intTypePromotion=1

Nghị định 73-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
303
lượt xem
26
download

Nghị định 73-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 73-CP của Chính phủ về quy định chi tiết việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 73-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 73-CP NGµY 25-10-1993 QUY ®ÞNH CHI TIÕT VIÖC PH©N H¹NG ®ÊT TÝNH THUÕ Sö DôNG ®ÊT N«NG NGHIÖP. CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 1993; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm vµ Tæng côc trëng Tæng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt, NGHÞ ®ÞNH: §iÒu 1. - C¨n cø ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµ c¸c yÕu tè chÊt ®Êt, vÞ trÝ, ®Þa h×nh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt vµ ®iÒu kiÖn tíi tiªu. Tiªu chuÈn cña tõng yÕu tè ®îc x¸c ®Þnh nh sau : 1. YÕu tè chÊt ®Êt lµ ®é ph× cña ®Êt thÝch hîp víi tõng lo¹i c©y trång; ®èi víi ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n cßn bao gåm ®é muèi vµ nguån dinh dìng cña níc. 2. YÕu tè vÞ trÝ cña ®Êt lµ kho¶ng c¸ch so víi n¬i c tró cña ngêi sö dông ®Êt, kho¶ng c¸ch so víi thÞ trêng tiªu thô n«ng s¶n phÈm theo tõng tr- êng hîp cô thÓ. 3. YÕu tè ®Þa h×nh cña ®Êt lµ ®é b»ng ph¼ng, ®é dèc, ®é tròng hoÆc ngËp óng cña m¶nh ®Êt. 4. YÕu tè ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt lµ nhiÖt ®é trung b×nh hµng n¨m vµ c¸c th¸ng trong n¨m; lîng ma trung b×nh hµng n¨m vµ c¸c th¸ng trong n¨m; sè th¸ng kh« h¹n trong n¨m; tÇn suÊt xuÊt hiÖn lò, b·o, s¬ng muèi, giã kh« nãng trong n¨m vµ tõng th¸ng; ®é Èm ¶nh hëng ®Õn sinh trëng cña c©y trång. 5. YÕu tè ®iÒu kiÖn tíi tiªu ®èi víi ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ møc ®é tíi tiªu chñ ®éng; ®èi víi ®Êt trång c©y l©u n¨m lµ møc ®é gÇn, xa nguån níc hoÆc kh«ng cã nguån níc vµ ®iÒu kiÖn tho¸t níc. Tiªu chuÈn cô thÓ cña tõng yÕu tè ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i c©y trång chÝnh ®îc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2 .- ViÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c c©y trång chÝnh ®îc qui ®Þnh nh sau: 1. §èi víi ®Êt trång c©y hµng n¨m th× ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ theo ®Êt trång lóa; dùa vµo tiªu chuÈn cña 5 yÕu tè qui ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy cã tham kh¶o n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t ®îc trong ®iÒu kiÖn canh t¸c b×nh thêng cña 5 n¨m (1986-1990).
  2. 2 §èi víi ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n n»m trong vïng ®Êt trång c©y hµng n¨m, th× thùc hiÖn ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ nh ®Êt trång c©y hµng n¨m. §èi víi ®Êt cã mÆt níc mÆn, lî chuyªn dïng vµo nu«i trång thuû s¶n ph¶i c¨n cø vµo chÊt ®Êt, khÝ hËu thêi tiÕt, vÞ trÝ, ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn cÊp tho¸t níc, cã tham kh¶o n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t ®îc trong ®iÒu kiÖn canh t¸c b×nh thêng cña n¨m (1986-1990) hoÆc cña c¸c n¨m gÇn nhÊt. 2. §èi víi ®Êt trång cá dïng vµo ch¨n nu«i th× ph©n h¹ng ®Êt theo ®Êt trång c©y hµng n¨m. 3. §èi víi ®Êt trång c©y l©u n¨m (trõ ®Êt trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn nh gç, tre, nøa, song, m©y...) th× dùa vµo tiªu chuÈn cña c¸c yÕu tè ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ. Riªng ®èi víi ®Êt trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn th× kh«ng ph©n h¹ng ®Êt, khi cã thu ho¹ch sÏ thùc hiÖn viÖc thu thuÕ 4% gi¸ trÞ s¶n l- îng khai th¸c. §iÒu 3.- C¨n cø tiªu chuÈn h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt víi Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm, Tæng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt, x¸c ®Þnh tiªu chuÈn h¹ng ®Êt ®Õn huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh lµm c¬ së cho viÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña tõng ®Þa ph¬ng. §iÒu 4.- C¨n cø vµo tiªu chuÈn h¹ng ®Êt, thùc tÕ ®Êt ®ai vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë ®Þa ph¬ng. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chØ ®¹o, híng dÉn viÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ë ®Þa ph¬ng. §iÒu 5.- Theo sù chØ ®¹o cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn tiÕn hµnh ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ. Héi ®ång t vÊn thuÕ x· gióp Uû ban nh©n d©n x· ph©n h¹ng ®Êt ë x·. Tríc khi b¸o c¸o lªn Uû ban nh©n d©n cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn ph¶i niªm yÕt c«ng khai kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña x· trong thêi h¹n 20 ngµy ®Ó nh©n d©n tham gia ý kiÕn, kÞp thêi cã ®iÒu chØnh cÇn thiÕt vµ hé nép thuÕ x¸c nhËn h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña m×nh. §iÒu 6.- Chi côc thuÕ gióp Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh chØ ®¹o, híng dÉn c¸c x·, phêng, thÞ trÊn ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, kiÓm tra xem xÐt vµ tæng hîp kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt cña ®Þa ph¬ng m×nh, b¸o c¸o Côc thuÕ ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. §iÒu 7.- Côc thuÕ gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kiÓm tra vµ xÐt duyÖt tæng hîp kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ
  3. 3 cña ®Þa ph¬ng, b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª chuÈn. H¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sau khi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª chuÈn lµ c¨n cø tÝnh thuÕ, lËp sæ thuÕ. H¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®îc æn ®Þnh 10 n¨m. Trong thêi h¹n æn ®Þnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, ®èi víi vïng Nhµ níc cã ®Çu t lín vÒ giao th«ng, thuû lîi, c¶i t¹o ®Êt vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n møc b×nh qu©n cña thêi kú 5 n¨m (1986-1990), th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®iÒu chØnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª chuÈn. §iÒu 8.- NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1993. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ tríc ®©y ®Òu b·i bá. Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn chi tiÕt viÖc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 9.- Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh nghÞ ®Þnh nµy. TIªU CHUÈN TõNG YÕU Tè ®Ó PH©N H¹NG ®ÊT TÝNH THUÕ CñA C¸C C©Y TRåNG CHÝNH (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 73-CP ngµy 25-10-1993 cña ChÝnh phñ). 1. §èi víi ®Êt trång lóa Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè §iÓm I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 7 3 §Êt cã ®é ph× thÊp 5 4 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o nhiÒu míi s¶n 2 xuÊt ®îc II. VÞ trÝ 1 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt díi 3km 7 2 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt tõ 3km ®Õn díi 5 5km 3 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt tõ 5km ®Õn 8km 3 4 C¸ch n¬i c tró cña hé sö dông ®Êt trªn 8km 1
  4. 4 III. §Þa h×nh 1 §Þa h×nh b»ng ph¼ng, vµn 8 2 §Þa h×nh b»ng ph¼ng, vµn cao 6 3 §Þa h×nh vµn thÊp 4 4 §Þa h×nh cao, tròng 2 IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt 1 ThuËn lîi víi viÖc trång lóa, kh«ng cã h¹n chÕ g× 0 2 T¬ng ®èi thuËn lîi víi viÖc trång lóa, cã mét ®iÒu kiÖn h¹n chÕ 7 3 T¬ng ®èi thuËn lîi víi viÖc trång lóa cã,hai ®Õn ba 5 ®iÒu kiÖn h¹n chÕ 4 Kh«ng thuËn lîi cho viÖc trång lóa, cã Ýt nhÊt 4 2 ®iÒu kiÖn h¹n chÕ: b·o, lò, s¬ng muèi, giã Lµo V. §iÒu kiÖn tíi tiªu 1 Tíi tiªu chñ ®éng trªn 70% thêi gian cÇn tíi tiªu 10 2 Tíi tiªu chñ ®éng tõ 50% ®Õn 70% thêi gian cÇn tíi 7 tiªu 3 Tíi tiªu chñ ®éng díi 50% thêi gian cÇn tíi tiªu 5 4 Dùa vµo níc trêi, bÞ óng ngËp, kh« h¹n 2 Tæng hîp ®iÓm cña c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña ®Êt trång lóa chia lµm 6 h¹ng nh sau: H¹ng ®Êt Tæng sè ®iÓm cña 5 yÕu tè I Tõ 39 ®iÓm trë lªn vµ trong 4 yÕu tè: chÊt ®Êt, khÝ hËu, thêi tiÕt, ®iÒu kiÖn tíi tiªu, ®Þa h×nh kh«ng cã yÕu tè nµo xÊu II Tõ 33 ®Õn 38 ®iÓm III Tõ 27 ®Õn 32 ®iÓm IV Tõ 21 ®Õn 26 ®iÓm V Tõ 15 ®Õn 20 ®iÓm VI Díi 15 ®iÓm N¨ng suÊt lóa dïng ®Ó tham kh¶o khi ph©n h¹ng ®Êt H¹ng Tæng sè ®iÓm Sè vô N¨ng suÊt b×nh qu©n mét vô (kg ®Êt cña yÕu tè s¶n xuÊt thãc/ha)
  5. 5 chÝnh trong n¨m Ruéng2 vô trë Ruéng 1 vô lªn I Tõ 39 ®iÓm trë lªn 1 ®Õn 2 Trªn 3000kg Trªn 5500kg vô II Tõ 33 ®Õn 38 ®iÓm Tõ 2500 - 3000kg Tõ 4500 - 5500kg III 1 ®Õn 2 Tõ 27 ®Õn 32 ®iÓm Tõ 2000 - 2500kg Tõ 3500 - 4500kg vô IV Tõ 21 ®Õn 26 ®iÓm Díi 2000kg Tõ 2700 - 3500kg 1 ®Õn 2 V Tõ 15 ®Õn 20 ®iÓm vô - Tõ 2000 - 2700kg VI Díi 15 ®iÓm 1 ®Õn 2 - Díi 2000kg vô 1 vô 1 vô 2. §èi víi ®Êt cã mÆt níc mÆn, lî nu«i trång thuû s¶n Sè thø tù Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè ®iÓm Thang I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 7 3 §Êt cã ®é ph× thÊp 5 4 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o l©u dµi míi 2 trång ®îc II. VÞ trÝ 1 C¸ch ®« thÞ díi 20km 7 2 C¸ch ®« thÞ tõ 20km ®Õn díi 50km 5 3 C¸ch ®« thÞ tõ 50km ®Õn 80km 3 4 C¸ch ®« thÞ trªn 80km 1 III. §Þa h×nh 1 B»ng ph¼ng, ®é ngËp níc cao, c«ng tr×nh ®îc 8 b¶o vÖ an toµn 2 B»ng ph¼ng, ®é ngËp níc t¬ng ®èi cao, c«ng 6 tr×nh ®îc b¶o vÖ an toµn ³ 3 T¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é ngËp níc trung b×nh, 4 ®é an toµn cña c«ng tr×nh bÞ h¹n chÕ ³ 4 B·i cao, ®é ngËp níc thÊp, ®é an toµn c«ng tr×nh 2 kÐm IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt
  6. 6 1 ThuËn lîi nhÊt cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 10 2 ThuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 7 3 T¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 5 4 Kh«ng thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 2 V. §iÒu kiÖn tíi tiªu 1 §é muèi quanh n¨m æn ®Þnh, giµu nguån dinh d- 10 ìng vµ nguån thøc ¨n cho c¸c ®èi tîng nu«i trång (®é ph× cao) 2 §é muèi biÕn ®éng, t¬ng ®èi giµu nguån dinh d- 7 ìng vµ thøc cho c¸c ®èi tîng nu«i trång (®é ph× kh¸) 3 §é muèi biÕn ®éng theo mïa nhng biªn ®é kh«ng 5 lín (®é ph× trung b×nh) 4 §é muèi kh«ng æn ®Þnh, biÕn ®éng rÊt lín theo 2 mïa (®é ph× qu¸ thÊp) (*) Sè ®iÓm cña tõng h¹ng ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n còng t- ¬ng tù nh sè ®iÓm quy ®Þnh cho tõng h¹ng ®Êt trång lóa. 3. §èi víi ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè Thang ®iÓm I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 8 3 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o míi s¶n 6 xuÊt ®îc II. VÞ trÝ 1 C¸ch ®« thÞ díi 30 km 6 2 C¸ch ®« thÞ tõ 30 ®Õn 80 km 4 3 C¸ch ®« thÞ trªn 80 km 2 III. §Þa h×nh 1 §é dèc tõ 0-8 ®é 8 2 §é dèc tõ 8-15 ®é 6 3 §é dèc trªn 15-25 ®é 4 IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt 1 ThuËn lîi cho viÖc trång c©y c«ng nghiÖp 10
  7. 7 2 T¬ng ®èi phï hîp cho viÖc trång c©y c«ng 8 nghiÖp 3 Ýt thuËn lîi cho viÖc trång c©y c«ng nghiÖp 6 V. §iÒu kiÖn tíi tiªu (chÕ ®é níc) 1 Kh¶ n¨ng tíi, tiªu níc tèt 10 2 Kh¶ n¨ng tíi, tiªu níc trung b×nh 8 3 Kh¶ n¨ng tíi, tiªu níc kÐm 6 4. §Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè Thang ®iÓm I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 8 3 §Êt cã ®é ph× thÊp, ph¶i c¶i t¹o míi s¶n xuÊt 6 ®îc II. VÞ trÝ 1 C¸ch ®« thÞ díi 30 km 6 2 C¸ch ®« thÞ tõ 30 ®Õn 80 km 4 3 C¸ch ®« thÞ trªn 80 km 2 III. §Þa h×nh 1 §é dèc tõ 0-8 ®é 8 2 §é dèc tõ 8-15 ®é 6 3 §é dèc tõ 15-20 ®é vµ trªn 20 ®é 4 IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt 1 ThuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 10 2 T¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 8 3 Ýt thuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 6 V. §iÒu kiÖn tíi tiªu (chÕ ®é níc) 1 Kh¶ n¨ng tiªu níc tèt; nguy c¬ ngËp óng 10 kh«ng cã; gÇn nguån níc tíi 2 Kh¶ n¨ng tíi tiªu níc trung b×nh; nguy c¬ ngËp 8 óng kh«ng cã; t¬ng ®èi gÇn nguån níc tíi 3 Kh¶ n¨ng tiªu níc kÐm; cã nguy c¬ ngËp óng; 6 xa nguån níc tíi
  8. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2