intTypePromotion=1

MẪU THÔNG BÁO đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt …….

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
4
download

MẪU THÔNG BÁO đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt …….

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu 01/TP BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số: /KBNN-HĐV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm …… V/v đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt ……. Kính gửi: Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn năm ……., Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt ………, theo các nội dung sau: 1. Tín phiếu được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU THÔNG BÁO đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt …….

  1. Mẫu 01/TP BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHO BẠC NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KBNN-HĐV Hà Nội, ngày tháng năm …… V/v đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt ……. Kính gửi: Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn năm ……., Kho bạc Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu tín phiếu Chính phủ đợt ………, theo các nội dung sau: 1. Tín phiếu được phát hành lần đầu 2. Mã tín phiếu: 3. Khối lượng tín phiếu gọi thầu: 4. Kỳ hạn tín phiếu: 5. Ngày phát hành tín phiếu: 6. Ngày đến hạn thanh toán tín phiếu: 7. Ngày tổ chức phát hành tín phiếu: 8. Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu: 9. Hình thức đấu thầu tín phiếu: 10. Phương thức xác định kết quả đấu thầu: 11. Hình thức bán tín phiếu: 12. Phương thức thanh toán gốc, lãi: 13. Tín phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 14. Các đơn vị trúng thầu chuyển tiền mua tín phiếu vào tài khoản tiền đồng Việt Nam, tài khoản số: ………… của Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Đề nghị ......... tổ chức đấu thầu, niêm yết, đăng ký lưu ký khối lượng tín phiếu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành./. Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC - Như trên; - Lưu: VT, HĐV.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2