intTypePromotion=3

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1988 THÔNG QUA K HO CH KINH T - XÃ H I NĂM 1989 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi nghe H i ng b trư ng báo cáo tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1988 và nh ng v n ch y u v kinh t - xã h i năm 1989; Sau khi nghe thuy t trình c a U ban kinh t , k ho ch và ngân sách c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN I. Tán thành báo cáo c a H i ng b trư ng v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1988. II. Thông qua k ho ch kinh t - xã h i năm 1989 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. K ho ch Nhà nư c năm 1989 nh m vào các m c tiêu ch y u: M t là, i m i cơ ch qu n lý và chính sách kinh t nh m gi i phóng l c lư ng s n xu t, khai thác m i ti m năng và nhân t m i trong toàn b n n kinh t qu c dân, m r ng quy n t ch c a a phương và cơ s , m r ng quan h v i bên ngoài th c hi n t t các nhi m v kinh t - xã h i, nh t là các nhi m v tr ng tâm v lương th c - th c phNm hàng tiêu dùng và xu t khNu. Hai là, n nh i s ng nhân dân, trư c h t i v i công nhân, viên ch c, l c lư ng vũ trang, các i tư ng chính sách và nông dân nh ng vùng b thiên tai m t mùa n ng, c bi t chú tr ng b o m nhu c u t i thi u v lương th c cho toàn xã h i, tăng d n d tr Nhà nư c, nh t thi t không xNy ra khó khăn t xu t v lương th c. B ng nhi u ngu n, nhi u hình th c, gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng. Gi i quy t các nhu c u v v t ch t và văn hóa, v b o v và nâng cao s c kho c a nhân dân, khôi ph c và thi t l p tr t t xã h i theo cơ ch qu n lý m i. Ba là, trên cơ s Ny m nh s n xu t và t ch c t t lưu thông theo hư ng phát tri n kinh t hàng hoá mà ph n u gi m d n t c tăng giá, gi m m c b i chi ngân sách và l m phát.
  2. t ư c nh ng m c tiêu trên, ph i kiên quy t kh c ph c s b o th , trì tr trong nh n th c và hành ng, ti p t c th c hi n các chính sách kinh t - xã h i và cơ ch qu n lý theo hư ng i m i; ng th i ph i b o k p th i các cân i v t ch t ch y u th c hi n các m c tiêu kinh t . 2. Ph n u t các ch tiêu ch y u: - T ng s n phNm xã h i tăng 7,6% so v i năm 1988; - Thu nh p qu c dân s n xu t tăng 8,2% so v i năm 1988; - Giá tr s n lư ng công nghi p tăng 10% so v i năm1988 trong ó công nghi p hàng tiêu dùng tăng 12%; - Giá tr s n lư ng nông nghi p tăng 5% so v i năm 1988 - S n lư ng lương th c (quy thóc): 20 tri u t n; - Kim ng ch xu t khNu tăng 15% so v i năm 1988; -V n u tư xây d ng cơ b n 1.000 t ng (theo giá quý IV/1988); - T l tăng dân s không quá 2%. III. Thông qua phương hư ng v chính sách và cơ ch qu n lý kinh t - xã h i, phát tri n kinh t hàng hoá có k ho ch nh m th c hi n th ng l i các m c tiêu k ho ch năm 1989 như sau: 1. V các thành ph n kinh t Ti p t c i m i cơ ch qu n lý theo hư ng xoá bao c p, b o m các i u ki n c n thi t các ơn v kinh t qu c doanh th t s phát huy quy n t ch trong ho t ng s n xu t, kinh doanh. i v i các cơ s kinh t qu c doanh s n xu t kinh doanh kém hi u qu ho c g p khó khăn v v n có th áp d ng các hình th c liên doanh, liên k t, huy ng v n c a xã h i; cho t p th , tư nhân thuê ho c xem xét quy t nh chuy n thành kinh t t p th , xí nghi p c ph n ho c bán cho tư nhân,... t n d ng năng l c s n xu t, tăng thêm s n phNm cho xã h i. Ti p t c ban hành thêm m t s chính sách i v i các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh ng th i s m so n th o ban hành lu t u tư trong nư c, b o m cho các thành viên xã h i ho t ng trong các thành ph n kinh t này tin tư ng, yên tâm b v n u tư phát tri n m nh s n xu t kinh doanh, góp ph n tích c c vào s n nh và phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 2. V giá B ng các bi n pháp ng b , không giá tăng t bi n i v i m t s lo i v t tư, hàng hoá thi t y u, nh t là giá lương th c, không nh hư ng x u n s n xu t và i s ng. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n cơ ch giá kinh doanh, cho cơ s có quy n t ch trong vi c nh giá, t ch u trách nhi m v l i l , tr giá c c a m t s s n phNm có ý nghĩa quy t nh i v i toàn b n n kinh t qu c dân. Năm 1989 thu h p giá n nh có tính ch t bao c p, m r ng giá kinh doanh. Các cơ s s n xu t,
  3. kinh doanh th c hi n vi c tính úng, tính giá thi t b , v t tư, còn giá bán thì áp d ng r ng rãi cơ ch giá kinh doanh phù h p v i s c mua c a th trư ng xã h i. 3.V ti n lương H i ng B trư ng có gi i pháp trư c m t áp d ng trong năm 1989 b o m ti n lương th c t cho các i tư ng hư ng lương nh m gi m b t khó khăn v i s ng hi n nay theo tinh th n kh c ph c d n tính ch t bình quân trong lương và s chênh l ch quá áng, b t h p lý trong thu nh p gi a các khu v c. i v i khu v c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang, c n xem xét t ng i tư ng có bi n pháp gi i quy t thích h p, c g ng nâng m c thu nh p th c t , b o m lương c a khu v c này không chênh l ch quá nhi u so v i khu v c s n xu t kinh doanh. i v i khu v c s n xu t kinh doanh, ph i g n li n lương v i k t qu lao ng, hi u qu s n xu t kinh doanh và giao trách nhi m cho các giám c các ơn v cơ s b o m ti n lương th c t c a m c t i thi u. 4. Lưu thông hàng hoá Trên cơ s phát tri n s n xu t, ph i t ch c th t t t vi c huy ng lương th c, thu thu úng chính sách, thu n , chú tr ng công tác b o qu n, v n chuy n, gi m hư hao, m t mát, chuy n ho t ng lương th c sang kinh doanh mua bán th t s tho thu n, áp d ng ph bi n giá kinh doanh, Nhà nư c không bù l v lương th c. Các t ch c kinh doanh lương th c ch ng trong vi c mua bán lương th c gi a các vùng, trao i v t tư v i nông dân; xu t khNu và nh p khNu lương th c. B o m cân i nhu c u lương th c cho mi n B c, mi n Trung (nh ng vùng b thiên tai), nh t là nh ng tháng u năm 1989 và giáp h t. T năm 1989 th c hi n cơ ch mua bán v t tư theo nguyên t c kinh doanh. Trong i u ki n cung c u v t tư còn căng th ng, nh t là i v i nh ng v t tư chi n lư c như xăng d u, i n, thép... thì mua bán theo m c tiêu k ho ch trên cơ s nh m c kinh t k thu t. M r ng giao lưu hàng hóa gi a thành th và nông thôn, gi a các vùng trong nư c, th c hi n quan h tr c ti p gi a ngư i s n xu t và ngư i tiêu dùng, b o m hàng hoá lưu thông thông su t, không qua trung gian, không b chia c t b i a gi i hành chính. S p x p l i h th ng t ch c kinh doanh c a thương nghi p qu c doanh, g n khâu bán buôn v i bán l , b o m hàng hoá v n ng nhanh t nơi s n xu t n nơi tiêu dùng, gi m n m c th p nh t chi phí lưu thông. Các thành ph n kinh t bình ng trong kinh doanh trên th trư ng theo pháp lu t và chính sách c a Nhà nư c, khuy n khích c nh tranh m t cách úng n nh m áp ng t t nhu c u xã h i. Vi c mua bán gi a ơn v s n xu t qu c doanh v i ơn v kinh doanh thương nghi p ph i d a trên cơ s h p ng, thu n mua, v a bán. Các cơ s s n xu t có quy n tiêu
  4. s n phNm c a mình v i m i t ch c thương nghi p bán l , k c vi c m c a hàng tr c ti p bán cho ngư i tiêu dùng. 5. V kinh t i ngo i KhNn trương nghiên c u công b danh m c lĩnh v c và công trình ưu tiên u tư, ban hành ti p các văn b n dư i lu t và quy ch qu n lý công tác u tư, năm 1989 và nh ng năm t i thu hút m nh u tư c a nư c ngoài. Quan tâm ào t o i ngũ cán b làm công tác u tư. T nay vi c liên doanh trong nư c và liên doanh u tư v i nư c ngoài, cơ s nào, ngành nào dùng v n vay ho c v n liên doanh v i nư c ngoài thì cơ s ó, ngành ó có trách nhi m hoàn tr , tr m t s công trình do H i ng b trư ng quy nh. Ph i th c hi n t t cam k t h p ng ã ký v i nư c ngoài. Các cơ s s n xu t kinh doanh có nhu c u ngo i t ph i ch ng gi i quy t b ng cách t vay t tr v i nư c ngoài, mua ngo i t t i ngân hàng. Các ơn v có thu ngo i t u ph i m tài kho n ngo i t t i ngân hàng g i vào ho c bán cho ngân hàng theo giá kinh doanh. V xu t nh p khNu, t năm 1989 Nhà nư c c n i v t tư, hàng hoá, ti n m t tương ng v i giá tr hàng xu t khNu giao theo nghĩa v , Nhà nư c không bù l xu t nh p khNu. Song song v i cơ ch này Nhà nư c hư ng d n và t o i u ki n cho các ơn v kinh doanh xu t nh p khNu ư c h p tác, trao i hàng hóa v i công ty nư c ngoài k c vi c trao i hàng hoá ngoài Ngh nh thư v i các nư c. 6. V ngân sách Nhà nư c và tín d ng - Ngân sách Nhà nư c là m t h th ng th ng nh t t trên xu ng dư i. Phân c p qu n lý ngân sách ph i phù h p v i nhi m v và trình phát tri n kinh t - xã h i c a t ng a phương. Năm1989, trên cơ s phát tri n s n xu t, ch n ch nh khâu phân ph i lưu thông thưc hành tri t ti t ki m ch ng tham ô lãng phí, ch ng th t thu, ph n u ng viên các ngu n thu vào ngân sách Nhà nư c kho ng t 23% n 25% thu nh p qu c dân s n xu t, ng th i b trí b o m các kho n chi h p lý, ti t ki m và gi m các kho n chi có th gi m ư c gi m d n b i chi ngân sách. V tín d ng: B ng nhi u hình th c, huy ng ngày càng nhi u các ngu n v n nhàn r i trong các t ch c kinh t và trong nhân dân làm ngu n ch y u c a ho t ng tín d ng. Nghiên c u chính sách b o hi m cho ngư i g i ti n ti t ki m không b thi t do trư t giá. Soát xét và i u ch nh lãi su t tín d ng cho phù h p v i di n bi n s c mua c a ng ti n, c i m c a s n xu t kinh doanh, ng th i thúc Ny các cơ s s n xu t kinh doanh tăng nhanh vòng quay v n. T p trung v n tín d ng cho khu v c s n xu t, gi m d n tín d ng khâu lưu thông. M r ng hình th c thanh toán không dùng ti n m t không ch trong khu v c qu c doanh, mà c trong khu v c kinh t t p th , tư nhân. Khuy n khích các nhà kinh doanh tư nhân, cá th m tài kho n t i ngân hàng, k c ngân hàng ngo i thương. 7. V u tư cơ b n
  5. V n ngân sách Trung ương trư c h t dành cho các công trình tr ng i m Nhà nư c, các công trình h t ng và u tư h tr cho m t s m c tiêu kinh t - xã h i nh ng a phương mà ngân sách a phương quá eo h p ho c nơi g p thiên tai n ng. i v i công trình h p tác s n xu t v i bên ngoài như sao su, cà phê, v.v... ch u tư t vay và t tr . i v i công trình nư c ngoài vi n tr thì ch u tư t u tư b ng v n vi n tr , v n t có. Vi c u tư cho các vùng nguyên li u cung ng nguyên li u cho các xí nghi p ch bi n ph i do xí nghi p dùng v n t có, v n vay và h p ng liên doanh, liên k t, Nhà nư c ch h tr m t ph n v n trong trư ng h p th t c n thi t và c p bách. i v i vi c u tư xây d ng nhà và công trình công c ng, Nhà nư c c p m t ph n v n ngân sách, s còn l i thì huy ng qu phúc l i và các ngu n v n t có khác, k c huy ng ngu n v n c a tư nhân cùng xây d ng. Có chính sách khuy n khích t o i u ki n nhân dân t xây d ng nhà . 