intTypePromotion=3

Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Nguyễn Phú Đức | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:143

0
17
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND - Tỉnh Thừa Thiên Huế

 1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  HUẾ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 38/2017/NQ­HĐND Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 12 năm 2017   NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHO  PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ  ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ­CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ­CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa  đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ­CP ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt  quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 ­ 2015) tỉnh  Thừa Thiên Huế; Xét Tờ trình số 8736/TTr­UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 và Tờ trình số 8981/TTr­UBND ngày   06 tháng 12 năm 2017 về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi  đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để sử  dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ­ ngân  sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự  án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2018  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: 1. Thông qua danh mục 223 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là 475,79 ha (Chi  tiết theo Phụ lục 01 đính kèm). 2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 147,21 ha đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ sang sử  dụng vào mục đích khác để thực hiện 131 công trình, dự án. Cụ thể: ­ Diện tích đất trồng lúa: 138,79 ha; ­ Diện tích đất rừng phòng hộ: 8,42 ha. (Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm). 3. Cho tiếp tục thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất  trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đã được thông qua từ năm 2015 và hiện nay  đang triển khai thực hiện được chuyển tiếp thực hiện trong năm 2018, cụ thể: a) 26 công trình, dự án án cần thu hồi đất với tổng diện tích 486,81 ha;
 2. b) 21 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc  dụng sang mục đích khác với tổng diện tích là 65,12 ha. (Chi tiết có Phụ lục 03 đính kèm). 4. Cho tiếp tục thực hiện 256 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích 1.552,03 ha và  189 công trình, dự án án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng  phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác với tổng diện tích 284,81 ha thực hiện trong năm  2016 và 2017 nhưng chưa thực hiện được chuyển sang thực hiện trong năm 2018. (Chi tiết có Phụ lục 05, 06 đính kèm). Điều 2. Hủy bỏ 50 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 499,92 ha và 35 công trình, dự  án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ sang mục  đích khác với diện tích 39,29 ha đã được thông qua trong năm 2015 nhưng sau 03 năm không thực  hiện (Chi tiết có Phụ lục 04 đính kèm). Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh a) Triển khai thực hiện Nghị quyết. Thực hiện công bố việc hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục  đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ tại Điều 2 Nghị quyết này  và theo quy định pháp luật đất đai. b) Quá trình thực hiện, nếu phát sinh nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án  phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách mà chưa có trong danh mục được Hội đồng nhân  dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết này thì Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo  Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất để tổ chức thực hiện theo quy định, đồng thời  tổng hợp bổ sung vào danh mục và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu  Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông  qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017./.     CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu   PHỤ LỤC: 01 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2018 (Kèm theo Nghị quyết số 38/2017/NQ­HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh) STT Tên công trình,  Địa điểm Quy mô diên ̣   Căn cứ pháp lý dự án tich ́
 3. (ha) THÀNH PHỐ  I   28,86   HUẾ Khu thương mại  Quyết định số 1453/QĐ­UBND  TM1 (Khu trung  ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh  tâm dịch vụ  Phường Xuân  về việc phê duyệt hồ sơ mời  1 thương mại du  1,34 Phú sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư  lịch văn phòng,  thực hiện dự án đường Tố  khách sạn và khu  Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài nhà ở nghĩ dưỡng) Quyết định số 2455/QĐ­UBND  Phường An  ngày 14/10/2016 của UBND  2 Bãi đỗ xe Buýt 0,50 Đông tỉnh Thừa Thiên Huế về việc  quyết định chủ trương đầu tư. Khu ở ­ thương  Quyết định số 645/QĐ­UBND  mại OTM3 (Khu  Phường An  ngày 7/4/2016 của UBND tỉnh  3 nhà ở kết hợp  7,15 Đông về phê duyệt danh mục dự án  dịch vụ thương  đầu tư. mại) Mở rộng, chỉnh  Quyết định số 1532/QĐ­UBND  trang khu đất phía  Phường An  ngày 06/7/2017 về việc phê  4 sau dự án Khu văn  Đông, Xuân  1,20 duyệt kế hoạch lựa chọn nhà  phòng và Nhà ở  Phú đâu tư thực hiện dự án. tại lô LK2 Khu quy hoạch  Quyết định số 1235/QĐ­UBND  CHC1, CX11,  Phường Xuân  ngày 10/6/2017 của UBND tỉnh  5 CC5 thuộc khu A ­  6,70 Phú về việc phê duyệt kế hoạch  Đô thị mới An  lựa chọn nhà đầu tư Vân Dương Quyết định số 186/QĐ­UBND  ngày 25/01/2017 về việc phê  duyệt danh mục dự án có sử  dụng đất cần lựa chọn nhà đầu  tư thuộc Khu đô thị mới An  Vân Dương, giai đoạn 2016 ­  Phường An  6 Bãi đỗ xe du lịch 0,80 2020; Công văn số  Đông 3148/UBND­GT ngày  06/6/2016 của UBND tỉnh về  việc thống nhất phương án  phân bổ quỹ đất làm các Bãi đỗ  xe tại khu E ­ Đô thị mới An  Vân Dương 7 Giải phóng mặt  Phường Phú  0,25 Quyết định số 61/QĐ­UBND  bằng 2 khu nhà  Hội ngày 14/01/2016 của UBND  đất số 42 và 2/42  tỉnh Thừa Thiên Huế về việc  đường Lê Lợi phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án giải phóng mặt bằng hai  khu nhà đất số 42 và 2/42 Lê  Lợi, phường Phú hội, thành 
 4. phố Huế; Quyết định số  2165/QĐ­UBND ngày  24/10/2014 của UBND Tỉnh về  việc phê duyệt điều chỉnh cục  bộ quy hoạch chi tiết khu  Trung tâm phía Nam, thành phố  Huế. Quyết định số 2687/QĐ­UBND  ngày 31/10/2016 của UBND  Phường Xuân  tỉnh về việc phê duyệt báo cáo  8 Cầu Vân Dương 0,70 Phú kinh tế kỹ thuật. Kế hoạch  vốn đầu tư xây dựng cơ bản  năm 2018. Xây mới điểm  quan trắc (QT5)  Quyết định 2789/QĐ­BTNMT  tài nguyên nước  Phường Thuỷ  ngày 30/10/2015 của Bộ Tài  9 0,01 dưới đất thuộc  Biều nguyên và Môi trường về việc  khu vực Bắc  phê duyệt dự án đầu tư Trung Bộ Thu hồi diện tích  đất còn lại không  đảm bảo diện tích  Quyết định số 2666/QĐ­UBND  để xây dựng nhà ở  Phường An  ngày 17/11/2015 của UBND  10 0,01 thuộc dự án Chỉnh  Hoà tỉnh về việc phê duyệt điều  trang cửa ngõ phía  chỉnh Bắc thành phố  Huế Căn cứ Công văn số  129a/HĐND­THKT ngày  28/8/2015 của Hội đồng nhân  dân tỉnh về việc cho ý kiến về  Báo cáo đề xuất chủ trương  đầu tư dự án Kho lưu trữ  chuyên dụng tỉnh Thừa Thiên  Dự án Kho lưu trữ  Huế. Phường Xuân  11 chuyên dụng tỉnh  1,00 Căn cứ Công văn số  Phú Thừa Thiên Huế 7673/UBND­XDKH ngày  20/10/2017 của UBND tỉnh về  việc đề nghị bổ sung kế hoạch  đầu tư trung hạn giai đoạn  2016­2020 nguồn vốn ngân  sách Trung ương thực hiện dự  án Kho lưu trữ chuyên dụng  tỉnh Thừa Thiên Huế. 12 Dự án Khu văn  Hương Long 4,86 Công văn số 2469/UBND­ phòng và nhà ở  XTĐT ngày 21/4/2017 của  thương mại  UBND tỉnh về kế hoạch triển  Hương Long khai lựa chọn nhà đầu tư thực  hiện dự án Khu văn phòng và 
 5. nhà ở thương mại tại phường  Hương Long Dự án hạ tầng kỹ  thuật chỉnh trang  Công văn số 5219/UBND­ khai thác khu đất  XTĐT ngày 21/7/2017 của  Phường An  13 CTR9 ­ CTR10  2,75 UBND tỉnh về việc thống nhất  Đông thuộc khu A, khu  lựa chọn nhà đầu tư thực hiện  đô thị án Vân  dự án tại các khu đất xen ghép Dương Công văn số 5219/UBND­ Dự án hạ tầng kỹ  XTĐT ngày 21/7/2017 của  thuật khu đất xen  Phường An  14 1,59 UBND tỉnh về việc thống nhất  ghép tại tổ 19, khu  Đông lựa chọn nhà đầu tư thực hiện  vực 7 dự án tại các khu đất xen ghép THỊ XàHƯƠNG  II   26,26   THỦY Quyết định số 2957/QĐ­UBND  ngày 10/10/2017 của UBND thị  Đường vào trụ sở  xã Hương Thủy về việc phê  Phường  1 BCH quân sự thị  0,65 duyệt chủ trương đầu tư công  Thủy Châu xã trình Đường vào trụ sở Ban chỉ  huy quân sự thị xã Hương  Thủy Quyết định số 3184/QĐ­UBND  ngày 26/10/2016 của UBND thị  Đường Hoàng  Phường  xã Hương Thủy về việc phê  2 0,50 Hữu Thường Thủy Châu duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật  đầu tư xây dựng công trình  đường Hoàng Hữu Thường Quyết định số 2907/QĐ­UBND  HTKT Khu dân  ngày 04/10/2017 của UBND thị  cư, tái định cư  Phường  xã Hương Thủy về việc phê  đường Quang  3 Thủy Châu ­  3,16 duyệt chủ trương đầu tư công  Trung (Phù Nam ­  Phú Bài trình HTKT khu dân cư đường  Thủy Châu) giai  Quang Trung ­ Phù Nam giai  đoạn 2 đoạn 2 Quyết định số 2905/QĐ­UBND  ngày 04/10/2017 của UBND thị  Nâng cấp mở  xã Hương Thủy về việc phê  rộng đường  Phường Phú  4 0,10 duyệt chủ trương đầu tư công  Nguyễn Huy  Bài trình Nâng cấp mở rộng đường  Tưởng Nguyễn Huy Tưởng phường  Phú Bài Quyết định số 2997/QĐ­UBND  ngày 13/10/2017 của UBND thị  Trường mần non  Xã Thủy  xã Hương Thủy về việc phê  5 1,00 Hoa Sữa Bằng duyệt chủ trương đầu tư công  trình San nền, đường vào  Trường MN Hoa Sữa
 6. Quyết định số 2995/QĐ­UBND  ngày 13/10/2017 của UBND thị  Đường cấp phối  Thôn Chiết  xã Hương Thủy về việc phê  D3 khu quy hoạch  6 Bi, xã Thủy  0,52 duyệt chủ trương đầu tư công  trung tâm xã Thủy  Tân trình Đường cấp phối D3 khu  Tân giai đoạn 2 quy hoạch trung tâm xã Thủy  Tân giai đoạn 2 Quyết định số 2954/QĐ­UBND  ngày 10/10/2017 của UBND thị  Đường Tôn Thất  Phường  xã Hương Thủy về việc phê  7 Sơn (QL1A ­  Thủy  1,00 duyệt chủ trương đầu tư công  Trưng Nữ Vương) Phương trình Đường Tôn Thất Sơn  (QL1A­Trưng Nữ Vương) Quyết định số 3152/QĐ­UBND  ngày 25/10/2016 của UBND thị  Đường đến nhà  Phường  xã Hương Thủy về việc phê  văn hóa tổ 3, tổ 5  8 Thủy  0,30 duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật  phường Thủy  Phương đầu tư xây dựng công trình  Phương đường đến nhà văn hóa tổ 3, tổ  5 phường Thủy Phương Quyết định số 3193/QĐ­UBND  ngày 26/10/2016 của UBND thị  Đường giao thông  xã Hương Thủy về việc phê  9 Trung tâm xã Phú  Xã Phú Sơn 1,16 duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật  Sơn đầu tư xây dựng công trình  đường giao thông trung tâm xã  Phú Sơn Quyết định số 2889/QĐ­UBND  ngày 03/10/2017 của UBND thị  HTKT Khu dân cư  xã Hương Thủy về việc phê  Phường  10 liền kề khu CIC8  3,00 duyệt chủ trương đầu tư công  Thủy Dương giai đoạn 3 trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân  cư liền kề khu dô thị mới CIC8  giai đoạn 3 Xã Thủy  Quyết định số 2906/QĐ­UBND  Thanh ngày 04/10/2017 về việc phê  duyệt chủ trương đầu tư công  trình HTKT khu dân cư và tái  định cư Hói Sai Thượng, xã  HTKT khu dân cư  Thủy Thanh. và tái định cư hói  Quyết định số 2856/QĐ­UBND  11 3,00 Sai Thượng giai  ngày 04/10/2017 của UBND thị  đoạn 1 xã Hương Thủy về việc phê  duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch  chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân  cư và tái định cư Hói Sai  Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã  Hương Thủy. 12 Bãi đổ xe tải Thủy Thanh,  1,00 Quyết định số 186/QĐ­UBND 
 7. ngày 25/01/2017 về việc phê  duyệt danh mục dự án có sử  dụng đất cần lựa chọn nhà đầu  tư giai đoạn 2016­2020; Công  thị xã Hương  văn số 3148/UBND­GT ngày  Thủy 06/6/2016 của UBND tỉnh về  việc thồng nhất phương án  phân bổ quỹ đất làm các Bãi đỗ  xe tại khu E ­ Đô thị mới An  Vân Dương. Quyết định số 3433 ngày  20/11/2017 của UBND thị xã  Mở rộng chợ  13 Xã Thủy Vân 0,06 Hương Thủy về việc phê  Trung Tâm Dạ Lê duyệt phương án bồi thường  mở rộng chợ Dạ Lê Sửa chữa và nâng  Quyết định số 1357/QĐ­UBND  cấp an toàn đập  ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh  (WB8) tỉnh Thừa  Phường Phú  về việc phê duyệt điều chỉnh  Thiên Huế (Hồ  Bài kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Phú Bài 2 thuộc xã  Phường  giai đoạn chuẩn bị đầu tư Tiểu  14 Thủy Phù, hồ Ba  1,80 Thủy  dự án Sửa chữa và nâng cao an  Cửa thuộc  Phương toàn đập (WB8) tỉnh Thừa  phường Phú Bài,  Xã Thủy Phù Thiên Huế thuộc dự án Sửa  hồ Năm Lăng  chữa và nâng cao an toàn đập  thuộc phường  (WB8) Thủy Phương Thông báo thu hồi đất số  142/TB­UBND ngày 18/9/2015  Quy hoạch đấu  của UBND thị xã Hương Thủy  Xã Thủy  15 giá xen cư thôn  1,28 về việc thực hiện dự án giao  Bằng Cư Chánh 1 đất tái định cư và đấu giá đất ở  tại thôn Cư Chánh 1, xã Thủy  Bằng Quyết định số 2960/QĐ­UBND  ngày 10/10/2017 của UBND thị  Phường  Đường bê tông tổ  xã Hương Thủy về việc phê  16 Thủy  0,80 12 duyệt chủ trương đầu tư công  Phương trình Đường bê tông tổ 12  phường Thủy Phương Quyết định số 2953/ QĐ­ UBND ngày 10/10/2017 của  Mở rộng đường  Xã Thủy  UBND thị xã Hương Thủy về  17 trung tâm xã Thủy  0,35 Thanh việc phê duyệt chủ trương đầu  Thanh tư công trình Mở rộng đường  trung tâm xã Thủy Thanh 18 HTKT khu dân cư  Xã Thủy  0,90 Quyết định số 2908/QĐ­UBND  Trạm Bơm xã  Thanh ngày 04/10/2017 của UBND thị  Thủy Thanh giai  xã Hương Thủy về việc phê  đoạn 2 duyệt chủ trương đầu tư công 
 8. trình Khu hạ tầng trạm bơm  Thủy Thanh giai đoạn 2 Quyết định số 2993/QĐ­UBND  ngày 13/10/2017 của UBND thị  Mở rộng đường  Phường Phú  xã Hương Thủy về việc phê  19 0,09 Lê Trọng Bật Bài duyệt chủ trương đầu tư công  trình Cải tạo nâng cấp đường  Lê Trọng Bật, phường Phú Bài Quyết định số 75/QĐ­ UBND  ngày 20/9/2017 của UBND  Cải tạo nâng cấp  phường Phú Bài về việc phê  mương thoát nước  Phường Phú  20 0,16 duyệt chủ trương đầu tư xây  đường Vân  Bài dựng công trình Cải tạo nâng  Dương cấp mương thoát nước đường  Vân Dương phường Phú Bài Quyết định số 3866/QĐ­ TCĐBVN ngày 08/12/2016 của  Bộ Giao thông vận tải về việc  Dự án xử lý điểm  phê duyệt Báo cáo kinh tế ­ kỹ  tiềm ẩn tai nạn  thuật và Kế hoạch lựa chọn  giao thông đoạn  Phường  nhà thầu xây dựng công trình:  21 Km 25+250­Km  Thủy  1,47 Xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn  25+350 (đường  Phương giao thông đoạn Km832+400 ­  tránh thành phố  Km832+600; Km 25+250 ­  Huế) Km25+350 (đường tránh thành  phố Huế) Quốc lộ 1, tỉnh Thừa  Thiên Huế. Quyết định số 2994/QĐ­UBND  ngày 13/10/2017 của UBND thị  Đê cách ly Cửa  Phường  xã Hương Thủy về việc phê  22 0,35 Miệu Thủy Lương duyệt chủ trương đầu tư công  trình Đê cách li Cửa Miệu,  phường Thủy Lương Quyết định số 70/QĐ­UBND  ngày 20/09/2017 của UBND  Cải tạo nâng cấp  phường Phú Bài về việc phê  đường bê tông  Phường Phú  23 0,05 duyệt chủ trương đầu tư Xây  Kiệt 9 Mỹ Thủy  Bài dựng công trình Cải tạo nâng  phường Phú Bài cấp đường bê tông Kiệt 9 Mỹ  Thủy phường Phú Bài Quyết định số 72/QĐ­UBND  ngày 20/9/2017 của UBND  Đường bê tông  phường Phú Bài về việc phê  Phường Phú  24 nối Sóng Hồng  0,10 duyệt báo cáo kỹ thuật đầu tư  Bài đến Vân Dương xây dựng công trình Đường bê  tông nối Sóng Hồng đến Vân  Dương 25 Mở rộng trường  Xã Thủy  0,25 Quyết định số 3039/QĐ­UBND  mần non Vành  Bằng ngày 16/10/2017 của UBND thị 
 9. xã Hương Thủy về việc phê  duyệt chủ trương đầu tư công  Khuyên trình sân vườn, tường rào  Trường mầm non Vành  Khuyên Quyết định số 3853/ QĐ­ UBND ngày 20/10/2015 của  Phường  UBND thị xã Hương Thủy về  Nâng cấp, cải tạo  26 Thủy  0,10 việc phê duyệt chủ trương đầu  đường tổ 13,14 Phương tư công trính Nâng cấp cải tạo  đường tổ 13,14 phường Thủy  Phương Quyết định số 3198/ QĐ­ UBND ngày 27/10/2016 của  Nâng cấp mở  UBND thị xã Hương Thủy về  rộng đường Phùng  Phường  việc phê duyệt chủ trương đầu  27 Quán (đoạn từ  0,10 Thủy Dương tư, nguồn vốn công trình Nâng  QL1A đến đường  cấp mở rộng đường Phùng  Trưng Nữ Vương) Quán (đoạn từ QL1A đến  đường Trưng Nữ Vương) Quyết định số 3040/QĐ­UBND  ngày 16/10/2017 của UBND thị  Đường bê tông  Phường  xã Hương Thủy về việc phê  28 khu vực Xuân  0,10 Thủy Dương duyệt chủ trương đầu tư công  Chánh trình Đường bê tông khu vực  Xuân Chánh Quyết định số 622/QD­BGTVT  ngày 02/3/2016 của Bộ Giao  Xã Dương  thông vận tải về việc Phê  29 Cầu thôn Hạ Hòa, xã Thủy  0,15 duyệt Dự án đầu tư xây dựng  Bằng cầu dân sinh và quản lý tài sản  đường địa phương Quyết định 2828/QĐ­UBND  ngày 25/9/2017 về việc phê  HTKT khu dân cư  duyệt điều chỉnh Báo cáo kỹ  30 Xã Thủy Vân 1,15 thôn Dạ Lê thuật đầu tư xây dựng công  trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân  cư thôn Dạ Lê xã Thủy Vân Quyết định số 3976/Đ­UBND  HTKT khu dân cư  ngày 31/10/2015 của UBND thị  Thanh Lam giai  xã về việc phê duyệt báo cáo  Phường  đoạn 3 phường  kinh tế ­ kỹ thuật công trình  31 Thủy  0,10 Thủy Phương  HTKT khu dân cư Thanh Lam  Phương (phần diện tích bổ  giai đoạn 3 phường Thủy  sung) Phương (phần diện tích bổ  sung) 32 Kè gia cố và xử lý  Phường  1,00 Quyết định số 1360/QĐ­UBND  thoát lũ kênh Nam  Thủy  ngày 20/6/2017 của UBND thị  Sông Hương đoạn  Phương,  xã việc phê duyệt chủ trương 
 10. qua phường Thủy  đầu tư dự án Kè gia cố và xử  Dương và Thủy  Thủy Dương lý thoát lũ kênh Nam Sông  Phương Hương Quyết định số 2955/QĐ­UBND  Nâng cấp đường  ngày 10/10/2017 của UBND thị  liên xã Thanh Vân  xã Hương Thủy về việc phê  33 Xã Thủy Vân 0,10 đoạn qua xã Thủy  duyệt chủ trương đầu tư dự án  Vân Nâng cấp đường liên xã Thanh  Vân đoạn qua xã Thủy Vân Quyết định số 2996/QĐ­UBND  ngày 13/10/2017 của UBND thị  Đường dân sinh  Xã Dương  xã Hương Thủy về việc phê  34 Khe Sòng ­ Núi Đá  0,31 Hòa duyệt chủ trường đầu tư dự án  Đen đường dân sinh Khe Sòng ­ Núi  Đá Đen xã Dương Hòa Tiểu dự án giảm  Quyết định số 5061/QĐ­BCT  cường độ phát  ngày 4/10/2011 của bộ công  thải trong cung  thương về việc phê duyệt phát  cấp năng lượng  Thị xã  triển điện lực tỉnh Thừa Thiên  35 điện tỉnh Thừa  0,10 Hương Thủy Huế, Quyết định số 8329/QĐ­ Thiên Huế  EVNCPC ngày 1/12/2015 của  (KFW2)­ khu vực  tổng công ty điện lực miền  thị xã Hương  trung Thủy. THỊ XàHƯƠNG  III   38,00   TRÀ Mở rộng đường  Thuận Thiên đoạn  từ ngã ba đường  Thông báo số 1925/TB­UBND  Ngô Tất Tố và  Phường  ngày 20/7/2017 của UBND thị  1 0,3 đường Thuận  Hương Văn xã Hương Trà về việc bố trí  Thiên đến nhà văn  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 hóa Tổ dân phố  Giáp Tư Nâng cấp mở  rộng đường xóm  Thông báo số 1925/TB­UBND  Khê (từ đường Lê  Phường  ngày 20/7/2017 của UBND thị  2 Thuyết đến  0,26 Hương Văn xã Hương Trà về việc bố trí  đường Quy hoạch  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 số 4 Hương Văn  nối dài) Đường nội thị Tổ  dân phố Giáp Ba  Quyết định số 1120/QĐ­UBND  (điểm đầu giao  Phường  ngày 13/10/2016 của UBND thị  3 0,36 QL1A điểm cuối  Hương Văn xã Hương Trà về việc phê  giao đường Quy  duyệt chủ trương đầu tư hoạch số 4) 4 Xây dựng mương  Phường  0,84 Thông báo số 1925/TB­UBND  thoát nước hạn  Hương Văn ngày 20/7/2017 của UBND thị 
 11. chế ngập úng  xã Hương Trà về việc bố trí  phường Hương  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 Văn Quyết định số 962/QĐ­UBND  Quy hoạch hạ  ngày 30/10/2017 của UBND thị  tầng tạo quỹ đất  xã Hương Trà về việc phê  đấu giá tại TDP  Phường  duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật  5 0,4 Giáp Tư giai đoạn  Hương Văn xây dựng công trình hạ tầng  1 ( Vùng Đạt Mã ­  Khu quy hoạch phân lô đất ở  Ruộng Nát) tại TDP Giáp Tư, phường  Hương Văn Quyết định số 963/QĐ­UBND  ngày 30/10/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc phê  Quy hoạch Vùng  Phường  duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật  6 Thẩm Cháy, TDP  0,8 Hương Văn xây dựng công trình hạ tầng  Giáp Thượng 2 Khu quy hoạch phân lô đất ở  tại TDP Giáp Thượng 2,  phường Hương Văn Thông báo số 1925/TB­UBND  Nâng cấp, mở  Phường  ngày 20/7/2017 của UBND thị  7 rộng đường Trần  0,34 Hương Vân xã Hương Trà về việc bố trí  Trung Lập vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 Thông báo số 1925/TB­UBND  ngày 20/7/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc bố trí  Mở rộng, nâng  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017; cấp đường  Quyết định số 912/QĐ­UBND  Phường  8 Nguyễn Trọng  0,23 ngày 18/10/2017 của UBND thị  Hương Hồ Nhân dài 520,  xã Hương Trà về việc phê  rộng 7,5m duyệt chủ trương đầu tư Dự  án Nâng cấp, mở rộng đường  Nguyễn Trọng Nhân, phường  Hương Hồ Quyết định số 1203/QĐ­UBND  ngày 27/10/2016 của UBND thị  Đường nội thị  xã Hương Trà về việc phê  vùng Trọt (Tỉnh lộ  Phường  duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  9 12B ­ khu dân cư  0,01 Hương Hồ công trình: Đường nội thị vùng  mới ­ phường  Trọt (Tỉnh lộ 12B­khu quy  Hương Hồ hoạch dân cư mới), phường  Hương Hồ 10 Đấu giá đất ở  Phường  0,45 Quyết định số 970/QĐ­UBND  vùng Lai Bai tổ  Hương Hồ ngày 30/10/2017 của UBND thị  dân phố 7 xã Hương Trà về việc phê  duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật  xây dựng công trình hạ tầng  Khu quy hoạch phân lô đất ở  tại Tổ dân phố 7, phường 
 12. Hương Hồ Thông báo số 1925/TB­UBND  ngày 20/7/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc bố trí  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017; Đường Lê Đức  Quyết định số 957/QĐ­UBND  Phường  11 Toàn, phường  0,02 ngày 27/10/2015 của UBND thị  Hương Hồ Hương Hồ xã Hương Trà về việc phê  duyệt Báo cáo Kinh tế ­ kỹ  thuật đầu tư xây dựng Công  trình: Đường Lê Đức Toàn,  phường Hương Hồ Công văn số 4308/UBND­ĐC  ngày 23 tháng 6 năm 2017của  Mở rộng trung  Phường  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về  12 4,10 tâm bảo trợ xã hội Hương Hồ việc đồng ý chủ trương cho  mở rộng Trung tâm Bảo trợ Xã  hội Quyết định số 968/QĐ­UBND  ngày 30/10/2017 của UBND thị  Khu quy hoạch  xã Hương Trà về việc phê  Phường  13 phân lô đất ở tại  0,98 duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật  Hương Chữ tổ dân phố 3 xây dựng công trình hạ tầng  Khu quy hoạch phân lô đất ở  tại TDP 3, phường Hương Chữ Quyết định số 969/QĐ­UBND  ngày 30/10/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc phê  Khu quy hoạch  Phường  duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật  14 phân lô TDP  2,6 Hương An xây dựng công trình hạ tầng  Thanh Chữ khu quy hoạch phân lô đất ở  tại Tổ dân phố Thanh Chữ  (TDP 1 cũ), phường Hương An Quyết định 2302/QĐ ­UBND  ngày 29/10/2015 của UBND  Mở rộng đường  Phường  tỉnh về phê duyệt chủ trương  15 0,89 Trà Kệ Hương Xuân đầu tư (đường 19/5 đoạn từ  QL1A đến cầu Ông Ân ­ thị xã  Hương Trà) Công văn 6449/UBND­XDKH  ngày 27/11/2015 của UBND  Mở rộng, nâng  Phường  tỉnh về chấp thuận kế hoạch  16 cấp đường Lê  0,95 Hương Xuân chi tiêu trung hạn 2016­2018  Thuyết cho lĩnh vực đường bộ Thừa  Thiên Huế 17 Quy hoạch phân lô  Phường  0,29 Quyết định số 966/QĐ­UBND  dân cư tại TDP  Hương Xuân ngày 30/10/2017 của UBND thị  Trung Thôn xã Hương Trà về việc phê  duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật 
 13. xây dựng công trình hạ tầng  khu quy hoạch phân lô đất ở  tại Tổ dân phố Trung Thôn,  phường Hương Xuân Thông báo số 1925/TB­UBND  ngày 20/7/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc bố trí  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017; Quyết định số 875/QĐ­UBND  Nâng cấp,mở  Phường  ngày 11/10/2017 của UBND thị  18 rộng đường Xóm  0,35 Hương Xuân xã Hương Trà về việc phê  Khê duyệt chủ trương đầu tư dự án  Nâng cấp, mở rộng đường xóm  Khê (đoạn nối từ đường Lê  Thuyết đến phường Hương  Văn), phường Hương Xuân Công văn số 2358/UBND­ XTĐT ngày 19/4/2017 của  UBND tỉnh về việc thống nhất  chủ trương nghiên cứu đầu tư  dự án khu dân cư đô thị Hương  Vinh; Công văn số  7902/UBND­XTĐT ngày  27/10/2017 của UBND tỉnh về  Quy hoạch khu  việc bổ sung danh mục dự án  Xã Hương  19 dân cư Hương  8,28 có sử dụng đất cần lựa chọn  Vinh Vinh nhà đầu tư; Quyết định số  730/QĐ_UBND ngày  30/08/2017 của UBND thị xã  Hương Trà về việc phê duyệt  nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết  xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân  cư đô thị tại xã Hương Vinh,  thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa  Thiên Huế Quyết định số 298/QĐ­UBND  ngày 29/3/2016 của UBND thị  xã Hương Trà về việc phê  Đường giao thông  Xã Hương  20 0,98 duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  nội đồng 15 thứ 9 Phong Công trình: Đường giao thông  nội đồng 15 thứ 9, xã Hương  Phong Đường nội đồng  kết hợp dân sinh  Thông báo số 1925/TB­UBND  TDP Thanh  Phường  ngày 20/7/2017 của UBND thị  21 Lương 3, Phường  0,33 Hương Xuân xã Hương Trà về việc bố trí  Hương Xuân (nối  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 đường 19/5­Bùi  Điền)
 14. Thông báo số 1925/TB­UBND  ngày 20/7/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc bố trí  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017; Nâng cấp, mở  Quyết định số 873/QĐ­UBND  Phường  22 rộng đường Cồn  0,85 ngày 11/10/2017 của UBND thị  Hương An Đậu, TDP Bồn Trì xã Hương Trà về việc phê  duyệt chủ trương đầu tư dự án  Nâng cấp, mở rộng đường Cồn  Đậu, tổ dân phố Bồn Trì,  phường Hương An Thông báo số 1925/TB­UBND  ngày 20/7/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc bố trí  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017; Nâng cấp, mở  Quyết định số 913/QĐ­UBND  Phường  23 rộng đường Kha  0,3 ngày 18/10/2017 của UBND thị  Hương Chữ Vạng Cân xã Hương Trà về việc phê  duyệt chủ trương đầu tư dự án  Nâng cấp, mở rộng đường Kha  Vạng Cân, phường Hương  Chữ Quyết định số 1202/QĐ­UBND  ngày 12/10/2016 của UBND thị  Đường trục chính  xã Hương Trà về việc phê  Xã Hương  24 nội đồng Giáp  0,8 duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  Toàn Đông ­ Vân Cù công trình Đường trục chính  nội đồng Giáp Đông ­ Vân Cù,  xã Hương Toàn Thông báo số 1925/TB­UBND  ngày 20/7/2017 của UBND thị  xã Hương Trà về việc bố trí  Nâng cấp đường  vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017; nối từ ngã tư  Quyết định số 874/QĐ­UBND  đường Đặng Vinh  Phường Tứ  ngày 11/10/2017 của UBND thị  25 vào khu dân cư  0,39 Hạ xã Hương Trà về việc phê  TDP 1 (giáp Nghĩa  duyệt chủ trương đầu tư dự án  trang nhân dân  Nâng cấp đường nối ngã tư  phường Tứ Hạ) đường Đặng Vinh vào khu dân  cư TDP1 (giáp nghĩa trang nhân  dân), phường Tứ Hạ 26 Khu dân cư Tứ  Phường Tứ  11,9 Thông báo số 219/TB­UBND  Hạ ­ Hương Văn Hạ; ngày 21/08/2017 của UBND  Phường  tỉnh Thừa Thiên Huế: Kết luận  Hương Văn của đồng chí Nguyễn Văn Cao  ­ Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi  làm việc để nghe Công ty Cổ  phần Đất Xanh Miền Trung ­  Tập đoàn Đất Xanh báo cáo các  dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 
