intTypePromotion=1

Nghị quyết số 118/2019/NQ-­CP

Chia sẻ: Cuahoangde Cuahoangde | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
20
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 118/2019/NQ-­CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 118/2019/NQ-­CP về điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với tổng cục thuế và tổng cục hải quan giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 118/2019/NQ-­CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 118/NQ­CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019   NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ KHOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TỔNG CỤC  THUẾ VÀ TỔNG CỤC HẢI QUAN GIAI ĐOẠN 2016 ­ 2020 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ­CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy  chế làm việc của Chính phủ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 124/TTr­BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019; Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm  hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 ­ 2020. Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính  phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động  đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 ­ 2020. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành  Nghị quyết này./.   TM. CHÍNH PHỦ Nơi nhận: THỦ TƯỚNG ­ Như Điều 4; ­ Các đồng chí Thành viên Chính phủ; ­ Các Bộ: KHĐT, TP; ­ VPCP: các PCN, các Vụ: PL, TKBT; ­ Lưu: VT, KTTH (3).G Nguyễn Xuân Phúc  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2