intTypePromotion=1
ADSENSE

Microsoft Lync Server 2010

Chia sẻ: Tran Van Tai | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:182

173
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lync là môṭ thương hiêụ mơí cuả Microsoft chuyên giaỉ quyêt́ baì toań liên quan đêń trao đôỉ thông tin và hôị hop̣ , cho pheṕ tić h hơp̣ viêc̣ trao đôỉ băǹ g gioṇ g nói, tin nhăń tưć thơì , hôị hop̣ co ́ hô ̃ trợ âm thanh và video, cho pheṕ chia sẻ maǹ hiǹ h và đăc̣ biêṭ là co ́ thê ̉ tić h hơp̣ chăṭ chẽ vơí cać ưń g duṇ g khać như Office, SharePoint Server và Exchange Server; ngoaì ra no ́ coǹ cho pheṕ kêt́ nôí với các chương trình Chat phô ̉ biêń khać...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Lync Server 2010

 1. ̉ Tông quan Lync 2010 Giới thiêu Lync 2010 ̣ “Lync là môt thương hiêu mới cua Microsoft chuyên giai quyêt bai toan liên ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ́ quan đên trao đôi thông tin và hôi hop, cho phep tich hợp viêc trao đôi băng ́ ̉ ̣ ̣ ́́ ̣ ̉ ̀ giong noi, tin nhăn tức thời, hôi hop có hỗ trợ âm thanh và video, cho phep chia ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ sẻ man hinh và đăc biêt là có thể tich hợp chăt chẽ với cac ứng dung khac nh ư ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ Office, SharePoint Server và Exchange Server; ngoai ra nó con cho phep kêt nôi ̀ ̀ ́ ́ ́ với cac chương trinh Chat phổ biên khac như MSN, Yahoo Messsenger, AOL” ́ ̀ ́ ́ San phâm nay trước đây có tên goi là Office Communications Server (và trước ̉ ̉ ̀ ̣ đó nữa là Office Live Communications Server). Còn về phía ứng d ụng tai may ̣ ́ tram hỗ trợ viêc trao đôi tin nhăn tức thời goi là Communicator nay cung đ ược ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̃ ̉ ̀ đôi tên thanh Lync 2010. Để cai đăt Lync Server 2010 người sử dụng phai chuân bị môt server khá manh ̣̀ ̉ ̉ ̣ ̣ với câu hinh dual-core hoăc quad-core, 64bit, tôi thiêu 16GB RAM, đia cứng ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̃ con trông khoang 72GB, tôc độ 10,000 RPM. Server cung cân phai có 2 card ̀ ́ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ mang tôc độ 1 Gbps. Khi triên khai cai đăt Lync Server, ng ười dùng cung phai ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̃ ̉ cai đăt cac cơ sở dữ liêu SQL Server đi kem theo với cac muc đich như back- ̀ ̣́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ và end database, archiving database monitor database. Ngoài ra, để giao tiêp với Lync Server người sử dụng có thể chon môt trong ́ ̣ ̣ cac ứng dung may tram như sau: ́ ̣ ́ ̣ - Microsoft Lync 2010 - Online Meeting Add-in for Microsoft Lync 2010 - Microsoft Lync 2010 Attendee - Microsoft Lync 2010 Attendant Đặc biệt, cac ứng dung may tram nay có thể chay trên Windows 7, Windows ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ Vista và Windows XP SP3.
