intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệt động kỹ thuật

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

820
lượt xem
338
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

là một môn học thuộc khối kiến thức kỹ thuật cơ sở; môn học trang bị cho sinh viên ngành năng lượng nhiệt, ngành kỹ thuật cơ khí, ngành động lực... những kiến thức sâu hơn về nhiệt động lực học trên cơ sở đã nắm được kiến thức về vật lý phổ thông, vật lý đại cương, kỹ thuật nhiệt... Nhiệt động lực học là môn học nghiên cứu những qui luật biến đổi năng lượng có liên quan đến nhiệt năng trong các quá trình nhiệt động, nhằm tìm ra những phương pháp biến đổi có lợi nhất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhiệt động kỹ thuật

 1. PGS Hµ M¹nh Th− Bé m«n Kü thuËt nhiÖt C7-201, 869.2333 ViÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ NHiÖt l¹nh 2006
 2. NhiÖt ®éng kü thuËt C¸c ®¸nh gi¸: 1. 2 bµi kiÓm tra gi÷a kú 20% 2. 2 bµi tËp dµi 20% 3. Thi vÊn ®¸p cuèi n¨m kh«ng ®−îc dïng tµi liÖu, ®−îc dïng c¸c lo¹i b¶ng biÓu ®Ó tra c¸c th«ng sè cña khÝ thùc vµ khÝ lý t−ëng. 60% 4. NghØ qu¸ 20% sÏ kh«ng ®−îc thi lÇn ®Çu
 3. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Ph¹m Lª DÇn, Bïi H¶i, NhiÖt ®éng kü thuËt, NXB KHKT, Hµ Néi, 2005 2.Bïi H¶i, TrÇn ThÕ S¬n, Bµi tËp nhiÖt ®éng truyÒn nhiÖt vµ kü thuËt l¹nh, NXB KHKT, Hµ Néi, 2005, 3. J.B Jones, Engineering thermodynamics,1996
 4. C¸c lo¹i b¶ng biÓu cÇn cã • B¶ng h¬i n−íc vµ ®å thÞ • B¶ng vµ ®å thÞ m«i chÊt l¹nh
 5. NhiÖt vµ c«ng DÊu cña nhiÖt vµ c«ng a). §¬n vÞ ®o nhiÖt q vµ c«ng l [ J] hoÆc [J / kg ] Q [kJ] hoÆc q [kJ/kg ] (1 Btu ( British thermal unit ) = 252 Cal = 1050,04 J ) 1 W = 1 J/s, 1 kW = 1000 W, 1 kW = 1,341 hp • 1 BTU/hr = 0,293 W, 1 hp = 2545 BTU/hr • 1 hp = 0,7457 kW 1 kW = 3412 BTU/hr b). DÊu cña nhiÖt lượng: q>0 cÊp nhiÖt; q0 d·n në; l
 6. NhiÖt
 7. NhiÖt
 8. C«ng
 9. HÖ nhiÖt ®éng • §Þnh nghÜa: T©p hîp c¸c ®èi t−îng cÇn nghiªn cøu • M«i tr−êng ; c¸i ngoµi hÖ N§ • Ta nghiªn cøu q l • Ph©n lo¹i : HÖ ®o¹n nhiÖt : q=0; l ≠ 0 HÖ c« lËp; q=0; l=0 • Lµm sao x¸c ®Þnh ®−îc hÖ nhiÖt ®éng? Ph¶i biÕt th«ng sè tr¹ng th¸i cña nã !!!!
 10. HÖ nhiÖt ®éng HÖ kÝn: mét l−îng nhÊt ®Þnh chÊt m«i chÊt ®−îc nghiªn cøu HÖ hë - mét khu vùc nµo ®ã - khèi l−îng trong kh«ng gian ChiÕm 1 thÓ tÝch nhÊt ®Þnh - ChØ cã nhiÖt vµ c«ng ®i NhiÖt vµ c«ng ®i qua ranh giíi cña qua ranh giíi cña hÖ hÖ ChÊt m«i giíi còng cã thÓ v−ît qua ranh giíi
 11. ®¬n vÞ ®o Specification of units C¸c ®¹i l−îng SI Unit EES Unit ChiÒu dµi Length meter (m) foot (ft) Khèi l−îng Mass kilogram (kg) pound mass (lbm) Lùc Force Newton(N) pound force (lbf) Thêi gian Time second (s) second (s) English Engineering Units EES Unit
 12. Tr¹ng th¸i
 13. Tr¹ng th¸i
 14. Th«ng sè tr¹ng th¸i tíi h¹n M«i chÊt ®iÓm 3 thÓ ®iÓm tíi h¹n TC P kPa TkC P k bar Hg 1490 1510 H20 +0,01 0,6113 374,15 221,29 CO2 -56,5 518 31 73,8 SO2 -75,4 167 157,2 78 NH3 -77,6 6,06 132,3 112,8 O2 -219 0,15 -118,8 50,8
 15. C¸c th«ng sè tr¹ng th¸i c¬ b¶n a) P ¸p suÊt [N/m2] • P tuyÖt ®èi • Pk ¸p suÊt khÝ quyÓn pk= f(h) • Pd ¸p suÊt d−: l−îng ¸p suÊt lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn P=Pd+Pk §é ch©n kh«ng Pck l−îng ¸p suÊt nhá h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn: P= Pk-Pck
 16. Th«ng sè tr¹ng th¸i b) NhiÖt ®é : t 0C ( Celcius) thang nhiÖt ®é B¸ch ph©n T K thang nhiÖt ®é tuyÖt ®èi t [0C] = T [K] -273 = 5/9 ( t [0F] -32 ) = 5/9 ( T[0R] ) - 273
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2