intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết của Chính phủ

Xem 1-20 trên 3659 kết quả Nghị quyết của Chính phủ
 • (1) Trích yếu của Nghị quyết: Ghi tóm tắt nội dung Nghị quyết . (2) Nội dung Nghị quyết: - Thường không chia thành điều khoản mà chia thành các phần I, II, III…. Trước khi đi vào nội dung các phần có thể có nhận xét, đánh giá tình hình nhưng cần nêu gọn, rõ, chính xác, không kể dài dòng.

  pdf1p huyenmy2204 11-12-2009 664 52   Download

 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 0500/QĐ-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2011)

  pdf18p meoconanca 28-02-2011 108 7   Download

 • Nghị quyết số 31/2020/NQ-­CP Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 20 0   Download

 • Nghị quyết số 79/2019/NQ-­CP xây dựng Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc2p cuahoangde999 03-06-2020 13 0   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2010/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 2015...

  doc8p tuanquoc19 27-03-2011 600 51   Download

 • NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf10p phuongmychi 29-07-2013 106 1   Download

 • Nghị quyết số 26/2020/NQ-­CP ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của chính phủ thực hiện nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  doc28p soninhduc888 29-05-2020 20 1   Download

 • Nghị quyết số 12/2019/NQ-­CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc11p cuahoangde999 03-06-2020 22 1   Download

 • Nghị quyết số 11/2020/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc9p soninhduc888 29-05-2020 15 0   Download

 • Nghị quyết số 18/2020/NQ-­CP Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục Đề án nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 22 0   Download

 • Nghị quyết số 22/2020/NQ-­CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc14p soninhduc888 29-05-2020 23 0   Download

 • Nghị quyết số 28/2020/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc10p soninhduc888 29-05-2020 5 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2020/NQ-­CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

  doc44p soninhduc888 29-05-2020 20 0   Download

 • Nghị quyết số 41/2020/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc10p soninhduc888 29-05-2020 14 0   Download

 • Nghị quyết số 42/2020/NQ-­CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc5p soninhduc888 29-05-2020 15 0   Download

 • Nghị quyết số 50/2020/NQ-­CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  doc16p soninhduc888 29-05-2020 15 0   Download

 • Nghị quyết số 58/2020/NQ-­CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

  doc18p soninhduc888 29-05-2020 30 0   Download

 • Nghị quyết số 70/2020/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc9p soninhduc888 29-05-2020 26 0   Download

 • Nghị quyết số 82/2020/NQ-­CP ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

  doc20p soninhduc888 29-05-2020 17 0   Download

 • Nghị quyết số 59/2019/NQ-­CP phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

  doc9p cuahoangde999 03-06-2020 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1046 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết của Chính phủ
p_strCode=nghiquyetcuachinhphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2