Một cách bán hàng thành công

Chia sẻ: Kim Hoàn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
410
lượt xem
189
download

Một cách bán hàng thành công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có biết một kế hoạch bán hàng thành công nên bao gồm những yếu tố nào không? Những câu hỏi xung quanh việc “ai, ở đâu, tại sao, khi nào và như thế nào” có từng xuất hiện mỗi khi bạn nghĩ đến các biện pháp tăng doanh số bán hàng của công ty bạn không? Sau đây là một vài điều bạn cần lưu ý trước khi chuẩn bị một kế hoạch bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một cách bán hàng thành công

  1. M t cách bán hàng thành công B n có bi t m t k ho ch bán hàng thành công nên bao g m nh ng y u t nào không? Nh ng câu h i xung quanh vi c “ai, âu, t i sao, khi nào và như th nào” có t ng xu t hi n m i khi b n nghĩ n các bi n pháp tăng doanh s bán hàng c a công ty b n không? Sau ây là m t vài i u b n c n lưu ý trư c khi chu n b m t k ho ch bán hàng. Xác nh k ho ch bán hàng K ho ch bán hàng nên ng n g n, ơn gi n và có tr ng i m. V cơ b n, k ho ch bán hàng c n khôn khéo và th hi n tính chi n lư c nh m thu hút các khách hàng m i. Thông thư ng, t l ph i h p lý tư ng nh t s là 75% doanh s bán hàng t nh ng khách hàng m i và 25% doanh s bán hàng t nh ng khách hàng hi n t i. M t k ho ch bán hàng bao g m b n b ph n cơ b n: - Các chi n lư c thu hút khách hàng m i, - Các phương pháp thu hút khách hàng m i, - Các chi n lư c tăng trư ng kinh doanh i v i nh ng khách hàng hi n t i, - Các phương pháp tăng trư ng kinh doanh i v i nh ng khách hàng hi n t i. Trư c khi tri n khai chương trình bán hàng, b n c n n m v ng m t s khái ni m sau: - Doanh s bán hàng ch tiêu (Sales quota): ây là nhân t r t quan tr ng c a k ho ch bán hàng, có vai trò “gi nh p” cho ho t ng c a b n trong c năm, ng th i ưa ra các m c tiêu ph hàng quý, hàng tháng, hàng tu n và th m chí hàng ngày b n th c hi n. - Ph m vi, khu v c bán hàng (Sales territory): ó là các thông tin liên quan n khu v c a lý, danh sách các th trư ng c th trong nư c hay qu c t , nơi b n cung c p s n ph m/d ch v hay gi i pháp kinh doanh. - Chi n lư c (Strategy): Là nh ng k ho ch và ư ng hư ng c n thi t giúp b n hoàn thành m c tiêu ra. - Phương pháp hay chi n thu t (Tactic): ây là nh ng công vi c c th , nh ng bư c i c n thi t c a b n khi th c thi k ho ch bán hàng. Các chi n lư c và phương pháp thu hút khách hàng m i 1. Vư t ch tiêu h n m c ra m i tu n: - G i không dư i 50 thư chào hàng gi i thi u s n ph m/d ch v t i các khách hàng m i. - G i không dư i 50 cu c i n tho i gi i thi u v s n ph m/d ch v cho khách hàng m i. - G p g tr c ti p v i không dư i 20 khách hàng m i. - T o ra không dư i 10 xu t bán hàng. - Ti n hành không dư i 5 bu i gi i thi u s n ph m/d ch v . Chú ý: S lư ng thư chào hàng, cu c i n tho i… có th thay i, i u quan tr ng là b n c n tính toán chính xác r ng b n c n thi t l p quan h v i bao nhiêu khách hàng có th t ư c ch tiêu v doanh s c a b n. 2. Gia tăng s nh n th c c a khách hàng v s n ph m/d ch v và gi i pháp kinh doanh c a b n: - Gia nh p và tham d vào không dư i 3 hi p h i nhà ngh hay các t ch c mà nh ng khách hàng hi n t i và ti m năng c a b n thư ng tham gia.
  2. - Tích c c tham d các h i ch thương m i và h i th o có s góp m t c a khách hàng. - Mua danh sách a ch c a các hi p h i, t ch c và g i thi p m ng hay thư chào hàng gi i thi u theo nh ng a ch này. - Nói chung c n tham gia t i a vào các s ki n xã h i, xu t hi n trên báo chí… thu hút s chú ý và quan tâm c a m i ngư i. 3. Gia tăng s nh n th c c a c ng ng v s n ph m/d ch v và gi i pháp kinh doanh c a b n: - Tham s vào t t c các s ki n do phòng thương m i và công nghi p a phương t ch c. - Ch ng ti p xúc v i ít nh t 12 t ch c khác nhau trong a phương có m i quan tâm t i s n ph m/d ch v và gi i pháp kinh doanh c a b n. - Dành th i gian và m t ph n ngân sách nh t nh c a b n cho ít nh t 3 t ch c phi l i nhu n. - Gia nh p vào không dư i 3 liên hi p khác nhau, ch ng h n như Le Tip hay Business Networking International. 4. Thu th p l i gi i thi u t các khách hàng m i: Trong vòng 30 ngày sau khi cung c p s n ph m/d ch v hay gi i pháp kinh doanh, b n nên ngh m i khách hàng m i cho b n bi t ít nh t 3 cái tên và s i n tho i c a nh ng ngư i mà h bi t r ng có th s s d ng s n ph m/d ch v và gi i pháp kinh doanh c a b n. Các chi n lư c và phương pháp i v i nh ng khách hàng hi n t i 1. T o ra m t chương trình liên l c thư ng xuyên: - Liên h v i t ng khách hàng hi n t i ít nh t 1 l n/tháng, ưa ra nh ng ngh m i mà h không th nh n ư c t b t kỳ ai khác. - Xây d ng các b n tin hàng tháng th t h p d n. - Xây d ng các nhóm s d ng (user-group) trong cơ s d li u khách hàng hi n t i c a b n. - T ch c các bu i tranh lu n tr c tuy n hay ngo i tuy n cho các khách hàng hi n t i. - M i ít nh t 3 khách hàng hi n t i c a b n i ăn trưa và m i m t khách hàng m i cùng tham gia. 2. i u tra, thăm dò trong s các khách hàng hi n t i: - Xin phép n thăm không dư i 3 nhà khách hàng tìm hi u, thăm dò ý ki n v s n ph m/d ch v mà h ang s d ng. - ngh m i m t khách hàng hi n t i gi i thi u v b n t i nh ng ngư i quen bi t c a h . - G p g , v i tư cách cá nhân, các nhà qu n lý c p cao c a công ty nơi khách hàng hi n t i c a b n ang làm vi c. Bây gi ã n lúc b t tay vào th c hi n chương trình Ph n cu i cùng c a k ho ch bán hàng ph i là các chi ti t v gi i h n th i gian hoàn thành t ng chi n thu t mà b n ã ra trên ây. T t nh t là b n nên s p x p l ch trình th i gian theo tu n vi c th c hi n và ki m tra ư c d dàng hơn. Nhưng m i vi c v n chưa k t thúc, dù b n ã xây d ng xong cho mình k ho ch bán hàng. Hãy m b o k ho ch c a b n luôn ư c th c thi úng l ch trình, ng th i thư ng xuyên xem xét và i u ch nh n i dung cho phù h p v i th c t . Làm ư c như v y, b n m i có th hoàn thành t t k ho ch bán hàng ã ra, hay ng nghĩa v i vi c b n có cơ h i hoàn thành m c tiêu doanh s bán hàng c a mình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản