intTypePromotion=1

Nghị định 55-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
121
lượt xem
2
download

Nghị định 55-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 55-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 55-CP của Chính phủ

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  55­C P  N G µ Y  28­8­1993 C P Q U Y   Þ N H  C HI  Õ T  T HI H µ N H   U Ë T  T H U Õ  D O A N H  T H U ® TI L V µ  L U Ë T  S ö A  ® æ I, B æ  S U N G   é T  S è  ®I Ò U M C ñ A   U Ë T  T H U Õ  D O A N H  T H U   L CHÝNH   PHñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  ThuÕ   doanh  thu  îc Quèc      ®   héi níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt Nam     kho¸ VIIIth«ng      qua  ngµy  th¸ng 6  30    n¨m  1990; LuËt    söa  ®æi,bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt ThuÕ     doanh    îcQuèc      thu ®   héinícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam     kho¸IV    th«ng  qua  ngµy  th¸ng7  5    n¨m  1993; C¨n  LuËt  cø  ThuÕ   dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp, ® îc Quèc          héi níc Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam     kho¸IX    th«ng  qua  ngµy  th¸ng7  10    n¨m  1993; C¨n  LuËt ThuÕ       Æc   cø    tiªuthô ® biÖt® îcQuèc          héinícCéng  hoµ      x∙héi chñ nghÜa  ViÖt Nam     kho¸ VIIIth«ng      qua  ngµy  th¸ng 6  30    n¨m  1990; LuËt    söa ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖt ® îcQuèc      héinícCéng      hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     kho¸ IX    th«ng  qua  ngµy  th¸ng  5  7 n¨m 1993; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé      NGHÞ   ®ÞNH: CH ¬NG   I PH¹M   ¸P  VI  DôNG   THUÕ  DOANH   THU §iÒu 1. §èi t nép     îng  thuÕ  doanh  thu  bao  gåm     chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      kinh doanh  doanh  cã  thu    (gäichung    së  lµ c¬  kinh  doanh) thuéc      c¸c ngµnh  nghÒ,    c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c h×nh        thøc  ho¹t®éng  ®Þa     cã  ®iÓm   kinh  doanh  ®Þnh   cè  hay u  l ®éng,  ho¹t ®éng  êng    th xuyªn  hoÆc  kh«ng  êng  th xuyªn trªnl∙nhthæ        ViÖtNam   îcquy    ®   ®Þnh   t¹ §iÒu  LuËt ThuÕ   i 1    doanh  thu. §iÒu  2. Nh÷ng ho¹t ®éng  sau ®©y  kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ    doanh  thu: a) S¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc diÖn chÞu thuÕ n«ng nghiÖp hoÆc   chÞu  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp. b) S¶n    xuÊthµng      ho¸ thuéc diÖn    chÞu  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt. c)S¶n    xuÊthµng      ho¸ thùc tÕ    xuÊtkhÈu,bao      gåm: ­ Hµng    ®¬n  s¶n    ho¸ do  vÞ  xuÊt trùctiÕp xuÊt khÈu          hoÆc     trùctiÕp gia     c«ng  cho    nícngoµi.
 2. 2 ­ Hµng  ho¸  ®¬n   s¶n  do  vÞ  xuÊt b¸n    hoÆc   th¸c cho  uû    doanh nghiÖp  kinh doanh  xuÊt khÈu    ®Ó xuÊt khÈu  theo hîp ®ång kinh  vµ  tÕ  giÊy phÐp  xuÊtkhÈu.     CH ¬NG   II C¨N  TÝNH   Cø  THUÕ   BIÓU  Vµ  THUÕ   THU   DOANH   §iÒu   3. Doanh    thu tÝnh  thuÕ    lµtoµn  tiÒn b¸n  bé    hµng,tiÒn gia c«ng,         tÝnh    cíc vËn  , t¶i tiÒn hoa  hång, tiÒn    dÞch vô..    .ph¸tsinh trong kú      nép thuÕ  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt ThuÕ     8    doanh    thu,kh«ng  ph©n  biÖtsè    tiÒn ®ã     ®∙    îchay  thu ®   cha    îc,quy  thu ®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  1. §èi víiho¹t®éng          s¶n xuÊt,chÕ     biÕn  (bao gåm   chÕ   c¶  biÕn n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n),l¾p      r¸p,khaith¸ckho¸ng      s¶n,lµtiÒn b¸n        s¶n  phÈm   nöa thµnh phÈm,  nguyªn liÖu,vËt liÖu,nhiªn liÖu,n¨ng îng,m¸y            l   mãc thiÕt   bÞ... 2. §èi víiho¹t®éng          x©y  dùng   lµ tæng  tiÒn  sè  thu    vÒ x©y  dùng c«ng  tr×nh,h¹ng    môc  c«ng tr×nh hoÆc     c¸c c«ng  viÖc  hoµn  thµnh bµn giao,tiÒn     thu vÒ      ho¹t®éng  kh¶o    s¸t,thiÕtkÕ,    chuÈn  ®Çu  ,quy  bÞ  t  ho¹ch  thu kh¸c vµ      trong x©y    dùng. Riªng    viÖc x©y  dùng    c¸c c«ng  tr×nh b»ng  nguån vèn ng©n  s¸ch Nhµ      níc cÊp, thuÕ    doanh  ph¶inép  îc tÝnh    thu    ®   trªndoanh    thu thùc tÕ    ®∙  îcNg©n  ®   s¸ch Nhµ      níccÊp   ph¸tthanh  to¸n.§èivíi       viÖc l¾p  Æt  ® m¸y mãc  thiÕtbÞ    toµn  g¾n     bé  víix©y  dùng, doanh  tÝnh    thu  thuÕ  kh«ng tÝnh      gi¸trÞ m¸y mãc  thiÕtbÞ.   3. §èi víiho¹t®éng          vËn      t¶ilµ tiÒn thu    cíc phÝ vËn chuyÓn  hµng    ho¸, hµnh  kh¸ch,hµnh    c¸c kho¶n  kh¸c ® îc quy    lývµ    thu      ®Þnh  ®èi    víingµnh vËn  t¶i. 4. §èivíi        ho¹t®éng  ¬ng  th nghiÖp,¨n uèng        lµtiÒn b¸n    hµng,kÓ  hµng    c¶  tùchÕ    biÕn. Nh÷ng  së  c¬  kinh  doanh  ¬ng  th nghiÖp    (trõbu«n chuyÕn)  nÕu   sæ   cã  s¸ch    kÕ to¸n,ho¸    ®¬n  ®óng chÕ  ®é,  îc c¬  ®   quan  thuÕ c«ng nhËn, th×  îc   ®   tÝnh thuÕ doanh  thu    chªnh  trªnsè  lÖch gi÷a    gi¸b¸n hµng      ghi trªnho¸ ®¬n  mua  hµng. Gi¸ mua       hµng    ho¸ kh«ng bao gåm     chiphÝ bèc xÕp, vËn    chuyÓn  vÒ kho    . v.v.. 5. §èivíi        ho¹t®éng dÞch  lµtiÒn thu vÒ  vô        dÞch  bao  vô  gåm  tiÒn c«ng,     tiÒn  nguyªn vËt liÖu,phô          tïngthay thÕ    (nÕu    c¸c kho¶n    cã) vµ    chiphÝ  kh¸ch  cho    ho¹t®éng  dÞch vô. a) §èivíi        ho¹t®éng  ®iÖn    bu  lµtiÒn thu vÒ        cícphÝ  ®iÖn  bu  (kÓ  tiÒn c¶    b¸n tem),tiÒn  vÒ     thu  l¾p  Æt,  ® cho thuª m¸y    ®iÖn tho¹i FAX   doanh      , vµ  thu vÒ      c¸cho¹t®éng  dÞch  bu  vô  ®iÖn kh¸c. b)      §èi víiho¹t®éng    tÝn dông cña    chøc  c¸c tæ  ng©n hµng, c«ng        ty tµi chÝnh  c¸ctæ  vµ    chøc  dông  tÝn  kh¸clµkho¶n      chªnh  lÖch gi÷a thu l∙tiÒn cho        i   vay,thu l∙tiÒn ®i               i   göivíi l∙tiÒn ®i  tr¶ i   vay,tr¶l∙tiÒn göicña       i     kh¸ch hµng.   §èivíiho¹t®éng        dÞch  kh¸c cña    chøc  vô    c¸c tæ  ng©n hµng, c«ng        ty tµi chÝnh  c¸ctæ  vµ    chøc  dông  tÝn  kh¸clµtiÒn thu ® îchoÆc             hoa hång  îchëng  ®   vÒ dÞch  ®ã. vô 
 3. 3 c) §èi víiho¹t®éng          b¶o hiÓm     lµ tiÒn thu    vÒ phÝ b¶o hiÓm  nhËn cña  kh¸ch hµng  c¸ckho¶n      vµ    thu kh¸cthuéc ho¹t®éng        b¶o  hiÓm. d) §èivíi        ho¹t®éng  cho      thuªtµis¶n    lµtiÒn thu vÒ      cho      thuªtµis¶n. e) §èivíi        ho¹t®éng  nhËn      ®¹ilý,nhËn  th¸clµtiÒn hoa  uû        hång  îchëng. ®     §èi víiho¹t®éng        m«i  i   gií lµ tiÒn  vÒ     thu  ho¹t®éng    ®ã. Riªng ho¹t®éng    m«i  gií vËn      i t¶i doanh    , thu tÝnh  thuÕ  kh«ng tÝnh tiÒn cícvËn      cho      t¶i hé  tr¶ kh¸ch  hµng  (nÕu cã). h) §èivíixæ   kiÕn        sè  thiÕtlµdoanh        thu thùc thu vÒ  vР   kiÕn      b¸n  xæ sè  thiÕt(doanh      thu theo    trõ(­  gi¸vР   ) tiÒn hoa    hång    tr¶cho      vР   ®¹ilýb¸n  xæ sè  theo chÕ    ®é). i)         víi §èi ho¹t®éng    in,doanh    thu tÝnh  thuÕ  kh«ng  tÝnh  tiÒn giÊy in.     6. §èivíi   së        c¬  s¶n  c¸c xuÊt,kinh doanh,dÞch  cña    chøc        vô  c¸c tæ  kh¸c,   doanh thu tÝnh thuÕ    lµ toµn  tiÒn  bé  thu      vÒ tiªuthô s¶n phÈm,  cung øng  dÞch  cña      vô  c¸cho¹t®éng  s¶n xuÊtkinhdoanh,dÞch  cña  së.       vô  c¬  7. C¬   kinh    së  doanh  doanh  cã  thu b»ng ngo¹itÖ, ® îc nép        thuÕ  b»ng  ngo¹itÖ    hoÆc   b»ng ®ång  tiÒn ViÖt Nam,    quy  æi  ® theo      tû gi¸mua  vµo do  Ng©n hµng  Nhµ    nícc«ng  t¹ thêi®iÓm   bè      i nép thuÕ. Lo¹ingo¹itÖ      nép  thuÕ    lµ ngo¹itÖ    chuyÓn  ®æi  îc.§èi víidoanh    ®       thu b»ng  ingo¹itÖ  lo¹    kh¸c ph¶i nép      thuÕ b»ng  ®ång tiÒn ViÖt Nam,    quy ®æi  theo      tû gi¸mua  vµo  Ng©n   do  hµng Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng  t¹    bè  ithêi®iÓm   nép thuÕ. Trêng  ngo¹itÖ    hîp    kh«ng  îc Ng©n   ®   hµng c«ng  tû gi¸, bè      quy  th×  ®æi theo tûgi¸do  TµichÝnh        Bé    quy ®Þnh. §iÒu 4. C¨n  vµo  cø  BiÓu thuÕ doanh thu ban hµnh kÌm theo LuËt  ThuÕ  doanh    ® îcsöa  æi,bæ   thu ®∙    ®   sung    t¹ NghÞ  i quyÕt  472­ sè  NQ/H§NN8   ngµy  9­ 10­ 1991  cña    Héi ®ång  Nhµ    c¸cthuÕ  nícvµ    suÊt ®èi víi       mét  ngµnh  sè  nghÒ  ® îcsöa  æi,bæ   ®∙    ®   sung    t¹ §iÒu  cña  i 2  LuËt söa    ®æi,bæ     sung  mét sè  ®iÒu cña  LuËt ThuÕ     doanh    ® îcQuèc    thu ®∙    héikho¸IX,kú      häp  ba  thø  th«ng  qua ngµy  th¸ng7  5    n¨m 1993,ChÝnh    phñ    hÖ thèng   ho¸ biÓu thuÕ doanh    thu kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  nµy. Bé    TµichÝnh  híng dÉn        chitiÕtviÖc    x¸c ®Þnh  thuÕ    ¸p dông      ®èi víitõng  ngµnh  nghÒ  ho¹t®éng  vµ    s¶n  xuÊtkinh doanh.     Trêng hîp  së  c¬  s¶n  xuÊt m Æt     hµng võa chÞu  thuÕ suÊt theo    ngµnh  nghÒ, hoÆc   theo s¶n phÈm, võa  chÞu  thuÕ suÊt theo    c«ng dông    îc¸p th× ®     dông  møc  thuÕ suÊtthÊp    nhÊt. Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh  giÊy phÐp    cã    xuÊt khÈu,mua      hµng    ho¸ cña  c¬  s¶n  së  xuÊt ®Ó     xuÊt khÈu, nÕu       b¸n trong    níc th× ngoµi viÖc    nép thuÕ  doanh      thu trªndoanh    hµng  thu b¸n  theo thuÕ suÊt kinh doanh  ¬ng      th nghiÖp,  cßn ph¶inép    thuÕ doanh  hoÆc   thu  thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt theo    thuÕ suÊt  ngµnh,m Æt     hµng s¶n xuÊt. §èivíi     s¶n xuÊt c¸c s¶n      phÈm  n«ng nghiÖp (ch¨nnu«i,trång trät)         kh«ng  thuéc diÖn  nép  thuÕ  n«ng  nghiÖp hoÆc   kh«ng  thuéc  diÖn  nép  thuÕ  sö  dông  ®Êt n«ng  nghiÖp, nÕu     kh«ng qua chÕ  biÕn  th× nép  thuÕ  doanh    thu theo thuÕ suÊt kinh doanh      n«ng nghiÖp  (®iÓm   ­ Môc    29    I cña BiÓu  thuÕ),  nÕu qua  chÕ  biÕn    th× nép thuÕ  doanh    thu theo thuÕ  suÊt ngµnh    hoÆc  s¶n  phÈm  chÕ  biÕn.
 4. 4 Nh÷ng  së  c¬  s¶n  xuÊt cã  chøc      tæ  c¸c cöa hµng      tiªuthô s¶n phÈm  ph¶i   nép thuÕ  doanh thu,hoÆc     thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt theo    thuÕ  suÊt ngµnh  nghÒ,  Æt   m hµng s¶n xuÊt t¹ n¬is¶n    i     xuÊt vµ    nép  thuÕ  doanh    thu theo  thuÕ  suÊtkinh doanh  ¬ng      th nghiÖp      cöa  t¹ n¬icã  i hµng      tiªuthô s¶n phÈm. §iÒu  5. C¸c  së  c¬  kinh doanh ho¹t ®éng    trong nhiÒu ngµnh nghÒ  chÞu  thuÕ suÊt doanh      thu kh¸c nhau      th× nép thuÕ doanh    thu theo  thuÕ suÊt   ®èi víi     tõng ngµnh nghÒ. NÕu   së  c¬  kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îcdoanh              thu ®èi víitõng    ngµnh nghÒ   ¸p dông  th×    thuÕ suÊt cao    nhÊt ®èi víingµnh        nghÒ  cã  kinhdoanh.     CH ¬NG   I II §¨NG    KHAI,NéP   Ký, Kª    THUÕ   DOANH   THU   §iÒu    6. Theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  10  LuËt ThuÕ     doanh    së  thu,c¬  kinhdoanh    ph¶ikª khai®¨ng  nép        ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ      t¹ n¬ikinhdoanh. i   C¸c  ®¬n  trùcthuéc,chinh¸nh,cöa  vÞ          hµng...  cña  së  c¬  kinh doanh    ph¶i  ®¨ng  nép  ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ    Æt    n¬i® chinh¸nh,cöa    hµng  kinh doanh;     nÕu  ph¸tsinh thu ph¶ikª khainép  cã              thuÕ  doanh      quan  thu víic¬  thuÕ  i   t¹ n¬i   kinhdoanh.   C¸c  chøc  tæ  kinh  ® îc thµnh  tÕ    lËp theo QuyÕt  ®Þnh   268­   íc sè  CT tr   ®©y  nay  ® îc s¾p  ®∙    xÕp ®¨ng  thµnh  l¹ theo  ký  lËp  i   ®óng    c¸c quy ®Þnh    míi cña Nhµ    nícph¶ikª khai®¨ng  nép        ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ    n¬ikinh doanh;     nÕu  cha ®¨ng  thµnh  ký  lËp  i ph¶ibÞ  l¹ th×      ®×nh  chØ    ho¹t®éng, ph¶ibÞ      xö  ph¹tvµ        truythu thuÕ  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu 7.    kinh  C¬ së  doanh ph¶ithùc hiÖn      nghiªm chØnh chÕ       ®é sæ s¸ch kÕ      to¸ntheo  Ph¸p lÖnh      thèng    to¸nban  KÕ to¸nvµ  kª kÕ    hµnh ngµy 10  th¸ng5    n¨m  1988;chÕ  lËp chøng      ®é    tõmua    b¸n hµng,cung    øng dÞch  thu  vô  tiÒn theo c¸cquy        ®Þnh  hiÖn hµnh. §iÒu    Tµi chÝnh  8. Bé    thèng nhÊt ph¸thµnh        ho¸ ®¬n  dông  sö  cho    c¸c c¬  kinhdoanh  së    trongc¶    níc. §iÒu 9. Khi  quan  c¬  thuÕ  yªu  cã  cÇu      vÒ tµiliÖu  li   cã  ªnquan ®Õn   viÖc  kiÓm    tratÝnh  thuÕ doanh    së  thu,c¬  kinhdoanh  nhiÖm    cã  vô: 1. Nép    ®ñ, ®óng h¹n      c¸c tµiliÖu cÇn thiÕttheo    yªu cÇu cña  quan  c¬  thuÕ; 2. Gi¶ithÝch,chøng        minh    c¸c kho¶n  cha    râ trong tê khaihoÆc           sæ s¸ch  kÕ  to¸n, chøng      tõho¸ ®¬n. C¬   kinh doanh  së    kh«ng  îc viÖn    bÝ  ®   lýdo  mËt  nghÒ  nghiÖp  c¸c lý vµ      do kh¸c ®Ó       tõ chèi xuÊt tr×nh,cung        cÊp hoÆc     gi¶ithÝch      c¸c tµiliÖu cÇn  thiÕtnãitrªntheo yªu cÇu            cña  quan  c¬  thuÕ.
 5. 5 C¬  quan thuÕ ph¶igi÷ bÝ      mËt    vÒ nh÷ng    tµiliÖu do  së    c¬  kinh doanh    cung  cÊp. §iÒu  10.  ThuÕ  doanh  thu  îc nép  ®   theo ®Þnh   hoÆc   kú  nép hµng  th¸ng theo      thêigian quy ®Þnh  cña  quan  c¬  thuÕ  cho tõng  së; nhng    c¬    thêi gian quy ®Þnh  nép thuÕ  cña th¸ng tr     íc chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  th¸ng 15    sau. Nh÷ng  kinh    hé  doanh  nhá nép  thuÕ doanh  thu hµng th¸ng vµo    nh÷ng  ngµy cuèith¸ngtheo quy        ®Þnh  cña  quan  c¬  thuÕ. §iÒu        së    11. §èivíic¬  kinh doanh  thuéc ngµnh  ¬ng  th nghiÖp  ®Þa  cã  ®iÓm   ®Þnh  cè  ®em   b¸n hµng ngoµi khu    vùc  îc phÐp  ®   kinh doanh  nép  ®∙  thuÕ  ho¹t®éng  vÒ    bu«n  chuyÕn    th× phÇn doanh    nép  thu ®∙  thuÕ nµy kh«ng  ph¶inép    thuÕ  doanh    c¬  kinh doanh  ®Þnh. thu ë  së    cè  CH ¬NG   IV GI¶M  THUÕ    ­MIÔN   THUÕ §iÒu 12. Nh÷ng  êng  tr hîp sau ®©y   îc xÐt  ®   gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ  doanh  thu: 1.    §îc miÔn  thuÕ ®èi  : víi Nh÷ng  ngêi giµ    yÕu, tµn    tËt,ngêi s¶n    xuÊt  kinh tÕ    nhá, lÆt vÆt      lµm  nghÒ   phô, lµm    kinh tÕ    phô    gia ®×nh... møc     cã  thu nhËp  hµng th¸ngchØ    b¶o ®¶m  møc sèng    tèithiÓu cho    b¶n th©n. 2. C¬   kinh doanh    së    gÆp  khã  kh¨n  thiªntai  do    , ®Þch  ho¹,tain¹n      bÊt  ngê  îc xÐt  ®   gi¶m thuÕ doanh    thu.Møc  gi¶m  theo    (%)  tû lÖ  thiÖth¹ivÒ         tµi s¶n,nhng    kh«ng    qu¸ 50%   thuÕ  sè  doanh    thu ph¶inép  kh«ng      vµ  qu¸ 30%     gi¸ trÞ tµis¶n  thiÖth¹i      bÞ    . Thêi gian gi¶m      thuÕ kh«ng    th¸ng kÓ  th¸ng qu¸ 12    c¶    x¶y  thiÖth¹icã  ra      doanh    tõ th¸ng cã  thu vµ      doanh    thu tiÕp sau th¸ng x¶y    ra  thiÖth¹i.   3.C¬  kinhdoanh      së    ho¹t®éng  miÒn      ë  nói, ®¶o; khaith¸cthuû s¶n  h¶i         ë  vïng biÓn  bê;c¬  ho¹t®éng    xa    së    nghiªncøu    khoa häc,øng    dông  c«ng nghÖ   míi,ch¹y thö d©y        chuyÒn c«ng nghÖ     míinÕu gÆp   khã kh¨n ph¸tsinh lç® îc           xÐt gi¶m  thuÕ doanh  t thu ¬ng øng    lç,nhng      víisè    tèi®a kh«ng  qu¸ 50%  sè  thuÕ  ph¶inép  thêigian gi¶m    vµ      thuÕ kh«ng      qu¸ hain¨m. C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt m Æt     hµng cÇn thay thÕ    hµng nhËp  khÈu, ® îc xÐt       gi¶m  50%  thuÕ doanh  trong thêigian  thu      ®Çu,  tõ khib¾t  kÓ      ®Çu  s¶n xuÊt   cã doanh    thu.NÕu   Æt   m hµng  chu  s¶n  cã  kú  xuÊt díi6      th¸ng,thêigian gi¶m        thuÕ    lµ mét n¨m; nÕu  Æt   m hµng  chu  s¶n  cã  kú  xuÊt tõ 6      th¸ng trëlªn,thêi         gian gi¶m    thuÕ      lµhain¨m. C¬  s¶n  së  xuÊt míithµnh  vµ      lËp  b¾t ®Çu   vµo    ®i  ho¹t®éng  s¶n xuÊt tõ     n¨m 1993  îcgi¶m  ®   50%   thuÕ  sè  doanh    thu ph¶inép    trong thêigian mét        n¨m  kÓ    tõngµy  doanh    cã  thu,riªngë    miÒn      nói,h¶i®¶o    thêigian gi¶m    thuÕ      lµhai n¨m  tõngµy  doanh  kÓ    cã  thu. C¬   s¶n  së  xuÊt    míi thµnh lËp    së    îc ®Çu    x©y  lµ c¬  míi ®   t dùng theo   quyÕt ®Þnh  cña cÊp  thÈm   cã  quyÒn,  îc cÊp  ®   gi©y  phÐp  s¶n xuÊt kinh  doanh. Nh÷ng  së  thµnh    c¬  ®∙  lËp  íc ®©y   tr   nay chia t¸ch,s¸p      nhËp, ® æi      tªn
 6. 6 hoÆc   ®Çu        cã  t c¶it¹o,thay ®æi  Æt     m hµng s¶n xuÊt kh«ng    thuéc ®èi  îng t   xÐt gi¶m    thuÕ  theo quy    ®Þnh  nµy. §èi víic¸c c¬  ë        së  miÒn      nói,h¶i ®¶o  ® îc xÐt  ®∙    gi¶m  thuÕ doanh    thu theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  vµ  2  Kho¶n  §iÒu  3  nµy, nÕu     cßn  gÆp  nhiÒu  khã kh¨n,th×    êng    thÓ  îcxÐt    tuú tr hîp cô  ®   kÐo    dµi thªm    thêigian gi¶m thuÕ  nhng tæng  thêigian gi¶m  sè      thuÕ    kh«ng    n¨m. tèi®a  qu¸ ba  Bé    Tµi chÝnh  quy ®Þnh  møc   nhËp  îc miÔn  thu  ®   thuÕ  thñ    vµ  tôc khai   b¸o  îc miÔn  ®   thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  vµ  1  quy  ®Þnh  thÓ  tôc thÈm   cô  thñ    quyÒn    xÐt gi¶m  thuÕ quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  vµ  §iÒu    2  3  nµy.Uû    ban   KÕ ho¹ch  Nhµ     níc sau    khi bµn    víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan  thèng  li   vµ  nhÊt    Tµi víiBé    chÝnh, c«ng  danh    bè  môc  Æt   m hµng cÇn  khuyÕn khÝch s¶n xuÊt thay thÕ      hµng nhËp  khÈu  tõng thêikú.     §iÒu    13. T¹m    thu thuÕ  thêicha    doanh      : thu ®èi víi ­ C¸c      ho¹t®éng    xuÊt b¶n  invµ    (kh«ng  ho¹t®éng  kÓ    qu¶ng    c¸o)cña  b¸o  Nh©n   d©n, b¸o    Qu©n     ®éi Nh©n   d©n, t¹pchÝ      chuyªn ngµnh,¸p phÝch,tranh           tuyªn truyÒn      cæ ®éng; in vµ      xuÊt b¶n    ch©n dung      l∙nhtô,lµm îng l∙nhtô,in t         tiÒn. ­ Ph¸tsãng      truyÒn  thanh,truyÒn    h×nh  theo  ch¬ng  tr×nh kÕ    ho¹ch b»ng    nguån vèn Ng©n s¸ch Nhµ    níc. Ho¹t ®éng      trùc tiÕp phôc  s¶n  vô  xuÊt n«ng    nghiÖp cña    c¸c tr¹m thuû  n«ng,duy      tr×®µn gièng gèc      giasóc,giacÇm.     ­ C¸c      ho¹t®éng  söa ch÷a,duy      tu b¶o dìng ® êng      s¸,n¹o vÐt luång l¹ch,   c¶ng, cÇu    cèng, ®ª    ®Ëp,  tho¸tníc ® êng      phè; x©y    dùng nhµ  t×nh nghÜa;   phôc chÕ    c¸c c«ng  tr×nh v¨n ho¸ nghÖ        thuËt;gi÷ g×n  sinh m«i  êng,duy      vÖ    tr   tr×vên      thó,vên hoa   ,c«ng viªn,c©y    xanh,chiÕu    s¸ng  thÞ  nguån  ®«  do  vèn  sù nghiÖp  ng©n  do  s¸ch Nhµ      níccÊp  hoÆc  tiÒn ®ãng    gãp cña nh©n  d©n. ­Tham   ®Þa    dß  chÊt,®o    ®¹c    lËp b¶n  ®å. ­B¸n      tµis¶n  ®Þnh. cè  ­ PhÝ     b¶o hiÓm  häc sinh,vËt nu«i,c©y        trång  b¶o  vµ  hiÓm  kh«ng cã  tÝnh  chÊtkinh doanh  b¶o      nh  hiÓm   tÕ,b¶o  y    hiÓm     x∙héi. ­Kinh    doanh  giÕtm æ       giasóc  nép  ®∙  thuÕ    s¸tsinh. ­ B¸n    phÕ  liÖu,phÕ     phÈm       h¹ch    thu håi®∙  to¸ngi¶m    gi¸thµnh,gi¶m      chi phÝ  s¶n  xuÊtkinh doanh.     ­ C¸c ho¹t ®éng  phôc vô b÷a ¨n hµng ngµy trong c¸c c¬ quan, xÝ  nghiÖp,tr   êng häc,lùcl   trang.    îng vò  CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N  CUèI  CïNG §iÒu    14. ChÝnh  phñ  quy  cã  ®Þnh  riªngvÒ    chÕ  khen  ëng      ®é  th ®èi víi tæ chøc  c¸ nh©n  c«ng  vµ    cã  trong viÖc      thihµnh LuËt ThuÕ     doanh    thu,chÕ   ®é  ph¹t®èi víi xö        nh÷ng  chøc  c¸nh©n    tæ  vµ    viph¹m  LuËt ThuÕ     doanh thu.
 7. 7 §iÒu    15. NghÞ ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  th¸ng 9  1    n¨m  1993, thay thÕ      NghÞ  ®Þnh  351­ sè  H§BT  ngµy  10­ 2­ 1990 cña    Héi ®ång Bé  tr ëng.Nh÷ng    quy ®Þnh kh¸cvÒ    thuÕ  doanh    íc®©y        thu tr   tr¸víi quy  i c¸c ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu    tr Bé    16. Bé  ëng  Tµi chÝnh híng dÉn    thihµnh NghÞ ®Þnh nµy.   Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  tr   tr c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm    tæ chøc viÖc    thihµnh NghÞ ®Þnh  nµy. BIÓU THUÕ   DOANH   THU §∙® îC    SöA  æI, Bæ   ®   SUNG (Ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  55­   sè  CP ngµy  8­ 28­ 1993  cña  ChÝnh  phñ)                ThuÕ   Ngµnh  nghÒ  suÊt   (%)  1  2 I.  Ngµnh  s¶n  xuÊt  1.§iÖn  ¬ng    th phÈm   8 2.   Khaith¸chÇm         má 2 Riªng khaith¸cthan hÇm             lß 1 3.   Khaith¸cdÇu      má,    h¬i®èt,vµng,®¸      quý  8 4.   LuyÖn  kim  i lo¹ : a)    LuyÖn, c¸n,kÐo      kim  i lo¹ ®en, luyÖn      cèc  2 b)    LuyÖn, c¸n,kÐo      kim  i lo¹ mÇu     4 c)   LuyÖn, c¸n,kÐo      kim  i lo¹ quý    (vµng,b¹c)     8 5.   S¶n  xuÊt,l¾p    khÝ:   r¸pc¬  a)    M¸y  mãc, thiÕtbÞ, c«ng        cô  1 b)    S¶n  phÈm   khÝ    c¬  tiªudïng  2
 8. 8               ThuÕ   Ngµnh  nghÒ  suÊt   (%)  Riªng    ®å ®iÖn, c¬    khÝ: bµn      lµ,qu¹t®iÖn, biÕn      thÕ ®iÖn  4 díi  15A, b¬m       níc®iÖn    m3/giê díi10    6.   S¶n  xuÊt,l¾p      r¸ps¶n  phÈm   ®iÖn    tö 8 7.   S¶n  phÈm     ho¸ chÊt  4  Riªng: ­   Ho¸  chÊtc¬    b¶n,ph©n    bãn  1 ­  Thuèc    trõ s©u  c¸c  vµ  ho¸ chÊt kh¸c phôc  s¶n  vô  xuÊt  0,5 n«ng nghiÖp  8.   Thuèc  ch÷a  bÖnh  1 9.   VËt    liÖu x©y  dùng,kÎc¶      Clanh  ke  5 Riªng xim¨ng:    + M¸c    P300      trëlªn 10 + M¸c      díiP300  6 10.Khaith¸cl©m        s¶n  4 11.   ChÕ   biÕn  l©m  s¶n  s¶n  vµ  xuÊtgç    5 12.   GiÊy  s¶n  vµ  phÈm   b»ng  giÊy  4 Riªng:bétgiÊy,giÊy inb¸o,giÊy vë                häc  sinh  1 13.   Gèm,  sµnh    sø,thuû tinh     4 Riªng thuû tinhdïng cho  tÕ          y  1 14.   Xay,x¸tchÕ      biÕn ¬ng  l thùc  2 Riªng mú         ¨n liÒn 6 15.    C«ng nghiÖp thùc phÈm     (bao  gåm   thuèc l¸l¸  c¶     , thuèc  6 l¸sîi    ,thuèc    lµo,cån, cµ    phª, chÌ,mú       chÝnh, ® êng, b¸nh      kÑo  c¸clo¹ thùc phÈm   vµ    i    kh¸c)  Riªng:­Muèi      0,5 ­  íc®¸   N   dïng cho    ®¸nh  b¾t  thuû s¶n    2 ­   S÷a      c¸clo¹i 4 ­  ícngät,nícgi¶i     i  N         kh¸tc¸clo¹  6 16.   Khaith¸cthuû s¶n        2 17.   ChÕ   biÕn  thuû s¶n    3 18.     Sîi,dÖt: a)          Sîic¸clo¹ (bao  i gåm   sîi   c¶    dÖt  len th¶m, sîi     ®ay, t¬,cãi),       4 chØ
 9. 9               ThuÕ   Ngµnh  nghÒ  suÊt   (%)  Riªng:Sîilen,sîi         tæng    hîp 6 b)    DÖt    i c¸clo¹  5 Riªng:dÖt    ®ay, chiÕu,cãi,       mµnh  c¸c s¶n  vµ    phÈm   dÖt    thñ 3 c«ng,b¸n c¬      khÝ  19.   S¶n  phÈm   may  Æc,  m giµyv¶i     4 20.S¶n    xuÊtnguyªn liÖu da,v¶igi¶da              4 21.   S¶n  phÈm   b»ng    da,b»ng      v¶igi¶da  6 22.Invµ      xuÊtb¶n:   a)     xuÊtb¶n   Invµ    s¸ch chÝnh      trÞ,s¸ch gi¸okhoa,s¸ch       khoa häc  thuËt,s¸ch phôc  thiÕu    kü      vô  nhi,s¸ch b¸o      inb»ng  0 tiÕng d©n      técthiÓu sè   b)     xuÊtb¶n  c¸clo¹  Invµ    b¸o     i 0,5 c)    xuÊtb¶n   Invµ    s¸ch c¸clo¹     i   1 d)    S¶n  xuÊtphim    b¶n  ®Çu   1 Riªng:Phim      tµiliÖu,phim        ®Ò tµic¸ch m¹ng,®Ò     tµithiÕu  0 nhi,       tµi ®Ò khoa häc  e)   vµ  In  xuÊt  b¶n c¸c  ikh¸c;c¸cho¹t ®éng  lo¹      kh¸c thuéc  4 ngµnh    in,xuÊtb¶n    23.Dông  thÝ    cô  nghiÖm,  tÕ,gi¸odôc,®å  y        ch¬itrÎ       em 0,5 24.Dông  thÓ    cô  dôc,thÓ    thao,nh¹c cô  phô      vµ  tïng: a)    Dông  thÓ  cô  thao  2 b)    Nh¹c  vµ  cô  phô    tïng 1 25.   Thøc      ¨n giasóc  2 26.   Hµng    mü nghÖ  8 27.Hµng      mü phÈm     i c¸clo¹  10 28.   S¶n  xuÊtchÕ    biÕn  kh¸c  4 Riªng:­Gia     c«ng    c¸cngµnh  hµng  (tÝnh trªntiÒn giac«ng)           6 ­    S¶n xuÊt vµ    cung cÊp    nícm¸y phôc  s¶n  vô  xuÊt vµ    sinh  1 ho¹t  29. Kinh    doanh n«ng nghiÖp kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ  2 n«ng nghiÖp  Riªng:S¶n    xuÊtc©y    gièng,con    gièng    giasóc,giacÇm       1 30.S¶n    xuÊtc¸clo¹ c«ng  s¶n        i cô  xuÊt  1
 10. 10               ThuÕ   Ngµnh  nghÒ  suÊt   (%)  31.    ,  Bµil¸ vµng      m∙,h¬ng: a)     ,  Bµil¸ vµng    m∙  20 b)   ¬ng   H 6 II Ngµnh    . x©y  dùng 1.  bao   Cã  thÇu  nguyªn vËtliÖu       3 2.   Kh«ng  bao  thÇu  nguyªn vËtliÖu,ho¹t®éng          kh¶o  s¸t, thiÕtkÕ  ho¹t®éng    vµ    kh¸ctrongx©y      dùng  5 II   INgµnh  . vËn  t¶i 1.VËn      t¶ihµng    ho¸ 2 Riªng:VËn      t¶ib»ng  ph¬ng  tiÖn th« s¬  miÒn          ë  nói, ®¶o h¶i 1 2.     VËn    t¶ihµnh kh¸ch,hµnh      lý;hµng kh«ng (kÓ  hµnh  c¶  4 kh¸ch,hµnh    hµng      lývµ  ho¸) 3.VËn      t¶ihµnh  kh¸ch néithµnh,néithÞ          1 IV.Ngµnh  ¬ng    th nghiÖp 1. B¸n ¬ng    l thùc thùc phÈm  ¬i sèng, rau      t     qu¶ ¬i sèng    t   (trõ 1 ®å  hép), thuèc ch÷a bÖnh, ph©n  bãn, thuèc trõ s©u,   nguyªn liÖu,nhiªnliÖu,vËt liÖu,chÊt ®èt,m¸y                  mãc, ph¬ng    tiÖn vËn  ,   t¶i thiÕtbÞ, phô      tïng,dông  thÝ    cô  nghiÖm, dông  cô  tÕ,gi¸odôc,®å  y        ch¬itrÎ    em,  c©y  gièng,con    gièng 2.   B¸n  vµng,b¹c,®¸      quý  2 3.   B¸n  hµng  kh¸cs¶n    xuÊttrongníc       2 4.     B¸n hµng    tiªudïng nhËp khÈu    (trõnh÷ng  Æt   m hµng ®∙  4 ghitrong®iÓm         1,®iÓm     2,môc  nµy) IV    Riªng:­R ¬u,bia        10 ­     Mü phÈm,  ®Çu   video,x¨ng     8 ­  t«du   ¤    lÞch,ti       mµu,  g¾n  vi xe  m¸y,®å    hép      nícgi¶ikh¸t. 6 5.Kinh    doanh  xuÊtkhÈu    1 6.Cung    øng    tµu biÓn  4 7.Bu«n    chuyÕn  2 8. §¹ilý b¸n        hµng, b¸n    hµng  göi,uû    ký    th¸cmua  b¸n hµng  12 (tÝnh trªntiÒn hoa        hång) 9.Kinh    doanh  ngo¹itÖ,bÊt ®éng        s¶n: a)    Kinh  doanh  ngo¹itÖ    0,5 b)    Kinh  doanh    bÊt ®éng  s¶n  (kÓ  x©y  c¶  nhµ      ®Ó b¸n) 8
 11. 11               ThuÕ   Ngµnh  nghÒ  suÊt   (%)  10. C¬   kinh    së  doanh    (trõ bu«n  chuyÕn)  sæ   cã  s¸ch kÕ  14 to¸n,ho¸    ®¬n  ®óng  chÕ     îc c¬  ®é ®   quan  thuÕ c«ng  nhËn  th× ® îctÝnh      thuÕ  doanh      chªnh  thu trªnsè  lÖch gi÷a gi¸b¸n      hµng  gi¸mua  vµ    hµng  Riªng:­Kinh     doanh  muèi  4 ­Ph¸thµnh      s¸ch b¸o,phim      ¶nh  4 ­  Kinh doanh n«ng s¶n thùc phÈm, rau qu¶  ¬i sèng  t   vµ  10 thuû s¶n    ­  Kinh doanh  îu,bia,hµng  r     ®iÖn    tö,hµng ®iÖn  l¹nh,xe    16 g¾n  m¸y, «    lÞch    chç    t« du  tõ 15  ngåi trëxuèng, x¨ng,mü           phÈm   ­   Kinh  doanh  vµng,b¹c,®¸      quý  15 ­   Kinh  doanh  ngo¹itÖ,bÊt ®éng        s¶n  25 V.  Ngµnh    ¨n uèng 1.Qu¸n    hµng    ¨n uèng  b×nh  d©n  4 2.Cöa    hµng    ¨n uèng  cao  cÊp    (cã tiÖn nghitèt)       10 VI.Ngµnh    dÞch  vô 1.Söa    ch÷a  khÝ,ph¬ng  c¬    tiÖn vËn      t¶i m¸y  , kÐo  2 2.DÞch  khoa    vô  häc,kü    thuËt, ®iÖn:  bu  a)    DÞch  khoa  vô  häc,kü    thuËt   2 b)    DÞch  bu  vô  ®iÖn  4 3.    Ho¹t®éng    cña  Ng©n  hµng,Hîp        t¸cx∙tÝn  dông,C«ng      ty tµi  chÝnh: a)    TÝn  dông: ­    TÝn dông Ng©n  hµng n«ng nghiÖp, Hîp        t¸cx∙ tÝn dông  2 n«ng nghiÖp  ­   TÝn  dông  ng©n  hµng  ®Çu    t 15 ­   TÝn  dông  ng©n  hµng  ngo¹ith   ¬ng  30 ­   TÝn dông Ng©n  hµng C«ng  ¬ng, C«ng      th   tytµichÝnh  vµ  15 c¸cho¹t®éng  dông      tÝn  kh¸c  b)    C¸c    ho¹t®éng  dÞch  nghiÖp  kh¸c vô  vô    6 4.  m    CÇ ®å,  b¶o  hiÓm  4 5. XÕp       dì hµng    ho¸,cho thuªkho, bÕn  ,     b∙i xëng s¶n xuÊt,   4 m¸y mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn      t¶ihµng    ho¸ 6. DÞch  d¹y    vô  nghÒ, v¨n ho¸,nghÖ     thuËt,y      tÕ, thÓ dôc 
 12. 12               ThuÕ   Ngµnh  nghÒ  suÊt   (%)  thÓ  thao,tvÊn     ph¸p luËt:   a) C¬  kinh doanh      së    d¹y nghÒ,  tÕ,thÓ  y    dôc  thÓ  thao,v¨n     0,5 ho¸,nghÖ    thuËt. Riªng:ca    móa   nh¹c d©n      téc truyÒn thèng,tuång,chÌo,c¶i         0 l ¬ng,móa    lª,   rèi, ba    opera,giao hëng,xiÕc,kÞch         b)   vÊn   T  ph¸p luËt:   ­   Cho    nícngoµi   4 ­   Cho  trongníc     2 c)   ChiÕu  phim  nhùa  1 Riªng:ChiÕu    phim    tµiliÖu,khoa    häc, ®Ò       tµithiÕu    nhi vµ  0 phôc  miÒn    vô  nói 7.Chôp, in,phãng        ¶nh;photocopy c¸clo¹         i 6 8. Söa    ch÷a thiÕtbÞ    ®iÖn          tö,tñ ®¸, tñ l¹nh,m¸y    ®iÒu hoµ  6 nhiÖt®é   9.ChiÕu    video,qu¶ng        c¸o,inb¨ng,thu b¨ng,sang        b¨ng  8 Riªng chiÕu    video  6 10.Cho      thuªcöa  hµng,®å    dïng,phßng      êng,xe      cíi héitr ,   h¬i 8 du lÞch  Riªng cho      thuªnhµ  10 11. Kinh doanh kh¸ch s¹n, phßng    ngñ, dÞch  du  vô  lÞch,   10 tham quan  12.DÞch  uèn      vô  tãc,may  ®o,  nhuém,  giÆt,lµ,tÈy hÊp        6 13.Mü     viÖn  8 14.DÞch  kh¸c   vô    4 Riªng dÞch  c«ng    vô  céng  1 15.DÞch  ® Æc     vô  biÖt: a)    Khiªuvò    30  b)    §ua  ngùa  20 c)   Ph¸thµnh    kiÕn    xæ sè  thiÕtvµ        c¸cho¹t®éng    kh¸c xæ sè  30 Riªng ë      c¸ctØnh  miÒn    nói 20 d)          §¹ilýtµu biÓn  40 e)    M«i    giívËn    c¸clo¹ m«i    i t¶ivµ     i giíkh¸c i   15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2