Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 25

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

58
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu tình hồ điệp kiếm - tập 25', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu tình hồ điệp kiếm - Tập 25

 1. 393 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Laêm TIEÅU NHAÂN ÑAÉC CHÍ L aõo Baù cuùi thaáp ñaàu, loøng nhö xaùt muoái. Baây giôø trong oâng coù caû noãi hoái haän, söï caêm thuø vaø nieàm thoáng khoå. Phöôïng Phöôïng cuõng cuùi ñaàu traàm maëc hoài laâu roài ngaäp ngöøng hoûi: – Ñeå huaán luyeän nhöõng thanh nieân ñoù... coù leõ chaøng ñaõ phí raát nhieàu taâm löïc? Laõo Baù khoâng traû lôøi, tay naém chaët ñeán noãi nhöõng moùng tay ñaâm saâu vaøo da thòt. Hoài laâu, Phöôïng Phöôïng chôït ngaång leân nhìn thaúng vaøo maét Laõo Baù, hoûi baèng gioïng kieân quyeát. – Chaúng leõ baây giôø chaøng ñaønh boû maëc hoï bò tieâu dieät? Laõo Baù raàu ró ñaùp: – Bieát laøm sao ñöôïc? – Khoâng coù caùch gì chuyeån baïi thaønh thaéng hay sao? Laõo Baù laéc ñaàu: – Khoâng coù. Phöôïng Phöôïng boãng xaüng gioïng noùi raát töï tin: – Coù! Nhaát ñònh coù! Chaøng queân maát raèng mình töøng noùi treân ñôøi khoâng coù vieäc gì laø tuyeät ñoái hay sao? – Ta khoâng queân, nhöng... Phöôïng Phöôïng ngaét lôøi: – Cho duø khoâng hy voïng Hoå toå ñoäc löïc chuyeån baïi thaønh thaéng thì cuõng nghó caùch cöùu hoï ñeå baûo toaøn löïc löôïng chôø cô hoäi khaùc... – Nhöng ta ôû ñaây... – Taïi sao chaøng khoâng baûo Maõ Phöông Trung baùo cho hoï bieát keá hoaïch ñaõ thay ñoåi? – Bôûi vì baây giôø ta khoâng theå maïo hieåm nöõa. – Vieäc ñoù ñaâu phaûi maïo hieåm? Chaúng phaûi chaøng raát tín nhieäm ngöôøi ñoù hay sao? Laõo Baù khoâng traû lôøi. Vì oâng khoâng muoán Phöôïng Phöôïng tham gia quaù nhieàu vaøo vieäc ñoù. 393 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 394 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Duø luùc naøy Maõ Phöông Trung chöa cheát cuõng khoâng theå nhaãn taâm ñeå vôï con mình cheát tröôùc. Ñoù laø leõ thöôøng tình cuûa moãi ngöôøi. Bôûi vì neáu vôï con y ñöôïc soáng thì khoù traùnh khoûi tieát loä bí maät veà Laõo Baù. Laõo Baù hieåu ñieàu naøy neân khoâng daùm maïo hieåm. OÂng laéc ñaàu noùi: – Baây giôø duø ta coù muoán theá cuõng khoâng kòp nöõa. Phöôïng Phöôïng phaûn ñoái: – Baây giôø vaãn coøn kòp. Coâ ta khoâng ñeå Laõo Baù noùi, tieáp luoân: – Hoâm nay môùi moàng naêm, nhö vaäy coøn tôùi hai möôi canh giôø nöõa môùi ñeán tröa moàng baûy, ñuû thôøi gian cho moät ngöôøi ñeán Phi Baèng Baûo. ÔÛ maät thaát khoâng coù aùnh maët trôøi naøy, laøm sao maø Phöôïng Phöôïng tính toaùn ñöôïc thôøi khaéc chính xaùc nhö vaäy? Bôûi vì nöõ nhaân gioáng nhö moät loaøi thuù, khi caàn coù giaùc quan thöù saùu raát linh nhaïy. Laõo Baù hieåu ñieàu naøy neân khoâng tranh bieän. OÂng chæ hoûi moät caâu: – Baây giôø ta bieát baûo ai ñi ñöôïc? Phöôïng Phöôïng ñaùp goïn: – Thieáp! Laõo Baù chôït mæm cöôøi. Trong tröôøng hôïp naøy khoâng coù gì ñaùng cöôøi caû. Phöôïng Phöôïng ñanh gioïng noùi: – Thieáp cuõng laø ngöôøi, coù ñuû töù chi nhö baát kyø ai khaùc. Vì sao khoâng ñi ñöôïc? Laõo Baù traû lôøi raát ñôn giaûn: – Vì naøng khoâng theå ñi. Phöôïng Phöôïng nghieán raêng hoûi: – Chaøng khoâng tin thieáp sao? – Ta tin. – Hay chaøng cho thieáp laø moät nöõ nhaân yeáu nhöôïc voâ duïng? – Ta bieát naøng khoâng phaûi theá. – Chaøng sôï thieáp ra khoûi ñaây laäp töùc bò chuùng baét ñöôïc hay sao? Ñeán luùc naøy Laõo Baù môùi gaät ñaàu noùi: – Naøng ñi coøn nguy hieåm hôn Maõ Phöông Trung. 394 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 395 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöôïng Phöôïng laïi ñeà xuaát yù kieán: – Thieáp seõ chôø cho ñeán khi trôøi toái haún môùi ñi. – Duø trôøi toái chuùng cuõng coù theå phaùt hieän ñöôïc naøng, thaäm chí coøn deã hôn trôøi saùng. – Nhöng chuùng ñaõ yeân trí raèng chaøng ñaõ vieãn taåu cao phi roài, ñaâu phaùi ngöôøi giöõ ôû ñaây nöõa? – Luïc Höông Xuyeân khoâng phaûi laø ngöôøi baát caån. Haén haønh söï luoân luoân chu toaøn. – Nhöng baây giôø haén coù raát nhieàu vieäc phaûi laøm, vaø vieäc naøo cuõng troïng yeáu caû. Laõo Baù taùn thaønh ngay: – Ñuùng theá! Phöôïng Phöôïng noùi tieáp: – Vì theá, ít ra baûn thaân haén khoâng giöõ maõi ôû ñaây. Laõo Baù gaät ñaàu. Ñieàu naøy oâng cuõng ñoàng yù. Phöôïng Phöôïng tieáp tuïc laäp luaän: – Duø haén coù ñeå ngöôøi canh giöõ ôû ñaây thì cuõng chæ laø ñeà phoøng vaïn nhaát maø thoâi. Bôûi vì khoâng ai nghó raèng chuùng ta vaãn coøn ôû laïi ñaây nöõa. Caû ñieàu naøy Laõo Baù cuõng khoâng phaûn ñoái. Phöôïng Phöôïng laïi noùi: – Vì theá Luïc Höông Xuyeân nhaát ñònh khoâng ñeå chuû löïc cuûa haén laïi ñaây. Laõo Baù hoûi: – Naøng cho raèng neáu chuùng coù ñeå laïi ngöôøi ôû ñaây thì vaãn ñoái phoù ñöôïc phaûi khoâng? – Chaøng khoâng tin sao? Laõo Baù nhìn coâ ta, quan saùt ñoâi baøn tay maûnh mai chæ thích hôïp cho vieäc aâu yeám maø khoâng hôïp vieäc gieát ngöôøi. Phöôïng Phöôïng hieåu caùi nhìn ñoù, cöôøi noùi: – Thieáp bieát khoâng phaûi baây giôø maø ngay töø laàn gaëp ñaàu tieân chaøng ñaõ ñeå yù ñeán tay thieáp roài, ñeå xem thieáp coù phaûi laø ngöôøi ñaõ töøng luyeän voõ coâng khoâng. Laõo Baù thöøa nhaän. OÂng khoâng tìm thaáy daáu veát cuûa ngöôøi luyeän voõ treân baøn tay meàm maïi cuûa coâ ta, ñoù cuõng laø lyù do ñaàu tieân ñeå oâng chaáp nhaän. Phöôïng Phöôïng noùi: – Nhöng chaøng ñöøng queân raèng ngöôøi luyeän voõ coâng khoâng nhaát thieát phaûi 395 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 396 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG luyeän baèng tay. Döùt lôøi, tung chaân phoùng vuùt leân. oOo Baát cöù ai tay ñaõ luyeän chöôûng löïc ñeàu khoâng theå qua maét Laõo Baù. Caû tay ngöôøi naøo luyeän kieám cuõng vaäy. Ngay caû ngöôøi töøng luyeän aùm khí, oâng nhìn qua cuõng nhaän ra ngay. Nhöng Phöôïng Phöôïng laïi luyeän coâng phu khaùc, ñoù laø Uyeân Öông Cöôùc. Bôûi theá coâ ta môùi giaáu ñöôïc Laõo Baù. Baây giôø oâng môùi hieåu vì sao ñoâi chaân coâ ta coù theå keïp chaët ñeán theá. Coù leõ cuõng vì quaù laâu oâng khoâng tieáp xuùc vôùi nöõ nhaân. Chæ trong chôùp maét, Phöôïng Phöôïng phoùng ra tôùi naêm cöôùc. Cuù ñaù thaät nhanh, chuaån xaùc vaø raát coù uy löïc. Ñieàu naøy thì Laõo Baù nhaän roõ. Khi Phöôïng Phöôïng döøng laïi, thaàn saéc vaãn bình thöôøng. Khoâng ñoû maët, hôi thôû cuõng traàm oån nhö khoâng. Laõo Baù hoûi: – Ai daïy cho naøng voõ coâng ñoù? Phöôïng Phöôïng ñaùp: – Cao laõo ñaïi. Chò aáy cho raèng nöõ nhaân neân bieát moät chuùt veà voõ coâng ñeå khoûi bò ngöôøi khi hieáp. Coâ ta nhoeûn mieäng cöôøi, noùi theâm: – Nhöng Cao laõo ñaïi baûo raèng nöõ nhaân coù luyeän voõ coâng cuõng khoâng ñöôïc ñeå tay thoâ quaù, nam nhaân khoâng thích nhö theá. Chò aáy coøn noùi raèng... Coâ ta chôït ngöøng baët, maët ñoû böøng leân. Laõo Baù gaëng hoûi: – Coâ ta noùi gì? Phöôïng Phöôïng aáp uùng traû lôøi: – Noùi raèng chaân nöõ nhaân caøng saên chaéc caøng höõu löïc, laøm... vieäc ñoù... caøng... ñem khoaùi laïc cho nam nhaân nhieàu hôn... Laõo Baù nhìn hai chaân Phöôïng Phöôïng, nhôù tôùi ñoäng taùc cuûa coâ ta hoâm ñoù. Chôït oâng noåi leân duïc voïng. Raát nhieàu naêm, oâng chöa heà coù duïc voïng ñoät khôûi nhö theá. 396 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 397 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöôïng Phöôïng nhaän ra ngay, ñoû maët noùi: – Baây giôø khoâng ñöôïc. Chaøng ñang bò thöông... Coâ ta cöï tuyeät chæ vì quan taâm ñeán Laõo Baù maø thoâi. Ñoái vôùi nam nhaân, ñieàu ñoù caøng kích thích theâm, vaø chæ raát ít ngöôøi khoáng cheá ñöôïc. Coøn may Laõo Baù laø moät trong soá nhöõng ngöôøi haõn höõu ñoù. OÂng thôû daøi noùi: – Xem ra Cao laõo ñaïi khoâng chæ laø ngöôøi thoâng minh maø coøn raát ñaùng sôï. Phöôïng Phöôïng gaät gaät ñaàu: – Ñuùng theá! Nhöng Cao laõo ñaïi noùi raèng nöõ nhaân caøng ñaùng sôï laïi caøng ñaùng yeâu. Laõo Baù cöôøi noùi: – Ta seõ nhôù kyõ caâu ñoù. Phöôïng Phöôïng nhaùy nhaùy maét, quay laïi ñeà taøi cuõ: – Baây giôø thì chaøng tin thieáp roài chöù? Laõo Baù gaät ñaàu: – Ta tin! – Chaøng chaáp nhaän ñeå thieáp ñi chöù? Laõo Baù laéc ñaàu: – Khoâng! Phöôïng Phöôïng môû to maét, suyùt nöõa thì keâu to leân, nhöng cuoái cuøng thì aâm löôïng thoát ra vaãn khoâng nhoû: – Vì sao? Vì sao vaäy? Laõo Baù bình thaûn ñaùp: – Cho duø naøng coù theå ra khoûi ñaây, vaãn khoâng ñeán ñöôïc Phi Baèng Baûo. – Coù gì nguy hieåm laém sao? – Nhaát ñònh baây giôø doïc ñöôøng chuùng ñaõ raûi ñaày ngöôøi. Naøng khoâng bieát chuùng, nhöng chuùng laïi bieát naøng. Phöôïng Phöôïng noùi: – Thieáp khoâng sôï! – Naøng phaûi bieát sôï. – Chaøng cho raèng voõ coâng cuûa thieáp quaù keùm hay sao? Laõo Baù traû lôøi: 397 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 398 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Theo ta bieát thì thuû haï cuûa Luïc Höông Xuyeân coù ít nhaát naêm möôi ngöôøi ñuû khaû naêng baét soáng naøng. Moät traêm ngöôøi ñuû khaû naêng gieát naøng. Ñöông nhieân Laõo Baù bieát quaù roõ ñieàu naøy. Thuû haï cuûa Luïc Höông Xuyeân cuõng laø thuû haï cuûa oâng. Phöôïng Phöôïng cuùi nhìn ñoâi chaân cuûa mình, luùc sau chôït hoûi: – Chaøng noùi raèng chæ coù naêm möôi ngöôøi baét soáng ñöôïc thieáp nhöng laïi coù tôùi traêm ngöôøi ñuû khaû naêng gieát? Laõo Baù giaûi thích: – Ñuùng theá. Baét soáng so vôùi vieäc gieát khoù hôn. Vieäc ñoù maø naøng khoâng hieåu thì laøm sao daùm xoâng pha treân giang hoà? Phöôïng Phöôïng noùi, gioïng ñaõ bôùt töï tin hôn: – Nhöng chuùng seõ khoâng gieát thieáp phaûi khoâng? Laõo Baù gaät ñaàu: – Ñuùng theá. Bôûi vì chuùng quyeát tra hoûi naøng cho baèng ñöôïc ta ñang ôû ñaâu. – Neáu vaäy thì caøng toát. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Toát ôû choã naøo? – Bôûi vì neáu chuùng hoûi, thieáp seõ traû lôøi raèng chaøng ñaõ leân xe ngöïa chaïy xa roài. Thieáp coøn chæ ñöôøng cho chuùng ñuoåi theo nöõa. Noùi nhöõng lôøi ñoù, maët Phöôïng Phöôïng loä veû ñaéc yù, chaéc raèng coâ ta thích thuù vì nghó ra moät ñieàu maø Laõo Baù khoâng nghó ra. Laõo Baù hoûi: – Naøng cho raèng chuùng seõ tin lôøi naøng ö? Phöôïng Phöôïng khaúng ñònh: – Ñöông nhieân chuùng seõ tin. Bôûi vì duø sao chuùng coøn cho raèng thieáp laø ngöôøi cuûa chuùng. Laøm sao chuùng laïi nghó raèng chæ môùi ñoù maø... thaùi ñoä vaø tình caûm cuûa thieáp ñoái vôùi chaøng ñaõ thay ñoåi. Coâ ta chôït cuùi ñaàu, ñoû maët leân. Laõo Baù hoûi: – Neáu chuùng hoûi naøng laøm theá naøo maø naøng chaïy thoaùt ra ñöôïc, luùc ñoù naøng seõ traû lôøi sao? Phöôïng Phöôïng traû lôøi ngay: – Thieáp seõ baûo raèng vì chaøng bò thöông raát naëng, töï bieát mình khoâng soáng ñöôïc laâu neân thaû thieáp ra. Laõo Baù nhíu maøy. 398 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 399 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöôïng Phöôïng voäi tieáp lôøi: – Nhaát ñònh Luïc Höông Xuyeân seõ tin ñieàu ñoù, vì neáu chaøng ñònh gieát thieáp thì ñaõ gieát töø laâu roài. Tôùi ñoù, coâ ta ngöôùc leân nhìn Laõo Baù vôùi ñoâi maét yeâu thöông trìu meán, coù caû söï caûm kích nöõa. Laõo Baù cuõng nhìn coâ ta hoài laâu roài chôït laéc ñaàu noùi: – Ta vaãn khoâng theå ñeå naøng ñi! Phöôïng Phöôïng boãng naém chaët tay laïi roài ñoät nhieân böng maët khoùc oøa leân noùi: – Thieáp bieát vì sao chaøng khoâng chòu ñeå thieáp ñi. Vì chaøng khoâng tin thieáp. Coøn cho raèng thieáp seõ phaûn boäi chaøng. Leõ naøo... ñeán baây giôø chaøng... chaøng coøn chöa hieåu noãi loøng cuûa thieáp? Laõo Baù thôû daøi, nheï gioïng noùi: – Ta bieát naøng ñi laø chæ vì ta. Nhöng naøng coù bieát ta khoâng ñeå naøng ñi cuõng laø vì naøng khoâng? Phöôïng Phöôïng laéc ñaàu, keâu leân: – Toâi khoâng bieát! Toâi cuõng khoâng hieåu! Gioïng Laõo Baù caøng dòu hôn: – Baây giôø coù theå naøng ñaõ mang trong mình haøi töû cuûa ta roài. Laøm sao ta coù theå ñeå naøng maïo hieåm nhö theá ñöôïc? Baây giôø coù leõ oâng tin ñieàu naøy hôn tröôùc, vì tin raèng mình vaãn chöa giaø. Bôûi vì ñaõ coù duïc voïng taát vaãn coøn coù haøi töû. Phöôïng Phöôïng thoâi khoùc noùi: – Vì theá maø thieáp caøng phaûi ñi. Laõo Baù hoûi: – Sao vaäy? Phöôïng Phöôïng ñöa tay aùo lau maét, noùi baèng gioïng kieân quyeát: – Bôûi vì thieáp khoâng theå ñeå haøi töû cuûa chuùng ta sinh ra maø khoâng coù phuï thaân! Caâu ñoù thaät troïng löôïng. Laõo Baù laëng ñi, ñaêm chieâu suy nghó. Phöôïng Phöôïng laïi boài tieáp: – Chaéc chaøng cuõng töï bieát raèng ñaây laø nieàm hy voïng cuoái cuøng cuûa mình. Vaø chaøng tuyeät ñoái khoâng theå ñaùnh maát nieàm hy voïng ñoù. Cöøu ñòch cuûa chaøng khoâng phaûi chæ moät mình Luïc Höông Xuyeân maø coøn coù Vaïn Baèng Vöông. Chæ baèng moät 399 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 400 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG mình chaøng, quyeát khoâng theå thaéng noåi chuùng. Cho duø chaøng coù theå thoaùt khoûi ñaây cuõng sa vaøo caùi cheát chôø saün nôi khaùc maø thoâi. Caâu ñoù coâ ta ñaõ töøng noùi, nhöng baây giôø mang yù nghóa khaùc, khoâng aùc yù nhö tröôùc ñaây, vaø gioïng noùi cuûa coâ ta cuõng raát khaån thieát. Laõo Baù khoâng bieát traû lôøi theá naøo, cuõng khoâng theå tranh luaän, vì ñoù laø söï thaät. Phöôïng Phöôïng boãng quyø xuoáng vöøa khoùc vöøa noùi: – Caàu xin chaøng, haõy vì thieáp, vì con chuùng ta vaø vì chính baûn thaân chaøng maø haõy ñeå thieáp ñi. Neáu khoâng thieáp thaø seõ cheát tröôùc maët chaøng. Laõo Baù traàm ngaâm hoài laâu, cuoái cuøng chaäm raõi noùi: – ÔÛ phía ñoâng Phi Baèng Baûo khoâng xa coù moät thaønh nhoû, trong thaønh coù moät tieâu cuïc, tröôùc ñaây chuû nhaân tieâu cuïc ñoù laø Vuõ Laõo Ñao. Sau khi Vuõ Laõo Ñao cheát, tieâu cuïc bò ñoùng cöûa. Maét Phöôïng Phöôïng röïc saùng, coâ ta run gioïng hoûi: – Vaäy laø... chaøng ñaõ ñoàng yù? Laõo Baù khoâng traû lôøi, noùi tieáp: – Naøng chæ caàn ñi vaøo tieâu cuïc ñoù seõ thaáy moät laõo nhaân raát thaáp beù, chaân laïi thoït. Laõo luøn ñoù seõ hoûi naøng laø ai. Naøng khoâng ñöôïc traû lôøi vaø ñöøng noùi gì caû. Cöù chôø laõo ta hoûi xong baûy laàn, naøng seõ noùi laø Tieàm Long thaêng thieân, chæ coù boán chöõ nhö vaäy, laõo ta seõ bieát naøng ñöôïc ta phaùi ñeán. Phöôïng Phöôïng boå vaøo chaân Laõo Baù khoùc to leân. Coâ ta thaäm chí khoâng bieát mình neân vui hay buoàn hay sung söôùng? Baát luaän vui hay buoàn thì töø baây giôø hoï ñaõ coù hy voïng. Nhöng naøo ai bieát ñoù laø hy voïng gì? oOo Maät thaát ñöôïc kieán taïo voâ cuøng kyø dieäu. Phöôïng Phöôïng bôi vaøo hoà nöôùc ñeán bôø beân kia, tay kheõ aán vaøo moät phieán ñaù, laäp töùc caûm thaáy doøng nöôùc chaûy ngay phía döôùi thaân theå mình. Coâ ta thuaän theo doøng nöôùc qua moät khuùc ngoaët roài ñöôïc cuoán leân cao, khi ngaång ñaàu leân ñaõ thaáy sao nhaáp nhaùy ñaày trôøi. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi, coâ ta thaáy sao trôøi huy hoaøng vaø röïc rôõ ñeán theá. Ngay caû khoâng khí cuõng thôm ngaùt dò thöôøng. Phöôïng Phöôïng khoan khoaùi thôû vaøo moät hôi thaät saâu, loøng vui phôi phôùi, khoâng neùn ñöôïc caát tieáng cöôøi. Coâ ta khoâng theå khoâng cöôøi, khoâng theå khoâng ñaéc yù. 400 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 401 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Khoâng ai löøa ñöôïc Laõo Baù. Khoâng ai coù theå phaûn boäi Laõo Baù. Nghó ñeán caâu ñoù, coâ ta laïi phì cöôøi, tuy vaäy tieáng cöôøi haïn cheá ñeå phaùt ra nhoû nhaát. Baây giôø chöa phaûi laø luùc ñeå coù theå cöôøi thoaûi maùi. Coâ ta coøn phaûi chôø, chôø ñeán khi Laõo Baù khoâng theå nghe tieáng cöôøi cuûa mình ñöôïc nöõa, luùc ñoù coâ ta seõ cöôøi maëc söùc. Sao ñaày trôøi. Moät thieáu nöõ töø ñaùy gieáng hieän leân. Tuy coâ ta baän y phuïc nam nhaân nhöng ngöïc aùo öôùt ñaãm dính beát vaøo ngöôøi laøm nhoâ leân boä ngöïc nöõ nhaân cuøng maùi toùc vaãn ñeå nguyeân, chöùng toû thieáu nöõ khoâng phaûi giaû daïng nam nhaân maø baän y phuïc ñoù. AÙnh sao chieáu leân aùnh maét laáp laùnh, ñoâi chaân thon traéng muoát, ñeán daùng veû thanh xuaân phôi phôùi cuûa coâ ta nhaát ñònh baát cöù ai cuõng tin raèng ñoù laø nöõ thuûy thaàn. Ñeâm tòch mòch, khoâng moät aâm thanh, cuõng khoâng thaáy moät nhaân aûnh. Chôït nöõ thuûy thaàn phaù leân cöôøi, cöôøi ñeán noãi goø caû löng laïi, ñoû caû maët, nhö theå gaëp chuyeän gì ñoù thuù vò nhaát treân ñôøi. Coâ ta cöôøi vì chaúng nhöõng bieát mình xinh ñeïp hôn ngöôøi khaùc maø coøn thoâng minh hôn ngöôøi khaùc. Ít nhaát laø thoâng minh hôn Laõo Baù. Vì sao thieáu nöõ laïi coù theå löøa ñöôïc laõo nhaân? Ngay caû nhöõng laõo nhaân khoâng ngoan loïc loõi hôn mình nhieàu? Coù phaûi vì laõo nhaân thöôøng coâ ñôn, vì theá khaùt voïng aùi tình maõnh lieät hôn ngöôøi khaùc? Nhöng coù thaät nöõ nhaân naøy ñaõ löøa doái ñöôïc Laõo Baù khoâng? Hay ñoù laø coâ ta chæ töï löøa doái mình? Baát luaän theá naøo, baây giôø Phöôïng Phöôïng ñaõ töï do. Vaø coøn xinh ñeïp nöõa. Coâ ta caûm thaáy mình töï do nhö ngoâi sao, nhö ngoïn gioù, vaø toaøn thaán sung maõn söùc thanh xuaân cuøng nieàm hoan laïc. Baây giôø coâ ta muoán cöôøi bao nhieâu cuõng ñöôïc, muoán laøm gì cuõng ñöôïc... Nhöng coâ ta cöôøi hôi sôùm moät chuùt chaêng? Phöôïng Phöôïng boãng döùt tieáng cöôøi khi phaùt hieän thaáy coù moät nhaân aûnh. oOo Ngöôøi ñoù nhö u linh töø aâm ti hieän veà, chæ thaáy thoaùng qua roài ñöùng baát ñoäng 401 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 