intTypePromotion=1

Module Tiểu học 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép - Nguyễn Thanh Thủy

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
150
lượt xem
17
download

Module Tiểu học 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép - Nguyễn Thanh Thủy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép giúp giáo viên hình thành cho học sinh một số kĩ năng tổ chức hoạt động học tập và kĩ năng học tập, nêu được những đặc điểm học tập của học sinh trong lớp ghép, chỉ ra những cách để giúp học sinh tự biết đánh giá,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Tiểu học 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép - Nguyễn Thanh Thủy

 1. 93 | p Ðhg píl ë hnis cäh ohc pËt cäh cøhc æT 5 HT ELUDOM ỶUHT HNAHT NỄYUGN
 2. 5 HT ELUDOM | 04 .GL móhn oeht c h y d c hc t hcác c uêN — . hn móhn oeht c h y d c ht hnìh gnort SH àv VG a c h nauq i m c hcít nâhP — .GL c h y d gnort móhn oeht p t c h òrt iav c hn cáX — cứht nếiK .1 : ht óc nêiv c h ,yàn eludom gnox c h ihk uaS ỂHT ỤC UÊIT CỤM .II .p l c p t c h c l gn n gn hn hnis c h ohc gn d yâx c c hcíT — .GL gnort gn hnis ,t oh hnil p t c h c hc t c iv gnort o t gnás hnít n ih hT — .GL gn rt iôm gnort )móhn oeht c h àv nâhn ác( p l c p t c h c hc t t t ib SH púig c b các hnàh c hT — .GL gnort gn t oh các a c p t c h p n n n gn d yâx c iv i v i u c uêy i ol gn t cát oahT — .áig hná t t ib hnis c h púig hcác gn hn ar hC — .móhn oeht c iv màl ihk gnort àv c h iàb u c nêihgn ihk gnort i h uâc t t ib SH púig hcác s t m t ôM — .GL gnort SH a c p t c h m i c gn hn c ar uêN — : ht óc c h i gn púiG GNUHC UÊIT CỤM .I UÊIT CỤM .B .i n ih i h ãx gnort gn rt nauq t r yàn u i .i t us c h t gn n hk àv neuq ióht hnàht hnìh SH púig nòc ,ar iàogN .GL gn rt iôm gnort c h iàb uq u ih óc c hc t VG i gn ohc n ik u i o t ,)p l c p t c h( nâhn ác c h gn n k àl t ib c , hn móhn gnort p t c h gn n k ,p t c h hcác t ib SH púiG .SH ohc c h hcác hnàht hnìh c h p c — c h u iT p c i v i gn rt nauq c s t h màl c iv àl yâ .p t c h gn n k àv p t c h gn t oh c hc t gn n k s t m SH ohc hnàht hnìh nêiv oáig púig péhg p l gnort hnis c h ohc p t c h c hc T eludoM NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 14 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT .p t c hp v m ihn gn hn t yuq i iG — .n ig n v m ihn gn hn t yuq i iG — :nâhn ác p t c h àv hn móhn oeht p t c h a c m i c v t ôm gn b gnort t c iah oàv a yâ i d uâc các n hc a l VH )b .cáhk hnìrt móhn t m i v c iv màl n b gna VG ihk hnìrt móhn các SH a c p t c h ìrt yud hcác s t m ar uên VH )a ỏhn móhn oeht cọh yạd cứhc ổt gnort nêiv oáig aủc òrt iaV :1 gnộđ tạoH ỎHN MÓHN OEHT CỌH YẠD CỨHC ỔT GNORT HNIS CỌH ÀV NÊIV OÁIG AỮIG ỆH NAUQ ,PÉHG PỚL CỌH YẠD AỦC ÒRT IAV 1 gnud iộ N GNUD IỘN .C .GL c h y d gnort móhn oeht p t c h c hc t c ht hnìh các gn d n v t oh hnil ,gn hC ộđ iáhT .3 .GL móhn oeht p t c h gn t oh gn hn c k t ihT gnăn ĩK .2
 4. 5 HT ELUDOM | 24 .hnìm aủc nếik ý hnỉhc nàoh ểđ yâđ iớưd nit gnôht gnữhn cọĐ ........................................................................................................................ :p t c h SH hcíht hcík ,nêiv gn — ........................................................................................................................ :t t y d ig hnàh n it — ........................................................................................................................ :t t uq t k óc c iv màl yàgn t m ohc b n uhc — ........................................................................................................................ :t t c h p l t m hnàht hnìm a c GL gn d yâx — .GL y d VG i gn i v i gn rt nauq t ib c gn r ohc hnìm àm c iv gnôc gn hn êk t il VH ?cáhk i gn ohc c h y d oáig ôc ,y ht hn màl c hcíht me rT — ?yagn c gn d pá ht óc iác gn hn c h hcíht me rT — ?uahn i v c h hcíht me rT — ?c gnúhc a c p t c h c iv íl n uq t ht gnôhk me rT — ?hnìm a c p t c h c iv íl n uq t n l i gn hn màl hcíht me rT — ?t m c iv gn t k n c o b hc VG hcíht me rT — :yâ i d oàn n ik ý gn hn i n hp àv oàn n ik ý gn hn i v ý gn n B .a hc c h u it SH a c íl mât u ih ã hnìm mex art m ik t VH )c ........................................................... — ........................................................... — ........................................................... — ........................................................... — nâhn ác p t c h m i c hn móhn oeht p t c h m i c nâhn ác pật cọh àv ỏhn móhn oeht pật cọh hnás oS .gnảB .gnuhc hcí c m ohc v m ihn i u oeht SH — .nâhn ác hcí c m ohc v m ihn i u oeht SH — .uahn n l i h c h ,uahn púig SH — .uahn i v c iv màl cát p h SH — .èb n b i v p it oaig óc SH — .c iv màl t SH —
 5. 34 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT .n it ut hcác t m ón gn d m l c oh c ht hnìh hcác t m hn móhn gn d s hnárt n c VG gnoS . uq u ih óc c c hcít c h y d páhp gn hp t m àl ioc c SH ohc móhn gn t oh c hc t c iv ,GL c h y d gnort ,i l móT .n h nit t ,táb t oh ,n d hn m nên rt me các ,n irt táhp àv l c b c áig hná t gn n k ,c ht n hn gn n hk ,p it oaig m ihgn hnik óc s SH ,móhn gn t oh gn hn auQ .gnuhc v m ihn hnàht nàoh uahn púig ,uahn a c c iv gnôc n mât nauq s me các ,móhn a c gnuhc hcít hnàht ìv ,n h gn rt nauQ .móhn a c gnuhc uq t k o b m nâhn ác gn t a c c iv gnôc íl n uq ,iõd oeht gn c móhn gnort cáhk nêiv hnàht các i ht gn ,hnìm a c v m ihn hnàht nàoh gn g c me gn t y cúht s móhn c a c gnuhc hcít hnàht oàv póg gnó v m ihn óc nâhn ác i m , hn móhn các gnort uahn gnùc p t c h , t hT .nâht n b a c gn n hk oàv nit t mêht ,hnìm hn gn hk n d hn m me các i l n uht t d p t c b àl s yàn gn rt iôM .móhn gnort c s a v v m ihn gn hn oaig c SH u n gn hnìb h nauq i m gn hn nêrt a d èb n b gn rt iôm ,ab hT .n h hnàht gn rt c s me các àl uq t k àv n ul p l , hgn yus hcác c c h me các ;n h c gn c àv táx c c s n hn uht ã me các àm c ht n ik ó od ,i gn i m a c m ihgn hnik s aihc ,nit gnôht gn hn v uahn i v n ul o ht n ik u i óc SH ,móhn gnort c iv màl ,iah hT .móhn c a c gnuhc uq t k i v nêl n l y ht s móhn a c nêiv hnàht i m hníhc ,a n n H .cáhk hnìrt móhn ohc y d gn ig gnud i n gn hn n v n rt t yuq i ig naig i ht hnàd ht óc VG , ht hn àv n h uâl ,n h p t c hp v m ihn gn hn ,p t iàb gn hn màl gnùc SH ohc oaig ht óc VG ,hcí hc óc hcác t m hnàht hnìh àv n hc a l c móhn u N .SH móhn t m a c c l gn n àv hn m c s cáht iahk ht óc ón od l gnêir SH gn t a c n ih c ht gn n hk n h oac móhn a c c iv màl gn n hk ,t hn hT .GL c h y d gnort gn rt nauq t ib c òrt iav óc hn móhn c h y d , ht ìv hníhC .c iv màl gnùc p it c rt VG óc gnôhk hn c nàoh gnort p t c h ìrt yud ht óc p l t m gnort hnìrt móhn các SH ohc m o b u y t iht n ik u i àl SH a c p l t p t c h gn n hk yuh táhp àv gn d yâX .p l gnort óc hnìrt móhn các c t t ohc p it c rt y d gn ig ,n d gn h cúl t m gnùc ht gnôhk VG i gn ,y v ì V .uahn cáhk hnìrt móhn các SH ohc p t c h c hc t v m ihn óc VG ,GL gnorT — IỒH NẢHP NIT GNÔHT
 6. 5 HT ELUDOM | 44 GL nêiv oáig a c gn t oH .me các a c gnêir m i nauq ,n ik ý oeht áig hná àv hcíht i ig ,téx n hn gn hn ar a , hgn yus SH hcíht hcík me các hníhc a c t c ht àv m ihgn hnik àl t ib c ,c ht gn s c uc gnort gn uh hnìt ,gn t n ih gn hn c àv oáb ,hcás gnort úhp gnohp u il t ,nit gnôht n ugn gn hn gn d s n c VG .uahn i v c h gnùc yah n ul hnart ,n yuhc òrt i ub gn hn gnort èb n b t u ihn t r c c h ht óc me các àm n l i gn yah oáig y ht t c h hc gnôhk rT .gn s c uc gnort gn uh hnìt các gnort ,gn t oh gn hn gnort t c h ht óc me các ,n h gn rt nauq àm ,oáb ,hcás gnort t c h hc gnôhk rT .i hc iuv me các àm i n gn hn àv àhn c àm c h gn rt hc gnôhk ,gn uh hnìt i m àv cúl i m ,i n i m ar n id rt a c p t c h hnìrt áuQ .gnêir c ht n ik uht p it c m óc rt a i m ,ó oD .uahn cáhk c v hn l các àv uahn cáhk gn t oh gn d gn hn i v i uahn cáhk gn n hk àv m ihgn hnik gn hn óc rt a i M .úht hcíht y ht rt àm gn t oh các gnort àv hnàh c ht gn t oh gn hn gnort oac uq u ih óc hn SH a c p t c H .hnauq gnux gn s c uc oàv p hn àoh n ul p l , hgn yus hcác àv ión i l gn hn , hc c ,iv hnàh gn hn c h c n c nòc àm yàgn gn h gn s c uc gnort gnúhc gnùd ht óc náot hnít t ib , hc c h c n c hc gnôhk me rt ,n h gn rt nauQ .óc ã me các àm c ht n ik ohk i v c h i m c ht n ik gn hn a ig h nêil i m c p l t iht SH u n uq u ih óc s c h y D .ó c rt p t c h àv gn s m ihgn hnik gn hn s c nêrt gnêir c ht n ik ohk óc u SH i m àv gn ht hcác t m c ht n ik uht p it gnôhk me rT c h u it hnis c h a c p t c h m i c àv i ut a l íl mâT
 7. 54 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT .me rt c d oáig p ihgn s gnort hnìm a c gn n hk yuh táhp c àv m ihn hcárt óc u i gn i m c h y d hnìrt áuq oàv aig maht gnùc gn l c l các n uc iôl hcác mìt yãh VG .SH me các hníhc àv SH m ahc ,p ihgn gn n b các :hnìm a c gn t oh gn rt iôm gnort púig rt s y ht mìt ht óc VG gn hn gnàd d gnôhk c iv gnôc t m àl GL c h y D .uahn cáhk c iv màl m ihgn hnik gn hn c c h SH uahn cáhk c h y d c hc t c ht hnìh các gn d s ý úhc nên VG .móhn a c gnuhc gn t oh các gnort t t iht n c gn n k các u ihn t r c c h ht óc me các a n n h àv n h p t c hp v m ihn gn hn t yuq i ig uahn gnùc ht óc me các ,móhn gnort ìv i b n l t r c d oáig a hgn ý óc hn móhn oeht p t c h gn r hn nên GL y d VG ,nêihn yuT .t m óc gnôhk VG ihk p l c p t c h cáhk móhn các SH ohc c oh TN gn t ohc yah p l c ohc p it c rt y d hn uahn cáhk c h y d c ht hnìh các c hc t i hp VG ,GL c h ig t m n ihk u i ?yàn gn t oh hnàht nàoh uâl oab n c SH • )páhp gn hp àv c hc t hcáC( ?n h t t yàn gn n k yah c ht n ik gn hn c h SH oàn ht màL • )uêit c m( ?yàn iàb gnort ìg iác c m n i hp n c TN các SH • :c h iàb hc oh k n os cúl gnort i l rt n c VG i h uâc ab óC .cáhk iàb yah cáhk móhn n h yàn iàb yah yàn móhn n hnìm a c mât nauq s t ht gnôhk GL y d VG .uahn cáhk TN các ohc ar t ã uêit c m gn hn n t c c hcít gn t oh p l gnort SH c t t túh uht uhp gnôc hcác t m c h iàb hc oh k gn d yâx i hp VG i h iò GL c h y D .uahn púig àv uahn n l i h c h , s aihc c u c uhn óc nôul àv uahn i v t iht nâht h nauq óc SH me các àm gn rt iôm t m hnàht hnìm a c c h p l c hc T .t r õr hcít hnàht óc a hc àv n d hn m u iht me các i v i t ib c ,hnìm a c nâhn ác m ihn hcárt hn gn c gn n hk n irt táhp àv n ih ht i h c óc SH i m àm gn rt iôm t m hnàht hnìm a c c h p l c hc T :ý úhc n c VG .t iht n c gn s m ihgn hnik gn hn uahn c c h àv n h nit t me các màl s uahn n l y c nit àv m ihn hcárt s c nêrt p it oaig àv c iv gnôc gnort h nauq i m gn hN . hn uht i h ãx t m hn gn d a hnít óc GL gn rt iôm , ht ìv hníhC .uahn cáhk p t c h v m ihn àv m ihgn hnik gn hn óc ,uahn cáhk hnìrt àv i ut a l các SH gn hn m g oab GL
 8. 5 HT ELUDOM | 64 ................................................................................................................... VG .c iv màl gnùc uahn hn c hn ,c nô ht gnôhk / ht óc SH • ................................................................................................................... VG .uahn i v c c iv màl cát p h ht gnôhk / ht óc SH • ................................................................................................................... VG .móhn a c c iv gnôc íl n uq ht gnôhk / ht óc SH • ................................................................................................................... VG .móhn gnort nâhn ác gn t ohc v m ihn gnôc nâhp t ht gnôhk / ht óc SH • .hnìm a c n ik ý ar a àv yâ i d uâc các ht gnôhk c oh ht óc t các n hc a l VH )b ................................................................................................................... VG ................................................................................................................... VG ................................................................................................................... VG .)uahn i v n ul o ht VH , ht óc u n( móhn oeht p t c h SH n d gn h ,c hc t i gn àl VG :m i nauq ohc hcíht i ig hnìm a c n ik ý ar a VH )a ỏhn móhn oeht cọh yạd gnort hnis cọh àv nêiv oáig aữig ệh nauq iốM :2 gnộđ tạoH .GL c h y d c hc t c iv gnort uahn i v cát p h àv rt h gnùc at gnúhc hnìm a c n ik ý , hgn yus gn hn p ihgn gn n b các àv iôt gnúhc i v s aihc yãh n b ,GL c h y d v u nab t ib u ih gn hn óc ã n B .c h y d gn l t hc oac gnân àv n it i c n ik gnás gn hn óc gnêir ión GL y d VG ,gnuhc ión VG các hcíhk n yuhk nôul o t oà àv c d oáiG B a c hn yuq ,hcás hníhc àv c h u it hnìrt gn hC ,nêihn yuT .y d hnìm p l gnort TN các a c hnìrt gn hc àl t ib c àv c h u it hnìrt gn hC gn v m n i hp c ub VG , ht ìv hníhc àv íl páhp hnít óc i h iò t m àl ar t c ã c d oáig uêit c m gn hn n t hnìm a c SH me các púig c h y d c hc t m ihn hcárT . VG i gn a c GL gnort c h y d c hc t t c ht gnort t oh hnil àv o t gnás hnít hcíht hcík a v ,GL y d VG i v i oac u c uêy ar t a v ó u i .p l gn t oeht n os nêib c aohk oáig hcás àv hnìrt gn hc gn ht h gnuhc gn d s gna n v GL c h y d ,yan n ohC
 9. 74 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT .SH a c hcác nâhn n irt táhp s i v i móhn gn t oh a c gn d cát yuh táhp ý úhc gnôhk àm cáhk hnìrt móhn i v c iv màl naig i ht óc ht óc páhp i ig hn ón mex hnárt gn hn hn móhn oeht c h y d c hc t c ht hnìh gn d s ý úhc n c VG , t c ht gnorT .móhn gnort t t c iv màl àv t oh hnis gn n hk óc me các p t c hp n n ig n t móhn gnort c iv màl gn n k gn hn p l gnort SH ohc n d gn d yâx hc oh k óc i hp VG , ht ìv hníhC .SH i v i n l t r c d oáig gn n hk óc nòc àm ,p l gnort nâhn ác yah cáhk hnìrt móhn các i v p it c rt c iv màl n ik u i óc VG péhp ohc ón ìv hc gnôhk ,GL c h y d gnort gn rt nauq t r a hgn ý óc yàn c ht hnìH .SH a c p l c p t c h gn t oh c hc t c ht hnìh t m àl yâ .p t c h v m ihn gn hn n ih c ht me các me 7 n 2 m g hn móhn các hnàht GL gnort yah hnìrt gnùc móhn gnort SH aihc nâhp VG àm c h y d c hc t c ht hnìh àl hn móhn oeht c h y D hn móhn oeht c h y D IỒH NẢHP NIT GNÔHT .hnìm aủc nếik ý hnỉhc nàoh àv yâđ iớưd nit gnôht cọĐ ................................................................................................................... VG .móhn gnort nêiv hnàht các a ig gn t b gn hn p g ht gnôhk / ht óc SH • ................................................................................................................... VG .móhn gnort c iv màl gna ihk i iôrt ã naig i ht y ht n hn ht gnôhk / ht óc SH •
