intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

100
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1988 THÔNG QUA K HO CH KINH T - XÃ H I NĂM 1989 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi nghe H i ng b trư ng báo cáo tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1988 và nh ng v n ch y u v kinh t - xã h i năm 1989; Sau khi nghe thuy t trình c a U ban kinh t , k ho ch và ngân sách c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN I. Tán thành báo cáo c a H i ng b trư ng v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1988. II. Thông qua k ho ch kinh t - xã h i năm 1989 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. K ho ch Nhà nư c năm 1989 nh m vào các m c tiêu ch y u: M t là, i m i cơ ch qu n lý và chính sách kinh t nh m gi i phóng l c lư ng s n xu t, khai thác m i ti m năng và nhân t m i trong toàn b n n kinh t qu c dân, m r ng quy n t ch c a a phương và cơ s , m r ng quan h v i bên ngoài th c hi n t t các nhi m v kinh t - xã h i, nh t là các nhi m v tr ng tâm v lương th c - th c phNm hàng tiêu dùng và xu t khNu. Hai là, n nh i s ng nhân dân, trư c h t i v i công nhân, viên ch c, l c lư ng vũ trang, các i tư ng chính sách và nông dân nh ng vùng b thiên tai m t mùa n ng, c bi t chú tr ng b o m nhu c u t i thi u v lương th c cho toàn xã h i, tăng d n d tr Nhà nư c, nh t thi t không xNy ra khó khăn t xu t v lương th c. B ng nhi u ngu n, nhi u hình th c, gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. Gi i quy t các nhu c u v v t ch t và văn hóa, v b o v và nâng cao s c kho c a nhân dân, khôi ph c và thi t l p tr t t xã h i theo cơ ch qu n lý m i. Ba là, trên cơ s Ny m nh s n xu t và t ch c t t lưu thông theo hư ng phát tri n kinh t hàng hoá mà ph n u gi m d n t c tăng giá, gi m m c b i chi ngân sách và l m phát.
  2. t ư c nh ng m c tiêu trên, ph i kiên quy t kh c ph c s b o th , trì tr trong nh n th c và hành ng, ti p t c th c hi n các chính sách kinh t - xã h i và cơ ch qu n lý theo hư ng i m i; ng th i ph i b o k p th i các cân i v t ch t ch y u th c hi n các m c tiêu kinh t . 2. Ph n u t các ch tiêu ch y u: - T ng s n phNm xã h i tăng 7,6% so v i năm 1988; - Thu nh p qu c dân s n xu t tăng 8,2% so v i năm 1988; - Giá tr s n lư ng công nghi p tăng 10% so v i năm1988 trong ó công nghi p hàng tiêu dùng tăng 12%; - Giá tr s n lư ng nông nghi p tăng 5% so v i năm 1988 - S n lư ng lương th c (quy thóc): 20 tri u t n; - Kim ng ch xu t khNu tăng 15% so v i năm 1988; -V n u tư xây d ng cơ b n 1.000 t ng (theo giá quý IV/1988); - T l tăng dân s không quá 2%. III. Thông qua phương hư ng v chính sách và cơ ch qu n lý kinh t - xã h i, phát tri n kinh t hàng hoá có k ho ch nh m th c hi n th ng l i các m c tiêu k ho ch năm 1989 như sau: 1. V các thành ph n kinh t Ti p t c i m i cơ ch qu n lý theo hư ng xoá bao c p, b o m các i u ki n c n thi t các ơn v kinh t qu c doanh th t s phát huy quy n t ch trong ho t ng s n xu t, kinh doanh. i v i các cơ s kinh t qu c doanh s n xu t kinh doanh kém hi u qu ho c g p khó khăn v v n có th áp d ng các hình th c liên doanh, liên k t, huy ng v n c a xã h i; cho t p th , tư nhân thuê ho c xem xét quy t nh chuy n thành kinh t t p th , xí nghi p c ph n ho c bán cho tư nhân,... t n d ng năng l c s n xu t, tăng thêm s n phNm cho xã h i. Ti p t c ban hành thêm m t s chính sách i v i các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh ng th i s m so n th o ban hành lu t u tư trong nư c, b o m cho các thành viên xã h i ho t ng trong các thành ph n kinh t này tin tư ng, yên tâm b v n u tư phát tri n m nh s n xu t kinh doanh, góp ph n tích c c vào s n nh và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 2. V giá B ng các bi n pháp ng b , không giá tăng t bi n i v i m t s lo i v t tư, hàng hoá thi t y u, nh t là giá lương th c, không nh hư ng x u n s n xu t và i s ng. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n cơ ch giá kinh doanh, cho cơ s có quy n t ch trong vi c nh giá, t ch u trách nhi m v l i l , tr giá c c a m t s s n phNm có ý nghĩa quy t nh i v i toàn b n n kinh t qu c dân. Năm 1989 thu h p giá n nh có tính ch t bao c p, m r ng giá kinh doanh. Các cơ s s n xu t,
  3. kinh doanh th c hi n vi c tính úng, tính giá thi t b , v t tư, còn giá bán thì áp d ng r ng rãi cơ ch giá kinh doanh phù h p v i s c mua c a th trư ng xã h i. 3.V ti n lương H i ng B trư ng có gi i pháp trư c m t áp d ng trong năm 1989 b o m ti n lương th c t cho các i tư ng hư ng lương nh m gi m b t khó khăn v i s ng hi n nay theo tinh th n kh c ph c d n tính ch t bình quân trong lương và s chênh l ch quá áng, b t h p lý trong thu nh p gi a các khu v c. i v i khu v c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang, c n xem xét t ng i tư ng có bi n pháp gi i quy t thích h p, c g ng nâng m c thu nh p th c t , b o m lương c a khu v c này không chênh l ch quá nhi u so v i khu v c s n xu t kinh doanh. i v i khu v c s n xu t kinh doanh, ph i g n li n lương v i k t qu lao ng, hi u qu s n xu t kinh doanh và giao trách nhi m cho các giám c các ơn v cơ s b o m ti n lương th c t c a m c t i thi u. 4. Lưu thông hàng hoá Trên cơ s phát tri n s n xu t, ph i t ch c th t t t vi c huy ng lương th c, thu thu úng chính sách, thu n , chú tr ng công tác b o qu n, v n chuy n, gi m hư hao, m t mát, chuy n ho t ng lương th c sang kinh doanh mua bán th t s tho thu n, áp d ng ph bi n giá kinh doanh, Nhà nư c không bù l v lương th c. Các t ch c kinh doanh lương th c ch ng trong vi c mua bán lương th c gi a các vùng, trao i v t tư v i nông dân; xu t khNu và nh p khNu lương th c. B o m cân i nhu c u lương th c cho mi n B c, mi n Trung (nh ng vùng b thiên tai), nh t là nh ng tháng u năm 1989 và giáp h t. T năm 1989 th c hi n cơ ch mua bán v t tư theo nguyên t c kinh doanh. Trong i u ki n cung c u v t tư còn căng th ng, nh t là i v i nh ng v t tư chi n lư c như xăng d u, i n, thép... thì mua bán theo m c tiêu k ho ch trên cơ s nh m c kinh t k thu t. M r ng giao lưu hàng hóa gi a thành th và nông thôn, gi a các vùng trong nư c, th c hi n quan h tr c ti p gi a ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng, b o m hàng hoá lưu thông thông su t, không qua trung gian, không b chia c t b i a gi i hành chính. S p x p l i h th ng t ch c kinh doanh c a thương nghi p qu c doanh, g n khâu bán buôn v i bán l , b o m hàng hoá v n ng nhanh t nơi s n xu t n nơi tiêu dùng, gi m n m c th p nh t chi phí lưu thông. Các thành ph n kinh t bình ng trong kinh doanh trên th trư ng theo pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c, khuy n khích c nh tranh m t cách úng n nh m áp ng t t nhu c u xã h i. Vi c mua bán gi a ơn v s n xu t qu c doanh v i ơn v kinh doanh thương nghi p ph i d a trên cơ s h p ng, thu n mua, v a bán. Các cơ s s n xu t có quy n tiêu
  4. s n phNm c a mình v i m i t ch c thương nghi p bán l , k c vi c m c a hàng tr c ti p bán cho ngư i tiêu dùng. 5. V kinh t i ngo i KhNn trương nghiên c u công b danh m c lĩnh v c và công trình ưu tiên u tư, ban hành ti p các văn b n dư i lu t và quy ch qu n lý công tác u tư, năm 1989 và nh ng năm t i thu hút m nh u tư c a nư c ngoài. Quan tâm ào t o i ngũ cán b làm công tác u tư. T nay vi c liên doanh trong nư c và liên doanh u tư v i nư c ngoài, cơ s nào, ngành nào dùng v n vay ho c v n liên doanh v i nư c ngoài thì cơ s ó, ngành ó có trách nhi m hoàn tr , tr m t s công trình do H i ng b trư ng quy nh. Ph i th c hi n t t cam k t h p ng ã ký v i nư c ngoài. Các cơ s s n xu t kinh doanh có nhu c u ngo i t ph i ch ng gi i quy t b ng cách t vay t tr v i nư c ngoài, mua ngo i t t i ngân hàng. Các ơn v có thu ngo i t u ph i m tài kho n ngo i t t i ngân hàng g i vào ho c bán cho ngân hàng theo giá kinh doanh. V xu t nh p khNu, t năm 1989 Nhà nư c c n i v t tư, hàng hoá, ti n m t tương ng v i giá tr hàng xu t khNu giao theo nghĩa v , Nhà nư c không bù l xu t nh p khNu. Song song v i cơ ch này Nhà nư c hư ng d n và t o i u ki n cho các ơn v kinh doanh xu t nh p khNu ư c h p tác, trao i hàng hóa v i công ty nư c ngoài k c vi c trao i hàng hoá ngoài Ngh nh thư v i các nư c. 6. V ngân sách Nhà nư c và tín d ng - Ngân sách Nhà nư c là m t h th ng th ng nh t t trên xu ng dư i. Phân c p qu n lý ngân sách ph i phù h p v i nhi m v và trình phát tri n kinh t - xã h i c a t ng a phương. Năm1989, trên cơ s phát tri n s n xu t, ch n ch nh khâu phân ph i lưu thông thưc hành tri t ti t ki m ch ng tham ô lãng phí, ch ng th t thu, ph n u ng viên các ngu n thu vào ngân sách Nhà nư c kho ng t 23% n 25% thu nh p qu c dân s n xu t, ng th i b trí b o m các kho n chi h p lý, ti t ki m và gi m các kho n chi có th gi m ư c gi m d n b i chi ngân sách. V tín d ng: B ng nhi u hình th c, huy ng ngày càng nhi u các ngu n v n nhàn r i trong các t ch c kinh t và trong nhân dân làm ngu n ch y u c a ho t ng tín d ng. Nghiên c u chính sách b o hi m cho ngư i g i ti n ti t ki m không b thi t do trư t giá. Soát xét và i u ch nh lãi su t tín d ng cho phù h p v i di n bi n s c mua c a ng ti n, c i m c a s n xu t kinh doanh, ng th i thúc Ny các cơ s s n xu t kinh doanh tăng nhanh vòng quay v n. T p trung v n tín d ng cho khu v c s n xu t, gi m d n tín d ng khâu lưu thông. M r ng hình th c thanh toán không dùng ti n m t không ch trong khu v c qu c doanh, mà c trong khu v c kinh t t p th , tư nhân. Khuy n khích các nhà kinh doanh tư nhân, cá th m tài kho n t i ngân hàng, k c ngân hàng ngo i thương. 7. V u tư cơ b n
  5. V n ngân sách Trung ương trư c h t dành cho các công trình tr ng i m Nhà nư c, các công trình h t ng và u tư h tr cho m t s m c tiêu kinh t - xã h i nh ng a phương mà ngân sách a phương quá eo h p ho c nơi g p thiên tai n ng. i v i công trình h p tác s n xu t v i bên ngoài như sao su, cà phê, v.v... ch u tư t vay và t tr . i v i công trình nư c ngoài vi n tr thì ch u tư t u tư b ng v n vi n tr , v n t có. Vi c u tư cho các vùng nguyên li u cung ng nguyên li u cho các xí nghi p ch bi n ph i do xí nghi p dùng v n t có, v n vay và h p ng liên doanh, liên k t, Nhà nư c ch h tr m t ph n v n trong trư ng h p th t c n thi t và c p bách. i v i vi c u tư xây d ng nhà và công trình công c ng, Nhà nư c c p m t ph n v n ngân sách, s còn l i thì huy ng qu phúc l i và các ngu n v n t có khác, k c huy ng ngu n v n c a tư nhân cùng xây d ng. Có chính sách khuy n khích t o i u ki n nhân dân t xây d ng nhà . 8. i v i các ho t ng s nghi p áp ng m t ph n các yêu c u b c xúc nag t ra trư c m t, trong năm 1989, nâng t tr ng u tư cho lĩnh v c văn hoá, xã h i, trong ó dành ưu tiên cho chương trình dân s , h n ch tình tr ng xu ng c p c a các cơ s y t , giáo d c. Qu c h i cho phép ng viên s óng góp c a cơ s kinh t , xã h i và nhân dân h tr cho s nghi p giáo d c, ào t o và y t ; cho phép thu m t ph n h c phí và vi n phí. Ngu n thu này dùng b sung vào kinh phí cho s nghi p giáo d c, ào t o và y t . Bãi b vi c thu b o tr h c ư ng. Giao cho H i ng B trư ng xây d ng nh ng quy nh v qu n lý thu, chi, v m c thu và i tư ng thu v a s c óng góp c a nhân dân và th hi n chính sách xã h i, trình H i ng Nhà nư c ban hành. H i ng b trư ng s m s a i ch h c b ng cho h c sinh i h c, trung h c chuyên nghi p và h c ngh , khuy n khích ngư i h c gi i. Nâng cao ch t lư ng ho t ng văn hoá ngh thu t, thông tin báo chí... b o m dân ch , công khai m t cách úng n và lành m nh. 9. V khoa h c k thu t phát huy m nh m ti m năng sáng t o c a i ngũ cán b khoa h c k thu t ph c v cho 3 chương trình kinh t , ng th i t o thêm ti m l c ph c v cho các nhi m v kinh t - xã h i, c n ti p t c i m i công tác qu n lý khoa h c - k thu t theo hư ng h ch toán và ph i ư c th ch hoá b ng pháp lu t. K ho ch khoa h c, k thu t ph i g n v i k ho ch kinh t - xã h i. i v i các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c k thu t, c n áp d ng ch h p ng nghiên c u, tri n khai c a Nhà nư c và c a các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t . Th c hi n hình th c thi tuy n cơ quan ch trì, thi tuy n ch nhi m chương trình và tài, xoá b ch c p phát tài chính theo biên ch và t ch c, chuy n sang ch c p phát tài chính theo biên ch và t ch c, chuy n sang ch c p phát theo nhi m v , b ng ơn t hàng, ký k t h p ng. Th c hi n chính sách tín d ng lãi xu t th p tri n khai các ti n b k thu t. M r ng hình th c liên k t, liên doanh thông qua h p ng gi a các cơ s s n xu t, kinh doanh v i các cơ quan
  6. nghiên c u và tri n khai khoa h c - k thu t và c v i cán b khoa h c - k thu t trong m i thành ph n kinh t . Ban hành quy ch cho phép các t p th và cá nhân mà khoa h c l p các cơ s d ch v nghiên c u, th c nghi m, tri n khai khoa h c - k thu t. 10. i v i mi n núi và vùng dân t c Trong ch o i u hành và phân b v n ngân sách, H i ng b trư ng chú tr ng ưu tiên i v i mi n núi và vùng ng bào dân t c. - T p trung v n, v t tư cho các m c tiêu: s n xu t, c i thi n i s ng, ch a b nh, h c t p, i l i... Chú tr ng các công trình thu l i nh và thu i n nh , phát tri n giao thông, thông tin liên l c, nh t là ưa nhanh ti n b k thu t vào s n xu t, không phá r ng làm r y. Chú tr ng phát tri n cây ng n ngày, dài ngày, cây dư c li u, phát tri n chăn nuôi, nh t là i gia súc, t o ra s n phNm trao i hàng hoá v i các vùng trong nư c và xu t khNu. gi cân b ng sinh thái, ph i tăng cư ng qu n lý, b o v r ng, tái sinh r ng, tr ng r ng, khôi ph c tán che ph , c bi t chú tr ng r ng u ngu n c a các công trình thu l i, thu i n, nh t là Hòa Bình, Thác Bà, Tr An... Nhà nư c cân i v n và huy ng s óng góp c a các xí nghi p có liên quan b o v r ng u ngu n. Khuy n khích nhân dân nh n r ng và t tr ng r ng kinh doanh lâu dài, k c ư c hư ng quy n th a k theo chính sách Nhà nư c ã ban hành. Ny m nh công tác nh canh, nh cư, n nh s n xu t và i s ng nhân dân các dân t c mi n núi, nh t là các căn c kháng chi n cũ. i v i m t s xã vùng cao, biên gi i Nhà nư c dành riêng qu v t tư, hàng hóa, các a phương ph i phân ph i n t n tay ngư i dân. H i ng b trư ng có bi n pháp ch o th c hi n giá bán mu i cho ng bào r o cao, xa như giá bán vùng th p. Tăng thêm u tư cho nư c ăn c a nhân dân vùng cao, xây d ng cơ s nư c sinh ho t m t s huy n l ; giúp các a phương u tư cho giáo d c vùng cao, xây d ng b nh vi n, nhà văn hoá nh ng huy n và t nh quá thi u th n, xây d ng d n h th ng truy n thanh, truy n hình... 11. V h p tác lao ng v i nư c ngoài m r ng vi c h p tác lao ng v i nư c ngoài, H i ng b trư ng ch o nghiên c u s a i, b sung chính sách m t cách toàn di n i v i ngư i i h p tác lao ng, nhanh chóng c i ti n t ch c qu n lý công tác này t ng bư c theo hư ng h ch toán kinh doanh, t o thêm ngu n thu cho ngân sách và m r ng vi c h p tác lao ng. 12. V i m i qu n lý và t ch c, cán b Nghiên c u phân bi t rõ ch c năng qu n lý Nhà nư c v kinh t c a H i ng B trư ng và U ban nhân dân các c p v i ch c năng qu n lý s n xu t kinh doanh c a các ơn v kinh t cơ s . Nhà nư c các c p không can thi p vào ho t ng c th c a ơn v cơ s , mà hư ng d n, t o i u ki n cho cơ s th t s ch ng trong xây d ng k ho ch t ch c s n xu t, kinh doanh theo phương hư ng c a k ho ch Nhà nư c và nhu c u c a th trư ng.
  7. Ti p t c s p x p, ki n toàn b máy qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t t trung ương n a phương, nh m hơp lý hóa t ch c, gi m biên ch , c i ti n l l i và phương th c i u hành. Ph i thông qua vi c th c hi n cơ ch qu n lý m i mà s p x p t ch c b máy và tuy n ch n, b trí l i cán b cho phù h p. H i ng B trư ng ban hành k p th i nh ng văn b n pháp quy th hi n nh t quán và ng b các chính sách và cơ ch qu n lý m i, c bi t chính sách giá, thu , xu t nh p khNu, ti n lương,... thi hành nh ng bi n pháp tích c c và thi t th c thúc Ny s n xu t phát tri n m t cách có hi u qu , n nh phân ph i lưu thông gi i quy t t t các v n c p bách v i s ng c a ngư i lao ng, các v n thu c lĩnh v c xã h i, nh t là i v i ngành giáo d c, y t . Tăng cư ng s ch o th ng nh t c a H i ng b trư ng, ng th i phát huy tính ch ng, tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c, k lu t, c a các ngành, các a phương và ơn v cơ s , ph n u hoàn thành th ng l i k ho ch kinh t - xã h i năm 1989, chuNn b các i u ki n c n thi t cho các năm sau. Các cơ quan b o v pháp lu t ph i i m i công tác cho ng b v i cơ ch qu n lý và chính sách kinh t , t o i u ki n thu n l i, n nh cho cơ s , cho m i ngư i yên tâm trong s n xu t kinh doanh. IV. Qu c h i kêu g i ng bào và chi n sĩ c nư c hăng hái thi ua lao ng s n xu t, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng s n phNm và hi u qu kinh t , th c hành ti t ki m, kiên quy t u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong kinh t và xã h i, giành nhi u th ng l i to l n hơn n a trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. V. U ban kinh t k ho ch và ngân sách c a Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban thư ng tr c khác c a Qu c h i có nhi m v giúp Qu c h i và H i ng Nhà nư c giám sát ch t ch các ngành, các c p nghiêm ch nh th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a k ho ch Nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua. Các i bi u Qu c h i có nhi m v ng viên các cơ quan, xí nghi p, h p tác xã, các t ch c kinh t và các t ng l p nhân dân hăng hái s n xu t, th c hành ti t ki m, làm tròn nghĩa v i v i Nhà nư c và thưc hi n quy n giám sát c a nhân dân i v i ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Lê Quang o ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2