intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền với biểu hiện xuất huyết và động kinh của dị dạng động tĩnh mạch não

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

55
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền với biểu hiện xuất huyết và động kinh của dị dạng động tĩnh mạch não trình bày nghiên cứu nhằm mô tả mối liên quan giữa các đặc điểm cấu trúc mạch của ổ dị dạng động tĩnh mạch trên phim chụp động mạch số hoá xoá nền (DSA) với triệu chứng xuất huyết não và động kinh. Trong vòng 10 năm từ 1/2002 đến 8/2012 tại bệnh viện Bạch Mai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mối liên quan giữa các đặc điểm hình ảnh chụp mạch số hóa xóa nền với biểu hiện xuất huyết và động kinh của dị dạng động tĩnh mạch não

<br /> <br /> KLMNOPOQRSRTKUVWK<br /> XLYOZYO[\]^T_Z`a\bRcd<br /> eOfgfRchKij<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> klmnopRqrstpuvwopxryzop{t<br /> €tklmK|<br /> s<br /> R|<br /> ok\}<br /> okuv<br /> ~<br /> <br /> okkop<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2‚<br /> 0ƒ(+6&„…)(#;&)(†‡4ˆ?3<br /> <br /> 4+#&'("‰,(#Š@@‹I9@Œ&%&'(,!(+&Ž!"7"6"6&@"G,I‚‘"@&<br /> ?@!&%*",4(+"A#!B+@!&%C"4@<br /> 4+=-(#D(* E9E <br /> <br /> 4+=-60F""#GHI#,D(* JE<br /> JE <br /> <br /> <br /> ÉðÆÉÐØÎÆåÖÆÎÝ1ÉÆÎõÝþÉÆÇùÉÆË1ÉÆÎ8ÆåÔÉÊÆÒßÔâÆ<br /> ÒÐÝ1ÑÆÎéÆ9<br /> ÆË1ÉÆ <br /> ÆÒàÒÆÎõÙÚÉÊÆÐêÆú üöÆ<br /> ÌÉÊÆòÝÉÐÆÒÉÊÆÕÖÆÎõÝóáÆÒÐ3ÉÊÆÐßìÆÊïêÆÎõÔÉÊÆ<br /> ×óÉÐÆÒãÉÐÆÕÿÑÆÜÖÉÊÆÒÞßÆÇÅÆÇÈÉÊÆËÌÉÊÆÍÆÎÏÉÐÆ<br /> ÑÈÒÐÆÉÓÔÆÜßáÆÒÐãìÆÑàáÆÉÓÔâÆÒÐÝ1ÑÆòÐÔãÉÊÆ<br /> 9<br /> ÆÒàÒÆÎõÙÚÉÊÆÐêÆú9üöÆÄÔÆËçâÆÉÐ7ÉÆÇÈÉÊÆ<br /> ÒàÒÆì1áÆÎôÆÉÊáìÆÒÆ0áØÎÆÐáì1ÎÆåÖÆËÌÉÊÆòÝÉÐÆ<br /> ÒÞßÆÇÅÆÇÈÉÊÆËÌÉÊÆÍÆÎÏÉÐÆÑÈÒÐÆÉÓÔÆÕÖÆõØÎÆîáßÉÆ<br /> Îõ6ÉÊÆËþÆËÙßÆõßÆÒÐÝ1ÉÆÕÙÒÆËÝðáÆÎõÅöÆ5õÔÉÊÆìÆ<br /> åÉÆÒÉÊÆÒçÆÉÐÉÊÆÉÊÐÝÉÆÒ3áÆÕÝÉÆîáßÉÆË1ÉÆ<br /> åØÉÆËðÆÉÖìâÆÉÐÙÉÊÆÎÐÙÚÉÊÆÒÐÔÆÉÐÉÊÆò1ÎÆ<br /> Õá7ÉÆòÐàÒÆÉÐßáöÆÆ<br /> ÊÐÝÉÆÒ3áÆÒÞßÆÒÐ2ÉÊÆÎñÝÆÉÐÑÆÑÒÆÎÝáÆ<br /> êÐÿÉÆÎÒÐÆÉÐÉÊÆËïÒÆËÝþÑÆÐÉÐÆÎÐàÝÆÒÞßÆÇÅÆ<br /> ÇÈÉÊÆËÌÉÊÆÍÆÎÏÉÐÆÑÈÒÐÆÉÓÔÆåÖÆÕÖÑÆÜàÉÊÆÎÆ<br /> ÎÐÑÆÑôÝÆÎÙÉÊÆîáßÉÆÒÞßÆÒÐ2ÉÊÆË1ÉÆ×ÝþáÆ<br /> ÐÝóÉÆ0áØÎÆÐáì1ÎÆåÖÆËÌÉÊÆòÝÉÐöÆ<br /> <br /> ÃRL\bQ<br /> <br /> ÊÐÝÉÆÒ3áÆ×óÉÐÆÒÐ3ÉÊÆÎõÉÆ ûÆ×óÉÐÆ<br /> ÉÐÿÉÆÆËÙÒÆÒÐÆËÅÉÐÆÒÐêÆåÖÆËÙÒÆÒÐÛÉÆËÔàÉÆ<br /> <br /> 234356<br /> 7789<br />   <br /> <br /> <br /> <br /> !"#$%&"'(")$")*%+"#,%+"-"./%&"0*!&"%12".34%"<br /> 0 5"0*!&"67"&89"89"%:%";?".*@"A&29"<br /> B&C%"#2 %"DE%&"F%&G"HI%&"J@I%"K*!&"L9@G".M"<br /> .& %+"NOPQNNQ"#R%".& %+"NSPQNOQT"B !")*%+"<br /> )$")*%+"0*!&"A& !"A&U%+"V&F@"'(")$")*%+"#,%+"<br /> -"./%&"0*!&"%12"%&W")X"0(%+"!Y%+G".&U%+"<br /> #,%+"0*!&"!F%&"-"29%+"&9%+G")$")*%+"./%&"<br /> 0*!&"Z9'[%G"A&U%+"%\0".32%+"%+&@4%"!Y]"%(5T""<br /> K@^]"&@I%"]_."&]5R."#W`!"!&C%"#2 %"!"<br /> #$%&"H\%+"!&aV"!b."'cV"J@".d%&"J(P&2e!"!,%+"<br /> &Wf%+".M"6g"%12T"K@^]"&@I%"#,%+"A@%&"#W`!"<br /> !"#$%&")h9"J(2".@:%"6iG")_]"&@I]"'j0"6(%+"<br /> J("AR."k]F"#@I%"%12"#lT"B_]".3m!"0*!&"!n9"o"<br /> )$")*%+"H92"+l0"J$".3dG"Ad!&".&Wc!G"#e!"#@^0"<br /> #,%+"0*!&"%]U@G"&E%&".& @"./%&"0*!&")p%"'W]"<br /> #W`!"V&j%".d!&".34%"V&@0"!&aV"0*!&"67"&89"<br /> 89"%:%";?"!8"V&7@"&`V"Jc@"!b."'cV"J@".d%&""<br /> J(P&2e!"!,%+"&Wf%+".MT"<br /> q$".3d")$")*%+"#,%+"-"./%&"0*!&"%12"#W`!"<br /> 6bV"RV"'(0"&9@"%&80"%U%+"%\0"Jr"&2e!")Wc@"<br /> Jr"!!".&s5"%12";.3%G"#t%&G".& @")Wu%+G"!&C0G"<br /> .&s5"#F2?G"Js%+"6j]";&*!&"%:%G"#l@".&$G".&^".39@"<br /> J(")Wc@"':]?T"vd!&".&Wc!"o")$")*%+";#Ww%+"<br /> Ad%&".7@"#9?"#W`!"V&j%"!&@9".&[2"V&j%"'2*@"!n9"<br /> =V[.x'[3"-"L93.@%".&(%&"%&r";y"z"!0?G".3]%+"<br /> HE%&";z"-"{"!0?"J("'c%";|"{"!0?T"<br /> B !"#e!"#@^0"#,%+"0*!&"%]U@"#W`!"V&j%"<br /> .d!&"+l0}")$")*%+"#,%+"-"./%&"0*!&"%12"#W`!"<br /> !_V"0 ]"Hf@"!!"%& %&"%U%+G"6j]"&2e!"V&7@"<br /> &`V"!F"%U%+"J("6j]~"%&80"!_V"0 ]"%U%+"'("<br /> !!"%& %&"Jr"!n9"#,%+"0*!&"%12".3Wc!G"+@9"<br /> J("69]~"%&80"!_V"0 ]"6j]"+l0"!!"%& %&"<br /> ]54%G"# 0"37@"0*!&"0*!"J("!!"#,%+"0*!&"<br /> &7"69]~"67"'W`%+"#,%+"0*!&"%]U@";OG"QG"z"J("|"<br /> z?T"€&E%&"0*!&"#W`!"V&j%".&[2"J$".3d"!n9"<br /> !&m%+G"+l0"V&E%&".32%+"o")$")*%+"J("f"#,%+"<br /> 0*!&"%]U@T"<br /> B !"#e!"#@^0"./%&"0*!&")p%"'W]"+l0}"J$".3d"<br /> %U%+G"6j]"&2e!"V&7@"&`V~"67"'W`%+";OG"QG"|"Q?~"<br /> J("H_.".&Ww%+"./%&"0*!&"+l0"&V";.34%"|"<br /> ‚Nƒ?"&2e!"+@1%"V&E%&T""<br /> 12<br /> <br /> <br /> €&j%".d!&".&7%+"A4"#W`!"6i")a%+"#^"A@^0"<br /> #$%&"!!"5R]".7"!_]".3m!"0*!&"%4]".34%"'@4%"<br /> k]9%"!8"„"%+&/9"#R%"H@^]"&@I%"]_."&]5R."J("<br /> #,%+"A@%&T"BF".&7%+"A4"0U".F"J("V&j%".d!&"6…"<br /> #W`!".&h!"&@I%T"B !"H@R%"#,!"'†V"#W`!"'h9"<br /> !&g%"!&2"V&j%".d!&"#u%"H@R%".M"#8"#W9"39"0U"<br /> &E%&"V&j%".d!&"#9"H@R%T"B !")"'@I]"#W`!"<br /> V&j%".d!&".34%"=.9.9T"ON"Jc@"0Y!"„"%+&/9".&7%+"<br /> A4"V"y"NGN‚T"<br /> ‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘Œ‹’}"“&%+"HI%&"%&j%"<br /> )$")*%+"#,%+"./%&"0*!&"%12"!8"!&t"#$%&"!&aV"<br /> "0*!&"%12"#:]"#W`!"+@F@".&d!&"#”5"#n"J:"<br /> HI%&"J("V&Wu%+"V& V"!&C%"#2 %G"#@:]".3$T"<br /> KI%&"%&j%"#l%+"„"!9%".&@IV"!&aV"0*!&"J("<br /> #l%+"„".&90"+@9"J(2"%+&@4%"!Y]T""<br /> <br /> •–—˜™<br /> <br /> š•›ŒŠœŒŠžŒŸ’ ¡¢ŒžˆŒ£‘<br /> ¤’¥Š¦ ¡§’Œ‹Ž¨’Ÿ ’©¦ <br /> ª32%+"QQO")$")*%+"#,%+"-"./%&"0*!&"%12"!8"<br /> OQN";‚«Gzƒ?".3Ww%+"&`V"]_."&]5R.T"¬@4%"k]9%"<br /> +@9"!!"#e!"#@^0"&E%&".& @"!n9")$")*%+"#,%+"<br /> -"./%&"0*!&"%12"J("]_."&]5R."#W`!".&^"&@I%"<br /> .32%+"HF%+"OT""<br /> ­e!"#@^0"J$".3d"!n9"o")$")*%+G"!8"SO".3Ww%+"<br /> &`V"H$"]_."&]5R.".32%+"O{®")$")*%+"#,%+"-"<br /> ./%&"0*!&"%12"%\0"%U%+";«SG‚ƒ?G".Wu%+".h"!8"<br /> z¯P‚«".3Ww%+"&`V"%\0"6j]";®QGQQƒ?T"B8"<br /> SNPOO®"o")$")*%+"Ad!&".&Wc!"%&r";y"z"!0?"H$"<br /> ]_."&]5R.";{SGzSƒ?T"<br /> 75"<br /> C~"<br /> C~>=H4"<br /> HC?"<br /> ={>HC"<br /> 57"<br /> 75>~="<br /> HH>77"<br /> =H>C5"<br /> 7?4"<br /> =~>5~"<br /> <br /> u<br /> 5>55?"<br /> ‚"5>554"<br /> 5>55~"<br /> 5>55C"<br /> 5>5CC"<br /> ‚"5>554"<br /> ‚"5>554"<br /> 5>C5C"<br /> <br /> Š#z("!x,#"‡("—G%(":#†G"#9:" !"#$%!"˜€G",™,"$%"!†"˜w"!&x"Žz";š›œ"?>H=?57"Ÿ"=>=?A>"!.(#"+/,#"01("23"<br /> Žz";š›œ"C>H{"{7@"…žœ"4>~?"Ÿ"H>{5A>"0$"(# !";š›œ"=>4~"{7@"…žœ"?>?7"Ÿ"H>HHA"˜¡",*"#F:";š›œ"<br /> ?>7H"{7@"…žœ"4>?H"Ÿ"7>?4A"‡‰",*"Ž¢" #™,"—G£!",*"¤"()#.•"!#†()" B>";:"‚"5>57AD""<br /> …™,"$%"!†",*"¤"()#.•"!&'()":#z("!x,#"‡("—G%("‡39,"!G%:"!¥,":#z("!x,#"‡•"—G%("(#¦+":#z("<br /> —G£!",*"¤"()#.•"#(";—§()"?AD"%!"¨§":#z("!x,#",†G",©()",#'"!# $",ª("2/G",*"—•"$%"!†",*"¤"()#.•"<br /> !#†()" Bœ"0w"0/()"‡-()"!.(#"+/,#"(«'",*" x,#"!#3€,"(#–"‚"C",+>"!.(#"+/,#"01("23"0$"(# !"˜¡"<br /> !.(#"+/,#"01("23",*"#F:D"<br /> <br /> 234356<br /> 7789<br />   <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  !"#$%&!'()%*+,-.!)/)*0)*-12%3!%'%/-)4+5657!"*8!"'9!%27)%!:;<br /> )?)@A>B'%>?.'<br /> C0)*-12<br /> IJKLMNLOPKMQLRMSMTKUM<br /> ]^QLMU_KLM`aQMbOcM`cdMQLeNM<br /> ]^QLMU_KLM`aQMbOcMLhiM<br /> lmQnMU_KLMQcoJM`cdMQLeNM<br /> pLqQLMU_KLM<br /> ]^QLMU_KLM`aQMbOcMrscM<br /> tuMNvwMrscMKxyMzM`uM`_QnM<br /> <br /> DE<br /> VWXYM<br /> fWT\M<br /> fW\XM<br /> VW\XM<br /> VWkZM<br /> VWkZM<br /> VWXTM<br /> <br /> FGH<br /> VWZVM[MTW\YM<br /> VWV\M[MgWY\M<br /> VWTjM[MkWV\M<br /> ZWYkM[MgWYZM<br /> ZWYTM[MTWg\M<br /> ZWkTM[MgWZYM<br /> ZW\f[MMgWjfM<br /> <br /> {|}~€‚~ƒ„…†„‡4ˆ}‰„Š‹†Œ~†ƒŽ‘’“<br /> #$/)*0)*-12)B>'”•)27)%–-—!˜>+!*.!'”-™>)%š!"*8!"›-!%<br /> ]vœQnMffVM`uM`_QnMmQnMN^QLMU_KLMQžœMKŸMg\M fVWYg¡¢MK£KMNvO¤QnML¥iMmQnM¦JQL§M¨J©QMªcyQM<br /> nJ«yMK£KM¬KMJ­UMLqQLMNL£JMKxyM`uM`_QnMmQnMN^QLMU_KLMQžœM®¯MmQnM¦JQLMO¥KMNL­MLJ°QMNvœQnM<br /> ±²QnMT§MM<br />  !"³$C0)*-12%3!%'%/-5657!"*8!"'9!%27)%!:;´µ,-1>%-™!*8!"›-!%<br /> C0)*-12'¶!'%·@!"¸<br /> ¹º–·»!"¼!½¸ C8!"›-!%¼!½¸<br /> ¿oQn<br /> VkY<br /> gk<br /> tuMNvw<br /> Àsc<br /> jg<br /> f<br /> ÁMTMKU<br /> VZg<br /> Tg<br /> IwKLMNLOPK<br /> ÂMTMKU<br /> VVY<br /> Vg<br /> ÁT<br /> Y\<br /> fj<br /> ÀÃMbO¥QnMmQnMM<br /> U_KLMQcoJ<br /> ÂMT<br /> VgT<br /> fT<br /> fX<br /> VT<br /> ÄJžQMiLqQLMN^QLMU_KLM ş<br /> `aQMbOc<br /> ILoQn<br /> VXf<br /> Tj<br /> ş<br /> VYf<br /> gY<br /> ]^QLMU_KLM`aQMM<br /> bOcMQoQn<br /> ILoQn<br /> gX<br /> V<br /> kk<br /> fk<br /> ÀÃMbO¥QnMN^QLMU_KLM ¿LJÆc<br /> `aQMbOc<br /> ÇcdMQLeN<br /> Vjj<br /> ff<br /> 12<br /> <br /> H¸<br /> fYWjg<br /> TWYZ<br /> TfWkX<br /> VVWXY<br /> TfWZj<br /> VkWZ\<br /> ggW\T<br /> V\WfT<br /> fYWTT<br /> fWZg<br /> TXWTX<br /> VgWVX<br /> <br /> ¾¸<br /> SMZWZZV<br /> SMZWZZV<br /> ZWZZk<br /> ZWZZV<br /> SMZWZZV<br /> SMZWZZV<br /> <br /> 345467889<br /> 2<br /> 1<br /> <br /> <br /> !"#$%!&'!()*!+,!-!.'!./012!(345!6!78! c3P0!(*3!"L0!=#]0!01!?#03!()@01!A8B!.'!./01! d!5]Q!(\!&'!()*!0F01!Gefg!Y2^^h!YIJ!Tig!H2RA!<br /> ">01!(C03!%/3!0D@!0E%!0F01!GHB2I7JK2! j!7H2HK2!?*3!(39V !WV0!3L0!R%!Gefg!R2IBh!<br /> (9L01!(M!6!HNI7!()9:01!3;01!?#03!GRH28YJKS!<br /> g!A28U!j!^2H8K2!(C03!%/3!._0!W9Q!0F01!Gefg!<br /> Z'!./01!">01!(C03!%/3!0D@!='!">01!?#03! Ti<br /> ^27Yh!YIJ!Tig!H27H!j!AR727^K2!6!(k!3,#!(C03!<br /> ()@01!036%!6!03#[Q!3L0!=,!Q\01!%/3!0QF#! A<br /> 3!._0!W9Q!()l!Wm0!Gefg!R2YRh!YIJ!Tig!H2UA!<br /> 3#]%!HINB^!()9:01!3;01!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2