8. i v i các ho t ng s nghi p áp ng m t ph n các yêu c u b c xúc nag t ra trư c m t, trong năm 1989, nâng t tr ng u tư cho lĩnh v c văn hoá, xã h i, trong ó dành ưu tiên cho chương trình dân s , h n ch tình tr ng xu ng c p c a các cơ s y t , giáo d c. Qu c h i cho phép ng viên s óng góp c a cơ s kinh t , xã h i và nhân dân h tr cho s nghi p giáo d c, ào t o và y t ; cho phép thu m t ph n h c phí và vi n phí. Ngu n thu này dùng b sung vào kinh phí cho s nghi p giáo d c, ào t o và y t . Bãi b vi c thu b o tr h c ư ng. Giao cho H i ng B trư ng xây d ng nh ng quy nh v qu n lý thu, chi, v m c thu và i tư ng thu v a s c óng góp c a nhân dân và th hi n chính sách xã h i, trình H i ng Nhà nư c ban hành. H i ng b trư ng s m s a i ch h c b ng cho h c sinh i h c, trung h c chuyên nghi p và h c ngh , khuy n khích ngư i h c gi i. Nâng cao ch t lư ng ho t ng văn hoá ngh thu t, thông tin báo chí... b o m dân ch , công khai m t cách úng n và lành m nh. 9. V khoa h c k thu t phát huy m nh m ti m năng sáng t o c a i ngũ cán b khoa h c k thu t ph c v cho 3 chương trình kinh t , ng th i t o thêm ti m l c ph c v cho các nhi m v kinh t - xã h i, c n ti p t c i m i công tác qu n lý khoa h c - k thu t theo hư ng h ch toán và ph i ư c th ch hoá b ng pháp lu t. K ho ch khoa h c, k thu t ph i g n v i k ho ch kinh t - xã h i. i v i các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c k thu t, c n áp d ng ch h p ng nghiên c u, tri n khai c a Nhà nư c và c a các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t . Th c hi n hình th c thi tuy n cơ quan ch trì, thi tuy n ch nhi m chương trình và tài, xoá b ch c p phát tài chính theo biên ch và t ch c, chuy n sang ch c p phát tài chính theo biên ch và t ch c, chuy n sang ch c p phát theo nhi m v , b ng ơn t hàng, ký k t h p ng. Th c hi n chính sách tín d ng lãi xu t th p tri n khai các ti n b k thu t. M r ng hình th c liên k t, liên doanh thông qua h p ng gi a các cơ s s n xu t, kinh doanh v i các cơ quan
  6. nghiên c u và tri n khai khoa h c - k thu t và c v i cán b khoa h c - k thu t trong m i thành ph n kinh t . Ban hành quy ch cho phép các t p th và cá nhân mà khoa h c l p các cơ s d ch v nghiên c u, th c nghi m, tri n khai khoa h c - k thu t. 10. i v i mi n núi và vùng dân t c Trong ch o i u hành và phân b v n ngân sách, H i ng b trư ng chú tr ng ưu tiên i v i mi n núi và vùng ng bào dân t c. - T p trung v n, v t tư cho các m c tiêu: s n xu t, c i thi n i s ng, ch a b nh, h c t p, i l i... Chú tr ng các công trình thu l i nh và thu i n nh , phát tri n giao thông, thông tin liên l c, nh t là ưa nhanh ti n b k thu t vào s n xu t, không phá r ng làm r y. Chú tr ng phát tri n cây ng n ngày, dài ngày, cây dư c li u, phát tri n chăn nuôi, nh t là i gia súc, t o ra s n phNm trao i hàng hoá v i các vùng trong nư c và xu t khNu. gi cân b ng sinh thái, ph i tăng cư ng qu n lý, b o v r ng, tái sinh r ng, tr ng r ng, khôi ph c tán che ph , c bi t chú tr ng r ng u ngu n c a các công trình thu l i, thu i n, nh t là Hòa Bình, Thác Bà, Tr An... Nhà nư c cân i v n và huy ng s óng góp c a các xí nghi p có liên quan b o v r ng u ngu n. Khuy n khích nhân dân nh n r ng và t tr ng r ng kinh doanh lâu dài, k c ư c hư ng quy n th a k theo chính sách Nhà nư c ã ban hành. Ny m nh công tác nh canh, nh cư, n nh s n xu t và i s ng nhân dân các dân t c mi n núi, nh t là các căn c kháng chi n cũ. i v i m t s xã vùng cao, biên gi i Nhà nư c dành riêng qu v t tư, hàng hóa, các a phương ph i phân ph i n t n tay ngư i