intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Những câu chuyện tiếu lâm rất hay

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

1.563
lượt xem
936
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những câu chuyện cười luôn mang lại sự vui vẻ và thư giãn cho mọi người Còn gì vui hơn khi chia sẻ và nhìn thấy những nụ cười của bạn? Vậy thì hãy đọc từ từ những câu chuyện sau, cho dù bạn không sao nhưng người khác sẽ lăn ra cười đấy ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những câu chuyện tiếu lâm rất hay

 1. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 1 MUÅC LUÅC Muåc Luåc ............................................................................................ 1 Êm nhaåc ........................................................................................... 3 Sau möåt àïm nguã troå ...................................................................... 5 Giöëng meâo cuäng khön ngoan vaâ lyá sûå............................................ 6 Nêu naây cuãa töi hay cuãa cö ............................................................ 7 Tao boáp ngay àêy cho maâ coi.......................................................... 8 Gùåp cö haâng mùæm töm chúå Àöìng Xuên......................................... 9 Chöî reä àêy phaãi khöng? ................................................................ 11 Bñ quyïët viïët thû............................................................................ 12 Chaáu laâ con ai................................................................................ 15 Chuáng töi àaä chia tay.................................................................... 17 Àûâng quïn mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá!............................. 19 Haånh phuác yïn ùæng....................................................................... 22 Höåi nghõ caác nhaâ giaãi phêîu .......................................................... 24 Phoá tiïën sô khöng hûäu nghõ.......................................................... 28 Sao cö êëy laåi boã ài ? ....................................................................... 37 Short - Sweet - Science - Secret................................................... 42 Baâ Chuáa mùæc lúäm .......................................................................... 44 Ùn tröåm meâo .................................................................................. 45 Nhùåt baä trêìu .................................................................................. 46 Doâm nhaâ quan Baãng ..................................................................... 46 Dï àûåc chûãa.................................................................................... 47 Cêu àöë............................................................................................. 49 Traã núå anh laái àoâ ........................................................................... 50 Vay tiïìn chuáa................................................................................. 50 Àêìu to bùçng caái böì ......................................................................... 51 Lïånh Vua ban ................................................................................ 52 Quaã àaâo trûúâng thoå ....................................................................... 53 Huä tûúng àaåi phong ...................................................................... 54 Laâm thú xin ùn .............................................................................. 56 Öng noå, baâ kia................................................................................ 57 Quyïín saách quyá ............................................................................. 59 Choåi gaâ söëng thiïën......................................................................... 61 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 2 Vuå kiïån chön saách ......................................................................... 62 Bûác tranh nguä quaã ........................................................................ 64 Thû gûãi baâ giaáo thuå....................................................................... 66 Àún xin chön trêu.......................................................................... 67 Phúi saách ........................................................................................ 68 Tûúång baâ Banh .............................................................................. 69 Ngoåa sún......................................................................................... 70 Quan Thõ vaâ quan Voä höîn chiïën .................................................. 72 Chûãi cha thùçng Baão Thaái ............................................................. 73 Àoán sûá Taâu ..................................................................................... 74 Thi veä .............................................................................................. 75 Cêëy reä ruöång chuáa Liïîu ................................................................ 76 Ùn tröåm meâo .................................................................................. 77 Lúäm quan thõ ................................................................................. 78 Traång chïët Chuáa cuäng bùng haâ ................................................... 80 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 3 ÊM NHAÅC Cùn baãn maâ noái, coá thïí chia êm nhaåc laâm hai loaåi: 1. Êm nhaåc "Cöí Àiïín", laâ thûá êm nhaåc do caác nhaåc syä ngûúâi Àûác àaä chïët saáng taác, vaâ nay àûúåc nhûäng nhaåc cöng mùåc àöìng phuåc xi- möëc-kinh trònh têëu. 2. Êm nhaåc "Thöng Thûúâng", laâ thûá êm nhaåc maâ nhaåc syä coá thïí laâ bêët kyâ ai vaâ nhaåc cöng cuäng coá thïí laâ bêët kyâ ai. Trïn soáng phaát thanh hiïån nay, chuáng ta chuã yïëu nghe thïí loaåi naây. Nïëu quyá võ muöën kiïëm nhiïìu tiïìn, quyá võ nïn ài vaâo thïí loaåi "thöng thûúâng". Ngaây nay nhaåc cöí àiïín phöí biïën trong khoaãng 300 ngûúâi - àoá laâ nhûäng nhaåc cöng chúi nhaåc cöí àiïín trïn ti-vi. Möåt baãn nhaåc cöí àiïín dûúâng nhû coá thïí keáo daâi haâng ngaây trúâi, do àoá cêìn phaãi coá ban nhaåc àöng nhû vêåy múái coá thïí thûåc hiïån trònh têëu àûúåc. Nhûäng hoåc giaã êm nhaåc phên chia nhaåc cuå thaânh nùm loaåi: - Nhaåc Cuå Cêìn Thöíi Vaâo Vaâ Thónh Thoaãng Phaãi Vêíy Nûúác Boåt Ài (coâi, keân tuba, trompet, cormorant, tribune) - Nhaåc Cuå Cêìn Phaãi Àaánh (tröëng, keãng, rhomboid, homophone) - Nhaåc Cuå Dïî Giêëu Kñn (saáo) - Nhaåc Cuå Nöåi Thêët (piano) - Nhaåc Cuå Coá Luác Coá Giaá Trõ Lúán (violon) Nhûäng chiïëc violon cûåc àùæt do Antonius Stradivarius chïë taåo. Chuáng rêët àùæt vò àûúåc laâm vö cuâng tinh tïë vaâ kheáo leáo. Khi duâng cùçm êën vaâo àuáng caách, möåt ngùn bñ mêåt trong àaân seä löå ra chûáa àêìy heroin tinh khiïët. Nhaåc Rock 'n Roll ra àúâi tûâ nhaåc Blue - möåt thïí loaåi do nhûäng ngûúâi nö lïå saáng taác. Chuáng mang tïn Blue vò chuáng rêët buöìn. Cuäng dïî hiïíu thöi, laâm nö lïå têët nhiïn laâ àau khöí röìi. Lúâi ca möåt baãn Blue àiïín hònh nhû thïë naây: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 4 Vúå töi quay goát maäi lòa xa Luä treã àún cöi cuäng boã nhaâ Thuöëc thiïëu bïånh xûa thïm trêìm troång Khêët thuïë nïn nay laåi hêìu toaâ Nhaåc Blue phöí biïën trong têìng lúáp ngûúâi da àen trong möåt thúâi gian daâi. Nhûäng nhaåc cöng da àen, coân goåi laâ "negro", chúi nhaåc Blue trong caác quaán luåp xuåp vaâ hoå àûúåc rêët ñt tiïìn. Maäi àïën àêìu nhûäng nùm 50, möåt söë thanh niïn da trùæng laåi thñch nhaåc Blue. Hoå sûãa àöíi àöi chuát vaâ Rock 'n Roll ra àúâi, möåt thïí loaåi êm nhaåc cûåc kyâ thõnh haânh hiïån nay vaâ biïën nhûäng nhaåc syä, nhaåc cöng thaânh triïåu phuá rêët mau choáng. Àiïím khaác biïåt cú baãn giûäa nhaåc cöí àiïín vaâ Rock 'n Roll: möåt baãn nhaåc cöí àiïín bao göìm khoaãng chuåc giai àiïåu vaâ khöng lúâi, coân möåt baãn Rock 'n Roll coá möåt giai àiïåu (coá khi coân ñt hún thïë) vaâ coá khoaãng mûúi lúâi. Nhûäng soaån giaã Rock 'n Roll rêët bêån, hoå luön phaãi hoaân thaânh gêëp baãn nhaåc àïí kõp àïën möåt buöíi heån hoâ quan troång. Thónh thoaãng hoå chó kõp nghô ra vaâi lúâi. Lêëy vñ duå baãn "Ngöìi úã La La", saáng taác vaâo nhûäng nùm 60: Ngöìi úã la la àúåi chúâ ya ya Uh huh, uh huh Ngöìi úã la la àúåi chúâ ya ya Uh huh, uh huh Chùæc taác giaã àõnh buång rùçng sau cuöåc heån seä quay laåi vaâ àiïìn nöët vaâo caác chöî "la la" vaâ "ya ya". Nhûng àïën luác êëy ai àoá àaä àem phaát haânh baâi haát thaânh haâng triïåu baãn, vaâ khöng thïí sûãa laåi àûúåc nûäa. Möåt vñ duå khaác laâ baãn "Miïìn Àêët Ngaân Àiïåu Nhaãy". Taác giaã chùæc àaä nhêån àûúåc möåt cuá phön vaâ phaãi ài gêëp, trûúác khi hoaân thaânh lúâi baâi haát: Töi àaä noái na na na na na Na na na na na na na na na na Na na na na