Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 7

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

93
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 7

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø bÈy Ngän nÕn tr¾ng H ¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi: - Vinh h¹nh cho t¹i h¹ qu¸! LÖnh cao ®å h¼n cã b¶n lÜnh cao minh l¾m! Qu¸i kh¸ch ch¼ng chót khiªm nh­îng, cao giäng gäi: - B¹ch L¹p Chóc! Lªn ®©y! L­u ý ®Õn bèn chiÕc r­¬ng ®Êy! Råi y l¾c ®Çu, c­êi tiÕp: - §å ®Ö cña t¹i h¹ cã tËt l¹ ngay tõ lóc nhá, kh«ng ®èt lªn lµ kh«ng lµm g× nªn viÖc. Do ®ã t¹i h¹ ®Æt cho nã c¸i tªn B¹ch L¹p Chóc! Mong c¸c vÞ ®õng c­êi. C©u Tö Tr­êng vôt hái: - Cã muèn t¹i h¹ tiÕp tay h¾n kh«ng? G∙ muèn thõa c¬ héi biÓu lé khinh c«ng cña g∙ chø kh«ng do h¶o ý mµ t×nh nguyÖn gióp. Ngê ®©u qu¸i kh¸ch l¾c ®Çu ®¸p: - C¸c h¹ bÊt tÊt ph¶i nhäc. Tù h¾n còng cã thÓ lªn ®­îc. S­ phã suýt r¬i xuèng s«ng, ®å ®Ö tµi g× lªn mét m×nh ®­îc. B¹ch L¹p Chóc söa l¹i bèn chiÕc r­¬ng, cét hai thµnh mét, ph©n ra lµm hai, lÊy chÌo xá vµo d©y cét mçi ®Çu chÌo mét cÆp, quÈy lªn vai nh­ ®ßn g¸nh cã hai giãng, ®o¹n bÊt th×nh l×nh nhón ch©n nh¶y lªn ®­êng d©y dµi. Ai ai còng håi hép, cho r»ng nÕu g∙ cã ®øng v÷ng ®­îc trªn ®­êng d©y th× d©y còng ph¶i ®øt. Bèn r­¬ng vµng nÆng Ýt nhÊt còng trªn mÊy tr¨m c©n, mang mét träng l­îng nh­ thÕ nh¶y lªn ®∙ kh«ng ph¶i dÔ, hµ huèng g∙ muèn thi triÓn khinh c«ng? Dï thuËt khinh c«ng cã cao l¾m g∙ còng khã lµm gi¶m träng l­îng lóc ®¸p xuèng ®­êng d©y. Bèn r­¬ng vµng d»n m¹nh, d©y ph¶i ®øt lµ c¸i ch¾c! Ngê ®©u, B¹ch L¹p Chóc mang bèn r­¬ng vµng nh¶y trªn ®­êng d©y nh­ nh¶y trªn mÆt ®Êt. H¶i Qu¸t Thiªn hÕt c­êi næi n÷a! http://www.vietkiem.com -145- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C©u Tö Tr­êng trè m¾t nh×n s÷ng, h¾n quÈy bèn r­¬ng vµng nh­ vËy, h¾n nh¶y, chÊp bªn ngoµi bèn n¨m ng­êi cÇm d©y mµ quÊt vµo, nhÊt ®Þnh kh«ng mét ®­êng d©y nµo ch¹m vµo ng­êi h¾n ®­îc. Nh­ng b¶o h¾n ch¹y chËm, ch¼ng bao giê h¾n lµm ®­îc. Ch¹y trªn ®­êng d©y treo, cµng chËm cµng khã. Qu¸i kh¸ch ¸o mµu tro khÏ kªu lªn mét tiÕng. B¹ch L¹p Chóc hôt ch©n, ®¹p vµo kho¶ng kh«ng, ng­¬i vµ r­¬ng s¾p r¬i xuèng s«ng. Ngê ®©u, mét bãng ng­êi chíp lªn, ch¼ng râ g∙ lµm c¸ch nµo l¹i ®øng tr­íc mòi thuyÒn. Th× ra h¾n muèn hiÓn lé chót c«ng phu cho tÊt c¶ cïng xem. Bëi ch¼ng ai chó ý ®Õn g∙, b©y giê mäi ng­êi míi nh×n g∙ nh­ thÕ nµo. Sau ®ã mäi ng­êi ph¶i hiÓu t¹i sao g∙ cã c¸i tªn B¹ch L¹p Chóc. G∙ cã lµn da tr¾ng, d­íi ¸nh ®Ìn, mµu tr¾ng ®ã trong suèt nh­ pha lª, g©n, m¹ch, x­¬ng hiÖn râ. Mét mµu tr¾ng bÖnh ho¹n, song l¹ thay l¹i cã c¸i mþ lùc, thu hót t©m t­ëng con ng­êi. M¾t mòi tai rÊt ®oan chÝnh, l¹i thanh tó, Èn ­íc cã vÎ khï khê. G∙ nhót nh¸t nh­ trÎ con võa tr¶i qua mét c¬n sî lín, niÒm sî h∙i cßn ph¶ng phÊt trong ®Çu. Con ng­êi nh­ vËy, khã g©y niÒm h¶o c¶m n¬i bÊt cø ai. Ch¼ng biÕt t¹i sao, tr«ng thÊy g∙ råi, L­u H­¬ng cã Ên t­îng kh«ng xÊu l¾m vÒ g∙. Chµng cho r»ng g∙ chÞu ®ùng thö th¸ch, dµy vß qu¸ nhiÒu vµ g∙ ®¸ng th­¬ng h¹i h¬n lµ ®¸ng ghÐt. G∙ th× vËy ®ã, s­ phô g∙ l¹i kh¸c h¼n. Y ®éi chiÕc mü gièng chiÕc chËu ®ång, phñ xuèng s©u che khuÊt h¬n nöa c¸i ®Çu. Kh«ng ai tr«ng râ mÆt mµy cña y nh­ thÕ nµo. Tuy nhiªn, phÇn mÆt kh«ng bÞ mò che khuÊt ®ã, tuy Ýt vÉn gióp cho ng­êi bµng quang mét nhËn xÐt vÒ y kh«ng sai lÖch l¾m. G­¬ng mÆt cña y h¼n lµ ph¶i ­¬n ­ít, nh¬n nhít. G­¬ng mÆt ®ã gîi lªn h×nh ¶nh mét chiÕc b¸nh bao v× nhµ bÕp s¬ xuÊt nªn ®Ó háng. HoÆc gièng mét qu¶ trøng nøt nÎ, luéc xong thµnh bÇy nhÇy hay gièng mét qu¶ lùu bãc vá. §õng mong ai t×m ra gÊp chiÕc mòi vµ vµnh miÖng cña y ë ®©u, dï mòi vµ miÖng ph¶i ë trªn g­¬ng mÆt. Bëi n¬i vÞ trÝ cña chiÕc mòi hiÖn cã hai lç hæng. Tõ trong hai lç hæng chèc chèc l¹i cã tiÕng hu hu väng ra nh­ lµn giã tho¶ng. ChiÕc miÖng ®∙ biÕn thµnh khèi thÞt ®á chÎ hai, mçi lÇn nãi chuyÖn, hai phÇn chÎ ®ã khÐp më, tr«ng ghª qu¸! L­u H­¬ng lµ tay trÇm tÞnh cao h¹ng, tr«ng thÊy g­¬ng mÆt ®ã chµng còng ph¶i rîn ng­êi. Chµng kh«ng thÓ nh×n y lÇn thø hai! Còng may, y rÊt biÕt ®iÒu, lªn thuyÒn råi y t×m mét chç tèi t¨m vµ ngåi xuèng. §å ®Ö y ngåi s¸t phÝa sau l­ng y, hai bµn tay lu«n lu«n n¾m l¹i. http://www.vietkiem.com -146- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L­u H­¬ng hiÓu, v« luËn lµ ai lµm ®iÒu g× v« lÔ víi s­ phã g∙, g∙ xuÊt thñ liÒn, vµ chµng nghÜ r»ng ng­êi chÞu næi ®«i quyÒn cña g∙, gÉm ë trªn ®êi ch¼ng cã mÊy tay! Hai thÇy trß hä lµ hai qu¸i t­îng, qu¸i ®Õn møc ®¸ng sî. C¶ Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam lµ nh÷ng kÎ l¾m lêi, lóc ®ã còng bÞ khãa miÖng l¹i v× c¸i vÎ qu¸i ®¸ng sî ®ã. §inh Phong ph¸ tan im lÆng tr­íc hÕt. Tho¹t ®Çu, h¾n ®iÓm mét nô c­êi. V« luËn s¾p nãi g×, h¾n còng khai mµo b»ng mét nô c­êi. Råi h¾n hái: - Ngµy nay tÊt c¶ ®Òu ®ång thuyÒn c«ng du, ®ã còng lµ mét c¬ duyªn bÌo n­íc. TÊt c¶ ®Òu ph¶i biÕt nhau míi cã thÓ th©n mËt víi nhau ®­îc! Ch¼ng hay c¸c h¹ cã thÓ cho biÕt quý t¸nh cao danh ch¨ng? Lêi nãi th× h­íng vÒ ng­êi qu¸i kh¸ch vËn ¸o mµu tro, song ®«i m¾t cña h¾n l¹i nh×n hå r­îu, cã lÏ h¾n nghÜ r»ng hå r­îu cã vÎ ­a nh×n h¬n ®èi t­îng. Ng­êi qu¸i kh¸ch ®¸p: - T¹i h¹ lµ C«ng T«n KiÕp D­, ngo¹i hiÖu Th­¬ng Tµn. Y thë dµi, tiÕp: - H¼n c¸c vÞ ®∙ thÊy, víi th©n thÓ mÆt mµy nµy, t¹i h¹ cßn kú väng g× n÷a? Cho nªn c¸i tªn KiÕp D­ ®­îc chän do c©u: KiÕp hËu d­ sanh, cßn th­¬ng lµ th­¬ng t©m, vµ tµn lµ tµn phÕ! Thùc ra y kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch, ai ai còng hiÓu. Con ng­êi nµy ch¾c ®∙ tr¶i qua mét giai ®o¹n cùc kú kinh khñng. Y ®­îc sèng ®Õn ngµy nay, kÓ ra ph¶i v­ît l¾m khã kh¨n. Kh«ng ai trêi sinh ra víi khu«n mÆt nh­ vËy. §inh Phong t¸n mét c©u, dß dÉm: - LÞnh cao ®å cã vâ c«ng kú diÖu, trªn giang hå hiÕm cã ng­êi s¸nh kÞp. Toµn thÓ anh em rÊt ng­ìng mé. C«ng T«n KiÕp D­ ®¸p: - H¾n tªn B¹ch L¹p Chóc, b×nh sinh kh«ng cã b»ng h÷u. §inh Phong trÇm lÆng mét lóc l©u, sau ®ã l¹i në nô c­êi, thèt: http://www.vietkiem.com -147- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - HiÖn diÖn t¹i ®©y cã thÓ nãi lµ nh÷ng bËc anh hïng hµo kiÖt vang danh kh¾p thiªn h¹, ®Ó t¹i h¹ giíi thiÖu víi C«ng T«n tiªn sinh. C«ng T«n KiÕp D­ l¹i thë dµi: - T¹i h¹ dï ngu muéi vÉn cßn ®ñ s¸ng suèt ®Ó tù hiÓu m×nh. ChØ cÇn cßn ®«i m¾t tinh lµ ai ai tr«ng thÊy t¹i h¹ råi, ph¶i tr¸nh ®i xa xa, do ®ã tõ h¬n m­êi n¨m qua t¹i h¹ ®∙ bá ý niÖm kÕt giao b»ng h÷u. LÇn nµy chØ mong ®­îc mét chç ngåi, dung th©n trong chuçi ngµy thõa, ®­îc vËy t¹i h¹ c¶m kÝch v« cïng! Y bµy tá lËp tr­êng râ rÖt lµ kh«ng muèn kÕt giao b»ng h÷u víi nh÷ng ng­êi hiÖn diÖn trªn thuyÒn. ThËm chÝ ®Õn tªn hä cña bän ng­êi tr­íc mÆt y còng kh«ng cÇn biÕt. §inh Phong dï lµ tay khÐo nãi vÉn kh«ng nãi ra lêi. H­íng Thiªn Phi ®ét nhiªn ®øng lªn, vßng tay, cÊt cao giäng: - §a t¹! §a t¹! C«ng T«n KiÕp D­ hái: - C¸c h¹ ®a t¹ ®iÒu chi? H­íng Thiªn Phi mØm c­êi: - §a t¹ c¸c h¹ kh«ng muèn kÕt giao b»ng h÷u víi t¹i h¹. NÕu c¸c h¹ muèn kÕt giao th× thËt lµ phiÒn phøc! C«ng T«n KiÕp D­ ®iÒm nhiªn: - T¹i h¹ b×nh sinh kh«ng thÝch phiÒn phøc! Y kh«ng hÒ giËn. Mµ dï cho y cã giËn th× còng ch¼ng ai nhËn thÊy sù biÓu hiÖn trªn g­¬ng mÆt ®ã. H¶i Qu¸t Thiªn g­îng ®iÓm mét nô c­êi, thèt: - C«ng T«n kh«ng muèn bÞ quÊy nhiÔu, t¹i h¹ ®Þnh dän cho hai vÞ mét phßng kh¸ch thanh tÞnh. Nh­ng hiÖn t¹i... H¾n cÊt chÐn r­îu lªn, ®o¹n tiÕp: - Hai vÞ cø ®Ó cho t¹i h¹ lo trßn bæn phËn ®Þa chñ. Tr­íc hÕt, chóng ta h∙y ¨n uèng ®i! H­íng Thiªn Phi l¹nh lïng: - Ph¶i! Dï kh«ng cÇn b»ng h÷u th× còng cÇn ¨n! http://www.vietkiem.com -148- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan B¹ch L¹p Chóc ®ét nhiªn cÊt tiÕng: - C¸c h¹ kh«ng ph¶i lµ chñ nh©n khung c¶nh nµy? H­íng Thiªn Phi l¾c ®Çu: - Kh«ng. B¹ch L¹p Chóc tiÕp: - Tèt! T¹i h¹ ¨n! Tõ trong hèc, g∙ vôt b­íc ra cÇm b×nh r­îu trªn mÆt bµn, uèng ngay n¬i miÖng b×nh, tiÕng nèc kªu ùc ùc, b×nh r­îu cßn ®é nöa ®∙ c¹n s¹ch. B×nh r­îu thuéc lo¹i ®Æc biÖt, lín b»ng chiÕc vß. H¶i Qu¸t Thiªn cã rãt ra mÊy chÐn nh­ng r­îu trong b×nh cßn Ýt nhÊt ba bèn c©n. B¹ch L¹p Chóc uèng mét h¬i c¹n mÊy c©n r­îu, mÆt kh«ng ®æi s¾c! Hå ThiÕt Hoa s¸ng m¾t, c­êi thèt: - Kh«ng ngê n¬i ®©y l¹i cã ng­êi cã töu l­îng lín! Hay ghª! Hay ghª! Ng­êi thÝch r­îu thÊy ai m¹nh r­îu lßng rÊt kho¸i. B¹ch L¹p Chóc kh«ng d­ c«ng nghe chuyÖn do ng­êi kh¸c nãi, cø lo lµm c¸i viÖc g∙ cÇn lµm. Hai tay g∙ kh«ng ngõng, tay nµy lªn, tay kia xuèng, xuèng tay, lªn tay mÊy l­ît, dÜa ®å ¨n to lín s¹ch nh½n nh­ chïi! DÜa ®å ¨n ®ã ®­îc chuÈn bÞ cho m­êi ng­êi ¨n, Ýt nhÊt còng cã bèn c©n thÞt. G∙ kh«ng cao vãc l¾m, kh«ng ngê g∙ ¨n nh­ con hæ. Hå ThiÕt Hoa l¹i c­êi. LÇn nµy y cÊt giäng cao h¬n: - Hay! Qu¶ nhiªn lµ niªn thiÕu anh hïng! Anh hïng lµ c¸i ch¾c råi! B¹ch L¹p Chóc m­êng t­îng kh«ng nghe Hå ThiÕt Hoa nãi g×. G∙ tõ tõ b­íc qua khoang, ®Õn cöa, ra lu«n bªn ngoµi, ®o¹n quay m×nh, h­íng vÒ H­íng Thiªn Phi gäi: - Ra ®©y! H­íng Thiªn Phi tho¸ng biÕn s¾c, nhÕch nô c­êi l¹nh ®¸p: - Ra th× ra! Ai sî chø! H¶i Qu¸t Thiªn vèn ý muèn ng¨n