dân. H i ng b trư ng có bi n pháp ch o th c hi n giá bán mu i cho ng bào r o cao, xa như giá bán vùng th p. Tăng thêm u tư cho nư c ăn c a nhân dân vùng cao, xây d ng cơ s nư c sinh ho t m t s huy n l ; giúp các a phương u tư cho giáo d c vùng cao, xây d ng b nh vi n, nhà văn hoá nh ng huy n và t nh quá thi u th n, xây d ng d n h th ng truy n thanh, truy n hình... 11. V h p tác lao ng v i nư c ngoài m r ng vi c h p tác lao ng v i nư c ngoài, H i ng b trư ng ch o nghiên c u s a i, b sung chính sách m t cách toàn di n i v i ngư i i h p tác lao ng, nhanh chóng c i ti n t ch c qu n lý công tác này t ng bư c theo hư ng h ch toán kinh doanh, t o thêm ngu n thu cho ngân sách và m r ng vi c h p tác lao ng. 12. V i m i qu n lý và t ch c, cán b Nghiên c u phân bi t rõ ch c năng qu n lý Nhà nư c v kinh t c a H i ng B trư ng và U ban nhân dân các c p v i ch c năng qu n lý s n xu t kinh doanh c a các ơn v kinh t cơ s . Nhà nư c các c p không can thi p vào ho t ng c th c a ơn v cơ s , mà hư ng d n, t o i u ki n cho cơ s th t s ch ng trong xây d ng k ho ch t ch c s n xu t, kinh doanh theo phương hư ng c a k ho ch Nhà nư c và nhu c u c a th trư ng.
  7. Ti p t c s p x p, ki n toàn b máy qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t t trung ương n a phương, nh m hơp lý hóa t ch c, gi m biên ch , c i ti n l l i và phương th c i u hành. Ph i thông qua vi c th c hi n cơ ch qu n lý m i mà s p x p t ch c b máy và tuy n ch n, b trí l i cán b cho phù h p. H i ng B trư ng ban hành k p th i nh ng văn b n pháp quy th hi n nh t quán và ng b các chính sách và cơ ch qu n lý m i, c bi t chính sách giá, thu , xu t nh p khNu, ti n lương,... thi hành nh ng bi n pháp tích c c và thi t th c thúc Ny s n xu t phát tri n m t cách có hi u qu , n nh phân ph i lưu thông gi i quy t t t các v n c p bách v i s ng c a ngư i lao ng, các v n thu c lĩnh v c xã h i, nh t là i v i ngành giáo d c, y t . Tăng cư ng s ch o th ng nh t c a H i ng b trư ng, ng th i phát huy tính ch ng, tinh th n trách nhi m, ý th c t ch c, k lu t, c a các ngành, các a phương và ơn v cơ s , ph n u hoàn thành th ng l i k ho ch kinh t - xã h i năm 1989, chuNn b các i u ki n c n thi t cho các năm sau. Các cơ quan b o v pháp lu t ph i i m i công tác cho ng b v i cơ ch qu n lý và chính sách kinh t , t o i u ki n thu n l i, n nh cho cơ s , cho m i ngư i yên tâm trong s n xu t kinh doanh. IV. Qu c h i kêu g i ng bào và chi n sĩ c nư c hăng hái thi ua lao ng s n xu t, tăng năng su t lao ng, nâng cao ch t lư ng s n phNm và hi u qu kinh t , th c hành ti t ki m, kiên quy t u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c trong kinh t và xã h i, giành nhi u th ng l i to l n hơn n a trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. V. U ban kinh t k ho ch và ngân sách c a Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban thư ng tr c khác c a Qu c h i có nhi m v giúp Qu c h i và H i ng Nhà nư c giám sát ch t ch các ngành, các c p nghiêm ch nh th c hi n các nhi m v , m c tiêu c a k ho ch Nhà nư c ã ư c Qu c h i thông qua. Các i bi u Qu c h i có nhi m v ng viên các cơ quan, xí nghi p, h p tác xã, các t ch c kinh t và các t ng l p nhân dân hăng hái s n xu t, th c hành ti t ki m, làm tròn nghĩa v i v i Nhà nư c và thưc hi n quy n giám sát c a nhân dân i v i ho t ng c a các cơ quan Nhà nư c. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Lê Quang o ( ã ký)
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản