intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 95/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

106
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 95/1998/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 95/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95/1998/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 95/1998/N -CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 V TUY N D NG, S D NG VÀ QU N LÝ CÔNG CH C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c vào Pháp l nh Cán b , công ch c ban hành ngày 26 tháng 2 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Công ch c nói t i Ngh nh này bao g m nh ng ngư i ã ư c quy nh t i kho n 3 và kho n 5 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c. C th là: 1 - Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m ho c giao gi m t công v thư ng xuyên, ư c phân lo i theo trình ào t o, ngành chuyên môn, ư c x p vào m t ng ch hành chính, s nghi p, trong biên ch và hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, làm vi c trong các cơ quan sau ây: a) Văn phòng Ch t ch nư c; b) Văn phòng Qu c h i c) Cơ quan hành chính Nhà nư c Trung ương, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; d) Toà án nhân dân, Vi n Ki m sat nhân dân các c p; ) Cơ quan i di n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài; e) Trư ng h c, b nh vi n, cơ quan nghiên c u khoa h c c a Nhà nư c: g) Cơ quan báo chí, phát thanh, truy n hình c a Nhà nư c:
 2. h) Thư vi n, b o tàng, nhà văn hoá c a Nhà nư c: i) Các t ch c s nghi p khác c a Nhà nư c: 2 - Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, b nhi m ho c ư c giao nhi m v thư ng xuyên làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân mà không ph i là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên qu c phòng làm vi c trong các cơ quan, ơn v thu c Công an nhân dân mà không ph i là sĩ quan, h sĩ quan chuyên nghi p. i u 2. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1 - "Ng ch" ch ch c danh công ch c. M i ng ch th hi n ch c và c p v chuyên môn nghi p v , có tiêu chuNn riêng; 2 - "B c" là ch s ti n lương trong ng ch; 3 - "Nâng ng ch" là nâng t ng ch th p lên ng ch cao; 4- "Chuy n ng ch" là chuy n t ng ch công ch c theo ngành chuyên môn này sang ng ch công ch c theo ngành chuyên môn khác có trình tương ương; 5 - "Tuy n d ng" là vi c tuy n ngư i vào cơ quan Nhà nư c sau khi ã t k t qu c a kỳ thi tuy n; 6- "B nhi m" là quy t nh x p ng ch công ch c chính th c cho ngư i t yêu c u t p s , ngư i t kỳ thi nâng ng ch và công ch c lãnh o; 7 - "Cơ quan s d ng công ch c" là cơ quan tr c ti p qu n lý và t ch c cho công ch c làm vi c; 8 - " Cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c" là cơ quan ư c phân c p qu n lý các ng ch công ch c; 9 - " i u ng" là chuy n công ch c t cơ quan, ơn v này sang làm vi c m t cơ quan, t ch c, ơn v khác; 10- " Bi t phái" là vi c c công ch c n làm vi c t i cơ quan, t ch c ơn v khác trong m t th i h n nh t nh theo yêu c u nhi m v , công c ; 11- "Th i gian t p s " là th i gian mà ngư i ư c tuy n d ng sau khi thi tuy n t p làm các ch c trách, nhi m v c a ng ch mà công ch c s ư c b nhi m. i u 3. Công ch c ư c phân lo i như sau: 1 - Phân lo i theo trình ào t o g m có: a) Công ch c lo i A là nh ng công ch c có trình ào t o chuyên môn t b c i h c tr lên;
 3. b) Công ch c lo i B là nh ng công ch c có trình ào t o chuyên môn b c trung h c chuyên nghi p, cao ng; c) Công ch c lo i C là nh ng công ch c có trình ào t o chuyên môn b c sơ c p; d) Công ch c lo i D là nh ng công ch c có trình ào t o chuyên môn b dư i sơ c p. 2 - Phân lo i theo v trí công tác g m có: a) Công ch c lãnh o (ch huy và i u hành); b) Công ch c chuyên môn nghi p v . i u 4. Vi c phân c p qu n lý công ch c ph i căn c vào ng ch công ch c và theo s phân lo i quy nh ta i u 3 c a Ngh nh này. Chương 2: TUY N D NG, S D NG CÔNG CH C M C 1: I U KI N TUY N D NG i u 5. 1 - Vi c tuy n d ng công ch c ph i căn c vào nhu c u công vi c, có v trí công tác và theo ch tiêu biên ch ư c giao. Ngư i ư c tuy n d ng ph i có phNm ch t o c t t, áp ng ư c tiêu chuNn chuyên môn nghi p v c a ng ch tuy n vào và các i u ki n quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. 2 - Hàng năm, các cơ quan, t ch c thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các S , Ban, ngành, U ban nhân dân huy n, qu n, thành ph , th xã thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p k ho ch tuy n d ng ngh v i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t trong ch tiêu biên ch mà B , ngành, t nh, thành ph ư c giao. i u 6. Ngư i mu n ư c d tuy n d ng vào ng ch công ch c ph i có các i u ki n sau: 1 - Là công dân Vi t Nam, có a ch thư ng trú t i Vi t Nam; 2 - Tu i i d tuy n i v i nam ph i t 18 tu i n 40 tu i; i v i n t 18 tu i n 35 tu i. Trư ng h p ngư i d tuy n ã là sĩ quan trong l c lư ng vũ trang ho c là viên ch c trong doanh nghi p Nhà nư c, thì tu i d tuy n có th cao hơn; 3 - Có ơn xin d tuy n, có lý l ch rõ ràng, có các văn b ng, ch ng ch ào t o theo yêu c u trình c a ng ch d tuy n;
 4. 4 - Có s c kho m nh n công v ; 5 - Không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù, c i t o không giam gi , qu n ch , ang b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c ưa vào cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c. i u 7. Ngư i dân t c thi u s , ngư i tình nguy n ph c v vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o, thương binh, con li t sĩ, anh hùng l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng, nh ng ngư i t t nghi p các b c ào t o chuyên môn t lo i gi i ư c ưu tiên trong vi c tuy n d ng. M C 2: T CH C THI TUY N i u 8. Vi c tuy n d ng công ch c ph i thông qua kỳ thi theo quy ch thi tuy n. Ngư i không qua thi tuy n công ch c không ư c tuy n d ng vào biên ch trong cơ quan quy nh ta kho n 1 i u 1 c a Ngh nh này. i u 9. Trư c 30 ngày t ch c thi tuy n, các cơ quan ph i thông báo công khai v i u ki n, tiêu chuNn, s lư ng c n tuy n trên các phương ti n thông tin i chúng a phương m i ngư i bi t và ăng ký d thi. i u 10. N i dung thi tuy n công ch c vào các ng ch công ch c theo ngành chuyên môn do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành chuyên môn xây d ng và ban hành, sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 11. Trong th i gian ch m nh t là 30 ngày, k t ngày k t thúc kỳ thi tuy n, cơ quan t ch c thi tuy n ph i công b k t qu thi và thông báo cho ngư i d thi bi t. i u 12. Ban T ch c - Cán b Chính ph có trách nhi m ban hành quy ch thi tuy n, hư ng d n, thanh tra, ki m tra các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c thi tuy n. M C 3: TUY N D NG, NH N VI C i u 13. Trong th i h n ch m nh t 30 ngày sau khi công b k t qu thi, cơ quan có thNm quy n tuy n d ng ra quy t nh tuy n d ng và x p lương theo úng quy nh v tiêu chuNn, ng ch, b c c a công ch c và báo cáo v Ban T ch c - Cán b Chính ph k t qu thi, danh sách x p ng ch, b c lương c a ngư i ư c tuy n d ng. i u 14. Ngư i ư c tuy n d ng ph i thu c ch tiêu biên ch c a cơ quan, t ch c, ơn v ã ư c cơ quan có thNm quy n phân b và ph i có s i m c a m i ph n thi t t 5 i m tr lên theo thang i m 10. Ngư i trúng tuy n là ngư i ư c tính t t ng s i m cao nh t cho n h t ch tiêu biên ch . i u 15. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày, k t ngày có quy t nh tuy n d ng, ngư i ư c tuy n d ng ph i n cơ quan nh n vi c, n u trong quy t nh tuy n d ng không quy nh th i h n khác.
 5. Trư ng h p ngư i ư c tuy n d ng có nh ng lý do chính áng mà không th nh n vi c úng th i h n thì ph i làm ơn ngh gia h n th i gian nh n vi c và ph i ư c cơ quan s d ng công ch c ng ý. Trư ng h p ngư i có quy t nh tuy n d ng n nh n vi c ch m quá th i h n nói trên và không có lý do chính áng, thì cơ quan có thNm quy n tuy n d ng công ch c ra quy t nh hu b quy t nh tuy n d ng. M C 4: T P S , B NHI M i u 16. Ngư i ư c tuy n d ng vào công ch c ph i qua th i gian t p s . Th i gian t p s ư c tính t ngày ngư i ư c tuy n d ng nh n vi c: 1 - i v i công ch c lo i A, th i gian t p s là 12 tháng, riêng công ch c là bác sĩ thì th i gian t p s là 9 tháng; 2- i v i công ch c lo i B, th i gian t p s là 6 tháng; 3- i v i công ch c lo i C, th i gian t p s là 3 tháng. i u 17. 1 - Cơ quan s d ng công ch c có trách nhi m hư ng d n cho ngư i t p s v ch c năng, nhi m v , n i quy, quy ch c a cơ quan; m i quan h gi a các ơn v trong cơ quan và cơ quan liên quan; 2 - Cơ quan s d ng công ch c có trách nhi m c m t công ch c cùng ng ch, có năng l c và kinh nghi m v nghi p v hư ng d n ngư i t p s . i u 18. 1 - Trong th i gian t p s , ngư i t p s ư c hư ng 85% h s lương kh i i m c a ng ch ư c tuy n d ng và các quy n l i khác như công ch c trong cơ quan. 2 - Ngư i ư c tuy n d ng làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o ho c làm vi c trong các ngành, ngh c h i nguy hi m, thì trong th i gian t p s ư c hư ng 100% h s lương kh i i m c a ng ch ư c tuy n và ư c hư ng ph c p và chính sách ưu ãi theo quy nh chung. 3 - Công ch c ư c cơ quan, t ch c, ơn v phân công hư ng d n ngư i t p s quy nh t i kho n 4 i u 17 c a Ngh nh này ư c hư ng h s ph c p trách nhi m 0,3 so v i m c lương t i thi u trong th i gian hư ng d n ngư i t p s . i u 19. 1 - H t th i gian t p s , ngư i t p s ph i làm báo cáo k t qu t p s ; ngư i hư ng d n t p s ph i có b n nh n xét, ánh giá k t qu i v i ngư i t p s , báo cáo v i sơ quan s d ng công ch c.
 6. 2 - Ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c ánh giá phNm ch t o c và k t qu công vi c c a ngư i t p s . N u ngư i t p s t yêu c u c a ng ch, thì ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c ra quy t nh b nhi m chính th c vào ng ch. 3 - Trong trư ng h p ngư i t p s không t yêu c u c a ng ch, thì ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c hu b quy t nh tuy n d ng. i u 20. Trong th i gian t p s , n u ngư i t p s vi ph m quy ch làm vi c c a cơ quan và quy nh c a pháp lu t, thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, ngư i ng u cơ quan s d ng công ch c ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c ra quy t nh hu b quy t nh tuy n d ng. i u 21. Sau th i gian t p s , n u ngư i t p s không ư c b nhi m vào ng ch, thì ư c tr c p 01 tháng lương hi n hư ng và ti n tàu xe v nơi thư ng trú. M C 5: NÂNG NG CH, CHUY N NG CH i u 22. Vi c nâng ng ch công ch c ph i thông qua kỳ thi nâng ng ch theo quy nh. i u 23. 1- Vi c xét thi nâng ng ch cho công ch c ph i căn c vào nhu c u, v trí công tác c a cơ quan nơi công ch c ang làm vi c. 2 - Công ch c tham gia thi nâng ng ch ph i có các văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng và các i u ki n c n thi t khác theo quy nh ng ch d thi và ư c H i ng sơ tuy n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c tham gia kỳ thi. i u 24. Hàng năm các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch, ch tiêu thi nâng ng ch và g i v Ban T ch c - Cán b chính ph phân b ch tiêu d thi. i u 25. 1- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p H i ng sơ tuy n ánh giá phNm ch t o c, thành tích công tác và kh năng chuyên môn công ch c c công ch c d kỳ thi nâng ng ch. 2-H i ng sơ tuy n có 05 ho ch 07 thành viên, bao g m: a) các cơ quan Trung ương: Ch t ch H i ng là m t lãnh o B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph : Phó Ch t ch H i ng là V trư ng V T ch c cán b (ho c tương ương) c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