 2. Lync 2010 cho phep người dung sử dung dễ dang cac chức năng liên quan đên ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ trao đôi tin nhăn tức thời, hiên thị được trang thai cua người dung, tổ chức cac ̉ ́ ̉ ̣ ́̉ ̀ ́ cuôc hop trực tuyên theo thời gian thực, có thể trao đôi băng giong noi, do đó ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ cung có thể tich hợp Lync vao cac ứng dung mà doanh nghiêp tự phat triên ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ giup tăng cường khả năng giao tiêp và xử lý cac quy trinh thông tin đăc thu. ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ Điêm đăc biêt là Lync được thiêt kế từ nên tang kiên truc cho phep tich hợp ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́́ chăt chẽ với cac ứng dung Microsoft Office và người sử dụng hoàn toàn có thể ̣ ́ ̣ lâp trinh bổ sung với công cụ Visual Studio 2010. ̣ ̀ Tât cả cac tinh năng nêu trên cua Lync 2010 nhăm giup người dùng tăng cường ́ ́́ ̉ ̀ ́ khả năng kêt nôi với moi người trong và ngoai tổ chức, giao tiêp nhanh chong ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ và hiêu qua, khả năng lam viêc công tac dễ dang trong moi tinh huông, moi luc, ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̣̀ ́ ̣́ moi nơi. ̣ Dưới đây là minh hoa môt số tinh năng mới băng hinh anh về Lync 2010. ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ Tăng cường khả năng kêt nôi ́ ́ Ban có thể dễ dang tim kiêm những người trong hoăc ngoai tổ chức, tim đung ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ người ban cân, tăng cường quan hệ với moi người với mang xã hôi cua ban. ̣ ̀ ̣ ̣ ̣̉ ̣ Những tinh năng mới cua Lync 2010 giup ban tim kiêm người ban cân dễ dang ́ ̉ ́ ̣̀ ́ ̣ ̀ ̀ hơn ngay cả trong trường hợp ban không nhớ được tên Contact Card như hinh ̣ ̀ minh hoa bên phải cung câp đây đủ thông tin về đôi tượng ban quan tâm, xac ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ đinh được trang thai hiên hanh và đông nhât xuyên suôt tât cả cac ứng dung ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́́ ́ ̣ ̀ văn phong. Ban có thể tim cac đôi tượng thông qua chức năng Fast Search hoăc Skill ̣ ̀ ́ ́ ̣ Search (tim kiêm theo năng lực hoăc chức danh, tich hợp với chức năng tim ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ kiêm cua SharePoint Server)
 3. Ban sẽ có được môt danh bạ cac thanh viên được quan lý tâp trung và hoat ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ đông xuyên suôt cac ứng dung, những người mà ban thường xuyên giao tiêp sẽ ̣ ́́ ̣ ̣ ́ được giữ lai trong phân Frequent Contact, giup ban không phai mât thời gian ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ́ tim kiêm. Ngoai viêc hiên thị hinh anh, ban có thể bổ sung thêm cac thông tin ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ khac về cam xuc, quan điêm, nhân xet, đường dân tới cac website cá nhân, ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̃ ́ quang bá thông tin v.v..thông qua chức năng Activity Feed. Ban cung có thể tim ̉ ̣ ̃ ̀ kiêm cac thông tin trong mang xã hôi như LinkedIn, Facebook và cac mang ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ khac ngay từ Lync 2010. ́ Giao tiêp dễ dang ́ ̀ Bà Lê Thu Hằng, Phó giám đốc trung tâm giải pháp, công ty CMC chia s ẻ: ”Với Lync 2010, ban có thể thực hiên môt cuôc goi ở bât cứ nơi nao với giao ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ diên thân thiên, có thể dung bang nut nhân số điên thoai truyên thông, truy câp ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ và quan lý voicemail, tư tin với chât lượng thoai cao. Với cac cuôc goi đên ban ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣́ ̣ có thể quyêt đinh châp nhân hay từ chôi (ignore) hoăc chuyên cuôc goi nay ̣́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ sang cho máy khác v.v..” Tinh năng chia sẻ video trong cac cuôc goi và cuôc hop đam bao chât lượng ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ cao, ban có thể xem ở dang toan canh (panorama) cho phep thây được tât cả ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́
