intTypePromotion=1

Nghị định 89/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
503
lượt xem
13
download

Nghị định 89/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 89/CP của Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu hàng hoá từng chuyến

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 89/CP của Chính phủ

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  89/CP N G µ Y  15 T H¸ N G  12  M  1995 C P N¨ V Ò   Ö C    B á  T H ñ   ô C  C Ê P  GI Ê Y   H Ð P  X U Ê T, N H Ë P  K H È U VI B∙I T P  H µ N G  H O¸  T õ N G  C H U Y Õ N CHÝNH   PHñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  CP   33­ ngµy  th¸ng 4  19    n¨m  1994  cña ChÝnh phñ  vÒ qu¶n    lýNhµ          níc®èi víiho¹t®éng  xuÊt,nhËp    khÈu; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  38­   sè  CP ngµy  th¸ng5  04    n¨m  1994 cña ChÝnh phñ  vÒ    c¶ic¸ch mét          bícthñ tôchµnh  chÝnh; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    m¹i,Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  H¶i  quan,Thèng    ®èc Ng©n  hµng  Nhµ níc, NGHÞ   ®ÞNH §iÒu      thñ    Th¬ng    1. B∙ibá  tôc Bé  m¹i cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cho  tõng chuyÕn    hµng    (l«hµng). §iÒu 2.  C¨n  chØ    cø  tiªuchung cña Nhµ    xuÊt,nhËp  níc vÒ    khÈu, Bé    Th¬ng    m¹icÊp  giÊy phÐp    xuÊt,nhËp    khÈu      ®èi víinh÷ng  Æt   m hµng  nhãm   vµ  hµng  sau ®©y: 1­ Hµng    xuÊtnhËp    khÈu  qu¶n    lýb»ng  ng¹ch. h¹n  2­ Hµng    tiªudïng nhËp  khÈu theo    kÕ ho¹ch hµng n¨m b»ng hiÖn    vËt hoÆc   b»ng      gi¸trÞkim ng¹ch ® îcThñ íng ChÝnh      t   phñ duyÖt. 3­ M¸y mãc, thiÕtbÞ    (bao  gåm   thiÕtbÞ    thiÕtbÞ    lÎvµ    toµn  bé) nhËp  khÈu b»ng  nguån vèn ng©n s¸ch theo    quyÕt ®Þnh  91/TTg  sè  ngµy  th¸ng 13    11 n¨m 1992  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n    vÒ  lýnhËp khÈu m¸y mãc thiÕt   bÞ b»ng  nguån vèn ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 4­ Hµng    cña    c¸cdoanh  nghiÖp  îcthµnh  theo  ®   lËp  LuËt ®Çu        tnícngoµi   t¹ ViÖtNam.   i   5­  Hµng    ®Ó phôc  th¨m  vô  dß, khai th¸c dÇu      khÝ theo giÊy phÐp  ªn li   doanh,®Çu  .   t 6­ Hµng  héichîtr     dù      iÓnl∙m. 7­ Hµng      giac«ng. 8­ Hµng  t¹m  nhËp    ixuÊt,hµng  ®Ó t¸    qu¸ c¶nh, hµng    nhËp  khÈu  theo  quy chÕ       ®¹i lý b¸n hµng cho    níc ngoµi,hµng    nhËp khÈu  cho    c¸c cöa hµng  miÔn  thuÕ. 9­ Hµng  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  thuéc diÖn cÇn ®iÒu hµnh    ®Ó b¶o  ®¶m   c©n    ®èi cung cÇu trong níc,thùc hiÖn        theo  danh môc  Bé  do  Th¬ng    m¹i c«ng    bè,sau    ý  khicã  kiÕn  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.
 2. 2 Sau    v¨n b¶n  khicã    cho phÐp  cña  Th¬ng        Bé  m¹i ®èi víinh÷ng  i lo¹ hµng  ho¸ nªu    trªn,doanh    nghiÖp ®Õn   quan    c¬  H¶i quan lµm        thñ tôc h¶iquan    ®Ó xuÊthoÆc     nhËp khÈu,kh«ng    cÇn giÊy phÐp    chuyÕn. §iÒu 3. C¸c  quan  c¬  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    sau ®©y, theo chøc n¨ng  qu¶n    lý cña m×nh,  tho¶ thuËn    Th¬ng      víiBé  m¹i ®Ó tr×nh  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ phª  duyÖt  c«ng  c«ng  vµ  bè  khaihµng    n¨m danh  môc    Æt   c¸c m hµng cÇn  cã  kiÕn    ý  x¸c nhËn  cña  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn ngµnh  íc khi xuÊt  tr     khÈu  hoÆc   nhËp khÈu, ®ång      thêichØ  ®Þnh  quan  c¬  chøc n¨ng    trùcthuéc chÞu  tr¸chnhiÖm     xem  xÐt,x¸c nhËn      ®èi      víic¸c ®¬n hµng  xuÊt,nhËp    khÈu  hµng  ho¸ (kÓ  hµng    c¶  mÉu)  thuéc danh    môc  nµy: 1­ Bé    C«ng  nghiÖp: ­Kho¸ng    s¶n  hµng    ho¸,(Phô    ­®èi víi lôc1       xuÊtkhÈu).   ­PhÕ       liÖu kim  i lo¹ ®en  mµu    vµ  (®èivíi     xuÊtkhÈu).   2­ Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n: ­§éng      vËtrõng,thùc vËtrõng.(Phô                  lôc2­ ®èi víixuÊtkhÈu).   ­C«ng    nghÖ  chÕ  biÕn  vµ  gç  l©m  s¶n  (®èivíi     nhËp  khÈu).   ­S¶n    phÈm   xuÊtkhÈu    chÕ  biÕn    (trõhµng    tõgç    mü nghÖ). ­ §éng    vËt sèng, thùc    vËt  ¬i sèng  t   dïng lµm gièng trong n«ng nghiÖp  (®èivíi     nhËp  khÈu). ­Thøc        ¨n giasóc  (®èivíi     nhËp  khÈu). 3­ Bé  tÕ    Y  (®èivíi    nhËp  khÈu): ­Thuèc  nguyªn liÖu lµm    vµ      thuéc ch÷a    bÖnh  cho  ngêi(Phô      lôc3). ­ThiÕtbÞ, m¸y        mãc, dông  kh¸m,ch÷a    cô    bÖnh  cho  ngêi.(Phô      lôc4). 4­ Bé      TµichÝnh,(Ban    qu¶n    tiÕp nhËn  lývµ    hµng  viÖn    trîquèc  ­ ®èi tÕ      víi  nhËp  khÈu): ­Hµng    viÖn  trî 5­ Bé    Thuû  s¶n  (®èivíi     xuÊt,nhËp    khÈu): ­Thuû    s¶n  sèng  dïng lµm    gièng (Phô      lôc5). ­Thuû    s¶n  quý  hiÕm   (Phô    lôc6). ­C¸c      lo¹ thuèc vµ  i   thøc ¨n sö      dông  trong nu«itrångthuû s¶n.         6­ Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng    tin(®èivíi     xuÊt,nhËp    khÈu): ­ S¸ch    b¸o,tranh    ¶nh  c¸c s¶n  vµ    phÈm  kh¸c (trõnh∙n      hiÖu  ca­ l« vµ  ta­   hµng  ho¸). ­C¸c      t¸cphÈm     mü thuËtcã        gi¸trÞcao  Nhµ    do  nícqu¶n  lý. ­ThiÕtbÞ      ngµnh    in,b¨ng  h×nh  ghich¬ng  cã    tr×nh. ­C¸c      t¸cphÈm   ®iÖn  ¶nh. 7­ Bé    Quèc  phßng  (®èivíi     xuÊt,nhËp    khÈu): ­Vò    khÝ,khÝ      tµitrang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù.
