intTypePromotion=1

Thư viện Thể thao - Y tế

Văn bản luật Thể thao - Y tế gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Văn bản luật Thể thao - Y tế quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Ngoài ra, Văn bản luật Thể thao - Y tế còn quy định về hoạt động y tế, chính sách y tế, quy định và quản lý thuốc, quản lý dược . Văn bản luật Thể thao - Y tế giúp các bạn có nhu cầu và quan tâm nắm rõ kiến thức pháp luật, quy định pháp luật về lĩnh vực này.
Hiển thị 1-10 trên 771 kết quả
 • Thông tư 19/2016/TT-BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p  son huong 29-04-2022 81 6   Download

 • Quyết định số 769/2021/QĐ-QLD ban hành về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Quản lý Dược phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.

  doc8p  hoalanvender 25-02-2022 13 0   Download

 • Quyết định số 737/2021/QĐ-QLD ban hành về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p  hoalanvender 25-02-2022 11 0   Download

 • Quyết định số 717/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 02 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 43. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc4p  hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 714/2021/QĐ-QLD ban hành về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc12p  hoalanvender 25-02-2022 10 0   Download

 • Quyết định số 713/2021/QĐ-QLD ban hành về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p  hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 701/2021/QĐ-QLD ban hành về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016. Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược.

  doc22p  hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 696/2021/QĐ-QLD ban hành sổ tay thực hành tại Cơ sở bán lẻ thuốc. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 27/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc113p  hoalanvender 25-02-2022 14 0   Download

 • Quyết định số 686/2021/QĐ-QLD ban hành danh mục 26 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 172 bổ sung. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc11p  hoalanvender 25-02-2022 21 0   Download

 • Quyết định số 684/2021/QĐ-QLD Ban hành danh mục 64 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107.2. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc19p  hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2