 7. Các U viên H i ng g m m t s V trư ng V chuyên ngành thu c B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . b) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Ch t ch H i ng là m t lãnh o U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Phó ch t ch H i ng là Trư ng ban T ch c chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Các U viên g m m t s Giám c S chuyên ngành (ho c tương ương) c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 26. Trong th i h n ch m nh t là 30 ngày, k t ngày công b k t qu kỳ thi nâng ng ch, công ch c trúng tuy n ư c b nhi m vào ng ch trúng tuy n và ư c x p h s lương c a ng ch ó. i u 27. 1 - Công ch c chuy n t ng ch chuyên môn này sang ng ch chuyên môn khác ho c nh ng viên ch c làm vi c doanh nghi p Nhà nư c ư c tuy n d ng và x p lương vào ng ch công ch c trư c khi ban hành Ngh nh 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p mà ư c ti p nh n vào cơ quan thu c khu v c hành chính s nghi p, thì ph i áp ng úng tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch chuy n n và trong ch tiêu biên ch ư c phân b c a cơ quan. 2- Cơ quan s d ng công ch c khi ti p nh n công ch c chuy n ng ch ph i thành l p H i ng ki m tra sát h ch v trình , năng l c c a công ch c. N u công ch c áp ng tiêu chuNn nghi p v c a ng ch m i, thì cơ quan s d ng công ch c ti p nh n, ra quy t nh b nhi m theo thNm quy n ho c ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c b nhi m. 3- H i ng ki m tra có 05 ho c 07 thành viên, bao g m: Ch t ch H i ng là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan; Phó Ch t ch H i ng là ngư i ng u b ph n t ch c cán b cơ quan; Các U viên H i ng g m m t s lãnh o b ph n chuyên môn, m t s công ch c có năng l c, trình nghi p v công tác cùng ng ch ho c ng ch cao hơn. 4- H i ng ki m tra có nhi m v : Xem xét các văn b ng, ch ng ch ào t o, b i dư ng theo yêu c u c a ng ch m i, văn b n ánh giá nh n xét quá trình công tác c a cơ quan cũ. Ph ng v n công ch c chuy n ng ch v hi u bi t, nh n th c v chính tr , xã h i, chuyên môn;
 8. Ki m tra ngư i chuy n ng ch vi t văn b n qu n lý theo yêu c u nhi m v c a ng ch; H i ng ki m tra h p ánh giá k t qu ; n u xét th y công ch c t yêu c u thì ngh cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c b nhi m vào ng ch. 5- Khi xét chuy n ng ch không ư c k t h p nâng b c, nâng ng ch. M C 6: I U NG, BI T PHÁI i u 28. 1- Cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c có quy n i u ng công ch c n làm vi c t i cơ quan, t ch c, ơn v Trung ương ho c a phương theo yêu c u nhi m v , công v . 2- Vi c i u ng công ch c ư c th c hi n trong các trư ng h p: a) Tăng cư ng, b sung cho cơ quan, t ch c, ơn v v s lư ng, ch t lư ng i ngũ công ch c m b o hoàn thành nhi m v ư c giao; b) Th c hi n vi c luân chuy n công ch c gi a Trung ương và a phương, gi a các ngành, lĩnh v c theo quy ho ch i ngũ công ch c. Khi i u ng công ch c c n chú ý xem xét t i hoàn c nh gia ình và b n thân công ch c ư c i u ng. 3- Công ch c ư c i u ng v làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o ngoài vi c áp d ng các chính sách ưu ãi, còn ư c hư ng m t s chính sách khuy n khích khác theo quy nh chung c a nhà nư c. i u 29. 1 - Do yêu c u nhi m v , công v , cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c c bi t phái công ch c n làm vi c có th i h n m t cơ quan, t ch c, ơn v khác. Th i h n c bi t phái không quá 3 năm. 2- Vi c c bi t phái công ch c ư c th c hi n trong các trư ng h p: a) Do có nh ng nhi m v t xu t, c p bách mà chưa có kh năng i u ng công ch c; b) Do có nh ng công vi c c n gi i quy t trong m t th i gian nh t nh. 3- Công ch c ư c c bi t phái ch u s phân công công tác c a cơ quan, t ch c, ơn v nơi ư c c n. Cơ quan, t ch c c bi t phái công ch c có trách nhi m tr lương và b o m các quy n l i khác c a công ch c bi t phái. 4- Công ch c ư c c bi t phái n vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh chung c a Nhà nư c.
 9. 5- Vi c ánh giá công ch c bi t phái do cơ quan s d ng công ch c th c hi n. Văn b n ánh giá công ch c bi t phái ư c g i v cơ quan c bi t phái lưu vào h sơ cá nhân. i u 30. Công ch c m nh n các nhi m v sau ây khi không m nh n nhi m v , ư c b trí công tác theo năng l c, s trư ng, ngành, ngh chuyên môn c a mình và ư c b o m các ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t: 1- ư c b u, phê chuNn, b nhi m gi các ch c v theo nhi m kỳ các cơ quan Qu c h i, Chính ph , Toà án nhân dân các c p, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, U ban nhân dân và H i ng nhân dân các c p. 2- ư c b u gi các ch c v chuyên trách các cơ quan ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n t qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn lao ng Vi t nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân t p th Vi t nam, H i c u chi n binh; 3- ư c b nhi m vào các ch c v là thành viên chuyên trách H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng các doanh nghi p Nhà nư c ho c doanh nghi p có v n u tư c a Nhà nư c; 4- Th c hi n nghĩa v quân s . Chương 3: QU N LÝ CÔNG CH C i u 31. Ban t ch c - Cán b chính ph là cơ quan giúp Chính ph qu n lý v công ch c có nhi m v : 1- Xây d ng d án Lu t, Pháp l nh v công ch c Chính ph trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c H i ban hành; 2- Xây d ng trình Chính ph phê duy t quy ho ch, k ho ch xây d ng i ngũ công ch c và ào t o, b i dư ng i ngũ công ch c; 3 - Xây d ng trình Chính ph ban hành ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng khác i v i công ch c; 4- Qu n lý v s lư ng, b nhi m, x p lương và nâng b c lương i v i công ch c cao c p (chuyên viên cao c p và các ng ch tương ương); 5- Ban hành các quy ch thi tuy n, thi nâng ng ch và quy ch ánh giá công ch c; 6- Ban hành, s a i, b sung các ch c danh và tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c theo ngh c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; 7- Xây d ng ch tiêu biên ch trình Th tư ng Chính ph và qu n lý s lư ng biên ch công ch c thu c Chính ph qu n lý trong c nư c.
 10. 8- Ch trì t ch c vi c thi nâng ng ch t chuyên viên chính lên chuyên viên cao c p và các ng ch tương ương khác; 9- T ch c vi c th ng kê công ch c trong c nư c; 10- Thanh tra, ki m tra các B , ngành, a phương và cơ s thi hành các quy nh c a Nhà nư c v công ch c; 11- Ch o, t ch c gi i quy t các khi u n i, t cáo i v i công ch c theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 32. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có nhi m v : 1- Qu n lý v s lư ng, b nhi m, x p lương và nâng b c lương i v i công ch c t ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng; 2- Xây d ng và ngh Ban T ch c - Cán b Chính ph ban hành các tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c theo ngành chuyên môn và hư ng d n vi c th c hi n ; 3- T ch c vi c thi tuy n, ào t o, b i dư ng công ch c theo quy nh c a Chính ph ; 4- T ch c thi nâng ng ch t nhân viên lên cán s , t cán s lên chuyên viên, t chuyên viên lên chuyên viên chính và các ng ch tương ương khác; 5- Phân b ch tiêu, qu n lý biên ch , qu ti n lương và th c hi n các chính sách ãi ng khác i v i công ch c thu c các t ch c do B , ngành tr c ti p qu n lý; 6- T ch c vi c th ng kê ng ch công ch c ngành chuyên môn trong c nư c và công ch c thu c các t ch c do B , ngành tr c ti p qu n lý; 7- Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c thi hành các quy nh c a Nhà nư c v công ch c thu c ngành chuyên môn trong c nưóc và công ch c thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành; 8- Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i công ch c theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 33. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ư c giao qu n lý các ng ch công ch c theo ngành chuyên môn như sau: 1- Ban T ch c - Cán b Chính ph qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Hành chính, ngành Lưu tr ; 2- Thanh tra Nhà nư c qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành thanh tra; 3- B Tài chính qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Tài chính; 4- B Tư pháp qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Tư pháp; 5- Ngân hàng Nhà nư c qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Ngân hàng;