 3. 3 ­§¹n dîc,vËtliÖu næ             dïng cho    Quèc  phßng. ­    Tµi liÖu  d©y  vµ  chuyÒn  c«ng nghÖ  s¶n xuÊt,söa    ch÷a  khÝ  vò  vµ  trangthiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. ­Qu©n     trang,qu©n    dông. 8­ Ng©n    hµng  Nhµ    níc(®èivíi     xuÊt,nhËp    khÈu): ­ThiÕtbÞ, m¸y        mãc  chuyªn ngµnh    ng©n  hµng. 9­ Tæng    côc  ®iÖn  Bu  (®èivíi     xuÊt,nhËp    khÈu   ­Phô    lôc7): Sau    x¸cnhËn  khicã    cña    quan    c¸cc¬  nãitrªn,     doanh  c¸c nghiÖp ®Õn   c¬  quan    H¶i quan lµm  tôc h¶iquan    thñ      ®Ó xuÊt hoÆc     nhËp khÈu, kh«ng    ph¶i   xingiÊy phÐp      chuyÕn. §èivíi®éng        vËt rõng,thùc vËt rõng        (Phô    ph¶icã  lôc 2)    giÊy  phÐp cña  Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n theo quy    ®Þnh  cña C«ng    ícquèc  tÕ  CTTES   NghÞ  vµ  ®Þnh  18­ sè  H§BT   ngµy  th¸ng 01  17    n¨m  1992 cña ChÝnh  phñ; ®èi víithuèc ch÷a          bÖnh, chÊt g©y      nghiÖn,chÊt híng t©m        thÇn  tiÒn vµ    chÊt (Phô      lôc 3A)    khi nhËp  khÈu ph¶i cã    giÊy  phÐp  cña  Y   theo  Bé  tÕ  quy  ®Þnh  cña c«ng    ícquèc  NARCOTIC  tÕ  DRUGS,  1961. §èivíi    hµng        tr¶nî nícngoµi,sau    îcBé      khi®   TµichÝnh  th«ng  lµ®¬n  b¸o    vÞ tróng thÇu    (®èivíim Æt       hµng  chøc  tæ  ®Êu  thÇu) hoÆc   KÕ     Bé  ho¹ch  vµ  §Çu   th«ng  t b¸o chØ     tiªu(®èi víim Æt       hµng cßn  ph©n  phæ   chØ  tiªu)    ,c¸c doanh  nghiÖp ®Õn     H¶i quan  lµm        thñ tôch¶iquan    ®Ó xuÊtkhÈu.   Nh÷ng ®¬n  hµng,hîp ®ång      xuÊt nhËp    khÈu thuéc c¸cdoanh      môc  trong  §iÒu  nµy  ký  íc ngµy  th¸ng 01  3  ®∙  tr   01    n¨m  1996 vÉn  hiÖu    cã  lùc thùc hiÖn    ®Õn     khixong    hîp ®ång. §iÒu 4. Hµng  ho¸ ngoµi danh    môc  cÊm  xuÊt,nhËp    khÈu  ngoµi vµ    ph¹m    viquy  ®Þnh  §iÒu  vµ  ë  2  §iÒu  NghÞ  3  ®Þnh nµy  îcphÐp  ®   xuÊt,nhËp    khÈu    tuú theo nhu cÇu cña    c¸cdoanh  nghiÖp.Khi tiÕn hµnh          ho¹t®éng  xuÊt,  nhËp khÈu    ihµng  c¸c lo¹  ho¸ nµy, c¸c doanh      nghiÖp  cã  ®∙  giÊy  phÐp  kinh  doanh xuÊt,nhËp    khÈu  Bé  do  Th¬ng    m¹i cÊp  cã  vµ  ngµnh  hµng      phï hîp, kh«ng ph¶ixingiÊy phÐp        xuÊt,nhËp    khÈu cña    c¬  bÊt kú  quan  nµo, mµ     chØ   cÇn ®Õn   quan    c¬  H¶i quan lµm        thñ tôcH¶i quan    ®Ó xuÊthoÆc     nhËp khÈu. §iÒu 5. ViÖc giao tr¸chnhiÖm     qu¶n    cung  lývµ  cÊp    c¸c th«ng    tinvÒ  ho¹t®éng    xuÊt,nhËp    khÈu, vÒ     hµng  ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu, vÒ     gi¸m    s¸tthu  chingo¹itÖ.. ® îcph©n        .   c«ng  thÓ  sau: cô  nh  1­  Th¬ng    Bé  m¹i chÞu  tr¸ch nhiÖm     qu¶n    lý chÆt    chÏ ho¹t®éng    xuÊt,   nhËp  khÈu  cña    c¸cdoanh  nghiÖp,nhÊt lµxuÊtkhÈu,nhËp            khÈu  nh÷ng  Æt   m hµnh  träng yªu    cña  nÒn  kinh tÕ    quèc  d©n. Trªn c¬  b¸o        së  c¸o cña  Tæng  côc  H¶i quan, Bé      Th¬ng    m¹i th«ng  cho    b¸o  c¸c doanh  nghiÖp  c¸c c¬  vµ    quan  ªn li   quan  t×nh  h×nh  xuÊt,nhËp    khÈu  tõng    ®Ó     thêikú  c¸c doanh  nghiÖp ®Þnh  h­ íng ho¹t ®éng    cña  m×nh   cho  phï  hîp    víithÞ  êng  tr trong    ngoµi níc. níc vµ      Trong  êng    tr hîp cÇn  thiÕt, Th¬ng       Bé  m¹i®Ò nghÞ     víi ngµnh  tr×nh Thñ  c¸c vµ    t   íng ChÝnh  phñ  ®iÒu  chØnh  ho¹ch  kÕ  cho        phï hîp víit×nh h×nh  thùc tÕ,kÓ      c¶  dông  ¸p  biÖn  ph¸p  t×nh thÕ  ®èi    víiviÖc  cÊp  giÊy  phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  tõng chuyÕn        ®èi víimét    Æt   vµim hµng  quan träng.
 4. 4 2­ Tæng    côc    H¶i quan chÞu tr¸chnhiÖm     kiÓm     tra,gi¸m    s¸thµng    ho¸ vµ  thu thuÕ    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu;cung    cÊp kÞp    thêicho  Th¬ng    KÕ   Bé  m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu ,Tæng   vµ  t  côc Thèng    V¨n  kª vµ  phßng ChÝnh  phñ t×nh h×nh vµ  sè    liÖu xuÊt khÈu, nhËp      khÈu tõng  Æt   m hµng,theo    ®Þnh  10  kú  ngµy  lÇn, 1    cña tõng bé,tØnh,thµnh        phè,tõng doanh      nghiÖp,víi    tõng níc.   3­ Ng©n  hµng Nhµ    tr¸chnhiÖm   níc cã    kiÓm     tra,gi¸m    s¸tviÖc      thu,chi ngo¹itÕ    cña    c¸cdoanh  nghiÖp xuÊtnhËp    khÈu. §iÒu    6. NghÞ  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  th¸ng02  01    n¨m  1996.B∙i     bá §iÒu  NghÞ  22  ®Þnh  33/CP  ngµy  th¸ng 4  19    n¨m 1994 cña  ChÝnh  phñ vÒ  qu¶n    lý Nhµ    níc ®èi    víiho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  Quy  vµ  ®Þnh  sè  297/TMDL/XNK  ngµy  th¸ng 4  09    n¨m  1992 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Du  Bé  m¹ivµ  lÞch    vÒ giÊy phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸,vµ      c¸c v¨n b¶n      tr¸ víi i NghÞ  ®Þnh nµy. Bé Th¬ng    m¹i phèihîp víic¸c Bé, ngµnh  li             cã  ªnquan ban hµnh Th«ng   t li   híng dÉn, tæ  ªnBé      chøc  thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  nµy ®óng      ®Þnh. thêih¹n ®∙  §iÒu    tr   7. Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  Chñ  vµ  tÞch    Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ ®Þnh nµy. PHô   ôC   L 1 D A N H  M ô C  K H O ¸ N G  S ¶ N  H µ N G   O ¸  K HI X U Ê T  K H È U  P H ¶I C ã  H T H O ¶  T H U Ë N  C ñ A   é   « N G  N G H I Ö P B C (Ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  89/CP  sè  ngµy  15/12/1995 cña    ChÝnh  phñ) 1­ Tinh quÆng      s¾t. 2­ Tinh qu¹ng      Inmennt,Zicon,Ruti .     l 3­ Tinh quÆng      Cromit. 4­ Tinh quÆng      kÏm. 5­ Tinh quÆng      ®ång. 6­ Tinh quÆng      Wolframmit. 7­ Tinh quÆng      Molip®en.   8­ Tinh quÆng      Autimon  hoÆc   Antimon  kim  i lo¹ . 9­ Tinh quÆng      thiÕc hoÆc     thiÕc kim  i   lo¹ .
 5. 5 PHô   ôC   L 2 D A N H  M ô C  T H C  V Ë T, ® é N G  V Ë T  R õ N G  K HI X U Ê T  K H È U  P H ¶I ® îC  P H Ð P   ñ A  B é  N « N G  N G H I Ö P  V µ  P H¸T T RI Ó N  N « N G  T H « N C (Ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh    sè:89/CP  ngµy  th¸ng12  15    n¨m  1995  cña  ChÝnh phñ)     I­THùC     VËT: TT Tªn  ViÖt  Nam Tªn  khoa  häc Ghi  chó 1 CÈm   lai DalbergiaoliventGamble     i 2 CÈm     RÞa laiBµ  Dalbergiabariaensis   3 CÈm   lai DalbergiaoliventGamble     i 4 CÈm     lai§ång  Nai Dalbergiadongnaiensis   5 Gµ     te(Gç  ®á) Afrel   iaxylocarpa 6 Gô   mËt Sindoracochincinensis   Gâ   mËt 7 Gô   lau Sindoratonkinesis­A.Chew      Gâ   lau 8 Gi¸ng h¬ng   PtercarpuspedatusPierre     9 Gi¸ng h¬ng    C¨m  Bèt Ptercarpuscambodianus Pierre     10 Gi¸ng h¬ng  ¾t    m chim PtercarpusindicusWilld     11 L¸thoa   Chukrasistabular     isA.juss 12 L¸tda    ®ång Chukrasissp   13 L¸tchun   Chukrasiasp   14 Tr¾c  d©y Dalbergiacochinensis   15 Tr¾c  d©y Dalbergiaannamensis   16 Tr¾c  C¨m  Bèt Dalbergiacambodiana    Pierre 17 P¬  mu Fokienia hodginsi  A.Henry et i   thmas 18 Mun Diospyrosmun    H.lec 19 Mun  säc Diospyrossp   20 §inh Markhamia  pierrei 21 SÕn   mËt Madhuca  pasouieri 22 NghiÕn Burretiodendronhsienmu  
 6. 6 23 Lim  xanh Erythropholoeum  fotdii 24 Kim  giao Padocarpus fleury   i 25 Ba  g¹c Rauwolf   iavert i l t ic l a a 26 Ba  kÝch Morida off ina i   ic l s 27 B¸ch  hîp Lil   ium brownii 28 S©m   Ngäc  Linh Panax  vietnamensis 29 Sa  nh©n Amomun   longi i lare l gu 30 Th¶o  qu¶ Amomun   tsaoko 31 B¸ch  t¸n Araucariaaraucana   32 Hä  phong  lan Orchidacea 33 TuÕ Cycas 2­ §éNG     VËT: TT Tªn  ViÖt  Nam Tªn  khoa  häc Ghi  chó 1 MÌo  ri Felischaus   2 MÌo  c¸ Felisviverr   ina 3 Cu    lilín Nycticebus 4 KhØ   Æt   m ®á Macaca  arctoides 5 KhØ   mèc M.assamensis 6 KhØ   ®u«idµi   M.fascicularia 7 KhØ   vµng M.mulatta 8 KhØ   ®u«ilîn   M.Nemestrina 9 Sãi®á   Cuon  alpinus 10 R¸ic¸vuètbÐ       Aonyx  cinerca 11 R¸ic¸l«ng m ît       Lutraperspic la   l ta 12 R¸ic¸l«ng mòi       L.sumatrana 13 CÇy  v»n  Nam   Bé Hemigalusderbyanus   14 CÇy  níc Cynogalebennett i   i 15 Tª    tªJava Manis javanica   16 Tª    tªvµng M.Pentadactyla 17 Sãc  m©u   b¹c Ratufaaff is   in 18 Sãc  ®en Ratufabicolor   19 Nhen Dendrogalemurina   20 §åi Tupaiaglis  
 7. 7 21 D¬i ngùa    bÐ Pteropus hypomelanus   22 D¬i ngùa      Th¸iLan P.ly i le 23 D¬i ngùa    lín P.vampyrus CHIM: TT Tªn  ViÖt  Nam Tªn  khoa  häc Ghi  chó 1 DiÒu  mµo Aviceda  Leuphotes 2 DiÒu    ¨n ong Pernispti   lorhychus 3 ¦ng Ên    §é Accipi   iv rga ter i lus tr 4 ¦ng x¸m   A.badius 5 ¦ng l ®en  ng  A.soloensis 6 ¦ng mµy    tr¾ng A.nisus 7 ¦ng bông    hung A.virgatusaff is   in 8 ¦ng NhËt    B¶n A.v.guralis 9 DiÒu  íp m Circusmelanoleucos   10 DiÒu  ®Çu   tr¾ng C.aeruginosus 11 DiÒu  löa Haliastur  indus 12 DiÒu  x¸m Butasturindus   13 DiÒu  §é Ên  B.indicus 14 DiÒu  ®Çu   n©u Spizaetuscirrhatus   15 §¹ibµng    n©u Aquilarapax   16 §¹ibµng    ®en A.clanga 17 DiÒu    c¸lín Ichthyophaga  ichthyaetus 18 DiÒu    c¸bÐ I.nana plumbea   19 §iÒu  ngãn  ng¾n Circaetusgall cus   i 20 DiÒu  hoa  MiÕn  §iÖn Spilorn   ischeelaburmanicus   21 §¹ibµng  tr¾ng   m¸  Hieraetusfasciatus   22 §¹ibµng    bông  hung H.kienerii 23 §¹ibµng  Lai   M∙  Intinaetusmalayensis   24 §¹ibµng    bông  tr¾ng Haliaeetusleucogaster   25 §¹ibµng    ®u«itr¾ng   H.leucoryphus 26 §¹ibµng      träc®Çu Aegypiusmonachus   27 KÒn   kÒn  §é Ên  Gyps  indicus 28 KÒn   kÒn  b¨ng  gan G.bengalensis 29 ã  c¸ Pandion haliaetus  
 8. 8 30 C¾t  bông  hung Falco severus   31 C¾t  bông  x¸m F.columbarius 32 C¾t ng  l hung F.tinunculus 33 C¾t  §é Ên  F.biarmicusjugger   34 C¾t  nhá  bông  hung Microhieraxcoerulescens   35 C¾t  nhá  bông  tr¾ng M.melanoleucos 36 Có   ng  lînl x¸m Tyto alba stertens     37 Có   ng  lînl n©u T.capensis 38 Có    lînrõng Phodilusbadius   39 Có  ph¬ng  d×  §«ng Ketupa  zeylonensis 40 Dï  Ketupu d×  Kepupa  Ketupu 41 Dï  hung d×  K.flavipes 42 Dï  Napan d×  Bubo  nipanlensis 43 Có  mÌo  khoang  cæ Ctus  bakkamoena 44 Có  mÌo  Lasut¬ O.spilosephaluslatouchei   45 Có  mÌo    Th¸iLan O.s.siamensis 46 Có  mÌo  nhá O.Scops  modertus 47 Có  löa Asioflammeus   48 Hï  Lµo Strixleptogrammica   49 Hï  nivicon S.aluco 50 Có    tr¸ntr¾ng Athene  brama 51 Có  vä Clancidium  cuculoides 52 Có  vä G.c 53 Có  ngùc  vä  tr¾ng G.c 54 Có  m Æt   vä  tr¾ng G.brodiei 55 Có  l n©u vä ng  Ninox scutulata   56 VÑt  vµng m¸  Prittaculaeupatr   ia 57 VÑt  ®Çu   hång Psittacularoseatajuneae     58 VÑt  ®Çu   x¸m P.hymalayana  finschii 59 VÑt  ngùc  ®á P.alexandri  fasciata 60 VÑt  ®u«idµi   P.lengicauda longicauda   61 VÑt  lïn Loriculusvernal   is 62 Cß   ®en Ciconianigra   63 VÞt  mång Sarkidiorn   ismelanotos
 9. 9 64 YÕng  (Nhång) Gracularel icsa   ig 65 Hä  Hång  hoµng Bucerutidae 66 YÕn   sµo Collocal   iaspp Bß  S¸T LìN G   : C TT Tªn ViÖt  a m N Tªn khoa häc G hi  chó 1 Gi¶i P elochelys bibroni   2 4 loµithuéc  rïa nói Testudinidae spp   hä      3 Kú   µ ® V aranus spp 4 R ¾ n     u co r¸o M Ptyas  u cosus m 5 H æ   ang m N aja naja 6 Õ ch  å ng  ® v¨n R a na tigris 7 Tr¨n  ¾ t   m vong Python reticulatus 8 Tr¨n  Êt  N   ® V (Lo¹i   P. molurus bivittatus   phô) PHô   ôC   L 3 D A N H  M ô C  T H U é C  C H Ê T  G © Y  N G HI Ö N, C H Ê T   íN G  T © M  T H Ç N  V µ  H TI Ò N  C H Ê T   HI N H Ë P  K H È U  P H ¶I C ã  GI Ê Y   H Ð P  C ñ A  B é  Y  T Õ K P (Ban hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  89/CP  sè    ngµy  th¸ng12  15    n¨m  1995 cña  ChÝnh phñ) A­  C¸C  CHÊT   G©Y   NGHIÖN 01  Acetorphine 02  Acetyl­lpha­ a methyl­entanyl f 03  Acetyldihydrocodeine 04  Acetylmethadol 05  Alfentanil 06  Alpha­ methylfentanyl 07  Alphacetylmethadol 08  Alphameprodine 09  Alphamethadol 10  Alphamethyl io th fentanyl 11  Alphaprodine   12  Alyllprodine 13  Aniler ine id
 10. 10 14  Benrethidine 15  Benzylmorphine 16  Beta­ hydroxy­ metyl­­ 3 tentanyl 17  Beta­ hydroxyfentanyl 18  Betacetylmethadol 19  Betameprodine 20  Betamethadol 21  Betaprodine 22  Bezit ramide t 23  Canabisvµ    nhùa  canabis 24  Clonitazene 25  Coca 26  Cocain 27  Codeine 28  Codoxime 29  S¶n  phÈm   ® Æc   c«  cña    b∙thuèc phiÖn   (Concertra     le poppy  of straw) 30  Desomomorphine  31  Dextromoramide 32  Dextropropoxyphene 33  Diampromide 34  Diethyl iabutene th 35  Difenoxin 36  Dihydrocodeine 37  Dihydromorphine 38  Dimenoxadol 39  Dimethyl iambutene th 41  Dioxaphetylbutyrate 42  Diphenoxylate 43  Dipipanone  44  Drotebanol 45  Ecgonine,estevµ        c¸cdÉn  chÊtcña    chóng 46  Ethylmethyl iambutene th 47  Ethylmorphine 48  Etonitazene 49  Etorphine
 11. 11 50  Etoxeridine 51  Fentanyl 52  Furethidine 53  Heroin 54  Ketobemidone 55  Hydromorphinol 56  Hydrocodone 57  Hydromorphone 58  Methyl­­ 3 thiofentnyl 59  Methyl­­ 3 fentanyl 60  Izomethadone 61  Levomethorphan 62  Levomoramide 63  Levophenacylmorphan 64  Hydroxypethidine 65  Levorphanol 66  Metazocine 67  Methadone 68  MPPP 69   Methadone   intermediate   (4­ cyano­ dimetty a mino­ 2­ l­ 4,4­ diphenylbutane)   70  Methyldesprphine 71  Methyldihydromorphine 72  Metopon 73  PEPAP 74  Moramide 75  Morpheridine 76  Morphine 77  Morphine methobromide   vµ    c¸cchÊtdÉn    kh¸ccña    Morphincã          Nit¬ho¸ trÞ5 78  Morphine ­N       ­oxide 79  Myrophine 80  Thiofentanyl Nicomorphine  81  82  Norcodeine 83  Nicodicodine 84  Nicodine
 12. 12 85  Noracymethadol 86  Normethadone 87  Norlevorphanol 88  Normorphine  89  Norpipanone 90  Opium  91  Opium 92  Oxymorphone 93  Para­ fluorofentanyl 94  Pholvpdine   95  Piminodine 96  t Piri rammide  97  Proheptazine 98  Propiram 100  Pethidine 101  PethidineintermediateA(4­     cyano­1methyl­­ 4 phenyl­ piperodine) 102 Pethidine intermediat     teB(4­ phenylpiper ine­   id 4 carboxyl   icacidethyl   este) 103  Phenampromide 104   Pethidine   intermediate   C   (1­ methyl­­ 4 phenylpiper ine­­ id 4 carboxylicacid 105  Phenamoromide 106  Phenazocine 107  Phenomorphan 108  Phenoperidine 109  Racemoramide 110  Racemorphan 111  Racemethopan 112  Sufentanil 113  Thebaine Trimeperid   ine 114  id Til ine 115  Trimeperidine 116  Thebacon   ­C¸C  B   CHÊT   íNG  H T©M   THÇN
 13. 13 01    (+)Lysegide 02  Allobabi l ta 03  Alprazolam 04  Amobarbital 05  Amphepramone 06  Amphetamime 07  Barbitale 08  Benzphetamime 09  Brolamfetamime 10  Bromazepam 11  Bupronorphine 12  Butalbi l ta 13  Butobabital 14  Camazepam 15  Cathine 16  Cathinone 17  Chlodiazepoxide   18  Clobazam 19  Clonazepam 20  Clonazepate  21  Clotiazopam 22  Cloxazolam 23  Cyclobarbi l ta 24  Dexaphetamil 25  Derorazepam 26  DET 27  Diazepam 28  DMA 29  DMHP 30  DMT 31  DOET 32  Estrazolam 33  Ethehlovynol 34  Ethinamate 35  Ethylloaepate  
 14. 14 36  Eticycl ine id 37  lamphetamine Eti 38  Fenetyl i l ne 39  Fencamfamine 40  Fenproporex  41  Fludiazepam 42  Flunitrazepam 43  Flurazepam 44  Glutethimide 45  Halazepam 46  Haloxazolam 47  Ketazolam 48  Lefetamime 49  Levamphetamine 50  Loprazolam 51  Lormetazepam 52  Lorazepan 53  Mazindol 54  MDA 55  Mecloqualone 56  Medazepam   57  Mefenorex 58  Meprobamate 59  Mescaline 60  Methamphetamine 61  Methamphetamine­ racemate 62  Methaqualone 63  Methylphenidate 64  Methyl­­ 4 aminorex 65  Methylphenobabital 66  Methylprylon 67  Midazolam 68  M DA M 69  N­ethylMDA   70  Nimetalzepam 71  Nitrazepam
 15. 15 72  Nordazepam  73  N­Hydroxy MDA   74  Oxazepam   75  Oxazolam 76  Parahenxyl 77  Pemoline 78  Pentazocine 79  Pentobarbi   tal 80  Phencycl ine id 81  Phendimetrazine 82  Phenmetrazine   83  Phenobarbital 84  Phentermine 85  Pinazepam  86  Pipradrol 87  PMA 88  Prazepam 89  Psilocine,  Psilotsine 90  Psilosybine 91  Pyrovalerone 92  Rolicycl ine id 93  Secbutabarbi l ta 94  Secobarbi l ta 95  STP,  M DO 96  Temazepam 97  Tenamphetamine 98  Tenocycl ine id 99  Tetrahydrocanabinol 100  Tetrazepam 101  TMA 102  Triazolam 103  Vinylbi l ta      C ­C¸C  CHÊT   TIÒN 
 16. 16 01  Ephedrine 02  Ergometrino 03  Ergotamine 04  Lysergicacid   05  phenyl­ propanone 1­ 2­ 06  Pseodoopherine 07  N­acetylanthrani iacid l c 08  Isosafrole 09  methylenedioxyphenyl­­ 3,4­ 2 propanone 10  Piperonal 11  Saifrol D    ­THUèC   DïNG   CHO   êI NG Nh÷ng  thuèc cha  îcbé  tÕ    ®   Y  cÊp  ®¨ng  l hµnh    sè  ký u  t¹ ViÖtNam i   PHô   ôC   L 4 D A N H  M ô C  T HI Õ T  B Þ  K H¸ M  C H ÷ A  B Ö N H  C H O  N G êI K HI N H Ë P   K H È U  P H ¶I C ã  T H O ¶  T H U Ë N  C ñ A   é     Õ B Y T (KÌm  theo NghÞ    ®Þnh    sè:89/CP  ngµy  th¸ng12  12    n¨m  1995  cña  ChÝnh  phñ) 1.CT­Scannnner   2.Chôp    h×nh  Gam ma   scannervµ    c¾t  líp 3.M¸y    Cobaltvµ      giatèc 4.M¸y    phãng  h×nh  (Simulator)+ 5.Chôp    m¹ch  hiÖn  vµ  sè  can  thiÖp 6.Céng    hëng  tõ 7.M¸y        t¸nsáingoµic¬    thÓ 8.§¬n  läcm¸u    vÞ    ngoµithËn    (ThËn  nh©n  t¹o) 9.Siªu©m       DopplermÇu   10.M¸y    X­quang  ®iÒu  trÞ 11­ M¸y    X­quang  chôp  vó 12.M¸y    X­quang  nhÊp  nh¸y (Scint   igaphie).
 17. 17 PHô   ôC   L 5 T H U û   ¶ N  S è N G  Dï N G  L µ M  GIè N G, T H ø C  ¨N S V µ   H U è C  C H ÷ A  B Ö N H  T R O N G   U «I T R å N G  T H U û   ¶ N  K HI X U Ê T,  T N S N H Ë P   H È U   H ¶I  ã   H O ¶  T H U Ë N   ñ A  B é  T H U û  S ¶ N K P C T C (Ban hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh    sè:89/CP  ngµy  th¸ng12  15    n¨m  1995 cña  ChÝnh  phñ) 1­ C¸c    gièng thuû s¶n,kÓ  gièng nu«ivµ        c¶      gièng bè    mÑ. 2­ Thuèc,v¸c xin,ho¹tchÊt vµ    i           c¸c lo¹ thøc  sö  ¨n  dông trong nu«itrång       thuû s¶n    (kÓ  thµnh  c¶  phÈm,    b¸n thµnh  phÈm   nguyªn liÖu). vµ    PHô   C   Lô 6 T H U û   ¶ N  Q U ý  HI Õ M  K HI X U Ê T  K H È U  P H ¶I C ã  T H O ¶   H U Ë N   S T C ñ A   é   H U û  S ¶ N B T (Ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh    sè:89/CP  ngµy  15/12/1995 cña  ChÝnh phñ) Tªn  ViÖt  Nam   Tªn  khoa  häc ­San  ®á    h«  Carall   ium Japonius ­San  ®á    h«  Konoi   Carall   ium Konojci ­Trïnl¸      Phylum  Spp ­Trïntrßn       BibisSpp   ­Hä    Õch    nh¸i(nu«i)   Ranidae ­T«m     hïm  PanulirusSpp   ­C¸      mó (song)   Ephinephelus   Spp ­C¸    cam  SeriolaSpp   ­C¸    m¨ng  biÓn  Chanos  Chanos PHô   ôC   L 7 M¸ Y   ã C, T HI Õ T  B Þ  B U  ®I Ö N  K HI  H Ë P  K H È U M N P H ¶I C ã  T H O ¶  T H U Ë N  C ñ A   æ N G  C ô C  B U  ®I Ö N T (Ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  89/CP,ngµy  sè    15/12/1995 cña  ChÝnh phñ) 1­ M¸y      ph¸tsãng,thiÕtbÞ      truyÒn      thu ph¸tvµ  dÉn  tuyÕn. v«  2­ C¸c      lo¹ tæng    i ®µi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2