Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 20

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

52
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 20

 1. 322 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi QUAÀN MA TUÏ HOÄI mình. N göôøi truøm khaên boû taám khaên ñen vaãn che kín maët loä roõ dieän muïc cuûa Khoâng ai ngôø raèng haén chính laø Ñoà Ñaïi Baèng. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Giaù nhö Laõo Baù luùc naøy coù maët ôû ñaây taát phaûi kinh dò laém. Cho ñeán cheát haén vaãn tin raèng toâi caáu keát vôùi chính Vaïn Baèng Vöông vaø khoâng ngôø ôû Thaäp Nhò Phi Baèng Bang coøn coù moät nhaân vaät khaùc ñaùng sôï hôn Vaïn Baèng Vöông nhieàu. Ñoà Ñaïi Baèng gaät ñaàu khoâng noùi. Nhö vaäy haén maëc nhieân thöøa nhaän lôøi taùn thöôûng cuûa Luïc Höông Xuyeân. Quaû tình lôøi taùn thöôûng ñoù khoâng xa söï thaät laø bao. Toân Kieám, Haøn Ñöôøng laø nhöõng thuû haï thaân tín vaø lôïi haïi nhaát cuûa Laõo Baù ñeàu bò gieát hoaëc troïng thöông bôûi tay cuûa Ñoà Ñaïi Baèng. Hieån nhieân trong thaønh coâng cuûa haén coù söï giuùp ñôõ ñaéc löïc cuûa Luïc Höông Xuyeân. Moät naêm qua, haøng traêm thuû haï vaø baèng höõu cuûa Laõo Baù bò saùt haïi. Laõo Baù bò ñaùnh tôi taû haàu nhö khoâng coøn khaû naêng hoaøn thuû cuõng baèng löïc löôïng cuûa Ñoà Ñaïi Baèng. Chaúng nhöõng haén laø keû nguy hieåm nhaát trong Thaäp Nhò Phi Baèng Bang maø quyeàn löïc cuõng raát lôùn, bôûi Vaïn Baèng Vöông hoaøn toaøn tín nhieäm, trao heát quyeàn löïc cho haén. Vaïn Baèng Vöông cuõng nhö Laõo Baù, khoâng bao giôø ngôø tôùi duïng yù thöïc cuûa teân thuû haï thaân tín nhaát cuûa mình. “Haén caøng tín nhieäm ngöôi, ngöôi caøng coù cô hoäi thuaän tieän hôn ñeå gieát haén” Luïc Höông Xuyeân theo phöông chaâm ñoù. Ñoà Ñaïi Baèng cuõng theo phöông chaâm ñoù. Caû hai ngöôøi phoái hôïp nhau coâng kích ñoái phöông khieán caû hai chuû nhaân caøng tín nhieäm vaø leä thuoäc vaøo chuùng. Hai teân naøy tuy tình huoáng khoâng gioáng nhau nhöng coù cuøng muïc ñích. Keá hoaïch laø do Luïc Höông Xuyeân khôûi xöôùng, vaø ñoù laø keá hoaïch tuyeät dieäu, ñeán quyû thaàn cuõng khoâng löôøng noåi. Tröôùc tieân haén coá tình choïc giaän Vaïn Baèng Vöông baèng caùch gieát con ngöïa quyù cuûa Vaïn Baèng Vöông khieán Vaïn Baèng Vöông khieâu chieán vôùi Laõo Baù. 322 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 323 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maëc duø chöa bieát keát quaû cuoäc chieán naøy Laõo Baù hay Vaïn Baèng Vöông thaéng lôïi, nhöng baát cöù ai thaéng ai baïi thì chieán thaéng caûu Luïc Höông Xuyeân cuõng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Haén cöôøi noùi theâm vôùi teân baèng höõu: – Tieác raèng Vaïn Baèng Vöông vónh vieãn khoâng bao giôø bieát ñöôïc mình ñoùng gì trong vôû kòch naøy. Ñoà Ñaïi Baèng tieáp lôøi: – Coù leõ tröôùc khi cheát toâi seõ cho haén bieát. Haén thöôøng töï cho mình laø anh huøng nhaát theá, nhöng thaät ra chæ laø quaân côø trong tay chuùng ta maø thoâi. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Huynh ñònh khi naøo thì haønh ñoäng? Ñoà Ñaïi Baèng ñaùp: – Baây giôø Laõo Baù ñaõ cheát, coøn Vaïn Baèng Vöông chæ laø thöù voâ duïng maø thoâi. Ta luùc naøo cuõng coù theå haønh ñoäng ñöôïc, thaäm chí ngay ngaøy mai. Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Ngaøy mai thì khoâng ñöôïc. Ít ra phaûi chôø ñeán ngaøy moàng taùm. Ñoà Ñaïi Baèng ngaïc nhieân hoûi: – Sao phaûi theá? – Vì moàng baûy laø sinh nhaät Laõo Baù. Haén ñaõ döï ñònh ñuùng ngaøy ñoù taán coâng Phi Baèng Baûo. Ñoà Ñaïi Baèng gaät ñaàu: – Ta bieát. – Nhöng huynh ñaâu bieát haén ñònh duøng löïc löôïng naøo ñeå taán coâng? – Hình nhö toaøn boä löïc löôïng cuûa haén chæ coøn baûy möôi teân tinh nhueä ñoù. – Chaúng leõ huynh khoâng thaáy coù gì laï sao? Ñoà Ñaïi Baèng laéc ñaàu: – Ta chæ ngaïc nhieân raèng Laõo Baù ñaõ ñaùnh giaù Vaïn Baèng Vöông quaù thaáp. – Ñieåm maïnh nhaát cuûa Laõo Baù laø chöa bao giôø ñaùnh giaù thaáp ñoái phöông. Ñoà Ñaïi Baèng cöôøi noùi: – Neáu vaäy thì haén ñaõ töï ñaùnh giaù mình quaù cao. Chæ vôùi baûy möôi teân maø ñònh taán coâng Phi Baèng Baûo thì ñuùng laø töï lao vaøo coõi cheát. – Maëc duø Laõo Baù chaúng troïng thò maïng ngöôøi nhöng chöa bao giôø ñeå thuoäc haï mình cheát moät caùch oan uoång. Ñoà Ñaïi Baèng nhíu maøy hoûi: – Chaúng leõ ngöôi cho raèng haén coøn coù quyû keá gì hoaëc löïc löôïng bí maät naøo 323 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 324 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG khaùc? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Caùi ñoù thì chöa roõ, nhöng Laõo Baù xöa nay khoâng laøm gì maø khoâng caàm chaéc. – Vaäy ngöôi coù suy ñoaùn gì khoâng? – Toâi cho raèng baûy möôi ngöôøi naøy chæ laø nhöõng con toát cuûa Laõo Baù maø thoâi, hoï laø vaät hy sinh, maëc duø khoâng phaûi hy sinh moät caùch uoång phí. Hoï seõ taán coâng vaøo chính dieän Phi Baèng Baûo ñeå thu huùt löïc löôïng, coøn chính Laõo Baù töï tay seõ xuaát lónh löïc löôïng khaùc töø haäu baûo ñaùnh vaøo, baèng hai goïng kìm taán coâng Vaïn Baèng Vöông. Ñoà Ñaïi Baèng hoûi: – Vaäy ngöôi cho raèng Laõo Baù seõ duøng keá döông ñoâng kích taây? Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Ñoù chính laø sôû tröôøng cuûa Laõo Baù. Ñoà Ñaïi Baèng traàm ngaâm hoài laâu roài noùi: – Cuõng coù theå do haén bí theá neân lieàu maïng tung ra moät cuoäc phaûn kích cuoái cuøng trong tuyeät voïng... Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Khoâng ai hieåu roõ Laõo Baù baèng toâ, söï suy ñoaùn cuûa toâi quyeát khoâng sai ñaâu. Huoáng gì haén chöa tôùi nöôùc phaûi lieàu maïng. Duø theá naøo thì nöôùc côø cuûa Laõo Baù luoân taïo ra ñöôïc yeáu toá baát ngôø. – Nhöng baây giôø haén ñaõ cheát... – Daãu theá naøo cuõng khoâng phaûi khoâng nguy hieåm. – Vaäy chuùng ta neân laøm theá naøo? – Bôûi chuùng ta chöa hieåu roõ neân phaûi chôø tôùi ngaøy moàng taùm. Bôûi vì Laõo Baù ñaõ öôùc ñònh vôùi ngöôøi cuûa haén ñuùng ngoï ngaøy moàng baûy thì haønh ñoäng. – Sao nöõa? Luïc Höông Xuyeân noùi tieáp: – Vieäc Laõo Baù cheát, baây giôø tröø hai chuùng ta coøn chöa ai bieát caû. Löïc löôïng bí maät cuûa Laõo Baù ñöông nhieân cuõng chöa bieát. Ñoà Ñaïi Baèng chaêm chuù nghe, gaät ñaàu noùi: – Ñuùng theá. Luïc Höông Xuyeân noùi tieáp: – Bôûi vaäy ñuùng ngoï moàng baûy, chuùng seõ nhaát loaït taán coâng theo keá hoaïch. – Khoâng sai! 324 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 325 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Nhöng khoâng coøn ai tieáp öùng chuùng nöõa vì Laõo Baù cuøng 70 teân taán coâng chính dieän ñaõ cheát. Khi ñoù Ñoà huynh chæ vieäc ñoùn chuùng nhö nhöõng thöù bia soáng. Ñoà Ñaïi Baèng cöôøi noùi: – Khoâng sai! Vaø ta seõ tieáp ñoùn chuùng thaät chu ñaùo. Luïc Höông Xuyeân tieáp: – Tuy vaäy vieäc ñoái phoù vôùi boïn naøy khoâng quaù deã daøng ñaâu, vì ñoù laø löïc löôïng chuû yeáu cuoái cuøng cuûa Laõo Baù. Boïn naøy bò tieâu dieät coù nghóa laø Laõo Baù thöïc söï bò xoùa soå. Ñoà Ñaïi Baèng tieáp gioïng: – Chính theá. Khi ñoù chuùng ta seõ cao goái naèm yeân khoâng lo nghó gì nöõa. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Moái lôïi cuûa chuùng ta laø toïa sôn quan hoå ñaáu. Trong cuoäc chieán toái haäu naøy, löïc löôïng cuûa Laõo Baù seõ bò tieâu dieät ñeán ngöôøi cuoái cuøng, ñoàng thôøi nhöõng keû phoøng bò ôû Phi Baèng Baûo laø thuû haï thaân tín cuûa Vaïn Baèng Vöông, vì theá nhaát ñònh toån thaát cuûa Vaïn Baèng Vöông cuõng heát söùc naëng neà. Ñoù laø ñieàu coù lôïi cho Ñoà huynh. Ñoà Ñaïi Baèng voã tay cöôøi lôùn: – Baây giôø ta môùi bieát roõ ngöôi lôïi haïi ñeán theá naøo. Vaø caên baûn ñieåm maïnh nhaát cuûa ngöôi laø chæ nghó ñeán moái lôïi cho mình. Neáu ngöôi coù thòt aên, ta khoâng ñeán noãi phaûi nhòn theøm. Luïc Höông Xuyeân cuõng cöôøi: – Ñoù cuõng laø vì baûn thaân. Khi ñoù ngöôøi ta seõ ñöôïc nhieàu böõa thòt. Ñoà Ñaïi Baèng chôït traàm ngaâm noùi: – Hoâm nay laø ngaøy moàng naêm... tôùi moàng taùm chæ coøn ba ngaøy nöõa... Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Ñuùng theá, ñoù laø thôøi gian khoâng daøi. Tuy vaäy khoâng coù gì phaûi voäi. Baáy giôø ñaõ gaàn saùng, cuoäc ñaøm ñaïo cuõng keát thuùc. Ñoà Ñaïi Baèng rôøi khoûi töûu ñieám tröôùc, sau ñoù khoâng laâu, Luïc Höông Xuyeân cuõng leân ngöïa trôû veà. Haén nhìn con ñöôøng thaúng taép tröôùc maét, loøng laâng laâng khi nghó raèng muïc ñích cuûa mình cuõng saép ñaït tôùi. Chôït moät chieác xe ngöïa töø trong röøng phoùng ra chaën ngaên ñöôøng cuûa Luïc Höông Xuyeân. Töø trong kieäu xe kín mít thoø ra moät baøn tay traéng muoát vôùi nhöõng ngoùn tay maûnh nhö nhöõng caùnh hoa hueä. Luïc Höông Xuyeân döøng ngöïa laïi cau maøy nhìn baøn tay ñöa ra vaãy mình, 325 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 326 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG nhöng khoâng bieåu loä tình caûm naøo. Haén ñaõ nhaän ra baøn tay ñoù cuûa ai. Moät khi baøn tay ñaõ thoø ra thì ít khi thu laïi maø khoâng laáy ñöôïc vaät gì. – Ñöa ñaây! Hai tieáng ñoù phaùt ra khoâng ñöôïc deã nghe cho laém, tuy vaäy gioïng noùi trong treûo laøm cho meänh leänh naøy ñôõ naëng neà hôn. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Coâ caàn gì? Ngöôøi trong xe ñaùp: – Ngöôi quaù bieát ta caàn gì maø. – Nhöng ñaây khoâng phaûi choã maø coâ ñoøi hoûi. – Ta chôø tin ngöôi quaù laâu, vaø hình nhö ngöôi coá tình traùnh maët. – Vì theá neân coâ caàn ñôïi theâm nöõa. Ngöôøi trong xe caát moät chuoãi cöôøi lanh laûnh roài noùi: – Ngöôi ñònh ñuøa ta sao? Ta bieát raèng ngöôi ñang coù nhöõng tin töùc toát laønh nhaát. Luïc Höông Xuyeân xuoáng ngöïa keùo cöûa xe kieäu nhaûy vaøo beân trong. Ngöôøi trong xe laø Cao laõo ñaïi. Luïc Höông Xuyeân nhìn aùnh maét long lanh cuûa Cao laõo ñaïi, cöôøi hoûi: – Coâ laïi uoáng röôïu? Cao laõo ñaïi xaüng gioïng hoûi laïi: – Huynh cho raèng toâi uoáng röôïu môùi daùm tôùi ñaây sao? Luïc Höông Xuyeân khoâng traû lôøi, chæ noùi: – Röôïu thöôøng laøm ngöôøi ta can ñaûm hôn. – Khoâng uoáng röôïu toâi cuõng ñeán. Baát cöù ai ñaõ höùa vôùi toâi ñieàu gì, baét buoäc phaûi thöïc hieän. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Toâi ñaõ höùa vôùi coâ ñieàu gì chöù? – Huynh queân thaät sao? – Coâ cöù nhaéc laïi xem. Cao laõo ñaïi phoùng tia maét khoâng chuùt thieän caûm nhìn ñoái phöông, noùi giaèn töøng chöõ: – Thoâi ñöôïc, toâi seõ nhaéc laïi. Huynh ñaõ höùa vôùi toâi raèng khi Laõo Baù cheát thì seõ giao Khoaùi Hoaït Laâm vónh vieãn cho toâi. 326 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 327 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân cöôøi nhaït noùi: – Theo gioïng ñieäu cuûa coâ thì hình nhö toâi baét buoäc phaûi chaáp nhaän? Cao laõo ñaïi thaûn nhieân gaät ñaàu: – Ñöông nhieân! – Nhöng quyeàn sôû höõu choã ñaát ñoù hieän coøn naèm trong tay toâi. – Toâi khoâng sôï huynh khoâng trao noù cho toâi. – Coâ coù veû tin chaéc? – Neáu khoâng tin chaéc toâi ñaõ khoâng tôùi ñaây. Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Coâ coù bieát ñaây laø nôi naøo khoâng? – Ñöông nhieân bieát. Tröôùc ñaây noù laø ñòa phaän cuûa Laõo Baù, coøn giôø laø cuûa huynh. – Coâ khoâng sôï bò toâi gieát sao? Cao laõo ñaïi cöôøi khieâu khích: – Coù gioûi thì cöù thöû xem. Noùi theá nhöng Cao laõo ñaïi khoâng toû ra chuùt gì ñeà phoøng, vaãn ngoài nguyeân tö theá cuõ, saéc maët vaãn khoâng ñoåi. Luïc Höông Xuyeân nhìn Cao laõo ñaïi ñaày thaùch thöùc, nhöng thò vaãn thaûn nhieân nhìn laïi cuõng baèng aùnh maét nhö theá. Chieác xe ngöïa ñaõ khôûi haønh, höôùng veà phía Hoa Vieân cuûa Laõo Baù. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Coâ muoán toâi quay veà? – Thì chaúng phaûi huynh ñang quay veà laø gì? – Nhöng coâ ñang muoán giaûi quyeát vieäc ñaát ñai? – Vieäc ñoù thì giaûi quyeát ôû ñaâu chaúng ñöôïc? Luïc Höông Xuyeân chôït cöôøi noùi: – Quaû nhieân coâ khoâng sôï gì toâi caû. Cao laõo ñaïi thaûn nhieân ñaùp: – Neáu sôï thì ngay töø ñaàu toâi ñaõ khoâng baøn chuyeän buoân baùn vôùi huynh. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Cuoäc laøm aên naøy coâ khoâng thieät thoøi gì. Cao laõo ñaïi traû mieáng: – Nhöng cuõng chaúng lôøi laõi gì cho laém. Chính huynh môùi laø ngöôøi ñaéc lôïi. Thò cöôøi nhaït noùi theâm: 327 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 328 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Toâi hy sinh Maïnh Tinh Hoàn, hy sinh caû Phöôïng Phöôïng chæ ñoåi laáy maûnh ñaát, coøn huynh thì maát gì chöù? Luïc Höông Xuyeân ñoät nhieân phaù leân cöôøi. Cao laõo ñaïi khoâng giaáu söï böïc töùc: – Huynh cöôøi gì? Luïc Höông Xuyeân vaãn chöa döùt tieáng cöôøi, ñaùp: – Laùt nöõa coâ seõ bieát toâi cöôøi gì. Xe ñaõ tôùi Hoa Vieân roài döøng laïi. Luïc Höông Xuyeân môû cöûa xe xuoáng tröôùc noùi: – Coâ haõy theo toâi. Toâi seõ cho xem vaät naøy. Haén daãn Cao laõo ñaïi ñi theo con ñöôøng nhoû raûi ñaù qua Cuùc Hoa Vieân tôùi maät thaát cuûa Laõo Baù. Luïc Höông Xuyeân môû khoùa ñi qua tieåu saûnh vaøo ngay phoøng nguû cuûa Laõo Baù. Trong phoøng moïi thöù vaãn nhö cuõ vôùi taám phaûn vôõ tan, chæ coù ngoïn ñeøn ñaõ taét. Baáy giôø trôøi ñaõ saùng, chaúng caàn gì ñeán ñeøn nöõa Cao laõo ñaïi vaãn deã daøng nhaän thaáy maët ñoäng beân döôùi taám phaûn vôõ tan. Chaéc raèng thò coá neùn kích ñoäng môùi hoûi caâu sau ñaây: – Huynh coù yù gì? Luïc Höông Xuyeân nhìn ñoái phöông traû lôøi: – Coâ thaáy ñaáy. Laõo Baù coøn chöa cheát. – Haén ñaõ... troán thoaùt theo maät ñaïo ñoù? Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu. Cao laõo ñaïi laïi hoûi: – Huynh khoâng ñuoåi theo sao? – Khoâng. – Vì sao? Luïc Höông Xuyeân bình thaûn ñaùp: – Vì toâi bieát vieäc ñoù laø voâ ích. Cao laõo ñaïi taùi maët. Ñeán luùc naøy thò môùi bieát Luïc Höông Xuyeân vì sao laïi cöôøi. Laõo Baù chöa cheát, nghóa laø thò khoâng bao giôø trôû thaønh chuû nhaân khu ñaát ñoù maø chæ laø ngöôøi thueâ ñaát thoâi. Thò ñaõ hy sinh Maïnh Tinh Hoàn, hy sinh caû Phöôïng Phöôïng, theá maø ñeán moät baûn vaên töï cuõng khoâng laáy ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân töø töø quay laïi ngöng muïc nhìn Cao laõo ñaïi noùi: 328 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 329 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Laõo Baù tuy chaïy maát nhöng ñaùm ñaát ñoù vaãn ôû nguyeân choã cuõ, nghóa laø coâ vaãn coøn hy voïng. Chæ caàn coâ mang ñeán moät vaät ñeå ñoåi thì coù theå trôû thaønh chuû nhaân maûnh ñaát ñoù. Cao laõo ñaïi thoát hoûi: – Toâi duøng vaät gì ñeå ñoåi? – Chính baûn thaân coâ. Cao laõo ñaïi caén moâi hoûi: – Huynh cho raèng... toâi ñaùng giaù vaäy sao? Luïc Höông Xuyeân cöôøi daâm daät: – Toâi cuõng laø ngöôøi buoân baùn. Ngöôøi buoân baùn chaân chính thì bieát giaù trò cuûa moùn haøng vaø khoâng bao giôø chòu boû qua moái lôïi naøo. Hai baøn tay haén ñaõ baét ñaàu rôø moù treân cô theå Cao laõo ñaïi, cuoái cuøng döøng laïi treân boä ngöïc. Cao laõo ñaïi khoâng khaùng cöï maø chôït cöôøi to leân. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Coâ cöôøi gì? Cao laõo ñaïi ñaùp: – Cöôøi huynh... huynh coù bieát tröôùc ñaây töøng coù ngöôøi duøng hai caân thòt ñeå mua thaân theå toâi khoâng? – Caùi ñoù khoâng quan heä gì. Giaù trò cuûa moät nöõ nhaân coù theå thay ñoåi töøng luùc. Cao laõo ñaïi taùn thaønh: – Khoâng sai! Baát cöù ai chòu cho toâi moät khu ñaát, toâi ñeàu coù theå cuøng hoï leân giöôøng. Thò boãng saàm maët laïi noùi tieáp: – Chæ coù ngöôi laø khoâng ñöôïc. Cho duø ngöôi coù ñem taát caû nhöõng gì mình coù cho ta cuõng khoâng ñöôïc! Luïc Höông Xuyeân ngaån ngöôøi hoûi: – Vì sao theá? – Bôûi vì ngöôi laøm ta raát chaùn gheùt. Luïc Höông Xuyeân boãng nhieân bieán saéc. Haén raát ít khi bieåu loä tình caûm cuûa mình ra maët nhö theá. Cao laõo ñaïi noùi tieáp: – Ta coù theå baøn chuyeän laøm aên vôùi moïi haïng ngöôøi, keå caû vôùi keû ta chaùn gheùt, nhöng khoâng theå nguû vôùi haén. Luïc Höông Xuyeân boãng gaàm leân nhö thuù döõ ñöa tay giaät maïnh laøm phaêng caû 329 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 330 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG hai vaït aùo cuûa Cao laõo ñaïi. Chöa ai thaáy Luïc Höông Xuyeân coù luùc naøo maát bình tónh ñeán theá, chæ caàn thaáy aùnh maét haén long leân soøng soïc vaø boä maët haén meùo ñi chaúng khaùc gì thuù döõ, nhaát ñònh laøm baát cöù ai cuõng phaûi khieáp sôï. Coù leõ baûn tính haén voán laø daõ thuù, chaúng qua raát bieát giaáu mình maø thoâi. Cao laõo ñaïi vaãn ngoài baát ñoäng, chaúng buoàn ñöa tay kheùp laïi boä ngöïc loõa loà. Boä ngöïc aáy vaãn coøn raén chaéc nhö cuûa thieáu nöõ treû trung, traéng muoát vaø voâ cuøng haáp daãn. Luïc Höông Xuyeân maét vaèn nhöõng tia maùu, ñieân cuoàng caáu vaøo boä ngöïc vaø beân döôùi vuøng tieåu phuùc cuûa Cao laõo ñaïi. Khoâng nhöõng caáu xeù maø haén coøn ñaám tuùi buïi vaøo nhöõng boä phaän nhaïy caûm ñoù. Cao laõo ñaïi ngaõ xuoáng. Luïc Höông Xuyeân ñaõ phaùt ñieân khoâng ngöøng ñaám ñaù, coù leõ ngaøy xöa haén cuõng haønh haï Tieåu Ñieäp nhö theá. Cao laõo ñaïi khoâng neù traùnh. Luùc ñaàu thò nghieán chaët raêng, sau ñoù moà hoâi tuùa ra roài oaèn ngöôøi nhö con raén. Luïc Höông Xuyeân thoâi khoâng ñaám ñaù nöõa maø duøng caû tay laãn mieäng kích thích. Laùt sau caû hai cuøng thôû hoàng hoäc, xeù tan y phuïc roài cuoän laáy nhau... oOo Cao laõo ñaïi ñöùng leân tröôùc tieân, ñöa maét nhìn Luïc Höông Xuyeân. Caùi nhìn cuûa thò laïnh luøng chuyeån thaønh khinh bæ, hoài laâu môùi hoûi: – Ngöôi xong roài chöù? Luïc Höông Xuyeân mæm mieäng cöôøi. Cao laõo ñaïi noùi: – Ngöôi thoûa maõn, vaø chaéc laø raát ñaéc yù. Coøn ta thì chaùn gheùt, chaùn gheùt ñeán toät ñoä. Roài thò töø töø quay ñi noùi: – Baây giôø ta seõ ñi. Nhaát ñònh ngöôi seõ theøm muoán ta, theøm muoán ñöôïc moät cuoäc khoaùi laïc nhö vöøa roài nhöng ñöøng hoøng. Ta seõ khoâng tôùi nöõa ñaâu. Luïc Höông Xuyeân noùi vôùi gioïng tin töôûng: – Ngöôi seõ ñeán, vaø khoâng laâu nöõa ñaâu. Cao laõo ñaïi cöôøi nhaït hoûi: 330 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 331 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi töôûng raèng ta thích ngöôi? – Ñöông nhieân! Bôûi vì trong chuyeän aáy khoâng ai baèng ta. Chaúng nöõ nhaân naøo khoâng thích chuyeän ñoù. Haén cöôøi khaû oá roài noùi theâm: – Coâ seõ coøn ñeán, bôûi vì mong muoán ñöôïc ta daønh cho coâ nguoàn khoaùi laïc nhö tieân. Cao laõo ñaïi quay ngoaét laïi, baát tình lình taùt boáp vaøo maët Luïc Höông Xuyeân, nghieán raêng noùi: – Ngöôi laø ñoà suùc sinh. Roài seõ coù ngaøy ta gieát ngöôi. Chôù töôûng baây giôø ngöôi ñaõ coù taát caû. Luïc Höông Xuyeân ñöa tay böng maët, khoâng toû ra giaän döõ, chæ ngaïc nhieân hoûi: – Ngöôi noùi gì? – Ta noùi raèng cho duø Laõo Baù ñaõ cheát, ngöôi cuõng ñöøng hoøng boø leân ñöôïc ñòa vò cuûa oâng ta... – Vì sao? – Vì coù ngöôøi caûn ngöôi. – Ai vaäy? – Ngöôi cuõng bieát raèng Haøn Ñöôøng chöa cheát. Coøn theâm Thieát Thaønh Cöông nöõa... Luïc Höông Xuyeân cöôøi to noùi: – Haøn Ñöôøng baây giôø ñaõ thaønh keû taøn pheá, chæ sôï gieát moät teân thuoäc haøng nhò löu coøn khoâng noåi. Thieát Thaønh Cöông khoâng ñoái phoù noåi moät chieâu cuûa baát cöù ai trong Hoaøng Sôn Tam Höõu, noùi gì ñeán ta? – Ñoù laø chuyeän moät naêm tröôùc. – Ta bieát Haøn Ñöôøng ñaõ doác loøng truyeàn thuï voõ hoïc cho Thieát Thaønh Cöông, nhöng trong maét ta haén coøn laâu môùi xöùng laø ñoái thuû. Hôn nöõa ngöôi bieát chuùng ôû ñaâu khoâng? Cao laõo ñaïi laéc ñaàu. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Haøn Ñöôøng thì chaúng khaùc gì moät thaây ma trong tay ta, coøn Thieát Thaønh Cöông thì theo leänh Laõo Baù ñaõ cao chaïy xa bay cuøng Toân Nhö Lieãu roài. Tröôùc sau gì ta cuõng tìm ñöôïc. Cao laõo ñaïi noùi: – Thöïc ra ta chæ nhaéc ngöôi nhôù raèng baèng höõu cuûa Laõo Baù coøn chöa bò tieâu dieät heát. Coøn nhaân vaät nguy hieåm nhaát chaéc ngöôi chöa tính ñeán. – Ai vaäy? 331 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 332 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tieåu Ñieäp vaø Maïnh Tinh Hoàn. Thò cöôøi noùi theâm: – Vaø khoâng chæ coù hai ngöôøi ñoù. Coøn coù Ñoà Ñaïi Baèng, La Kim Baèng, chæ coù Vaïn Baèng Vöông môùi khoâng phaûi laø ñoái thuû caûn ñöôøng ngöôi maø thoâi. Luïc Höông Xuyeân saàm maët noùi: – Ngöôi cöù tieáp tuïc noùi ñi. – Ta sôï gì chöù? Ta bieát quaù roõ ngöôi khoâng phaûi vì Vaïn Baèng Vöông maø phaûn laïi Laõo Baù, bôûi vì laøm theá khoâng toát ñeïp gì cho ngöôi caû, chæ coù lôïi cho Vaïn Baèng Vöông thoâi. Ngöôi chaúng ñeán noãi ngu muoäi maø khoâng hieåu ñieàu naøy. Bôûi theá neáu ngöôi khoâng caáu keát vôùi Ñoà Ñaïi Baèng thì nhaát ñònh vôùi La Kim Baèng. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Vì sao? Cao laõo ñaïi laïi cöôøi ñaùp: – Ngöôi coøn giaû vôø nöõa ö? Ta nhìn ñöôïc taän ruoät gan ngöôi. Bôûi vì chæ coù hai teân ñoù môùi ñuû khaû naêng tröø ñi Vaïn Baèng Vöông sau khi ngöôi ñaõ tröø khöû Laõo Baù. Neáu ngöôi khoâng caàm chaéc ñieàu naøy thì ñaõ khoâng haønh ñoäng... Thò cöôøi cöôøi hoûi: – Ta noùi khoâng sai chöù? – Ngöôi cöù noùi tieáp ñi. – Ñöông nhieân baûn lónh Ñoà Ñaïi Baèng cao hôn La Kim Baèng, haén coù khaû naêng hôn ñeå gieát Vaïn Baèng Vöông, vaø ñoù chính laø noãi lo cuûa ngöôi bôûi vì haén khoâng deã ñoái phoù. Luïc Höông Xuyeân toø moø hoûi: – Coøn gì nöõa? Cao laõo ñaïi laïi ñaùp: – Sau khi Vaïn Baèng Vöông cheát, Ñoà Ñaïi Baèng khoâng coøn laø baèng höõu cuûa ngöôi nöõa. Traùi laïi caùc ngöôi trôû thaønh keû thuø ñoái ñaàu nhau. Ñöông nhieân caû ngöôi laãn Ñoà Ñaïi Baèng chaúng nhöõng tìm caùch caûn khoâng cho ñoái phöông thöïc hieän muïc ñích toái cao maø coøn saün saøng tìm cô hoäi ñeå tieâu dieät nhau. Cho neân... Cao laõo ñaïi döøng laïi moät luùc. Luïc