 4. moi người trong phong hop. Hoăc xem toan man hinh với độ phân giai HD ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ (phuc vụ tôt cho viêc trinh chiêu trên man hinh lớn). ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ Ban có thể nhân và thực hiên cac cuôc goi cho dù ban đang ở bât kỳ nơi đâu. ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ Dễ dang câu hinh và kiêm tra viêc kêt nôi cac thiêt bị ngoai vi thông qua giao ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́́ ́ ̣ tiêp USB. Ban cung có thể cho phep đinh tuyên lai để nhân được cac cuôc goi ́ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ theo cach mà ban muôn. Đăc biêt nhât là ban có thể chuyên chuyên môt cuôc ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ goi từ thiêt bị nay sang thiêt bị khac. ̣ ́ ̀ ́ ́ Ban có thể tim lai được cac trao đôi trong quá khứ, quan lý cac cuôc trao đôi ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̉ hiên tai thông qua cac nut điêu khiên mang tinh tự hướng dân dễ sử dung, có ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̃ ̣ thể dễ dang uy quyên để người khac nhân cac cuôc goi thay cho ban hoăc ban ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ có thể chuyên cuôc goi cho người khac, hoăc thâm chí thực hiên môt cuôc goi ̉ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ thay cho người khac… ́ Lam viêc công tac hiêu quả ̀ ̣ ̣ ́ ̣ Ngay trong luc trao đôi ban có thể chia sẻ thông tin để cac đông nghiêp có ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ thông tin trực quan hơn. Ban có thể chia sẻ man hinh lam viêc hiên tai hoăc môt ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣̣ ̣ ̣ bai trinh bay PowerPoint, thâm chí có thể là môt tâm bang để moi người có thê ̉ ̀̀ ̀ ̣ ̣́ ̉ ̣ cung ghi ý kiên lên đo. ̀ ́ ́ Ban có thể nhanh chong thiêt lâp môt buôi hop từ Outlook chỉ với vai cú nhâp ̣ ́ ̣́ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ chuôt đơn gian. ̣ ̉
 5. Những người tham dự có thể dung Lync 2010 hoăc thâm chí từ môi trường ̀ ̣ ̣ internet thông qua môt trinh duyêt. Những người sử dung Mac hoăc Linux đêu ̣̀ ̣ ̣ ̣ ̀ có thể tham gia và trinh bay trong cac buôi hop trực tuyên thế nay. ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ Có thể thấy, với hang loat những thay đôi từ ứng dung may tram (Lync 2010) ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ đên ứng dung may chủ (Lync 2010 Server) và cac tiên ich hỗ trợ trực tuyên. ́ ̣ ́ ́ ̣́ ́ Lync sẽ giup doanh nghiêp cua ban giam được rât nhiêu chi phí và tăng nhanh ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ hiêu quả đâu tư. Viêc triên khai hệ thông Lync trong doanh nghiêp cung đơn ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̃ gian và nhanh chong nhờ những cai tiên về măt quan trị hệ thông, khả năng tich ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ hợp manh mẽ với cac ứng dung văn phong, SharePoint và Exchange, khả năng ̣ ́ ̣ ̀ mở rông nhờ cac tâp hợp ham API săn sang và hỗ trợ cả mô hinh điên toan ̣ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ đam mây giup ban có thêm nhiêu lựa chon cho viêc đâu tư và sử dung. Các ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ thông tin mơi nhât về Lync luôn được cập nhật tai www.microsoft.com/lync. ́ ́ ̣ Mô tả cac tinh năng trong Lync Server 2010 ́́ Presence và Instant Messaging Microsoft Liync Server 2010 đem đến cho người dùng những thông tin hi ện diện người dung phong phú tương tác theo thời gian thực và tăng cường h ơn ̀ khả năng liên lạc bằng IM hay còn gọi là chat đem đ ến nh ững giá tr ị ngày càng hiệu quả hơn trong công tác truyền thông liên lạc. Trải nghiệm với các tính năng kết nối thông tin người dùng phong phú Đến với Lync 2010 người dùng sẽ được trải nghiệm với giao di ện t ương tác trực quan. Mỗi mối liên hệ giữa người dung với nhau được phong phú hóa ̀ băng những bức ảnh đại diện cá nhân mối liên hệ kèm theo đó là tình trạng ̀ đối tượng thông qua status, hoặc trạng thái đăng nhập…Bên cạnh đó người sử dụng còn có thể thiết lập các mức độ truy cập thông tin cá nhân b ản thân ở các cấp độ khác nhau khi chia sẻ. Truy xuât thông tin người dung nhanh chong ́ ̀ ́
