intTypePromotion=1

Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
228
lượt xem
30
download

Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 187/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004  VÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn  ChÝnh  phñ  C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   Môc tiªu, yªu cÇu cña viÖc chuyÓn c«ng ty   nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn (sau ®©y gäi t¾t lµ cæ phÇn   ho¸) 1. ChuyÓn  ®æi nh÷ng c«ng ty nhµ  n íc mµ  Nhµ  níc kh«ng  cÇn gi÷ 100% vèn sang lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ   së h÷u; huy ®éng vèn cña c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ   chøc x∙ héi trong níc vµ  ngoµi níc  ®Ó  t¨ng n¨ng lùc tµi  chÝnh, ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý nh»m  n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. 2. §¶m b¶o hµi hoµ lîi Ých cña Nhµ níc, doanh nghiÖp,  nhµ ®Çu t vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 3. Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch theo nguyªn t¾c thÞ   trêng;   kh¾c   phôc   t×nh  tr¹ng   cæ   phÇn   hãa   khÐp   kÝn   trong   néi   bé   doanh   nghiÖp;   g¾n   víi   ph¸t  triÓn   thÞ   tr êng  vèn,  thÞ trêng chøng kho¸n. §i Ò u  2.  §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn cæ phÇn ho¸ 1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   ¸p   dông   ®èi   víi   c«ng   ty   nhµ   níc  kh«ng  thuéc  diÖn Nhµ  níc n¾m gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ  thùc  hiÖn cæ phÇn ho¸, bao gåm: c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc (kÓ  c¶ ng©n hµng th¬ng m¹i nhµ  níc vµ  c¸c tæ chøc tµi  chÝnh 
 2. 2 nhµ níc); c«ng ty nhµ níc ®éc lËp; c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t  vµ  thµnh lËp;  ®¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña c«ng ty nhµ   níc (díi ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸). Danh môc c«ng ty nhµ  níc thuéc diÖn Nhµ  níc n¾m gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ  do Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh trong  tõng thêi kú. 2. C¸c c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  ®îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ khi cßn vèn nhµ  níc (cha bao  gåm gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt) sau khi gi¶m trõ  gi¸ trÞ  tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n chê  thanh lý; c¸c kho¶n  tæn thÊt do lç, gi¶m gi¸ tµi s¶n, c«ng nî  kh«ng cã  kh¶  n¨ng thu håi vµ chi phÝ cæ phÇn ho¸. 3.  ViÖc cæ  phÇn ho¸   ®¬n vÞ   h¹ch to¸n  phô   thuéc  cña  c¸c c«ng ty nhµ  níc thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy chØ ®îc tiÕn hµnh khi: a) §¬n vÞ  h¹ch to¸n phô  thuéc cña doanh nghiÖp cã   ®ñ  ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp; b) Kh«ng g©y khã  kh¨n hoÆc ¶nh hëng xÊu  ®Õn hiÖu qu¶  s¶n   xuÊt,  kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp  hoÆc   c¸c   bé  phËn   cßn l¹i cña doanh nghiÖp. §i Ò u  3.  H×nh thøc cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc  1. Gi÷  nguyªn vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp,  ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn ¸p dông ®èi víi nh÷ng  doanh  nghiÖp  cæ phÇn ho¸ cã  nhu cÇu t¨ng thªm  vèn   ®iÒu  lÖ. Møc vèn huy ®éng thªm tuú thuéc vµo quy m« vµ nhu cÇu   vèn cña c«ng ty cæ phÇn. C¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty  cæ phÇn ®îc ph¶n ¶nh trong ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸. 2. B¸n mét phÇn vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp  hoÆc kÕt hîp võa b¸n bít mét phÇn vèn nhµ níc võa ph¸t hµnh  thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn. 3. B¸n toµn bé  vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i doanh nghiÖp  hoÆc kÕt hîp võa b¸n toµn bé  vèn nhµ  níc võa ph¸t hµnh  thªm cæ phiÕu ®Ó thu hót vèn. §i Ò u  4.  §èi tîng vµ ®iÒu kiÖn mua cæ phÇn 1. C¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x∙ héi ho¹t ®éng theo  luËt   ph¸p   ViÖt   Nam   vµ   c¸   nh©n   ngêi   ViÖt   Nam   ®Þnh   c  ë  trong níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  nhµ   ®Çu t  trong níc)  ®îc  quyÒn mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ víi sè  lîng kh«ng h¹n chÕ. 
 3. 3 2. C¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi, ngêi níc  ngoµi ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh  c ë níc ngoµi (sau ®©y gäi t¾t lµ nhµ ®Çu t níc ngoµi) ®­ îc mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   cã   nhu   cÇu   mua   cæ   phÇn   ë   c¸c  doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   ph¶i   më   tµi   kho¶n   t¹i   c¸c   tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ®ang ho¹t ®éng trªn l∙nh   thæ   ViÖt   Nam   vµ   tu©n   thñ   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam.   Mäi   ho¹t  ®éng mua, b¸n cæ phÇn; nhËn, sö  dông cæ tøc vµ  c¸c kho¶n  thu   kh¸c   tõ   ®Çu   t  mua   cæ   phÇn   ®Òu   ph¶i   th«ng   qua   tµi  kho¶n nµy. §i Ò u   5.   C¸c nhµ   ®Çu t  trong níc vµ  níc ngoµi mua  cæ phÇn cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ b»ng ®ång ViÖt Nam.   §i Ò u  6.  Chi phÝ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸  Chi phÝ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ ®îc trõ vµo vèn nhµ níc  t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Néi dung vµ  møc chi phÝ  cæ  phÇn ho¸ thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §i Ò u  7.  Cæ phÇn, cæ phiÕu vµ cæ ®«ng s¸ng lËp 1. Vèn ®iÒu lÖ chia thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ   cæ phÇn. MÖnh gi¸ 1 cæ phÇn quy ®Þnh thèng nhÊt lµ 10.000  ®ång. 2. Cæ phiÕu lµ chøng chØ do c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh  x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc mét sè cæ phÇn cña cæ ®«ng   gãp vèn trong c«ng ty. Cæ phiÕu cã thÓ ghi tªn hoÆc kh«ng  ghi   tªn   nhng   ph¶i   cã   ®ñ   néi   dung   chñ   yÕu   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 59 cña LuËt Doanh nghiÖp. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn mÉu cæ phiÕu thèng nhÊt  ®Ó  c¸c  doanh nghiÖp in vµ qu¶n lý theo quy ®Þnh. 3. Cæ  ®«ng s¸ng lËp cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµ  nh÷ng cæ ®«ng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Tham gia th«ng qua §iÒu lÖ  lÇn  ®Çu cña c«ng ty cæ  phÇn; b) Cïng nhau n¾m gi÷ Ýt nhÊt 20% sè cæ phÇn phæ th«ng ®­ îc quyÒn chµo b¸n; c) Së  h÷u sè  lîng cæ phÇn b¶o  ®¶m møc tèi thiÓu theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty.
 4. 4 Sè lîng cæ phÇn tèi thiÓu cña mçi cæ ®«ng s¸ng lËp vµ  sè  lîng cæ  ®«ng s¸ng lËp do §¹i héi  ®ång cæ  ®«ng quyÕt  ®Þnh vµ quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty. §i Ò u   8.   Nguyªn t¾c kÕ  thõa quyÒn vµ  nghÜa vô  cña  c«ng ty cæ phÇn ®îc chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ níc 1. Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa cã  tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp,   sö  dông tèi  ®a sè  lao  ®éng t¹i thêi  ®iÓm quyÕt  ®Þnh cæ  phÇn ho¸ vµ  gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  C«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa mäi nghÜa vô  ®èi víi ngêi lao  ®éng tõ  c«ng ty nhµ  níc chuyÓn sang; cã  quyÒn tuyÓn chän, bè trÝ sö dông lao ®éng vµ phèi hîp víi  c¸c c¬  quan cã  liªn quan gi¶i quyÕt chÕ   ®é  cho ngêi lao  ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C«ng ty cæ phÇn  ®îc chñ   ®éng sö  dông toµn bé  tµi  s¶n, tiÒn vèn  ®∙ cæ phÇn ho¸  ®Ó  tæ chøc s¶n xuÊt, kinh  doanh; kÕ  thõa mäi quyÒn lîi, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña  c«ng   ty   nhµ   níc   tríc   khi   cæ   phÇn   ho¸   vµ   cã   c¸c   quyÒn,  nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II xö lý tµi chÝnh khi cæ phÇn hãa §i Ò u   9.   Tr¸ch  nhiÖm cña doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸  trong viÖc xö lý tån t¹i vÒ tµi chÝnh   C¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp  víi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   chñ   ®éng   xö   lý   theo   thÈm  quyÒn vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh÷ng tån t¹i vÒ tµi  chÝnh tríc khi x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  vµ   trong   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   hãa.   Trêng   hîp   cã   víng   m¾c  hoÆc vît qu¸ thÈm quyÒn th× doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ph¶i   b¸o c¸o víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 5. 5 § i Ò u   10.   Xö   lý   tµi   s¶n   thuª,   mîn,   nhËn   gãp   vèn  liªn doanh, liªn kÕt, tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, tµi s¶n ® îc  ®Çu t b»ng Quü khen thëng, phóc lîi 1. §èi víi tµi s¶n do doanh nghiÖp thuª, mîn, nhËn gãp  vèn liªn doanh, liªn kÕt vµ  c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶i   cña doanh nghiÖp th×  kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Ó   cæ   phÇn   ho¸.   Tríc   khi   chuyÓn   sang   c«ng   ty   cæ   phÇn,  doanh nghiÖp ph¶i thanh lý  hîp  ®ång hoÆc tho¶ thuËn víi  chñ së h÷u tµi s¶n ®Ó c«ng ty cæ phÇn kÕ thõa c¸c hîp ®ång  ®∙ ký tríc ®©y hoÆc ký l¹i hîp ®ång míi. 2. §èi víi nh÷ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp kh«ng cÇn   dïng, ø  ®äng, chê  thanh lý: doanh nghiÖp thanh lý, nh îng  b¸n hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó ®iÒu chuyÓn cho  ®¬n vÞ  kh¸c theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh. §Õn thêi   ®iÓm  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp nÕu nh÷ng tµi s¶n trªn ch a kÞp  xö   lý   th×   ®îc   lo¹i   trõ   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp.   Trong   qu¸   tr×nh   cæ   phÇn   ho¸,   doanh   nghiÖp   tiÕp  tôc   xö   lý   nh÷ng   tµi   s¶n   nµy,   ®Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh  c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   nÕu   cha   xö   lý   th×   chuyÓn  giao cho C«ng ty Mua b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh   nghiÖp ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §èi víi nh÷ng tµi s¶n thuéc c«ng tr×nh phóc lîi:   nhµ  trÎ, nhµ  mÉu gi¸o, bÖnh x¸ vµ  c¸c tµi s¶n phóc lîi  kh¸c ®Çu t b»ng nguån Quü khen thëng, phóc lîi th× chuyÓn  giao cho c«ng ty cæ phÇn qu¶n lý, sö  dông  ®Ó  phôc vô  tËp   thÓ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Riªng ®èi víi nhµ ë c¸n bé, c«ng nh©n viªn, kÓ c¶ nhµ  ë   ®îc   ®Çu   t  b»ng   vèn   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   th×   chuyÓn  giao cho c¬  quan nhµ   ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  qu¶n lý  hoÆc  b¸n cho ngêi ®ang sö dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. §èi víi tµi s¶n  ®Çu t  b»ng nguån Quü  khen thëng,  Quü  phóc lîi cña doanh  nghiÖp   ®îc c«ng  ty cæ phÇn tiÕp  tôc dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh th×  tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµ  chuyÓn thµnh cæ phÇn  ®Ó  chia  cho   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh   nghiÖp   t¹i   thêi   ®iÓm   cæ  phÇn   ho¸   theo   thêi   gian   thùc   tÕ   ®∙   lµm   viÖc   t¹i   doanh  nghiÖp cña tõng ngêi. §i Ò u  11.  C¸c kho¶n nî ph¶i thu 1. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu,   x¸c nhËn, thu håi c¸c kho¶n nî  ph¶i thu  ®Õn h¹n tríc khi  cæ phÇn ho¸. §Õn thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  cßn tån  ®äng nî  ph¶i thu khã   ®ßi th×  xö  lý  theo quy  ®Þnh   hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng.
 6. 6 2.   §Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh   c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp, doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tr¸ch nhiÖm bµn giao  c¸c kho¶n c«ng nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®∙ lo¹i khái  gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ (kÌm theo hå s¬, c¸c tµi  liÖu   liªn   quan)   cho   C«ng   ty   Mua   b¸n   nî   vµ   tµi   s¶n   tån  ®äng   cña   doanh   nghiÖp   ®Ó   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 3.  §èi víi  c¸c kho¶n   ®∙ tr¶  tríc cho  ngêi  cung cÊp  hµng ho¸ dÞch vô  nh: tiÒn thuª nhµ, tiÒn thuª  ®Êt, tiÒn  mua hµng, tiÒn c«ng ph¶i ®èi chiÕu tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh   nghiÖp cæ phÇn ho¸. §i Ò u  12.   C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ 1.  Doanh nghiÖp ph¶i huy ®éng c¸c nguån ®Ó thanh to¸n  c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n tr¶ tríc khi cæ phÇn ho¸ hoÆc tho¶  thuËn víi c¸c chñ  nî   ®Ó  xö  lý  hoÆc chuyÓn thµnh vèn gãp  cæ phÇn. ViÖc   chuyÓn   nî   thµnh   vèn   gãp   cæ   phÇn   ®îc   x¸c   ®Þnh  th«ng   qua   kÕt   qu¶   ®Êu   gi¸   b¸n   cæ   phÇn   hoÆc   do   doanh   nghiÖp vµ  chñ  nî  tho¶ thuËn  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ tham gia  ®Êu  gi¸. 2. Trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa, nÕu doanh nghiÖp cã  khã  kh¨n vÒ  kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî  qu¸ h¹n do  kinh doanh thua lç  th×  xö  lý  nî  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng. §i Ò u  13.  C¸c kho¶n dù phßng, lç hoÆc l∙i  1. C¸c kho¶n dù phßng: gi¶m gi¸ hµng tån kho, nî ph¶i   thu khã ®ßi, gi¶m gi¸ chøng kho¸n, chªnh lÖch tû gi¸ h¹ch   to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. Kho¶n dù  phßng trî  cÊp mÊt viÖc lµm: doanh nghiÖp  sö  dông  ®Ó  trî  cÊp cho lao  ®éng d«i d  trong qu¸ tr×nh cæ  phÇn ho¸,  nÕu  cßn  th×  h¹ch  to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh  cña doanh nghiÖp. 3. C¸c Quü dù phßng rñi ro, dù phßng nghiÖp vô cña hÖ  thèng   ng©n   hµng,   b¶o   hiÓm,   c¸c   tæ   chøc   tµi   chÝnh   ® îc  chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc qu¶n lý. 4. Quü  dù  phßng tµi chÝnh  ®Ó  bï  lç  (nÕu cã), bï   ®¾p  c¸c kho¶n tµi s¶n tæn thÊt, nî  kh«ng thu håi  ®îc, sè  cßn  l¹i tÝnh vµo gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸. 5.   C¸c   kho¶n   l∙i   ph¸t   sinh   ®Ó   bï   lç   n¨m   tríc   (nÕu  cã), bï ®¾p c¸c kho¶n tæn thÊt vÒ tµi s¶n kh«ng cÇn dïng,  chê  thanh lý, gi¶m gi¸ tµi s¶n, nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu 
 7. 7 håi, sè  cßn l¹i ph©n phèi  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  tríc  khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸.  6.   C¸c   kho¶n   lç   tÝnh   ®Õn   thêi   ®iÓm   doanh   nghiÖp   cæ  phÇn ho¸ chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, doanh nghiÖp dïng  Quü  dù  phßng tµi chÝnh  vµ  lîi  nhuËn  tríc thuÕ   ®Õn  thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸ ®Ó bï ®¾p. Trêng hîp thiÕu th× thùc hiÖn  c¸c biÖn ph¸p xo¸ nî  ng©n s¸ch nhµ  níc, nî  ng©n hµng vµ  nî  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vÒ xö lý nî tån ®äng. Sau   khi   ¸p   dông   c¸c   gi¶i   ph¸p   trªn   mµ   doanh   nghiÖp  vÉn cßn lç th× ®îc gi¶m trõ vµo vèn nhµ níc. §i Ò u   14.   Vèn  ®Çu t  dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c  nh: gãp vèn liªn doanh,  liªn kÕt,  gãp  vèn  cæ phÇn,  gãp  vèn   thµnh   lËp   c«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   vµ   c¸c   h×nh  thøc ®Çu t dµi h¹n kh¸c 1. Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kÕ thõa vèn ®Çu   t dµi h¹n cña c«ng ty nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c  th×  toµn bé  sè  vèn nµy  ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Ó  cæ phÇn ho¸ theo nguyªn t¾c quy  ®Þnh t¹i      §iÒu 20  NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Trêng   hîp   c¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   kh«ng   kÕ   thõa c¸c kho¶n   ®Çu t  dµi h¹n vµo doanh nghiÖp  kh¸c th×  b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý nh sau:  a) Tho¶ thuËn b¸n l¹i vèn  ®Çu t cho  ®èi t¸c hoÆc c¸c  nhµ ®Çu t kh¸c; b) ChuyÓn giao cho doanh nghiÖp kh¸c lµm ®èi t¸c. §i Ò u   15.   Sè  d b»ng tiÒn cña c¸c Quü  khen thëng vµ  Quü phóc lîi. Sè  d  b»ng tiÒn cña Quü  khen thëng, Quü  phóc lîi  ®îc  chia cho ngêi lao  ®éng  ®ang lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp  ®Ó   mua cæ phÇn. Ngêi lao  ®éng kh«ng ph¶i nép thuÕ  thu nhËp  ®èi víi kho¶n thu nhËp nµy. Ch¬ng III  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ Môc 1 C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp
 8. 8 § i Ò u   16.  C¸c c«ng ty nhµ níc khi thùc hiÖn cæ phÇn  ho¸ ®îc ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp nh sau: 1. Ph¬ng ph¸p tµi s¶n. 2. Ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt khÊu. 3. C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo c¸c ph¬ng ph¸p trªn. Môc 2 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p tµi s¶n §i Ò u  17.   Gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ theo ph­ ¬ng ph¸p tµi s¶n  1.  Gi¸ trÞ   thùc tÕ   cña doanh  nghiÖp  cæ  phÇn ho¸  lµ  gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸ cã  tÝnh  ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh  nghiÖp mµ ngêi mua, ngêi b¸n cæ phÇn ®Òu chÊp nhËn ®îc.  Gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp lµ  gi¸  trÞ  thùc tÕ  cña doanh nghiÖp sau khi  ®∙ trõ  c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶, sè d Quü khen thëng, Quü phóc lîi vµ sè d nguån  kinh phÝ sù nghiÖp (nÕu cã). Trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé tæng c«ng ty do Nhµ níc  quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  vµ   thµnh   lËp   th×   gi¸   trÞ   vèn   nhµ   níc  toµn tæng c«ng ty  ®Ó  cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn  nhµ níc cña v¨n phßng tæng c«ng ty; cña c¸c c«ng ty thµnh  viªn vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc tæng c«ng ty (nÕu cã). Trêng   hîp   cæ   phÇn   ho¸   toµn   bé   tæng   c«ng   ty   do   c¸c  c«ng ty tù   ®Çu t vµ  thµnh lËp th×  gi¸ trÞ  vèn nhµ  níc  ®Ó  cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty  mÑ. 2.   C¸c   kho¶n   sau   ®©y   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp ®Ó cæ phÇn ho¸: a) Gi¸ trÞ  nh÷ng tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2, 3  §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) C¸c kho¶n nî ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi; c)   Chi   phÝ   x©y   dùng   c¬   b¶n   dë   dang   cña   nh÷ng   c«ng  tr×nh   ®∙   bÞ   ®×nh   ho∙n   tríc   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ  doanh nghiÖp; d) C¸c kho¶n  ®Çu t dµi h¹n vµo doanh nghiÖp kh¸c  ®îc  quy ®Þnh t¹i tiÕt b kho¶n 2 §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh nµy.
 9. 9 § i Ò u   18.   C¸c c¨n cø x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña  doanh nghiÖp 1. Sè  liÖu theo sæ kÕ  to¸n cña doanh nghiÖp t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸. 2. Tµi liÖu kiÓm kª, ph©n lo¹i vµ   ®¸nh gi¸ chÊt l îng  tµi s¶n cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸. 3.  Gi¸ thÞ   trêng  cña tµi  s¶n t¹i  thêi  ®iÓm cæ  phÇn  ho¸. §i Ò u   19.   Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông ®Êt vµ gi¸ trÞ lîi  thÕ kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸  ®ang sö dông lµm mÆt b»ng x©y dùng trô së, v¨n phßng giao  dÞch; x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh; ®Êt ®Ó s¶n xuÊt  n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thuû   s¶n,   lµm   muèi  (kÓ c¶ ®Êt ®∙ ®îc Nhµ níc giao cã thu hoÆc kh«ng thu tiÒn  sö  dông  ®Êt) th×  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  ®îc quyÒn lùa  chän h×nh thøc thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt theo quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt ®ai.  a) Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lùa chän h×nh  thøc thuª   ®Êt  th×  kh«ng  tÝnh gi¸ trÞ  quyÒn  sö  dông   ®Êt  vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸; b) Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lùa chän h×nh  thøc giao ®Êt th× ph¶i tÝnh gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµo  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt tÝnh vµo gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ lµ  gi¸ do  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  quy  ®Þnh s¸t víi gi¸ chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt thùc  tÕ  trªn thÞ  trêng vµ  c«ng bè  vµo   ngµy 01 th¸ng 01 hµng  n¨m theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Tr×nh tù vµ thñ tôc giao  ®Êt, nép tiÒn sö dông ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh  vÒ ®Êt ®ai. 2.  §èi víi  diÖn tÝch   ®Êt  Nhµ  níc  ®∙ giao  cho  doanh  nghiÖp x©y dùng   nhµ   ®Ó  b¸n hoÆc cho thuª; x©y dùng kÕt  cÊu h¹  tÇng  ®Ó  chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª th×  ph¶i tÝnh  gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   cæ  phÇn   ho¸.   Gi¸   trÞ   quyÒn   sö   dông   ®Êt   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt   b kho¶n 1 §iÒu nµy. 3.   Lîi   thÕ   kinh   doanh   cña   doanh   nghiÖp   gåm:   vÞ   trÝ  ®Þa lý, gi¸ trÞ th¬ng hiÖu, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn.
 10. 10 Gi¸ trÞ  lîi thÕ  kinh doanh cña doanh nghiÖp  ®îc x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  tû  suÊt lîi nhuËn sau thuÕ  trªn gi¸ trÞ  vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp tríc khi cæ phÇn ho¸ vµ  l∙i  suÊt   tr¶   tríc   cña   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   dµi   h¹n   ë   thêi  ®iÓm   gÇn   nhÊt   tríc   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp. §i Ò u   20.   X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t  dµi h¹n cña  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c 1. Gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t dµi h¹n cña c«ng ty nhµ  níc t¹i  c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së: a) Gi¸ trÞ  vèn chñ  së  h÷u theo b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙  ®îc kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp mµ  c«ng ty nhµ  níc cã   ®Çu  t vèn;  b) Tû  lÖ  vèn  ®Çu t  cña c«ng ty nhµ  níc tríc khi cæ  phÇn ho¸ t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c; c) Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t vèn b»ng ngo¹i tÖ  th×  khi x¸c  ®Þnh vèn  ®Çu t  ®îc quy  ®æi thµnh  ®ång ViÖt  Nam theo tû  gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ  tr êng ngo¹i  tÖ  liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi ®iÓm ®Þnh gi¸. 2. Trêng hîp gi¸ trÞ  vèn  ®Çu t  dµi h¹n cña c«ng ty  nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp kh¸c  ®îc x¸c  ®Þnh thÊp h¬n gi¸  trÞ  ghi trªn sæ kÕ  to¸n th×  gi¸ trÞ  ghi trªn sæ kÕ  to¸n  cña c«ng ty nhµ  níc lµ  c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp cæ phÇn ho¸.  3. Gi¸ trÞ vèn gãp cña c«ng ty nhµ níc vµo c«ng ty cæ  phÇn  ®∙ niªm yÕt trªn thÞ  trêng chøng kho¸n  ®îc x¸c  ®Þnh  trªn   c¬   së   gi¸   cæ   phÇn   giao   dÞch   trªn   thÞ   trêng   chøng  kho¸n t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. Môc 3 X ¸ c   ® Þ n h   g i ¸   t r Þ   d o a n h   n g h i Ö p   t h e o   p h ¬ n g   p h ¸ p   d ß n g   t i Ò n  chiÕt khÊu §i Ò u   21.  Gi¸ trÞ doanh nghiÖp theo ph¬ng ph¸p dßng  tiÒn chiÕt khÊu 1. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  n íc t¹i doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸  ®îc x¸c  ®Þnh theo ph¬ng ph¸p dßng tiÒn chiÕt  khÊu dùa trªn kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp trong t ­ ¬ng lai. Trêng hîp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cña toµn tæng   c«ng ty nhµ níc theo ph¬ng ph¸p nµy th× kh¶ n¨ng sinh lêi  cña   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   x¸c   ®Þnh   trªn   c¬   së   lîi 
 11. 11 nhuËn cña tæng c«ng ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i quy chÕ  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc. Trêng hîp c«ng ty nhµ  níc  ®Çu t vèn vµo doanh nghiÖp  kh¸c th× c¨n cø vµo lîi nhuËn do viÖc ®Çu t  vèn vµo doanh  nghiÖp kh¸c mang l¹i  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸. 2. Gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña doanh nghiÖp bao gåm gi¸ trÞ  thùc   tÕ   phÇn   vèn   nhµ   níc,   nî   ph¶i   tr¶,   sè   d  b»ng   tiÒn  nguån Quü khen thëng, phóc lîi vµ sè d kinh phÝ sù nghiÖp  (nÕu cã). Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   lùa   chän   h×nh   thøc   giao   ®Êt  th×  ph¶i tÝnh bæ sung gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt vµo gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp  cæ phÇn ho¸ theo  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 1  §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  22.  C¨n cø x¸c ®Þnh   1. B¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 05 n¨m  liÒn kÒ tríc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 2. Ph¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt,  kinh doanh cña doanh   nghiÖp trong 03  ®Õn 05 n¨m sau khi chuyÓn thµnh c«ng ty  cæ phÇn. 3. L∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  dµi h¹n  ë  thêi  ®iÓm  gÇn nhÊt tríc thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ   hÖ sè chiÕt khÊu dßng tiÒn cña doanh nghiÖp ®îc ®Þnh gi¸. Môc 4  Tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp §i Ò u   23.  Ph¬ng thøc tæ chøc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh   nghiÖp cæ phÇn ho¸ 1. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n  theo sæ kÕ  to¸n tõ  30 tû   ®ång trë  lªn th×  viÖc x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn th«ng qua c¸c  tæ chøc cã  chøc n¨ng  ®Þnh gi¸ nh: c¸c c«ng ty kiÓm to¸n,  c«ng ty chøng kho¸n, tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸, ng©n hµng ®Çu   t  trong níc vµ  ngoµi níc cã  n¨ng lùc  ®Þnh gi¸ (díi  ®©y  gäi t¾t lµ tæ chøc ®Þnh gi¸). C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp   cæ phÇn ho¸ lùa chän tæ chøc  ®Þnh gi¸ trong danh s¸ch do  Bé Tµi chÝnh c«ng bè. Trêng hîp lùa chän c¸c tæ chøc ®Þnh gi¸ níc ngoµi cha  ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam th×  ph¶i  ®îc sù  tho¶ thuËn cña Bé  Tµi chÝnh. 
 12. 12 Tæ chøc ®Þnh gi¸ khi thùc hiÖn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh   nghiÖp ph¶i b¶o  ®¶m c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  hoµn thµnh  ®óng thêi h¹n theo hîp  ®ång  ®∙ ký; ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm  vÒ tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh hîp ph¸p cña kÕt qu¶ ®Þnh gi¸.  2. Doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã  tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n  theo sæ kÕ  to¸n díi 30 tû   ®ång th×  kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i  thuª tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp.  Trêng hîp kh«ng thuª tæ chøc ®Þnh gi¸ th× doanh nghiÖp tù   x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 3.  Hå  s¬  x¸c  ®Þnh gi¸  trÞ  doanh  nghiÖp   ph¶i göi  Bé  Tµi   chÝnh   vµ   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ  doanh  nghiÖp.  C¬   quan  cã   thÈm  quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh nghiÖp thÈm tra tríc khi quyÕt  ®Þnh vµ  c«ng bè  gi¸  trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. §i Ò u   24.   Sö  dông kÕt   qu¶ x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh  nghiÖp KÕt   qu¶   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   theo   c¸c   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy lµ  c¬  së   ®Ó  x¸c  ®Þnh quy m« vèn  ®iÒu   lÖ,   c¬   cÊu   cæ   phÇn   ph¸t   hµnh   lÇn   ®Çu   vµ   gi¸   khëi  ®iÓm ®Ó thùc hiÖn ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn. §i Ò u   25.   §iÒu chØnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cæ phÇn  ho¸ §Õn   thêi   ®iÓm   doanh   nghiÖp   chÝnh   thøc   chuyÓn   thµnh  c«ng ty cæ phÇn, c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xö  lý  nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ   tµi   chÝnh   ph¸t   sinh   tõ   thêi   ®iÓm   ®Þnh   gi¸   ®Õn   thêi  ®iÓm c«ng ty cæ phÇn ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh  doanh ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ n ­ íc t¹i thêi ®iÓm doanh nghiÖp chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn   víi gi¸ trÞ  thùc tÕ  phÇn vèn nhµ  níc t¹i thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®îc xö lý nh sau: 1. Trêng hîp cã chªnh lÖch t¨ng th×: a) Nép vÒ  tæng c«ng ty nhµ  níc hoÆc c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp khi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng c«ng   ty nhµ  níc hoÆc cæ phÇn ho¸ bé  phËn c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp vµ   ®îc sö  dông nh quy  ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña NghÞ   ®Þnh   nµy; b) Nép vÒ  quü  hç  trî  s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé  Tµi  chÝnh khi cæ phÇn ho¸ toµn bé  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, 
 13. 13 toµn bé  tæng c«ng ty nhµ  níc vµ   ®îc sö  dông nh  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.   Trêng   hîp   ph¸t   sinh   chªnh   lÖch   gi¶m   th×   doanh   nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o c¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn  ho¸  ®Ó  tæ chøc kiÓm tra, lµm râ  nguyªn nh©n, xö  lý  tr¸ch  nhiÖm båi thêng vËt chÊt (nÕu do nguyªn nh©n chñ  quan),  kho¶n chªnh lÖch gi¶m cßn l¹i ®îc xö lý nh sau: a) §îc dïng tiÒn thu tõ cæ phÇn ho¸ (bao gåm c¶ chªnh  lÖch gi¸ b¸n cæ phÇn) ®Ó bï ®¾p. b) NÕu kh«ng  ®ñ  th×   ®iÒu chØnh gi¶m vèn Nhµ  níc gãp  t¹i doanh nghiÖp vµ  ph¬ng ¸n b¸n cæ phÇn  u  ®∙i cho ngêi  lao ®éng trong doanh nghiÖp, ®ång thêi ®iÒu chØnh quy m«,   c¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. c) Sau khi xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i tiÕt a, b kho¶n 2   §iÒu nµy mµ vÉn kh«ng ®ñ bï chªnh lÖch gi¶m th×: ­ C¬  quan quyÕt  ®Þnh cæ phÇn ho¸ xem xÐt, quyÕt  ®Þnh  chuyÓn sang h×nh thøc b¸n hoÆc ph¸ s¶n doanh nghiÖp (®èi  víi   trêng   hîp   cha   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   LuËt   Doanh   nghiÖp). ­ Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt  thêng (®èi víi trêng hîp  ®∙  ®¨ng ký  kinh doanh theo LuËt   Doanh nghiÖp) ®Ó biÓu quyÕt theo híng: + ChÊp nhËn kÕ thõa kho¶n lç cßn l¹i ®Ó tiÕp tôc ho¹t  ®éng. + Thùc hiÖn b¸n doanh nghiÖp víi ®iÒu kiÖn bªn mua kÕ   thõa nî vµ lç. + Tuyªn bè ph¸ s¶n, b¸n tµi s¶n ®Ó thanh to¸n nî. ­   Trêng   hîp   chuyÓn   sang   thùc   hiÖn   b¸n   hoÆc   ph¸   s¶n  th×  doanh nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan cã  liªn quan hoµn tr¶ l¹i c¸c nhµ   ®Çu t sè  tiÒn mua cæ phÇn  tríc khi thanh to¸n cho c¸c chñ nî kh¸c. Ch¬ng IV b ¸ n   c æ   p h Ç n   v µ   q u ¶ n   l ý ,   s ö   d ô n g   t i Ò n   b ¸ n   p h Ç n   v è n  Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp  Môc 1  B¸n cæ phÇn lÇn ®Çu §i Ò u  26.  §èi tîng mua cæ phÇn lÇn ®Çu. 1. Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp
 14. 14 2. Nhµ ®Çu t chiÕn lîc lµ c¸c nhµ ®Çu t trong níc nh:  ngêi   s¶n   xuÊt   vµ   thêng   xuyªn   cung   cÊp   nguyªn   liÖu   cho  doanh nghiÖp; ngêi cam kÕt tiªu thô  l©u dµi s¶n phÈm cña  doanh nghiÖp; ngêi g¾n bã lîi Ých chiÕn lîc l©u dµi trong  kinh doanh,  cã  tiÒm n¨ng vÒ  tµi chÝnh  vµ  n¨ng  lùc  qu¶n  lý. Khi   x©y   dùng   ph¬ng   ¸n   cæ   phÇn   ho¸,   doanh   nghiÖp   cæ  phÇn   ho¸   lùa   chän   nhµ   ®Çu   t  chiÕn   lîc,   tr×nh   c¬   quan  quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ phª duyÖt. 3.   C¸c   nhµ   ®Çu   t  kh¸c   (bao   gåm   c¶   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi). §i Ò u  27.   C¬ cÊu cæ phÇn lÇn ®Çu  1. Cæ phÇn Nhµ níc n¾m gi÷. 2. Ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ®îc mua cæ phÇn u  ®∙i quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña NghÞ ®Þnh nµy.  3. Nhµ   ®Çu t chiÕn lîc  ®îc mua tèi  ®a 20% sè  cæ phÇn   b¸n ra theo gi¸  u  ®∙i. Møc cæ phÇn b¸n cho tõng nhµ   ®Çu  t  chiÕn lîc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸  ®îc c¬  quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  4. Cæ phÇn b¸n  ®Êu gi¸ c«ng khai cho c¸c nhµ   ®Çu t  kh«ng thÊp h¬n 20% vèn  ®iÒu lÖ  (bao gåm c¶ cæ phÇn mua  thªm ngoµi cæ phÇn u  ®∙i cña nhµ   ®Çu t chiÕn lîc vµ  ngêi  lao ®éng trong doanh nghiÖp). §i Ò u  28.  Gi¸ b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu 1.   Gi¸   b¸n   cæ   phÇn  u   ®∙i   cho   ngêi   lao   ®éng   trong  doanh nghiÖp ®îc gi¶m 40% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. 2. Gi¸ b¸n cæ phÇn u  ®∙i cho c¸c nhµ   ®Çu t chiÕn lîc  ®îc gi¶m 20% so víi gi¸ ®Êu b×nh qu©n. 3. Gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu  27 cña NghÞ   ®Þnh nµy thùc  hiÖn  theo gi¸  ®Êu thµnh  c«ng  cña tõng nhµ ®Çu t. §i Ò u   29.   Gi¸ trÞ  u ®∙i cho nhµ  ®Çu t chiÕn lîc vµ  ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  Tæng   gi¸   trÞ  u   ®∙i   cho   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh  nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   vµ   nhµ   ®Çu   t  chiÕn   lîc   ®îc   lÊy   tõ  nguån thu t¨ng thªm do ®Êu gi¸ cæ phÇn, nÕu thiÕu ®îc trõ  vµo phÇn vèn nhµ  níc t¹i doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸ nhng  kh«ng vît qu¸ sè  vèn nhµ  níc cã  t¹i doanh nghiÖp sau khi 
 15. 15 trõ  gi¸ trÞ  cæ phÇn Nhµ  níc n¾m gi÷  vµ  chi phÝ  cæ phÇn  ho¸. §i Ò u   30.   Ph¬ng   thøc   tæ   chøc   b¸n   ®Êu   gi¸   cæ   phÇn  lÇn ®Çu 1.   §Êu   gi¸   trùc   tiÕp   t¹i   doanh   nghiÖp   ®èi   víi   c¸c  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã khèi lîng cæ phÇn b¸n ra tõ 1  tû ®ång trë xuèng (doanh nghiÖp tù tæ chøc ®Êu gi¸ b¸n cæ  phÇn). 2. §Êu gi¸ t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian  ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã khèi lîng cæ phÇn b¸n  ra trªn 1 tû ®ång. Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   cã   khèi   lîng   cæ  phÇn b¸n ra trªn 10 tû   ®ång th×  tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ cæ  phÇn t¹i trung t©m giao dÞch chøng kho¸n  ®Ó  thu hót c¸c  nhµ ®Çu t. C¬   quan quyÕt   ®Þnh  cæ phÇn  ho¸  c«ng ty  nhµ  níc  lùa  chän ®Ó thuª c¸c tæ chøc b¸n ®Êu gi¸. 3. Trêng hîp doanh nghiÖp n»m ë vïng s©u, kh«ng cã tæ   chøc tµi chÝnh trung gian  ®¶m nhËn viÖc b¸n cæ phÇn th×  c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   cæ   phÇn   ho¸   tho¶   thuËn   víi   Bé   Tµi  chÝnh vÒ ph¬ng thøc b¸n. §i Ò u  31.  Tr×nh tù tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ lÇn ®Çu 1.  Tríc  khi b¸n  ®Êu gi¸  tèi thiÓu  20 ngµy,  c¬   quan  thùc   hiÖn  b¸n   ®Êu  gi¸  (doanh   nghiÖp,   tæ   chøc   tµi   chÝnh   trung gian, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n) ph¶i th«ng  b¸o c«ng khai  t¹i  doanh  nghiÖp,  t¹i n¬i b¸n  ®Êu gi¸ vµ  trªn c¸c ph¬ng tiÖn  th«ng tin ®¹i chóng vÒ thêi gian, ®Þa   ®iÓm, h×nh thøc b¸n,  ®iÒu kiÖn tham gia, sè  l îng cæ phÇn  dù  kiÕn b¸n vµ  c¸c vÊn  ®Ò  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn viÖc b¸n   cæ phÇn.  2. Tæ chøc b¸n  ®Êu gi¸ cho c¸c nhµ   ®Çu t  kh¸c theo  c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. X¸c  ®Þnh gi¸  ®Êu b×nh qu©n  ®Ó  tÝnh gi¸  u  ®∙i cho  nhµ ®Çu t chiÕn lîc vµ ngêi lao ®éng. 4. Tæ chøc viÖc ph©n phèi vµ b¸n cæ phÇn cho tõng nhµ  ®Çu t chiÕn lîc vµ ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 5. Trong thêi h¹n 4 th¸ng kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh phª  duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, doanh nghiÖp ph¶i hoµn thµnh  viÖc b¸n cæ phÇn. Trêng hîp cæ phÇn cha b¸n hÕt th× doanh  nghiÖp b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cæ phÇn  ho¸  ®Ó   ®iÒu chØnh quy m« hoÆc c¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ  trong 
 16. 16 ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ  thùc hiÖn chuyÓn c«ng ty nhµ  níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn. §i Ò u  32.  §¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn Sau  khi hoµn  thµnh  viÖc  b¸n cæ  phÇn vµ   tæ chøc  §¹i  héi ®ång cæ ®«ng theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp   th× doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ph¶i ®¨ng ký kinh doanh theo   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  109/2004/N§­CP ngµy 02 th¸ng 4  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh. §i Ò u   33.   Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch th«ng tin  vµ niªm yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n 1. C«ng ty cæ phÇn ph¶i thùc hiÖn b¸o c¸o c«ng khai  vÒ tµi chÝnh cho c¸c cæ ®«ng vµ c¬ quan qu¶n lý theo ®óng   quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña  ph¸p luËt. 2.   Nhµ   níc   cã   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   ®èi   víi   c¸c   doanh  nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   thùc   hiÖn   niªm   yÕt  ngay trªn thÞ trêng chøng kho¸n.   §i Ò u   34.   Qu¶n lý  phÇn vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ  phÇn 1. PhÇn vèn nhµ  níc t¹i c¸c c«ng ty cæ phÇn  ®îc qu¶n  lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý vèn nhµ n íc ®Çu  t t¹i doanh nghiÖp kh¸c. 2. §èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng thuéc  ®èi   tîng Nhµ  níc n¾m gi÷  cæ phÇn chi phèi th×  tuú  theo  ®iÒu  kiÖn cô thÓ, c¬ quan ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn nhµ n íc  t¹i c«ng ty cæ phÇn ®îc quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc b¸n tiÕp cæ  phÇn thuéc së  h÷u nhµ  níc t¹i c«ng ty cæ phÇn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn. §i Ò u   35.   Qu¶n lý vµ sö dông sè tiÒn thu tõ cæ phÇn  ho¸ c«ng ty nhµ níc Sè tiÒn Nhµ níc thu ®îc tõ cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ n­ íc   (bao   gåm   tiÒn   thu   tõ   b¸n   phÇn   vèn   nhµ   níc   vµ   tiÒn  chªnh lÖch t¨ng do b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn ph¸t hµnh thªm t¹i  c¸c   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸),   sau   khi   trõ   chi   phÝ   cæ  phÇn ho¸ ®îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau:  1.   Hç   trî   doanh   nghiÖp   cæ   phÇn   ho¸   thùc   hiÖn   chÝnh  s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn ho¸.
 17. 17 a) Hç  trî  doanh nghiÖp thanh to¸n trî  cÊp cho sè  lao  ®éng   th«i   viÖc,   mÊt   viÖc     khi   chuyÓn   c«ng   ty   nhµ   níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn; b) Hç  trî   ®µo t¹o l¹i lao  ®éng trong doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸ ®Ó bè trÝ viÖc lµm míi trong c«ng ty cæ phÇn. 2. Sè tiÒn cßn l¹i ®îc qu¶n lý vµ sö dông nh sau:  a) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp thµnh viªn tæng  c«ng ty nhµ  níc hoÆc cæ phÇn ho¸ bé  phËn c«ng ty nhµ  n íc  ®éc lËp th× tæng c«ng ty nhµ níc hoÆc c«ng ty nhµ níc ®éc  lËp  ®îc sö  dông vµo ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  hç  trî  c¸c  doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ tiÕp tôc gi¶i quyÕt lao ®éng d«i   d theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 36 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) Trêng hîp cæ phÇn ho¸ toµn bé  c«ng ty nhµ  níc  ®éc  lËp,   toµn   bé   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   th×   sè   tiÒn   cßn   l¹i  chuyÓn vÒ quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé Tµi chÝnh  ®Ó ®Çu t cho c«ng ty mµ Nhµ níc cÇn  n¾m gi÷ 100% vèn nhng  thiÕu vèn, c«ng ty cæ phÇn nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi  nhng vèn nhµ  níc cã  t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ kh«ng  ®ñ  ®¶m b¶o sè  cæ phÇn cña Nhµ  níc vµ  hç  trî  c¸c doanh nghiÖp  cæ phÇn ho¸ tiÕp tôc gi¶i quyÕt lao  ®éng d«i d   theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu 36 cña NghÞ ®Þnh nµy. Sè cßn l¹i ®Çu  t vµo c¸c doanh nghiÖp th«ng qua Tæng c«ng ty §Çu t  vµ kinh  doanh vèn nhµ níc. Ch¬ng V c h Ý n h   s ¸ c h   ® è i   v í i   d o a n h   n g h i Ö p   v µ   n g ê i   l a o   ® é n g  sau cæ phÇn ho¸ §i Ò u  36.   Doanh nghiÖp sau cæ phÇn ho¸ ®îc hëng c¸c  u ®∙i sau: 1. §îc hëng  u  ®∙i nh  ®èi víi doanh nghiÖp thµnh lËp  míi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  khuyÕn khÝch  ®Çu t mµ  kh«ng cÇn ph¶i lµm thñ tôc cÊp chøng nhËn u ®∙i ®Çu t. Trêng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ thùc hiÖn niªm yÕt   trªn thÞ  trêng chøng kho¸n th×  ngoµi c¸c  u  ®∙i trªn cßn  ®îc hëng thªm c¸c  u  ®∙i theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n. 2. §îc miÔn lÖ  phÝ  tríc b¹   ®èi víi viÖc chuyÓn nh÷ng   tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý  vµ  sö  dông cña doanh nghiÖp  cæ phÇn hãa thµnh së h÷u cña c«ng ty cæ phÇn. 3. §îc miÔn lÖ  phÝ  cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh  doanh   khi   chuyÓn   tõ   c«ng   ty   nhµ   níc   thµnh   c«ng   ty   cæ  phÇn. 
 18. 18 4.  §îc duy  tr×  c¸c  hîp  ®ång  thuª  nhµ  cöa,  vËt kiÕn  tróc cña c¸c c¬ quan Nhµ níc hoÆc ®îc u tiªn mua l¹i theo  gi¸ thÞ  trêng t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn ho¸  ®Ó  æn  ®Þnh ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh. 5. §îc hëng c¸c quyÒn sö  dông  ®Êt theo quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt ®ai trong trêng hîp gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn  ho¸ ®∙ bao gåm c¶ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt.  6. §îc tiÕp tôc vay vèn t¹i ng©n hµng th ¬ng m¹i, c«ng  ty tµi chÝnh, c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c cña Nhµ  níc theo  c¬ chÕ nh ®èi víi c«ng ty nhµ níc. 7.  §îc duy  tr×  vµ  ph¸t  triÓn  Quü   phóc lîi  díi d¹ng  hiÖn vËt nh: c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, c©u l¹c bé, bÖnh x¸,  nhµ   ®iÒu dìng, nhµ  trÎ   ®Ó   ®¶m b¶o phóc lîi cho ngêi lao  ®éng trong  c«ng ty cæ phÇn.  Nh÷ng  tµi  s¶n  nµy  thuéc  së  h÷u cña tËp thÓ ngêi lao ®éng do c«ng ty cæ phÇn qu¶n lý. 8.  Sau khi  c«ng  ty nhµ  níc chuyÓn  thµnh  c«ng  ty cæ  phÇn,  nÕu  do nhu cÇu tæ chøc l¹i ho¹t   ®éng  kinh doanh,  thay ®æi c«ng nghÖ dÉn ®Õn ngêi lao ®éng ë c«ng ty nhµ n­ íc chuyÓn  sang  bÞ  mÊt  viÖc  hoÆc th«i viÖc,  kÓ  c¶ trêng  hîp ngêi lao  ®éng tù  nguyÖn th«i viÖc th×   ® îc gi¶i quyÕt  nh sau:  a) Trong 12 th¸ng kÓ  tõ  ngµy c«ng ty cæ phÇn  ®îc cÊp  giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, nÕu ngêi lao  ®éng bÞ  mÊt viÖc do c¬  cÊu l¹i c«ng ty thuéc  ®èi tîng hëng chÝnh  s¸ch  ®èi víi lao  ®éng d«i d  do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp  nhµ  níc theo NghÞ   ®Þnh sè  41/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 4  n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  th×   ®îc Quü  hç  trî  lao  ®éng d«i d  hç trî. C¸c ®èi tîng lao ®éng mÊt viÖc, th«i viÖc cßn l¹i th×   ®îc hëng  trî  cÊp  mÊt  viÖc,  th«i viÖc  theo  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt lao  ®éng hiÖn hµnh vµ   ®îc hç  trî  tõ  tiÒn   thu  cña Nhµ  níc do cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ  n íc quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy. b)  Trêng   hîp   ngêi   lao   ®éng   bÞ   mÊt   viÖc,   th«i   viÖc  trong 4 n¨m tiÕp theo th×  c«ng ty cæ phÇn cã  tr¸ch nhiÖm   thanh to¸n 50% tæng møc trî  cÊp theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt   Lao ®éng, sè cßn l¹i ®îc thanh to¸n tõ tiÒn  thu cña Nhµ n­ íc do cæ phÇn ho¸ c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 cña  NghÞ   ®Þnh   nµy.   HÕt   thêi   h¹n   trªn,   c«ng   ty   cæ   phÇn   chÞu  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n toµn bé trî cÊp cho ngêi lao ®éng.  §i Ò u   37.  Ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn  hãa ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®∙i sau: 1. Ngêi lao  ®éng cã  tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn  cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ ® îc 
 19. 19 mua tèi  ®a 100 cæ phÇn cho mçi n¨m thùc tÕ  lµm viÖc t¹i  khu   vùc   nhµ   níc   víi   gi¸   gi¶m  40   %   so  víi  gi¸   ®Êu  b×nh  qu©n b¸n cho nhµ ®Çu t kh¸c.  2.   §îc   tiÕp   tôc   tham   gia   vµ   hëng   quyÒn   lîi   vÒ   b¶o  hiÓm   x∙   héi   theo   chÕ   ®é   hiÖn   hµnh   nÕu   chuyÓn   sang   lµm  viÖc t¹i c«ng ty cæ phÇn. 3. §îc hëng chÕ   ®é  hu trÝ  vµ  c¸c quyÒn lîi theo chÕ  ®é hiÖn hµnh nÕu ®∙ cã ®ñ ®iÒu kiÖn t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn   hãa. 4. NÕu bÞ  mÊt viÖc, th«i viÖc t¹i thêi  ®iÓm cæ phÇn  ho¸  ®îc thanh to¸n trî  cÊp mÊt viÖc, th«i viÖc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VI QuyÒn vµ nghÜa vô cña cæ ®«ng  §i Ò u   38.   C¸c   cæ   ®«ng   chiÕn   lîc   cã   c¸c   quyÒn   vµ  nghÜa vô sau: 1. QuyÒn lîi: a)   §îc mua cæ phÇn  u  ®∙i theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 27 vµ kho¶n 2 §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh nµy; b)  §îc quyÒn  tham  gia qu¶n  lý  c«ng  ty cæ  phÇn theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn; c) §îc sö dông cæ phiÕu ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp trong c¸c  quan hÖ tÝn dông ë ViÖt Nam; d) §îc hëng c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt vµ §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn. 2. NghÜa vô: a) Thùc hiÖn c¸c cam kÕt khi tham gia mua cæ phÇn; b)  Kh«ng  ®îc chuyÓn  nhîng sè   cæ phÇn  ®îc mua  u  ®∙i  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh nµy trong  vßng   03   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®îc   cÊp   giÊy  chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh.   Trêng   hîp   ®Æc   biÖt   cÇn  chuyÓn nhîng sè  cæ phÇn nµy tríc thêi h¹n trªn th×  ph¶i  ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn chÊp thuËn; c) C¸c nghÜa vô  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ cña c«ng ty cæ phÇn.
 20. 20 § i Ò u  39.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c cæ ®«ng kh¸c C¸c cæ  ®«ng kh¸c  ®îc hëng c¸c quyÒn lîi vµ  nghÜa vô  theo quy  ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp vµ  §iÒu lÖ  cña c«ng  ty cæ phÇn. Riªng ®èi víi cæ ®«ng níc ngoµi ®îc ®æi c¸c kho¶n thu  vÒ  cæ tøc, tiÒn chuyÓn nhîng cæ phÇn t¹i ViÖt Nam thµnh  ngo¹i tÖ   ®Ó  chuyÓn ra níc ngoµi sau khi  ®∙ thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  nghÜa vô  vÒ  thuÕ  theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. Trêng  hîp dïng cæ tøc thu ®îc ®Ó t¸i ®Çu t t¹i ViÖt Nam th× ®îc  hëng c¸c u  ®∙i theo quy  ®Þnh cña LuËt KhuyÕn khÝch  ®Çu t  trong níc. Ch¬ng VII Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u   40.   QuyÒn h¹n vµ  tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé,  ñy  ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng,   Héi  ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ níc 1.  Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng c¨n cø ph¬ng ¸n s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n­ íc ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt: a) Tæ chøc x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  c¸c tæng c«ng ty nhµ  níc  thùc   hiÖn   cæ   phÇn   ho¸,   göi   kÕt   qu¶   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó  thÈm tra vµ quyÕt ®Þnh c«ng bè; b)   Tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   ph¬ng   ¸n   cæ  phÇn ho¸ toµn bé tæng c«ng ty nhµ níc; c) QuyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m   vi   qu¶n   lý;   quyÕt   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp;   phª   duyÖt   ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ ®Ó chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng  ty cæ phÇn; d) Rµ  so¸t, chñ   ®éng chuyÓn nh÷ng doanh nghiÖp trong  danh s¸ch thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ nhng kh«ng cßn vèn nhµ n­ íc sang thùc hiÖn  c¸c  h×nh  thøc kh¸c nh  giao, b¸n hoÆc  ph¸ s¶n doanh nghiÖp; ®) Gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c cho c¸c doanh nghiÖp cæ  phÇn ho¸ theo thÈm quyÒn  ®îc giao trong thêi h¹n tèi  ®a  15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬. Tr êng hîp vît qu¸ thÈm  quyÒn th×  cã  tr¸ch nhiÖm kÞp thêi b¸o c¸o Thñ  t íng ChÝnh  phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh; e)   Göi   vÒ   Ban   ChØ   ®¹o   ®æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn   doanh  nghiÖp, Bé  Tµi chÝnh c¸c quyÕt  ®Þnh c«ng bè  kÕt qu¶ x¸c 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2