Höông Xuyeân soát ruoät hoûi: – Ngöôi noùi “cho neân” gì? Cao laõo ñaïi tieáp gioïng: – Cho neân ngöôi nhaát ñònh tìm ngöôøi gieát Ñoà Ñaïi Baèng. Luïc Höông Xuyeân cöôøi khan hoûi: – Vì sao ta khoâng töï mình haï thuû chöù? Neáu ta khoâng caàm chaéc gieát ñöôïc haén 332 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 333 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG thì ai laïi ñeå haén ñi thay theá Vaïn Baèng Vöông? Cao laõo ñaïi cöôøi ñaùp: – Hieän taïi ngöôi coù theå caàm chaéc chuyeän naøy, nhöng ñeán luùc ñoù tình hình seõ ñöôïc thay ñoåi. – Thay ñoåi theá naøo? – Bôûi vì haén khoâng phaûi laø ñoà ngoác. Luùc ñoù haén seõ ñeà phoøng ngöôi. Luïc Höông Xuyeân laïi cöôøi. Coù leõ Cao laõo ñaïi ñaõ ñi guoác trong buïng haén. Khi bò ñoái phöông vaïch roõ taâm ñòa cuûa mình, caùch che daáu kheùo nhaát laø cöôøi maø khoâng phaûn baùc. Cao laõo ñaïi noùi tieáp: – Neáu ngöôi muoán gieát haén, ñöông nhieân phaûi tìm ñeán ta. – Vaäy ö? – Ta coù theå khaúng ñònh ñieàu ñoù. – Caên cöù vaøo ñaâu maø khaúng ñònh nhö vaäy? – Caên cöù vaøo hai leõ. – Ngöôi noùi xem. Cao laõo ñaïi ñöa moät ngoùn tay leân noùi: – Thöù nhaát, khi ngöôøi ta ñaõ ñeán moät ñòa vò ñuû cao, bao giôø cuõng ñaâm ra thích höôûng thuï, aên nhaäu vaø tìm myõ nhaân. Caû maáy thöù ñoù ñeàu khoâng ñaâu baèng Khoaùi Hoaït Laâm cuûa ta. AÙnh maét Luïc Höông Xuyeân chôït saùng leân. Haén cöôøi noùi: – Ngöôi quaû laø nöõ nhaân thoâng minh nhaát trong soá nöõ nhaân. Coøn ñieàu thöù hai? Cao laõo ñaïi traàm tónh noùi: – Ngöôi cuõng theá. Luùc ñoù töï cho raèng tính maïng cuûa mình raát ñaùng giaù neân tröôùc tieân thueâ ngöôøi gieát Ñoà Ñaïi Baèng. Nay Haøn Ñöôøng ñaõ taøn pheá, treân giang hoà khoâng coøn ai laøm vieäc ñoù toát hôn Maïnh Tinh Hoàn. Ngöôi muoán tìm haén taát phaûi gaëp ta. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm moät luùc roài noùi: – Ñieàu naøy thì ngöôi sai roài. Ta seõ töï mình gieát haén. Cao laõo ñaïi gaät ñaàu: – Ta chöa noùi xong. Lyù ra ñaùng phaûi nhö vaäy. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn nay ñaõ thaønh con reå Laõo Baù, bôûi theá haén khoâng bao giôø laø ñoàng minh cuûa ngöôi nöõa. Traùi laïi, tröø Ñoà Ñaïi Baèng ra, ngöôøi tieáp theo maø ngöôi muoán gieát laø Maïnh Tinh Hoàn. Thò ñöa maét nhìn Luïc Höông Xuyeân roài chaäm raõi noùi: 333 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 334 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vôùi Maïnh Tinh Hoàn, ngöôi cuõng khoâng töï tin gieát noåi haén. – Sao ngöôi bieát ta khoâng töï tin? Cao laõo ñaïi ñaùp: – Ta laø ngöôøi nuoâi haén töø nhoû cho ñeán luùc tröôûng thaønh, vì theá ta hieåu roõ baûn tính cuûa haén hôn baát kyø ai. Tröø phi Maïnh Tinh Hoàn khoâng thích soáng nöõa, neáu khoâng baát kyø ai muoán gieát haén ñeàu khoâng deã daøng. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Ta bieát raèng thaân thuû haén raát nhanh, nhöng ñoù khoâng phaûi laø taát caû... Cao laõo ñaïi ngaét lôøi: – Ngöôi sai roài! Haén khoâng nhöõng xuaát thuû nhanh, chuaån xaùc, taøn ñoäc maø coøn laø ngöôøi raát giaûo hoaït. – Giaûo hoaït? – Giaûo hoaït ôû ñaây yù laø haén bieát luùc naøo neân troán traùnh, vaø aån mình ôû ñaâu. Bôûi vì haén bieát nhaãn naïi, vaø khi khoâng caàm chaéc thaønh coâng thì haén khoâng bao giôø xuaát thuû. Thò cöôøi noùi theâm: – Khi haén ñaõ ñònh troán traùnh thì khoâng ai coù theå tìm ñöôïc haén, tröø moät ngöôøi. – Ñoù laø ngöôi? – Khoâng sai! Bôûi theá ta môùi noùi raèng ñoù laø lyù do thöù hai buoäc ngöôi ñeán tìm ta. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm moät luùc roài noùi: – Coâ noùi ñuùng. Quaû thaät toâi muoán nhôø coâ tìm ñeán Maïnh Tinh Hoàn, nhöng khoâng phaûi ñeå gieát haén maø chæ nhôø haén tìm Laõo Baù. Cao laõo ñaïi nghó ngôïi moät laùt roài gaät ñaàu: – Phaûi! Chæ coù Maïnh Tinh Hoàn môùi ñuû khaû naêng tìm ñöôïc Laõo Baù ôû ñaâu. Nhöng... Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Coâ ñònh ra ñieàu kieän ö? Xin noùi tröôùc, toâi seõ chaáp nhaän baát cöù ñieàu kieän naøo! Cao laõo ñaïi cöôøi khanh khaùch noùi: – Ngöôi thaät hieåu roõ ta. – Leõ ra hai ta laø moät ñoâi ñaát xe trôøi ñònh môùi phaûi! Baây giôø coâ noùi xem haén ñang ôû ñaâu vaäy? – Gaàn ñaây thoâi! – Gaàn ñaây thoâi? Coâ coù bieát ai laø chuû nhaân trong phaïm vi traêm daëm quanh khu 334 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 335 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vöïc naøy khoâng? – Ngöôi! – Neáu vaäy Maïnh Tinh Hoàn maø ôû trong khu vöïc ñoù, ngöôøi bieát tröôùc nhaát laø toâi môùi phaûi. Cao laõo ñaïi noùi: – Ñuùng lyù phaûi theá. Nhöng ngöôi laïi khoâng bieát. – Vì sao? – Vì ngöôi khoâng hieåu roõ haén baèng ta. Luïc Höông Xuyeân phaûn ñoái: – Nhöng toâi laïi thoâng thuoäc ñòa hình hôn coâ. – Ñòa hình laø vaät cheát. Con ngöôøi môùi laø vaät soáng. Ta bieát roõ haén caàn troán vaø laøm caùch naøo ñeå troán traùnh söï chuù yù cuûa ngöôøi khaùc. Luïc Höông Xuyeân ñaønh chòu thua: – Quaû thaät coâ raát hieåu roõ tính neát vaø haønh ñoäng cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Cao laõo ñaïi cöôøi nhaït ñaùp: – Ñuùng theá! Treân ñôøi naøy khoâng ai hieåu haén baèng ta, cuõng nhö khoâng ai hieåu Laõo Baù baèng ngöôi vaäy. Luïc Höông Xuyeân boãng thaáp gioïng noùi: – Coâ gaëp haén khi naøo? – Ngay tröôùc khi ñeán gaëp ngöôi. Chæ bieát nôi haén ôû chöù khoâng gaëp ñöôïc haén. – Coâ chòu giuùp toâi chöù? – Ta ñaõ höùa roài. Nhöng ngöôi muoán ñeán tìm haén hay sao? Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Phaûi. Toâi ñeán nghó caùch nhôø haén tìm giuùp Laõo Baù. – Chaúng caàn ñaâu. Luïc Höông Xuyeân ngaïc nhieân hoûi: – Sao laïi theá? – Bôûi vì nhaát ñònh haén seõ töï mình tìm Laõo Baù vaø tìm ngöôi, coù theå haén ñaõ leân ñöôøng roài cuõng neân. – Coâ nghó theá ö? Cao laõo ñaïi cöôøi noùi: – Baát cöù moät nöõ nhaân naøo, duø bieát giöõ bí maät ñeán ñaâu, sau moät naêm chung soáng raát taâm ñaàu yù hôïp vôùi moät nam nhaân thì giöõa hoï khoâng coøn ñieàu gì giöõ kín ñöôïc nöõa. Luïc Höông Xuyeân laøm nhö khoâng ñeå yù ñeán caâu naøy, hoûi: 335 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 336 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Coâ cho raèng haén chæ tôùi trong nay mai? Cao laõo ñaïi quaû quyeát traû lôøi: – Nhaát ñònh! Khi bieát tin veà Laõo Baù, haén seõ laäp töùc tôùi ñaây. Vaø ngöôøi ñaàu tieân haén ñònh tìm taát laø ngöôi. Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Nhö vaäy coâ ñaõ tieát loä tin töùc veà Laõo Baù cho haén bieát, ñuùng vaäy khoâng? Cao laõo ñaïi chæ cöôøi khoâng ñaùp. Nhìn thaáy nuï cöôøi cuûa hai ngöôøi naøy, chaéc ai cuõng nhaän ñònh hoï laø baèng höõu voâ cuøng thaân thieát, thaäm chí laøm ngöôøi xung quanh thaáy aám loøng, caûm thaáy cuoäc soáng toát ñeïp hôn vaø ñaùng yeâu hôn. Nhöng ôû ñôøi bao giôø cuõng coù ngöôøi thaän troïng. Hoï seõ nhaän thaáy nuï cöôøi ñoù aån chöùa dao saéc. Ngoaøi Luïc Höông Xuyeân vaø Cao laõo ñaïi ra, treân theá gian coøn raát nhieàu keû chöùa dao trong nuï cöôøi nhö vaäy. Ñoù laø nhöõng nuï cöôøi gieát ngöôøi. Moät kieåu gieát ngöôøi khoâng thaáy maùu! oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 336 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2