intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (Mẫu TB-2A)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (Mẫu TB-2A) nêu rõ nội dung như sau khi xem xét hồ sơ đã nhận về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, Bộ Thương mại đề nghị bổ sung trong hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (Mẫu TB-2A)

  1. M ẫ u TB­2A BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT      Số: ….. NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Hà Nội, ngày.......tháng......năm.....     TH Ô NG  B ÁO  YÊU  C Ầ U B Ổ  SUNG H Ồ  S Ơ   ĐĂ NG K Ý H O Ạ T   Đ Ộ NG  NH ƯỢ NG QUY Ề N TH ƯƠ NG  M Ạ I Kính gửi:.......................................... Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm...........của [tên  thương nhân đăng ký] về việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương  mại, Bộ Thương mại đề nghị bổ sung trong hồ sơ những tài liệu sau  đây:..................................................................... ........................................................................................................................... ............... ........................................................................................................................... ............... với lý do  …………………………………………………………………………........... N ơ i nh ậ n : TL. BỘ TRƯỞNG ­.............; VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU  TƯ ­.............; (Ký tên và đóng dấu) ­ L ư u: VT, …  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2