intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

100
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số biện pháp nhằm quản lí hoạt động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của các trường trung học cơ sở ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 444 (Kì 2 - 12/2018), tr 9-13; 8<br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ<br /> HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> Hoàng Đức Trí - Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị<br /> Ngày nhận bài: 01/11/2018; ngày sửa chữa: 06/11/2018; ngày duyệt đăng: 19/11/2018.<br /> Abstract: The management of the information technology application in teaching at secondary<br /> schools in Dong Ha city has neither been implemented regularly nor created motivation to raise<br /> application capacity due to lack of specific measures. Consequently, the information technology<br /> application activities in teaching is relatively limited, failing to meet the requirements of innovative<br /> education and training. Under such circumstances, the article presents the current situation and<br /> proposes some measures to manage the application of information technology in teaching at<br /> secondary schools in Dong Ha city, Quang Tri province, thereby contributing to improve the<br /> quality of teaching, meeting the requirements of radical and comprehensive reform of education<br /> and training in the current period.<br /> Keywords: Management, application, information technology, teaching, secondary school, Quang<br /> Tri province.<br /> hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 20172018 với một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó là: “Triển<br /> khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT<br /> trong QL và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu<br /> khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT giai<br /> đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê<br /> duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017<br /> của Thủ tướng Chính phủ)” [4].<br /> Tuy nhiên, tiếp cận từ góc độ QL, chúng tôi nhận<br /> thấy, các trường trung học cơ sở (THCS) tại TP. Đông<br /> Hà, tỉnh Quảng Trị thực hiện chưa thường xuyên, còn<br /> thiếu những biện pháp cụ thể, chưa tạo được động lực<br /> trong việc nâng cao năng lực ứng dụng CNTT. Vì vậy,<br /> việc QL hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học của<br /> đội ngũ CB, GV còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được<br /> yêu cầu đổi mới của GD-ĐT hiện nay.<br /> Thực tiễn nêu trên đặt ra cho các cấp QL của trường<br /> THCS trên địa bàn TP. Đông Hà nhiệm vụ cấp bách, đó<br /> chính là QL có hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT trong<br /> dạy học của nhà trường; cần phải tìm ra cách thức tổ chức<br /> khoa học, hữu hiệu nhằm tạo ra động lực; cần có những biện<br /> pháp QL cụ thể, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học đáp<br /> ứng yêu cầu đào tạo học sinh (HS) trong thời đại ngày nay.<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> 2.1. Thực trạng quản lí ứng dụng công nghệ thông tin<br /> trong dạy học ở các trường trung học cơ sở thành phố<br /> Đông Hà, tỉnh Quảng Trị<br /> 2.1.1. Thực trạng quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ<br /> thông tin trong hoạt động dạy của giáo viên<br /> <br /> 1. Mở đầu<br /> Thời đại bùng nổ công nghệ thông tin (CNTT) đã và<br /> đang ảnh hưởng một cách toàn diện đến mọi lĩnh vực của<br /> đời sống và xã hội. Từ đó, đặt ra cho ngành Giáo dục<br /> nhiệm vụ cấp thiết phải đáp ứng được yêu cầu của nền kinh<br /> tế tri thức trong thời đại công nghệ số. Đảng và Nhà nước<br /> ta đã quan tâm và đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao chất<br /> lượng GD-ĐT, từng bước phát triển ngang tầm với khu<br /> vực và thế giới. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa<br /> XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đã khẳng định:<br /> “GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng,<br /> Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư<br /> phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình,<br /> kế hoạch phát triển KT-XH” [1]. Nghị quyết Đại hội Đảng<br /> lần thứ X nêu rõ: “Về GD-ĐT, chúng ta phấn đấu để lĩnh<br /> vực này cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc<br /> sách hàng đầu thông qua việc đổi mới toàn diện GD-ĐT,<br /> phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chấn hưng nền<br /> giáo dục Việt Nam” [2; tr 34]. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo<br /> nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho nền kinh<br /> tế tri thức, Đảng ta đã khẳng định: “Đẩy mạnh ứng dụng<br /> CNTT trong công tác GD-ĐT ở các cấp học, bậc học,<br /> ngành học...” [3].<br /> Trong những năm gần đây, nhận thức được vai trò, ý<br /> nghĩa quan trọng của CNTT, ngành Giáo dục đã đặc biệt<br /> chú trọng đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (CB),<br /> giáo viên (GV) để từng bước đưa CNTT vào ứng dụng<br /> trong công tác giảng dạy, quản lí (QL) nhằm nâng cao<br /> chất lượng và hiệu quả đào tạo. Năm học 2017-2018, Bộ<br /> GD-ĐT đã có Công văn số 4116/BGDĐT-CNTT về việc<br /> <br /> 9<br /> <br /> Email: ductrittk5@gmail.com<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 444 (Kì 2 - 12/2018), tr 9-13; 8<br /> <br /> Qua nghiên cứu thực tế cho thấy, hiện nay, việc QL<br /> ứng dụng CNTT trong dạy học của GV ở nhiều trường<br /> THCS TP. Đông Hà đã được thực hiện tương đối nghiêm<br /> túc. Nhiều nhà trường đã quan tâm đến việc ứng dụng<br /> CNTT trong giảng dạy của GV và thực hiện tốt việc<br /> khuyến khích HS tham gia các chương trình, các cuộc thi<br /> qua mạng internet. Từ đầu các năm học, Phòng GD-ĐT<br /> đã tổ chức triển khai nội dung hướng dẫn thực hiện<br /> nhiệm vụ CNTT, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ<br /> CNTT nhằm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng<br /> dạy, học tập và ứng dụng CNTT một cách thiết thực và<br /> hiệu quả trong công tác QL và giảng dạy. Hiện cũng có<br /> nhiều trường đã ứng dụng thành công phần mềm trong<br /> công tác QL giáo dục như phần mềm EMIS, VEMIS,<br /> PMIS, VN.EDU trong QL kế hoạch giảng dạy.<br /> Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đó, một<br /> số nội dung khác liên quan đến ứng dụng CNTT trong<br /> dạy học của GV hiện mới chỉ ở mức điểm trung bình<br /> như: khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học và<br /> công tác kiểm tra, đánh giá, động viên, khen thưởng các<br /> cá nhân, tập thể GV có thành tích tốt trong việc ứng dụng<br /> CNTT trong giảng dạy đang còn hạn chế. Việc sử dụng<br /> các phần mềm dạy học của một số trường THCS trên địa<br /> bàn chưa được đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) các trường<br /> quan tâm nhiều. Việc truy cập Internet mới chỉ dừng lại<br /> ở việc tham khảo chứ chưa vận dụng hiệu quả, số tư liệu<br /> điện tử khai thác trên internet và lưu trữ trên máy vi tính<br /> còn ít. Đây là một vấn đề mà CBQL cần phải quan tâm<br /> để đề ra biện pháp khắc phục một cách hợp lí.<br /> 2.1.2. Thực trạng quản lí hoạt động ứng dụng công nghệ<br /> thông tin trong hoạt động học của học sinh<br /> Qua nghiên cứu và khảo sát thực tế cho thấy, trong<br /> thời gian qua, các nhà trường THCS ở TP. Đông Hà đã<br /> quan tâm đến công tác khuyến khích, động viên HS tham<br /> gia các chương trình, các cuộc thi qua mạng Internet, tổ<br /> chức cho HS tham gia các cuộc thi tiếng Anh, giải toán<br /> qua mạng và có hình thức kiểm tra, đánh giá, động viên,<br /> khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong<br /> việc ứng dụng CNTT vào học tập.<br /> Tuy nhiên, việc làm trên chủ yếu cho những HS có<br /> học lực khá, giỏi. Do đó, các nhà trường cần hướng dẫn,<br /> rèn luyện nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong học<br /> tập đến tất cả HS, khi đó các em mới tham gia tốt việc<br /> ứng dụng CNTT trong học tập. Ngoài ra, việc tổ chức và<br /> tạo điều kiện tối đa cho GV và HS ứng dụng CNTT còn<br /> giúp nhà trường đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT<br /> trong đổi mới phương pháp dạy học.<br /> 2.1.3. Thực trạng quản lí các điều kiện hỗ trợ ứng dụng<br /> công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường<br /> trung học cơ sở ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> 10<br /> <br /> Trong những năm gần đây, Sở GD-ĐT Quảng Trị và<br /> Phòng GD-ĐT TP. Đông Hà đã tổ chức triển khai hội thi<br /> GV ứng dụng CNTT giỏi cho các bộ môn. Nhiều trường<br /> đã tổ chức tốt các phong trào thi đua về ứng dụng CNTT.<br /> Tuy nhiên, các hoạt động này mới chỉ tổ chức từng đợt<br /> theo chu kì trong năm khi có hội thi mà chưa phát huy<br /> sâu rộng và duy trì thường xuyên trong quá trình dạy học.<br /> Qua trao đổi trực tiếp với một số CBQL và GV, để<br /> trang bị phần mềm và xây dựng nguồn tài liệu, trang bị<br /> máy tính, thiết bị CNTT phục vụ giảng dạy đòi hỏi phải<br /> có nguồn kinh phí lớn, trong khi đó, ngân sách của nhà<br /> trường không cho phép thực hiện điều này.<br /> Đối với một số trường thuộc phường khó khăn, việc<br /> vận động xã hội hóa cũng không được thuận lợi. Vì vậy,<br /> việc xây dựng môi trường tích cực, đảm bảo điều kiện hỗ<br /> trợ ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học cần được<br /> chú ý hơn. Đây phải là việc làm thường xuyên của CBQL<br /> các nhà trường để giúp GV và HS ứng dụng CNTT trong<br /> dạy và học tốt hơn.<br /> 2.2. Đánh giá chung về thực trạng quản lí hoạt động ứng<br /> dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường<br /> trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị<br /> 2.2.1. Ưu điểm<br /> - CBQL của các trường đã qua lớp bồi dưỡng QL<br /> giáo dục, có nền tảng cơ sở lí luận vững chắc về QL.<br /> CBQL nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng<br /> CNTT vào hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng<br /> đào tạo và đều xác định QL việc ứng dụng CNTT vào<br /> giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để<br /> nâng cao hiệu quả dạy học.<br /> - Đội ngũ GV và HS các trường THCS TP. Đông Hà<br /> nhìn chung đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng<br /> việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học.<br /> - Bên cạnh đó, hoạt động ứng dụng CNTT được sự<br /> quan tâm đầu tư cơ sở vật chất với 100% các trường<br /> THCS trong thành phố đã được kết nối internet với<br /> đường truyền cáp quang tốc độ cao.<br /> - Ngoài ra, CBQL, GV các nhà trường đều có trình độ<br /> chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Số GV có khả năng<br /> ứng dụng CNTT trong QL và dạy học chiếm tỉ lệ cao. CB,<br /> GV luôn nhận thức và thực hiện nghiêm túc công tác bồi<br /> dưỡng, nâng cao trình độ năng lực theo kế hoạch của<br /> Phòng GD-ĐT TP. Đông Hà và Sở GD-ĐT Quảng Trị.<br /> Các trường còn tham gia tích cực các phong trào thi đua,<br /> cuộc thi ứng dụng CNTT trong dạy học trên mạng internet.<br /> 2.2.2. Hạn chế<br /> - Nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển ứng dụng<br /> CNTT trong dạy học và QL còn thiếu. Xây dựng kế hoạch<br /> và phát triển năng lực chuyên môn, bồi dưỡng ứng dụng<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 444 (Kì 2 - 12/2018), tr 9-13; 8<br /> <br /> CNTT trong hoạt động dạy học của nhà trường chưa được<br /> đầu tư, dẫn đến hạn chế trong việc ứng dụng CNTT.<br /> - Một bộ phận GV chưa thường xuyên ứng dụng<br /> CNTT trong giảng dạy và trong QL giảng dạy một phần<br /> do năng lực tin học còn hạn chế, khả năng nắm bắt và tiếp<br /> cận phần mềm mới chưa kịp thời. Một số GV chưa thực<br /> sự chủ động thiết kế giáo án ứng dụng CNTT mà còn lệ<br /> thuộc vào kho tư liệu ở trên mạng hoặc các bài giảng có<br /> sẵn của đồng nghiệp, chưa thực sự chủ động cập nhật phần<br /> mềm hỗ trợ, ứng dụng mới trong thiết kế bài giảng.<br /> - Trong những năm trở lại đây, các trường tuy đã chú<br /> trọng đầu tư hạ tầng, ứng dụng CNTT trong hoạt động<br /> dạy học nhưng vẫn còn một số trường vùng ngoại thành<br /> vẫn chưa thực sự hiện đại hóa cơ sở vật chất.<br /> - HS bước đầu đã yêu thích môn Tin học và được phụ<br /> huynh quan tâm đầu tư máy vi tính ở nhà phục vụ việc<br /> học, song các em chưa thực sự phát huy được khả năng<br /> ứng dụng CNTT, chưa kể một số em còn sử dụng máy vi<br /> tinh để chơi điện tử, gây ảnh hưởng đến việc học tập.<br /> - Trong kiểm tra, đánh giá chưa quy định cụ thể các<br /> tiêu chuẩn đánh giá việc giảng dạy có ứng dụng CNTT,<br /> chưa kiểm tra kịp thời để điều chỉnh những hạn chế trong<br /> việc ứng dụng CNTT của GV. Ở nội dung QL hoạt động<br /> thi đua khen thưởng, hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thi đua<br /> chưa rõ ràng và cụ thể, do đó việc đánh giá chưa thật sự<br /> chính xác và phù hợp.<br /> Hạn chế của thực trạng trên xuất phát từ nhiều<br /> nguyên nhân, song nhìn chung có thể khái quát ở một số<br /> nguyên nhân chủ yếu sau:<br /> - Cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật cho việc phát<br /> triển ứng dụng CNTT trong dạy học còn thiếu. Đa số các<br /> trường chủ yếu dựa vào sự đầu tư từ cấp trên mà chưa<br /> phát huy được nguồn lực khác từ các cá nhân, tổ chức<br /> nên số lượng không đáp ứng với nhu cầu.<br /> - Nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động giảng dạy<br /> có ứng dụng CNTT còn eo hẹp, chưa tạo điều kiện thuận<br /> lợi để CBQL có thể thực hiện các biện pháp tích cực<br /> trong QL, đặc biệt là trong công tác đổi mới phương pháp<br /> dạy học. Chủ trương ứng dụng CNTT vào dạy học đã<br /> được triển khai qua các văn bản, thể hiện ngay cả trong<br /> chương trình hành động của ngành về ứng dụng CNTT,<br /> trong hướng dẫn hàng năm về phát triển và ứng dụng<br /> CNTT trong giáo dục nhưng lộ trình, giải pháp cụ thể còn<br /> chưa đầy đủ, chưa thể hiện thành kế hoạch riêng.<br /> - Một số GV các nhà trường chậm đổi mới về tư duy,<br /> không có hướng học hỏi kinh nghiệm, chưa theo kịp yêu<br /> cầu đổi mới, chưa coi trọng công tác phát triển và ứng<br /> dụng CNTT trong dạy học. Một số CBQL của các trường<br /> vẫn còn làm việc theo kinh nghiệm và cảm tính, không<br /> áp dụng triệt để nền tảng của khoa học QL và chưa thật<br /> <br /> 11<br /> <br /> sự quan tâm đến việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy.<br /> - Việc tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến, chia sẻ<br /> nguồn tài nguyên lên các trang mạng và các phương pháp<br /> dạy học có ứng dụng CNTT chưa thường xuyên.<br /> 2.3. Một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động<br /> ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các<br /> trường trung học cơ sở thành phố Đông Hà, tỉnh<br /> Quảng Trị<br /> 2.3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về tầm<br /> quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào<br /> dạy học, cụ thể:<br /> - CBQL Phòng GD-ĐT TP. Đông Hà và CBQL của<br /> các nhà trường cần nhận thức đúng đắn về những chủ<br /> trương, chính sách của Đảng và phải là người tiên phong<br /> trong việc ứng dụng tiện ích của CNTT, tạo ra phong trào<br /> và là tấm gương cho CB, GV trong nhà trường noi theo.<br /> Đồng thời khuyến khích, động viên GV chủ động tự bồi<br /> dưỡng, nâng cao trình độ về CNTT và tạo điều kiện cho<br /> GV, đặc biệt là các thầy, cô giáo lớn tuổi chủ động tiếp<br /> cận, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ về CNTT và ứng<br /> dụng nó có hiệu quả. Khẳng định CNTT là công cụ quan<br /> trọng thiết thực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.<br /> - Thông qua nhiều hình thức, Ban Giám hiệu, Chi ủy<br /> Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức khác<br /> trong nhà trường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của<br /> Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT về<br /> việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nhà trường. Xây<br /> dựng các kế hoạch, ra các văn bản, quyết định có tính chất<br /> chiến lược lâu dài, kết hợp triển khai theo từng mảng công<br /> việc, giao trách nhiệm cho CBQL và các tổ chức khác<br /> trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ về ứng dụng CNTT.<br /> Đặc biệt, cần đưa tiêu chí thi đua về ứng dụng CNTT<br /> trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá và biểu<br /> dương CBQL, GV và nhân viên đóng góp tích cực về<br /> ứng dụng CNTT trong giáo dục. Bên cạnh đó, cần tăng<br /> cường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn ứng dụng<br /> CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học. Giao kế<br /> hoạch dạy học có ứng dụng CNTT cho các tổ, nhóm<br /> chuyên môn. Chỉ đạo cho các tổ, nhóm chuyên môn<br /> thường xuyên báo cáo về đổi mới phương pháp, nhất là<br /> những báo cáo có ứng dụng CNTT. Tăng cường công tác<br /> kiểm tra, dự giờ thăm lớp, xếp loại GV, nhất là các bài<br /> dạy, tiết dạy có ứng dụng CNTT trong đổi mới phương<br /> pháp dạy học.<br /> 2.3.2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ về tin học nhằm đẩy<br /> mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên trong<br /> dạy học, cụ thể:<br /> - Tăng cường tập huấn, trao đổi, chia sẻ các kiến thức<br /> tin học, kĩ năng sử dụng máy vi tính; kĩ năng, thao tác khi<br /> sử dụng thiết bị CNTT và khai thác các phần mềm phục<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 444 (Kì 2 - 12/2018), tr 9-13; 8<br /> <br /> vụ dạy học, QL HS; kĩ năng nhận, gửi thư điện tử, trao<br /> đổi thông tin, xây dựng và lưu trữ dữ liệu trên máy vi tính<br /> và các thiết bị CNTT khác.<br /> - Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về bồi dưỡng<br /> kiến thức CNTT cho GV và HS; cung cấp chương trình,<br /> tài liệu bồi dưỡng, chuẩn kiến thức và kĩ năng cơ bản về<br /> CNTT phù hợp với từng nhóm đối tượng bồi dưỡng.<br /> - Khảo sát trình độ, kĩ năng ứng dụng và nhu cầu bồi<br /> dưỡng kiến thức CNTT cho GV. Chú trọng ứng dụng<br /> CNTT trong nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, đề tài<br /> nghiên cứu khoa học. Xây dựng chương trình nghiên cứu<br /> về công nghệ giáo dục theo tinh thần áp dụng CNTT<br /> trong quá trình QL và giảng dạy.<br /> - Tổ chức thi GV dạy giỏi, hội giảng các cấp, phát<br /> động phong trào trong CB, GV tham gia đổi mới giảng<br /> dạy nhằm thúc đẩy phong trào ứng dụng CNTT, qua đó<br /> GV có thể trao đổi, rút kinh nghiệm và học tập lẫn nhau<br /> trong lĩnh vực ứng dụng CNTT trong đổi mới phương<br /> pháp dạy học. Đồng thời, tổ chức hội thảo phối hợp với<br /> CBQL, GV ứng dụng CNTT giỏi ở các trường khác để<br /> trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.<br /> - Nhà trường có kế hoạch tìm hiểu các trường đã ứng<br /> dụng tốt CNTT trong đổi mới QL và dạy học trên địa bàn<br /> tỉnh, thành phố hay các tỉnh khác để có thể đi tham quan,<br /> học hỏi kinh nghiệm.<br /> 2.3.3. Chỉ đạo việc xây dựng quy trình thiết kế và thực<br /> hiện quy trình thiết kế giáo án dạy học tích cực có ứng<br /> dụng công nghệ thông tin và giáo án điện tử cho đội ngũ<br /> giáo viên, tổ chuyên môn<br /> Quy trình này cần được xây dựng như sau:<br /> Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT = Giáo<br /> án dạy học tích cực + Ứng dụng CNTT ở mức cơ bản<br /> Để thiết kế được giáo án dạy học tích cực, phải trải<br /> qua 4 bước:<br /> Bước 1<br /> Xác định<br /> mục tiêu<br /> bài giảng<br /> <br /> - Trên cơ sở đó, xác định mục tiêu của bài giảng ở các<br /> mức độ về kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt ở HS.<br /> Bước 2: Lựa chọn phương tiện dạy học<br /> GV cần phải dựa vào điều kiện cơ sở vật chất, trang<br /> thiết bị dạy học hiện có của nhà trường, xác định được<br /> các phương tiện dạy học cần dùng trong bài dạy, đồng<br /> thời có các phương án dự phòng. GV cần lựa chọn<br /> phương tiện dạy học phù hợp với nội dung bài học, ý đồ<br /> sư phạm của mình và trình độ nhận thức của HS.<br /> Bước 3: Lựa chọn và phối hợp các phương pháp dạy học<br /> GV cần phải căn cứ vào đặc điểm của các phương<br /> pháp dạy học, về đối tượng người học, kiến thức cần<br /> truyền đạt, điều kiện phương tiện dạy học để lựa chọn và<br /> phối hợp các phương pháp dạy học thích hợp.<br /> Bước 4: Thiết kế các hoạt động của HS<br /> Các hoạt động thiết kế bài học cần được GV thực hiện<br /> theo tiến trình phù hợp như sau: hoạt động khởi động;<br /> hoạt động tìm hiểu mục tiêu cơ bản của bài học; loại hoạt<br /> động kết thúc bài học.<br /> 2.3.4. Quan tâm, đầu tư mua sắm thiết bị dạy học hiện đại<br /> CBQL cần rà soát điều kiện mà trường mình đang có,<br /> kiểm tra phương tiện ấy có khả năng sử dụng hay không.<br /> Sau đó, căn cứ vào yêu cầu cụ thể về số lượng, chủng loại<br /> để đầu tư mua sắm đủ về số lượng, đúng về chủng loại<br /> và tránh được sự lãng phí không cần thiết, cụ thể cần làm<br /> tốt những công việc sau:<br /> - Xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn ngân<br /> sách Nhà nước cấp và nguồn phúc lợi đào tạo của đơn vị<br /> để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học.<br /> - Huy động cộng đồng đầu tư cơ sở vật chất trường<br /> học từ nguồn xã hội hoá giáo dục là một công tác cần<br /> tiến hành thường xuyên đối với tất cả CBQL giáo dục<br /> các cấp.<br /> Bước 3<br /> Lựa chọn<br /> và phối hợp<br /> các phương pháp<br /> dạy học<br /> <br /> Bước 2<br /> Lựa chọn<br /> phương tiện<br /> dạy học<br /> <br /> Bước l: Xác định mục tiêu bài giảng<br /> <br /> Bước 4<br /> Thiết kế<br /> các hoạt động<br /> của HS<br /> <br /> - Hàng năm, nhà trường phải lập kế hoạch mua sắm<br /> chi tiết và làm các thủ tục hành chính kịp thời để trình<br /> các cấp QL cấp kinh phí.<br /> <br /> Trong bước này, GV cần:<br /> - Tìm hiểu chương trình môn học, nội dung bài học<br /> và khả năng tiếp thu kiến thức của HS. Yêu cầu HS nắm<br /> tri thức ở các mức: biết, hiểu, ứng dụng, phân tích, tổng<br /> hợp, đánh giá; yêu cầu các kĩ năng: nhận biết, vận dụng,<br /> thực hành; giáo dục thái độ, yêu cầu HS chú ý, quan sát,<br /> tưởng tượng, tu duy, cảm xúc, khả năng sáng tạo...<br /> <br /> 12<br /> <br /> - Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT trong hoạt<br /> động dạy học sẽ tạo thuận lợi trong công tác QL, giảng<br /> dạy và học tập, tạo động lực để GV và HS tích cực ứng<br /> dụng CNTT.<br /> - Trang bị máy vi tính có kết nối internet cho các<br /> phòng làm việc của Ban Giám hiệu, phòng GV, thư viện,<br /> <br /> VJE<br /> <br /> Tạp chí Giáo dục, Số 444 (Kì 2 - 12/2018), tr 9-13; 8<br /> <br /> phòng thực hành bộ môn để GV, HS được truy cập<br /> internet và trau dồi kiến thức thường xuyên.<br /> Đặc biệt, cần có lộ trình từng năm học cụ thể xây<br /> dựng trang thiết bị dạy học nhà trường theo hướng hiện<br /> đại. Trong điều kiện nguồn kinh phí còn eo hẹp, cần chủ<br /> động đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn<br /> lực của các cấp, các ngành, các tổ chức KT-XH, các<br /> doanh nghiệp và cá nhân để phát triển hạ tầng CNTT<br /> nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của GV và học tập<br /> của HS.<br /> 2.3.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong<br /> hoạt động học tập và công tác kiểm tra, đánh giá kết quả<br /> học tập của học sinh<br /> Mục tiêu đặt ra của biện pháp này là nhằm hướng dẫn<br /> HS biết sử dụng máy vi tính và các phần mềm, internet.<br /> Theo đó, cần thực hiện các yêu cầu cụ thể sau:<br /> - Phát triển môi trường học tập: Trong môi trường<br /> học tập có ứng dụng CNTT, HS có thể trao đổi, chia sẻ<br /> thông tin với GV hoặc với những bạn khác; tài liệu mà<br /> HS tìm thấy được lưu trữ, chia sẻ với nhau để cùng học<br /> tập, hợp tác.<br /> - Chia sẻ không gian học tập: Mạng internet tạo ra<br /> môi trường học tập, ở đó có thể chia sẻ không gian học<br /> tập bằng cách trao đổi thông tin với người khác. Sử dụng<br /> internet góp phần tạo sự liên kết tốt giữa GV - HS và HS<br /> - HS, thúc đẩy học tập hợp tác. Điều này được thực hiện<br /> qua việc thảo luận nhóm, làm việc theo nhóm, đúc rút<br /> kinh nghiệm, báo cáo theo nhóm, HS làm báo cáo chuyên<br /> đề liên quan đến ứng dụng CNTT.<br /> Nhà trường cần phối hợp với gia đình để QL hoạt<br /> động học tập của HS thông qua thông tin từ GV chủ<br /> nhiệm và phần mềm QL HS trên mạng internet. Qua đó,<br /> hướng dẫn cha mẹ HS biết kết quả học tập của con em<br /> mình bằng cách tra cứu trên phần mềm QLHS, sổ liên<br /> lạc điện tử để QL và giúp đỡ con em học tập tốt hơn,<br /> đồng thời nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong<br /> học tập của con em mình.<br /> CBQL cần chỉ đạo ứng dụng CNTT trong thực hiện<br /> các phần mềm kiểm tra, đánh giá dưới nhiều hình thức<br /> theo đặc thù môn học, chú trọng kiểm tra trắc nghiệm, sử<br /> dụng các phần mềm ôn tập bằng hình thức trắc nghiệm.<br /> Về phía nhà trường, cũng có thể xây dựng website của<br /> trường, nối mạng phòng máy tính để HS có thể tự kiểm<br /> tra, đánh giá kết quả học tập của mình.<br /> 2.3.6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả ứng dụng<br /> công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên<br /> Căn cứ vào kế hoạch nhà trường, kế hoạch ứng dụng<br /> CNTT vào dạy học, kế hoạch công tác kiểm tra chuyên<br /> môn, chuyên đề, CBQL phụ trách công tác ứng dụng đề<br /> xuất nội dung, biện pháp, hình thức tiến hành kiểm tra<br /> <br /> 13<br /> <br /> các nội dung của hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy<br /> học theo kế hoạch.<br /> Sau khi chuẩn bị nội dung, hiệu trưởng thành lập các<br /> tổ kiểm tra do hiệu trưởng hoặc ủy quyền cho phó hiệu<br /> trưởng làm tổ trưởng và các đồng chí CB, GV có trình<br /> độ chuyên môn làm ủy viên tiến hành kiểm tra. Qua đó,<br /> kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy có ứng dụng<br /> CNTT của GV có thể thực hiện dưới hình thức như: hàng<br /> tháng, các tổ chuyên môn họp sẽ có sự kiểm tra quá trình<br /> ứng dụng CNTT của các thành viên. Người được phân<br /> công kiểm tra phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra<br /> của mình.<br /> Về cách thức kiểm tra, có thể tiến hành như sau:<br /> - Đối chiếu giữa kế hoạch giảng dạy năm học, giáo<br /> án và sổ đầu bài xem có trùng khớp không. Phần chất<br /> lượng giáo án có ứng dụng CNTT sẽ được kiểm tra bởi<br /> tổ trưởng hoặc nhóm trưởng chuyên môn.<br /> - Có thể kết hợp linh hoạt các hình thức dự giờ sau:<br /> + Dự giờ có báo trước nhằm xem xét năng lực cao nhất<br /> mà GV có thể đạt được khi có đủ điều kiện chuẩn bị, thể<br /> hiện trong giờ lên lớp; + Dự giờ đột xuất nhằm xác định<br /> rõ sự chuẩn bị bài dạy và cách thức tổ chức các hoạt động<br /> trong giờ lên lớp của GV trong hoàn cảnh bình thường;<br /> + Dự giờ theo chuyên đề nhằm nghiên cứu toàn diện về<br /> logic giảng dạy của GV; + Dự các giờ lên lớp của hai hay<br /> nhiều GV về cùng một bài dạy nhằm phát hiện năng lực<br /> của mỗi GV, hiệu quả của phương pháp này hay phương<br /> pháp khác.<br /> Việc dự giờ của GV cần thực hiện theo một quy trình:<br /> chuẩn bị - dự giờ - phân tích, trao đổi - rút kinh nghiệm.<br /> Cần ghi chép đầy đủ các hoạt động của thầy và trò trong<br /> tiết dạy, những nhận xét, đánh giá giờ dạy để trao đổi, rút<br /> kinh nghiệm. Làm sao để qua một tiết dự giờ, cả người<br /> dự và người dạy đề có thể rút ra được những kinh nghiệm<br /> quý báu trong giảng dạy, đặc biệt là sự học hỏi lẫn nhau.<br /> Để những góp ý của người dự đảm bảo chính xác và<br /> khách quan, có thể tổ chức nhiều người cùng dự một tiết.<br /> Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn hàng tháng,<br /> học kì cần có tổng kết và đưa ra kết quả kiểm tra thực<br /> hiện kế hoạch giảng dạy có ứng dụng CNTT của tổ viên.<br /> Hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá năng lực giảng dạy có<br /> ứng dụng CNTT của GV thông qua việc dự giờ và trên<br /> cơ sở đó, giúp GV khắc phục các thiếu sót, phát huy các<br /> ưu điểm nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng giờ dạy.<br /> Hiệu trưởng tổng kết về việc kiểm tra thực hiện chương<br /> trình cũng như soạn giảng trong đó có phê bình, xử lí kỉ<br /> luật đối với GV vi phạm, đồng thời đề xuất khen thưởng<br /> với những GV thực hiện xuất sắc.<br /> (Xem tiếp trang 8)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2