c¶n, nh­ng §inh Phong ®­a m¾t ra hiÖu ngÇm b¶o ®Ó mÆc hä. http://www.vietkiem.com -149- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan C«ng T«n KiÕp D­ thë dµi, thèt: - T¹i h¹ ®∙ nãi, c¸i tËt cña g∙ lµ vËy ®ã, ®õng ®èt th× th«i, ®èt lµ ch¸y ngay! Ngän nÕn tr¾ng mµ! T¹i sao c¸c h¹ d©y vµo g∙ lµm chi? C©u Tö Tr­êng l¹nh lïng: - Con ng­êi ®ã cã tËt l¹, ngay tõ s¸ng sím ®Õn chiÒu tèi cø t×m thiªn h¹ mµ sinh sù! Ph¶i cã ai gi¸o huÊn h¾n mét phen míi ®­îc! Hå ThiÕt Hoa c­êi nhÑ: - T¹i h¹ muèn cã nhiÖt n¸o cho nã vui cöa vui nhµ! Ai gi¸o huÊn ai còng ch¼ng quan hÖ g×. Mäi ng­êi ®ång b­íc ra ngoµi, tr«ng thÊy B¹ch L¹p Chóc kh«ng hÒ l­u ý ®Õn H­íng Thiªn Phi, cø tõ tõ b­íc th¼ng ®Õn mòi thuyÒn. ThuyÒn lín cña H¶i Qu¸t Thiªn khëi hµnh, h­íng vÒ phÝa §«ng. ThuyÒn cña g∙ cã d©y gißng theo, tr«i phÝa sau. G∙ v­¬n tay nhæ lÊy chiÕc má neo, ®o¹n vËn khÝ lùc hÐt mét tiÕng. Nh­ trß ¶o thuËt, con thuyÒn cña g∙ rêi mÆt n­íc, bay lªn kh«ng. G∙ giËt ®­êng d©y, con thuyÒn nh­ mòi tªn khæng lå lao vÒ thuyÒn lín, ¸p lùc trªn ngµn c©n. ThuyÒn vót ®i, quÐt giã vï vï, hai tªn tr¹o phu ë mòi thuyÒn lín ho¶ng qu¸ véi nhµo qua hai bªn be thuyÒn, mÑp m×nh s¸t v¸n. Chóng ®inh ninh lµ B¹ch L¹p Chóc thÕ nµo còng bÞ thuyÒn ch¹m tróng, nÕu kh«ng n¸t x¸c th× còng tµn phÕ nÆng. Ngê ®©u, g∙ rïn m×nh xuèng, v­¬n hai tay lªn ®ãn lÊy chiÕc thuyÒn nh­ høng qu¶ cÇu da. Mäi ng­êi mÊt c¶ tù chñ cïng reo lªn: - TuyÖt diÖu! B¹ch L¹p Chóc kh«ng ®á mÆt, kh«ng thë m¹nh, hai tay n©ng thuyÒn, tõ tõ b­íc ®Õn c¹nh khoang, ®Æt xuèng. §o¹n g∙ day qua H­íng Thiªn Phi, bu«ng tõng tiÕng: - §õng nãi nhiÒu! Gi÷ c¸i miÖng! H­íng Thiªn Phi biÕn s¾c mÆt tho¹t xanh tho¹t tr¾ng, bÊt th×nh l×nh dËm ch©n, quay m×nh ®i th¼ng ra phÝa sau l¸i thuyÒn, x« tªn ®µ c«ng ra, tù h¾n cÇm tay l¸i, l¸i thuyÒn xuyªn mµn ®ªm l­ít tíi. http://www.vietkiem.com -150- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tõ ®ã, kh«ng ai thÊy h¾n xuÊt hiÖn t¹i khoang thuyÒn n÷a, mµ còng ch¼ng ai nghe h¾n nãi g×. M∙i ®Õn kú tr¨ng th­îng huyÒn lÇn thø hai, vµo mét ®ªm. *** vietkiem.com *** Trªn bµn, r­îu ®­îc thªm ®Çy b×nh. B¹ch L¹p Chóc tõ tõ trë vµo khoang, cÇm b×nh r­îu, nghiªng miÖng b×nh tu mét h¬i c¹n s¹ch. §Æt b×nh kh«ng xuèng g∙ trë vÒ gãc tèi trong khoang, ®øng sau l­ng s­ phã, mÆt si ngèc nh­ cò, thÇn s¾c len lÐt sî nh­ trÎ con võa bÞ quë ph¹t. Hå ThiÕt Hoa cong ngãn tay c¸i lªn, cao giäng thèt: - L∙o Xó Trïng! Ng­¬i thÊy chø? Nh­ vËy míi ®­îc gäi lµ uèng r­îu ®ã? Chø cßn ng­¬i, ng­¬i chØ liÕm chø uèng c¸i g×? Råi y thªm: - Kh«ng, ta nãi sai! Ng­¬i kh«ng liÕm! Bëi liÕm còng cßn kh¸ ®ã! Ng­¬i chØ ngöi th«i! Kim Linh Chi vôt cÊt tiÕng: - Mang ra ®©y s¸u b×nh! Kh«ng râ nµng h­íng vÒ ai mµ ra c¸i lÖnh ®ã. Nh­ng Tr­¬ng Tam øng tiÕng: - Tu©n lÖnh! Thùc ra h¾n cã biÕt lµ r­îu ®Ó t¹i n¬i nµo trªn thuyÒn ®©u? Th× lÖnh dï cã tu©n, h¾n ph¶i ®i vÒ gãc, xã nµo mµ lÊy? H¾n cÇm b×nh kh«ng, rêi bµn tiÖc, b­íc ®i, tù lÈm nhÈm: - XuÊt b¹c v¹n mua ta, chØ sai ta ®i lÊy r­îu th«i th× thËt lµ xµi ng«ng qu¸! Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - §õng lo! Råi ng­¬i sÏ ®­îc sai khiÕn kü, dÔ chÞu hay kh«ng sau n∙y sÏ biÕt! Kiªn nhÉn mµ chê! Kim Linh Chi trõng m¾t nh×n y song kh«ng nãi g×. http://www.vietkiem.com -151- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam tiÕp tôc ®i. Kh«ng l©u l¾m h¾n trë l¹i víi s¸u b×nh r­îu ®Çy. Kim Linh Chi thèt: - Ng­¬i uèng bèn ta uèng hai. Nµng kh«ng h­íng vÒ ai mµ thèt lªn c©u ®ã, song mäi ng­êi cïng nh×n Hå ThiÕt Hoa. Hå ThiÕt Hoa vuèt chãt mòi, hái: - Kim c« n­¬ng nãi víi t¹i h¹ ®Êy µ? §inh Phong mØm c­êi: - Xem ra chØ sî lµ vËy th«i! Hå ThiÕt Hoa nh×n bèn b×nh r­îu, lÈm nhÈm: - Mét b×nh n¨m c©n, bèn b×nh hai m­¬i c©n, dï kh«ng say còng ch¶ cã bông mµ chøa! Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn bu«ng gän: - Bông th× nhá, lêi nãi th× lín. H¬i ®©u cã nhiÒu mµ thæi cho c¸i lèi lín phång ra? §óng lµ cµng lín lèi, cµng v« dông. Hå ThiÕt Hoa thë dµi: - NghÜ c¸i ng­êi ®ã còng cã tµi nÞnh hãt ®Êy chø? §óng lµ trêi sinh ra h¾n ®Ó lµm mét tªn n« lÖ! Kim Linh Chi trõng m¾t: - Bá nh÷ng c¸i nh¶m nhÝ nãi nghe xèn tai l¾m. Ta hái ng­¬i uèng hay kh«ng uèng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Uèng! Uèng chø! Tù nhiªn ph¶i uèng! Cã ®iÒu hiÖn t¹i ch­a ph¶i lóc! Tr­¬ng Tam c­êi mØa: - Uèng r­îu chø ®©u ph¶i c­íi vî mµ ph¶i chän ngµy lµnh giê tèt? Hå ThiÕt Hoa lê ®i, chØ c­êi, tiÕp: - Ta cã c¸i lèi uèng cña ta, lµ lóc uèng, cã ¸nh s¸ng th¸i d­¬ng chiÕu, ta chÕt ngay. HiÖn t¹i ®ªm s¾p tµn, ngµy sÏ trë vÒ trong chèc l¸t, mµ trêi s¸ng lµ ta kh«ng uèng ®­îc! http://www.vietkiem.com -152- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kim Linh Chi hõ mét tiÕng: - Ng­¬i muèn ®îi ®Õn lóc nµo? Hå ThiÕt Hoa ®¸p: - Ngµy mai! Khi mµn ®ªm võa bu«ng xuèng. Kim Linh Chi ®øng th¼ng ng­êi lªn: - §­îc råi! Ngµy mai th× ngµy mai! Ng­¬i trèn ®i ®©u ®­îc mµ ta sî chø! Hå ThiÕt Hoa liÕc m¾t sang §inh Phong, ®iÒm nhiªn tiÕp: - §∙ ë trong khung c¶nh nµy, chØ sî dï cho ai muèn còng kh«ng trèn tho¸t! Ph¶i vËy ch¨ng? C«ng T«n KiÕp D­ d»n tõng tiÕng: - Trèn, kh«ng ®óng danh tõ. §i lµ ph¶i h¬n! Tuy nhiªn muèn ®i, ph¶i ®i trong lóc nµo? §i b»ng c¸ch nµo? ChÝnh c¸i ®ã kh«ng ai biÕt râ! ThuyÒn cã hai tÇng. TÇng d­íi dµnh cho m­êi b¶y thñy thñ vµ lµm n¬i tÝch tr÷ nhu cÇu c¸c lo¹i, quanh n¨m suèt th¸ng ¸nh s¸ng kh«ng lät vµo. TÇng trªn cã mÊy phÇn, phÇn tr­íc lµ níi hä qu©n quÇn ¨n uèng, phÇn sau cã bèn gian phßng. Vµo thêi kú ®ã, con thuyÒn cã quy m« nh­ vËy lµ lín l¾m råi. C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc chiÕm mét phßng, Kim Linh Chi giµnh mét gian, C©u Tö Tr­êng t¹m ë chung víi §inh Phong. L­u H­¬ng, Hå ThiÕt Hoa, Tr­¬ng Tam cïng chia mét gian, thÕ lµ c¶ bèn gian ®Òu bÞ chiÕm trän. Chñ nh©n lµ H¶i Qu¸t Thiªn ®­¬ng nhiªn ph¶i ngñ ë gian ngoµi. Hå ThiÕt Hoa ngåi xuèng råi trõng m¾t nh×n Tr­¬ng Tam mét lóc, ®o¹n cëi giÇy cëi ví. Y nghÜ ®«i bµn ch©n thØnh tho¶ng còng cÇn thë, nhèt m∙i l¹i th× chóng sinh bÞnh mÊt. Cßn nh­ cã t¾m röa cho chóng hay kh«ng, ®iÒu ®ã ch¼ng quan hÖ l¾m. Tr­¬ng Tam g∙i mòi cau mµy thèt: - C∙i mòi kh«ng linh, l¾m lóc l¹i cã lîi chø! Ýt nhÊt còng kh«ng ngöi c¸i mïi thói cña bµn ch©n kÎ kh¸c! Hå ThiÕt Hoa l¹i trõng m¾t: http://www.vietkiem.com -153- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ng­¬i hiÒm ®«i bµn ch©n cña ta thói? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Thói nh­ mïi thói th­êng, ai nãi lµm chi! Mïi thói ®«i ch©n ng­¬i thËt lµ kú qu¸i! Hå ThiÕt Hoa l¹i hái: - NÕu ta bá mét v¹n b¹c mua mét tªn n« lÖ th× dï cã g¸ ®«i ch©n vµo mòi, h¾n còng ch¼ng d¸m chª thói! Ph¶i ch¨ng? Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Kh«ng sai mét ®iÓm! Ng­êi cã tiÒn r¾m còng nghe th¬m, hµ huèng ®«i ch©n! Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - NÕu vËy sao ng­¬i kh«ng vµo phßng mµ ngöi ®«i ch©n cña chñ nh©n ng­¬i? Tr­¬ng Tam ®iÒm nhiªn ®¸p: - Ta còng muèn vµo ngöi ®ã chø, chØ sî cã kÎ næi ghen! Hå ThiÕt Hoa ph¸t c¸u: - Næi ghen? Ng­¬i nãi ai næi ghen? Tr­¬ng Tam kh«ng l­u ý ®Õn Hå ThiÕt Hoa, ¸p vµnh tai vµo v¸ch. V¸ch phßng b»ng gç, bªn kia phßng lµ n¬i tró ngô cña C«ng T«n KiÕp D­ vµ B¹ch L¹p Chóc. Hå ThiÕt Hoa c­êi l¹nh: - §óng lµ mét n« tµi lµnh nghÒ! NÞnh hãt còng hay, tai nghe trém còng thÝnh! ThiÕu hai ®Æc ®iÓm ®ã th× ®õng hßng ai dïng! Muèn ®­îc dïng, ch¼ng nh÷ng cÇn cã, mµ cßn cã tinh vi! Tr­¬ng Tam vÉn cø lê ®i, cø l¾ng nghe, mÆt dÇn dÇn lé vÎ kú qu¸i. H¾n tho¹t cau mµy, tho¹t c­êi nhÑ, tho¹t l¾c ®Çu liªn tiÕp mÊy l­ît, råi l¹i gËt ®Çu liªn tiÕp mÊy l­ît. M­êng t­îng h¾n ®ang theo dâi mét tuång h¸t, vui buån theo ng­êi lµm trß. Bªn phßng kia, hai ng­êi Êy ®ang lµm g×, nãi g× víi nhau? Hå ThiÕt Hoa kh«ng cßn ®ïa n÷a, tÝnh hiÕu kú khÝch ®éng, hái: - Ng­¬i nghe ®­îc g× ch¨ng? http://www.vietkiem.com -154- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Tr­¬ng Tam l¾ng nghe ®Õn xuÊt thÇn, kh«ng ®¸p. Hå ThiÕt Hoa nãng n¶y ¸p tai vµo v¸ch nghe song ch¼ng nghe g× c¶. Y cau mµy, thèt: - Kh«ng cã tiÕng ®éng g× c¶! Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - §©u cã thinh ©m g× mµ nghe? NÕu ng­¬i ph¸t gi¸c ra tiÕng ®éng th× ®óng lµ mét qu¸i sù! Hå ThiÕt Hoa giËt m×nh: - Kh«ng cã thinh ©m? Sao ng­¬i nghe rÊt thÝch thó? Tr­¬ng Tam c­êi, ®¸p: - C¸i ®ã gäi lµ, lóc nµy kh«ng tiÕng ®éng hay h¬n cã tiÕng ®éng. Ta nghe ng­¬i nãi m∙i, bùc c¸i lç tai hÕt søc, nªn ¸p tai vµo v¸ch, cho nã nghØ mét lóc! HÕt bùc lç tai, tù nhiªn ta thÝch thó! Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn, bµn tay xße ra, c¸i t¸t ch­a bay ®i, y vôt c­êi lín, võa c­êi võa m¾ng: - Ta kh«ng ngê ng­¬i cÆp kÌ víi l∙o Xó Trïng ch­a ®­îc bao l©u, l¹i häc së tr­êng cña h¾n! T¹i sao ng­¬i kh«ng häc ngãn nghÒ kh¸c cña h¾n? Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - C¸i ®ã gäi lµ häc h­ dÔ h¬n häc nªn, hµ huèng c¸i nghÒ trém h­¬ng c¾p ngäc cña h¾n ta kh«ng thÝch häc? Råi h¾n tiÕp: - Ta chØ kho¸i häc c¸i thuËt chäc tøc ng­¬i th«i, chäc cho ng­¬i tøc ®Õn cã thÓ ®­îc lµ ta sung s­íng l¾m råi! L­u H­¬ng ®iÒm nhiªn thèt: - Bªn v¸ch kia, nÕu cã ng­êi l¾ng tai nghe ngãng c©u chuyÖn cña chóng ta, ch¾c lµ hä thÝch thó l¾m! NhÊt ®Þnh hä cho lµ ta nhèt hai con chã ®iªn chung chuång, chã c¾n chã lµm huyªn n¸o c¶ lªn. Hå ThiÕt Hoa x× mét tiÕng: - Ta lµ chã ®iªn, cßn ng­¬i? Chã mª c¸i µ? Tr­¬ng Tam tiÕp nèi: http://www.vietkiem.com -155- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Chã mª c¸i nghÜ ra cßn s­íng h¬n chã ®iªn! Cho mª c¸i chØ ch¹y theo ®¸m c¸i th«i, cßn chã ®iªn th× c¾n lo¹n c¶ ®ùc c¸i! Hå ThiÕt Hoa trõng mÆt, ch­a kÞp nãi g×. Chît bªn ngoµi cöa cã ng­êi hái väng vµo: - Ch¼ng lÏ trong phßng cña c¸c vÞ cã chã? Kú qu¸i thËt! T¹i h¹ ®∙ ra lÖnh cho chóng thu dän kü l¾m mµ! Ng­êi ®ã, hiÓn nhiªn lµ H¶i Qu¸t Thiªn bëi chØ cã chñ nh©n míi cã khÈu khÝ ®ã. L­u H­¬ng ®­a tay ra dÊu víi Hå ThiÕt Hoa vµ Tr­¬ng Tam, ®o¹n më cöa phßng, c­êi hái: - H¶i bang chñ ch­a nghØ µ? H¶i Qu¸t Thiªn kh«ng ®¸p, chØ ®¶o m¾t nh×n quanh bèn phÝa råi lÈm nhÈm: - Chã ë ®©u? Sao t¹i h¹ kh«ng thÊy? L­u H­¬ng kh«ng hiÓu h¾n nãi thËt hay gi¶ vê, ®iÓm mét nô c­êi: - §¹i gi¸ H¶i bang chñ ®Õn, dï cho lµ cäp bÇy, voi ®µn còng cong ®u«i mµ ch¹y trèn chø nãi g× ®Õn chã? H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi. Xem ra chõng nh­ h¾n cã t©m sù trïng trïng, thÇn s¾c ng­ng träng, tuy h¾n c­êi, nô c­êi cã vÎ g­îng thÊy râ. H¾n nh×n quanh, råi quay m×nh ®ãng cöa phßng, h¾n tá ra nghi hoÆc, nghi c¶ nh÷ng vËt v« tri, v« gi¸c. Kh«ng ai biÕt h¾n ®ang lµm g×, sÏ lµm g×. Cµi then cöa råi, H¶i Qu¸t Thiªn thë ph× mÊy tiÕng, råi thÊp giäng hái: - Phßng bªn c¹nh cã ®éng tÞnh chi ch¨ng? Hå ThiÕt Hoa véi ®¸p: - Ch¼ng cã g× c¶. ¾n no, uèng say, kh«ng ngñ th× lµm g× n÷a? H¶i Qu¸t Thiªn trÇm ng©m mét lóc, cau mµy hái tiÕp: - H­¬ng So¸i dÉm dÊu ch©n kh¾p bèn ph­¬ng trêi, giao du réng, nghe l¾m, biÕt nhiÒu, hay tõng gÆp hä lÇn nµo ch¨ng? L­u H­¬ng l¾c ®Çu: - Ch­a tõng! http://www.vietkiem.com -156- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - H­¬ng So¸i suy nghÜ kü xem. L­u H­¬ng mØm c­êi: - V« luËn lµ ai, tr«ng thÊy hä mét lÇn, chØ sî vÜnh viÔn khã quªn! H¶i Qu¸t Thiªn gËt ®Çu, thë ra, tiÕp: - Ch¼ng ph¶i t¹i h¹ cã tÝnh ®a nghi, song hä cã vÎ kú qu¸i qu¸, ng­êi trÇm tÜnh nhÊt thÊy hä còng ph¶i nghi ngê. NhÊt lµ ng­êi ®å ®Ö, xem ra th× ng©y ng« ngèc nghÕch, song vâ c«ng l¹i cao ®Õn ®é v« t­ëng! Hå ThiÕt Hoa gËt ®Çu: - Ph¶i! Lóc g∙ giËt chiÕc thuyÒn nhá bay lªn, g∙ ®∙ lé c«ng phu râ rµng, g∙ kh«ng dïng c¸i tö khÝ lùc ®©u, mµ chÝnh lµ t¶ lùc hãa lùc, m­în lùc l­îng bªn ngoµi lµm ph¸t sinh lùc l­îng bªn trong, dïng bèn l­îng ®iÒu ®éng ngµn c©n theo ph­¬ng ph¸p cña ng­êi chuyªn luyÖn néi gia c«ng phu. NÕu kh«ng vËy ch¼ng l¸m sao g∙ tiÕp ®ãn næi mét con thuyÒn ®ang bay vï vï, dï lµ thuyÒn nhá. H¶i Qu¸t Thiªn thèt: - Nh­ng s­ phô cña g∙ kh«ng b»ng g∙ mét phÇn m­êi. T¹i h¹ vèn cã ý nghÜ lµ l∙o Êy dÊu diÕm c¸i thùc tµi cña l∙o. Song cµng nhËn xÐt, t¹i h¹ cµng thÊy l∙o chØ lµ tay tÇm th­êng. Hå ThiÕt Hoa l¹i gËt ®Çu: - §óng vËy! Dï l∙o cè gi¶ vê, vÞ tÊt l∙o qua mÆt næi bao nhiªu ng­êi t¹i ®©y! H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - Cho nªn t¹i h¹ ®o¸n hä ch¼ng ph¶i lµ thÇy trß víi nhau. Hå ThiÕt Hoa hái l¹i: - Kh«ng lµ thÇy trß th× hä lµ g× cña nhau? H¶i Qu¸t Thiªn ®¸p: - C¸i tªn C«ng T«n KiÕp D­ h¼n lµ mét tªn gi¶! L∙o ph¶i cã mét th©n phËn nh­ thÕ nµo ®ã. Cßn B¹ch L¹p Chóc lµ ng­êi l∙o ta thØnh ®Õn ®Ó b¶o vÖ l∙o, g∙ lµ mét cao thñ trong vâ l©m, v× muèn che m¾t thiªn h¹ nªn g∙ gi¶ vê ngèc nghÕch. Hä ®∙ tháa thuËn víi nhau kho¸c c¸i danh nghÜa thÇy trß. Råi h¾n tiÕp lu«n: http://www.vietkiem.com -157- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - G­¬ng mÆt cña C«ng T«n KiÕp D­ kh«ng ®Õn ®çi qu¸ kú qu¸i nh­ vËy ®©u! L∙o cè ý lµm ra vÎ th« lËu ®¸ng sî, cho ng­êi ta kh«ng d¸m nh×n l∙o, tr¸nh bÞ lé tÈy! L­u H­¬ng thèt: - H¶i bang chñ qu¶ cã ®«i m¾t s¸ng nh­ ®Ìn, soi râ sù viÖc, ®¸ng cho ng­êi ta béi phôc! Nãi nh­ vËy, chµng kh«ng cã vÎ hoµn toµn cè ý phông thõa. Lèi nhËn xÐt cña H¶i Qu¸t Thiªn rÊt gièng víi sù ph©n tÝch cña chµng. H¾n kh«ng hæ lµ tay l∙o luyÖn giang hå. Hå ThiÕt Hoa hái: - Hai ng­êi ®ã hao phÝ qu¸ nhiÒu t©m c¬ ®Ó lªn cho ®­îc thuyÒn nµy, lµm vËy hä cã dông ý g×? H¶i Qu¸t Thiªn mØm c­êi ®¸p: - ChÝnh ®iÒu ®ã lµm cho t¹i h¹ thªm nghi ngê. §o¹n h¾n thÊp giäng tiÕp: - T¹i h¹ ®­a ba vÞ ®i xem c¸i nµy. Hå ThiÕt Hoa cau mµy: - C¸i g× mµ cã vÎ thÇn bÝ thÕ? H¶i Qu¸t Thiªn ch­a kÞp ®¸p, bçng bªn ngoµi cã tiÕng c¸ch vang lªn. H¾n biÕn s¾c mÆt, ¸p tai vµo cöa, nghe mét lóc råi nhÑ më c¸nh cöa nh×n ra ngoµi. L©u l¾m h¾n míi nh¾c l¹i lêi mêi: - Ba vÞ ®i theo t¹i h¹. ThÊy lµ biÕt ngay. *** vietkiem.com *** Bªn ngoµi phßng cã mét lèi ®i rÊt hÑp. TËn ®Çu lèi ®i cã mét c¸i thang. Thang nhá, thuéc lo¹i thang g¸c, ¨n xuèng lßng thuyÒn. H¶i Qu¸t Thiªn ®i tr­íc dÉn ®­êng, h¾n b­íc rÊt nhÑ. ThÇn t×nh hÕt søc dÌ dÆt, m­êng t­îng sî bÞ ph¸t gi¸c. http://www.vietkiem.com -158- Converted to pdf by BacQuai
 15. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c : Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Bªn d­íi khoang quanh n¨m kh«ng cã ¸nh s¸ng mÆt trêi. Bän thñy thñ thë, ng¸y ®Òu ®Òu chøng tá chóng ®ang say ngñ. Bän chóng lu©n phiªn nhau phôc dÞch, quÇn quËt suèt phiªn, bu«ng viÖc råi lµ vµo ®ã ngñ lÊy søc, bÊt ph©n ngµy ®ªm. C«ng t¸c lao khæ, chóng n»m xuèng råi lµ ngñ nh­ chÕt, muèn gäi chóng thøc dËy ch¼ng ph¶i dÔ dµng g× th× H¶i Qu¸t Thiªn ®©u ph¶i sî bÞ chóng ph¸t gi¸c? H¼n lµ h¾n ph¶i sî mét kÎ nµo kh¸c! VËt dông chÊt chøa ë ®Çu thang bªn d­íi, trong mét gian phßng cã khãa cöa kü l­ìng, ngoµi cöa cã hai ng­êi canh g¸c, tay cÇm ®ao, m¾t chóng lé vÎ kinh hoµng. H¶i Qu¸t Thiªn b­íc tíi hái: - Sau khi ta ®i råi, cã ng­êi nµo kh¸c ®Õn ®©y ch¨ng? Hai g∙ ®ã nghiªng m×nh ®¸p: - Kh«ng! H¶i Qu¸t Thiªn tiÕp: - Tèt! Më cöa ®i. V« luËn lµ ai ®Õn ®©y, c¸c ng­¬i ®õng cho vµo. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -159- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2