 15. Thừa Thiên Huế HUYỆN PHÚ  IV   63,51   VANG Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  HTKT Khu quy  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  1 hoạch dân cư Cự  Xã Phú Hải 2,00 bằng các khu đất quy hoạch,  Lại Trung chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  Đất ở đấu giá  trương đầu tư dự án bồi  thôn Xuân An,  Xã Phú  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  2 1,85 Trung An, An  Thuận bằng các khu đất quy hoạch,  Dương 3 chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Khu QH bán đấu  Xã Phú  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  3 giá đất ở thôn Phú  0,44 Dương bằng các khu đất quy hoạch,  Khê chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Khu QH bán đấu  Xã Phú  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  4 giá đất ở thôn  0,66 Thượng bằng các khu đất quy hoạch,  Chiết Bi (2 vị trí) chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 5 Khu QH bán đấu  Xã Phú  1,88 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  giá đất ở thôn  Thượng ngày 16/11/2017 của UBND  Ngọc Anh (2 vị  huyện về phê duyệt chủ  trí) trương đầu tư dự án bồi  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  bằng các khu đất quy hoạch, 
 16. chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Khu QH bán đấu  Xã Phú  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  6 giá đất ở thôn Tây  3,83 Thượng bằng các khu đất quy hoạch,  Trì Nhơn (4 vị trí) chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  Khu QH bán đấu  trương đầu tư dự án bồi  giá đất ở cạnh nhà  Xã Phú  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  7 họp thôn Trung  0,53 Thượng bằng các khu đất quy hoạch,  Đông thôn Trung  chuyển mục đích sử dụng đất  Đông và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Đất ở tổ dân phố  Thị trấn  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  8 1,50 Tân Mỹ Thuận An bằng các khu đất quy hoạch,  chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Đất ở đấu giá  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  9 Xã Vinh Hà 3,50 thôn 4, thôn 5 bằng các khu đất quy hoạch,  chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 10 Khu quy hoạch  Xã Vinh Phú 0,23 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  đất ở bán đấu giá  ngày 16/11/2017 của UBND  thôn Tân Phú huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 
 17. bằng các khu đất quy hoạch,  chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Đất ở đấu giá  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  11 thôn Vinh Vệ (2 vị  Xã Phú Mỹ 2,70 bằng các khu đất quy hoạch,  trí) chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Đất ở đấu giá  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  12 Xã Phú Mỹ 1,30 thôn Phước Linh bằng các khu đất quy hoạch,  chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Quy hoạch khu  Thị trấn Phú  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  13 dân cư TDP Thủy  0,23 Đa bằng các khu đất quy hoạch,  Định chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  Đất ở bán đấu giá  huyện về phê duyệt chủ  thôn Diên Đại,  trương đầu tư dự án bồi  Lộc Sơn, Xuân Ổ,  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  14 Xã Phú Xuân 5,10 Ba Lăng, Quảng  bằng các khu đất quy hoạch,  Xuyên, Thủy  chuyển mục đích sử dụng đất  Diện và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Xã Phú  Quyết định 143/QĐ­UBND  Cụm công nghiệp  Thanh ngày 20/1/2017 của UBND tỉnh  15 14,50 Thuận An Thị trấn  về việc thành lập cụm công  Thuận An nghiệp Thuận An
 18. Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Quy hoạch đất ở  Xã Vinh  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  16 bán đấu giá thôn  0,88 Thanh bằng các khu đất quy hoạch,  2, thôn 3 chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  Quy hoạch đất ở  trương đầu tư dự án bồi  bán đấu giá dọc  Xã Vinh  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  17 2,50 Tuyến số 5 Vinh  Thanh bằng các khu đất quy hoạch,  Thanh chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Đất ở phân lô bán  Xã Vinh  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  18 đấu giá thôn Kế  1,40 Xuân bằng các khu đất quy hoạch,  Võ, Mai Vĩnh chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 4445/QĐ­UBND  ngày 16/11/2017 của UBND  huyện về phê duyệt chủ  trương đầu tư dự án bồi  Khu đất ở đấu giá  thường, hỗ trợ, giải phóng mặt  19 thôn Triều Thủy,  Xã Phú An 2,80 bằng các khu đất quy hoạch,  An Truyền chuyển mục đích sử dụng đất  và phân lô bán đấu giá quyền  sử dụng đất trên địa bàn huyện  Phú Vang năm 2018 Quyết định số 2439/QĐ­UBND  ngày 30/10/2015 của UBND  Hệ thống tưới  Thị trấn Phú  tỉnh về việc phê duyệt dự án  20 Thanh Lam ­ Phú  4,30 Đa đầu tư xây dựng Hệ thống tưới  Đa Thanh Lam ­ Phú Đa, huyện  Phú Vang 21 Nâng cấp hệ tiêu  Xã Phú  2,50 Quyết định số 2195/QĐ­UBND  úng Dương Thanh  Dương;  ngày 28/10/2014 của UBND  Mậu Xã Phú  tỉnh về việc phê duyệt chủ 
 19. trương đầu tư dự án; Quyết  định số 206/QĐ­UBND ngày  Thanh; 01/02/2016 của UBND tỉnh về  Xã Phú Mậu việc phê duyệt và điều chỉnh  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  đợt 2 Quyết định 2115/QĐ­UBND  Đường giao thông  ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh  liên thôn từ nhà bà  phê duyệt chủ trương đầu tư  Hường thôn Hà  22 Xã Vinh Phú 0,20 danh mục dự án nhóm C quy  Bắc đến nhà ông  mô nhỏ, khởi công mới thuộc  Niệm thôn Điền  chương trình mục tiêu quốc gia  Trung giảm nghèo bền vững Quyết định 2115/QĐ­UBND  Đường từ Cổng  ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh  làng Mong B đến  phê duyệt chủ trương đầu tư  23 đường liên xã tại  Xã Vinh Thái 0,20 danh mục dự án nhóm C quy  nhà ông Võ Văn  mô nhỏ, khởi công mới thuộc  Vĩnh chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững Quyết định 2115/QĐ­UBND  Đường giao thông  ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh  nội xứ đồng  phê duyệt chủ trương đầu tư  24 Thanh Minh họ  Xã Phú An 0,10 danh mục dự án nhóm C quy  Hồ thôn An  mô nhỏ, khởi công mới thuộc  Truyền chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo bền vững Quyết định số 962/QĐ­UBND  ngày 25/3/2016 của UBND  Đường thôn Vinh  huyện về phê duyệt chủ  Vệ từ đường TL  25 Xã Phú Mỹ 0,06 trương đầu tư công trình  10A đến sông  đường thôn Vinh Vệ từ đường  Như Ý TL 10A đến sông Như Ý, xã  Phú Mỹ Quyết định số 894/QĐ­UBND  ngày 22/3/2016 của UBND  Đường liên thôn  huyện về phê duyệt chủ  từ đình làng thôn 1  26 Xã Vinh Hà 0,20 trương đầu tư công trình  đến đường thôn 3,  Đường liên thôn từ đình làng  thôn 4 thôn 1 đến đường thôn 3, thôn  4 xã Vinh Hà Quyết định số 963/QĐ­UBND  Đường Nguyễn  ngày 25/3/2016 của UBND  Đức Xuyên ­  huyện về phê duyệt chủ  Đoạn từ đường  Thị trấn Phú  trương đầu tư công trình  27 0,30 Võ Phi Trắng đến  Đa Đường Nguyễn Đức Xuyên ­  đường Lê Văn  Đoạn từ đường Võ Phi Trắng  Trĩ) đến đường Lê Văn Trĩ, thị trấn  Phú Đa
 20. Quyết định số 966/QĐ­UBND  Tuyến đường  ngày 25/3/2016 của UBND  KQH Bàu Sen  huyện về phê duyệt chủ  Thị trấn  28 (Đoạn từ đường  0,05 trương đầu tư công trình  Thuận An Thai Dương đến  đường KQH Bàu Sen (Đoạn từ  đường Tư Vinh) đường Thai Dương đến đường  Tư Vinh) Quyết định số 892/QĐ­UBND  ngày 22/3/2016 của UBND  Đê bao kết hợp  Xã Vinh Phú; huyện về phê duyệt chủ  29 GTNĐ Vinh Phú,  1,00 Xã Vinh Thái trương đầu tư công trình đê bao  Vinh Thái kết hợp GTNĐ Vinh Phú, Vinh  Thái Quyết định số 959/QĐ­UBND  ngày 25/3/2016 của UBND  Đê bao Bàu Đỏ,  Thị trấn Phú  huyện về phê duyệt chủ  30 0,40 Phú Đa Đa trương đầu tư công trình Đê  bao Bàu Đỏ, Phú Đa, huyện  Phú Vang Quyết định số 893/QĐ­UBND  ngày 22/3/2016 của UBND  Đê bao Lộc Sơn  31 Xã Phú Xuân 0,15 huyện về phê duyệt chủ  (giai đoạn 2) trương đầu tư Đê bao Lộc Sơn  (giai đoạn 2), xã Phú Xuân Quyết định số 972/QĐ­UBND  ngày 25/3/2016 của UBND  Hạ tầng khu  32 Xã Vinh An 0,10 huyện về phê duyệt chủ  NTTS Vinh An trương đầu tư Hạ tầng khu  NTTS Vinh An Quyết định số 968/QĐ­UBND  ngày 25/3/2016 của UBND  Trạm bơm Thái  33 Xã Vinh Phú 0,50 huyện về phê duyệt chủ  Phú trương đầu tư Trạm bơm Thái  Phú Quyết định số 895/QĐ­UBND  Khu dịch vụ và  ngày 22/3/2016 của UBND  Thị trấn Phú  34 vui chơi thị trấn  4,50 huyện về phê duyệt chủ  Đa Phú Đa trương đầu tư Khu dịch vụ và  vui chơi thị trấn Phú Đa Quyết định số 1422/QĐ­UBND  Mở rộng trường  ngày 26/6/2017 của UBND  Xã Vinh  35 Mầm non Vinh  0,05 huyện về phê duyệt dự án đầu  Xuân Xuân tư Mở rộng trường Mầm non  Vinh Xuân Quyết định số 971/QĐ­UBND  Mở rộng trường  ngày 25/3/2016 của UBND  36 Mầm non Phú Mỹ  Xã Phú Mỹ 0,05 huyện về phê duyệt dự án đầu  2 tư Mở rộng trường Mầm non  Phú Mỹ 2
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản