Nghị định số 136/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
124
lượt xem
12
download

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 136/2007/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 136/2007/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2007 NGHN NNH V XU T C NH, NH P C NH C A CÔNG DÂN VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH : Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. i u 2. Công dân Vi t Nam ư c c p h chi u qu c gia ho c gi y t khác phù h p xu t c nh, nh p c nh theo quy nh t i Ngh nh này và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 3. 1. Công dân Vi t Nam mang h chi u qu c gia nêu t i i m a kho n 1 i u 4 Ngh nh này ư c xu t c nh, nh p c nh qua các c a khNu c a Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Công dân Vi t Nam mang gi y t khác nêu t i i m b kho n 1 i u 4 Ngh nh này ư c xu t c nh, nh p c nh qua các c a khNu c a Vi t Nam theo quy nh v i t ng lo i gi y và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. 3. Công dân Vi t Nam mang gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p ư c xu t c nh, nh p c nh Vi t Nam không c n th th c. Chương 2: QUY NNH V GI Y T CÓ GIÁ TRN XU T C NH, NH P C NH VI T NAM i u 4.
 2. 1. Các gi y t sau ây c p cho công dân Vi t Nam xu t c nh, nh p c nh: a) H chi u qu c gia, bao g m: - H chi u ngo i giao; - H chi u công v ; - H chi u ph thông. b) Gi y t khác bao g m: - H chi u thuy n viên; - Gi y thông hành biên gi i; - Gi y thông hành nh p xu t c nh; - Gi y thông hành h i hương; - Gi y thông hành. 2. Th i h n c a các lo i gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh: a) H chi u qu c gia: - H chi u ngo i giao, h chi u công v có giá tr không quá 5 năm tính t ngày c p. H chi u ngo i giao, h chi u công v ư c gia h n m t l n, t i a không quá 3 năm. Vi c gia h n ph i th c hi n trư c khi h chi u h t h n ít nh t 30 ngày; - H chi u ph thông có giá tr không quá 10 năm tính t ngày c p và không ư c gia h n; - Th i h n c a h chi u qu c gia c p cho tr em dư i 14 tu i ho c c p cho công dân kèm theo tr em dư i 14 tu i th c hi n theo quy nh t i i u 5 Ngh nh này. b) Các gi y t khác : - Gi y thông hành biên gi i, gi y thông hành nh p xu t c nh, gi y thông hành h i hương có giá tr không quá 12 tháng tính t ngày c p và không ư c gia h n; - Gi y thông hành có giá tr không quá 6 tháng tính t ngày c p và không ư c gia h n. - H chi u thuy n viên có giá tr không quá 5 năm tính t ngày c p. H chi u thuy n viên ư c gia h n m t l n, t i a không quá 3 năm. Vi c gia h n ph i th c hi n trư c khi h chi u h t h n ít nh t 30 ngày. 3. H chi u qu c gia là tài s n c a Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
 3. H chi u qu c gia ư c s d ng thay th gi y ch ng minh nhân dân. H chi u ph thông c p trong nư c và c p nư c ngoài có hình th c và n i dung như nhau nhưng có ký hi u riêng thu n l i trong qu n lý. i u 5. 1. Gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh ư c c p riêng cho t ng công dân. 2. H chi u qu c gia c p cho tr em dư i 14 tu i có giá tr không quá 5 năm tính t ngày c p n khi tr em ó 14 tu i và không ư c gia h n. 3. Tr em dư i 14 tu i ư c c p chung vào h chi u qu c gia c a cha ho c m n u có ngh c a cha ho c m tr em ó. Trong trư ng h p này, h chi u có giá tr không quá 5 năm tính t ngày c p cho n khi tr em ó 14 tu i và không ư c gia h n. i u 6. H chi u ngo i giao c p cho công dân Vi t Nam thu c di n sau ây ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam nêu t i kho n 1 i u 32 Ngh nh này c ho c quy t nh cho ra nư c ngoài, phù h p v i tính ch t c a chuy n i: 1. Thu c ng C ng s n Vi t Nam: - T ng Bí thư, y viên B Chính tr , Bí thư Trung ương ng, y viên Ban Ch p hành Trung ương ng, y viên d khuy t Ban Ch p hành Trung ương ng; - Các v nguyên là T ng Bí thư, y viên B Chính tr , Bí thư Trung ương ng; - Ch nhi m, Phó Ch nhi m, y viên y ban Ki m tra Trung ương ng; - Bí thư, Phó Bí thư T nh y, Thành y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Trư ng ban, Phó Trư ng ban các Ban tr c thu c Ban Ch p hành Trung ương ng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương ng; - Giám c, Phó Giám c H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh; T ng biên t p, Phó T ng biên t p Báo Nhân Dân, T p chí C ng s n, Website c a ng; Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng lý lu n Trung ương; - Bí thư, Phó Bí thư ng y kh i cơ quan Trung ương, kh i doanh nghi p Trung ương; - c phái viên, tr lý, thư ký c a T ng Bí thư Ban Ch p hành Trung ương ng. 2. Thu c Qu c h i: - Ch t ch, Phó Ch t ch Qu c h i; y viên y ban Thư ng v Qu c h i; - Các v nguyên là Ch t ch, Phó Ch t ch Qu c h i; - Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng Dân t c c a Qu c h i;
 4. - Ch nhi m, Phó Ch nhi m các y ban c a Qu c h i; Ch nhi m, Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i; - Trư ng ban, Phó Trư ng các Ban c a y ban Thư ng v Qu c h i; - i bi u Qu c h i; - Tr lý, thư ký c a Ch t ch Qu c h i. 3. Thu c Ch t ch nư c: - Ch t ch, Phó Ch t ch nư c; - Các v nguyên là Ch t ch, Phó Ch t ch nư c; - Ch nhi m, Phó Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c; - c phái viên, tr lý, thư ký c a Ch t ch nư c. 4. Thu c Chính ph : - Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph , các v nguyên là Th tư ng, Phó Th tư ng Chính ph ; - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan ngang B , Phó Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; - T ng C c trư ng, Phó T ng C c trư ng và c p tương ương thu c các B , cơ quan ngang B ; cơ quan do Th tư ng Chính ph thành l p; Chính y, Phó Chính y, Tư l nh, Phó Tư l nh các T ng c c, B Tư l nh tr c thu c B Qu c phòng; sĩ quan có c p hàm t Thi u tư ng, ChuNn ô c H i quân tr lên ang ph c v trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân; - c phái viên, tr lý, thư ký c a Th tư ng Chính ph ; - Ch t ch, Phó Ch t ch, Thư ký Phân ban Vi t Nam trong y ban H p tác liên Chính ph Vi t Nam và nư c ngoài. 5. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân t i cao. 6. Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao. 7. Thu c cơ quan Nhà nư c a phương: - Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 8. Thu c các oàn th và t ch c nhân dân c p Trung ương:
 5. - Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng thư ký y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Ch t ch, Phó Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - Ch t ch, Phó Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam; - Ch t ch, Phó Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; - Ch t ch, Phó Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam; - Bí thư th nh t, Bí thư thư ng tr c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; - Ch t ch Liên hi p các t ch c H u ngh Vi t Nam; - Ch t ch Liên hi p các H i Văn h c ngh thu t Vi t Nam; - Ch t ch Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam; - Ch t ch Liên minh H p tác xã Vi t Nam; - Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam. 9. Nh ng ngư i ang ph c v trong ngành ngo i giao ã ư c phong hàm ngo i giao ho c gi các ch c v t Phó Tùy viên qu c phòng tr lên t i cơ quan i di n ngo i giao, phái oàn thư ng tr c t i các t ch c qu c t liên Chính ph và t ch c v Tùy viên lãnh s tr lên t i cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài. 10. Giao thông viên ngo i giao, giao thông viên lãnh s . 11. V ho c ch ng c a nh ng ngư i thu c di n quy nh t kho n 1 n kho n 8 i u này cùng i theo hành trình công tác; v (ho c ch ng), con dư i 18 tu i c a nh ng ngư i thu c di n quy nh t i kho n 9 i u này cùng i theo ho c i thăm nh ng ngư i này trong nhi m kỳ công tác. 12. Trong trư ng h p c n thi t, căn c vào yêu c u i ngo i ho c l tân nhà nư c và tính ch t chuy n i công tác, B trư ng B Ngo i giao th c hi n vi c c p h chi u ngo i giao theo ch o c a Th tư ng Chính ph ho c xét quy t nh c p h chi u ngo i giao theo ngh c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam nêu t i kho n 1 i u 32 Ngh nh này cho nh ng ngư i không thu c di n quy nh t kho n 1 n kho n 11 i u này. i u 7. H chi u công v c p cho công dân Vi t Nam thu c di n sau ây, ư c cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 32 Ngh nh này c ra nư c ngoài th c hi n nhi m v thu c ch c năng c a cơ quan ó: 1. Cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c.
 6. 2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p trong Quân i nhân dân và Công an nhân dân. 3. Nhân viên cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài; phóng viên thông t n và báo chí nhà nư c c a Vi t Nam thư ng trú nư c ngoài. 4. V ho c ch ng, con dư i 18 tu i c a nh ng ngư i nêu t i kho n 3 i u này cùng i theo ho c i thăm nh ng ngư i này trong nhi m kỳ công tác. 5. Trong trư ng h p c n thi t, căn c vào yêu c u và tính ch t c a chuy n i, B trư ng B Ngo i giao th c hi n vi c c p h chi u công v theo ch o c a Th tư ng Chính ph ho c xét quy t nh c p h chi u công v theo ngh c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam nêu t i kho n 1 i u 32 Ngh nh này cho nh ng ngư i không thu c di n quy nh t kho n 1 n kho n 4 i u này. i u 8. H chi u ph thông c p cho m i công dân Vi t Nam. i u 9. H chi u thuy n viên c p cho công dân Vi t Nam là thuy n viên xu t nh p c nh theo tàu bi n ho c phương ti n thu n i a ho t ng tuy n qu c t theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n thu c B Giao thông v n t i. i u 10. Gi y thông hành biên gi i và gi y thông hành nh p xu t c nh c p cho công dân Vi t Nam qua l i nư c có chung biên gi i v i Vi t Nam, theo i u ư c qu c t gi a Vi t Nam v i nư c ó. i u 11. Gi y thông hành h i hương c p cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài nh p c nh v thư ng trú Vi t Nam. i u 12. Gi y thông hành c p cho công dân Vi t Nam không nh cư nư c ngoài nh p c nh v thư ng trú Vi t Nam trong nh ng trư ng h p sau ây: 1. Không ư c nư c ngoài cho cư trú. 2. Ph i v nư c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam mà không có h chi u qu c gia. 3. Có nguy n v ng v nư c nhưng không có h chi u qu c gia. i u 13. 1. Ngư i ư c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh có trách nhi m gi gìn và b o qu n cNn th n, không ư c tNy xóa, s a ch a n i dung trong gi y t ó, không ư c cho ngư i khác s d ng, không ư c s d ng trái v i pháp lu t Vi t Nam. 2. Ngư i ư c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh có trách nhi m khai báo n u b m t gi y t ó theo quy nh như sau: a) N u ngư i ó ang trong nư c thì ph i khai báo ngay b ng văn b n v i cơ quan c p gi y t ó ho c v i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh n u gi y t b m t do cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c p. Trư ng h p b m t h chi u ngo i giao, h
 7. chi u công v thì ngoài vi c khai báo trên, ngư i ư c c p ph i báo cáo ngay v i cơ quan c mình ra nư c ngoài. b) N u ngư i ang nư c ngoài thì ph i khai báo ngay b ng văn b n v i cơ quan có thNm quy n nư c s t i và cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài nơi g n nh t. 3. Các cơ quan Vi t Nam nêu t i kho n 2 i u này khi nh n ư c văn b n khai báo m t gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh, có trách nhi m thông báo cho B Công an (C c Qu n lý xu t nh p c nh) h y giá tr s d ng c a gi y t ó. Gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh ã b h y thì không ư c khôi ph c, tr trư ng h p vì lý do nhân o, c p thi t. Chương 3: QUY NNH V VI C C P GI Y T CÓ GIÁ TRN XU T C NH, NH P C NH VI T NAM i u 14. 1. Công dân Vi t Nam ang trong nư c ngh c p h chi u ngo i giao, h chi u công v n p h sơ t i C c Lãnh s - B Ngo i giao ho c t i cơ quan Ngo i v t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh c a B Ngo i giao. H sơ g m: - T khai ngh c p h chi u theo m u quy nh; - Văn b n c a cơ quan có thNm quy n nêu t i kho n 1 i u 32 Ngh nh này v vi c c ho c quy t nh cho ra nư c ngoài; - B n sao gi y khai sinh n u ngư i ngh c p h chi u dư i 14 tu i; - Gi y t ch ng minh thu c di n cùng i theo ho c i thăm n u ngư i ngh c p h chi u thu c di n nêu t i kho n 11 i u 6 và kho n 4 i u 7 Ngh nh này. Trư ng h p cha ho c m có nhu c u cho con dư i 14 tu i thu c di n quy nh t i kho n 11 i u 6, kho n 4 i u 7 Ngh nh này ư c i cùng h chi u thì khai chung vào t khai c a mình. 2. Th i h n xem xét c p h chi u: cơ quan c p h chi u ngo i giao, h chi u công v tr k t qu cho ngư i ngh trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. i u 15. 1. Công dân Vi t Nam trong nư c ngh c p h chi u ph thông có th n p h sơ và nh n k t qu t i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh theo m t trong các cách sau ây: a) Tr c ti p n p h sơ và nh n k t qu t i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi thư ng trú ho c nơi ang t m trú.
 8. b) G i h sơ qua ư ng bưu i n n cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi thư ng trú và ngh ư c nh n k t qu qua ư ng bưu i n. Vi c g i h sơ và nh n k t qu qua ư ng bưu i n th c hi n theo th t c do B Công an và T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam quy nh. c) y thác cho cơ quan, t ch c có tư cách pháp nhân tr c ti p n p h sơ và nh n k t qu t i cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi thư ng trú. Vi c y thác th c hi n theo quy nh c a B Công an. 2. Trư ng h p c p thi t c n h chi u g p (do B Công an quy nh) ngư i ngh có th n p h sơ và nh n k t qu t i C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an. 3. H sơ ngh c p h chi u g m có: a) i v i trư ng h p tr c ti p n p h sơ, nêu t i các i m a và c kho n 1 i u này: - T khai ngh c p h chi u ph thông theo m u quy nh. i v i tr em dư i 14 tu i thì cha, m ho c ngư i u c a tr em ó khai và ký vào t khai; n u cha ho c m có nhu c u cho con dư i 14 tu i i cùng h chi u thì khai chung vào t khai c a mình. - B n sao gi y khai sinh c a tr em dư i 14 tu i. Khi n p h sơ ph i xu t trình gi y ch ng minh nhân dân c a ngư i ngh c p h chi u còn giá tr i chi u. b) i v i trư ng h p n p h sơ qua ư ng bưu i n, nêu t i i m b kho n 1 i u này: - T khai ngh c p h chi u ph thông theo m u quy nh, có xác nh n c a Trư ng Công an phư ng, xã nơi ăng ký thư ng trú. - B n ch p gi y ch ng minh nhân dân còn giá tr . 4. Khi n p h sơ, ngư i ngh c p h chi u ph i n p l phí h chi u theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p n p h sơ qua ư ng bưu i n thì n p l phí cùng v i h sơ và thanh toán cư c phí chuy n, phát cho Bưu i n. 5. Th i h n gi i quy t h sơ và tr k t qu : a) i v i các trư ng h p nêu t i kho n 1 i u này, cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh tr k t qu trong th i h n không quá 8 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. b) i v i trư ng h p nêu t i kho n 2 i u này, cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh tr k t qu trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. 6. Trư ng Công an phư ng, xã nơi công dân thư ng trú ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung xác nh n trong t khai ngh c p h chi u c a công dân.
 9. 7. Cơ quan, t ch c có tư cách pháp nhân ư c ngư i ngh c p h chi u y thác n p h sơ và nh n k t qu ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c i chi u chính xác gi a ngư i ngh c p h chi u, gi y ch ng minh nhân dân và t khai c a h . i u 16. 1. Công dân Vi t Nam ang nư c ngoài ngh c p h chi u ph thông thì n p h sơ t i cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài. H sơ g m : - T khai ngh c p h chi u theo m u quy nh; - Gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam; - B n sao gi y khai sinh n u ngư i ngh c p h chi u dư i 14 tu i. Trư ng h p cha ho c m có nhu c u cho con dư i 14 tu i i cùng h chi u thì khai chung vào t khai ngh c p h chi u c a mình. 2. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài tr k t qu cho ngư i ngh trong th i h n không quá 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ. i u 17. Th t c, trình t c p h chi u thuy n viên do B Giao thông v n t i quy nh. i u 18. Th t c, trình t c p gi y thông hành biên gi i và gi y thông hành nh p xu t c nh do B Công an quy nh, phù h p v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t v i nư c liên quan. i u 19. Th t c, trình t c p gi y thông hành h i hương cho công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài h i hương v thư ng trú Vi t Nam do B Công an và B Ngo i giao quy nh. i u 20. Th t c, trình t c p gi y thông hành cho công dân Vi t Nam không nh cư nư c ngoài v thư ng trú Vi t Nam do B Công an quy nh. Chương 4: QUY NNH V VI C CHƯA Ư C XU T C NH, CHƯA Ư C C P GI Y T CÓ GIÁ TRN XU T C NH, NH P C NH VI T NAM i u 21. Công dân Vi t Nam trong nư c chưa ư c xu t c nh n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: 1. ang b truy c u trách nhi m hình s ho c có liên quan n công tác i u tra t i ph m. 2. ang có nghĩa v ch p hành b n án hình s .
