intTypePromotion=1

Nghị định 94-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
145
lượt xem
8
download

Nghị định 94-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 94-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về thuế nhà, đất và pháp lệnh sửa đổi, bổ xung một số điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 94-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 94-CP NGµY 25-8-1994 QUY ®ÞNH CHI TiÕTTHI HµNH PH¸P LÖNH VÒ THUÕ NHµ, ®ÊT Vµ PH¸P LÖNH SöA ®æI, Bæ SUNG MéT Sè ®IÒU CñA PH¸P LÖNH VÒ THUÕ NHµ, ®ÊT CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30-9-1992; C¨n cø Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ nhµ, ®Êt ®· ®îc Héi ®ång Nhµ níc níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 31-7-1992 vµ ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ nhµ, ®Êt ®îc Uû ban Th- êng vô Quèc héi th«ng qua ngµy 19-5-1994; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NGHÞ ®ÞNH CH¬NG I PH¹M VI ¸P DôNG §iÒu 1. §èi tîng chÞu thuÕ lµ toµn bé ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc l·nh thæ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam, trõ nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2. Kh«ng thu thuÕ ®Êt ®èi víi c¸c trêng hîp sau: 1. §Êt ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp sö dông v× lîi Ých c«ng céng, phóc lîi x· héi hay tõ thiÖn kh«ng cã môc ®Ých kinh doanh vµ kh«ng dïng ®Ó ë nh: ®Êt lµm ®êng s¸, cÇu cèng, c«ng viªn, nhµ v¨n ho¸, s©n vËn ®éng, ®ª ®iÒu, c«ng tr×nh thuû lîi, trêng häc (bao gåm c¶ nhµ trÎ, mÉu gi¸o), bÖnh viÖn (bao gåm c¶ bÖnh x¸, tr¹m x¸, tr¹m y tÕ, phßng kh¸m...), nghÜa trang, nghÜa ®Þa. 2. §Êt ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp dïng vµo viÖc thê cóng c«ng céng cña c¸c tæ chøc t«n gi¸o, c¸c tæ chøc kh¸c mµ kh«ng sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh hoÆc kh«ng dïng ®Ó ë, nh: C¸c di tÝch lÞch sö, ®×nh, chïa, ®Òn, miÕu, nhµ thê (®Òn, miÕu, nhµ thê t vÉn nép thuÕ ®Êt). §iÒu 3. C¸ nh©n, tæ chøc trong níc hay níc ngoµi thuª ®Êt th× kh«ng ph¶i nép thuÕ ®Êt. Chñ thÓ cho thuª ®Êt ph¶i nép thuÕ ®Êt theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ nhµ, ®Êt. C¸c xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi (bao gåm c¶ xÝ nghiÖp 100% vèn níc ngoµi vµ xÝ nghiÖp liªn doanh) sö dông ®Êt ®· nép tiÒn thuª ®Êt
  2. 2 theo quy ®Þnh cña Nhµ níc th× kh«ng ph¶i nép thuÕ ®Êt cho ®Õn hÕt thêi h¹n hîp ®ång thuª ®Êt. CH¬NG II C¨N Cø TÝNH THUÕ Vµ MøC THUÕ §iÒu 4. C¨n cø tÝnh thuÕ ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt, h¹ng ®Êt vµ møc thuÕ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. §iÒu 5. DiÖn tÝch ®Êt ®Ó tÝnh thuÕ ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: diÖn tÝch mÆt ®Êt x©y nhµ ë, c«ng tr×nh vµ c¸c diÖn tÝch kh¸c trong khu«n viªn ®Êt ë; ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¶ diÖn tÝch ®- êng ®i l¹i, diÖn tÝch s©n, diÖn tÝch bao quanh nhµ, quanh c«ng tr×nh kiÕn tróc, diÖn tÝch trång c©y, diÖn tÝch ao hå vµ c¸c diÖn tÝch ®Ó trèng. §iÒu 6. H¹ng ®Êt vµ møc thuÕ quy ®Þnh nh sau: 1. §èi víi ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn lµ toµn bé diÖn tÝch ®Êt thuéc néi thµnh, néi thÞ theo ®Þa giíi hµnh chÝnh. Møc thuÕ ®Êt ®îc quy ®Þnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch t¹i tõng vÞ trÝ, tõng lo¹i ®êng phè cña tõng lo¹i ®« thÞ. ViÖc ph©n lo¹i ®« thÞ, lo¹i ®êng phè, vÞ trÝ ®Ó x¸c ®Þnh møc thuÕ ®Êt c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ. Møc thuÕ ®Êt ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - §« thÞ lo¹i I, møc thuÕ ®Êt tõ 9 ®Õn 32 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong vïng. - §« thÞ lo¹i II, møc thuÕ ®Êt tõ 8 ®Õn 30 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong vïng. - §« thÞ lo¹i III, møc thuÕ ®Êt tõ 7 ®Õn 26 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong vïng. - §« thÞ lo¹i IV, møc thuÕ ®Êt tõ 5 ®Õn 19 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong vïng. - §« thÞ lo¹i V, møc thuÕ ®Êt tõ 5 ®Õn 13 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong vïng. - ThÞ trÊn, møc thuÕ ®Êt tõ 3 ®Õn 13 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong vïng. 2. §èi víi ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc vïng ven ®« thÞ, ven ®Çu mèi giao th«ng vµ ven trôc giao th«ng chÝnh, møc thuÕ ®îc quy ®Þnh nh sau: a. §èi víi ®Êt khu d©n c, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh vïng ven ®« thÞ lo¹i I lµ diÖn tÝch ®Êt cña toµn bé x· ngo¹i thµnh cã mÆt tiÕp gi¸p trùc tiÕp víi ®Êt
  3. 3 néi thµnh. Møc thuÕ ®Êt b»ng 2,5 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong x·. b. §èi víi ®Êt khu d©n c, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc vïng ven ®« thÞ lo¹i II, lo¹i III, lo¹i IV vµ lo¹i V lµ toµn bé diÖn tÝch cña th«n Êp cã mÆt tiÕp gi¸p trùc tiÕp víi ®Êt néi thÞ, møc thuÕ ®Êt b»ng 2 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong th«n Êp. c. §èi víi ®Êt khu d©n c, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc vïng ven c¸c ®Çu mèi giao th«ng, vïng ven c¸c trôc giao th«ng chÝnh nh ven quèc lé, ®- êng liªn tØnh, vïng ven c¸c ®êng giao th«ng nèi liÒn gi÷a c¸c thµnh phè, thÞ x· nµy víi c¸c thµnh phè , thÞ x· kh¸c; víi c¸c khu c«ng nghiÖp, khu du lÞch, khu th¬ng m¹i kh«ng n»m trong khu vùc ®Êt ®« thÞ, møc thuÕ ®Êt b»ng 1,5 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña h¹ng ®Êt cao nhÊt trong vïng. 3. §èi víi ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh thuéc vïng n«ng th«n, ®ång b»ng, trung du, miÒn nói, møc thuÕ ®Êt b»ng 1 lÇn møc thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ghi thu b×nh qu©n trong x·. CH¬NG III Kª KHAI Vµ NéP THUÕ §iÒu 7. Bé Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt c¸c ®èi tîng nép thuÕ trong viÖc kª khai, nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 9, 10, 11 Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ nhµ, ®Êt; híng dÉn chi tiÕt nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ trong viÖc qu¶n lý vµ thu thuÕ ®Êt theo ®óng quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ nhµ, ®Êt; híng dÉn chi tiÕt viÖc xö lý vi ph¹m vµ thÈm quyÒn xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ ®Êt theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 15, 16, 17, 18 Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ nhµ, ®Êt vµ Kho¶n 2 §iÒu 1 cña Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ nhµ, ®Êt. CH¬NG IV MIÔN THUÕ, GI¶M THUÕ §iÒu 8. T¹m miÔn thuÕ ®Êt ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. §Êt x©y dùng trô së cña c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp Nhµ níc, tæ chøc x· héi, c«ng tr×nh v¨n ho¸, ®Êt dïng vµo môc ®Ých quèc phßng vµ an ninh. §Êt thuéc diÖn t¹m miÔn thuÕ nãi t¹i kho¶n nµy nÕu sö dông vµo môc ®Ých kinh doanh hoÆc ®Ó ë th× ph¶i nép thuÕ ®Êt. 2. §Êt vïng rõng nói, rÎo cao thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, vïng ®Þnh canh, ®Þnh c cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè. §Êt ë ®èi víi ®ång bµo x©y dùng kinh tÕ míi ®îc miÔn thuÕ trong 5 n¨m ®Çu kÓ tõ ngµy ®Õn ë.
  4. 4 3. §Êt ë cña gia ®×nh th¬ng binh lo¹i 1/4, 2/4 vµ gia ®×nh liÖt sÜ ®îc h- ëng chÕ ®é trî cÊp cña Nhµ níc, ®Êt x©y nhµ t×nh nghÜa cho c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch x· héi. Nh÷ng ®èi tîng nµy chØ ®îc miÔn thuÕ ®èi víi mét n¬i ë víi diÖn tÝch kh«ng ®îc qu¸ møc ChÝnh phñ quy ®Þnh. 4. §Êt ë cña ngêi tµn tËt mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng, ngêi cha ®Õn tuæi thµnh niªn vµ ngêi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa, kh«ng cã kh¶ n¨ng nép thuÕ, chØ ®îc miÔn thuÕ mét n¬i ë do chÝnh hä ®øng tªn víi diÖn tÝch kh«ng qu¸ møc ChÝnh phñ quy ®Þnh. §iÒu 9. §èi tîng nép thuÕ ®Êt gÆp khã kh¨n do bÞ thiªn t¹i, tai n¹n bÊt ngê kh«ng cã kh¶ n¨ng nép thuÕ th× ®îc xÐt miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ. Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn vµ cÊp t¬ng ®¬ng lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®Êt theo ®Ò nghÞ cña Chi côc trëng Chi côc thuÕ. §iÒu 10. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc, nguyªn t¾c xÐt miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. CH¬NG V §IÒU KHO¶N THI HµNH §iÒu 11. ThuÕ ®Êt do hÖ thèng thu thuÕ nhµ níc trùc thuéc Bé Tµi chÝnh tæ chøc thu. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan thuÕ ®îc phÐp uû nhiÖm cho Uû ban nh©n d©n phêng, x·, thÞ trÊn thu thuÕ ®Êt. C¬ quan uû nhiÖm thu thuÕ ®Êt ®îc hëng thï lao tõ 5% ®Õn 8% tæng sè thuÕ ®Êt thùc thu ®· nép vµo Kho b¹c Nhµ níc. Bé Tµi chÝnh híng dÉn møc trÝch cô thÓ, thñ tôc trÝch vµ nguyªn t¾c ph©n phèi sö dông kho¶n thï lao trªn. §iÒu 12. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 339-H§BT ngµy 22-9-1992 cña Héi ®ång Bé trëng vµ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1-1-1994. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 13. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 14. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2