intTypePromotion=1

Nghị định 80/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
146
lượt xem
8
download

Nghị định 80/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 80/CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 80/CP ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 1993 Quy ®Þnh khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn khi giao ®Êt, cho thuª ®Êt, tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n khi giao ®Êt, båi th- êng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi thu håi ChÝnh phñ C¨n cø luËt tæ chøc chÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992 C¨n cø ®iÒu 12 LuËt ®Êt ®ai ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1993 Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé tµi chÝnh NghÞ ®Þnh §iÒu 1: Nay ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy, b¶ng khung gi¸ chuÈn tèi thiÓu c¸c lo¹i ®Êt lµm c¬ së cho c¸c ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt, ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn khi giao ®Êt, cho thuª ®Êt, tÝnh gi¸ trÞ tµi sran khi giao ®Êt, båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi thu håi. §iÒu 2: Gi¸ chuÈn c¸c lo¹i ®Êt x¸c ®Þnh nh sau: 1. §èi víi ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, gi¸ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh cho tõng h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ chia theo ba lo¹i x·: ®ång b»ng, trung du, miÒn nói. 2. §èi víi ®Êt khu d©n c ë n«ng th«n, gi¸ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh cho tõng h¹ng ®Êt vµ chia theo ba lo¹i x·: ®ång b»ng, trung du, miÒn nói. 3. §èi víi ®Êt khu d©n c ë c¸c vïng ven ®« thÞ, thÞ trÊn, ®Çu mèi giao th«ng vµ trôc ®êng giao th«ng chÝnh, khu th¬ng m¹i, khu du lÞch, khu c«ng nghiÖp, gi¸ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh theo hai lo¹i vµ chia s¸u h¹ng ®Êt. 4. §èi víi khu d©n c ë ®« thÞ, gi¸ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh cho n¨m lo¹i ®« thÞ theo quyÕt ®Þnh sè 132/H§BT ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 1990 cña Héi ®ång Bé tr- ëng (nay lµ ChÝnh phñ). Trong mçi lo¹i ®« thÞ chia ra ba ®Õn bèn lo¹i ®êng phè, trong mçi lo¹i ®êng phè chia ra bèn vÞ trÝ ®Êt kh¸c nhau. Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt víi Bé X©y dùng híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i ®êng phè vµ vÞ trÝ ®Êt trªn tõng lo¹i ®êng phè. §iÒu 3: Gi¸ cho thuª ®Êt ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµ ngêi níc ngoµi hoÆc xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã quy ®Þnh riªng.
  2. 2 §iÒu 4: Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng c¨n cø vµo b¶ng khung gi¸ chuÈn tèi thiÓu kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ®Ó quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt, h¹ng ®Êt phï hîp víi thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng m×nh. Gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ®Þa ph¬ng quy ®Þnh thep s¸t gi¸ thÞ trêng vµ kh«ng ®îc thÊp h¬n gi¸ chuÈn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. Trêng hîp gi¸ thÞ trêng cã sù biÕn ®éng tõ 20% trë lªn so víi b¶ng gi¸ chuÈn tèi thiÓu theo NghÞ ®Þnh nµy. Bé Tµi chÝnh bµn thèng nhÊt víi Bé X©y dùng, Tæng côc qu¶n lý ruéng ®Êt, Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ ®iÒu chØnh l¹i b¶ng khung gi¸ chuÈn tèi thiÓu cho phï hîp. §iÒu 5: NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé X©y dùng, Tæng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt, Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ híng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nghÞ ®Þnh nµy. Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh nghÞ ®Þnh nµy. b¶ng khung gi¸ chuÈn tèi thiÓu c¸c lo¹i ®Êt §Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn khi giao ®Êt, cho thuª ®Êt, tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n khi giao ®Êt, båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt khi thu håi (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 80/CP ngµy 6/11/1993 cña ChÝnh phñ) 1. §Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp a. §Êt c©y trång hµng n¨m vµ ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n (§¬n vÞ tÝnh: ®ång/mÐt vu«ng) H¹ng ®Êt X· ®ång b»ng X· trung du X· miÒn nói H¹ng 1 1100 - - H¹ng 2 920 690 560 H¹ng 3 740 555 370 H¹ng 4 560 420 280 H¹ng 5 360 270 180 H¹ng 6 100 75 50
  3. 3 b. §Êt c©y trång l©u n¨m, ®Êt l©m nghiÖp (§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m2) H¹ng ®Êt X· ®ång b»ng X· trung du X· miÒn nói H¹ng 1 800 600 400 H¹ng 2 680 510 340 H¹ng 3 490 370 245 H¹ng 4 250 190 125 H¹ng 5 70 53 35 2. §Êt khu d©n c ë n«ng th«n (§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m2) H¹ng ®Êt X· ®ång b»ng X· trung du X· miÒn nói H¹ng 1 2200 - - H¹ng 2 1840 1380 920 H¹ng 3 1480 1110 740 H¹ng 4 1120 840 560 H¹ng 5 720 540 360 H¹ng 6 220 150 100 3. §Êt khu d©n c ë c¸c vïng ven ®« thÞ, thÞ trÊn, ®Çu mèi giao th«ng vµ trôc ®êng giao th«ng chÝnh, khu th¬ng m¹i, khu du lÞch, khu c«ng nghiÖp (§¬n vÞ tÝnh: 1000®/m2) H¹ng ®Êt Lo¹i mét Lo¹i hai H¹ng 1 600 250 H¹ng 2 380 150 H¹ng 3 230 72 H¹ng 4 140 55 H¹ng 5 85 32 H¹ng 6 42 12
  4. 4 4. §Êt ®« thÞ (§¬n vÞ tÝnh: 1000®/m2) Lo¹i ®« Lo¹i ®êng Møc gi¸ chuÈn tèi thiÓu theo vÞ trÝ ®Êt thÞ phè VÞ trÝ 1 VÞ trÝ 2 VÞ trÝ 3 VÞ trÝ 4 Lo¹i 1 1 4600 2760 1380 460 2 2700 1620 810 270 3 1800 1080 540 180 4 900 540 270 90 Lo¹i 2 1 2600 1560 780 260 2 1950 1170 580 190 3 1300 780 390 130 4 710 420 210 70 Lo¹i 3 1 1600 960 400 130 2 1200 720 300 100 3 800 480 200 70 4 400 248 100 30 Lo¹i 4 1 800 480 200 70 2 600 360 150 50 3 400 240 100 30 4 200 120 50 16 Lo¹i 5 1 600 330 150 50 2 400 220 100 30 3 200 110 50 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2