intTypePromotion=1

Mẫu quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
327
lượt xem
24
download

Mẫu quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội ( Dùng cho cá nhân, hộ gia đình)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội

  1. (Ban hμnh kÌm theo Th«ng t− sè 09 /2007 / TT-BL§TBXH ngμy 13/7/ 2007) Mẫu số 3 a ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN............................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ....../QĐ-UB ........................, ngày tháng năm 200... QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội ( Dùng cho cá nhân, hộ gia đình) CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; - Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; - Căn cứ Thông tư số......../2007/TT-BLĐTBXH, ngày / /2007của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67 /NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ- Lao động-Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp của .............., hộ gia đình ông (bà) .................... ................................................................................................................................................ cư trú tại thôn.......................................xã.............................................huyện................................ tỉnh..................................................là đối tượng............................................................................... .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Đang hưởng mức trợ cấp là ........................ đồng/tháng, Nay hưởng mức trợ cấp là ...........................đồng/tháng(Bằng chữ:........................... ..................................................................................................................................................) kể từ ngày tháng năm 200.. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính, UBND xã.................... và đối tượng có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VPUB, NV-LĐ-TBXH.
  2. (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/ TT-BLĐTBXH ngày 13/7/ 2007)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2