intTypePromotion=1

Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
426
lượt xem
78
download

Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. n gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 185/2004/N§­CP ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2004  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt KÕ to¸n ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  ®èi víi c¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc trong níc vµ  níc  ngoµi   ho¹t   ®éng   t¹i   ViÖt   Nam   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   c¸  nh©n, tæ chøc) cã  hµnh vi cè   ý hoÆc v«  ý vi ph¹m c¸c quy   ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m  vµ  theo quy  ®Þnh cña   NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh,  trõ  trêng hîp §iÒu  íc quèc  tÕ  mµ  Céng  hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy   ®Þnh kh¸c. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n bao gåm: a) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n; b) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n; c) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ tµi kho¶n kÕ to¸n; d) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c«ng khai  b¸o c¸o tµi chÝnh; ®) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra kÕ to¸n; e) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n, lu tr÷  tµi liÖu kÕ  to¸n; g) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm kª tµi s¶n;
 2. 2 h) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, bè trÝ   ngêi lµm kÕ to¸n hoÆc thuª lµm kÕ to¸n; i) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ hµnh nghÒ kÕ to¸n; k) Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ¸p dông chuÈn mùc kÕ to¸n, chÕ  ®é kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c. §iÒu   2.  Nguyªn   t¾c  xö  ph¹t   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh vùc kÕ to¸n Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  kÕ  to¸n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002 (sau  ®©y gäi t¾t lµ Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh). §i Ò u  3.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc kÕ  to¸n lµ  02 n¨m, kÓ  tõ  ngµy hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh ®îc thùc hiÖn.  2. C¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh sù, nh ng sau  ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n mµ   hµnh vi vi ph¹m cã dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc kÕ  to¸n th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña  NghÞ   ®Þnh  nµy.  Trêng  hîp  nµy  thêi  hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh lµ  03 th¸ng, kÓ  tõ  ngµy ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ   khëi tè vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu  nµy mµ  c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  míi trong lÜnh vùc kÕ  to¸n hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n  trë viÖc xö ph¹t th× kh«ng ¸p dông thêi hiÖu quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy; thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m  hµnh   chÝnh   míi   hoÆc   thêi   ®iÓm   chÊm   døt   hµnh   vi   trèn  tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t.  4. Ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nÕu ®Ó qu¸ thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh th×  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 121 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.  §i Ò u   4.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh  C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc kÕ  to¸n, nÕu qu¸ mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh  xong quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t hoÆc tõ  ngµy hÕt thêi  hiÖu  thi  hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t mµ  kh«ng t¸i ph¹m th×   ®îc coi nh  cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n.