 10. 5 HT ELUDOM | 84 .a i t n irt táhp c nâhn ác a c c l gn n ,móhn gn t oh auq gnôhT .n b a c àv hnìm a c p t c h v m ihn n nauq nêil óc n v gn hn v m ihgn hnik s aihc àv i oart c me cáC .uahn a c n ik ý ehgn gn l i h c óc móhn gnort nêiv hnàht cáC .mât nauq gna móhn àm n v gn hn v hnìm l c b c móhn gnort SH gn T .uahn n l i h c h c SH ,móhn oeht c iv màl ihk ,gnôc iht i gn a c òrt iav i V .SH a c m ihn hcárt c ht ý oac gnân áig hná àv n hn ihg c n c nâhn ác a c àv móhn a c gn t oh uq t K .c t nêil ar n id àv i n iôs c móhn các a c gn t oh móhn i m gnort v m ihn gnôc nâhp SH ohc ý i g ht óc VG ,móhn các ohc p t c h u ihp oaig ihK .t iht n c s c ht a hc me các ihk VG a c p iht nac gn hn i b i hp ihc b gnôhk àm hnìm a c móhn gnort gn t oh íl n uq àv gnôc nâhp ,c hc t t ,p l c gn t oh SH i h c ar o t n c VG ,móhn n ul o ht uq t k gn hn c t SH púig .c iv màl me các hcíhk n yuhk ,nêiv gn yah púig i hp t iht n c ihk oàn móhn t m óc àv móhn các gnort ar n id gn t oh tás nauq v m ihn màl VG .t iht n c y ht me các ihk púig rt gn hn hn gn c móhn a c gn t oh áig hná hcác õr uên àv hnàh n it hcác ý i g ,gnàr õr v m ihn gn hn móhn các ohc ar a VG .móhn các a c n ih c ht naig i ht n ik d àv u i t hnàh n it hcác n hc a l , v m ihn các i v gn gn t móhn các hnàht hnìh ;móhn các ohc v m ihn gn d yâx ,i t t n c hcí c m gn hn hn cáx n c VG i gn ,gn t oh móhn các ohc n d gn h ,c hc t i gn a c òrt iav i V .me các c s i v a v móhn a c v m ihn gn hn p l c t yuq i ig ohc oaig VG c SH u n c d oáig gn d cát yuh táhp s c ht hc p t c h móhn ,y ht ohc t c hT .móhn gn t oh các gnort SH a c gn n hk v hnìm a c c ht n hn i l m ihgn m ik nêyux gn ht i hp VG ,cáhk t M .n h t t t m yàgn móhn gnort c iv màl gn n hk óc me các p t c hp n n ig n t c iv màl gn n k gn hn SH ohc n d gn d yâx hc oh k óc n c VG ,ó oD .SH a c móhn oeht p t c h gn n k các oàv u ihn t r c uht hp nòc ó òrt iav ,nêihn yuT .ó àhn àot gn d yâx i gn gn hn àl SH nòc ,àhn iôgn k t iht i gn hn hn móhn oeht p t c h c hc t c iv gnort VG a c òrt iav gnud hnìh ht óC .c h i gn ohc c c hcít àv p l c ,gn hc p t c h hnìrt áuq c hc t àv k t iht i gn a c òrt iav m ihn m i hp y d i gn i h iò ón od c c hcít c h y d páhp gn hp t m hn mex c hn móhn oeht c h y D
 11. 94 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT ?aik ht oas i T ?yàn ht oas i T ?ìg noc àl aiK ?ìg iác àl yâ : hn i h uâc gn hn hnauq gnux i gn gn hn , m b i h gn ht gnúhC .i h uâc t nôul i gn àl ã ión c h i m ihk t yagn rt a gn r t ib at gnúhC IỒH NẢHP NIT GNÔHT .hnìm aủc nếik ý hnỉhc nàoh àv yâđ iớưd nit gnôht cọĐ .c h i gn i v i p t c h gnort i h uâc t c iv a c òrt iav v hnìm a c t ib u ih gn hn ar ihg VH )b ?oàn p h gn rt gn hn gnort i h uâc t me cáC — ?ìg n v gn hn v i h gn ht me cáC — ?gnôhk c h ig gnort i h uâc t yah óc n b p l SH — :t ib ohc àv hnìm a c c h p l v i l hn VH )a pật cọh gnort iỏh uâc tặđ cệiv aủc òrt iaV .1 cọh ểđ iỏh uâc tặđ hnis cọh púig hcác uểih mìT :3 gnộđ tạoH
 12. 5 HT ELUDOM | 05 pật cọh gnort iỏh uâc tặđ hnis cọh hcíhk nếyuhK .2 .hnìrt gn hc hk nôuhk iàogn ar t v c ht n hn u c uhn nãm ohT — . t c ht i v c h ã c ht n ik a ig ,aik c ht n ik i v yàn c ht n ik a ig n uht uâm àl ht óc ,n uht uâm gn hn ar n ih táhp SH • .c h iàb gnort ó oàn n v t m v ias u ih c oh y a hc u ih SH • :ihk hnis y n gn ht c m c hT .pá i ig n c c m c ht gn hn t yuq i iG — .màl i hp v m ihn õr u iH — .t ib n um àv t ib a hc h u i gn hn u ih mìT — : i h uâc t c h i gn ,p t c h gnorT .n h c ht n ik u ihn c n hn uht àv c s uâs t ib u ih gn c rt ,y v od àv p t c h gnort gn h hn gn n hk , rt a c yud t c c hcít hníT — . n v n ih táhp gn n hk óc me cáC — .me các a c áhp máhk ,iòt mìt ,t ib u ih oahk táhk S — :n ih ht àl i h uâc t me các ihK .cáhk i gn ohc àv hnìm ohc i h uâc t yah àl m i c óc gn ht uq u ih p t c h i gn gn hN .p t c h gnort hnahn b n it SH púig t u y t m àl gnú i h àv i h uâc t hcác t iB .i h uâc t rt hcíhk n yuhk àv i h c o t ý úhc a hc VG gn rt od i h uâc t i gn àl n h i l rt i gn àl gn ht me cáC .me các gnùc n yuhc ión àl n h ehgn ohc ión VG c gn ht me các ,gn rt nòC .me các m ahc a c”i oht i cát i “ àl rt àhn ihk od àl nâhn nêyugN .n h tí i h rt ,gn rt n ihk ,nêihn yuT .i h uâc t c iv a c hn m c s c c h rt i n àl hnì aig ,y v hN .hnauq gnux i ig ht áhp máhk ,u ih mìt gnúhc hcác àl i h uâc t . rt a c c ht n hn gn n m it àv òm òt s t gn hc ó u i .”! ht m l i h àm ìg i H“ :nêl t ht i hp n l i gn cúl óc c m n u ihn i h gnúhC
 13. 15 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT .i h uâc t i gn àl n h i l rt i gn àl neuq gn ht me các ,i h uâc t SH hcíhk n yuhk ý úhc gnôhk VG các ì V ?i h uâc uên tí gn ht SH c h p l gnort oas ìV IỒH NẢHP NIT GNÔHT .hnìm aủc nếik ý hnỉhc nàoh àv yâđ iớưd nit gnôht cọĐ ?oàn ht íl x s n b ìht n b àl u N — ?nêrt VG a c iáht v ìg téx n hn óc n B — .”i h i hp gn c àm ht óC ?à c iàb c h gnôhK“ :ión àv hnìm c b ar t ã yàn VG .iàb c h gnôhk ã me c rt môh àl õr t i h uâc , VG i h hnis c h t m ,c h ig gnorT ?yàn gn uh hnìt c rt oàn ht hn íl x n B . i c p l c màl "n gn gn" v óc i h uâc t m n b i h SH t m ,c h ig gnorT :uas gn uh hnìt gn hn ohc t yuq i ig hcác ar a VH )b ?gnôhk i h ihk i gn n gn óc SH — ?oas ar SH a c i h uâc t hcáC — ?ìg hcí c m óc gn ht SH a c i h uâC — ?)c h gnùc n b các yah VG( p l gnort ia i h gn ht SH — ?ar a c SH a c i h uâc uêihn oab óc ,c h t it 1 gnort gn hT — :uas i h uâc các ohc i l rt uâc gn hn t t mót ihg àv y d ã hnìm p l các v i l hn VH )a
 14. 5 HT ELUDOM | 25 — — — .i h uâc t gn n k n irt táhp SH púig uq u ih óc hcác ab ar a VH )b ?i h uâc uên ihk c m gn ht n b a c SH i l gn hN :uas i h uâc i l rt VH )a iỏh uâc tặđ hcác tếib SH púiG .3 .n ik u i óc ihk cáhk p d oàv i l rt s SH n h ht óc VG ,c h t it a c naig i ht n gn h hn s yagn i l rt u n ,SH a c i h uâc gn hn i V — .n yuhc auq ohc i l rt hnárT .cáhk p d t m oàv i l rt mêht u ih mìt i r ”hnib nãoh“ hcác t ib n c VG ,yàn p h gn rt gnorT .c i l rt a hc ìv gnút gnúl VG màl SH a c i h uâc gn hn óc ihk iô — .u b èd yah iab êhc c gnôhk VG i t yut ,yah gnôhk c oh gnú gnôhk i h uâc c rT + .gnú t r n v n ih táhp mE .yah t r me a c i h uâC :D V .i gn nehk n c yah àv gnú i h uâc c rT + :àl VG a c iáhT .gnôhk ht óc c oh gnú ht óc ó i h uâc ,i h uâc uên SH ihK — ?oàn u ib táhp s oàn n B + .me a c n ik ý hc gna n b các àv ôC + ?n b các àv ôc i h n um ìg u i óc me hn hnìH + . l hcíhk i l gn hn gn b i h uâc uên SH hcíhk n yuhK — .gnôhk i h n c ìg n v nòc ,a hc u ih ã me các SH i h hcác gn b i h uâc uên SH hcíhk n yuhk ht óc VG ,ó oàn n v t m gnox yàb hnìrt ihK — .oaig c v m ihn õr u ih me các púig i h uâc t me các ý i g n c VG ,SH ohc c iv oaig ihK — .nâht n b a c c m c ht gn hn yah i h uâc uên nit t n d hn m me các gn rt nauq t r yàn u i .i h uâc t t SH i h c o t àv hcíhk n yuhk n c VG
 15. 35 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT ,gn rt u ih y ht , VG àl ht óc n v gn hp i l rt i gN .n v gn hp i l rt i gn àv n v gn hp i gn iav gnó me các ,iav gnó i hc òrt i hc SH iav gnó :i hc òrT . hc noc , s noc ,t v các náo i hc òrt hnàht n yuhc ht óc gn c yàn i hc òrT :ý úhC .c uc gn ht i gn àl t v noc gnú náo àm t hn i h uâc tí óc oàn SH ."ias" c oh ”gnú “ ,”gnôhk“ c oh ”óc“ àl i l rt )p l( móhn gnort i gn i m ohc i h uâc các t ó SH u c uêy ,t v noc t m SH gn l oàv n G t v noc nêt náo :i hc òrT :SH ohc i h uâc t gn n k n irt táhp páhp n ib s t M ...?ìg màl ?oàn ht hN ?oas i T ?uâ ?ìg iáC ?iA : hn t i V gn it gnort i h t gn hn gn d s t ib ,i h uâc t n id hcác t ib SH púig ý úhc n c VG .i h n um me các u i i v p h ùhp gnôhk i l i h uâc gnud i N .i h uâc t n id hcác t ib gnôhk me các gn hn i h n um SH ihk iô :i h uâc uên hcác t ib SH púiG — .c h nôm v p l c a c t ib u ih oac gnân ó auq ,i l rt uâc ar mìt t me các p l nêrt n ul o ht ar a ht óc c oh ,p l c rt i l rt c oh ó SH ohc gnêir i l rt VG c ht óc VG ohc ar t SH od i h uâC :oáig ôc/y ht i H .i h n b óc ihk i l rt uâc hgn yus àv ehgn gn l t ib SH púig ý u l n c VG . uq u ih àv c c hcít t r p t c h móhn t gn hc ó u i .ar t móhn gnort nêiv hnàht các od i h uâc gn hn i l rt c oh i h c h i gn ihk hn móhn gnort àl t ib c ,uahn gnùc c h ihk n b i h SH :n b i H .p t nô naig i ht gnort ar n id gn ht àv n h n l SH gn hn p g yah i l rt t ,i h uâc uên T .iàb u ih ã c h i gn u ih u d àl i h uâc các c pá i ig u N .yud t n yul nèr c iv ohc t t t r hcác àl ã i l rt hcác mìt t àv i h uâc ar uên t t ib c iv nâht n B .i l rt t àv i h uâc ar uên t SH :nâht n b i H . VG i h àv n b i h ,nâht n b i h ht óc c h i gN .ìg gnud i n ,ia i h i h uâc õr u ih me các púiG — :ý úhc n c VG ,i h hcác t ib SH púig .i h uâc t hcác t ib SH a hc ó u i nêihn yuT .i h uâc t hcác c h SH u m hnìh àl VG a c i h uâc uên c iv ,c h p l gnorT :nit gnôhT .nôm nêyuhc t oh hnis i ub gnort nêrt uên n v gn hn v p ihgn gn i v i oarT )c
 16. 5 HT ELUDOM | 45 ........................................................................................................................ — ........................................................................................................................ — ........................................................................................................................ — .p t c h gnort SH a c áig hná t c iv a c òrt iav ar hc VH )a áig hnáđ ựt tếib hnis cọh púiG :4 gnộđ tạoH i l rt uâC i h uâC :gn gn t i h uâc t iv SH u c uêY .i l rt uâc n s t iv nêb t m ó gnort ,gn b t m ar a VG :i h uâc t p t SH ohc àhn v p t iàb oaiG ?n yuhc uâc a c a hgn Ý + ?n yuhc gnort t v nâhN + ?ìg iác v ión n yuhc uâc gnud i N + : d íV .ehgn gna yah c h gna n yuhc uâc v p l i t i h uâc t SH u c uêY :c h c ìg gn hn v i h uâc t ...?ìg màl óN + ?oàn ht hn ón màL + ?ón ar màl iA + ?ìg gn b màl c óN + ?ìg àl óN + :i h uâc u ihn t r óc ht óc SH ,t v i V : d í V ... s noc ,m i a ,t v nâhn ,t v :n h gn hC .n s ohc i l rt uâc t m yah c rt ohc hc t m t i h uâc t p t SH :i h uâc t p T .t hn yah i h uâc óc ia mex áig hná gnùc àv uahn i v s aihc me các ,ó uaS .n hc me các od ó oàn t v nâhn yah gn hp a c hc nauq
 17. 55 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT .áig hná t gn n K — .SH nâht n b v VG a c ,cáhk i gn a c áig hná — :oàv c uht hp áig hná T .)it t( p ht áuq c oh )i t oac t( oac áuq c oh ,nâht n b v gnú gnôhk áig hná i gn u ihn óc , t c ht gnorT áig hná t gn n k n irt táhp SH púig páhp n ib cáC .áig hná t gn n hk àv neuq ióht n yul nèR — .nâht n b oàv nit t gnòl ,p t c h c iv i v i m ihn hcárt c ht ý oac gnâN — .n um gnom gn rt àhn àm c d oáig uêit c m các i v p h ùhp ohc iv hnàh hn hc u i ó s c nêrt ,nâht n b a c b n it gn hn ,u y t m ,hn m t m gn hn c c ht n hn SH púiG — :gn d cát óc áig hná t c i V .SH nâht n b a c áig hná t àv áig hná c iv n n h gn rt úhc i hp at gnúhc i h iò áig hná páhp gn hp i m i c i V .áig hná t àv áig hná aig maht c i h c óc tí SH ,n ih c ht VG od àl u y hc yan n ih áig hná c iv gnôc ,nêihn yuT . h nauq i m các gnort hn gn c c iv gnôc gnort p h ùhp x gn h púig ó auq ,nâht n b v gnú c ht n hn i gn i m púig áig hná T .i gn i m nâht n b i v i gn rt nauq t r òrt iav óc áig hná T áig hná t a c gn d cáT IỒH NẢHP NIT GNÔHT .hnìm aủc nếik ý hnỉhc nàoh àv yâđ iớưd nit gnôht cọĐ .áig hná t SH ohc gn h p x gnaht t m àv téx n hn ihg u ihp t m gn d yâx VH )c :SH ohc áig hná t gn n k n irt táhp púig páhp n ib cáC : t u y gn hn oàv c uht hp SH a c áig hná t c i V :uas n v v p ihgn gn i v i oart VH )b
 18. 5 HT ELUDOM | 65 ...v.v me B — m cu N — hg nàb uaL — néhc m a R — àhn téuQ — ig oab a hC ihk iô nêyux gn hT c iv gnôC hnì aig púig àhn c iv màl aig maht iv hnàh áig hná t u ihP mék u Y :1 ;hnìb gnurT :2 ;i iG ,áhK :3 :úhc ihG ...v.v — n b i v n ul hnarT — i h uâc uêN — t n iD — 3 2 1 gn n K ............................................................. p L ............................................. T ............................................................................................ :hnis c h nêt H móhn n ul o ht gn n hk áig hná t u ihP .i iG :5 ,áhK :4 ,BT :3 ,u Y :2 ,méK :1 :ó gnorT ...v.v — i h uâc i l rT — i h uâc t — aohk oáig hcás c — p l i t iàb ihG — i m iàb c h ohc b n uhC — 5 4 3 2 1 gn n K p t c h p n n n àv gn n hk áig hná t SH : d í V .u c uêy oeht ut àv n v gn t oeht ut ,c b 5 gnaht c oh c b 3 gnaht gnùd ht óC .nâht n b a c iv hnàh , iáht v áig hná t SH gn h p x gnaht gnùD gn h p x gnaht gn d yâX • :uas páhp n ib các gn b áig hná t SH ohc i h c o t ht óc VG ,áig hná t gn n k n irt táhp SH púig
 19. 75 | PÉHG PỚL GNORT HNIS CỌH OHC PẬT CỌH CỨHC ỔT PÉHG PỚL HNIS CỌH AỦC PẬL CỘĐ PẬT CỌH 2 gnud iộ N .áohk i ogn gn t oh uq t k yàb gn rt i ub áig hná , hgn n v naoh nêil gnort c m t it n id u ib uq t K : d í V .áig hná n uhc gn d yâx t uahn i v c b nàb SH nên p h gn rt s t m gnorT áig hná n uhc gn d yâx t SH n d gn H • ...t uht m ,gnôc ht m hp n s ,gn oal i ub uq t k , hgn n v c m t it ,oác oáb ,màl iàb uq t k : d í V .màl ã me các m hp n s yah gn t oh gn hn v p l c oh móhn gnort uahn n l áig hná téx n hn SH uahn n l áig hná téx n hn SH • .i d p l SH a c iàb m hc nêrt p l SH c oh ,uahn a c iàb m hc SH ohc ná pá a VG uahn a c iàb m hc SH ohC • ...v.v — gn r áhP — cár nôhC — n ugn u c n hc s iG — gn c gnôc i n ál c uht túH — ý gn gnôhK ý gn iv hnàH gn rt iôm i v iv hnàh c rt iáht áig hná t u ihP
 20. 5 HT ELUDOM | 85 :àl a n cáhK hnìrt a n b các hn móhn gnort p t c H hnìrt gnùc n b các hn móhn gnort p t c H TN cáhk n b i v p t c H TN gnùc n b i v p t c H nâhn ác p t c H u ihn gnôhK u ihN u ihn t R m i c :GL gnort SH a c p t c h m i c gn hn t t mót gn d yâx VH )b .hnìm a c SH các t púig rt s n hn ) ht gnôhk / ht óc( ...GL — .SH ohc u il iàt các a c rt h s gn hn u iht ) ht gnôhk / ht óc( ...GL — .p l gnort SH các a c uahn cáhk p t c h u c uhn gn pá gn c oàn cúl ) ht gnôhk / ht óc( ... VG — .c h ig t us gnort ó oàn TN ohc p it c rt y d ) ht gnôhk / ht óc( ... VG — .p l gnort móhn các c t t ohc y d gnuhc hnìrt gn hc t m gn d s ) ht gnôhk / ht óc( ... VG — .)ó oàn móhn i v gnêir /gnuhc c iv màl( ... VG ihk óc GL t m gnort TN cáC — .)uahn cáhk /uahn hn( ...gn t oh gn hn oàv aig maht uahn cáhk TN các SH GL gnorT — .)p l hnìrt u ihn yah iah /t m( ...a c hnìrt gn hc oeht c h GL SH — .)uahn cáhk /uahn hn( ...p t c h hcít hnàht c m ,gn n hk óc SH ,GL gnorT — .)uahn cáhk /uahn hn( ... hnìrt gn hn óc GL gnort SH — .GL gnort p t c h gn rt iôm m i c õr màl uâc hnàht m hc hc oàv péhg n c ogn gnort p h hcíht t gn hn n hc VH )a péhg pớl gnort hnis cọh aủc pật cọh mểiđ cặđ uểih mìT :1 gnộđ tạoH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2