intTypePromotion=3

Ngân hàng đề thi hết học phần Quản trị sản xuất

Chia sẻ: Vo Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
1.644
lượt xem
698
download

Ngân hàng đề thi hết học phần Quản trị sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Khái niệm sản xuất, các yếu tố của quá trình sản xuất? Cho ý kiến nhận xét về các yếu tố sản xuất tại đơn vị anh (chị) công tác hoặc tại 1 đơn vị nào đó mà anh (chị) biết? Câu 2. Khái niệm quản trị sản xuất và mục tiêu của quản trị sản xuất? Câu 3. Hãy chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp tốt nhất căn cứ vào kết quả cuộc điều tra ý kiến chuyên gia cho ở bảng sau: ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi hết học phần Quản trị sản xuất

  1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: 0Hhttp://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: 1Hdhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (60 tiết – 4 tín chỉ) LOẠI 2 ĐIỂM: Câu 1. Khái niệm sản xuất, các yếu tố của quá trình sản xuất? Cho ý kiến nhận xét về các yếu tố sản xuất tại đơn vị anh (chị) công tác hoặc tại 1 đơn vị nào đó mà anh (chị) biết? Câu 2. Khái niệm quản trị sản xuất và mục tiêu của quản trị sản xuất? Câu 3. Hãy chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp tốt nhất căn cứ vào kết quả cuộc điều tra ý kiến chuyên gia cho ở bảng sau: Tiêu chí Trọng số Điểm cho các vị trí A B C D 1 0,15 65 76 62 75 2 0,10 38 68 46 63 3 0,30 74 85 68 56 4 0,26 56 86 32 60 5 0,19 65 72 52 57 Câu 4. Công ty Viễn thông nội hạt xem xét 3 địa điểm A , B và C để lắp đặt tổng đài, biết các dữ liệu trong bảng. Yêu cầu dùng phương pháp cho điểm có trọng số để ra quyết định lựa chọn địa điểm bố trí tổng đài? Điểm số Các nhân tố Trọng số A B C Thuận tiện cho việc lắp đặt tổng đài 0,2 80 80 100 Chi phí phát triển thuê bao 0,25 100 70 80 Điện nước thuận lợi 0,1 70 60 30 Giá đất rẻ 0,15 80 80 60 Thuận tiện cho vận hành khai thác 0,2 90 60 80 Môi trường tốt 0,1 50 60 90 Tổng số 1 470 410 440 1
  2. LOẠI 3 ĐIỂM: Câu 1. Phân loại sản xuất theo quy mô sản xuất và tính chất lặp lại của quá trình sản xuất? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 2. Phân loại sản xuất theo hình thức tổ chức sản xuất? Cho ví dụ min hoạ trong lĩnh vực BCVT. Câu 3. Phân loại sản xuất theo mỗi quan hệ với khách hàng? Cho ví dụ minh hoạ Câu 4. Phân loại sản xuất theo quá trình hình thành sản phẩm?, Cho ví dụ Câu 5. Vai trò và mối quan hệ của quản trị sản xuất với các chức năng quản trị chính khác? Câu 6. Khái niệm định vị doanh nghiệp? Định vị doanh nghiệp nhằm mục tiêu gì và có tầm quan trọng như thế nào? Câu 7. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp? Câu 8. Khái niệm, vai trò và yêu cầu của bố trí sản xuất trong doanh nghiệp? LOẠI 4 ĐIỂM: Câu 1. Trình bày tóm tắt các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất? Cho ý kiến nhận xét về việc thực hiện các nội dung quản trị sản xuất tại đơn vị anh (chị) công tác? Câu 2. Trình bày các loại hình bố trí sản xuất, ưu nhược điểm của mỗi loại? Câu 3. Số liệu về nhu cầu đàm thoại nội hạt tại một công ty viễn thông như sau: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhu cầu ĐTNH, 45 360 362 350 400 380 385 400 410 420 432 triệu phút 0 2
  3. Yêu cầu: Dự báo nhu cầu đàm thoại nội hạt tháng 12 theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn với α= 0,3 và α= 0,5. Theo Anh (Chị) nên dùng kết quả dự báo với α= 0,3 hay α= 0,5, giải thích tại sao? Câu 4. Số liệu về nhu cầu đàm thoại nội hạt tại một công ty viễn thông như sau: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nhu cầu ĐTNH, triệu phút 405 410 395 450 410 450 455 460 468 472 475 Yêu cầu: Dự báo nhu cầu đàm thoại nội hạt tháng 12 theo phương pháp san bằng hàm mũ có điều chỉnh xu hướng với α= 0,3 và β = 0,1. Theo Anh (Chị) nên dùng kết quả dự báo bằng phương pháp san bằng hàm mũ giản đơn với α= 0,3 hay bằng phương pháp san bằng hàm mũ có điều chỉnh xu hướng với α= 0,3 và β = 0,1; giải thích tại sao? Câu 5. Sản lượng điện thoại nội hạt theo tháng tại vùng A thống kê được như sau: Tháng thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sản lượng, 150 154 169 172 170 182 185 188 192 196 198 Triệu phút Theo Anh (Chị) nên chọn α1 = 0,3 hay α2 = 0,6 để dự báo sản lượng điện thoại nội hạt của tháng 12 theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn? Câu 6. Sản lượng điện thoại nội hạt theo tháng tại vùng A thống kê được như sau: Tháng thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sản lượng, 165 172 179 175 180 182 185 187 192 195 190 Triệu phút Theo Anh (Chị) nên chọn α1 = 0,2 hay α2 = 0,4 để dự báo sản lượng điện thoại nội hạt của tháng 12 theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn? Câu 7. Sản lượng điện thoại đường dài của Công ty Viễn thông A thống kê được như sau: Tháng thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sản lượng, Tr. phút 470 495 518 543 544 572 568 580 575 570 578 3
  4. Theo anh ( chị) nên chọn α1 = 0,2 hay α2 = 0,6 để dự báo sản lượng điện thoại đường dài của tháng 12 theo phương pháp san bằng số mũ giản đơn, giải thích tại sao chọn giá trị đó? Câu 8. Sản lượng điện thoại nội hạt theo tháng tại vùng A thống kê được như sau: Tháng thứ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sản lượng, 168 172 179 175 180 182 185 187 192 195 190 Triệu phút Theo Anh (Chị) nên dùng phương pháp san bằng số mũ giản đơn với α = 0,2 hay phương pháp san bằng số mũ có điều chỉnh xu hướng với α = 0,2 và β=0,5 để dự báo nhu cầu đàm thoại nội hạt cho tháng 12? Mức dự báo nhu cầu tháng 12? Câu 9. Có 4 công việc dự định phân công cho 4 công nhân A, B, C, D. Do khả năng của từng nhân viên thích hợp với từng loại công việc khác nhau nên thời gian thực hiện (phút) cũng khác nhau cho ở bảng sau. Hãy tìm cách phân giao công việc sao cho tổng thời gian thực hiện là nhỏ nhất. Công nhân Công việc 1 2 3 4 A 13 47 58 15 B 17 55 37 18 C 34 57 29 21 D 26 34 31 12 Câu 10. Có 4 công việc dự định phân công cho 4 công nhân A, B, C, D. Do khả năng của từng nhân viên thích hợp với từng loại công việc khác nhau nên thời gian thực hiện (giờ) cũng khác nhau cho ở bảng sau. Hãy tìm cách phân giao công việc sao cho tổng thời gian thực hiện là nhỏ nhất. Công nhân Công việc 1 2 3 4 A 15 10 18 6 B 7 12 10 9 C 10 8 16 12 D 12 6 14 14 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản