intTypePromotion=1

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1993

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
2
download

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1993 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1993

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : Không s Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1992 NGHN QUY T V CÔNG TÁC XÂY D NG PHÁP LU T NĂM 1993 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i Vi t Nam, i u 62 và i u 63 c a Lu t t ch c Qu c h i; Sau khi nghe t trình c a U ban thư ng v Qu c h i v d ki n chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993; xem xét ngh c a các t ch c và cá nhân có quy n trình D án và ki n ngh v Lu t; QUY T NGHN 1. Qu c h i tán thành ánh giá c a U ban thư ng v Qu c h i v k t qu th c hi n chương trình xây d ng pháp lu t năm 1992 và nh n th y r ng: năm 1992, công tác xây d ng pháp lu t ã hư ng tr ng tâm vào vi c thông qua Hi n pháp và các Lu t v t ch c b máy Nhà nư c. K t qu này ánh d u bư c phát tri n quan tr ng trong vi c i m i h th ng chính tr nư c nhà, t o ti n v ng ch c cho vi c xây d ng, hoàn thi n h th ng pháp lu t và t ng bư c xây d ng Nhà nư c pháp quy n Vi t Nam. Trong b i c nh tình hình th c hi n các nhi m v năm 1992, Qu c h i ghi nh n c g ng l n c a t t c các c p, các ngành, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam , các oàn th và nhân dân trong công tác xây d ng pháp lu t, c bi t trong d p toàn dân tham gia th o lu n, xây d ng D th o Hi n pháp năm 1992. Tuy nhiên, k ho ch xây d ng pháp lu t chưa hoàn thành do chương trình t ra vư t quá kh năng th c hi n. ch t lư ng văn b n d th o c a nhi u d án còn th p; vi c ch o t ch c th c hi n trong nhi u vi c thi u kiên quy t. Vi c ban hành các văn b n quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành pháp lu t chưa k p th i . Công tác giám sát, ki m tra thi hành pháp lu t làm chưa t t. Pháp lu t ch m i vào cu c s ng nên chưa phát huy t t hi u qu i u ch nh các quan h kinh t - xã h i. 2. Nhi m v công tác xây d ng pháp lu t c a Qu c h i khoá IX là ti p t c th ch hoá Cương lĩnh và Chi n lư c n nh và phát tri n kinh t - xã h i c a ng; rà soát l i toàn b h th ng pháp lu t hi n hành, nh k ho ch xây d ng m i, s a i, b sung các văn b n ã ban hành, làm cho h th ng pháp lu t phù h p v i Hi n pháp m i; áp ng yêu c u qu n lý kinh t - xã h i và xây d ng Nhà nư c c a dân, do dân, vì dân. Trư c m t, căn c Ngh quy t v nhi m v năm 1993, Qu c h i xác nh tr ng tâm công tác xây d ng pháp lu t năm 1993 là ti p t c hoàn ch nh h th ng pháp lu t ph c v cho vi c i m i cơ ch qu n lý kinh t , Ny m nh ho t ng s n xu t kinh doanh
  2. c a các thành ph n kinh t , m rông quan h kinh t i ngo i; c ng c qu c phòng - an ninh; c i cách b máy Nhà nư c theo tinh th n i m i c a Hi n pháp và các lu t v t ch c b máy Nhà nư c; b o m các quy n t do dân ch c a công dân và thông qua chương trình xây d ng pháp lu t năm 1993 g m 14 lu t, 4 văn b n khác c a Qu c h i và 16 pháp l nh (có danh m c kèm theo). 3. m b o th c hi n chương trình xây d ng pháp lu t ã ra trong năm 1993, Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i và Chính ph ph i dành nhi u th i gian, có k ho ch ch o c th và coi công tác xây d ng pháp lu t là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a mình. Trư c m t, tri n khai nh ng bi n pháp m b o chính sau ây: - T ch c kỳ h p Qu c h i chuyên v xây d ng pháp lu t vào tháng 6/1993; th i gian các kỳ h p trong năm dài hơn có th xem xét thông qua các d án lu t trong chương trình; U ban thư ng v Qu c h i c n dành nhi u th i gian hơn chuNn b các d án lu t trình Qu c h i và thông qua ư c nhi u pháp l nh. - Giao cho U ban thư ng v Qu c h i, trong tháng 1/1993 l p k ho ch phân công so n th o và thNm tra; ti n chuNn b các d án lu t, pháp l nh; giám sát ch t ch vi c th c hi n chương trình theo úng ti n ã ra. nh kỳ 6 tháng 1 l n, U ban thư ng v Qu c h i thông báo n i bi u Qu c h i tình hình th c hi n chương trình xây d ng pháp lu t và trình Qu c h i phương án i u ch nh, b sung. Qu c h i giao cho U ban thư ng v Qu c h i t ch c vi c l y ý ki n nhân dân i v i m t s d án Lu t xét th y c n thi t. - Giao cho Chính ph và các cơ quan có trách nhi m ch o t ch c vi c so n th o các d án lu t, pháp l nh ghi trong chương trình, m b o các d án ư c trình úng ti n và có ch t lư ng. Trong tháng 1/1993, Chính ph quy t nh m t kho n ngân sách thích áng và phân b tài tr k p th i cho các d án. - Giao cho U ban pháp lu t, H i ng dân t c và các U ban khác c a Qu c h i, B Tư pháp, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph , B Tài chính theo ch c năng c a mình có k ho ch ph i h p, theo dõi, giúp và thúc Ny ti n trình chuNn b các d án. C n có k ho ch ào t o, tuy n ch n cán b pháp lý có năng l c và kinh nghi m ho t ng th c ti n tăng cư ng cho các cơ quan làm công tác tham mưu xây d ng pháp lu t, trư c h t là các cơ quan giúp vi c cho Qu c h i. - Các cơ quan ch trì d th o các d án ư c s d ng cán b pháp lý và cán b các ngành khoa h c, thu hút i ngũ chuyên gia, k c chuyên gia nư c ngoài vào quá trình xây d ng các d án. Các d án ghi trong chương trình ph i ư c trình úng ti n và b o m ch t lư ng. Các d án lu t trình Qu c h i ph i kèm theo văn b n dư i lu t quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành. i m i m t bư c quy trình làm lu t, m b o vi c so n th o, thNm tra, cho ý ki n, thông qua các d án theo m t trình t ch t ch , h p lý và úng pháp lu t. 4. Qu c h i giao cho U ban thư ng v Qu c h i chuNn b d ki n chương trình xây d ng pháp lu t c a nhi m kỳ Qu c h i khoa IX trình Qu c h i thông qua t i kỳ h p th 3 (6/1993). Trư c m t, U ban thư ng v Qu c h i quy t nh danh m c m t s d án lu t, pháp l nh c n nghiên c u so n th o trong năm 1993.
  3. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 2 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1992 CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG PHÁP LU T NĂM 1993 C A QU C H I A. CÁC D ÁN LU T VÀ CÁC VĂN B N KHÁC C A QU C H I a. Các d án lu t: Thông qua t i kỳ h p th 3 (6/1993): 1. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai 2. Lu t thu s d ng t nông nghi p 3. Các lu t s a i, b sung các lu t thu (doanh thu, tiêu th c bi t, xu t khNu, nh p khNu và l i t c). 4. Lu t xu t b n 5. Lu t d u khí 6. Lu t doanh nghi p Nhà nư c 7. Lu t phá s n doanh nghi p 8. Lu t v thNm quy n và trình t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Thông qua t i kỳ h p th 4 (12/1993): 9. B lu t dân s 10. B lu t lao ng 11. Lu t ngân sách Nhà nư c 12. Lu t b o v môi trư ng 13. Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân (s a i) 14. Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) b. Các văn b n khác c a Qu c h i (thông qua t i kỳ h p th 3): 15. Quy ch i bi u Qu c h i 16. Quy ch oàn i bi u Qu c h i 17. Quy ch làm vi c c a U ban thư ng v Qu c h i
  4. 18. Quy ch ho t ng c a H i ng dân t c và các U ban c a Qu c h i. B. QU C H I GIAO CHO U BAN THƯ NG V QU C H I BAN HÀNH CÁC PHÁP L NH: 1. Pháp l nh v quy ch thNm phán và h i thNm nhân dân 2. Pháp l nh t ch c Toà án quân s (s a i) 3. Pháp l nh t ch c Vi n ki m sát quân s (s a i) 4. Pháp l nh v quy ch ki m sát viên 5. Pháp l nh thi hành án dân s (s a i) 6. Pháp l nh v quy ch công ch c 7. Pháp l nh thi hành án ph t tù 8. Pháp l nh v th t c công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam các b n án quy t nh c a Toà án nư c ngoài 9. Pháp l nh v th t c công nh n và thi hành t i Vi t Nam các quy t nh c a Tr ng tài nư c ngoài 10. Pháp l nh hành ngh y dư c 11. Pháp l nh v hôn nhân và gia ình c a công dân Vi t Nam v i ngư i nư c ngoài. 12. Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t 13. Pháp l nh thú y 14. Pháp l nh phòng ch ng l t bão 15. Pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr i v i cơ quan i di n ngo i giao, lãnh s , t ch c qu c t có tr s t i Vi t Nam 16. Pháp l nh v quy ch ho t ng c a các cơ quan i di n c a Vi t Nam t i nư c ngoài. Nông c M nh ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2