intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu các sổ kế toán doanh nghiệp 2008

Chia sẻ: Vũ Thị Phương Nga | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:171

2.279
lượt xem
1.239
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là mẫu các sổ kế toán mà chúng ta có thể dùng, rất hữu ích cho cho ai làm kế toán bằng Excel đấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu các sổ kế toán doanh nghiệp 2008

 1. CTY TNHH TM-SX HBC ĐC : 196/1/1 Cộng Hòa P12, Q TB KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MST : 0303849233 (CĐKT theo quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính)
 2. anktdn
 3. DANH MUÏC HAØNG HOAÙ DANH MUÏC NGUYEÂN VAÄ  STT  Maõ haøng Teân haøng hoaù ÑVT  STT  Maõ haøng 1 T1001 Thun 1001 Kg 1 NY70 2 T1002 Thun 1002 Kg - 3 T1003 Thun 1003 Kg - 4 T1004 Thun 1004 Kg - 5 T2001 Thun 2001 Kg - 6 TLLG Tuû laïnh LG Caùi - 7 BUPSN Baøn uûi Panasonic Caùi - 8 MGLG Maùy giaët LG Caùi 9 LCD Tivi SamSung Plasma Caùi 10 VTELEAD Vi tính ELEAD Boä 11 CHSS Mouse Sam Sung Caùi 12 MICN Maùy in Canon LP2900 Caùi - - - - - - - - - -
 4. UÏC NGUYEÂN VAÄT LIEÄU  Teân haøng hoaù Soi Nylon 70/24
 5. DANH MUÏC KHAÙCH HAØNG   STT  Maõ KH Teân khaùch haøng Ñòa chæ  Ñieän thoaïi  1 HT Coâng ty TNHH Huy Tuaán 2 CSQLHC Cô Sôû khaéc daáu phoøng CS QLHC 3 PCCS4 Phoøng Coâng chöùng soá 4 4 HKVN Haõng Haøng Khoâng Quoác Gia Vieät Nam 5 CI Coâng ty TNHH TM DV C&I 6 ZHYICH ZHEJANG YIWU CHING SMALL CO.,LTD 7 GTL Coâng ty DV -TM GTL 8 TAFOTR TAICING FOREING TRADE 9 HM DN TN TM-SX Hoàng Maõ 10 HLON CTY LD HUALON VN 11 MMQ CTY TNHH Minh Minh Quaân 12 DLTP Ñieän Löïc TP.HCM 13 CHDC Cöûa Haøng Ñieän cô 14 VHL Coâng ty TNHH Vöông Haûi Long 39/5 Löông Ñònh Cuûa, Quaän 2, TP.HCM 15 JSVN Coâng ty TNHH Jing Sen Vieät Nam KCN Nhôn Traïch - Ñoàng Nai 16 LA DNTN Laâm Anh 128 Nguyeãn Hoàng Ñaøo , Q.Taân Bình 17 NH Trung taâm Vi tính Nguyeãn Hoaøng 36 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM 18 ST Coâng ty TNHH Saùng Taïo 16 Toân Thaát Tuøng , Q1 19 NHCTVN Ngaân haøng Coâng Thöông Vieät Nam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 6. - - - - - - - -
 7. DANH MUÏC TAØI KHOAÛN Maõ soá thueá  ST Soá hieäu  Teân taøi khoaûn  1 111 Tieàn maët  2 1111 Tieàn Vieät Nam 3 1112 Ngoaïi teä 4 1113 Vaøng, kim khí quyù, ñaù quyù 0302495655 5 112 Tieàn göûi Ngaân haøng  6 1121 Tieàn Vieät Nam 0303023454 7 1122 Ngoaïi teä 8 1123 Vaøng,baïc,kim khí quyù, ñaù quyù 0302138484 9 121 Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn  3600249019 10 1121 Coå phieáu 0303849233 11 1212 Traùi phieáu, tín phieáu, kyø phieáu 0300951119-1 12 128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 13 1281 Tìen göûi coù kyø haïn 0304526895 14 1288 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 3600567104 15 129 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn  0302571156 16 131 Phaûi thu khaùch haøng 0304789526 17 133 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 0300124789 18 1331 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa haøng hoaù, dòch vuï 19 1332 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø cuûa TSCÑ 20 136 Phaûi thu noäi boä 21 1361 Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 22 1368 Phaûi thu noäi boä khaùc 23 138 Phaûi thu khaùch  24 1381 Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 25 1385 Phaûi thu veà coå phaàn hoaù 26 1388 Phaûi thu khaùc 27 139 Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi 28 141 Taïm öùng 29 142 Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 30 144 Caàm coá kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn  31 151 Haøng mua ñang ñi ñöôøng 32 152 Nguyeân lieäu, vaät lieäu 33 153 Coâng cuï, duïng cuï 34 154 Chi phí saûn xuaát, kinh donh dôû dang 35 155 Thaønh phaåm 36 156 Haøng hoaù 37 1561 Gía mua haøng hoaù 38 1562 Chi phí thu mua haøng hoaù 39 1567 Haøng hoaù baát ñoäng saûn
 8. 40 157 Haøng göûi ñi baùn  41 158 Haøng hoaù kho baûo thueá 42 159 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho 43 161 Chi söï nghieäp 44 1611 Chi söï nghieäp naêm tröôùc 45 1612 Chi söï nghieäp naêm nay 46 211 Taøi saûn coá ñònh höõu hình  47 2111 Nhaø cöûa, vaät kieán truùc 48 2112 Maùy moùc, thieát bò 49 2113 Phöông tieän vaän taûi, truyeàn daãn 50 2114 Thieát bò, duïng cuï quaûn lyù 51 2115 Caây laâu naêm., suùc vaät laøm vieäc vaø cho saûn phaåm 52 2118 TSCÑ khaùc 53 212 Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 54 213 TSCÑ voâ hình  55 2131 Quyeàn söû duïng ñaát 56 2132 Quyeàn phaùt haønh 57 2133 Baûn quyeàn, baèng saùng cheá 58 2134 Nhaõn hieäu haøng hoaù 59 2135 Phaàn meàm maùy vi tính 60 2136 Giaáy pheùp vaø giaùy pheùp nhöôïng quyeàn 61 2138 TSCÑ voâ hình khaùc 62 214 Hao moøn taøi saûn coá ñònh 63 2141 Hao moøn TSCÑ höõu hình 64 2142 Hao moøn TSCÑ thueá taøi chính 65 2143 Hao moøn TSCÑ voâ hình 66 2147 Hao moøn baát ñoäng saûn ñaàu tö 67 217 Baát ñoäng saûn ñaàu tö 68 221 Ñaàu tö vaøo coâng ty con  69 222 Voá goùp lieân doanh  70 223 Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát 71 228 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 72 2281 Coå phieáu 73 2282 Traùi phieáu 74 2288 Ñaàu tö daøi haïn khaùc 75 229 Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn 76 241 Xaây döïng cô baûn dôû dang 77 2411 Mua saém TSCÑ 78 2412 Xaây döïng cô baûn 79 2413 Söõa chöõa lôùn TSCÑ 80 242 Chi phí traû tröôùc daøi haïn 81 243 Taøi saûn thueá thu nheäp hoaõn laïi
 9. 82 244 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 83 311 Vay ngaén haïn  84 315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 85 331 Phaûi traû cho ngöôøi baùn 86 333 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noïp nhaø nöôùc 87 3331 Thueá GTGT phaûi noäp 88 33311 Thueá GTGT ñaàu ra 89 33312 Thueá GTGT haøng nhaäp khaåu 90 3332 Thueá tieâu thuï ñaäc bieät 91 3333 Thueá xuaát, nhaäp khaåu 92 3334 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 93 3335 Thueá thu nhaäp caù nhaân 94 3336 Thueá taøi nguyeân 95 3337 Thueá nhaø ñaát, tieàn thueâ ñaát 96 3338 Caùc loaâi thueá khaùc 97 3339 Phí, leä phí vaø caùc khoaûn phaûi noäp khaùc 98 334 Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 99 3341 Phaûi traû coâng nhaân vieân 100 3348 Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng khaùc 101 335 Chi phí phaûi traû 102 336 Phaûi traû noäi boä 103 337 Thanh toaùn theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng  104 338 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 105 3381 Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát 106 3382 Kinh phí coâng ñoaøn 107 3383 Baûo hieåm xaõ hoäi 108 3384 Baûo hieåm y teá 109 3385 Phaûi traû veà coå phaàn hoaù 110 3386 Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn 111 3387 Doanh thu chöa thöïc hieän 112 3388 Phaûi traû, phaûi noäp khaùc 113 341 Vay daøi haïn  114 342 Nôï daøi haïn  115 343 Traùi phieáu phaùt haønh  116 3431 Meänh giaù traùi phieáu 117 3432 Chieát khaáu traùi phieáu 118 3433 Phuï troäi traùi phieáu 119 344 Nhaän kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn  120 347 Thueá thu nhaäp haõon laïi phaûi traû 121 351 Quyõ döï phoøng trôï caáp maùt vieäc laøm  122 352 Quyõ döï phoøng phaûi traû 123 411 Nguoàn voán kinh doanh 
 10. 124 4111 Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 125 4112 Thaëng dö coå phaàn 126 4118 Voán khaùc 127 412 Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 128 413 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi  129 4131 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñaùnhgiaù laïi cuoái naêm taøi chính 130 4132 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai ñoaïn ñaàu tö XDCB 131 414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån  132 415 Quyõ döï phoøng taøi chính  133 418 Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu  134 419 Coå phieáu quyõ 135 421 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái  136 4211 Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc 137 4212 Lôïi nhuaän chöa phaân phoùi naêm nay 138 431 Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 139 4311 Quyõ khen thöôûng 140 4312 Quyõ phuùc lôïi 141 4313 Quyõ phuùc loïi ñaõ hình thaønh TSCÑ 142 441 Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn 143 461 Nguoàn kinh phí söï nghieäp 144 4611 Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 145 4612 Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 146 466 Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 147 511 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 148 5111 Doanh thu baùn haøng hoaù 149 5112 Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm 150 5113 Doanh thu cung caáp dòch vuï 151 5114 Doanh thu trôï caáp, trôï giaù 152 5117 Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu tö 153 512 Doanh thu baùn haøng noäi boä 154 5121 Doanh thu baùn haøng hoaù 155 5122 Doanh thu baùn caùc thaønh phaåm 156 5123 Doanh thu cung caáp dich vuï 157 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính  158 521 Chieát khaáu thöông maïi 159 531 Haøng baùn bò traû laïi  160 532 Giaûm giaù haøng baùn  161 611 Mua haøng  162 6111 Mua nguuyeân lieäu, vaät lieäu 163 6112 Mua haøng hoaù 164 621 Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp 165 622 Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp 
 11. 166 623 Chi phí söû duïng maùy thi coâng  167 6231 Chi phí nhaân coâng 168 6232 Chi phí vật liệu 169 6233 Chi phí duïng cuï saûn xuaát 170 6234 Chi phí khấu hao maùy thi coâng 171 6237 Chi phí dich vu ïmua ngoaøi 172 6238 Chi phí baèng tieàn khaùc 173 627 Chi phí saûn xuaát chung  174 6271 Chi phí nhaân vieân phaân xöôûng 175 6272 Chi phí vaät lieäu 176 6273 Chi phí duïng cuï saûn xuaát 177 6274 Chi phí khaáu hao TSCÑ 178 6277 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 179 6278 Chi phí baèng tieàn khaùc 180 631 Gía thaønh saûn xuaát  181 632 Gía voán haøng baùn  182 635 Chi phí taøi chính  183 641 Chi phí baùn haøng  184 6411 Chi phí nhaân vieân 185 6412 Chi phí vaät lieäu bao bì 186 6413 Chi phí dung cuï ñoà duøng 187 6414 Chi phí khaáu hao TSCÑ 188 6415 Chi phí baûo haønh 189 6417 Chi phí baûo haønh 190 6418 Chi phí baèng tieàn khaùc 191 642 Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 192 6421 Chi phí nhan vieân quaûn lyù 193 6422 Chi phí vaät lieäu quaûn lyù 194 6423 Chi phí ñoà duøng vaên phoøng 195 6424 Chi phí khaáu hao TSCÑ 196 6425 Thueá, phí leä phí 197 6426 Chi phí döï phoøng 198 6427 Chi phí dòch vuï mua ngoaøi 199 6428 Chi phí baèng tieàn khaùc 200 711 Thu nhaäp khaùc  201 811 Chi phí khaùc 202 821 Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp  203 8211 Chi phí thueá TNDN hieän haønh  204 8212 Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi  205 911 Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh  206 207 001 Taøi saûn thueâ ngoaøi 
 12. 208 002 Vaït tö haøng hoaù nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng 209 003 Haøng hoaù nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc  210 004 Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 211 007 Ngoaïi teä caùc loaïi  212 008 Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn .
 13. DÖÕ LIEÄU DUØNG CHO PHIEÁU NHAÄP XUAÁT  STT  Phieáu  Soá Ngaøy Maõ haøng  Teân haøng  ÑVT NHAÄP XUAÁT TRONG KYØ 1 PN001 1256 06/11/2006 T2001 Thun 2001 Kg 458.26 98,230.00 2 PN001 1256 08/11/2006 T1002 Thun 1002 Kg 104.23 108,632.00 3 PX001 5326 16/11/2006 T1002 Thun 1002 Kg 58.36 108,632.00 4 PX001 5326 17/11/2006 T1002 Thun 1002 Kg 41.74 108,632.00 5 PN002 7845 17/11/2006 VTELEAD Vi tính ELEAD Boä 5.00 10,250,000.00 6 PN002 7845 17/11/2006 CHSS Mouse Sam Sung Caùi 20.00 65,000.00 7 PN002 0 - MICN Maùy in Canon LP2900 Caùi 8.00 2,630,000.00 8 PN003 1223 19/11/2006 T1001 Thun 1001 Kg 105.00 108,230.00 9 PN003 1223 19/11/2006 T1004 Thun 1004 Kg 230.00 114,203.00 10 PX002 5327 21/11/2006 T1001 Thun 1001 Kg 50.30 108,230.00 11 PX002 5327 21/11/2006 T2001 Thun 2001 Kg 15.63 98,230.00 12 PX002 0 21/11/2006 T1004 Thun 1004 Kg 60.14 114,203.00 13 PX003 5328 22/11/2006 MICN Maùy in Canon LP2900 Caùi 2.00 2,630,000.00 14 PX003 5328 22/11/2006 CHSS Mouse Sam Sung Caùi 2.00 65,000.00 15 PN004 2563 24/11/2006 LCD Tivi SamSung Plasma Caùi 6.00 25,230,000.00 16 PN004 2563 24/11/2006 MGLG Maùy giaët LG Caùi 11.00 3,200,000.00 17 PX004 5329 24/11/2006 LCD Tivi SamSung Plasma Caùi 1.00 25,230,000.00 18 PX004 5329 24/11/2006 MGLG Maùy giaët LG Caùi 1.00 3,200,000.00  171   1,179.66 
 14.  KYØ 45,014,880.00 11,322,713.00 6,339,763.32 4,534,299.54 51,250,000.00 1,300,000.00 21,040,000.00 11,364,150.00 26,266,690.00 5,443,969.00 1,535,334.91 6,868,168.42 5,260,000.00 130,000.00 151,380,000.00 35,200,000.00 25,230,000.00 3,200,000.00  412,679,968.18 
 15. BAÛNG TOÅNG HÔÏP NHAÄP XUAÁT TOÀN  Ñôn giaù  SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ NHAÄP TRONG KYØ XUAÁT TRONG KYØ Maõ haøng Teân haøng hoaù BQ/Giaù voán  SL TT SL  TT  SL T1001 Thun 1001 108,230 105.00 11,364,150 50.30 T1002 Thun 1002 108,632 104.23 11,322,713 100.10 T1003 Thun 1003 - - - - T1004 Thun 1004 114,203 230.00 26,266,690 60.14 T2001 Thun 2001 98,230 458.26 45,014,880 15.63 TLLG Tuû laïnh LG - - - - BUPSN Baøn uûi Panasonic - - - - MGLG Maùy giaët LG 3,200,000 11.00 35,200,000 1.00 LCD Tivi SamSung Plasma 25,230,000 6.00 151,380,000 1.00 VTELEAD Vi tính ELEAD 10,250,000 5.00 51,250,000 - CHSS Mouse Sam Sung 65,000 20.00 1,300,000 2.00 MICN Maùy in Canon LP2900 2,630,000 8.00 21,040,000 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ­     ­     947.49   354,138,433   232.17  Ngöôøi laäp bieåu  Keá toaùn tröôûng 
 16. AÁT TRONG KYØ TOÀN CUOÁI KYØ  TT  SL TT 5,443,969 54.70 5,920,181.00 10,874,063 4.13 448,650.15 - - - 6,868,168 169.86 19,398,521.58 1,535,335 442.63 43,479,545.09 - - - - - - 3,200,000 10.00 32,000,000.00 25,230,000 5.00 126,150,000.00 - 5.00 51,250,000.00 130,000 18.00 1,170,000.00 5,260,000 6.00 15,780,000.00 - - - - - - - - - - - -  58,541,535   715.32   295,596,898  Giaùm ñoác
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2