 10. 3. ang có nghĩa v ch p hành b n án dân s , kinh t ; ang ch gi i quy t tranh ch p v dân s , kinh t . 4. ang có nghĩa v ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính, nghĩa v n p thu và nh ng nghĩa v khác v tài chính tr trư ng h p có t ti n, t tài s n ho c có bi n pháp b o m khác th c hi n nghĩa v ó. 5. Vì lý do ngăn ch n d ch b nh nguy hi m lây lan. 6. Vì lý do b o v an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i. 7. Có hành vi vi ph m hành chính v xu t nh p c nh theo quy nh c a Chính ph . i u 22. 1. ThNm quy n quy t nh chưa cho công dân Vi t Nam xu t c nh : a) Cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát, Tòa án ho c cơ quan thi hành án các c p quy t nh chưa cho xu t c nh i v i nh ng ngư i nêu t i các kho n 1, 2 và 3 i u 21 Ngh nh này. b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ; Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh chưa cho xu t c nh i v i nh ng ngư i nêu t i kho n 4 i u 21 Ngh nh này. c) B trư ng B Y t quy t nh chưa cho xu t c nh i v i nh ng ngư i nêu t i kho n 5 i u 21 Ngh nh này. d) B trư ng B Công an quy t nh chưa cho xu t c nh i v i nh ng ngư i nêu t i kho n 6 i u 21 Ngh nh này. ) Th trư ng cơ quan Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an quy t nh chưa cho xu t c nh i v i nh ng ngư i nêu t i kho n 7 i u 21 Ngh nh này. 2. Các cơ quan có thNm quy n nêu t i các i m a, b, c, d, kho n 1 i u này khi quy t nh chưa cho công dân xu t c nh ph i g i văn b n thông báo cho C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an, nêu rõ các y u t nhân thân c a ngư i chưa ư c xu t c nh và th i h n chưa cho ngư i ó xu t c nh, th c hi n. Khi h y b quy t nh ó cũng ph i thông báo b ng văn b n cho C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an th c hi n. 3. Cơ quan nào quy t nh chưa cho công dân xu t c nh thì có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho công dân ó bi t, tr trư ng h p vì lý do m b o bí m t cho công tác i u tra t i ph m và lý do an ninh. 4. Ngư i quy t nh chưa cho công dân xu t c nh ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình.
 11. i u 23. Ngư i Vi t Nam ang nư c ngoài chưa ư c cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh n u thu c m t trong nh ng trư ng h p sau: 1. Không có gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam. 2. Vì lý do b o v an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i theo quy t nh c a B trư ng B Công an. i u 24. Ngư i thu c di n nêu t i i u 21 và i u 23 Ngh nh này chưa ư c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh Vi t Nam. Trư ng h p ã c p thì C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an th c hi n vi c h y giá tr s d ng gi y t ó. i u 25. Cơ quan, t ch c, cá nhân khi phát hi n ngư i thu c di n nêu t i i u 21 và i u 23 Ngh nh này ã có h chi u, gi y t khác có giá tr xu t c nh, nh p c nh ho c ang làm th t c ngh c p gi y t ó, có trách nhi m thông báo kèm theo b ng ch ng c th cho các cơ quan có thNm quy n nêu t i i u 22 Ngh nh này xem xét, quy t nh không c p h chi u, gi y t khác có giá tr xu t c nh, nh p c nh ho c ngăn ch n ngư i ó xu t c nh. i u 26. 1. B Công an th ng nh t qu n lý danh sách công dân chưa ư c xu t c nh nêu t i i u 21 Ngh nh này và công dân chưa ư c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh nêu t i kho n 2 i u 23 Ngh nh này. 2. Trư ng h p c bi t, B trư ng B Công an quy t nh cho xu t c nh iv i nh ng ngư i chưa ư c xu t c nh nêu t i i u 21 Ngh nh này. Chương 5: QUY NNH V TRÁCH NHI M, TH M QUY N C A CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN i u 27. B Công an là cơ quan giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam, có trách nhi m: 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan so n th o, ban hành ho c trình Chính ph ban hành ho c ki n ngh Chính ph trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ban hành các chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. 2. C p, s a i h chi u ph thông, gi y thông hành biên gi i, gi y thông hành nh p xu t c nh cho công dân Vi t Nam ang trong nư c, gi y thông hành cho công dân Vi t Nam nư c ngoài v nư c do không ư c nư c ngoài cho cư trú. 3. Ban hành m u các lo i gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh và các bi u m u c n thi t sau khi tham kh o ý ki n các B , ngành liên quan; in n, qu n lý và cung ng n phNm tr ng các lo i gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh cho các cơ quan c p phát các lo i gi y t này.
 12. 4. Th c hi n vi c thu h i, h y giá tr s d ng c a các lo i gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh; khôi ph c giá tr s d ng c a các lo i gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh ã b h y quy nh t i kho n 3 i u 13 Ngh nh này. 5. Ki m soát, ki m ch ng gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh i v i công dân Vi t Nam xu t c nh, nh p c nh t i các c a khNu; hư ng d n các ơn v ki m soát xu t nh p c nh các c a khNu do B Qu c phòng qu n lý v th t c, bi u m u, trình t th c hi n vi c ki m soát, ki m ch ng gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh. 6. X lý vi ph m hành chính i v i cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân; hư ng d n các cơ quan liên quan v cách th c phát hi n gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh gi . 7. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; ch trì th c hi n vi c ti p nh n công dân Vi t Nam không ư c phía nư c ngoài cho cư trú. 8. Th ng kê nhà nư c v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam; xây d ng cơ ch ph i h p gi a các cơ quan liên quan m b o ch qu n lý th ng nh t thông tin trong lĩnh v c xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. i u 28. B Ngo i giao có trách nhi m: 1. Hư ng d n th t c, trình t c p, gia h n, s a i h chi u ngo i giao, h chi u công v . 2. C p, gia h n, s a i h chi u ngo i giao, h chi u công v trong nư c; thông báo cho B Công an danh sách nhân s ngư i ư c c p h chi u ngo i giao, h chi u công v ngay sau khi c p. 3. Thông báo cho B Công an danh sách nhân s nh ng ngư i trình báo m t h chi u ngo i giao, h chi u công v h y giá tr s d ng. 4. Trao i v i B Công an khôi ph c giá tr s d ng h chi u ngo i giao, h chi u công v ã b h y nêu t i kho n 3 i u 13 Ngh nh này. 5. Cung c p cho B Công an nh ng thông tin, tài li u c n thi t v các cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh v c p, s d ng h chi u ngo i giao, h chi u công v B Công an x lý. 6. Ch trì, ph i h p v i B Công an trong vi c àm phán, ký k t ho c gia nh p i u ư c qu c t liên quan n xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam theo quy nh c a Chính ph . i u 29. B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Hư ng d n th t c, trình t c p, gia h n, s a i h chi u thuy n viên.
 13. 2. C p, s a i, gia h n h chi u thuy n viên; thông báo cho B Công an danh sách nhân s ngư i ư c c p h chi u thuy n viên ngay sau khi c p và danh sách nhân s nh ng ngư i trình báo m t h chi u thuy n viên. 3. Cung c p cho B Công an nh ng thông tin, tài li u c n thi t v các cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh v c p, s d ng h chi u thuy n viên B Công an x lý. i u 30. B Qu c phòng (B i Biên phòng) có trách nhi m: 1. Ki m soát, ki m ch ng h chi u, gi y t khác có giá tr xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam khi xu t c nh, nh p c nh t i các c a khNu do B i Biên phòng qu n lý. 2. Cung c p c p nh t cho B Công an danh sách công dân Vi t Nam ã xu t c nh, nh p c nh qua các c a khNu do B i Biên phòng qu n lý. 3. Trao i v i B Công an v tình hình, k t qu x lý các cá nhân, t ch c vi ph m quy nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam t i các c a khNu do B i Biên phòng qu n lý; k p th i trao i B Công an ph i h p ch o vi c x lý i v i các trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng ho c liên quan n i ngo i. i u 31. Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m: 1. C p, gia h n, s a i h chi u ngo i giao, h chi u công v theo thông báo c a B Ngo i giao. 2. C p, s a i h chi u ph thông theo hư ng d n c a B Công an và B Ngo i giao. 3. C p gi y thông hành h i hương, gi y thông hành theo thông báo c a B Công an. 4. Thông báo cho B Công an danh sách nhân s nh ng ngư i ư c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh ngay sau khi c p và danh sách nh ng ngư i trình báo m t gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh, theo m u c a B Công an. i u 32. 1. Cơ quan có thNm quy n c nh ng ngư i thu c di n nêu t i i u 6 và i u 7 Ngh nh này ra nư c ngoài g m: a) Thu c ng C ng s n Vi t Nam: - B Chính tr Trung ương ng; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Các Ban tr c thu c Trung ương ng; - Văn phòng Trung ương ng;
 14. - T nh y, Thành y tr c thu c Trung ương. b) Thu c Qu c h i: - y ban Thư ng v Qu c h i; -H i ng Dân t c c a Qu c h i; - Các y ban c a Qu c h i; - Các Ban c a y ban Thư ng v c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i. c) Văn phòng Ch t ch nư c. d) Thu c Chính ph : - Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . ) Tòa án nhân dân t i cao. e) Vi n Ki m sát nhân dân t i cao. g) Thu c cơ quan nhà nư c a phương: -H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. h) Thu c các oàn th và t ch c nhân dân Trung ương : - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; - Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; - H i Nông dân Vi t Nam; - H i C u chi n binh Vi t Nam; - Liên hi p các t ch c H u ngh Vi t Nam; - Liên hi p các H i Văn h c ngh thu t Vi t Nam;
 15. - Liên hi p các H i Khoa h c và K thu t Vi t Nam; - Liên minh H p tác xã Vi t Nam; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam. 2. Th trư ng các B , cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có th y quy n cho ơn v tr c thu c trong vi c c cán b , công ch c ra nư c ngoài. 3. Th trư ng cơ quan có thNm quy n nêu t i kho n 1 i u này có trách nhi m ban hành quy ch qu n lý vi c ra nư c ngoài c a cán b , công ch c do mình qu n lý. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 33. 1. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m, b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công dân Vi t Nam có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t khi b t ch i c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh ho c khi b thông báo chưa cho xu t c nh ho c khi các cơ quan c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh không th c hi n úng các quy nh c a Ngh nh này. i u 34. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các quy nh sau ây: - Ngh nh s 05/2000/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam. - Các quy nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam quy nh t i Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. i u 35. B trư ng B Công an ch trì, ph i h p v i các B liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 36. B Ngo i giao, B Giao thông v n t i t ch c vi c n i m ng máy tính v i B Công an truy n d li u thông tin v nhân s ngư i ư c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh ngay sau khi c p; B Ngo i giao hư ng d n cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài th c hi n vi c n i m ng máy tính v i B Công an truy n d li u thông tin nhân s ngư i Vi t Nam ư c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh ngay sau khi c p; B Qu c phòng t ch c vi c n i m ng máy tính v i B Công an truy n d li u thông tin ki m soát xu t c nh, nh p c nh c a ngư i Vi t Nam qua l i các c a khNu do B Qu c phòng qu n lý, ngay sau khi công dân xu t c nh, nh p c nh.
 16. i u 37. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an, B Ngo i giao và B Giao thông v n t i quy nh v l phí c p, gia h n, b sung, s a i các lo i gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh; hư ng d n vi c trích t ti n thu l phí c p phát gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh s d ng vào vi c mua s m, b o dư ng, s a ch a các lo i v t tư, máy móc, thi t b ph c v vi c c p gi y t có giá tr xu t c nh, nh p c nh; máy móc, thi t b phát hi n gi y t có nghi v n gi ; vi c x lý vi ph m hành chính và các vi c khác ph c v yêu c u qu n lý xu t nh p c nh c a công dân. i u 38. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n T n Dũng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT (5b).Hà
Đồng bộ tài khoản