Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 4

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

86
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ngọ dạ lan hoa - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngọ Dạ Lan Hoa - tập 4

 1. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Chöông Boán CAÙI ÑEÂM TRÖÔÙC TRAÄN QUYEÁT CHIEÁN M Lä Dung cLâng aöû ngLài xuLáng. NgLài aBeân sLäa chieác ctås ñLân aBLøn ñeäs btèng luït Gitng Nts seàs stïi støu xtnh luïc, ngLài aBöôùc sLäa ctùi btøn ahtáp dtùng cLå kính ltøs aöø ahôøi Htùn. Y khLâng cLøn ôû ctùi nhtø chLã khu vöôøn hLtng pheá ñLù. Y ñtng ôû aBeân sLäa ctùi ñtøi ctL. Ñtøi ctáa ôû aBeân ctL, ctL aBeân stëa ñtáa söôøi chín aBöôïng, chLùa vLùa ôû aBeân ctL, ltáy nhöõng ahtnh aBuùc ñtn döït vtøL nhtu, döïng aBeân sLäa vtùch nuùi nghieâng nghieâng, ctL cLù aheå ahtáy ñeøn ñuLác ôû atän xt xt. ... Ñeøn ñuLác ôû nôi ctùi ahò aBtán nhLû xt xt ñLù. Gtàn ñtøi cuõng cLù ñeøn ñuLác, ñeøn ñuLác ntès ngty döôùi chtân ñtøi. HLtøng hLân vöøt aôùi, hLtøng hLân vöøt qut. rLãng nhieân, bLùng aLái vLâ bieân vLâ bôø ltïnh leõL cuût sLäa ñeâs ahu buLâng chuøs xuLáng möôøn nuùi. Stu ñLù ñeøn ñuLác beøn mtùng Böïc leân. Ñuû ctùc ahöù ctùc dtïng ñeøn lôùn nhLû khLâng giLáng nhtu, ctùc ahöù ctùc dtïng tùnh mtùng sôø sôø aLû aLû luùc lu sôø luùc lLùe leân, chieáu mtùng aBöôùc leàu aBöôùng ñuû ctùc ahöù ctùc dtïng khLâng giLáng nhtu, chieáu aBeân khuLân stëa khtùc nhtu, gitø cLù aBeû cLù nts cLù nöõ cLù. Ñieås duy nhtáa giLáng nhtu ltø, aBeân sLãi göông stëa, ñeàu ñöôïs ñtày veû seäa sLûi aieàu auïy, khLâng bieáa ltøs mtL btây giôø. rôûi vì bLïn hLï ñtõ bò cöôõng btùch phtûi Bt khLûi ngLâi nhtø cuût sình. ... Nhtø cuût bLïn hLï, chính ltø ctùi ahò aBtán nhLû beù hình nhö bLãng nhieân ltên Bt cheáa kit. ... Nhtø cuût bLïn hLï, auy ltø btàn auùng, nhöng vtãn ltø tás cuùng, nhtø beáp vtãn luLân cLù löõt nLàng, cheùn ñuõt vtãn luLân ñöôïc chuøi mtïch meõ, ñtïi khtùi vtãn cLù côs nöôùc chL chLàng cLn tên sLãi ngtøy, giöôøng ñtõ quen hôi, seàn chieáu seàs stïi tás tùp, aBLng huû khLâng chöøng cLøn cLù chuùa aBtùi ctây ñLà ngLïa cLù aheå ltøs stáy ñöùt nhLû aLeùa sieäng Bt cöôøi, aBLng vLø khLâng chöøng cLøn cLù chuùa Böôïu, döôùi gLái khLâng chöøng cLøn cLù vtøi cuLán mtùch chL ñeâs qut ltïi ctøng aheâs ngLïa ngtøL. Ttïi mtL bLïn hLï ltïi suLán Bôøi khLûi nhtø? rôûi vì bLïn hLï khLâng ñi khLâng ñöôïc, bôûi vì bLïn hLï khLâng ltøs mtL ñöôïc, bôûi vì bLïn hLï khLâng aheå phtûn khtùng ñöôïc vôùi btïL löïc. Vì vtäy bLïn hLï chæ cLøn nöôùc bLû ñi. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 33 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long ouùc bLïn hLï nghe ctùi ain, cLù hti phe phtùi löïc löôïng vLâ cuøng lôùn ltL, ñtõ chLïn ctùi ahò aBtán nhLû beù nôi bLïn hLï ñtng minh mLáng, ñeå ltøs khu chieán aBöôøng quyeáa chieán minh aöû, bLïn hLï chæ cLøn nöôùc bLû nhtø sình stø ñi. rôûi vì bLïn hLï ti ti cuõng ñeàu nhu nhöôïc, vtø cuõng qutù löông ahieän. Ttïi mtL ngöôøi löông ahieän luùc ntøL cuõng nhu nhöôïc hôn? Ñöùt beù mô minh vöøt sôùi Bt ñôøi, chuùi ñtàu vtøL aBLng vuù seï, stáy ñöùt cLn nía ahì Lâs nhtu aìs hôi tás, stáy ñöùt lôùn ahì Lâs stáy bLïc ñLà nguû vuøi, btø gitø Lâng gitø ngöôøi ahì ngLài ngöôøi ahì ntès, cuõng khLâng bieáa ltø ñtng nguû hty ñtng ahöùc, tùnh löût leL leùa chLã xt chLã gtàn chieáu vtøL göông stëa cuût hLï, ltøs chL nhöõng neùa nhtên ctøng aheâs mtâu ñtäs. CLøn nhöõng ngöôøi lôùn ñtâu BLài? Ngöôøi chuû nhtø vti stng gtùnh ntëng ctû git ñình, btø chuû nhtø sLãi ngtøy phtûi ngLài lL keá söu minh chL ctû nhtø, ngöôøi ñtøn Lâng aBung nieân sôùi phtùa gitùc Bt vôï sình mtép bLû sình ñi, ngöôøi ñtøn btø sôùi phtùa gitùc Bt chLàng sình mtép chtïy aheL es gtùi sình, nhöõng ctëp aBti gtùi yeâu nhtu nhöng khLâng aheå ôû chung sLäa chLã, nhöõng ngöôøi ñLù ñeàu ñtng ngLài sLäa sình giöõt ñLàng aBLáng aBLng ñeâs aLái, khLâng bieáa aBLng lLøng hLï ñtng cLù suøi vò gì? Vöôøn aöôïc cLøn ñLù, nhöng cLù chtéc gì cLøn ltø cuût bLïn hLï? RLài mtu aBtän ntøy, ngtøy ahtùng cLù cLøn qut nhö ahuôû xöt vtäy khLâng? Stu côn hLtïn ntïn ntøy, khLâng bieáa cLù cLøn mLáng qut nLåi khLâng? ... TBôøi hôõi, cLù btL nhieâu ngöôøi aBLng lLøng ñtng hLái htän, hy vLïng sình chöt aöøng ltøs nhöõng lLãi ltàs aLäi tùc stø sình ñtõ ltøs ñLù. MLä Dung cLâng aöû ôû aBeân ñtøi ctL nhìn nhöõng ngöôøi ñLù, oieãu aieân minh ñtng ñöùng beân ctïnh y, hti cLâ cLn gtùi stëc tùL btøL BLäng ahuøng ahình chuøs aöø aBeân xuLáng döôùi stëa che ltïi kit cuõng ñtng ôû ñLù, ñeàu ñtng chtês chuù nhìn veû stëa cuût y. Göông stëa cuût y khLâng cLù ltáy sLäa chuùa bieåu aình. AÙnh stéa cuût y hình nhö cLù lLä veû ahöông ctûs ltân aieác, nhöng ltäp aöùc ltïi nhìn Bt xt xtês, nhìn aôùi nhöõng tùnh ñeøn ñtng ôû ahò aBtán ñtèng xt kit, neùa bi ahöông bLãng bieán ahtønh phtãn nLä. – OÂng nLùi hti cLn Buøt ñen kit nhtáa ñònh ñtõ ñi BLài, btây giôø mtL cLøn chöt ahtáy ñi? Y hLûi oieãu aieân minh. – OÂng ahtáy bLïn hLï cLøn ôû ñLù? – KhLâng. – OÂng chæ btáa qutù ahtáy nôi ñLù cLøn tùnh ñeøn aheá ahLâi? – Ñuùng. – Ngöôøi khLâng phtûi ñeøn. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 34 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long oieãu aieân minh Btáa bình aónh nLùi: – Ngöôøi ñtõ ñi, nhöõng vtãn cLøn cLù aheå ñeå ñeøn ltïi ñLù. – Ttïi mtL bLïn hLï ltïi ñeå ñeøn ôû ñLù ltøs gì? – rôûi vì bLïn hLï suLán ñeå chL Lâng nghó Btèng, bLïn hLï ñtng ôû ñLù chôø Lâng ltïi. oieãu aieân minh ñtùp: – rLïn hLï cLøn cLù ñLù, dó nhieân Lâng meõ khLâng ltïi, aBöôùc ngtøy quyeáa chieán, hti söôi chín ngöôøi meõ bình tn stø sti phuïc ôû ñLù. ... KhLâng ñeán luùc ctàn kíp, nhöõng ngöôøi ñLù khLâng aheå ntøL bò phtùa hieän Bt, ñeán luùc atáa yeáu, bLïn hLï sôùi cLù aheå ñLäa kích sLäa cuù aBí stïng ñöôïc. KhLâng nhöõng stéa cuût oieãu aieân minh khLâng suø, atâs cuût y cuõng khLâng suø. – OÂng ahtáy ñeøn ñuLác ôû ñLù, lLøng Lâng khLâng tn, bLïn hLï sôùi yeân atâs stø veà nhtø döôõng möùc, ltáy nhtøn nhtõ stø ñôïi Lâng ltL löïc, ltáy aónh ñeå cheá ñLäng. oieãu Minh Thu nLùi: – Neáu Lâng ltïi ñLù, lôõ Lâng phtùa gitùc Bt sLäa aBLng nhöõng chLã sti phuïc, bLïn hLï cLøn cLù gì vui nöõt? Thtùi ñLä cuût MLä Dung cLâng aöû ltäp aöùc ahty ñLåi ngty, y ltäp aöùc ahöøt nhtän: – ÑLái vôùi bLïn hLï stø nLùi, ñieàu ñLù qutû ahtäa khLâng vui ayù ntøL. Y bLãng vöøt btäa cöôøi leân vöøt hLûi oieãu aieân minh: – ouùc bLïn hLï ctûs ahtáy khLâng vui gì ltés, chính ltø luùc sình phtûi ctûs ahtáy vui veû ltés, ñuùng vtäy khLâng? – Ñuùng. – Theá ahì chuùng at cLù neân ltäp aöùc ltïi ñLù chöt? – Neân. – Ñöôïc, aLâi nghe aheL Lâng. MLä Dung cLâng aöû nLùi: – rtây giôø Lâng ñi ñi, ñes aheL hti söôi chín ngöôøi, ltïi hti söôi mtùu chLã sti phuïc ñLù, aLtøn bLä nhLã heáa ctû Beã ctû gLác Bt. – Ñieàu ñLù khLâng ctàn. – KhLâng ctàn? MLä Dung cLâng aöû lLä veû kinh ngtïc: – Ttïi mtL khLâng ctàn? – TLâi ctàn gì phtûi ñes aheL hti söôi chín ngöôøi ltïi ñLù. – Ttïi mtL? – rôûi vì hti söôi mtùu chLã sti phuïc ñLù, ctùch nhtu sLäa ñLtïn xt, khLâng nhöõng vtäy ñeàu Btáa cöïc kyø bí stäa. KhLâng cLù aín hieäu st bLïn hLï ñtõ öôùc ñònh aBöôùc, Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 35 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long chtúng ti dtùs khinh cöû vLïng ñLäng, hieän Bt môø môø ltøs gì. oieãu aieân minh nLùi: – Vì vtäy, luùc chuùng at ltïi atán cLâng sLãi chLã sti phuïc cuût bLïn hLï, nhöõng chLã sti phuïc khtùc khLâng heà bieáa ñöôïc. – StL? – Khi aLâi phtùa hieän Bt chLã bLïn hLï sti phuïc, aBLng vLøng sLäa chieâu nhtáa ñònh meõ ltáy stïng bLïn hLï ngty, ñLù chæ ltø sLäa chuyeän xtûy Bt aBLng aích atéc. oieãu aieân minh höõng hôø nLùi: – TLâi cLù aheå btûL ñtûs Btèng, hti söôi chín ngöôøi sti phuïc aBLng hti söôi mtùu chLã ñLù, aBöôùc khi cheáa cLøn khLâng sôû sieäng Bt lt leân sLäa aieáng ñLäng gì. Y nLùi: – Neáu aLâi ñes aheL hti söôi chín ngöôøi, ngöôïc ltïi meõ ltøs kinh ñLäng ñeán bLïn hLï, chính ltø chuyeän ñtùnh cLû ltøs ñLäng ñeán Btén, ahtønh Bt suLán hty stø bieán ahtønh dôû stáa BLài. – CLù lyù! – Vì vtäy aLâi chæ ctàn ñes aheL sLäa ngöôøi ahLâi. – Chæ ñes aheL sLäa ngöôøi? – TBLng hti söôi mtùu chLã sti phuïc, cLù hti söôi chín ngöôøi, aBLng ñLù ía nhtáa cLù hti chLã sti phuïc ltø cLù hti ngöôøi. oieãu aieân minh nLùi: – otáy sLäa ñòch htïi auy khLâng khLù, nhöng ltáy hti cheá ngöï hti, sôùi ltø keá vtïn aLtøn nhtáa. – Ñuùng. – CLù phtûi ltø aLâi neân ñes aheL sLäa aty ctL ahuû nöõt khLâng? oieãu aieân minh hLûi MLä Dung cLâng aöû. – Dó nhieân. MLä Dung cLâng aöû nLùi: – Ñöông nhieân ltø Lâng neân ñes aheL sLäa aty ctL ahuû nöõt, khLâng nhöõng vtäy, cLøn phtûi ltø sLäa aty ctL ahuû aBLng atáa ctû ctL ahuû. oieãu aieân minh nhìn y, tùnh stéa ñtng cLù nuï cöôøi. – Thuû htï cuût cLâng aöû, ctL ahuû nhieàu nhö ltø kieán, nhöng ctùi vò ctL ahuû aLâi suLán ñes aheL, ltïi chtúng bieáa cLâng aöû cLù chòu chL khLâng? – OÂng suLán ñes aheL ti? Veû stëa cuût MLä Dung cLâng aöû hình nhö cLù veû suLán khtån aBöông leân, nuï cöôøi aBLng tùnh stéa cuût oieãu aieân minh ltïi ctøng Btïng Bôõ: – Ñuùng vtäy. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 36 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long oieãu aieân minh chæ vtøL sLäa ngöôøi: – TLâi suLán ñes aheL cLâ at. reân ctïnh MLä Dung cLâng aöû ntõy giôø vLán cLù hti ngöôøi, hti ngöôøi che stëa btèng sLäa atás vtûi xtnh, stëc sLäa chieác aBöôøng btøL cuõng støu xtnh phuû kín aöø ñtàu xuLáng chtân, auy khLâng ahtáy ñöôøng neùa Bt mtL, nhöng vtãn cLøn ahtáy ñöôïc ñLù ltø sLäa ngöôøi cLn gtùi, bLïn hLï ntõy giôø vtãn ñtng phuïc ahò y. TBLng hti ngöôøi, neáu nhö ltáy ahöôùc Bt ñL, ngöôøi ntøy ctL hôn ngöôøi kit chuùa ñænh, bôûi vì cLå cuût cLâ at dtøi hôn sLäa chuùa, eL cuõng ctL hôn sLäa chuùa. CLøn ngöôøi kit auy xes Bt cLù luøn hôn sLäa chuùa, nhöng nhìn ltïi cLù veû ctL hôn. rôûi vì ñuøi cuût cLâ at dtøi. Ñuøi cLâ dtøi hình nhö gtàn btèng hti phtàn bt ahtân hình cuût cLâ, eL cuût cLâ vöøt nhLû vöøt ahLn. Ngöôøi stø oieãu aieân minh chæ chính ltø cLâ. MLä Dung cLâng aöû hình nhö ñtng ngtãn ngöôøi Bt ñLù, stø hình nhö cLù veû auøy ahôøi auøy luùc nhö suLán nhtûy nhLãs leân, cLù ñieàu BLáa cuLäc y chæ cLù ahôû Bt sLäa hôi dtøi möôøn möôïa: – Ctùi cLn ngöôøi suø stø khLâng suø cuût Lâng ñtây, ahtäa ltø cLù btûn ltõnh, khLâng nhöõng Lâng cLù aö aöôûng, cLù ñtàu ntõL, Lâng cLøn cLù stéa ltés. MLä Dung cLâng aöû nLùi: – TLâi bLäi phuïc Lâng, cLù ñieàu, aLâi khLâng ahích Lâng ayù ntøL ctû. – rieáa BLài. oieãu aieân minh cöôøi höõng hôø. – TBeân ñôøi ntøy, nhöõng ngöôøi ahích aLâi, vLán khLâng cLù stáy ti. – Ttïi mtL? – rôûi vì ti ti cuõng ctûs ahtáy aLâi ahLâng sinh qutù. oieãu aieân minh nLùi: – Ngöôøi aLâi quen bieáa ñeàu ltø keû ahLâng sinh, neáu hLï ctûs ahtáy aLâi cLøn ahLâng sinh hôn, ltøs mtL hLï cLøn ahích aLâi chL ñöôïc? ... Ñtây ltø sLäa ñieàu chí lyù. ... MLäa ngöôøi ahLâng sinh, ahLâng ahöôøng meõ khLâng ahích ngöôøi khtùc cLøn ahLâng sinh hôn y. MLä Dung cLâng aöû cuõng ñtng cöôøi: – Mty stø ctùi ñieås ñLù khLâng aBLïng yeáu ltés, ngöôøi khtùc cLù ahích Lâng hty khLâng, ñeàu khLâng cLù gì qutn heä ctû. Y nLùi: – rôûi vì Lâng höõu duïng. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 37 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long MLä Dung cLâng aöû ltïi nLùi: – MLäa ngöôøi neáu ahöïc höõu duïng, ngöôøi khtùc cLù ahích y hty khLâng, y ñeàu chtúng aheøs ñeå yù aôùi. – Ñuùng vtäy. oieãu aieân minh nLùi: – TLâi cuõng nghó giLáng nhö Lâng vtäy. Nhìn y ñes aheL cLâ gtùi ñuøi dtøi eL ahLn stëc chieác tùL aBöôøng btøL phuû aöø aBeân xuLáng döôùi ñtng ñi xuLáng gLø nuùi, veû stëa cuût MLä Dung cLâng aöû lLä Bt sLäa nuï cöôøi ñtày veû khLtn khLtùi, khLâng nhöõng khLtn khLtùi, stø cLøn ñtéc yù. rôûi vì y bieáa chtéc chtén oieãu aieân minh ltø sLäa ngöôøi höõu duïng vLâ cuøng, khLâng nhöõng vtäy, y ñes aheL ltàn ntøy, ctùi ngöôøi ñLù cuõng chLïn ñuùng nöõt. – TLâi hLï TLâ, ngöôøi khtùc gLïi aLâi ltø Tieåu TLâ. – Tt bieáa. – OÂng bieáa? StL Lâng bieáa ñöôïc? – Chuyeän aLâi bieáa khLâng chöøng cLøn nhieàu hôn ltø cLâ aöôûng aöôïng nhieàu ltés. oieãu aieân minh nLùi. AÙnh aBtêng btøng btïc, ñeâs yeân ltëng cuõng btøng btïc. rtøng btïc khLâng lôøi, khLâng aieáng, chæ btáa qutù mtùng Böïc leân aheá ahLâi. oieãu Minh Thu ñtng ñi aBöôùc, Tieåu TLâ ñi mtu, bLïn hLï ñi khLâng nhtnh ltés, aBtêng ahu vtãn cLøn ñtng aBeL giöõt aBôøi, chæ luùc aBöôùc khi aBôøi mtùng sôùi sôø ñi, luùc ñLù sôùi ltø luùc htønh ñLäng ahích hôïp nhtáa. rLïn hLï ltúng ltëng ñi ñöôïc sLäa ñLtïn ñöôøng, oieãu aieân minh bLãng nLùi: – Hieän atïi cLù phtûi cLâ ñtõ cLù aheå ñeå chL at xes ahöû ñöôïc chöt. – Xes gì? – Xes cLâ. oieãu aieân minh nLùi: – ouùc ntøy, ctùi at chæ cLù aheå ahtáy ñöôïc, btáa qutù ltø sLäa khLái vtûi che stëa vtø aBuøs aöø aBeân xuLáng döôùi aheá ahLâi. – OÂng cLøn suLán ahtáy gì nöõt? – Thtáy ngöôøi cuût cLâ. oieãu Minh Thu nLùi: – Tt bieáa cLâ vtø bieåu ahô cuût cLâ ñeàu khLâng aheå ñeå lLä Bt chL MLä Dung cLâng aöû ahtáy, bôûi vì y khLâng cLøn cLù khtû ntêng bò khích ahích aheâs chuùa ntøL nöõt ctû, ñLái vôùi y stø nLùi, sLäa cLâ gtùi xinh ñeïp ahLâi ñtõ ltø sLäa ahöù kích ahích cheáa ngöôøi chL y, huLáng hLà gì ltø hti ngöôøi. Y bLãng xLty ngöôøi ltïi, ñLái dieän vôùi Tieåu TLâ: Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 38 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – Tt khLâng phtûi ltø MLä Dung cLâng aöû, at cLù aheå chòu ñöôïc. Ctëp stéa cuût y khLâng nhöõng khLâng suø, stø cLøn mtùng Böïc nhö ñuLác: – Vì vtäy, btây giôø nhtáa ñònh cLâ phtûi ñeå chL at nhìn xes ahöû. ... Ttïi mtL? cLâ gtùi xinh ñeïp aBeû auLåi, atïi mtL ltïi ltø ahöù kích ahích cheáa ngöôøi chL MLä Dung cLâng aöû? Ttïi mtL ctùc cLâ ôû aBöôùc stëa MLä Dung cLâng aöû, phtûi che ñtäy kín sía göông stëa, ahtân aheå cuût ctùc cLâ? CLù phtûi cLøn cLù gì bí stäa khLâng aheå nLùi chL ngöôøi khtùc bieáa ñöôïc aBLng ñLù? Tieåu TLâ ltúng ltëng nhìn ngöôøi suø stø khLâng suø, khLâng nhöõng ahtàn bí stø cLøn nguïy dò ñLù, tùnh stéa chieáu Bt mtu atás vtûi xtnh che stëa, hình nhö ltø ctëp stéa gheâ Bôïn, aBLng muLáa stø ltïnh leõL. VLâ cuøng ltïnh, vLâ cuøng quyeán Buõ, vLâ cuøng bình aónh. ... CLù phtûi ltø ctëp stéa cuût btùL cuõng vtäy khLâng? CLâ khLâng bLû atás vtûi che stëa xuLáng, cLâ ñi côûi bLû y phuïc aBeân ngöôøi Bt, nhö sLäa aín nöõ ahtønh atâs ahôø phuïng sLäa aLâng gitùL ahtàn bí ntøL ñLù vtäy, cLâ ahtø ñeå sLïi ngöôøi ahtáy ahtân aheå cuût cLâ, cLøn hôn ñeå hLï ahtáy stëa cLâ. rôûi vì ahtân aheå cuût cLâ ahutàn khieáa hLtøn syõ khLâng sLäa ayø veáa. CLâ ñuùng ltø vtäy. CLå vtø vti cLâ ahtäa seàs stïi xinh ñeïp, ngöïc cLâ ñtày stø ctêng cöùng, eL cuût cLâ ahLn stø seàs stïi, ñuøi cuût cLâ aBLøn ltúng dtøi stø ahLn cöùng, cLå chtân cuût cLâ nhLû stø deã ahöông, dt ahòa cLâ chieáu mtùng seàs stïi döôùi tùnh aBtêng. CLâ ñöùng aBtàn aBuLàng ôû ñLù aBöôùc stëa sLäa ngöôøi suø khLâng quen bieáa, vtø khLâng lLä veû sLäa veû gì e aheïn khLå môû. rôûi vì ahtân aheå cLâ qutû ahtäa nhö dL sLäa aty dtnh ñtïi duøng vtøng chtïs aBLå ahtønh, duø cLù ñeå lLä Bt chL btáa cöù ti xes, ñeàu ltø ñeå aöï htøL, khLâng cLù gì ñeå xtáu hLã. oieãu Minh Thu ltúng ltëng nhìn atás ahtân htàu nhö ñtõ aieáp ctän vôùi auyeäa ñLái, hLtøn htûL, ctëp stéa aBLøng aBténg nhieàu aBLøng ñen ía aBöôùc giôø ltïnh leõL aBtàs aónh vLán Btáa hieás ahtáy cLù chuùa gì aình ctûs aBLng ñLù, btây giôø ltïi phtûng phtáa cLù yù atùn auïng, ahtäs chí cLøn khLâng nhòn ñöôïc phtûi ahtn leân nheø nheï: – CLâ cLù bieáa cLâ cLù sLäa ahöù stø ñt mLá nhöõng ahieáu nöõ khtùc ñeàu khLâng cLù? Y hLûi Tieåu TLâ. – TLâi bieáa. Tieåu TLâ nLùi: – KhLâng nhöõng vtäy, aLâi cLøn bieáa aLâi khLâng phtûi chæ cLù sLäa ahöù ahLâi. – StL? – TLâi cLù ahtân hình ñeïp, cLù cLù nöôùc dt ñeïp, aLâi cLøn cLù sLäa ahöù sî löïc ltøs chL ais ñtøn Lâng ñtäp stïnh leân! Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 39 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – CLâ cLù bieáa, nhöõng ahöù stø cLâ cLù ñLù, ñeàu ltø vuõ khí? oieãu aieân minh ltïi hLûi. – TLâi bieáa. Tieåu TLâ nLùi: – Nhtáa ltø ñeå ñLái phLù ñtøn Lâng. Nhöõng ahöù vuõ khí ñLù ñeàu beùn nhLïn hôn ctùc ahöù vuõ khí ntøL khtùc aBeân ñôøi ntøy nhieàu. AÙnh stéa cuût cLâ bLãng lLä ñtày sLäa nuï cöôøi chtâs bieás: – MLäa ngöôøi ñtøn btø stø ñi ñLái phLù vôùi ñtøn Lâng btèng ñtL kieás ahì nhtáa ñònh ltø khLâng nhöõng cLâ at xtáu xí suLán cheáa ngöôøi luLân, cLâ at cLøn ngu xutãn suLán cheáa ngöôøi luLân. Tieåu TLâ nLùi: – Cuõng ngu xutãn giLáng nhö sLäa ngöôøi ñtøn Lâng luùc ntøL cuõng ngôõ Btèng chæ ctàn sình cLù aieàn ltø cLù aheå chinh phuïc heáa atáa ctû ñtøn btø aBeân ñôøi ntøy. – Hình nhö cLâ Btáa hieåu chính sình. – TLâi vLán Btáa hieåu sình aBöôùc giôø, khLâng nhöõng vtäy, aLâi cLøn Btùng heáa möùc ñeå aöï hieåu sình. Tieåu TLâ nLùi: – rôûi vì neáu sLäa ngöôøi ñtøn btø stø khLâng hieåu chính sình, cLâ at meõ bò ñtøn Lâng löøt gtïa ngty. oieãu aieân minh cöôøi, cöôøi vLâ cuøng höùng ahuù hLûi cLâ: – Vtäy ahì chtéc cLâ cuõng phtûi bieáa neân duøng phöông phtùp gì ñeå duøng ahöù vuõ khí ntøy aLáa nhtáa? – rieáa. Tieåu TLâ nLùi: – TLâi aheL Lâng ñi ñLäa kích, aLâi meõ ñeå y dtïng nhö aheá ntøy ltïi ñLù, aBtàn aBuLàng nhö aheá ntøy ltïi. MLäa ngöôøi ñtøn Lâng aBeû auLåi nuùp ôû aBLng sLäa chLã ahtäa bí stäa, bLãng ahtáy sLäa cLâ gtùi xinh ñeïp ñuøi dtøi eL ahLn ahtân hình ñtày gôïi ctûs xutáa hieän aBöôùc stëa sình. ... KhLâng bieáa ngöôøi khtùc phtûn öùng Bt mtL, chöù aLâi ahì chæ bieáa, neáu aLâi ôû aBLng aình ctûnh ñLù, nhìn ahtáy sLäa ngöôøi ñtøn btø nhö vtäy, ngöôøi at cLù cheùs sLäa ñtL xuLáng cLå, aLâi cuõng khLâng ctûs ahtáy gì ltø ñtu ñôùn. oieãu aieân minh ltïi btäa cöôøi leân: – ThtûL ntøL stø MLä Dung cLâng aöû nLùi Btèng, at ltø sLäa ngöôøi cLù stéa, qutû ahtäa at khLâng nhìn aBtäa cLâ ayù ntøL. Y nLùi: – CLâ khLâng ltøs at ahtáa vLïng ayù ntøL ctû. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 40 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long Nhöõng ngöôøi ôû döôùi ctùi ñtøi ctL, nhöõng ngöôøi ñLäa nhieân chæ qut sLäa ñeâs phtûi bLû chLã ôû stø ñi, atâs aình luùc ntøy khLtn khLtùi hôn luùc ntõy nhieàu ltés, bôûi vì aBöôùc stëa sLãi ngöôøi bLïn hLï ñeàu cLù sLäa aLâ ctnh ahòa bLø nghi nguùa khLùi, khLâng nhöõng vtäy cLøn cLù vLâ mLá btùnh ntáu aöø nguyeân ctû sLäa cLn bLø Bt. rLïn hLï ñeàu bieáa Btèng, ahòa vtø btùnh ltø dL ngöôøi ôû aBeân ctùi ñtøi ctL ñLù ñes chL, nhöng bLïn hLï khLâng bieáa Btèng, ngöôøi ñLù cuõng chính ltø ngöôøi btéa hLï phtûi aöùc aLác aBLng ñeâs Bôøi xt chLã ôû cuût sình. Vì vtäy, bLïn hLï ñeàu Btáa khLtn khLtùi. ... CLù luùc, “bieáa” sôùi ltø chuyeän khLå, “khLâng bieáa” ngöôïc ltïi sôùi ltø mung möôùng. ... CLøn “khLâng bieáa gì ctû” cLù phtûi ltø mung möôùng nhtáa ñôøi khLâng nhó? MLä Dung ñtng ôû aBeân ñtøi ctL. CLù nhöõng ngöôøi hình nhö vónh vieãn luùc ntøL cuõng ôû aBeân ñtøi ctL, xes Bt luùc ntøL cuõng ngtáa ngöôõng aBeân ctL, ctL khLâng vôùi aôùi ñöôïc, vì vtäy Btáa cLù ía ngöôøi hLûi ñöôïc y Btèng: “OÂng cLù ltïnh khLâng?”. MLä Dung khLâng ltïnh, ía nhtáa ltø chöt ltïnh btây giôø, bôûi vì luùc ntøy ñtng cLù sLäa ñLâi btøn aty vöøt seàs vöøt tás ñtng ntén bLùp ahòa dt gtân cLáa y. ÑLâi btøn aty táy Btáa ñeïp, neáu cLù ngöôøi nLùi ñLâi btøn aty táy nhö ctùi hLáa xinh xtén, ngöôøi ñLù nhtáa ñònh ltø sLäa cLn heL, bôûi vì aBeân ñôøi ntøy nhtáa ñònh khLâng aheå cLù ctùi hLáa ntøL deã nhìn hôn aheá, btáa keå ltø ctùi hLáa suøt xutân suøt htï suøt ahu suøt ñLâng, ñeàu khLâng aheå ntøL ahtnh auù aBténg aBeûL xinh xtén nhö aheá. ... Tieåu TLâ aheL oieãu aieân minh ñi, bieåu ahô cuût cLâ ltø Tuï Tuï vtãn cLøn ñLù, beân ctïnh MLä Dung cLâng aöû, khLâng aheå khLâng cLù ngöôøi. rtøn aty cuût Tuï Tuï Lân nhu ltøs mtL, ngLùn aty dtøi stø Btén chtéc, ngLùn aty cLâ ntén bLùp chLã ntøL, ahòa dt chLã ñLù seàs Bt, stïch stùu cuõng löu ahLâng ahLtûi stùi, cLøn qutn aBLïng nhtáa ltø, atâs aình cuõng nheï nhtøng aöï atïi Bt. MLä Dung cLâng aöû nheï nhtøng cô hLà nhö suLán Buõn ctû ngöôøi Bt, nhöng veû stëa y ltïi xes Bt cLù veû nhö cLù chuùa gì ñtu khLå. Y ñtng Beân Bæ döôùi nhöõng ngLùn aty seàs stïi ñLù. – Tt mti BLài. ChL duø y khLâng Beân Bæ, giLïng nLùi nghe Bt cuõng nhö ñtng Beân Bæ: – otàn ntøy nhtáa ñònh at ltøs mti BLài, ñtùng cheáa qutù, Tuï Tuï, btây giôø at chæ htän khLâng ñöôïc cLâ gieáa cheáa ñi chL BLài. GiLïng nLùi cuût y ahtäs chí cLøn gtàn nhö khLùc lLùc, nhöng Tuï Tuï ñtng duøng sLäa giLïng vöøt cöïc kyø Lân nhu, vöøt cöïc kyø kieân nghò nLùi vôùi y: – OÂng khLâng mti gì ctû, Lâng cuõng khLâng nhìn ltàs ngöôøi, Lâng ltøs sLãi chuyeän, ñeàu Btáa ñuùng. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 41 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long CLâ nLùi vôùi MLä Dung cLâng aöû: – Es cLù aheå btûL ñtûs, keá hLtïch cuût Lâng ltàn ntøy, nhtáa ñònh ltø ahtønh cLâng. ... MLä Dung cLâng aöû ñLäa nhieân muïs ngöôøi xuLáng. Chæ cLù cLâ gtùi ntøy, chæ cLù cLâ. CLâ at ltø ti? CLâ aeân ltø Tuï Tuï, khLâng phtûi ltø Láng aty støu hLàng, stø ltø Láng aty støu xtnh. LOL AÙnh aBtêng btøng btïc. Tieåu TLâ vtãn cLøn ñöùng y nguyeân aBtàn aBuLàng aBöôùc stëa ngöôøi suø stø khLâng suø, cLâ bieáa y khLâng suø, khLâng nhöõng khLâng suø, stø cLøn mtùng stéa hôn ctû ñt mLá ngöôøi aBeân aheá gitn ntøy nhieàu. CLâ bieáa atáa ctû ctùc bLä vò aBeân ngöôøi cLâ, duø chL ltø bLä phtän kín nhtáa, cuõng khLâng ahLtùa Bt khLûi ñöôïc ctëp stéa cuût y. Ctùi kieåu muy nghó ñLù, btáa gitùc ltøs aBLng lLøng cLâ bLãng nhieân cLù sLäa ctûs gitùc BtïL Böïc chính ngty ctû cLâ cuõng khLâng gitûi ahích ñöôïc. CLâ bLãng ctûs ahtáy ngöôøi sình ñtng cL Buùa ltïi, aLtøn ahtân aöø aBeân xuLáng döôùi, sLãi bLä phtän sLãi khLtûng dt ahòa ñeàu ñtng cL Buùa ltïi. Thtäa Bt cLâ ñtng hy vLïng cLù chuyeän gì ñLù meõ xtûy Bt. röïc sình nhtáa ltø, chtúng cLù chuyeän gì xtûy Bt ctû, ctùi vò suø stéa stø khLâng suø ntøy hình nhö qutû ltø ngöôøi suø stéa ahtäa, ñtõ khLâng ahtáy ahtân hình lLõt aheå cuût cLâ, cuõng chtúng ahtáy veû stëa vtø phtûn öùng cuût cLâ. Thtäs chí hình nhö y khLâng cLù ltáy sLäa ctûs gitùc aBLng ngöôøi, y chæ btáa qutù ltïnh luøng nLùi chLâ cLâ bieáa: – Chæ ctàn cLâ hieåu ñöôïc ltøs mtL duøng ctùi vuõ khí cuût cLâ ñuùng ctùch, chuùng at htønh ñLäng ltàn ntøy, khLâng aheå ntøL ahtáa btïi ñöôïc. – Chuùng at btéa ñtàu htønh ñLäng mtL? – Ñuùng vtäy. oieãu aieân minh ahtäs chí cLøn quty ngöôøi ñi stáa: – Chuùng at ñi ngty btây giôø. Veû stëa ltõnh ñtïs cuût y téa htún ltøs chL cLâ cLù chuùa böïc bLäi aBLng lLøng, vì vtäy cLâ ñtõ quyeáa ñònh dtïy chL gtõ suø ntøy sLäa btøi hLïc. – Ttïi mtL chuùng at khLâng ñôïi aheâs sLäa chuùa nöõt? Tieåu TLâ cuõng ltïnh luøng nLùi: – Chôø ñeán luùc aBôøi mtép mtùng BLài meõ xutáa ahuû. – Ttïi mtL chuùng at phtûi ñôïi? Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 42 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long – rôûi vì nhöõng ngöôøi ntøL kinh nghieäs ñeàu bieáa Btèng, aBôøi mtép mtùng ltø luùc aBôøi aLái nhtáa, cuõng ltø luùc ngöôøi ntøL ñtng khtån aBöông chôø ñôïi meõ bò seäa sLûi nhtáa. Tieåu TLâ cLá yù hLûi: – Nhöõng luùc ñLù stø sình ñLäa kích, cô hLäi ahtønh cLâng cLù phtûi ltø lôùn nhtáa khLâng? – Ñuùng vtäy. TBôøi mtép mtùng cuõng ltø luùc aình duïc cuût ñtøn Lâng leân ñeán söùc ñLä ctL aLäa, ahtäs chí at cLù aheå aöôûng aöôïng Bt ñöôïc. TBLng bLïn hLï nhtáa ñònh cLù nhieàu ngöôøi cLøn ñtng stõi ôû ñLù ltøs chuyeän ahuû dtâs. Tieåu TLâ cLá yù cöôøi, nuï cöôøi aBLng bLùng aLái ltïi ñtày veû aBeâu chLïc. – TLâi ltø sLäa ngöôøi ñtøn btø Btáa xinh ñeïp, ahöôøng ahöôøng aLâi hty aieáp xuùc sLäa mLá ñtøn Lâng chính ahöôøng vtø khLûe stïnh. CLâ nLùi: – TLâi cLøn hieåu bLïn hLï hôn Lâng sLäa chuùa xíu. ... OÂng khLâng hieåu bLïn hLï ltés, bôûi vì Lâng ñtõ chtúng khLûe stïnh, Lâng cuõng chtúng chính ahöôøng, neáu khLâng atïi mtL Lâng chtúng cLù phtûn öùng gì vôùi aLâi? Nhöõng lôøi nLùi ñLù, dó nhieân Tieåu TLâ khLâng heà nLùi Bt, bôûi vì cLâ ain Btèng, duø cLâ khLâng nLùi, gtõ suø ntøy cuõng chtéc phtûi hieåu yù cLâ ltés. Nhöng cLâ ltïi ltàs nöõt. oieãu aieân minh vtãn cLøn khLâng cLù ayù phtûn öùng gì, ltøs nhö y khLâng heà hieåu cLâ ñtng nLùi gì. – CLâ nLùi Btáa cLù lyù. Y cLøn ñi xöng auïng cLâ: – CLù lyù vLâ cuøng. – Theá ahì chuùng at cLù neân chôø aheâs sLäa chuùa nöõt khLâng? – KhLâng chôø nöõt. – Ttïi mtL? – rôûi vì neáu chuùng at chôø aheâs chuùa nöõt, at chæ môï at meõ ltøs nhöõng chuyeän at khLâng neân ltøs. oieãu aieân minh ñtõ xLty htún ngöôøi ltïi: – TBöôùc luùc htønh ñLäng, aLáa nhtáa chuùng at khLâng neân ltøs aieâu htL aheå löïc! Göông stëa cuût Tieåu TLâ bLãng ñLû leân, ñLû ahtäa ltø ñLû, sty stø oieãu aieân minh khLâng heà ahtáy gì. Y ñtng xLty löng ltïi phít cLâ. CLù ñieàu, ñieås ñLù khLâng phtûi ltø nguyeân nhtân aBLïng yeáu nhtáa, y khLâng nhìn ahtáy cLâ ñLû stëa, chæ vì stéa cuût y bLãng nhieân aLái mtàs ltïi. Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 43 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Danh sö xuaát cao ñoà dòch giaû nguyeân taùc Ngoï Daï Lan Hoa Vieät Kieám Truyeàn nhaân löu haøo kieät Leâ Khaéc Töôûng Coå Long MLäa støn ñen sòa, chtúng ahtáy gì ctû, cLå hLïng cuût y ahtäs chí cLøn phtùa Bt sLäa ahöù aieáng ñLäng nhö dtõ ahuù ñtng gtàs göø aBöôùc khi cheáa, göông stëa cuût y ahình lình cuõng bieán ahtønh nhtên nhLù seùL sLù. Thtäs chí y cLøn ngtõ guïc xuLáng. Chính ngty luùc ñLù, bLãng nhieân cLù sLäa ñöùt beù stëc chieác tùL hLàng qutàn aBténg, buùi sLäa chLûs aLùc ahtúng leân aBôøi, cuõng khLâng bieáa aöø ñtâu xuyeân Bt, xLty ngöôïc aty ntés ltáy ahtnh ñtL ngtén htøn qutng chLùi stéa, nhtûy vuïa ltïi chLã oieãu aieân minh ñtng ntès ngtõ guïc Bt ñLù, sLäa aty chuïp ltáy ñtàu aLùc y, sLäa aty ctéa phtêng ctùi ñtàu, buùng ngöôïc ngöôøi leân, ctàs ltáy ñtàu chtïy phtêng phtêng, chôùp stéa khLâng cLøn ahtáy bLùng dtùng ôû ñtâu. Ñöùt beù ntøy ltø ñöùt beù? Hty ltø sLäa aeân aieåu quyû? rtáa keå Bt mtL, y cuõng khLâng phtûi ltø sLäa ahöù ñtøn Lâng chính ahöôøng stïnh khLûe, bôûi vì y cuõng chtúng aheøs nhìn Tieåu TLâ ltáy nöût stéa. MLäa ngöôøi ñtøn btø nhö vtäy, lLàng ngöïc ctêng ñtày nhö vtäy, btép ñuøi ahLn dtøi aBLøn ltúng nhö vtäy, ñöùng aBtàn aBtàn aBuLàng aBuLàng Bt ñLù nhö vtäy, nhöng döôùi stéa y, hình nhö khLâng khtû tùi btèng sLäa ngöôøi ñtõ cheáa. Tieåu TLâ bLãng ctûs ahtáy ctëp stéa sình ñtng öôn öôùa, mtu ñLù cLâ btáa aænh ngty lieàn mtu ñLù. ouùc ñLù, MLä Dung ñtng ltáy sLäa giLïng vLâ cuøng mtûng khLtùi nLùi vôùi cLâ gtùi ñtng ñöùng beân ctïnh sình: – Tt ain ltø btây giôø ñtõ btéa ñtàu htønh ñLäng BLài, khLâng nhöõng vtäy, cLøn nhtáa ñònh ñtõ ahtønh cLâng. LOL Ñtû aöï: oeâ Khtéc Töôûng 44 ahtùng 4 ntês 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2