¨n! Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, hÐt oang oang: - §­îc! §­îc! C¸c ng­¬i ®Òu th«ng minh h¬n ta! VËy c¸c ng­¬i h∙y nãi râ cho ta hiÓu sù t×nh nh­ thÕ nµo ®i! L­u H­¬ng thèt: - Ng­¬i b¾n tªn, nhÊt ®Þnh lµ Èn nóp n¬i bê s«ng, hai kþ sÜ ®i gÊp, kh«ng thÓ tr«ng thÊy ®­îc nªn míi bÞ b¾n tróng n¬i h«ng t¶! Hå ThiÕt Hoa trÇm giäng: - Hõ! L­u H­¬ng tiÕp: - Ng­êi ®ã dïng tªn lín, song vÞ tÊt lµ cung m¹nh! Bëi kho¶ng c¸ch kh«ng h¼n lµ hai m­¬i tr­îng! Tr­¬ng Tam thèt: - Kh«ng qu¸ hai tr­îng, nãi chi ®Õn hai m­¬i tr­îng? Trong kho¶ng hai tr­îng, ®Õn ta còng b¾n tróng ®Ých, cÇn g× ph¶i lµ tay thiÖn x¹! KÎ chuyªn m«n b¾n lÐn ph¶i lµ tay thiÖn x¹ råi! L­u H­¬ng tiÕp: - Hung thñ dïng tªn lín, lµ cèt ®Ó cho chóng ta nghi Vâ Duy D­¬ng h¹ thñ. Do ®ã h¾n cè ý l­u l¹i dÊu m¸u cho chóng ta t×m ra x¸c chÕt. Tr­¬ng Tam tiÕp lu«n: - H¾n cßn sî chóng ta kh«ng t×m ra nªn chÆn ngùa ®uæi ch¹y trë l¹i, råi cßn b«i m¸u lªn yªn ngùa. §óng vËy kh«ng nµo? L­u H­¬ng gËt ®Çu: - Kh«ng sai! Chø nÕu kh«ng th× hai kþ sÜ thä th­¬ng n¬i h«ng, lµm g× cã m¸u vÊy yªn ngùa? Hå ThiÕt Hoa nÝn lÆng. http://www.vietkiem.com -74- Converted to pdf by BacQuai
 16. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam thèt: - Cã ®iÒu nµy khã hiÓu qu¸! L­u H­¬ng hái: - §iÒu g×? Tr­¬ng Tam cau mµy: - Hung thñ giÕt ng­êi, thÇn kh«ng hay, quû kh«ng biÕt, t¹i sao l¹i muèn cho bän ta biÕt? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - V× h¾n biÕt chóng ta tr«ng thÊy hai kþ sÜ, h¾n sî chóng ta truy cøu nªn cho chóng ta biÕt lµ hai kþ sÜ chÕt råi. Tr­¬ng Tam thèt: - C¸i ®¹o lý ®ã miÔn c­ìng chÊp nhËn ®­îc! Nh­ng dï cho lµ Vâ Duy D­¬ng h¹ thñ ®i n÷a, th× tiÔn ph¸p Phông VÜ ®©u ph¶i bÊt cø ai còng dïng ®­îc? T¹i sao h¾n gi¸ häa cho Vâ Duy D­¬ng? Hå ThiÕt Hoa ®uèi lý. L­u H­¬ng tõ tõ thèt: - Hung thñ hµnh ®éng nh­ vËy, ch¼ng ph¶i sî chóng ta truy cøu, mµ còng kh«ng gi¸ häa cho Vâ Duy D­¬ng. Tr­¬ng Tam hõ mét tiÕng: - VËy lµ ®Ó lµm g×? L­u H­¬ng ®¸p: - §Ó cho chóng ta biÕt lµ Vâ Duy D­¬ng cßn sèng! Tr­¬ng Tam vµ Hå ThiÕt Hoa cïng nh×n nhau nh­ kh«ng hiÓu L­u H­¬ng muèn nãi g×. - NÕu ta ®o¸n kh«ng sai th× h¼n lµ Vâ Duy D­¬ng ®∙ chÕt råi! Tr­¬ng Tam giËt m×nh: - Ng­¬i nãi Vâ l∙o ®¹i ca ®∙ bÞ chóng h¹ ®éc thñ? L­u H­¬ng gËt ®Çu: http://www.vietkiem.com -75- Converted to pdf by BacQuai
 17. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ta ®o¸n nh­ vËy! Nh­ng chóng muèn dÊu nhÑm viÖc ®ã kh«ng cho ng­êi ngoµi biÕt. Cã thÓ cã kÎ ®ång m­u nªn sù t×nh cÇn ®­îc gi÷ bÝ mËt. NÕu chóng ta tin r»ng hai kþ sÜ ®ã bÞ Vâ Duy D­¬ng s¸t h¹i th× ®­¬ng nhiªn chóng ta ph¶i tin lu«n lµ Vâ Duy D­¬ng cßn sèng! Chµng thë dµi, tiÕp lu«n: - Bän ®ã, m­u kÕ rÊt s©u, thñ ®o¹n rÊt ®éc, ph­¬ng s¸ch l¹i chu ®¸o, ®óng lµ bän ng­êi ®¸ng sî. §iÒu ®¸ng sî nhÊt, lµ cho ®Õn ngµy nay, ch­a ai biÕt m­u ®å cña chóng nh»m môc ®Ých g×? Tr­¬ng Tam lÌ l­ìi: - Còng may, h«m nay chóng kh«ng nhËn ra ta! *** vietkiem.com *** Löa trong lß n¬i mòi thuyÒn ch­a t¾t. Tr­¬ng Tam ®Ëp tay lªn ®Çu vai cña Hå ThiÕt Hoa råi b¶o: - Thêi gian ch­a muén l¾m. Chóng ta lªn thuyÒn lµm thªm vµi con c¸ n­íng ®i! Hå ThiÕt Hoa l¾c ®Çu: - §ªm nay ta muèn dµnh bông ®Ó chøa c¶i cöa hµng Tam Hßa L©u. S¸ng mai ta sÏ trë l¹i ¨n c¸ n­íng cña ng­¬i. Tr­¬ng Tam lÈm nhÈm: - MÊt c¬ héi nµy, chØ sî ngµy mai ng­¬i kh«ng cã c¸ n­íng mµ ¨n ®©u nhÐ! Y l¾c ®Çu, tù lÈm nhÈm, tõ tõ lªn thuyÒn, tõ tõ cÊt tiÕng ca, lêi ca khóc tiÔn ®­a Kinh Kha qua s«ng DÞch. Lêi ca cã ý nghÜa lµ ra ®i kh«ng trë l¹i! Hå ThiÕt Hoa c­êi m¾ng: - §óng l¹i c¸i miÖng chã, h¸ ra lµ sña vang, kh«ng nãi tiÕng ng­êi! Ta kh«ng tin Tam Hßa L©u lµ TÇn §×nh, cã b¹o chóa TÇn Thñy Hoµng chê ®ãn! L­u H­¬ng trÇm ng©m mét lóc, vôt bËt c­êi khan, thèt: http://www.vietkiem.com -76- Converted to pdf by BacQuai
 18. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - H¾n nãi ®óng! C¸i c¬ héi ¨n c¸ n­íng cña h¾n, theo ta kh«ng cßn nhiÒu ®©u. Bçng mét tiÕng kªu kinh h∙i vang lªn, Tr­¬ng Tam chui vµo thuyÒn, l¹i thôt lïi nhanh, mÆt th× ®æi s¾c song miÖng vÉn c­êi thèt: - C¶ ®Õn nh÷ng vËt kh«ng ®¸ng gi¸ nöa ®ång tiÒn trªn thuyÒn cña ta còng biÕn mÊt lu«n theo nh÷ng g× ®¸ng gi¸. Hå b»ng h÷u cã t×nh quan cè th× thËt lµ lçi qu¸! Hå ThiÕt Hoa nh×n L­u H­¬ng, bËt c­êi lín: - Ch¼ng ngê h«m nay ®¹i gian l¹i gÆp tiÓu trém! C¶ hai cïng phi th©n lªn thuyÒn. Hä thÊy mét ng­êi nÊp m×nh trong mét gãc thuyÒn. Trong thuyÒn cã ngän ®Ìn, ®Ìn kh«ng s¸ng l¾m, hä kh«ng thÊy râ ng­êi ®ã cã h×nh d¸ng nh­ thÕ nµo, chØ thÊy ®«i m¾t th«i. §«i m¾t ®ã rÊt s¸ng! §«i m¾t ®ã rÊt Ýt ng­êi tr«ng thÊy. Hay nãi mét c¸ch kh¸c kh«ng ph¶i bÊt cø ai còng cã ®«i m¾t ®ã. §Ñp! HiÓn nhiªn råi! RÊt tiÕc, hiÖn t¹i vÎ ®Ñp cña ®«i m¾t bÞ niÒm kinh hoµng lµm tan biÕn phÇn lín. Tr­¬ng Tam c­êi lín. - ë ®©y, t¹i h¹ ®©u cã c¸i g× quý gi¸! BÊt qu¸ mÊy ®«i ví r¸ch, nÕu c« n­¬ng kh«ng hiÒm h«i thói, xin tù tiÖn lÊy mµ dïng. T¹i h¹ kh«ng lµm sao cèng hiÕn h¬n thÕ, c« n­¬ng ®µnh vËy! Ng­êi trong gãc thuyÒn bÊt ®éng, kh«ng ®¸p mµ còng kh«ng ®i, t­ëng chõng gãc thuyÒn lµ giang s¬n riªng biÖt, bÊt kh¶ x©m ph¹m. Tr­¬ng Tam cau mµy: - C« n­¬ng cßn chê g× n÷a mµ ch­a ®i! Ng­êi trong thuyÒn l¾c ®Çu. Tr­¬ng Tam g»n giäng: - ThÕ c« n­¬ng chê t¹i h¹ tóm lÊy, qu¨ng xuèng s«ng µ? H¾n lµm nh­ ph¶i ®uæi ng­êi gÊp. Hå ThiÕt Hoa n¾m h¾n gi÷ l¹i, trõng m¾t g¾t: http://www.vietkiem.com -77- Converted to pdf by BacQuai
 19. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i ®iªn råi ch¨ng? Tr­¬ng Tam sõng sé: - Ta ®iªn? T¹i sao ng­¬i nãi thÕ? Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Nhµ cã ng­êi ®Ñp ®Õn viÕng, ng­êi ta ai ai còng t×m mäi c¸ch l­u l¹i cßn kh«ng ®­îc, sao ng­êi l¹i ®uæi ®i? Tr­¬ng Tam c­êi lín: - C« n­¬ng nghe ®ã ch¨ng? H¾n lµ tay ®¹i hiÕu s¾c, c« n­¬ng ë ®©y l©u bÊt lîi l¾m! H∙y ®i gÊp ®i! Trõ ch©u ngäc ra, Tr­¬ng Tam kh«ng ham thÝch g× kh¸c, kÓ c¶ mü nh©n. Nh­ng, ng­êi trong thuyÒn l¹i l¾c ®Çu. Hå ThiÕt Hoa c­êi h× h× thèt: - C« n­¬ng kh«ng nªn nghe lêi h¾n! BÊt qu¸ t¹i h¹ kÕt giao b»ng h÷u vËy th«i, cßn nh­ viÖc ë ®i th× tïy tiÖn n¬i c« n­¬ng. ThÊy thÝch th× ë, ë ®Õn bao l©u còng ch¼ng sao. Kh«ng thÊy thÝch th× ung dung ®i n¬i kh¸c! T¹i h¹ ®¶m b¶o ch¼ng ai d¸m lµm ®iÒu v« lÔ ®èi víi c« n­¬ng! Y ®inh ninh lµ ®èi t­îng sÏ c¶m kÝch y kh«ng t­ëng næi. Ngê ®©u vÞ c« n­¬ng ®ã l¹i trõng m¾t nh×n y. Hå ThiÕt Hoa kinh ng¹c, chît nhËn ra ®«i m¾t ®ã rÊt quen, ph¶ng phÊt cã gÆp nµng ë mét ®Þa ph­¬ng nµo ®ã. Y ch­a nãi g×, L­u H­¬ng cÊt tiÕng: - Kim c« n­¬ng ®Êy! Ng­êi trong gãc thuyÒn gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa kªu lªn: - Ph¶i råi! Khi giËn nµng trõng m¾t, c¸i trõng rÊt ®Æc biÖt, ta nhËn ra dÔ dµng. Nµy, Tr­¬ng Tam. Y quay ®Çu, ®¶o m¾t t×m Tr­¬ng Tam, song Tr­¬ng Tam nh­ c¸i bãng ma, ®∙ biÕn mÊt. L­u H­¬ng hái: - V× sao c« n­¬ng l¹i ®Õn ®©y? http://www.vietkiem.com -78- Converted to pdf by BacQuai
 20. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi vÉn cßn thu m×nh trong gãc, ch­a chÞu më miÖng. Hå ThiÕt Hoa trÇm g­¬ng mÆt, hõ l¹nh thèt: - T«n quý nh­ Kim c« n­¬ng l¹i t×m ®Õn mét chç nh­ thÕ nµy th× thËt lµ mét ®iÒu kú qu¸i. Hay lµ c« n­¬ng cßn nu«i ý ®Þnh lÊy m¹ng sèng cña t¹i h¹! Kim Linh Chi ®¶o m¾t, ®«i m¾t m­êng t­îng ®á lªn. Tr¸i víi lÏ th­êng, nµng kh«ng ph¸t c¸u. Nµng cã vÎ ®¸ng th­¬ng h¹i qu¸ chõng. BÊt gi¸c Hå ThiÕt Hoa c¶m thÊy lßng mÒm l¹i. Y vèn t¸nh kh«ng b¹o tµn l¾m, huèng chi ®èi t­îng lµ mét n÷ nh©n! Kh¸ch anh hïng nµo ch¼ng cè g¾ng ®èi xö dÞu dµng víi n÷ nh©n! Huèng chi n÷ nh©n l¹i ®Ñp! Lßng mÒm th× dÞu giäng, y thèt: - NÕu c« n­¬ng cßn giËn dçi t¹i h¹ th× cø ®¸nh t¹i h¹ mÊy c¸i ®i cho h¶! L­u H­¬ng mØm c­êi, nèi lêi: - Nh­ng Kim c« n­¬ng ®Õn ®©y ®©u cã ph¶i ®Ó t×m ng­¬i? Hå ThiÕt Hoa trõng m¾t: - Kh«ng t×m ta, ch¼ng lÏ Kim c« n­¬ng t×m ng­¬i! Nµng t×m ng­¬i ®Ó lµm g× chø? L­u H­¬ng kh«ng quan t©m ®Õn y, trÇm giäng nãi: - Kim c« n­¬ng ®∙ gÆp sù g× ngoµi ý muèn, ph¶i ch¨ng? Kim Linh Chi gËt ®Çu. Hå ThiÕt Hoa vôt miÖng hái: - Ch¼ng lÏ cã kÎ d¸m v« lÔ víi Kim c« n­¬ng? Kim Linh Chi cói ®Çu, d­êng nh­ nµng khãc. Hå ThiÕt Hoa tiÕp: - Hay c« n­¬ng kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña bän ng­êi ®ã? Cho nªn t×m ®Õn ®©y mµ trèn? Kim Linh Chi rót m×nh s¸t gãc thuyÒn, tî hå rung rung. Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ai d¸m khinh khi Kim c« n­¬ng? Cã ph¶i tiÓu tö §inh Phong ch¨ng? Kim Linh Chi kh«ng gËt ®Çu, kh«ng l¾c ®Çu nh­ng khãc to, khãc nhiÒu h¬n tr­íc, nghe bi ai qu¸ ®é. Hå ThiÕt Hoa næi giËn: http://www.vietkiem.com -79- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2