intTypePromotion=1

Mẫu Quyết định cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-14)

Chia sẻ: Lý Kiện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
4
lượt xem
0
download

Mẫu Quyết định cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-14)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quyết định cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-14) được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng (Mẫu số TP-CC-14)

  1. TP­CC­14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT­ UBND TỈNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (THÀNH PHỐ).... Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: ........../QĐ­UBND Tỉnh (thành phố)...., ngày ...  tháng ...  năm ...... QUYẾT ĐỊNH  Cho phép chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ).......... Căn cứ ............................................................................................... (1); Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014; Căn cứ  Nghị  định số  29/2015/NĐ­CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.  Cho phép chuyển đổi Phòng công chứng …..............................  (2) thành Văn phòng công chứng...................................(3).  Văn phòng công chứng ..................... (3) có trụ  sở  tại ..........................  (4). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số ......................………………(5). Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở  Tư  pháp, Trưởng Phòng công  chứng … (2), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu   trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ­ Như Điều 3; CHỦ TỊCH ­ Bộ Tư pháp; ­ Lưu: VT, ... (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Ghi chú:  (1) Ghi rõ tên, số, ngày ban hành văn bản Luật quy định về  chức năng, nhiệm vụ, quyền   hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; (2) Ghi rõ tên Phòng công chứng được chuyển đổi; (3) Ghi rõ tên Văn phòng công chứng; (4) Ghi rõ quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; (5) Ghi số, ngày ban hành Quyết định thành lập Phòng công chứng được chuyển đổi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2