402 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG trong boùng toái. Phöôïng Phöôïng cöùng ngöôøi laïi, moät luùc môùi traán tónh ñöa maét nhìn nhöng khoâng thaáy roõ dieän maïo ngöôøi ñoù, chæ thaáy ñoâi maét aùnh leân nhö maét daõ thuù. Coâ ta chôït thaáy moät côn laïnh chaïy doïc soáng löng, khoù nhoïc caát tieáng hoûi: – Ngöôi... laø ai? Nhaân aûnh vaãn ñöùng baát ñoäng, cuõng khoâng leân tieáng. Roát cuoäc coù phaûi ngöôøi khoâng? Phöôïng Phöôïng coá laáy heát can ñaûm noùi: – Ta bieát ngöôi ôû ñaây laøm gì, vaø ngöôi cuõng neân bieát ta môùi phaûi! Ngöôøi ñöôïc caét cöû ôû ñaây ñöông nhieân laø thuoäc haï cuûa Luïc Höông Xuyeân, theá naøo haén cuõng taû laïi dung maïo vaø hình daùng coâ ta cho thuoäc haï bieát, thaäm chí coù theå veõ caû chaân dung cho chuùng mang theo. Luïc Höông Xuyeân laø ngöôøi haønh söï chu ñaùo vaø thaän troïng, maáy naêm gaàn ñaây noåi tieáng khaép giang hoà. Phöôïng Phöôïng cao gioïng noùi: – Mau veà baùo vôùi chuû nhaân caùc ngöôi... Nhöng chöa döùt caâu, coâ ta chôït nghó raèng neáu ñuùng laø thuoäc haï cuûa Luïc Höông Xuyeân taát baây giôø ñaõ xoâng vaøo roài, sao coøn ñöùng bí hieåm nhö theá? Nghó theá, coâ ta laïi run leân. Moät côn gioù thoåi tôùi laøm Phöôïng Phöôïng laïnh run. Coâ ta chôït nhaän thaáy y phuïc öôùt suõng dính beát vaøo ngöôøi, lieàn coá yù ruõ aùo laøm hôû vaït aùo treân ngöïc ñeå loä ra ñoâi baàu vuù traéng muoát. Sao vaãn laáp laùnh. Phöôïng Phöôïng bieát raèng aùnh sao ñuû noåi roõ caëp nhuõ hoa quyeán ruõ cuûa mình. Ñoù laø vuõ khí höõu hieäu nhaát ñeå ñoái phoù vôùi nam nhaân, maø coâ tin chaéc nhaân vaät bí aån kia laø nam nhaân maø thoâi. Vaø nhaát ñònh haén seõ haøng phuïc. Phöôïng Phöôïng laø ngöôøi bieát phaùt huy hieäu löïc vuõ khí cuûa mình ñeán möùc toái ña. Chæ caàn ngöôøi kia khoâng muø laø troâng thaáy ngay, bôûi Phöôïng Phöôïng ñaõ choïn chuaån xaùc goùc ñoä. Ñoái phöông nhaát ñònh seõ xieâu loøng, vaø luùc ñoù seõ coù bieän phaùp ñoái phoù. Ngöôøi kia khoâng muø, traùi laïi laø moät nam nhaân coù caëp maét raát saùng. Phöôïng Phöôïng boãng reân ræ roài cuùi xuoáng kheùp bôùt ngöïc aùo laïi. Coâ ta khoâng muoán ñeå nam nhaân ñöôïc chieâm ngöôõng quaù nhieàu, vì bieát ñoái 402 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 403 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG phöông ñaõ nhìn ñuû. Bôûi vì caùi gì cuõng coù möùc ñoä cuûa noù, bôûi vì duø thöùc aên ngon ñeán ñaâu thì aên nhieàu quaù cuõng phaûi ngaùn. Phöôïng Phöôïng cuùi xuoáng oâm buïng, reân ræ: – Nhanh... ñeán dìu toâi... moät chuùt... buïng toâi... Ngöôøi kia quaû nhieân böôùc ñeán gaàn. Phöôïng Phöôïng lieác nhìn ñoâi chaân ñoái phöông. Hai baøn chaân ñi giaøy boá, thaäm chí ñaõ raùch, nhöng böôùc ñi raát traàm oån. Xem chöøng coâng lao cuûa coâ ta khoâng coù taùc duïng, vì nam nhaân khi ñaõ xieâu loøng thì khoâng coù böôùc chaân oån ñònh nhö theá. Nhöng ngöôøi ñi giaøy raùch laïi laø chuyeän khaùc, coù theå haén cho raèng nöõ nhaân xinh ñeïp kia laø moät vò coâ nöông thaân phaän cao hôn mình maø khoâng daùm thì sao? Khoùe mieäng coâ ta thaáp thoaùng nuï cöôøi giaûo hoaït. Nhöng coâ ta vaãn cuùi, tieáng reân ræ caøng to hôn, ñaùng thöông hôn. Ñoù cuõng laø vuõ khí. Tieáng reân ræ raát deã gôïi leân duïc voïng. Phöôïng Phöôïng chaúng nhöõng khoâng sôï maø coøn bieát caùch lôïi duïng duïc voïng cuûa nam nhaân. Quaû thaät böôùc chaân ngöôøi kia hình nhö coù nhanh theâm moät chuùt. Phöôïng Phöôïng vöôn tay: – Nhanh leân... toâi chòu heát noåi roài! Caâu ñoù thaät deã ñoäng taâm. Chính Phöôïng Phöôïng cuõng ñoäng taâm vaø caâu noùi cuûa chính mình. Neáu ngöôøi kia laø nam nhaân ñaày ñuû moïi chöùc naêng, taát xieâu hoàn laïc phaùch. Phöôïng Phöôïng tính toaùn raát chuaån xaùc. Ba böôùc... Hai böôùc... Baát thaàn Phöôïng Phöôïng phoùng tôùi, tung lieàn hai cöôùc, roài laïi ba cöôùc lieân hoaøn. Coâ ta doác taän löïc tung nguõ cöôùc lieân hoaøn lôïi haïi nhaát. Baây giôø khoâng caàn bieát ñoái phöông laø ai, cöù ñaù cheát roài haõy noùi. Phöôïng Phöôïng chöa töøng töï tay gieát ngöôøi. Nghó ñeán vieäc ngöôøi vöøa soáng sôø sôø boãng nhieân bò mình ñaù cheát, coâ ta khoâng khoûi thaáy tim mình ñaäp roän leân. Nhöng ñuùng luùc ñoù, Phöôïng Phöôïng caûm thaáy caû hai chaân ñau nhoùi, vaø ñaàu vaùng ñi. 403 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 404 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tuy vaäy coâ ta coá tónh trí vaø nhaän thaáy hai chaân mình bò ñoái phöông caàm chaët nhaác boång leân nhö ngöôøi ta xaùch moät con gaø vaäy. Phöôïng Phöôïng coá vuøng vaãy nhöng caøng ñau ñôùn, cuoái cuøng coâ ta chòu khuaát phuïc, maát heát duõng khí vaø söï phaûn khaùng. Ngöôøi kia khoâng noùi gì, xaùch cao Phöôïng Phöôïng leân nhìn taän maët. Veû maët Phöôïng Phöôïng ñaày thoáng khoå, ñaùng thöông: – Anh laøm toâi ñau quaù, mau thaû toâi ra. Ngöôøi kia khoâng noùi gì, laïnh luøng nhìn ñoái phöông. Maët Phöôïng Phöôïng ñaãm nöôùc maét. Laïi nhöõng tieáng keâu nöùc nôû: – Anh muoán laø gì toâi? Chaúng leõ muoán... muoán... Coâ ta khoâng noùi ra töø ñoù. Coâ ta ñeå cho nam nhaân töï nghó ra töø ñoù vaø maëc söùc töôûng töôïng. Ñoù laø ngheä thuaät maø coâ ta hoïc ñöôïc. Vaãn khoâng coù taùc duïng. Tieáp theo: – Toâi xin anh... ñöøng laøm theá! Toâi sôï... toâi coøn laø moät haøi töû. Ñoù khoâng phaûi laø caàu cöùu maø laø gôïi yù. Gôïi yù raèng mình coù theå ñöa ñeán laïc thuù nhö theá naøo. Ñoù laø vuõ khí cuoái cuøng, cuõng laø vuõ khí höõu hieäu nhaát. – Chaân toâi gaõy maát... Toâi thaät chòu khoâng noãi nöõa! Cuõng laø lôøi gôïi yù, vì chaân coâ ta khoâng mang giaày, traéng muoát, mòn vaø thôm... Nhöng treân ñôøi neáu coù moät nam nhaân coù theå cöï tuyeät taát caû nhöõng lôøi môøi moïc ñoù thì chính laø bí aån naøy. Maét ngöôøi ñoù ñeán laï luøng, nhö hai muõi dao. Cuoái cuøng Phöôïng Phöôïng ñaõ hieåu ra mình gaëp phaûi ñoái töôïng ñaùng sôï theá naøo. Coù theå ngöôøi naøy khoâng uy nghieâm nhö Laõo Baù, khoâng thaâm ñoäc nhö Luïc Höông Xuyeân, nhöng so vôùi hoï coøn ñaùng sôï hôn. Bôûi vì coâ ta boãng nhìn ra trong aùnh maét ñoái phöông coù saùt khí. Thoâng thöôøng, khi ngöôøi ta coù saùt khí, veû maët ñeàu ñieân cuoàng hoaëc taøn khoác. Nhöng ngöôøi naøy laïi khoâng keøm theo hai yeáu toá ñoù, traùi laïi veû maët hoaøn toaøn bình tónh, bình tónh laï luøng. Phöôïng Phöôïng thaáy maùu mình nhö ñoâng laïi, khoâng noùi nöõa. 404 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 405 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Thaät laâu sau, ngöôøi kia môùi baét ñaàu leân tieáng: – Ngöôi coøn noùi gì nöõa khoâng? Phöôïng Phöôïng thôû haét ra: – Khoâng! Baáy giôø coâ ta ñaõ hieåu duø mình coù duøng bieän phaùp naøo ñeå ñoái phoù ñeàu khoâng coù taùc duïng. Ngöôøi kia laïnh luøng tieáp: – Raát toát. Baây giôø ta hoûi moät caâu thì ngöôi traû lôøi moät caâu. Phöôïng Phöôïng theàu thaøo hoûi: – Neáu nhö... toâi... khoâng traû lôøi... thì sao? – Neáu ngöôi khoâng traû lôøi, tröôùc heát ta seõ boùp vôõ ñoâi chaân naøy! Tuy gioïng noùi khaù bình tónh, nhöng khoâng ai daùm hoaøi nghi hieäu löïc cuûa caâu ñoù. Ngöôøi ñoù noùi tieáp: – Neáu khoâng chòu traû lôøi caâu thöù hai, ta seõ boùp naùt caû hai tay! Phöôïng Phöôïng toaùt moà hoâi, run gioïng: – Toâi... toâi hieåu. Anh hoûi ñi! Caâu hoûi ñaàu tieân: – Ngöôi laø ai? – Toâi hoï Hoa, teân laø Phöôïng Phöôïng. – Vì sao ngöôi tôùi ñöôïc ñaây vaø ñeán laøm gì? Phöôïng Phöôïng hôi do döï. Khoâng phaûi coâ ta do döï vì sôï tieát loä bí maät veà Laõo Baù maø chæ vì khoâng theå ñoaùn ñöôïc sau khi noùi ra mình seõ chòu haäu quaû theá naøo. Neáu ngöôøi naøy laø baèng höõu cuûa Laõo Baù, noùi ra nhöõng bí maät veà oâng ta ñoái vôùi coâ ta laø vieäc heát söùc nguy hieåm. Nhöng khoâng noùi thì haäu quaû ñaõ ñöôïc baùo tröôùc. Phöôïng Phöôïng raát gioûi noùi doái, vì ñoù laø moät phaàn cuûa ngheà nghieäp coâ ta. Nhöng tröôùc maët con ngöôøi ñaùng sôï naøy, noùi doái coù laøm haén tin khoâng thì coâ ta khoâng daùm chaéc. Ngöôøi kia noùi: – Ngöôi ñeå ta chôø laâu roài ñoù! Ñoät nhieân ngöôøi kia nhíu maøy roài baát ngôø doäng maïnh Phöôïng Phöôïng xuoáng ñaát, ñoàng thôøi tung mình lao vuùt leân. 405 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 406 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöôïng Phöôïng bò moät cuù ñau töôûng chöøng gaân coát vôõ naùt caû vaø chuùt nöõa ngaát ñi. Chæ thaáy ngöôøi kia lao mình vaøo boùng toái. Ngay luùc aáy töø ñeâm ñen hieän ra hai nhaân aûnh. Hai ngöôøi naøy ñoäng taùc cöïc nhanh, chôùp maét aùnh ñao ñaõ laáp laùnh, khoâng noùi moät lôøi vung ñao cheùm tôùi ngöôøi kia, moät nhaèm vaøo yeát haàu, moät cheùm xuoáng tieåu phuùc. Hai thanh ñao moät thöôïng moät haï, khoâng nhöõng nhanh maø coøn ñöôïc phoái hôïp raát nhòp nhaøng. Chæ caàn nhìn ñao phaùp ñuû xaùc ñònh hai teân kia laø ngöôøi saùt nhaân chuyeân nghieäp. Chæ tieác raèng chuùng chöa phaûi thuoäc haïng nhaát löu. Caû hai thanh ñao vöøa cheùm xuoáng ñaõ baät ngöôïc leân baêng vaøo boùng toái. Tieáp ñoù laø hai thaân hình baén cao leân roài rôi huîch xuoáng ñaát naèm thaúng caúng. Phöôïng Phöôïng ñaõ chuù yù quan saùt khi bieát mình ñöôïc cöùu vieän, nhöng thaäm chí ngöôøi kia xuaát thuû nhö theá naøo cuõng khoâng nhaän thaáy, ngay caû tieáng keâu cuûa hai naïn nhaân cuõng khoâng kòp phaùt ra. Nhöng coâ ta laïi nghe ñöôïc moät aâm thanh kyø dò laøm ngöôøi ta phaûi ruøng mình thaát ñaûm, ñoù laø tieáng xöông vôõ vuïn. Phöôïng Phöôïng chöa töøng nghe nhöõng aâm thanh ñoù. AÙnh sao raát hieàn hoøa, ñeâm raát yeân tónh vaø thanh bình, nhöng aâm thanh ñoù laøm aùnh sao vaø ñeâm toái trôû neân taøn khoác. Phöôïng Phöôïng boãng run caàm caäp, hai haøm raêng ñaùnh vaøo nhau vaø coâ ta saép söûa thoå ra. Ngöôøi kia xaùch hai töû thi neùm vaøo phoøng gaàn ñoù, coøn hai thanh ñao thì vöùt xuoáng gieáng. Phöôïng Phöôïng nhaän ra choã maø ngöôøi kia giaáu töû thi laø phoøng beáp cuûa nhaø hoï Maõ. Nhöõng ñoäng taùc maø ngöôøi kia thöïc hieän heát söùc nhanh vaø chuaån xaùc, khoâng laõng phí thôøi gian chuùt naøo. Chæ choác laùt, ngöôøi kia ñaõ hoaøn thaønh, laïi ñöùng ñoái dieän vôùi Phöôïng Phöôïng. Thaäm chí coâ ta khoâng ñuû thôøi gian ñeå phaûn öùng, noùi cho chính xaùc laø khoâng daùm phaûn öùng. Boãng nhieân Phöôïng Phöôïng nghó ñeán moät ngöôøi: – Maïnh Tinh Hoàn! Haén laø Maïnh Tinh Hoàn! oOo 406 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 407 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Coâ ta chöa töøng gaëp Maïnh Tinh Hoàn. Chaøng xöa nay khoâng thích ñeán Khoaùi Hoaït Laâm ñeå tìm nöõ nhaân, vaø haàu nhö chöa töøng xuaát hieän ôû ñoù. Maø duø chaøng xuaát hieän thì vaøo luùc maø khoâng ai bieát ñöôïc. Tröôùc ñaây coù moät soá ngöôøi ôû Khoaùi Hoaït Laâm, nhaát laø caùc kyõ nöõ, xì xaàm veà moät nhaân vaät bí aån coù quan heä maät thieát vôùi Cao laõo ñaïi teân laø Maïnh Tinh Hoàn, laø moät thích khaùch voâ cuøng ñaùng sôï. Tuy vaäy khoâng ai gaëp Maïnh Tinh Hoàn, cuõng khoâng ai bieát dieän maïo nhaân vaät bí aån ñoù ra sao, nhö moät boùng ma aån hieän ñaâu ñoù. Maõi ñeán khi chaøng gaëp Tieåu Ñieäp, ngöôøi ta môùi bieát nhieàu veà Maïnh Tinh Hoàn. Phöôïng Phöôïng tuy chöa töøng gaëp, nhöng laïi bieát chaøng. Coâ ta töøng ôû Khoaùi Hoaït Laâm raát laâu. Khi coâ ta coøn nhoû môùi 13, 14 tuoåi töøng nghe lôøi ñoàn raát thaàn bí raèng ôû Khoaùi Hoaït Laâm coù moät thöù u linh khoâng ai nhìn thaáy coù teân laø Maïnh Tinh Hoàn. Gaàn ñaây coâ ta laïi nghe Laõo Baù noùi ñeán nhaân vaät ñoù. Chính Phöôïng Phöôïng ñaõ gôïi neân chuyeän naøy. Tröôùc tieân coâ ta hoûi: – OÂng coøn thaân nhaân naøo khoâng? – Coù... coøn moät nhi nöõ. – Chò aáy laáy choàng roài ö? Laõo Baù mieãn cöôõng gaät ñaàu. – Vaäy chaøng reå laø ai? – Maïnh Tinh Hoàn! Laõo Baù chæ thuaän mieäng maø thoát ra caùi teân aáy, khoâng ngôø laïi laøm cho Phöôïng Phöôïng kinh dò ñeán nhö vaäy. Coâ ta laëng ñi moät luùc roài môùi hoûi: – OÂng khoâng muoán ñi tìm hoï hay sao? – Khoâng! Ta khoâng muoán ñeå chuùng lieân luïy. oOo Ñaõ raát laâu, Maïnh Tinh Hoàn khoâng coøn gieát ngöôøi nöõa. Baây giôø chaøng buoäc phaûi gieát ngöôøi, vaø sau khi moïi vieäc ñaõ xong, tuy chaøng vaãn bình tónh nhöõng coá neùn ñeå khoûi noân thoác ra: 407 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 408 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Maïnh Tinh Hoàn! Ngöôi laø Maïnh Tinh Hoàn! Nghe caâu ñoù, chaøng kinh haõi keâu leân: – Ngöôi laøm sao bieát ñöôïc ta laø ai? Phöôïng Phöôïng noùi: – Khoâng nhöõng ta bieát ngöôi laø Maïnh Tinh Hoàn maø coøn bieát ngöôi laø con reå cuûa Laõo Baù! Khoâng ngôø coâ ta vöøa döùt caâu thì ñaõ thaáy nhaân aûnh löôùt tôùi, chæ chôùp maét vai coâ ta ñaõ bò Maïnh Tinh Hoàn choäp cöùng. Maïnh Tinh Hoàn quaùt hoûi: – Ngöôi bieát Laõo Baù? Phöôïng Phöôïng coá giöõ bình tónh: – Chaúng leõ chæ mình ngöôi bieát oâng ta thoâi sao? – Ngöôi laøm theá naøo bieát ñöôïc oâng aáy? – Ñoù laø vieäc cuûa ta, khoâng lieân quan gì ñeán ngöôi! Baây giôø thaùi ñoä coâ ta ñaõ thay ñoåi, vì thaáy mình ñang ôû theá maïnh. Maïnh Tinh Hoàn cuõng caûm thaáy theá, lieàn hoûi: – Ngöôi vôùi Laõo Baù coù quan heä theá naøo? Phöôïng Phöôïng veânh maët ñaùp: – Quan heä cuûa ta vôùi Laõo Baù coøn thaân thieát hôn ngöôi nhieàu. Toát nhaát ngöôi ñöøng hoûi ta caën keõ nhö theá, neáu khoâng... – Neáu khoâng thì sao? – Neáu khoâng ngöôi phaûi goïi ta baèng moät danh töø raát khoù nghe. Bôûi vì sau naøy ta sinh haøi töû, noù seõ laø tieåu caäu cuûa ngöôi! Khi ñoù ngöôi ñoái vôùi ta phaûi cho leã pheùp. Maïnh Tinh Hoàn kinh ngaïc nhìn ñoái phöông. Khoâng chæ kinh ngaïc maø coøn nghi hoaëc nöõa. Ñöông nhieân chaøng cuõng thaáy thieáu nöõ naøy raát xinh ñeïp, raát quyeán ruõ, ñoàng thôøi cuõng nhaän ra baûn tính daâm ñaõng ti tieän cuûa coâ ta. Maïnh Tinh Hoàn nhôù laïi maø kòch tröôùc ñoù, nghó thaàm: – Moät ngöôøi coù theå baùn caû baûn thaân mình thì coøn ai khoâng daùm baùn? Chaøng nghó khoâng ra laø sao Laõo Baù laïi coù theå quan heä thaân thieát vôùi haïng ngöôøi nhö vaäy? Phöôïng Phöôïng nhìn ñoái phöông, laïnh luøng hoûi: – Ngöôi khoâng tin ta ö? Hay khoâng vöøa loøng vôùi ta? Caû hai ñieàu ñoù, Maïnh Tinh Hoàn khoâng phuû nhaän. 408 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 409 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phöôïng Phöôïng höø moät tieáng noùi: – Ta bieát ngöôi ñoaùn ra ta laø loaïi ngöôøi theá naøo, vì theá môùi khoâng vöøa loøng vôùi ta. Nhöng so vôùi ta, ngöôi cao quyù hôn bao nhieâu? Ngöôi chaúng phaûi cuøng haïng ngöôøi nhö ta sao? Cuõng baùn mình nhö ta sao? Coâ ta bóu moâi noùi tieáp: – Thaäm chí ta coøn ñaùng giaù hôn ngöôi. Bôûi vì ta coøn coù theå mang khoaùi laïc ñeán cho ngöôøi khaùc, coøn ngöôi chæ bieát moät vieäc gieát ngöôøi maø thoâi. Maïnh Tinh Hoàn thaáy trong loøng traøo leân moät noãi thoáng khoå voâ bieân. Chaøng nghieán chaët raêng laïi, töø töø buoâng vai Phöôïng Phöôïng ra. Baáy giôø ngöïc aùo Phöôïng Phöôïng vaãn coøn phanh roäng loä caû ñoâi baàu vuù, nhöng coâ ta khoâng nghó ñeán chuyeän che noù laïi, chæ ñong ñöa ñoâi baøn chaân, nhoeûn mieäng cöôøi noùi: – Thaät ra ta khoâng neân naëng lôøi vôùi ngöôi nhö vaäy. Bôûi vì töø nay chuùng ta ñaõ laø ngöôøi moät nhaø. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi... cuõng töø choã Cao laõo ñaïi hay sao? Phöôïng Phöôïng gaät ñaàu: – Vì theá ta môùi noùi chuùng ta cuøng moät haïng ngöôøi. Neáu ngöôi khaùch khí vôùi ta, ta cuõng khaùch khí vôùi ngöôi. Neáu ngöôi giuùp ta, ta cuõng seõ tìm caùch giuùp ngöôi. Maïnh Tinh Hoàn nhìn veû ñaéc yù cuûa coâ ta, töôûng chöøng nhö muoán noân thoác ra. Luùc sau, chaøng laïnh gioïng hoûi: – Ñaõ nhö theá, taát ngöôi bieát Laõo Baù hieän ôû ñaâu. Phöôïng Phöôïng ôõm ôø: – Caùi ñoù coøn phaûi xem hoaøn caûnh... Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Xem gì? – Xem ngöôi coù hieåu yù ta khoâng. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm moät luùc roài gaät ñaàu: – Ta hieåu! Chaøng hieåu raèng Phöôïng Phöôïng sôï mình noùi ra ñieàu gì baát lôïi tröôùc maët Laõo Baù. Phöôïng Phöôïng cöôøi noùi: – Ta bieát ngöôi laø ngöôøi raát hieåu söï, khoâng phaûi laø keû laém lôøi. Chôït gioïng coâ ta trôû neân ngoït ngaøo: 409 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 410 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chuùng ta tröôùc ñaây laø ngöôøi moät nhaø, sau naøy cuõng laø ngöôøi moät nhaø. Neáu chuùng ta hieåu vaø thoâng caûm nhau thì seõ raát toát. Maïnh Tinh Hoàn naém chaët tay vì sôï mình seõ khoâng chòu noåi maø giaùng cho coâ ta moät caùi taùt. Chaøng thaät khoâng hieåu sao Laõo Baù laïi caàn haïng ngöôøi nhö vaäy, ñi tìm ñeán thöù nöõ nhaân daâm ñaõng ñoù? Leõ ra Laõo Baù môùi nhìn qua cuõng bieát roõ baûn chaát coâ ta môùi phaûi. Maïnh Tinh Hoàn ñöông nhieân khoâng hieåu, vì chaøng khoâng phaûi laø Laõo Baù. Vaø cuõng coù theå chaøng coøn treû. Giöõa ngöôøi treû vaø ngöôøi giaø coù moät cöï ly raát daøi. Vì theá caùch nhìn cuûa hoï ñoái vôùi moãi vaán ñeà ñeàu khoâng ñoàng nhaát. Bôûi theá ngöôøi ta thöôøng cho thanh nieân laø aáu tró vaø ngu muoäi, traùi laïi thanh nieân cuõng coù nhaän xeùt töông töï ñoái vôùi hoï. Lôùp treû tuy caàn toân troïng yù töôûng vaø trí tueä cuûa laõo nhaân, nhöng toân troïng khoâng phaûi laø taùn thaønh. Caû söï phuïc tuøng cuõng theá! oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 410 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2