Nghị định về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
302
lượt xem
57
download

Nghị định về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  sè 04/1999/N§­C P  n g µy  30 th¸ng  c 01 n¨ m  1999  V Ò   h Ý, lÖ p h Ý  thuéc n g © n  s¸ch N h µ  n íc p C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng©n  cø    s¸ch Nhµ      nícngµy  th¸ng 3  20    n¨m  1996  LuËt Söa  vµ    ®æi    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt Ng©n  s¸ch  06/1998/QH10  sè  ngµy 20  th¸ng5    n¨m 1998; §Ó  t¨ng cêng  thèng    vµ  nhÊt qu¶n      lýc¸c kho¶n phÝ,  phÝ  lÖ  cho ng©n   s¸ch Nhµ    níc; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu 1.  NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh ®èi    víiphÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n  s¸ch Nhµ      níc,bao gåm: 1. C¸c  kho¶n thu phÝ phôc  ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng  vô    sù      c«ng  céng hoÆc     lîÝch  i c«ng  céng  kh«ng mang tÝnh  kinh doanh    theo  cÇu  yªu  cña  tæ chøc,c¸nh©n;       2.C¸c    kho¶n    phÝ  thu lÖ  phôc  c«ng  vô  viÖc  qu¶n    lýhµnh  chÝnh  Nhµ    níc theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËthoÆc       theo yªu cÇu      cña  chøc,c¸nh©n. tæ      §iÒu  PhÝ,  phÝ  2.  lÖ  thuéc ng©n    s¸ch Nhµ    íi   níc(d   ®©y    gäichung    lµ phÝ, lÖ    phÝ)  quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy  îchiÓu  sau: ®   nh  1. PhÝ      lµkho¶n    Nhµ    thu do  nícquy ®Þnh  nh»m       bï ®¾p   mét phÇn    chi phÝ cña  ng©n  s¸ch Nhµ      níc®Çu   tx©y dùng,mua    s¾m, b¶o  dìng vµ    qu¶n    lý tµis¶n, tµinguyªn        hoÆc   chñ quyÒn  quèc      gia ®Ó phôc  c¸c tæ  vô    chøc, c¸     nh©n  ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng    sù      c«ng céng hoÆc   i lî Ých    c«ng céng  theo yªu cÇu, kh«ng        mang  tÝnh  kinhdoanh;   2. LÖ     phÝ    lµ kho¶n thu  Nhµ    do  níc quy ®Þnh  thu ®èi    chøc, c¸ víitæ      nh©n    ®Ó Nhµ   níc phôc  c«ng  vô  viÖc  qu¶n    lýhµnh chÝnh  nhµ    níc theo    yªu cÇu  hoÆc   theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.  
 2. 2 §iÒu    3. NghÞ  ®Þnh  nµy  kh«ng    ¸p dông    : ®èi víi 1. PhÝ,  phÝ    lÖ  thuéc phóc            lîx∙héi,nh:phÝ  i b¶o hiÓm       x∙héi,b¶o hiÓm   y    tÕ,b¶o  hiÓm     lao ®éng  c¸clo¹ phÝ  vµ    i   b¶o hiÓm   kh¸ctrùctiÕp phôc  nhu        vô  cÇu phóc        lî x∙ héi cña  i ngêi nép  céng    vµ  ®ång,  îc qu¶n    ®   lýtheo quy ®Þnh  cña  ph¸p luËtkh¸c;     2. PhÝ     (hoÆc  nguyÖt liÔm, niªn liÔm)      thu theo ®iÒu  cña  chøc  lÖ  tæ  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          chøc      chøc        trÞ ­ x∙héi,tæ  x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ  nghiÖp; 3.PhÝ    cung cÊp hµng    ho¸,dÞch  cña    chøc,c¸nh©n    vô  c¸ctæ      ho¹t®éng  s¶n xuÊt,x©y    dùng, vËn  , ¬ng    t¶i  th nghiÖp, ¨n    uèng, dÞch  vµ    vô  ho¹t®éng    kinh doanh    kh¸c (bao    gåm     gi¸b¸n hµng    ho¸,dÞch  vµ  vô  phô  qua    thu  gi¸b¸n  hµng    ho¸,dÞch    îcqu¶n    vô)®   lýtheo chÝnh    s¸ch gi¸cña      Nhµ    nícquy  ®Þnh; 4. C¸c    kho¶n huy  ®éng    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      ®ãng  gãp  môc  v×  ®Ých  x©y dùng  c«ng tr×nh  tÇng, c«ng  h¹    tr×nh c«ng    céng  c«ng  vµ  Ých  kh¸c theo     quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt;   5. C¸c    kho¶n ®ãng  gãp    tù nguyÖn  môc  v×  ®Ých    tõ thiÖn hoÆc       tµitrî cho    c¸c ho¹t®éng    v¨n ho¸,thÓ    dôc, thÓ    thao mang tÝnh  phong trµo quÇn    chóng,kh«ng    mang tÝnh kinhdoanh.   Trêng    chøc,c¸ nh©n  hîp tæ      (bao  gåm   nh÷ng  c¶  ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt,kinh     doanh,dÞch      vô)thùc hiÖn      thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        nícth× ph¶i   qu¶n    lýtheo quy    ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  nµy. ViÖc huy ®éng ®ãng gãp    tr¸ ph¸p  i luËtsÏ bÞ  xö          lý theo quy ®Þnh  i t¹  NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu  4.   chøc, c¸ nh©n  ® îc Nhµ  níc phôc vô ho¹t Tæ  ®éng  sù  nghiÖp, ho¹t®éng      c«ng  céng, lî Ých    i  c«ng céng hoÆc  c«ng viÖc qu¶n    lý hµnh chÝnh nhµ      níc mµ ph¸p    luËtquy  ®Þnh     îng thu phÝ, lÖ  lµ ®èi t       phÝ   th× ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ  theo quy    ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy. Trêng    hîp ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc   tham    quy  gia cã  ®Þnh    vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  kh¸c víiNghÞ       ®Þnh nµy th×  dông  ¸p  theo quy ®Þnh  cña  ®iÒu    ícquèc  ®ã. tÕ  C¬  quan  thÈm  cã  quyÒn  ban  hµnh chÕ  thu,nép  ®é    phÝ, lÖ    phÝ    sÏquy  ®Þnh  thÓ   îng nép,®èi t   cô  ®èi t      îng kh«ng  ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ  quy  ®Þnh    t¹i §iÒu  nµy. §iÒu  Nh÷ng  quan,tæ  5.  c¬    chøc  îcph¸p    ®   luËtquy  ®Þnh nhiÖm   vô  thu phÝ, lÖ      phÝ    îcthu phÝ, lÖ  míi®       phÝ, bao    gåm: 1.C¬    quan  ThuÕ   nhµ  níc; 2. C¬    quan,tæ   chøc  qu¶n    sö  lývµ  dông   ,tµis¶n,tµinguyªn hoÆc   vËt t          chñ quyÒn  quèc      gia ®Ó phôc  cho    vô  ho¹t®éng  nghiÖp, ho¹t®éng  sù      c«ng  céng hoÆc   phôc  c«ng  vô  viÖc qu¶n    lýhµnh chÝnh nhµ    îcph¸p luËtquy  níc®       ®Þnh    thu phÝ, lÖ    phÝ; Nghiªm cÊm  mäi  chøc,c¸ nh©n      tæ      tù thu phÝ, lÖ    phÝ      tr¸ víiquy  i ®Þnh  t¹ NghÞ    i ®Þnh nµy.
 3. 3 C h ¬ n g  II   q u ¶ n  lý n h µ  n íc v Ò  p h Ý, lÖ p h Ý §iÒu      6. Néi dung  qu¶n    lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ  bao  gåm: 1.Ban    hµnh      c¸cv¨n b¶n  quy  ph¹m  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ; 2. Tæ     chøc    thihµnh  híng  vµ  dÉn viÖc    thihµnh ph¸p luËt vÒ     phÝ, lÖ  phÝ; 3.KiÓm       tra,thanh    traviÖc    thihµnh  ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ; 4. XÐt, gi¶iquyÕt            c¸c vi ph¹m ph¸p luËt,khiÕu  ,tè c¸o      n¹i    vÒ phÝ, lÖ  phÝ; 5.B∙ibá,®×nh        chØ    thihµnh    c¸ckho¶n  phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng      phïhîp hoÆc   ban  hµnh    tr¸ph¸p luËt. i   §iÒu  Qu¶n    7.  lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ: 1.ChÝnh    phñ  thèng  nhÊt qu¶n      lýnhµ    phÝ, lÖ  nícvÒ    phÝ; 2.  Tµi chÝnh  Bé    thùc hiÖn qu¶n    lý nhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  tr¸ch lÖ  cã    nhiÖm  tr×nh ChÝnh phñ    gi¶iquyÕt  hoÆc     gi¶iquyÕt theo thÈm  quyÒn    c¸c néi dung    qu¶n    lýnhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    6, NghÞ  ®Þnh  nµy; 3.  ban  ñy  nh©n d©n tØnh thùc hiÖn  qu¶n    lý nhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  lÖ  trong ph¹m      vi®Þa  ph¬ng m×nh, cã    tr¸chnhiÖm    tham  u  m cho    Héi ®ång nh©n  d©n tØnh    ra nghÞ quyÕt vÒ    chñ  ¬ng    tr thu phÝ, lÖ    phÝ    t¹ ®Þa  i ph¬ng  thùc vµ    hiÖn      c¸c néi dung qu¶n    lýnhµ      níc vÒ phÝ,  phÝ  thuéc  lÖ    thÈm  quyÒn ban  hµnh cña ®Þa  ph¬ng; 4. C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ, Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   phèihîp víiBé    cã            Tµi chÝnh  Uû  vµ  ban  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng      thùc hiÖn    chøc n¨ng  qu¶n    lýnhµ    nícvÒ  phÝ, lÖ    phÝ  trong ph¹m      vinhiÖm  vµ  vô  quyÒn   h¹n cña  m×nh. §iÒu  8. ThÈm  quyÒn  ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy    ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ: 1. ChÝnh phñ ban hµnh  danh môc     iphÝ,  phÝ  c¸c lo¹  lÖ  ngoµi c¸c lo¹      i phÝ,  phÝ  ® îc Quèc    ban Thêng  Quèc    lÖ  ®∙    héi,ñy  vô  héi quy ®Þnh  i   t¹ c¸c LuËt,Ph¸p    lÖnh; Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,cÇn        thiÕtph¶isöa      ®æi,bæ     sung      th× c¸cBé,  c¬ quan ngang    quan  Bé, c¬  thuéc  ChÝnh  phñ  íi®©y     (d   gäichung    lµ Bé),Uû    ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  íi®©y     (d   gäi chung    lµ tØnh) ®Ò     xuÊt víiBé        Tµi chÝnh    Tµi chÝnh  ®Ó Bé    tæng    hîp,tr×nh  ChÝnh  phñ xem     xÐt quyÕt ®Þnh;   C¨n    cø vµo    c¸c LuËt,Ph¸p    lÖnh hiÖn  hµnh  li   cã  ªnquan    tí phÝ, lÖ  i   phÝ,  ChÝnh  phñ  ban hµnh  kÌm theo NghÞ ®Þnh  nµy BiÓu danh môc  phÝ, lÖ    phÝ  ¸p dông    thèng  nhÊt trong c¶    TµichÝnh      níc.Bé    híng dÉn    ph¹m      vi¸p dông  cña  tõng lo¹ phÝ, lÖ      i   phÝ  trongdanh    môc ban hµnh kÌm theo NghÞ    ®Þnh  nµy;
 4. 4 Nghiªm  cÊm  mäi  chøc, c¸ nh©n  tæ      quy ®Þnh chÕ     ®é thu  tæ  vµ  chøc  thu lo¹ phÝ, lÖ    i     phÝ  kh«ng thuéc danh    môc  quy ®Þnh    t¹ kho¶n  i nµy; 2. ThÈm  quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh  chÕ     ®é thu,nép  sö    vµ  dông phÝ, lÖ      phÝ ® îcph©n      cÊp  sau: nh  a) ChÝnh    phñ  quy  ®Þnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông      ®èi víimét  lo¹  sè  i phÝ, lÖ    phÝ  nguån      trung vµ  cã  thu lín,tËp    thùc hiÖn    trongc¶    níc; b)  Tµi chÝnh  Bé    chñ    tr×phèihîp        víic¸c Bé,  ngµnh  ªnquan  li   quy ®Þnh  chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông        i ®èi víic¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  dông  ¸p  thèng nhÊt  trong c¶      níc(kh«ng  ph©n  biÖtc¬    quan  trung ¬ng    hay  quan  c¬  ®Þa ph¬ng  tæ  chøc thu), i     lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  chøc    tæ  thu trongmét  tØnh,thµnh    sè    phè; c) ñy    ban  nh©n d©n  tØnh sau    nghÞ  khicã  quyÕt  chñ  ¬ng    vÒ  tr thu phÝ,  lÖ  phÝ  cña    Héi ®ång nh©n  d©n tØnh,quy    ®Þnh  chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  c¸clo¹ phÝ, lÖ    i    phÝ  thuéc ph¹m   ®Þa    vi  ph¬ng  do  quan  vµ  c¬  thuéc tØnh    (kÓ  c¶ huyÖn, x∙)tæ      chøc      i thu (trõlo¹ phÝ, lÖ    phÝ  ® îc ChÝnh  ®∙    phñ  hoÆc   Bé  TµichÝnh    ban  hµnh theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm     kho¶n  §iÒu  i a,b  2  nµy); d)    C¬ quan  ban  hµnh chÕ       ®é thu,nép  sö  vµ  dông  phÝ,  phÝ   lÖ  quy  ®Þnh   i®iÓm   c  t¹  b,  kho¶n  §iÒu  2  nµy, ph¶i göi quyÕt        ®Þnh  ban  hµnh    lªn ChÝnh  phñ  Bé    vµ  Tµi chÝnh    ®Ó b¸o    Tµi chÝnh  tr¸chnhiÖm   c¸o.Bé    cã    theo  dâi,tæng        hîp c¸c phÝ, lÖ    phÝ  ñy    do  ban nh©n  d©n tØnh ban hµnh;nÕu      ph¸t hiÖn  tr cã  êng    hîp ban hµnh    tr¸quy  i ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh nµy  c¸cv¨n b¶n  vµ      cã  ªnquan  li   th× ph¶itr×nh    ChÝnh  phñ  lýhoÆc   Tµi chÝnh  lýtheo  xö    Bé    xö    thÈm quyÒn; ®) C¸c  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn ban hµnh chÕ      ®é thu,nép  sö  vµ  dông  tõng  i lo¹ phÝ,  phÝ  lÖ  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n nµy kh«ng  îc uû  ®   quyÒn  cho c¬  quan kh¸choÆc     cho  cÊp  . díi C h ¬ n g  III C h Õ  ® é  thu v µ n é p  p h Ý, lÖ p h Ý §iÒu 9. Møc   phÝ,  phÝ  thu  lÖ  quy  ®Þnh  b»ng  tiÒn  sè  nhÊt ®Þnh  hoÆc  b»ng    phÇn  tû lÖ  tr¨m (%)        trªntrÞ gi¸vèn, trÞ gi¸tµis¶n, hµng              ho¸ vµ  c¨n cø    vµo   chiphÝ  cÇn  thiÕt,  tÝnh chÊt,® Æc     ®iÓm   cña  tõng  i   lo¹ ho¹t®éng  sù nghiÖp,ho¹t®éng      c«ng  céng,tõng c«ng      viÖc  qu¶n   lýhµnh  chÝnh  nhµ    níc vµ t×nh h×nh kinh tÕ          ­ x∙héitrong tõng      tÝnh    thêikú,cã  ®Õn   Æc   ® ®iÓm     c¸c vïng vµ    th«ng  quèc  lÖ  tÕ. §iÒu  10.  Tæ  chøc, c¸    nh©n   nép phÝ,  phÝ  iViÖt  lÖ  t¹  Nam   b»ng  ®ång  ViÖt Nam.    Trêng hîp ph¸p luËtquy    ®Þnh  møc  thu  phÝ,  phÝ  lÖ  b»ng  ngo¹itÖ    îcthu b»ng    th× ®     ngo¹itÖ    hoÆc    thu b»ng ®ång  ViÖt Nam     së    trªnc¬  quy ®æi  ngo¹itÖ  ®ång    ra  ViÖt Nam     theo        tû gi¸trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªn   li   ng©n  hµng  Ng©n   do  hµng  nhµ    nícViÖt Nam     c«ng  t¹    bè  i thêi®iÓm     thu phÝ,  lÖ phÝ; tæ    chøc,c¸ nh©n      nép phÝ, lÖ    phÝ  nícngoµib»ng  ë      tiÒn cña      nícsë  t¹ hoÆc     i b»ng  laMü. ®«   
 5. 5 §iÒu 11. Tæ  chøc, c¸    nh©n thu phÝ,  phÝ  lÖ  nhÊt thiÕt ph¶i cÊp      chøng      tõthu phÝ, lÖ    phÝ  theo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh  Bé    cho  ngêinép    tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ. Tæ  chøc,c¸ nh©n      nép  phÝ, lÖ    phÝ ph¶iyªu    cÇu ngêi thu phÝ, lÖ        phÝ  cÊp  cho  m×nh  chøng      tõthu phÝ, lÖ    phÝ theo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    Nghiªm  cÊm  mäi  chøc,c¸ nh©n    tæ      thu,nép phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  dông  sö  hoÆc   dông  sö  chøng    tõkh«ng  ®óng quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu    12. TiÒn    thu phÝ, lÖ    phÝ  îcqu¶n    dông  sau: ®   lýsö  nh  1. C¬     quan  phÝ, lÖ  thu    phÝ    ® îc tiÒn  khithu    phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶igöi vµo      Kho b¹c Nhµ       quan  níc n¬i c¬  thu ®ãng    theo  trô së  híng  dÉn cña      Bé Tµi chÝnh; 2.Toµn  t       bé  iÒn thu phÝ,lÖ    phÝ  thuéc ng©n      s¸ch nhµ    ®Þnh    nícquy  t¹NghÞ  i ®Þnh  ph¶iph¶n    nµy    ¸nh ®Çy  vµo  ®ñ  ng©n   s¸chnhµ  . t¹o®iÒu  níc  §Ó    kiÖn  c¬  cho  quan    thuphÝ,lÖ    phÝ  ®éng thùchiÖn  chñ      nhiÖm  cña  vô  Nhµ    nícgiao, iÒnthuphÝ,       t   lÖ  phÝ  îcqu¶n    dông  sau: ®   lýsö  nh  a)      i §èivíilo¹ phÝ, lÖ    phÝ    quan    mµ c¬  thu kh«ng  ph¶ichiphÝ      cho ho¹t   ®éng    i thu lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  hoÆc     ®ã  c¸c kho¶n    chinµy  ® îcng©n  ®∙    s¸ch nhµ    níccÊp    cho  quan    c¬  thu theo dù      to¸nhµng  n¨m   c¬  th×   quan    thu ph¶inép    hÕt  sè tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ® îcvµo  ®∙      ng©n  s¸ch nhµ    níc. Trêng      quan, tæ  hîp,c¸c c¬    chøc  îc uû  ®   nhiÖm   viÖc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ngoµichøc    n¨ng,nhiÖm   th   vô  êng xuyªn cña    m×nh    quan,tæ  th× c¬    chøc    trùc tiÕp    thu phÝ, lÖ    phÝ  îchëng  ®   mét kho¶n      thïlao trÝch theo    (%)      tû lÖ  trªnsè  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ® îc®Ó     ®∙      chicho  viÖc  chøc    i tæ  thu lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  ®ã  theo chÕ   ®é chung cña Nhµ    níc,nhÊt thiÕtkh«ng  îc t¨ng møc     ®     phÝ  lÖ  vµ  phÝ      ®Ó thu thªm. b)      i §èi víilo¹ phÝ,  phÝ    quan  ph¶ichiphÝ  lÖ  mµ c¬  thu      cho ho¹t®éng    thu,nhng      c¸c kho¶n    chinµy  kh«ng  îc ng©n  ®   s¸ch nhµ    níc cÊp theo  to¸n dù    hµng  n¨m th×  quan    c¬  trùc tiÕp thu phÝ,  phÝ  îc trÝch  tiÒn  lÖ  ®   sè  phÝ,  lÖ  phÝ  thu  îc ®Ó     ®∙  ®   chiphÝ  cho  viÖc  chøc  tæ  thu  i lo¹ phÝ,  phÝ    lÖ  ®ã theo   quy ®Þnh  cña  tõng chÕ  thu,nép  sö  ®é    vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  thÓ      cô  (trõc¸c kho¶n    chi®Çu   tx©y dùng  b¶n  chikh«ng  êng  c¬  vµ    th xuyªn ® îcqu¶n        lýtheo  chÕ  riªng)  cßn    ®é  ;sè  l¹ph¶inép  i   hÕt vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn    chÕ    ®é trÝch vµ  dông    sö  tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ  quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  i nµy. 3. Kho¶n  phÝ, lÖ    thu    phÝ  thuéc ng©n s¸ch nhµ      níc quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh nµy kh«ng ph¶ichÞu    thuÕ. §iÒu    13. §¨ng      ký,kª khai,  nép,quyÕt to¸n       phÝ, lÖ    phÝ: 1.C¬    quan,tæ   chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶i®¨ng  viÖc      ký  thu,nép phÝ, lÖ    phÝ    quan  víic¬  ThuÕ     trùctiÕp qu¶n      lýtheo híng dÉn    cña  quan  c¬  ThuÕ.    §èi víic¬    quan, tæ    chøc  b¾t ®Çu   thùc hiÖn      thu phÝ, lÖ    phÝ  thêigian  th×    ®¨ng  ký    thu,nép phÝ,  phÝ  lÖ  chËm   nhÊt    êi ngµy, kÓ     lµ m     tõ ngµy  b¾t ®Çu  thùc  hiÖn    thu phÝ, lÖ    phÝ; trongtr     êng    hîp thay ®æi,kÕt      thóc hoÆc     ®×nh  chØ    thu
 6. 6 phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ikhaib¸o    quan  th×      víi c¬  ThuÕ   chËm   nhÊt lµ5      ngµy  íckhi tr     thay ® æi;   2.    C¬ quan, tæ    chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i kª    khai phÝ,  phÝ    lÖ  tõng  th¸ng vµ    ph¶inép      tê khaicho  quan    c¬  ThuÕ  trong n¨m    ngµy ®Çu  cña th¸ng  tiÕp theo.C¬      quan,tæ    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ikª khai®Çy        ®ñ, ®óng mÉu   têkhaivµ      chÞu tr¸chnhiÖm  tÝnh    vÒ  chÝnh    x¸ccña  viÖc    kª khai; 3. C¬    quan, tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶inép    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  thu ®∙    ® îc vµo    ng©n s¸ch nhµ    níc ®Çy  ®ñ, ®óng h¹n theo th«ng b¸o cña  quan  c¬  ThuÕ. C¬  quan  thuÕ quy ®Þnh    cho  thêih¹n  tõng  quan,tæ  c¬    chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ ph¶i nép    vµo ng©n  s¸ch Nhµ    tiÒn  níc sè  phÝ,  phÝ  thu  îc trong lÖ  ®∙  ®     th¸ngtr     íc,chËm   nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  15  th¸ngtiÕp theo.     C¸c  quan, tæ  c¬    chøc  nép  tiÒn  sè  phÝ,  phÝ  thu  îc vµo  lÖ  ®∙  ®   ng©n  s¸ch nhµ      nícb»ng ®ång ViÖt Nam;  êng      tr hîp ph¸p    luËtquy  ®Þnh    thu phÝ, lÖ    phÝ  b»ng  ngo¹itÖ    th× ph¶i nép    phÝ,  phÝ  lÖ  b»ng  ngo¹itÖ    vµo  ng©n  s¸ch  nhµ    níc.Riªng  quan, tæ  c¬    chøc  thu phÝ,  phÝ  níc ngoµi th×  lÖ  ë      nép  tiÒn  phÝ,  phÝ  thu  îc vµo  lÖ  ®∙  ®   ng©n  s¸ch nhµ    níc theo híng dÉn  cña  Tµi Bé    chÝnh; 4. C¬    quan,tæ    chøc   thu phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ithùc hiÖn      quyÕt    to¸nphÝ, lÖ    phÝ  hµng  n¨m  (tÝnh theo n¨m  d¬ng  lÞch) víic¬      quan  ThuÕ,  nép b¸o    c¸o quyÕt    to¸nphÝ, lÖ    phÝ  n¨m  íccho  quan  tr   c¬  ThuÕ   ícngµy  tr   kÕt thóc th¸ng 2      n¨m tiÕp  sau  ph¶inép    tiÒn  vµ    ®ñ sè  phÝ, lÖ    phÝ  cßn thiÕu vµo ng©n  s¸ch  nhµ    níctrong thêih¹n  êingµy  tõ ngµy      m   kÓ    nép  c¸o quyÕt  b¸o    to¸n,nÕu    nép  thõa th× ® îctrõvµo  phÝ, lÖ          sè    phÝ  ph¶inép  tiÕp theo.   kú    5.  tiÒn  Sè  phÝ, lÖ    phÝ  nép vµo ng©n  s¸ch nhµ    îc ph©n  níc ®   chia cho    c¸ccÊp    ng©n  s¸ch theo quy      ®Þnh  cña LuËt Ng©n    s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh. C h ¬ n g  IV n hi Ö m  v ô, q u y Ò n  h¹n v µ tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n   thu p h Ý, lÖ p h Ý  v µ c ¬ q u a n  thu Õ §iÒu    quan,tæ  14. C¬    chøc  îcphÐp    ®   thu phÝ, lÖ    phÝ  nhiÖm     cã  vô, quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    sau  ®©y: 1.    Tæ chøc  thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo ®óng  quy ®Þnh   cña ph¸p luËt vµ    th«ng b¸o c«ng khaic¸c quy      ®Þnh cña ph¸p      luËtvÒ phÝ,  phÝ  i   lÖ  t¹  thu  n¬i phÝ, lÖ    phÝ; 2. Th«ng  cho   îng nép    b¸o  ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  sè  vÒ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  ph¶i  nép,thêih¹n      nép  theo ®óng  quy ®Þnh; nÕu   îng kh«ng    ®èi t   nép tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo  ®óng quy  ®Þnh  cña ph¸p    luËtth×  quyÒn  cã  kh«ng phôc  c«ng  vô  viÖc hoÆc   ®¸p øng    lîÝch ¬ng  i t øng     îng ®ã    mµ ®èi t   yªu cÇu;®èi t   t×nh     îng cè  trèn nép    phÝ,  phÝ  lÖ  th× ngoµi viÖc    ph¶i thu    tiÒn    ®ñ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  theo  quy ®Þnh,  cßn  xö      bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  hoÆc  chuyÓn  s¬  hå  sang  c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn    lýtheo ph¸p luËt; ®Ó xö        3. §¨ng        ký,kª khaiphÝ, lÖ      phÝ  cho  quan  c¬  ThuÕ   theo  ®óng  quy  ®Þnh  cña  TµichÝnh; Bé   
 7. 7 4. Nép    ®Çy  ®ñ, ®óng h¹n tiÒn phÝ, lÖ    phÝ  c¸c kho¶n  vµ    tiÒn    ph¹tvµo  ng©n s¸ch nhµ      níctheo híng dÉn      cña  quan  c¬  ThuÕ; 5. ChÊp    hµnh nghiªm  chØnh chÕ       ®é kÕ to¸n,ho¸    ®¬n,  chøng    tõ theo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt;cung    cÊp      c¸c tµiliÖu,sæ     s¸ch kÕ    to¸n,b¸o  kÕ    c¸o  to¸n,ho¸ ®¬n,      chøng    li   tõ cã  ªnquan ®Õn  viÖc qu¶n    lýphÝ, lÖ    phÝ  theo    yªu cÇu cña  quan  c¬  ThuÕ   c¬  vµ  quan  thÈm  cã  quyÒn. §iÒu    quan  15. C¬  ThuÕ   ngoµinh÷ng    nhiÖm     vô,quyÒn  vµ  h¹n  tr¸ch   nhiÖm  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  14  ®Þnh nµy ®èi    víinh÷ng  i lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  giao cho  quan    c¬  ThuÕ     trùctiÕp tæ    chøc    thu,cßn  nhiÖm     cã  vô,quyÒn  h¹n vµ    tr¸chnhiÖm    sau  ®©y: 1. H íng    dÉn, ®«n    ®èc    quan  c¸c c¬  thu phÝ,  phÝ  lÖ  thùc hiÖn    viÖc    kª khai,thu,nép, sæ         s¸ch,chøng        tõ kÕ to¸n vµ    quyÕt  to¸n phÝ,  phÝ    lÖ  theo  ®óng  quy  ®Þnh cña    NghÞ  ®Þnh  nµy; 2. Th«ng    b¸o cho  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  sè  vÒ  tiÒn ph¶inép  thêi     vµ    h¹n nép  tiÒn vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc theo ®óng  quy  ®Þnh; nÕu      qu¸ thêih¹n  nép      ghitrªnth«ng  b¸o    quan  phÝ, lÖ  mµ c¬  thu    phÝ  cha nép  th×    tiÕp     tôc ra th«ng b¸o    tiÒn  vÒ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  ph¶i nép  sè    vµ  tiÒn  ph¹tchËm     nép  theo   quy ®Þnh   t¹ kho¶n    i 3,§iÒu  cña  19  NghÞ  ®Þnh  nµy;nÕu  quan      c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  vÉn  kh«ng  nép  sè  tiÒn phÝ, lÖ  ®ñ        phÝ  tiÒn    vµ  ph¹ttheo  th«ng  th×  b¸o  cã quyÒn  dông    ¸p  c¸c biÖn  ph¸p  lý quy  xö    ®Þnh  ikho¶n  §iÒu  cña  t¹  4,  19  NghÞ  ®Þnh  nµy    ®Ó b¶o  ®¶m  thu ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      sè      phÝ  tiÒn ph¹t; vµ      nÕu   ®∙ thùc hiÖn      c¸c biÖn  ph¸p      quan    trªnmµ c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  vÉn  kh«ng  nép  ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ  sè      phÝ, tiÒn ph¹tth× chuyÓn  s¬          hå  sang  quan  c¬  nhµ    níccã  thÈm  quyÒn    lýtheo quy  ®Ó xö      ®Þnh  cña ph¸p luËt;   3.KiÓm       tra,thanh    traviÖc    kª khai,    thu,nép,sö    dông  quyÕt to¸nphÝ, vµ        lÖ  phÝ  cña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o ®¶m   thùc hiÖn    ®óng  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt;   4. Xö        lýviph¹m  hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  gi¶iquyÕt  vµ    khiÕu      n¹ivÒ phÝ, lÖ    phÝ  theo thÈm    quyÒn; 5. Yªu    cÇu ®èi îng nép  t   phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan    thu phÝ, lÖ    phÝ  cung  cÊp    to¸n,chøng    hå  tµiliÖu kh¸c cã  ªnquan    sæ kÕ    tõ vµ  s¬        li   tí viÖc  i tÝnh vµ  nép  phÝ, lÖ    phÝ; 6.Lu    sö    gi÷vµ  dông  liÖu,tµiliÖu mµ    îng nép  sè        ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  c¬  vµ  quan    thu phÝ, lÖ    phÝ  cung  cÊp  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh.   C h ¬ n g  V gi¶i u y Õt K hi Õ u  n¹i, ö  lý vi p h¹ m  v µ k h e n  thë n g  q  x §iÒu    16. QuyÒn  tr¸chnhiÖm   vµ    cña   îng nép  ®èi t   phÝ, lÖ    phÝ  trong  viÖc khiÕu  ,   n¹i  c¸o  hµnh      tè   viviph¹m ph¸p      luËtvÒ phÝ,  phÝ  lÖ  quy ®Þnh  nh sau: 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n      nép phÝ, lÖ    phÝ  quyÒn  cã  khiÕu    tè c¸o c¸n  n¹ivµ      bé    thu phÝ, lÖ    phÝ  hoÆc   quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo ph¸p    khiÕu  luËtvÒ  n¹i,           c¸o ®èi víi tè nh÷ng  hµnh      viviph¹m    c¸cquy ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh nµy.
 8. 8 Trong    khichê    gi¶iquyÕt,®èi t      îng nép  phÝ, lÖ    phÝ vÉn ph¶ithùc hiÖn      theo th«ng      b¸o cña  quan    c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ. 2. Trêng      hîp ngêikhiÕu          n¹i, c¸o kh«ng  tè ®ång  víi ý   quyÕt  ®Þnh  cña c¬  quan   gi¶iquyÕt  khiÕu    c¸o  n¹i,tè  hoÆc   qu¸    thêih¹n quy  ®Þnh   i§iÒu  t¹  17  NghÞ  ®Þnh  nµy    mµ cha    gi¶iquyÕt    quyÒn  th×  cã  khiÕu      quan  n¹ilªnc¬  cÊp  trªn trùc tiÕp      cña  quan  c¬  thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo quy ®Þnh   cña  ph¸p luËt   khiÕu  ,   cña  n¹i  c¸o  tè c«ng  d©n  hoÆc   khëikiÖn    ®Õn  toµ  theo  ¸n  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.     §iÒu 17. Tr¸ch nhiÖm   quyÒn    vµ  h¹n cña  quan  c¬  thu phÝ,  phÝ  lÖ  trongviÖc      gi¶iquyÕt khiÕu    n¹i: 1. C¬    quan    thu phÝ, lÖ    phÝ   khinhËn  îc®¬n  ®   khiÕu    phÝ, lÖ  n¹ivÒ    phÝ  ph¶i xem     xÐt,gi¶iquyÕt      trong    thêih¹n  êi l¨m  m   ngµy      kÓ tõ ngµy  nhËn  îc ®   ®¬n khiÕu        n¹i,®èi víinh÷ng  viÖc  vô  phøc    thêih¹n  cã  t¹pth×    ®ã  thÓ  kÐo    dµi nhng  kh«ng  îcqu¸ ba  ¬ingµy;nÕu  viÖc  ®     m     vô  kh«ng thuéc thÈm    quyÒn    gi¶i quyÕt  cña  m×nh  th×  ph¶i chuyÓn  s¬    hå  hoÆc   b¸o c¸o  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn   gi¶iquyÕt  th«ng  vµ  b¸o cho ngêi khiÕu      n¹ibiÕt trong      thêih¹n  êi m   ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  îc®¬n  ®   khiÕu  ; n¹i 2. C¬    quan    thu phÝ, lÖ    phÝ nhËn ®¬n  khiÕu    quyÒn    n¹icã  yªu cÇu  ngêi  khiÕu    n¹icung  cÊp    s¬,tµiliÖu li   c¸chå        ªnquan  ®Õn  viÖc khiÕu    n¹i;nÕu  ngêi  khiÕu      n¹itõ chèicung    cÊp  s¬,tµiliÖu mµ   hå        kh«ng  lýdo cã    chÝnh  ®¸ng  th×  c¬ quan    thu phÝ, lÖ    phÝ  quyÒn    cã  tõchèixem         xÐt gi¶iquyÕt khiÕu    n¹i; 3. C¬     quan  phÝ, lÖ  thu    phÝ  ph¶itho¸i   tiÒn      sè  tr¶ phÝ, lÖ    phÝ, sè    tiÒn  ph¹tthu    kh«ng ®óng  cho  ®èi  îng  t nép phÝ,  phÝ  lÖ  trong    thêih¹n  êi l¨m  m   ngµy      kÓ tõ ngµy  nhËn  îc quyÕt  ®   ®Þnh  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn theo   quy ®Þnh  cña ph¸p luËt;   4.NÕu       ph¸thiÖn  kÕt  vµ  luËn  sù    cã  khaiman,    trènnép  phÝ, lÖ    phÝ  hoÆc   nhÇm   lÉn    vÒ phÝ,  phÝ,  quan  cã  lÖ  c¬  thu  tr¸chnhiÖm     tiÒn    truy thu  phÝ, lÖ  phÝ, tiÒn ph¹thoÆc         hoµn      tr¶tiÒn phÝ, lÖ    phÝ  trongthêih¹n n¨m        n¨m    tr trëvÒ  ­ íc,kÓ      tõ ngµy  kiÓm      traph¸thiÖn  sù  cã  khaiman,      trènnép  phÝ, lÖ    phÝ  hoÆc   nhÇm     phÝ, lÖ  lÉn vÒ    phÝ; riªngtr     êng    quan    hîp c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  thu phÝ, cã      lÖ phÝ  nhng  kh«ng    kª khai,nép    phÝ, lÖ    phÝ  vµo ng©n  s¸ch Nhµ          níc,thêih¹n truythu tiÒn phÝ, lÖ          phÝ, tiÒn ph¹t® îc¸p dông  tõkhic¬            kÓ      quan    thu b¾t ®Çu   thuphÝ,lÖ      phÝ; 5. Thñ  ëng  quan  tr c¬  cÊp    trªn cña  quan  c¬  thu phÝ,  phÝ  tr¸ch lÖ  cã    nhiÖm     gi¶iquyÕt    c¸c khiÕu      n¹ivÒ phÝ,  phÝ  lÖ  ®èi    quan  phÝ,  víic¬  thu  lÖ  phÝ cÊp  . díi §iÒu    lýviph¹m       îng nép  18. Xö      ®èi víi®èi t   phÝ, lÖ    phÝ 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n      kh«ng nép  sè  ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ  theo  quy  ®Þnh  th× kh«ng  îc phôc  c«ng  ®   vô  viÖc hoÆc  ®¸p øng    lî Ých  i nh quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt®èi víi i           lo¹ dÞch  ®ã; vô  2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  t×nh        cè  trèn nép phÝ, lÖ    phÝ  ngoµiviÖc  th×    ph¶i  nép    tiÒn  ®ñ sè  phÝ,  phÝ  lÖ  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt,tuú    theo tÝnh  chÊt,møc  viph¹m, cßn  xö      ®é      bÞ  ph¹tc¶nh      c¸o,ph¹ttiÒn tõ mét      ®Õn   lÇn  ba  sè  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    trènnép;trèn     nép  phÝ, lÖ    phÝ    l     víi îng línhoÆc   bÞ  sè  ®∙ 
 9. 9 xö      ph¹tviph¹m hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ    mµ cßn    viph¹m  hoÆc   hµnh    cã  vi viph¹m    nghiªm  träng kh¸c th×    truy cøu      sÏ bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.   C¬  quan  thÈm   cã  quyÒn  ban  hµnh chÕ     ®é thu phÝ,  phÝ    lÖ  sÏ quy  ®Þnh møc    thÓ      ph¹tcô  ®èi víitõng hµnh        viviph¹m quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. §iÒu    lýviph¹m      quan    19. Xö      ®èi víic¬  thu phÝ, lÖ    phÝ C¬ quan    thu phÝ, lÖ    phÝ    viph¹m    c¸cquy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh  nµy  th×  bÞ  lýnh  xö    sau: 1. §×nh    chØ    thihµnh  ngay    ph¸thiÖn    khibÞ    v¨n b¶n quy ®Þnh    thu phÝ,  lÖ phÝ    tr¸ thÈm  i quyÒn  hoÆc   chøc    i tæ  thu lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  kh«ng  ®óng  quy  ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  nµy  c¸c v¨n b¶n  ªnquan. Sè  vµ      li     tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ  ®∙  thu saiph¶ihoµn          tr¶cho   îng nép;tr ®èi t     êng    hîp kh«ng    x¸c®Þnh  îc®èi t   ®    îng nép    th× ph¶inép    hÕt  vµo  ng©n s¸ch nhµ      níc(®iÒu    tiÕt100%   cho ng©n  s¸ch  trung  ¬ng);tuú    theo  tÝnh  chÊt,møc         ®é vi ph¹m  cßn  xö    bÞ  lý hµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña ph¸p luËt;   2. Kh«ng    thùc hiÖn    ®óng nh÷ng quy ®Þnh  kª khai,nép  vÒ      ng©n s¸ch,  quyÕt    to¸nphÝ, lÖ    phÝ, chÕ  kÕ    ®é  to¸n,sö    dông  l gi÷chøng      vµ u    tõ,ho¸ ®¬n  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    13, §iÒu  cña  14  NghÞ  ®Þnh nµy th× tuú theo tÝnh  chÊt,møc  viph¹m    xö      ®é    mµ bÞ  ph¹ttheo  quy  ®Þnh  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc thuÕ; 3. Nép    chËm  tiÒn thu phÝ, lÖ        phÝ, tiÒn ph¹tvµo        ng©n s¸ch nhµ      nícso  víi  ngµy quy ®Þnh ph¶inép    hoÆc   theo quyÕt ®Þnh  lývÒ      xö    phÝ, lÖ    phÝ    th× ngoµiviÖc    ph¶inép  sè    ®ñ  tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, sè    tiÒn ph¹tph¶inép,mçi          ngµy  nép chËm   cßn ph¶i nép    ph¹t b»ng    0,1%  (mét  phÇn  ngh×n)  tiÒn  sè  chËm   nép;tiÒn göicña  quan          c¬  thu phÝ, lÖ    phÝ   t¹ Ng©n  i hµng,Kho    chøc    b¹c,tæ  tÝn  dông  trÝchra®Ó   bÞ      nép  phÝ,lÖ    phÝ,nép    ph¹t . Ng©n   hµng, Kho    tæ    b¹c vµ  chøc  tÝn dông  tr¸chnhiÖm   cã    trÝch tiÒn      tõ tµikho¶n    tiÒn    göi cña  quan  c¬  thu phÝ,  phÝ    lÖ  ®Ó nép tiÒn phÝ,  phÝ, lÖ    tiÒn    ph¹tvµo  ng©n  s¸ch nhµ      níc theo quyÕt ®Þnh cña  quan  c¬  ThuÕ  hoÆc   c¬ quan  thÈm  cã  quyÒn  íckhithu nî. tr       4. Khai man   trèn nép      vµ    tiÒn  phÝ, lÖ  thu    phÝ  ngoµiviÖc  th×    ph¶inép    vµo ng©n  s¸ch Nhµ      níctoµn  sè  bé  tiÒn ®∙    man   khai,trèn nép;tuú theo          tÝnh  chÊt,møc         ®é viph¹m  cßn  ph¹ttiÒn    bÞ    tõ mét ®Õn   lÇn  tiÒn  ba  sè  phÝ, lÖ  phÝ gian lËn;trèn nép      phÝ,  phÝ    l línhoÆc   hµnh      lÖ  víisè îng    cã  viviph¹m  nghiªm träng kh¸c th×  truy cøu      bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   §iÒu 20. Xö    lý ®èi    víic¸n  thu  bé  phÝ,  phÝ  c¸  lÖ  vµ  nh©n kh¸c vi     ph¹m  quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýphÝ, lÖ    phÝ  1. C¸n  thu    bé  phÝ,  phÝ  lÖ  thiÕu    tinh thÇn tr¸chnhiÖm     hoÆc   lýsai xö      g©y thiÖth¹icho      ngêi nép    phÝ, lÖ    phÝ  ph¶ibåith th×      êng  thiÖth¹itheo      quy  ®Þnh  cña ph¸p    tuú  luËtvµ  theo  tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m    xö    mµ bÞ  lýkû  luËthoÆc       truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh cña ph¸p luËt;  
 10. 10 2. C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c lîdông     i chøc    vô,quyÒn  h¹n  ®Ó   dông    sö  tr¸phÐp  i tiÒn phÝ, lÖ      phÝ, tiÒn ph¹thoÆc   ý        cè  kh«ng  lýg©y  xö    thiÖth¹icho      nhµ    ph¶ibåith níc th×      êng  cho nhµ    níc toµn  sè  bé  tiÒn  phÝ, lÖ    phÝ, tiÒn ph¹t®∙  dông          sö  tr¸phÐp, chiÕm  i   ®o¹thoÆc     lµm thiÖth¹itheo      quy  ®Þnh  cña  ph¸p    tuú  luËtvµ  tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m    xö    luËt mµ bÞ  lýkû    hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña  ph¸p luËt;   3. C¸n  thu phÝ, lÖ    bé      phÝ  c¸ nh©n  vµ    kh¸c lîdông     i chøc    vô,quyÒn  h¹n  ®Ó   th«ng  ®ång, bao    che  cho  ngêiviph¹m     ph¸p luËtvÒ      phÝ, lÖ    phÝ  hoÆc  cã  hµnh    vikh¸c viph¹m      quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh  nµy  tuú theo  th×    tÝnh chÊt,  møc     viph¹m  mµ   xö    luËthoÆc     ®é       bÞ  lýkû    truy cøu tr¸chnhiÖm     h×nh sù  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.     §iÒu    21. ThÈm   quyÒn  lýc¸cviph¹m  phÝ, lÖ  xö        vÒ    phÝ 1. ThÈm     quyÒn  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ   18  ®Þnh nµy thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  thÓ  cô  cña chÕ       ®é thu tõng lo¹ phÝ, lÖ      i   phÝ  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn ban  hµnh; 2. ThÈm     quyÒn  lýviph¹m  xö      hµnh chÝnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ quy ®Þnh  i t¹  §iÒu 19 NghÞ   ®Þnh nµy thùc hiÖn theo NghÞ  ®Þnh  ph¹tvi ph¹m  xö      hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc  thuÕ.    §iÒu      22. C¬ quan    thu phÝ, lÖ    phÝ  c¸n bé    vµ    thu phÝ, lÖ    phÝ hoµn  thµnh    tètnhiÖm  ® îcgiao;tæ  vô      chøc,c¸nh©n  c«ng        cã  ph¸thiÖn  nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m      NghÞ  ®Þnh nµy th×  îc khen  ëng  ®   th theo quy ®Þnh  cña ChÝnh  phñ. C h ¬ n g  VI t æ  c h ø c  thùc hi Ö n §iÒu 23. NghÞ     ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký. B∙ibá    QuyÕt  ®Þnh  276/CT  sè  ngµy  th¸ng7  28    n¨m  1992  Chñ  cña  tÞch Héi     ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµThñ íng ChÝnh      t   phñ) vÒ    viÖc  thèng nhÊt qu¶n      i   lýc¸clo¹  phÝ  lÖ  vµ  phÝ  c¸cquy  vµ    ®Þnh    phÝ,lÖ  kh¸cvÒ    phÝ   víi tr¸    i NghÞ  ®Þnh nµy. §iÒu 24. C¸c    quan  Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ, ñy    ban nh©n d©n    c¸c cÊp  chøc  chØ   tæ  vµ  ®¹o  thùc hiÖn ngay    c¸c viÖc sau  ®©y: 1. KiÓm           kª,so¸txÐt toµn  c¸c lo¹  bé    i phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ngµnh, ®Þa       ph­ ¬ng  m×nh  ®ang      thu ®Ó ph©n  i xö    sau: lo¹ vµ  lýnh    a) §×nh    chØ    thihµnh  ngay nh÷ng  i lo¹ phÝ, lªphÝ     kh«ng  c¬  do  quan  cã  thÈm  quyÒn  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   8  ®Þnh  nµy  ban hµnh. C¬     quan, tæ    chøc      i thu c¸c lo¹ phÝ, lÖ    phÝ  nµy ph¶iquyÕt    to¸n,kª khaisè        tiÒn ®∙    îc   thu ®   vµ  nép  toµn  vµo  bé  ng©n  s¸ch nhµ      níctheo híng dÉn      cña  TµichÝnh; Bé   
 11. 11 b)      §èi víinh÷ng  iphÝ,  phÝ   ® îc ban  lo¹  lÖ  ®∙    hµnh theo ®óng thÈm  quyÒn quy ®Þnh  i t¹ §iÒu      8 NghÞ ®Þnh nµy   ph¶iqu¶n      th×     lýthu,nép  sö  vµ  dông  phÝ, lÖ    phÝ  theo quy    ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh nµy. 2. §Ò     xuÊt,phèi hîp    Tµi chÝnh  ñy      víiBé    vµ  ban  nh©n  d©n  tØnh    ®Ó nghiªncøu, so¹n th¶o          c¸c chÕ    phÝ, lÖ  ®é thu    phÝ thuéc ngµnh, ®Þa     ph¬ng  m×nh  chøc  tæ  thu; 3. Bé      TµichÝnh  ñy  vµ  ban  nh©n d©n tØnh  khÈn  ¬ng  tr nghiªncøu,so¹n       th¶o,tr×nh  quan  thÈm     c¬  cã  quyÒn ban hµnh  hoÆc     ban hµnh theo thÈm  quyÒn    c¸c chÕ     ®é thu phÝ,  phÝ  lÖ  theo ®óng quy ®Þnh cña  NghÞ  ®Þnh  nµy trong n¨m    1999; §iÒu    tr Bé   chÝnh  25. Bé  ëng  Tµi  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy,   quy ®Þnh  viÖc th«ng b¸o c«ng khaichÕ    phÝ, lÖ    ®é thu    phÝ  phèihîp    vµ    víi c¸c tæ    chøc  chÝnh        trÞ,x∙ héi trong viÖc    vËn  ®éng  nh©n d©n thùc hiÖn    vµ  gi¸m      quan,c¸n bé  s¸tc¸cc¬      lµm  c«ng  viÖc    thu phÝ, lÖ    phÝ. §iÒu    Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  26. C¸c  tr   tr c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc  ChÝnh phñ, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm  chøc    tæ  viÖc    thihµnh  NghÞ  ®Þnh nµy.
 12. 12 d a n h  m ô c  p h Ý, lÖ p h Ý  ® îc ¸p d ô n g (Ban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh    sè 04/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng    30   01 n¨m 1999  cña ChÝnh  phñ) TT Danh  môc  phÝ, lÖ    phÝ C¬  quan  quy ®Þnh  chÕ ®é  thu,nép  sö    vµ  dông 1 2 3 I C¸c    lo¹i phÝ 1 PhÝ  giao th«ng    ChÝnh  phñ 2 PhÝ  qua  cÇu  thuéc nhµ      nícqu¶n      lý(trõcÇu  ­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  do    chøc,c¸ nh©n    c¸c tæ      tù ®Çu    tx©y  dùng  ®èi víi  cÇu  do  trung  ¬ng  ®Ó  kinhdoanh)     qu¶n  lý; ­ UBND     tØnh quy ®Þnh    ®èi víi   cÇu  ®Þa  ph¬ng  qu¶n lý 3 PhÝ  qua  phµ  thuéc nhµ      nícqu¶n      lý(trõphµ  ­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  ho¹t®éng    kinhdoanh)   ®èi   víiphµ  trung ¬ng  qu¶n  lý; ­ UBND     tØnh quy ®Þnh    ®èi víi   phµ  ®Þa  ph¬ng  qu¶n lý 4 PhÝ  dông  êng  thuéc nhµ    sö  ® bé    nícqu¶n   lý­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  (trõ êng  tù ®Çu  t  ®  x©y  dùng  ®Ó  kinh®èi víi® êng        trung ¬ng    qu¶n  doanh) lý; ­ UBND     tØnh quy ®Þnh    ®èi víi êng    ® ®Þa  ph¬ng qu¶n lý 5 PhÝ  dông  êng  sö  ® s«ng,phÝ  dông    sö  cÇu,­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh    bÕn  c¶ng  s«ng  Nhµ    do  nícqu¶n  lý. ®èi    êng  víi® s«ng trung ¬ng  qu¶n  lý; ­ UBND     tØnh quy ®Þnh    ®èi víi êng s«ng ®Þa  ph¬ng   ® qu¶n  lý 6 PhÝ  dông  së    sö  c¬  h¹ tÇng  êng  ® s¾t Bé    TµichÝnh 7 PhÝ  b¶o  ®¶m   hµng  h¶i Bé    TµichÝnh 8 PhÝ  bay  qua  bÇu    vïng th«ng  bay trêivµ    b¸o  Bé    TµichÝnh 9 PhÝ   dông  ®Êt  sö    c«ng, bÕn,  , Æt       b∙i  m níc UBND   tØnh thuéc nhµ      nícqu¶n  lý 10 PhÝ   träng    t¶itµu, thuyÒn    cËp  c¶ng  biÓn,   Bé    TµichÝnh c¶ng  biÓn  s«ng,c¶ng    s«ng 11 PhÝ   dông  b¶o    sö  vµ  vÖ tÇn  v«  sè  tuyÕn  Bé    TµichÝnh ®iÖn 12 PhÝ  gi¸m  ®Þnh  khoa, ph¸p    y    y, gi¸m ®Þnh  Bé    TµichÝnh cæ       vËt,tµiliÖu vµ      c¸c gi¸m  ®Þnh  kh¸c theo    yªu cÇu   13 PhÝ  tÕ  phßng y  dù  Bé    TµichÝnh 14 PhÝ  phßng  dÞch  bÖnh  cho  ngêi,®éng      vËt, Bé    TµichÝnh
 13. 13 thùc vËt   15 PhÝ  b¶o  m«i  êng vÖ  tr ChÝnh  phñ 16 PhÝ  ®¸nh      gi¸t¸c®éng  m«i  êng tr Bé    TµichÝnh 17 PhÝ   tham   quan  danh  lam  th¾ng  c¶nh, di­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh      tÝch  lÞch sö    hoÆc   c«ng tr×nh v¨n ho¸ thuéc®èi              víitµis¶n thuéc trung  ­ nhµ    nícqu¶n  lý ¬ng  qu¶n lý; ­ UBND     tØnh quy ®Þnh    ®èi víitµis¶n      thuéc ®Þa  ph¬ng  qu¶n  lý 18 PhÝ  khaith¸c,sö      dông    tµiliÖu thuéc nhµ      n­ Bé    TµichÝnh ícqu¶n    lý 19 Häc  phÝ  êng  tr c«ng  thuéc nhµ      nícqu¶n lý ChÝnh  phñ 20 ViÖn  phÝ  i t¹ bÖnh  viÖn c«ng  thuéc nhµ    níc ChÝnh  phñ qu¶n  lý II C¸c    phÝ lo¹i lÖ  1 LÖ  phÝ  ícb¹ tr   ChÝnh  phñ 2 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp    hµnh  nghÒ  theo quy  Bé    TµichÝnh ®Þnh  cña  ph¸p luËt   3 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh ký    Bé    TµichÝnh doanh  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt   4 LÖ  phÝ  b¶o  quyÒn  h÷u  hé  së  c«ng nghiÖp Bé    TµichÝnh 5 LÖ   phÝ  ®Þa  chÝnh Bé    TµichÝnh 6 LÖ   phÝ  ®¨ng  vµ  ký  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  Bé    TµichÝnh quyÒn  h÷u  së  nhµ,quyÒn  dông    sö  ®Êt  theo  quy  ®Þnh   cña  ph¸p  luËt;chuyÓn    ®æi    hîp ®ång   thuªnhµ  thuéc nhµ      nícqu¶n  lý 7 LÖ  phÝ  b¶o vÖ  vµ kiÓm  dÞch thùc vËt,   Bé    TµichÝnh ®éng    tÕ  vËt,y  theo quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt   8 LÖ   phÝ  c¶ng  theo  vô  quy  ®Þnh   cña  ph¸p  luËt(bao    gåm   c¶ng  biÓn, c¶ng    s«ng, c¶ng    Bé    TµichÝnh hµng  kh«ng) 9 LÖ   phÝ  ®¨ng  vµ  ký  cÊp  biÓn  xe  sè  m¸y, «    t«,tµu    (tµu thuû,tµu      ho¶, tµu    bay),thuyÒn    Bé    TµichÝnh vµ  c¸c  ph¬ng  tiÖn  ph¶i ®¨ng  kh¸c    ký  theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt   10 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp    l¾p        r¸p,c¶it¹o,ho¸n   c¶i«t«,tµu      thuû,tµu    bay, tµu    ho¶  theo  quy  Bé    TµichÝnh ®Þnh  cña  ph¸p luËt   11 LÖ  phÝ  cÊp b»ng,chøng    chØ  ¸ xe,l¸ tµu  l       vµ  i i Bé    TµichÝnh c¸c lo¹ b»ng, chøng    i     chØ  kh¸c theo    quy  ®Þnh  cña ph¸pluËt   12 LÖ  phÝ  ®¨ng  vµ  ký  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ­ ® Bé    TµichÝnh îcho¹t®éng          trªntµu thuû,tµu bay  c¸clo¹     vµ    i   ph¬ng  tiÖn kh¸c  theo  quy  ®Þnh   cña  ph¸p 
 14. 14 luËt 13 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp    kiÓm  ®Þnh  thuËt kü    Bé    TµichÝnh «t«, tµu    thuû, tµu    bay, vµ    c¸c  ph¬ng  tiÖn,  m¸y  mãc, thiÕtbÞ, vËt tkh¸ctheo             quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt   LÖ  phÝ  kiÓm   nghiÖm   qu¶n    vµ  lý chÊt l    îng Bé    TµichÝnh s¶n  phÈm,  hµng    ho¸,thiÕtbÞ, vËt t       ,nguyªn   14 li ,®iÒu  ªu  kiÖn  s¶n  xuÊt, kinh    doanh  theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËthoÆc       theo yªu cÇu     15 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  îcho¹t®éng  ®     trong   Bé    TµichÝnh mét  ngµnh, nghÒ   sè    nhµ    níc qu¶n   lý theo   quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt   16 LÖ  phÝ  cÊp  h¹n ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp  Bé    TµichÝnh khÈu  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt   17 LÖ  phÝ  cÊp  b¶n  quyÒn    t¸cgi¶ Bé    TµichÝnh 18 LÖ  phÝ  ®éc  quyÒn    ho¹t®éng  trong mét    sè  Bé    TµichÝnh ngµnh,nghÒ    theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt   19 LÖ  phÝ  qu¶n    lý hµnh  chÝnh  nhµ    i níc t¹ c¬  Bé    TµichÝnh quan   ®¹i diÖn  ngo¹igiao, l∙nh sù        cña  ViÖt   Nam   nícngoµi ë    20 LÖ  phÝ  cÊp hé chiÕu, giÊy th«ng hµnh,   Bé    TµichÝnh giÊy  chøng  nhËn  cho  c«ng  d©n   ViÖt Nam     vµ    nícngoµinhËp    c¶nh,xuÊtc¶nh  c      vµ  tró 21 LÖ  phÝ  qua        l¹biªngií gi÷a ViÖtNam   c¸c i i     vµ    Bé    TµichÝnh nícl¸nggiÒng     22 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy phÐp    cho  ngêiViÖtNam       ë  Bé    TµichÝnh nícngoµihåih¬ng  ViÖtNam       vÒ    23 LÖ  phÝ  vÒ  gi¶i  quyÕt c¸c viÖc vÒ  quèc  ChÝnh  phñ tÞch  ViÖtNam   24 LÖ  phÝ    toµ ¸n ChÝnh  phñ 25 LÖ  phÝ  chøng  th Bé    TµichÝnh 26 LÖ  phÝ  c«ng  chøng  nhµ  níc Bé    TµichÝnh 27 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  Æt   ho¹t®éng  ® vµ    Bé    TµichÝnh cña    v¨n phßng    ®¹idiÖn    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ    nícngoµit¹ ViÖtNam      i   28 LÖ  phÝ  thÈm  ®Þnh  theo quy ®Þnh  cña  Bé    TµichÝnh ph¸p luËt   29 LÖ  phÝ    H¶i quan Bé    TµichÝnh 30 LÖ  phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  l¾p  Æt     ® c¸c c«ng  Bé    TµichÝnh tr×nh ngÇm     theo yªu cÇu     31 LÖ  phÝ  tham   gia  ®Êu   thÇu, ®Êu       gi¸ theo ­ Bé  Tµi chÝnh quy ®Þnh  yªu cÇu   ®èi    phÝ   c¬  víilÖ  do  quan  trung¬ng  chøc    tæ  thu; ­ UBND     tØnh quy ®Þnh    ®èi víi i  lo¹ lÖ phÝ  do c¬ quan 
 15. 15 ®Þa  ph¬ng  chøc  tæ  thu 32 LÖ  phÝ  cÊp giÊy  phÐp   dông  sö  c¸c chÊt  Bé    TµichÝnh næ,    c¸cph¬ng tiÖn næ,  khÝ,khÝ      vò    tµitheo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt   33 LÖ  phÝ  qu¶n    lý hµnh chÝnh      an  vÒ trËttù  Bé    TµichÝnh toµn    x∙héi 34 Hoa  hång ch÷  (dÇu  ký  khÝ...) Bé    TµichÝnh 35 LÖ   phÝ    thi Bé    TµichÝnh
Đồng bộ tài khoản