 11. 6- T ng c c H i quan qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành H i Quan; 7- B Nông nghi p và phát tri n nông thôn qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Nông nghi p, Ki m lâm, Thu l i; 8- B Xây d ng qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Xây d ng; 9- B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Khoa h c k thu t; 10- T ng c c Khí tư ng thu văn qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Khí tư ng thu văn; 11- B Giáo d c và ào t o qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Giáo d c ào t o; 12- B Y t qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Y t ; 13 - B Văn hoá thông tin qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Văn hoá thông tin; 14- U ban Th d c th thao qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành Th d c th thao; 15- C c D tr qu c gia qu n lý ng ch công ch c chuyên môn ngành D tr qu c gia. i u 34. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ư c Chính ph giao qu n lý ng ch công ch c theo ngành chuyên môn quy nh t i i u 33 c a Ngh nh này có trách nhi m th c hi n các n i dung sau ây, sau khi th ng nh t ý ki n v i Ban T ch c - Cán b Chính ph : 1- N i dung thi tuy n công ch c vào ng ch chuyên môn; 2- N i dung thi nâng ng ch công ch c c a các ng ch chuyên môn quy nh t i kho n 4 i u 32 c a Ngh nh này; 3- N i dung và t ch c vi c ào t o, b i dư ng công ch c các ng ch chuyên môn; 4- N i dung và t ch c các kỳ thi nâng ng ch công ch c theo ngành chuyên môn do B , ngành qu n lý. i u 35. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) có nhi m v : 1- T ch c qu n lý công ch c t ng ch chuyên viên chính và tương ương tr xu ng; 2- Phân b ch tiêu, qu n lý biên ch và qu ti n lương công ch c thu c t nh;
 12. 3- T ch c th c hi n ch ti n lương và các chính sách ãi ng khác i v i công ch c thu c t nh; 4- T ch c vi c thi tuy n công ch c, thi nâng ng ch t nhân viên lên cán s , t cán s lên chuyên viên và các ng ch tương ương khác theo quy ch chung và n i dung thi c a các B qu n lý ng ch công ch c theo các ngành chuyên môn; T ch c ào t o, b i dư ng công ch c theo quy nh chung; 5- T ch c th ng kê công ch c thu c ph m vi qu n lý c a t nh; 6- Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c thi hành các quy nh c a Nhà nư c v công ch c thu c ph m vi qu n lý c a t nh; 7- Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i công ch c thu c ph m vi t nh qu n lý theo quy nh c a Pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 36. Cơ quan s d ng công ch c có nhi m v : 1- T ch c s d ng và phân công công ch c úng ng ch, v trí công vi c và th c hi n nghiêm ch nh các i u 16, 17, 18, 19 và 21 c a Ngh nh này. 2- T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công ch c, các chính sách, ch c a Nhà nư c i v i công ch c; 3- xu t v i cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c các yêu c u v tuy n d ng, b nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch, i u ng, bi t phái, ra ngoài ng ch, ào t o, b i dư ng i v i công ch c trong cơ quan; 4- ánh giá công ch c thu c quy n s d ng theo quy nh; 5- Thanh tra, ki m tra công ch c v vi c th c hi n các quy nh t i Chương III c a Pháp l nh Cán b , công ch c; 6- Th ng kê và báo cáo tình hình công ch c thu c quy n qu n lý cho cơ quan qu n lý công ch c c p trên theo quy nh; 7- Gi i quy t khi u n i, t cáo i v i công ch c thu c ph m vi cơ quan qu n lý; 8- Th c hi n vi c khen thư ng, k lu t công ch c theo thNm quy n và ngh c p có thNm quy n khen thư ng, k lu t theo quy nh. i u 37. Cơ quan s d ng công ch c l p và lưu gi h sơ cá nhân c a công ch c. M i di n bi n trong quá trình công tác c a công ch c t khi ư c tuy n d ng, b nhi m n khi thôi làm vi c ph i ư c th hi n và lưu t i h sơ công ch c. Vi c l p và lưu gi h sơ công ch c theo hư ng d n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . Chương 4:
 13. I U KHO N THI HÀNH i u 38. 1- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2- Ngh nh này thay th Ngh nh s 24/CP ngày 8 tháng 11 năm 1962 c a H i ng Chính ph ban hành i u l tuy n d ng công nhân, viên ch c Nhà nư c và Quy t nh s 256/TTg ngày 15 tháng 7 năm 1975 c a Th tư ng Chính ph v ch t ps i v i ngư i ư c tuy n d ng vào các cơ quan Nhà nư c. i u 39. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2