 3. 3 § i Ò u   5.  H×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc kÕ to¸n 1. Mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n, c¸ nh©n, tæ chøc ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc  xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång. 2.  Tïy theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc vi ph¹m cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t bæ  sung quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 7, kho¶n 5 §iÒu 8, kho¶n 2   §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3.  Ngoµi  h×nh thøc  xö  ph¹t  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n  1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m cßn cã  thÓ  bÞ   ¸p dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy ®Þnh  t¹i kho¶n 5 §iÒu 7, kho¶n 6 §iÒu 8, kho¶n 3 §iÒu 9, kho¶n   3 §iÒu 10, kho¶n 3 §iÒu 14, kho¶n 3 §iÒu 15, kho¶n 3 §iÒu   16 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4.  Khi ph¹t  tiÒn,  møc tiÒn  ph¹t  cô  thÓ   ®èi víi  mét  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  lµ  møc  trung  b×nh cña khung  tiÒn ph¹t ®îc quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ ®Þnh nµy ®èi  víi hµnh vi  ®ã; nÕu cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc tiÒn  ph¹t cã  thÓ  gi¶m xuèng, nhng kh«ng  ®îc gi¶m qu¸ møc tèi  thiÓu cña khung tiÒn ph¹t; nÕu cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×   møc tiÒn ph¹t cã  thÓ  t¨ng lªn nhng kh«ng  ®îc qu¸ møc tèi  ®a cña khung tiÒn ph¹t. §i Ò u   6.   T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng khi xö  ph¹t   vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n 1. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ: a)  C¸ nh©n,  tæ chøc  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ®∙ chñ   ®éng  ng¨n chÆn, lµm gi¶m bít t¸c h¹i cña vi ph¹m hoÆc  ®∙ tù  nguyÖn kh¾c phôc hËu qu¶, båi thêng thiÖt h¹i; b)   Ngêi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®∙   tù   nguyÖn   khai   b¸o,  thµnh thËt hèi lçi; c)   Vi   ph¹m   trong   hoµn   c¶nh   bÞ   Ðp   buéc   hoÆc   bÞ   lÖ  thuéc vÒ vËt chÊt hoÆc tinh thÇn; d) Vi ph¹m do lçi v« ý; ®) Vi ph¹m lÇn ®Çu; e) Vi ph¹m v× hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n mµ kh«ng do  m×nh g©y ra. 2. T×nh tiÕt t¨ng nÆng:
 4. 4 a) Vi ph¹m cã tæ chøc; b) Vi ph¹m nhiÒu lÇn hoÆc t¸i ph¹m; c) Xói giôc, l«i kÐo hoÆc  Ðp buéc ngêi phô  thuéc vµo  m×nh vÒ vËt chÊt, tinh thÇn ®Ó vi ph¹m; d) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m; ®) Lîi dông hoµn c¶nh chiÕn tranh, thiªn tai hoÆc khã   kh¨n ®Æc biÖt kh¸c cña x∙ héi ®Ó vi ph¹m; e) Vi ph¹m trong thêi h¹n  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh   xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc b¶n ¸n h×nh sù; g) Sau khi vi ph¹m  ®∙ cã  hµnh vi trèn tr¸nh, che dÊu  vi ph¹m hµnh chÝnh. Ch¬ng II hµnh vi vi ph¹m, h×nh thøc xö ph¹t vµ møc xö ph¹t §i Ò u  7.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ chøng tõ kÕ to¸n  1. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) LËp chøng tõ kÕ to¸n kh«ng ®Çy ®ñ c¸c néi dung chñ  yÕu theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n (díi  ®©y gäi  t¾t lµ theo quy ®Þnh); b) TÈy xo¸, söa ch÷a chøng tõ kÕ to¸n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   LËp   chøng   tõ   kÕ   to¸n   kh«ng   ®ñ   sè   liªn   theo   quy  ®Þnh cña mçi lo¹i chøng tõ kÕ to¸n; b) Ký  chøng tõ  kÕ  to¸n khi cha ghi  ®ñ  néi dung chøng  tõ thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi ký; c) Ký chøng tõ kÕ to¸n mµ kh«ng cã thÈm quyÒn ký hoÆc  kh«ng ®îc ñy quyÒn ký; d) LËp ho¸  ®¬n b¸n hµng nhng kh«ng giao ho¸  ®¬n b¸n  hµng cho kh¸ch hµng theo quy ®Þnh. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Gi¶ m¹o, khai man chøng tõ kÕ to¸n; b) Tho¶ thuËn hoÆc Ðp buéc ngêi kh¸c gi¶ m¹o, khai man  chøng tõ kÕ to¸n; c)  LËp chøng  tõ  kÕ   to¸n cã   néi dung  c¸c liªn  kh«ng  gièng nhau trong trêng hîp ph¶i lËp chøng tõ  kÕ  to¸n cã 
 5. 5 nhiÒu   liªn   cho   mét   nghiÖp   vô   kinh   tÕ,   tµi   chÝnh   ph¸t   sinh; d) B¸n hµng ho¸ hoÆc cung cÊp dÞch vô  kh«ng lËp ho¸  ®¬n b¸n hµng theo quy ®Þnh; ®) Kh«ng lËp chøng tõ  kÕ  to¸n khi nghiÖp vô  kinh tÕ,  tµi chÝnh ph¸t sinh; e) Cè ý lËp nhiÒu lÇn chøng tõ kÕ to¸n cho mét nghiÖp  vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh; g) Huû bá hoÆc cè ý lµm h háng chøng tõ kÕ to¸n. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) TÞch thu chøng tõ  kÕ  to¸n  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n  ®èi  víi ngêi hµnh nghÒ  vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c,  ®,   e, g kho¶n 3 §iÒu nµy. 5. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc ph¶i lËp chøng tõ  kÕ  to¸n cho nghiÖp vô  kinh  tÕ, tµi chÝnh  ®∙ ph¸t sinh  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm ® kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Buéc ph¶i kh«i phôc l¹i c¸c chøng tõ  kÕ  to¸n theo  ®óng thùc tÕ,  ®óng quy  ®Þnh  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i c¸c  ®iÓm a, b kho¶n 1,  ®iÓm a, b, c kho¶n 2 vµ   ®iÓm  c, d, g kho¶n 3 §iÒu nµy; c)  Buéc ph¶i  huû   c¸c chøng  tõ  kÕ   to¸n  ®∙  lËp trïng  lÆp cho mét nghiÖp vô  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm e kho¶n 3 §iÒu  nµy. §i Ò u  8.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sæ kÕ to¸n 1. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) LËp sæ kÕ  to¸n kh«ng  ®Çy  ®ñ  c¸c néi dung theo quy  ®Þnh   nh:   kh«ng   ghi   tªn   ®¬n   vÞ   kÕ   to¸n,   tªn   sæ,   ngµy,  th¸ng, n¨m lËp sæ; ngµy, th¸ng, n¨m kho¸ sæ; thiÕu ch÷ ký   theo quy  ®Þnh; kh«ng  ®¸nh sè  trang, kh«ng  ®ãng dÊu gi¸p  lai gi÷a c¸c trang trªn sæ kÕ to¸n; b) Ghi sæ kÕ  to¸n kh«ng  ®Çy  ®ñ  néi dung chñ  yÕu theo  quy ®Þnh; c)   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   ghi   sæ   kÕ   to¸n   nh  ghi  chång lªn nhau, ghi c¸ch dßng; kh«ng g¹ch chÐo phÇn trang   sæ kh«ng ghi; kh«ng thùc hiÖn viÖc céng sè liÖu tæng céng   khi ghi hÕt trang sæ, kh«ng thùc hiÖn viÖc chuyÓn sè liÖu   tæng céng trang sæ tríc sang ®Çu trang sæ kÕ tiÕp;
 6. 6 d)   Kh«ng   ®ãng   thµnh   quyÓn   sæ   riªng   cho   tõng   kú   kÕ  to¸n vµ  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc ph¸p lý  sau khi in sæ ra  giÊy trong trêng hîp thùc hiÖn kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Më sæ kÕ to¸n kh«ng theo ®óng nguyªn t¾c chung cña   mét trong c¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n theo quy ®Þnh; b) Ghi sæ kÕ  to¸n kh«ng tu©n thñ  ph ¬ng ph¸p quy  ®Þnh  cña chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n; c)  Ghi sæ,  khãa sæ  kÕ  to¸n  kh«ng  kÞp thêi  theo  quy  ®Þnh; d) Söa ch÷a sai sãt trªn sæ kÕ to¸n kh«ng theo ®óng ph ­ ¬ng ph¸p quy ®Þnh. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn viÖc më  sæ kÕ  to¸n vµo  ®Çu kú  kÕ  to¸n n¨m hoÆc tõ ngµy thµnh lËp ®¬n vÞ kÕ to¸n; b)   Kh«ng   cã   chøng   tõ   kÕ   to¸n   chøng   minh   c¸c   th«ng   tin, sè  liÖu ghi trªn sæ kÕ  to¸n hoÆc sè  liÖu trªn sæ kÕ   to¸n kh«ng ®óng víi chøng tõ kÕ to¸n; c)   Th«ng   tin,   sè   liÖu   ghi   trªn   sæ   kÕ   to¸n   cña   n¨m  thùc hiÖn kh«ng kÕ tiÕp th«ng tin, sè liÖu ghi trªn sæ kÕ  to¸n n¨m tríc liÒn kÒ  hoÆc sæ kÕ  to¸n ghi kh«ng liªn tôc  tõ khi më sæ ®Õn khi kho¸ sæ; d) Kh«ng thùc hiÖn viÖc kho¸ sæ kÕ to¸n trong c¸c tr ­ êng hîp mµ  ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n quy  ®Þnh ph¶i kho¸ sæ kÕ   to¸n; ®) Kh«ng in sæ kÕ  to¸n ra giÊy sau khi kho¸ sæ trªn  m¸y vi tÝnh. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Më sæ kÕ to¸n ngoµi hÖ thèng sæ kÕ to¸n chÝnh thøc  cña ®¬n vÞ;    b) Gi¶ m¹o sæ kÕ to¸n; c)  Tháa thuËn  hoÆc   Ðp buéc  ngêi  kh¸c gi¶  m¹o sæ  kÕ  to¸n; d) Cè   ý   ®Ó  ngoµi sæ kÕ  to¸n tµi s¶n cña  ®¬n vÞ  hoÆc   tµi s¶n cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ; ®) Huû bá tríc h¹n hoÆc cè ý lµm h háng sæ kÕ to¸n. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  a) TÞch thu sæ kÕ  to¸n  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c kho¶n 4 §iÒu nµy; 
 7. 7 b) Tíc quyÒn sö  dông Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n  ®èi  víi ngêi hµnh nghÒ  vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c, d,   ® kho¶n 4 §iÒu nµy. 6. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc ph¶i bæ sung  ®Çy  ®ñ  c¸c néi dung cña sæ kÕ  to¸n  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c kho¶n 1  §iÒu nµy; b) Buéc ph¶i kh«i phôc l¹i hoÆc thùc hiÖn theo  ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 1, kho¶n  2, 3 vµ   ®iÓm  b, c, d,  ®  kho¶n  4   §iÒu nµy. §i Ò u  9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ tµi kho¶n kÕ to¸n 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:  a)   H¹ch   to¸n   kh«ng   theo   ®óng   néi   dung   quy   ®Þnh   cña  tµi kho¶n kÕ to¸n; b)   Söa   ®æi   néi   dung,   ph¬ng   ph¸p   h¹ch   to¸n   cña   tµi  kho¶n kÕ  to¸n do Bé  Tµi chÝnh ban hµnh hoÆc më  thªm tµi  kho¶n kÕ  to¸n trong hÖ  thèng tµi kho¶n kÕ  to¸n cÊp I  ®∙  lùa chän kh«ng ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp nhËn. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng ¸p dông  ®óng hÖ  thèng tµi kho¶n kÕ  to¸n quy  ®Þnh cho ngµnh vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ; b) Kh«ng thùc hiÖn ®óng hÖ thèng tµi kho¶n ®∙ ®îc Bé Tµi  chÝnh chÊp thuËn. 3. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc ph¶i h¹ch to¸n  ®óng néi dung, ph¬ng ph¸p, hÖ  thèng tµi kho¶n kÕ  to¸n  ®èi víi vi ph¹m t¹i  ®iÓm a kho¶n  1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy; b) §×nh chØ viÖc sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n ®èi víi vi  ph¹m t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   10.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¸o c¸o tµi chÝnh vµ  c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) LËp b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng  ®Çy  ®ñ  néi dung theo  quy ®Þnh;
 8. 8 b) LËp vµ  tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng  ®óng ph ­ ¬ng ph¸p; kh«ng râ rµng; kh«ng nhÊt qu¸n theo quy ®Þnh; c) Nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn   chËm   tõ   01   th¸ng   ®Õn   03   th¸ng   theo   thêi   h¹n   quy  ®Þnh; d) C«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng  ®Çy  ®ñ  néi dung  theo quy ®Þnh; ®) C«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh chËm tõ  01 th¸ng  ®Õn  03 th¸ng theo thêi h¹n quy ®Þnh. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Nép b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn chËm qu¸ 3 th¸ng theo thêi h¹n quy ®Þnh; b) LËp b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng  ®óng víi sè  liÖu trªn  sæ kÕ to¸n vµ chøng tõ kÕ to¸n; c) Gi¶ m¹o b¸o c¸o tµi chÝnh, khai man sè  liÖu trªn  b¸o c¸o tµi chÝnh; d) Tho¶ thuËn hoÆc  Ðp buéc ngêi kh¸c gi¶ m¹o b¸o c¸o  tµi chÝnh, khai man sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh; ®) Cè   ý, tho¶ thuËn hoÆc  Ðp buéc ng êi kh¸c cung cÊp,  x¸c nhËn th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n sai sù thËt; e)   Thùc   hiÖn   viÖc   c«ng   khai   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   chËm  qu¸ 3 th¸ng theo thêi h¹n quy ®Þnh; g) Th«ng tin, sè liÖu c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh sai   sù thËt. 3.   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶:   buéc   ph¶i  thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n  ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u  11.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra kÕ to¸n Ph¹t  tiÒn tõ  5.000.000   ®ång   ®Õn  10.000.000   ®ång   ®èi   víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh kiÓm tra kÕ  to¸n cña c¬  quan cã thÈm quyÒn; b) G©y c¶n trë  c«ng viÖc kiÓm tra cña  ®oµn kiÓm tra  kÕ to¸n; c) Kh«ng cung cÊp hoÆc cung cÊp kh«ng ®Çy ®ñ cho ®oµn   kiÓm tra c¸c tµi liÖu kÕ to¸n liªn quan ®Õn néi dung kiÓm  tra; d) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ kÕt luËn  cña ®oµn kiÓm tra; 
 9. 9 ®) Ba n¨m liªn tôc kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra kÕ  to¸n  ®èi víi ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp díi. §i Ò u   12.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n, lu tr÷  tµi  liÖu kÕ to¸n 1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) §a tµi liÖu kÕ to¸n vµo lu tr÷  chËm qu¸ 12 th¸ng so  víi thêi h¹n quy ®Þnh; b)   Lu   tr÷   tµi   liÖu   kÕ   to¸n   kh«ng   ®Çy   ®ñ   theo   quy  ®Þnh; c)   B¶o   qu¶n   tµi   liÖu   kÕ   to¸n   kh«ng   an   toµn,   ®Ó   h  háng, mÊt m¸t tµi liÖu trong thêi h¹n lu tr÷. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c  hµnh vi sau ®©y: a)   Sö   dông   tµi   liÖu   kÕ   to¸n   trong   thêi   h¹n   lu   tr÷  kh«ng ®óng quy ®Þnh; b) Kh«ng thùc hiÖn c¸c thñ  tôc  ®Ó  phôc håi tµi liÖu  kÕ to¸n bÞ mÊt m¸t hoÆc bÞ huû ho¹i. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Hñy bá  tµi liÖu kÕ  to¸n khi cha hÕt thêi h¹n lu  tr÷ theo quy ®Þnh; b)   Tiªu   hñy   tµi   liÖu   kÕ   to¸n   kh«ng   thµnh   lËp   Héi  ®ång tiªu hñy, kh«ng thùc hiÖn  ®óng ph ¬ng ph¸p tiªu hñy  vµ kh«ng lËp biªn b¶n tiªu hñy theo quy ®Þnh. §i Ò u  13.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm kª tµi s¶n  1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Kh«ng  lËp b¸o  c¸o tæng  hîp kÕt  qu¶ kiÓm  kª theo  quy ®Þnh; b) Kh«ng x¸c  ®Þnh nguyªn nh©n chªnh lÖch; kh«ng ph¶n  ¶nh sè  chªnh lÖch vµ  kÕt qu¶ xö  lý  sè  chªnh lÖch gi÷a sè   liÖu   kiÓm  kª   thùc  tÕ   víi   sè   liÖu   sæ   kÕ   to¸n   vµo   sæ   kÕ  to¸n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn kiÓm kª tµi s¶n vµo cuèi kú  kÕ  to¸n n¨m hoÆc kh«ng  thùc hiÖn kiÓm  kª tµi s¶n trong  c¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh.
 10. 10 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   hµnh   vi   gi¶   m¹o,   khai   man   kÕt   qu¶   kiÓm   kª   tµi  s¶n. §i Ò u   14.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   tæ   chøc   bé   m¸y   kÕ  to¸n, bè trÝ ngêi lµm kÕ to¸n hoÆc thuª lµm kÕ to¸n 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Kh«ng  tæ chøc  bé  m¸y kÕ   to¸n;  kh«ng  bè  trÝ  ngêi  lµm   kÕ   to¸n   hoÆc  kh«ng  thuª tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh  dÞch vô kÕ to¸n lµm kÕ to¸n theo quy ®Þnh; b) Bè trÝ ngêi lµm kÕ to¸n mµ ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng  ®îc lµm kÕ to¸n; c) Bè  trÝ  ngêi lµm kÕ  to¸n kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn,  ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh; d)   Thuª   tæ   chøc,   c¸   nh©n   kh«ng   ®ñ   tiªu   chuÈn,   ®iÒu  kiÖn hµnh nghÒ kÕ to¸n hoÆc kh«ng ®¨ng ký kinh doanh theo   quy ®Þnh, cung cÊp dÞch vô kÕ to¸n cho ®¬n vÞ.   2. Ph¹t tiÒn tõ  10.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000  ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Ngêi cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý,  ®iÒu hµnh  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n kiªm lµm kÕ to¸n, thñ kho, thñ quü hoÆc mua, b¸n tµi  s¶n trõ doanh nghiÖp t nh©n, hé kinh doanh c¸ thÓ; b) Bè  trÝ  ngêi lµm kÕ  to¸n trëng kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn,  ®iÒu kiÖn quy ®Þnh; c)  Thuª  ngêi  lµm  kÕ  to¸n  trëng  kh«ng   ®ñ  tiªu  chuÈn,  ®iÒu kiÖn quy ®Þnh. 3. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc ph¶i tæ chøc bé  m¸y kÕ  to¸n; bè  trÝ  ngêi lµm  kÕ  to¸n hoÆc thuª tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh dÞch vô  kÕ  to¸n   lµm   kÕ   to¸n   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a  kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Buéc ph¶i thuyªn chuyÓn vµ  bè  trÝ  hoÆc thuª ngêi  lµm kÕ  to¸n hoÆc ngêi lµm kÕ  to¸n trëng thay thÕ   ®èi víi  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, c, d kho¶n 1 vµ ®iÓm a, b, c  kho¶n 2  §iÒu nµy. §i Ò u  15.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ hµnh nghÒ kÕ to¸n 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Tæ chøc, c¸ nh©n hµnh nghÒ kÕ to¸n nh ng kh«ng ®¨ng  ký kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n;
 11. 11 b) Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp kinh  doanh   dÞch   vô   kÕ   to¸n   kh«ng   cã   Chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kÕ  to¸n;  c) Doanh nghiÖp hoÆc c¸ nh©n hµnh nghÒ  kÕ  to¸n kh«ng  ®¶m b¶o  ®iÒu kiÖn ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh nhng vÉn cung  cÊp dÞch vô kÕ to¸n; d) C¸ nh©n hµnh nghÒ  kÕ  to¸n nhng kh«ng cã  Chøng chØ  hµnh nghÒ kÕ to¸n; ®) Thuª ngêi kh«ng cã Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n lµm   kÕ  to¸n hoÆc kh«ng cã  Chøng chØ båi dìng kÕ  to¸n trëng,  lµm kÕ to¸n trëng; e)  NhËn lµm  thuª  kÕ  to¸n  khi lµ  bè,  mÑ, vî,  chång,  con, anh,  chÞ,  em ruét  cña ngêi cã  tr¸ch  nhiÖm  qu¶n  lý  ®iÒu hµnh, kÓ c¶ KÕ to¸n trëng cña ®¬n vÞ kÕ to¸n hoÆc cã  quan hÖ  kinh tÕ, tµi chÝnh hoÆc kh«ng  ®ñ  n¨ng lùc chuyªn  m«n hoÆc nhËn lµm thuª kÕ  to¸n khi  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n cã  yªu   cÇu tr¸i víi ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, chuyªn m«n nghiÖp vô kÕ   to¸n; g) Cho thuª, cho mîn Chøng chØ hµnh nghÒ kÕ to¸n.  2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:    Tíc  quyÒn  sö  dông  Chøng  chØ hµnh  nghÒ   kÕ  to¸n  ®èi  víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm e, g kho¶n 1 §iÒu nµy nÕu  cè t×nh sai ph¹m. 3. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc ph¶i  ®¨ng ký  kinh doanh dÞch vô  kÕ  to¸n  ®èi  víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy; b)  Buéc ph¶i   ®×nh  chØ hµnh  nghÒ  kÕ  to¸n   ®èi víi  vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, c, d, e, g kho¶n 1 §iÒu nµy; c) Buéc ph¶i chÊm døt hîp  ®ång thuª lµm kÕ  to¸n hoÆc  lµm   kÕ   to¸n   trëng   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   ®  kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   16.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  ¸p dông chuÈn mùc kÕ  to¸n, chÕ ®é kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng  ®¨ng ký  hoÆc kh«ng th«ng b¸o chÕ   ®é  kÕ  to¸n  ¸p dông t¹i  ®¬n vÞ  trong thêi h¹n quy  ®Þnh  ®èi víi trêng  hîp ph¶i  ®¨ng ký  hoÆc ph¶i th«ng b¸o víi c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn; b)  ¸p dông sai quy  ®Þnh vÒ  ch÷  viÕt; ch÷  sè;  ®¬n vÞ  tiÒn tÖ hoÆc kú kÕ to¸n.
 12. 12 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi cho  ®èi tîng kh¸c sö  dông tµi kho¶n TiÒn  göi   ng©n   hµng,   TiÒn   göi   kho   b¹c   Nhµ   níc   cña   ®¬n   vÞ   ®Ó  nhËn   tiÒn   vµ   chuyÓn   tiÒn   cho   c¸c   ho¹t   ®éng   tiÒn   tÖ   vi  ph¹m chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh, ng©n s¸ch vµ sö dông vèn. 3. ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc ph¶i thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký chÕ ®é kÕ to¸n ¸p  dông   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   1   §iÒu  nµy; b) Buéc ph¶i thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh  ®èi víi c¸c vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   17.  Hµnh vi vi ph¹m trong lÜnh vùc kÕ to¸n dÉn   ®Õn trèn, lËu thuÕ 1. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n quy  ®Þnh tõ  §iÒu 7  ®Õn §iÒu 16 cña NghÞ   ®Þnh nµy,  ngoµi viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  kÕ  to¸n nh  quy  ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu  tõ   7   ®Õn   16  nãi  trªn   nÕu   hµnh   vi   vi  ph¹m dÉn  ®Õn trèn, lËu thuÕ  th×  cßn bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. 2. Khi xÐt thÊy hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc kÕ to¸n dÉn ®Õn trèn, lËu thuÕ th× ngêi cã thÈm quyÒn  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i chuyÓn ngay hå  s¬  cho c¬  quan thuÕ cïng cÊp ®Ó xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc   thuÕ,   sau   khi   ®∙   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   kÕ  to¸n. Ch¬ng III thÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t  §i Ò u  18.  ThÈm quyÒn xö ph¹t cña thanh tra Tµi chÝnh 1.   Thanh   tra   viªn   Tµi   chÝnh   c¸c   cÊp   ®ang   thi   hµnh  c«ng vô cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn 200.000 ®ång; c) ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Ch¸nh thanh tra Së Tµi chÝnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;
 13. 13 c) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ch¸nh thanh tra Bé Tµi chÝnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o;  b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;  c) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   19.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   ñy   ban   nh©n   d©n  c¸c cÊp 1. Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn (gäi  chung lµ cÊp x∙) cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång; c)  ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy.   2.   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,  thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ cÊp huyÖn) cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy. 3.   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ cÊp tØnh) cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 5  cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u   20.   ñy quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc kÕ to¸n Trong trêng hîp nh÷ng ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  quy  ®Þnh t¹i kho¶n  2, kho¶n  3 §iÒu  18,  kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3       §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy   v¾ng mÆt th×  cÊp phã   ®îc  ñy quyÒn cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t 
 14. 14 vi ph¹m hµnh chÝnh theo thÈm quyÒn cña ngêi  ñy quyÒn vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. §i Ò u   21.  Ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n 1. Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n cÊp x∙, cÊp huyÖn vµ  cÊp  tØnh cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc kÕ to¸n thuéc ®Þa ph¬ng. C¬  quan thanh tra Tµi chÝnh c¸c cÊp cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n thuéc m×nh   qu¶n lý. Trêng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n   thuéc thÈm quyÒn xö  ph¹t cña nhiÒu ng êi th×  viÖc xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh do ngêi thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn. 2. ThÈm quyÒn xö  ph¹t cña ngêi  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu  18, §iÒu 19 cña NghÞ   ®Þnh nµy lµ  thÈm quyÒn ¸p dông  ®èi  víi   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ  to¸n. 3. Trêng hîp xö  ph¹t mét ngêi, mét tæ chøc thùc hiÖn  nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  thÈm quyÒn xö  ph¹t  thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 42 cña Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   22.  Thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh Thêi   hiÖu   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy ra  quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t;   qu¸   thêi   h¹n   nµy   mµ   quyÕt   ®Þnh   ®ã  kh«ng  ®îc thi hµnh th×  kh«ng thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t   n÷a nhng vÉn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ghi  trong quyÕt  ®Þnh. Trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t  cè  t×nh trèn tr¸nh, tr×  ho∙n th×  thêi  hiÖu nªu trªn  ®îc  tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, tr×   ho∙n. §i Ò u   23.  Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc kÕ to¸n 1.   Khi   ph¸t   hiÖn   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh vùc kÕ  to¸n, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i quyÕt  ®Þnh ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  kÕ   to¸n   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   IV   NghÞ  ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   11   n¨m   2003   cña 
 15. 15 ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   24.   Cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh ViÖc   cìng   chÕ   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   25.   ChuyÓn   hå   s¬   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh vùc kÕ to¸n ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù Khi   xÐt   thÊy   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc kÕ  to¸n cã  dÊu hiÖu téi ph¹m th×  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  chuyÓn ngay hå  s¬  cho c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn xö lý h×nh sù ®Ó gi¶i quyÕt. Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o, khen thëng vµ xö lý vi ph¹m §i Ò u  26.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1. C¸ nh©n, tæ chøc bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc kÕ  to¸n hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña c¸ nh©n,  tæ chøc ®ã cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh, quyÕt  ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o ®¶m xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. C«ng d©n cã quyÒn tè c¸o vÒ hµnh vi tr¸i ph¸p luËt  trong xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.   ThÈm   quyÒn,   thñ   tôc,   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i, tè  c¸o  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khiÕu n¹i, tè c¸o. §i Ò u  27.  Khëi kiÖn hµnh chÝnh ViÖc khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh, quyÕt  ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ  b¶o  ®¶m viÖc xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh,  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thñ  tôc gi¶i quyÕt c¸c vô  ¸n hµnh  chÝnh.
 16. 16 § i Ò u  28.  Khen thëng C¸   nh©n,   tæ   chøc   cã   thµnh   tÝch   trong   ®Êu   tranh   vµ  phßng   chèng   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n   ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  29.  Xö lý vi ph¹m 1. Ngêi bÞ  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh nÕu cã  hµnh vi   chèng   ®èi   ngêi   thi   hµnh   c«ng   vô,   tr×   ho∙n,   trèn   tr¸nh   viÖc   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   cña   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö  ph¹t th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   hoÆc   bÞ   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm   h×nh  sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi th êng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 2.   Ngêi   cã  thÈm   quyÒn   xö   lý   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh  mµ   s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao che, kh«ng xö  lý  hoÆc xö  lý  kh«ng   kÞp   thêi,   kh«ng   ®óng   møc,   xö   lý   v ît   thÈm   quyÒn  quy  ®Þnh, cã  lçi trong viÖc  ®Ó  qu¸ thêi hiÖu, thêi h¹n  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ  to¸n th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc  bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng V ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  30.  §iÒu kho¶n thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè  49/1999/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kÕ to¸n. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ  chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 3.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn  thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2