 6. Các mối liên hệ của người dùng được đơn giản hóa lưu trữ qua các m ối liên hệ dưới dạng thẻ. Mỗi thẻ theo đó bao gôm thông tin liên lac cá nhân nh ư ̀ điện thoai, chức vụ, thông tin văn phòng… Kết nối tức thời với tính năng chat Bạn đang có vân đề cân trao đôi với đông nghiêp ngay lâp tức, rât đơn gian chỉ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ cân thông qua môt cú nhâp chuôt ban đã có thể trao đôi với người minh mong ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ muôn. Và sau đó bạn muốn chia sẻ với mọi người trong văn phòng, ban se ̃ ́ ̣ gởi một lời mời đên ho, giờ đây bạn sẽ trở thành một người ch ủ trì h ội ngh ị ́ ̣ nhỏ giup chia sẻ thông tin với mọi người. ́
 7. Kết nối với mọi người Với khả năng kết nối server đên server cho phép người dùng không ch ỉ tạo và ́ kết nối được các mối liên hệ trong doanh nghiệp hiện tại mà còn v ới các h ệ thống Microsoft Communications Server ở thế giới bên ngoài.Không nh ững thế còn hỗ trợ các dịch vụ chat công cộng nhu MSN/Windows Live, Yahoo và AOL. Duy trì danh sách liên lạc
 8. Các mối liên hệ của bạn giờ đây sẽ được hợp nhất thành một với Microsoft Lync Server 2010 và Microsoft Exchange Server. Audio, Video và Web Conferencing Microsoft Lync Conferencing tạo nên cách thức dễ dàng cho người dùng thi ết lập, thay đổi, và tham gia vào một hội nghị bao gồm cả người dùng trong và ngoài tổ chức.Người dùng được trải nghiệm một giao diện phong phú và hợp nhất làm dễ dàng hơn cho người dùng tăng hiệu quả công việc và gi ải quy ết được rào cản thời gian cũng như khoảng cách cho một cuộc họp. Trai nghiệm người dung phong phú hơn ̉ ̀ Thiết lập một hội nghị truyền hình không còn là vấn đề khó khăn n ữa khi mà bạn sẽ có được những đoạn phim HD, thônq qua viêc chia sẻ man hinh với ̣ ̀ ̀ mọi người, các yêu cầu được đáp ứng dễ dàng, và thậm chí cả kh ả năng để bắt đầu một cuộc họp trên điện thoại di động và tiếp tục chuyển sang đàm thoại trên máy PC. Microsoft Lync ™ Server 2010 mang đ ến m ột tr ải nghi ệm truyền thông hợp nhất cho mỗi khách hàng , làm cho hội thảo thuận tiện hơn. Quan lý cuôc hop ̉ ̣ ̣ Bạn có muốn một buổi họp quan trọng trong công ty, bạn không muốn có b ất kỳ sai sót nào về người tham gia cũng như tránh tình trạng chia sẻ l ời mời họp của bạn cho các cá nhân khác. Đơn giản bạn ch ỉ cần t ạo ra các bu ổi h ọp và các ứng cử viên cho buổi họp đều trong “phòng chờ” cho tới khi đ ược s ự
 9. chấp thuận của người tổ chức cuộc họp là bạn mới có th ể b ắt đ ầu tham gia buổi họp. Săp xêp lịch hẹn và tham gia hội nghị ́ ́ Với khả năng thiết lập một lịch hẹn trong Microsoft Outlook thông qua công cụ tạo lịch hẹn. Người tham gia có thể ngay lập tức tham gia h ội ngh ị v ới một nhâp chuột từ máy tính hoặc di động hoăc điện thoại cá nhận khi nhận ́ ̣ được thông báo cuộc họp bắt đầu. Mở rộng hơn các trải nghiệm với những người dùng bên ngoài Với một giao diện Web thân thiện, người dùng từ bất kỳ hệ điều hành nào cũng có thể trở thành một thành viên của hội nghị và cả những người dùng ngoài tổ chức cũng có thể tham dự mà không cần bất cứ thao tác cài đặt nào. Kết nối truy cập dễ dàng ở bất cứ đâu Người tham dự có thể tham gia vào hội nghị bằng nhiều ph ần m ềm ho ặc thiết bị như Microsoft Lync, Microsoft Lync Phone Edition , PBX phone , đi ện thoai PSTN và có thể thông qua internet bằng cách dùng Microsoft Lync Web . Với cac người dùng sử dụng Window Phone có thể tham gia hội ngh ị audio ́ chỉ với một cú nhâp chuột trên Microsoft Lync Server 2010. ́ Tối đa hóa giá trị đầu tư hiện có Microsoft Lync ™ Server 2010 Conferencing hoạt động với h ệ thống m ạng hiện có của bạn, nhắn tin doanh nghiệp và cơ sở h ạ tầng đi ện tho ại, giúp t ối đa hóa giá trị của khoản đầu tư hiện có của tổ chức. Giảm giá thành Giờ đây khoản chi phí tiêu tốn để có được các tính năng dựa trên hãng th ứ ba được xóa bỏ tổ chức hoàn toàn tự chủ trong vấn đề truyền thông hợp nhất.
 10. Hội nghị âm thanh Các cuộc gọi hội nghị đã trở thành một công cụ sản xu ất hàng ngày cho h ầu hết các hoạt động doanh nghiệp. Microsoft Lync ™ Server 2010 cho phép người dùng trải nghiệm đáng tin cậy của các hệ thống hội ngh ị truy ền th ống với sức mạnh và tính linh hoạt của Truyền thông h ợp nh ất. Người dùng có thể lịch trình, tham gia, và quản lý hội ngh ị tất cả t ừ m ột giao di ện quen thuộc và ổn định qua các PC, điện thoại, web, và thiết bị di động. Hội ngh ị Audio được bao gồm như là một phần của Microsoft ™ Lync doanh nghiệp giải pháp nhắn tin Server 2010, giúp giảm bớt hoặc loại bỏ các chi phí c ủa hệ thống hội nghị bên thứ ba.
 11. Thiết lập hội nghị trên nền Web Hầu hết các doanh nghiệp chưa tận dụng tối đa sức mạnh của hội nghị trên nền Web. Microsoft Lync ™ Server 2010 làm cho hội nghị trên nền Web d ễ dàng cho người làm công tác thông tin để sử dụng cho nhiều cuộc h ọp và làm việc cộng tác hiệu quả hơn.Nó là sự tích hợp cơ sở h ạ tầng thông tin của Microsoft Lync Server 2010 và tương thích với truy ền hình h ội ngh ị và âm thanh hội nghị với độ tương tác cao và đơn giản trong quản lý.
 12. Truyền hình hội nghị Với xu hướng nhân viên doanh nghiệp hoạt động một cách di động và phân tán ngày càng trở nên phổ biến, vì thế truyền hình hội ngh ị đã tr ở nên là m ột công cụ hỗ trợ đắc lực cho dù nhân viên bạn đang ở bất cứ đâu bất cứ th ời điểm nào. Video conferencing trong Microsoft Server Lync ™ 2010 tạo ra các trải nghiệm phong phú hơn cho từng cá nhân người dùng, giúp người dùng hiểu biết lẫn nhau tốt hơn và giao tiếp hiệu quả hơn trong công việc hành chính. Và với khả năng tương tác với hệ thống của bên th ứ ba nh ư Polycom, tổ chức này có thể sử dụng các khoản đầu tư hiện có trong cơ sở hạ tầng hội
 13. nghị và có thể mở rộng các giải pháp với các thiết bị ngoại vi phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh. Enterprise Voice Microsoft Lync Server 2010 kết hợp các tính năng điện thoại của một h ệ thống IP PBX truyền thống với sự giao diện giao tiếp phong ph ú với Lync, tin nhắn tức thời, và hội nghị để cải thiện giao tiếp và chi phí thấp h ơn. Ng ười dùng có thể truy cập trực quan, mạnh mẽ tính năng thoại trong văn phòng, ở nhà, hoặc trên đường từ điện thoại, máy tính, và các ứng dụng máy tính để bàn, trong khi các quản trị viên được hưởng lợi từ một giải pháp th ống nh ất đó là dễ triển khai và quản lý. Microsoft Lync Server 2010 hoàn toàn có th ể thay thế hoặc tăng cường hệ thống IP PBX hiện tại của bạn.
 14. Tính năng gọi điện thoại truyền thống Cung cấp tất cả các tính năng người dùng cần đến, bao gồm cả cuộc gọi theo tên, giữ, chuyển tiếp, chuyển hướng, nhận cuộc gọi, thư thoại, hội ngh ị, và cải thiện các hệ thống điện thoại truyền thống với giao diện trực quan phong phú, tính năng tin nhắn tức thời (IM), và khả năng tìm kiếm d ựa trên SharePoint. ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ Bao đam cac cuôc goi quan trong
 15. Làm cho cho việc thực hiện cuộc gọi trở nên dễ dàng để đảm bảo rằng cuộc gọi quan trọng được trả lời bởi trợ lý hành chính hoặc thành viên trong nhóm, và họ là người được ủy thác trách nhiệm này. Xếp hàng và định tuyến cuộc gọi Cho phép cấu hình một hoặc nhiều Response Grups với tùy ch ọn interactive voice response (IVR), nhận dạng giọng nói tự động, và tổng hợp, để định tuyến đường thông minh các cuộc gọi đến bàn hỗ trợ, đường dây nóng, và các trung tâm liên lạc khác. Lựa chọn thiết bị đầu cuối Triển khai đúng công cụ cho các công việc có th ể là m ột đi ểm cu ối IP, USB, hoặc Microsoft Lync Server 2010 hay Attendant "14" phần mềm máy khách đảm bảo tiết kiệm chi phí trong hoạt động. Truy cập bất cứ đâu Cung cấp giọng nói chất lượng cao và các tính năng khác cho người dùng ở bất cứ đâu có kết nối Internet mà không có VPN hoặc các gi ải pháp c ần thi ết khác của dịch vụ thứ ba. Sử dụng mạng của bạn hiệu quả hơn Sử dụng các giải pháp tích hợp cho phép điều khiên, kiểm soát các cuộc gọi ̉ để giới hạn các Microsoft Lync Server voice và các lưu l ượng video trong h ệ thống mạng hạn chế cho phép đảm bảo chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Triển khai với tinh săn sang ́ ̃ ̀ Tận dụng các tùy chọn khả năng phục hồi dữ liệu trung tâm và các sản phẩm Branch Applicance Survivable từ các đối tác của Microsoft để cung cấp thông tin liên lạc bằng giọng nói với tính sẵn sàng cao nhất. Hỗ trợ một nơi làm việc an toàn hơn Sử dụng Microsoft Lync Server 2010 nâng cao 9-1-1 với bên thứ ba các dịch vụ định tuyến để tự động cung cấp vị trí của người dùng trong thời gian cuộc gọi khẩn cấp và đáp ứng yêu cầu quản lý tai Bắc Mỹ. ̣ Di chuyển vào đúng thời điểm
 16. Tối đa hóa lợi nhuận đầu tư và giảm thiểu sự gián đoạn bằng cách tích h ợp thoại doanh nghiệp với cơ sở hạ tầng IP PBX của bạn bằng cách sử dụng các tùy chọn công nghệ thông qua Microsoft Unified Communications Open Interoperability Program. ́ ̣ Tinh di đông Di động là một cách sống cho các chuyên gia kinh doanh ngày nay. Microsoft Lync Server 2010 làm cho giao tiếp dễ dàng hơn và hấp dẫn hơn cho người sử dụng điện thoại di động bằng cách cung cấp các trải nghiệm phong phú về truyền thông hợp nhất trên máy tính xách tay, trình duyệt, điện thoại, và điện thoại di động. Kết nối từ bất cứ đâu Sẵn sàng kết nối và kinh doanh bên ngoài văn phòng, gần nh ư b ất c ứ n ơi nào có kết nối Internet, không cần đến sự có mặt của các thiết bi phần cứng VPN hoặc các thiết bị chuyên dụng cần thiết. Các trải nghiệm kết nối Sử dụng một máy tính xách tay máy tính cho m ột trải nghi ệm Lync hoàn h ảo bên ngoài văn phòng. Ngoài ra, bất kỳ điện thoại cùng với các trình duy ệt có thể cung cấp một hội nghị đa phương tiện tại chỗ và các trải nghiệm nhanh nhất cho phép nhắn tin tức thời. Microsoft Lync mobile mở rộng danh sách địa
 17. chỉ toàn cầu – Global Address List (GAL) hỗ trợ : danh sách liên l ạc, tin nh ắn tức thời, và khả năng tham gia hội nghị cho người sử dụng điện thoại thông minh di động. Người dùng Lync hoàn toàn có thể linh động chuyển các cuộc gọi, các hội nghị âm thanh từ các thiết bị như PC, Laptop sang một chi ếc máy di động mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào để mà ng ười dùng Lync có th ể linh động hơn trong kinh doanh. Giai quyêt vân đề nhỡ cuôc goi ̉ ́ ́ ̣ ̣ Sử dụng Microsoft Lync 2010 chuông sẽ đông loạt báo khi có cuộc gọi đến ̀ trên tất cả các thiết bi của bạn như điện thoai di dộng, điện thoai nhà, hoặc số điện thoại bạn thêm vào trên máy tính. Group Chat Cải thiện giao tiếp và chia sẻ thông tin qua các nhom ́ Microsoft Lync 2010 Group Chat cho phép người dùng tham gia vào các cuộc thảo luận về các chủ đề mà họ quan tâm. Nôi dung của các cuộc đàm thoại ̣ đã qua được lưu trữ để các nhóm có thể xem lại các cuộc th ảo luận ngay c ả khi người dùng đang tham gia vao nhom chat tại cac th ời điểm khác nhau. Trò ̀ ́ ́ chuyện nhóm tăng cường truyền thông, để làm việc với nhau hiệu qu ả. Người dùng có thể thấy các thành viên hiện đang trực tuy ến ở bất c ứ phòng chat cùng với tình trạng hiện diện của họ và bắt đầu một cuộc trò chuy ện trực tiêp với họ. Thông qua khả năng liên kết Microsoft Lync 2010 , bạn cũng ́ có thể thiết lập liên kết các phòng chat để đối tác kinh doanh, khách hàng và nhà cung cấp có thể tham gia thảo luận nhóm được chia sẻ. Chia sẻ nôi dung ̣ Microsoft Lync 2010 Group Chat hỗ trợ nhiều loại nội dung để bạn có th ể chia sẻ các thông tin chính xác với các đồng nghiệp một cách dễ dàng. Các lưu trữ về nội dung cua Group Chat là một công cụ quản lý mạnh mẽ thông ̉ tin cho các tổ chức. Khi người dùng bât kỳ đăt câu hỏi trong nhom chat, tất c ả ́ ̣ ́ những người hiện đang là một phần của cuộc thảo luận có thể thây các câu ́ trả lời của các chuyên gia về câu hoi đo. Bất cứ ai sau này tham gia các cu ộc ̉ ́ thảo luận cũng có thể xem lai cac thông tin, tài liệu lưu trữ trước đo. ̣́ ́
 18. Quản lý thông tin trong Group chat Tính năng Group Chat cho phép người sử dụng thương xuyên cập nh ật được các vấn đề mà mình quan tâm. Người dùng có thể tùy ch ỉnh cac thông bao v ề ́ ́ bài viết mới thông qua thanh tác vụ nhấp nháy, âm thanh, hoặc ở cửa sổ đâu ̀ tiên của màn hình. Cac thông báo ưu tiên được thiết lập mặc định hoặc tùy ́ chỉnh cho mỗi phòng chat. bộ lọc do người dùng định nghĩa cho phép người dùng chọn lựa theo tiêu chí, chẳng hạn như s ự kết h ợp c ủa t ừ khoá ho ặc các tin nhắn từ những người cụ thể, và được chủ động thông báo khi những thông điệp được đưa lên. Nên tang ứng dung mở rông ̀ ̉ ̣ ̣ Các giải pháp Truyền thông hợp nhất của Microsoft được hỗ trợ bởi ph ần mềm, giup nó dễ dàng hơn trong viêc thêm và tùy chỉnh các tính năng truy ền ́ ̣ thông so với các hệ thống dựa trên phần cứng. Microsoft Lync ™ Server 2010 sẽ mang lại tầm nhìn của một nền tảng truyền thông mở rộng đầy đủ một bước gần hơn với lập trình ứng dụng đơn giản hóa giao diện dựa trên các tiêu chuẩn công nghệ. Nền tảng mới cho người dùng Viêc truyền thông trong ứng dụng của bạn được dễ dàng hơn bao giờ ̣ • hết với Microsoft Lync 2010 SDK mới nhất, cung cấp các control Visual Studio trong .NET Windows, Presentation Foundation (WPF) và Silverlight. Điều này giup ban nhúng Microsoft Lync UI vào ứng dụng của riêng bạn dễ ́ ̣ ̀ dang. Nhiều phương thức mạnh mẽ hơn, mở rộng giao tiếp Microsoft Lync • dùng Lync Conversation Extension Window, có thể hiển thị thông tin về cuộc hội thoại của bạn, thêm công cụ kiểm soát cuộc gọi, hoặc thêm các ch ức năng như dịch vụ dịch thuật. Tăng cường phối hợp các ngữ cảnh với cac liên kết cho phép bạn ch ạy ́ • các ứng dụng ngay từ Lync và cho phép người dung tham gia nhanh chóng ̀ thiết lập bối cảnh cuộc gọi.
 19. Xây dựng các trải nghiệm người dùng của chính tổ chức với. NET • bằng cách sử dụng Microsoft Lync 2010 Managed API nới, và xây dựng các trải nghiệm người dùng của riêng bạn để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp hoặc tổ chức cụ thể. Nền tảng mới cho máy chủ Hệ điều hành hỗ trợ cho các trung tâm liên lạc phức tạp ho ặc các k ịch • bản bàn trợ giúp như IVR, ACD, và Call Recording-cũng như Web chat, hôi ̣ nghị và các ứng dụng chia sẻ, giới thiệu bởi Microsoft API Quản lý Truy ền thông Hợp nhất 3,0 (UCMA 3.0). Truy cập tất cả UC-cho phep kich hoat dịch vụ từ bất kỳ điện thoại với ́ ́ ̣ • một man hinh đăng nhập duy nhất để kích hoạt các kịch bản như k ết n ối v ới ̀ ̀ cuộc họp trực tuyến của bạn thông qua một lệnh đơn gi ản, ki ểm tra danh sach công viêc trong SharePoint, hoặc kiêm tra e-mail trong Exchange, tất cả ́ ̣ ̉ chung đêu trong cùng một giao diên duy nhât. ́ ̀ ̣ ́ Các nhà phát triển có thể sử dụng các công cụ như Visual Studio và • Microsoft .NET Framework để lập trình, xây dựng mô hình dịch vụ truy ền thông mạnh mẽ các giải pháp, mà không cần ph ải là m ột chuyên gia công nghệ. Khả năng tương tac ́ Web Chat Cho phép tất cả những khách hàng không sử dụng Microsoft Lync để vẫn có thể liên hệ với bạn thông qua trình duyệt, và để cho họ t ương tác v ới các nhân viên đang sử dụng Microsoft Lync. Các robot tự động trả lời các truy vấn Trả lời các truy vấn đến web chat qua các robot tự động. Interactive Voice Response (IVR) Interactive Voice Response (IVR) hệ thống các doanh nghiệp có thể ti ết ki ệm tiền bằng cách loại vai trò cua cac nhân viên trực để thay vào đó là viêc trả ̉ ́ ̣ lời tự đông cac câu hỏi thông thường. ̣ ́ Giao tiếp chỉ với nhâp chuôt ́ ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2