http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 5 Möåt thïí loaåi nhaåc "thöng thûúâng" khaác laâ nhaåc "àöìng quï". Thïí loaåi naây phöí biïën giûäa nhûäng keã nghiïån ngêåp vaâ böåi baåc, nhûng muöën diïîn têëu thò phaãi ùn mùåc thêåt haâi hûúác vaâ phaãi haát gioång miïìn Nam. Möåt thïí loaåi khaác laâ nhaåc "dïî haát dïî nghe". Thïí loaåi naây phöí biïën trong thang maáy, trong siïu thõ, trong nhaâ tùæm vaâ phaãi àûúåc haát bùçng gioång maáy caây. SAU MÖÅT ÀÏM NGUÃ TROÅ Cuöîm àûúåc möåt vöë úã nhaâ möåt baâ goáa, Tuá Xuêët ài thùèng möåt leâo ra thaânh phöë Nam Àõnh. Sau nhûäng ngaây ùn chúi, khi thêëy tuái àaä caån tiïìn, Tuá Xuêët ài mua caái vali, àem mêëy cuåc gaåch vaâ giêëy böìi boã vaâo, röìi khïå nïå xaách àïën möåt nhaâ haâng cúm, àaánh cheán möåt bûäa no say, röìi nguã troå luön àoá. Trûúác khi ài nguã, Tuá Xuêët àûa vali cho baâ chuã nhaâ haâng cêët höå. Baâ haâng àúä lêëy: - Chaâ, vali coá tiïìn baåc khöng maâ nùång thïë naây ? Baâ haâng vûâa àúä lêëy vûâa hoãi: - Coá chuát àónh thöi, coân thò quêìn aáo & saách vúã. Töi ài thùm öng cuå töi àang laâm aán saát Bùæc Ninh, àêu cêìn phaãi àem nhiïìu tiïìn baåc. Baâ haâng tûúãng thêåt, àem vali cêët vaâo chöî gêìn giûúâng Tuá Xuêët nùçm. Àïm àïën, Tuá Xuêët thûâa luác moåi ngûúâi nguã say, kheä roán reán laåi múã vali àem gaåch vaâ giêëy böìi boã vaâo thuâng raác núi goác nhaâ, röìi trúã laåi giûúâng, àaánh möåt giêëc ngon laânh. Túái saáng, baâ chuã haâng cúm dêåy trûúác, nhòn thêëy chiïëc vali bõ múã tung, bïn trong khöng coân vêåt gò, taá hoãa lïn, àaánh thûác Tuá Xuêët dêåy: - Chïët röìi, vali cuãa öng bõ boån tröåm múã, lêëy hïët àöì àaåc, laâm sao bêy giúâ ? Tuá Xuêët ngöìi xöím dêåy, ra veã sûãng söët: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 6 - Laâm sao, töi biïët àêu àûúåc, töi gûãi baâ cêët maâ. Baâ phaãi böìi thûúâng chûá coân laâm sao nûäa ? Baâ haâng àaä àuöëi lyá, laåi súå anh chaâng laâ con quan aán saát nûäa, laåi tûúãng mêët tröåm thiïåt, nïn chó coân caách nùn nó. Lúâi qua, tiïëng laåi cuöëi cuâng Tuá Xuêët múái chõu nhêån tiïìn böìi thûúâng mûúâi neán baåc. Tuá Xuêët ài röìi, boån àêìy túá nhaâ haâng, chiïìu àïën múái phaát hiïån ra úã thuâng raác laåi coá giêëy böò vaâ mêëy cuåc gaåch, nhûäng thûá maâ nhaâ haâng khöng coá. Luác êëy, ngûúâi ta múái nhêån ra anh chaâng nguã troå àïm qua laâ möåt tïn àaåi bõp. Nhûng maâ chó coân nûúác nhòn nhau maâ chûãi ruãa, chûá biïët laâm sao àûúåc, vò hùæn àaä mêët huát tûâ saáng kia röìi. Thïë laâ, Tuá Xuêët laåi kiïëm àûúåc möåt moán tiïìn to nûäa. GIÖËNG MEÂO CUÄNG KHÖN NGOAN VAÂ LYÁ SÛÅ Möåt höm trúâi töëi, Tuá Xuêët vaâo nghó taåi möåt nhaâ haâng noå úã bïn àûúâng caái quan, úã àoá, àaä coá anh haâng meâo àïën trûúác ngöìi chïîm chïå trïn giûúâng, bïn caånh àïí àêìy löìng nhöët àêìy meâo. Tuá Xuêët àaânh ngöìi giûúâng dûúái. Chuã quaán thêëy vêåy noái vúái anh haâng meâo: - Àïí öng Tuá ngöìi giûúâng trïn, keão öng ngöìi trïn, àïí caái löìng meâo bêët tiïån lùæm. Ngûúâi buön meâo khöng chõu, lyá sûå: - Töi tûúãng caái pheáp úã haâng quaán, ai àïën trûúác thò ngöìi trïn, ai àïën sau ngöìi dûúái, töi àaä ngöìi àêy thò cûá úã àêy. Tuá Xuêët nghe noái thïë, beân baão chuã quaán: - Öng baån noái phaãi àêëy, öng cûá ngöìi tûå nhiïn, vò coân caã löìng meâo nûäa maâ. Àïm khuya, thûâa luác ngûúâi baán meâo nguã say, Tuá Xuêët leãn dêåu, kheä thaáo mêëy caái que caâi miïång löìng. Bao nhiïu meâo àïìu chui ra hïët, http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 7 con naâo con nêëy, tûå do ài laåi, leo treâo khùæp núi, kïu "ngao", "ngao" rêìm rô. Ngûúâi buön meâo giêåt mònh thûác dêåy, vöåi vaä goåi nhaâ haâng: - Úi ! Öng chuã úi ! Meâo töi ra hïët röìi, öng coá mau mau àöët àeân lïn giuáp töi bùæt chuáng noá laåi khöng? Luác àeân thùæp saáng röìi, ngûúâi buön meâo thêëy con úã mùåt àêët, con úã giûúâng trïn, con giûúâng dûúái, coá con leo têån xaâ nhaâ. Anh ta ngú ngaác kïu: - Mêëy con meâo phaãi gioá kia, chuáng bay baáo haåi tao. Tuá Xuêët úã giûúâng dûúái, luác àoá thêëy àöång, cuäng thûác dêåy, troã tay vaâo luä meâo, noái: - Giöëng meâo cuäng khön ngoan & lyá sûå lùæm àêëy ! Chaâ, con naâo ra trûúác thò àûúåc ngöìi trïn cao, con naâo ra sau thò phaãi ngöìi dûúái thêëp. Ngûúâi buön meâo biïët laâ Tuá Xuêët noái khaáy mònh, nhûng khöng daám noái gò, vò coân phaãi lo tòm bùæt laåi luä meâo vûâa thoaát. NÊU NAÂY CUÃA TÖI HAY CUÃA CÖ Möåt höm, Ba Giai àïën quêìy cuãa cö haâng nêu nöíi tiïëng àanh àaá. Ba Giai ra ài khöng mùåc quêìn, chó mùåc möåt caái aáo daâi röång thuâng thònh mûúån cuãa öng chuã nhaâ haâng cúm. Túái chöî haâng nêu, Ba Giai cûá choån mêëy cuã nêu àûa lïn àûa xuöëng, röìi thûâa luác cö haâng ngoaãnh ài, Ba Giai öm buång uâ teá chaåy. Cö aã giêåt mònh, ngúä tïn ùn cùæp nêu, liïìn ba chên böën cùèng chaåy theo bùæt laåi, vûâa chaåy vûâa la: - Thùçng trúâi àaánh thaánh vêåt, traã nêu cho baâ ài, khöng maây chïët boã cha bêy giúâ ! Thiïn haå àöí nhaâo ra xem. Möåt luác, Ba Giai bûúác thuãng thùèng. Cö haâng xêën túái nùæm àûúåc aáo. Ba Giai cuäng quay laåi nùæm aáo cö haâng. Ngûúâi ta tûúãng seä bùæt àûúåc möåt vuå ùn cùæp nêu. Nhûng khi cö haâng theát: - Traã nêu cho tao, thùçng khöën naån ! Ba Giai liïìn töëc aáo daâi lïn: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 8 - Nêu àêu maâ traã? Neâ àêy, "nêu" naây cuãa töi hay cuãa cö? Baâ con laâng nûúác laâm chûáng cho; "nêu" àêy roä laâ cuãa töi, maâ con meå naây noá baão laâ cuãa noá, nêu noá àêu phaãi thûá nêu naây ! Cö haâng mùåt àoã gay, biïët bõ xoã, toan chaåy, nhûng Ba Giai àaä nùæm chùåt lêëy aáo: - Con kia, maây daám vu tao ùn cùæp nêu giûäa chúå, tao phaãi àûa maây lïn quan cho ra chuyïån. Vûâa noái, Ba Giai laåi vûâa keáo aáo daâi lïn, vûâa hoãi lùåp trúã laåi: - Maây thêëy nêu naây cuãa tao hay cuãa maây? Cö haâng biïët gùåp tay búåm xoã, laåi àuöëi lyá, nïn chó coân nûúác haå thêëp gioång xuöëng àïí laåy van nùn nó xin Ba Giai tha löîi. Ba Giai tha cho vaâ baão: - Tûâ nay, maây boã caái gioång chu ngoa àanh àaá ài, khöng tao coân trúã laåi àêy nûäa, thò maây chúá traách tao laâ aác. Töåi nghiïåp cö aã luãi thuãi vïì chöî, mùåt maây xanh nhúåt nhû khöng coân möåt gioåt maáu naâo. TAO BOÁP NGAY ÀÊY CHO MAÂ COI Ba Giai àïën cö haâng chim úã cûãa Bùæc. Ba Giai ùn mùåc lõch sûå lùæm, nïn nhaác thêëy, cö haâng àaä àon àaã chaâo múâi: - Chim naây beáo lùæm, coân non, múâi öng khaách mua ài ! Ba Giai thûâa dõp tûúi cûúâi àaáp: - Chim aâ, naâo bùæt àûa àêy möåt cùåp, xem coá beáo khöng? - Ai maâ laåi noái döëi öng khaách. Vûâa noái, cö haâng vûâa bùæt ra möåt cùåp. Ba Giai súâ àöi chim, laåi baão: - Cö bùæt töi cùåp kia nûäa ! Cö haâng chim laåi bùæt ra cùåp nûäa, hai tay cö nùæm hai cùåp chim, Ba Giai cûá súâ moá cùåp chim maäi, röìi chï lïn chï xuöëng, khöng hoãi giaá caã gò caã, àaä thïë laåi khoùæng tay vaâo löìng, bùæt thïm mêëy cùåp àûa cho cö haâng: - Cö cêìm giuâm töi thïm cùåp naây nûäa ! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 9 Röìi Ba Giai laåi súâ boáp cùåp chim. Thêëy thïë cö haâng caã giêån, nöíi gioång àanh àaá: - Traã giaá khöng traã, cûá bùæt hïët cùåp naây cùåp noå, maâ nùæn vúái boáp, hû caã chim ngûúâi ta, muöën boáp thò vïì nhaâ maâ boáp !... Tûác thò, Ba Giai nöíi noáng lïn: - Tao noái cho maây hay, con phaãi gioá, maây àûâng coá giúã gioång chua ngoa, maây àaä noái thïë, thò tao chùèng cêìn phaãi vïì nhaâ múái boáp, maâ boáp ngay àêy cho maây coi. Cö haâng àõnh cêët gioång chua ngoa, nhûng chûa kõp, Ba Giai àaä àûa maånh hai baân tay vaâo hai goâ ngûåc cuãa cö maâ boáp. Cö aã vò thònh lònh, laåi bõ hay tay mùæc giûä mêëy cùåp chim, chaã leä vêët chim ài, noá bay mêët, maâ caâng la heát, ngûúâi ta caâng àöí àïën xem, thaânh ra bõ Ba Giai chúi cho möåt vöë nïn thên úã trûúác àaám àöng trong chúå. Cö aã tûác quaá, chó coân noái àûúåc möåt cêu: - Bûäa nay, baâ khöng tiïëc mêëy con chim, thò baâ seä keåp cho maây vúä soå ra ... Nhûng luác cö ta boã àûúåc chim vaâo löìng, thò Ba Giai àaä ài mêët huát trong àaám àöng àúâi naâo röìi. GÙÅP CÖ HAÂNG MÙÆM TÖM CHÚÅ ÀÖÌNG XUÊN Sau khi vïì nhaâ cuáng giöî böë xong, Ba Giai khùn aáo chónh tïì ra Haâ Nöåi. Ba Giai vaâo troå möåt nhaâ haâng cúm noå. Trong luác chuyïån troâ, baâ chuã nhaâ haâng cho biïët: - Chùèng giêëu gò öng, leä ra töi coân baán haâng úã chúå Àöìng Xuên nûäa, nhûng khöng thïí naâo chõu àûúåc mêëy con aã cûåc kyâ àanh àaá chu ngoa, möîi àûáa möåt phaách, nhêët laâ cö aã haâng mùæm töm. Ba Giai ra veã anh huâng àaáp: - Coá gò maâ phaãi súå, noá àaä chu ngoa àanhàaá, thò mònh phaãi coá caách trõ noá, baâ hiïìn quaá chûá vaâo tay töi thò... Baâ chuã quaán nguyát möåt caái traã lúâi: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 10 - Thöi, öng úi, töi cuäng van öng thöi, du cön úã àêy coân kiïng mùåt boån chuáng, chûá ngûúâi nhû öng, chuáng noá coi ra gò. - Baâ noái thïë, nïëu töi trõ àûúåc chuáng noá thò baâ mêët gò àêy? - Trõ chuáng noá aâ? Öng maâ trõ àûúåc thò töi cho khöng öng hùèn möåt phoâng àïí úã, & nuöi luön cúm rûúåu maän àúâi, khöng bao giúâ lêëy tiïìn. - Baâ noái chúi hay noái thêåt? - Töi noái thêåt àêëy. Nïëu khöng tin töi thïì coá trúâi àêët & quyã thêìn chûáng giaám. - Thöi, thïë thò àûúåc, saáng mai, baâ seä xem töi seä vaâo cuöåc ngay. Ngaây mai, vaâo luác gêìn trûa, Ba Giai cúãi trêìn, chó mùåc möåt caái quêìn "vêån", khöng giêy lûng, hay daãi ruát, röìi gaâi mêëy àöìng tiïìn keäm bïn lûng quêìn, ra ài. Túái ngoaâi àûúâng, Ba Giai nhùåt möåt miïëng laá chuöëi bïn àûúâng, phuãi saåch àêët, buåi, röìi túái chöî cö haâng baán mùæm töm úã cûãa nam. - Cö baán cho hai àöìng mùæm töm ! Cö haâng baão: - Lêëy caái gò maâ àûång? Ba Giai chòa miïëng laá chuöëi ra: - Cö àöí vaâo àêy, töi àuâm laåi taåm vêåy. Cö haâng sú yá, laåi cuäng rùæn mùåt, nïn chùèng ngêìn ngaåi liïìn muác ngay mùæm töm àöí vaâo miïëng laá chuöëi àûúåc àùåt giûäa loâng hai baân tay öng khaách. Xong, öng khaách baão: - Phiïìn cö lêëy höå tiïìn, töi dùæt núi caåp quêìn àêy naây. Cö haâng tûúãng öng khaách quï muâa chêët phaác, khöng deâ vûâa àûa tay vaâo caåp quêìn lêëy tiïìn, Ba Giai thoát buång laåi, tûác thò chiïëc quêìn tuåt xuöëng ngay. Ba Giai la êìm ô: - Chïët chûãa, sao giûäa thanh thiïn baåch nhêåt, cö laåi cúãi quêìn töi ra thïë naây, "cuãa" töi cuäng nhû "cuãa" ngûúâi khaác, coá gò laå àêu? Cö haâng mùæm xêëu höí àoã mùåt, vöåi keáo quêìn Ba Giai lïn, vùån laåi, Ba Giai laåi thoát buång, quêìn laåi tuåt, & öng laåi kïu lïn: - Cö laâm gò thïë naây? Töi àaä baão "cuãa" töi cuäng nhû "cuãa" ngûúâi khaác, chùèng coá gò laå maâ ! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 11 Cûá nhû thïë àïën mêëy lêìn, sau cö ta phaãi àöí mùæm töm trúã laåi, röìi chaåy ài lêëy nûúác rûãa tay cho Ba Giai àïí öng tûå vùån lêëy quêìn laåi, röìi cêìm tiïìn ra ài. Luác êëy, caác baån haâng & ngûúâi mua baán bu laåi xem àöng, laâm cö haâng mùæm caâng ngûúång nguâng, xêëu höí thïm. Sau àoá, cö phaãi nghó luön caã mêëy ngaây, & tûâ àoá cuäng boã búát tñnh chua ngoa, àanh àaá. Trûa höm êëy vïì, baâ chuã haâng cúm nghe ngûúâi thuêåt laåi, liïìn thïët Ba Giai möåt bûäa thêåt say. CHÖÎ REÄ ÀÊY PHAÃI KHÖNG? Khi àïën möåt quaán nûúác úã gêìn àõa phêån haåt Gia Lêm, Ba Giai vaâo quaán uöëng nûúác àïí tiïëp tuåc lïn àûúâng. Luác êëy, mùåt trúâi àaä xïë trûa. Baâ chuã quaán baão: - Öng khaách haäy nghó laåi, chöëc nûäa lïn àûúâng. Ba Giai hoãi lyá do, baâ chuã quaán cho biïët úã caách àêy mêëy khöng xa, coá möåt caái cêìu cêy bùæc qua möåt con kïnh nhoã, cûá giúâ naây laâ caác cö gaái trong laâng ruã nhau ra tùæm truöìng caã luä. Ba Giai biïët vêåy, cuäng cûá tûâ giaä. Khi ra khoãi quaán, Ba Giai lêëy khùn bõt mùæt laåi, giaã laâm ngûúâi muâ, vaâ lêëy möåt cêy gêåy. Àïën chöî gêìn cêìu, Ba Giai vûâa ài vûâa chöëng, bûúác bïn naây xiïn bïn kia. Mêëy cö àang tùæm truöìng, nö giúän dûúái kïnh, möåt cö baão: - Töåi nghiïåp öng giaâ muâ kia, khöng kheáo qua cêìu, öng êëy teá xuöëng àêy mêët. Noái röìi, cö ta àïí caái thên hònh phöëp phaáp trùæng noän, trêìn nhû nhöång, ài lïn nùæm tay Ba Giai. - Öng giaâ àûa tay töi dùæt qua cêìu, khöng teá xuöëng kïnh theo haâ baá bêy giúâ. - Caám ún cö thûúng keã muâ loâa taân têåt. Noái àoaån, Ba Giai nùæm lêëy cöí tay cö àïí qua cêìu. Khi túái àêìu cêìu bïn kia, Ba Giai hoãi: - Àaä túái chöî reä chûa? http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 12 - Chûa, haäy coân úã trïn cêìu, chûá reä àêu maâ reä. Möåt luác àïën chöî reä, cö gaái noå lïn tiïëng: - Giaâ úi laâ giaâ, chöî reä àêy neâ! Tûác thò Ba Giai múã choaâng mùæt ra, tay cêìm cêy gêåy chó ngay vaâo chöî kñn cuãa cö noå: - Chöî reä àêy phaãi khöng? Naâo Cö kia xêëu höí quaá, giùçng tay ra chaåy, nhaãy xuöëng kïnh, la bai baãi: - Chuáng bay úi, caái öng giaâ phaãi gioá giaã muâ !... Àaä thïë, Ba Giai coân àûáng trïn búâ kïnh goåi xuöëng: - Xin caám ún caác cö àaä dùæt laäo qua cêìu! - Thöi ài ài, àöì phaãi gioá, chúi lúäm ngûúâi ta coân ún vúái nghôa caái gò?... Ba Giai ài röìi, cêu chuyïån êëy àûúåc àöìn àaåi khùæp núi, vaâ tûâ àoá, trïn doânh kïnh noå boáng daáng caác cö tùæm truöìng cuäng thûa dêìn. BÑ QUYÏËT VIÏËT THÛ Quyá võ thûã chùån bêët kò möåt quan chûác thaânh àaåt, sang troång, röìi hoãi, "Öng coá thïí cho töi biïët bñ quyïët gò àaä giuáp öng thaânh àaåt trong sûå nghiïåp?" Nïëu töi àoaán khöng lêìm, ngûúâi àoá seä nhòn quyá võ chùm chuá bùçng möåt cùåp mùæt doâ hoãi, àêìy nghi ngúâ vaâ boã ài. Vêåy àïí quyá võ khoãi mêët thúâi giúâ tòm hiïíu, töi xin noái luön: Àoá laâ "Bñ Quyïët Viïët Thû". Töi vö tònh trúã thaânh möåt chuyïn gia trong lônh vûåc thû tñn kinh doanh vò töi àaä tûâng daåy mön naây cho nhên viïn caác haäng lúán úã moåi miïìn àêët nûúác trong taám nùm roâng. Xin noái qua vïì caác haäng lúán: Haäng luön luön thïí hiïån ra bïn ngoaâi laâ möåt töí chûác rêët maånh, nhûng nïëu quyá võ thêåt sûå biïët àûúåc bïn trong hoå àang hoaåt àöång nhû thïë naâo, quyá võ seä vö cuâng ngaåc nhiïn laâ taåi sao saãn phêím cuãa hoå khöng tûå tan thaânh mêy khoái ngay vaâi giêy sau khi xuêët xûúãng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 13 Khi àùåt chên vaâo núi laâm viïåc möåt haäng lúán, quyá võ seä thêëy moåi ngûúâi àïìu àang chùm chuá vaâo maân hònh maáy tñnh. "Chêåc chêåc! Töí chûác nghiïm tuác quaá nhó!" - quyá võ tûå nhuã nhû vêåy. Nhûng quyá võ àêu biïët rùçng, hoå àang daán mùæt vaâo maân hònh chó vò maáy tñnh vûâa thöng baáo rùçng haäng vûâa gûãi 60000 àöång cú mêîu töëi tên nhêët cho möåt tu viïån úã têån vuâng quï naâo àoá cuãa Bra-zin. Moåi ngûúâi àang höëi haã goä phñm chó cöët tröën traánh traách nhiïåm. Laâm nhû vêåy, biïët àêu hoå laåi vö tònh taåo möåt sai soát múái, vñ duå: Cho pheáp têët caã nhûäng nhên viïn coá tïn têån cuâng bùçng nguyïn êm àûúåc hûúãng möåt cua nghó àeã. Möîi vuå nhû vêåy laåi coá haâng trùm, thêåm chñ haâng ngaân cöng vùn thû tûâ àûúåc soaån. Möîi nhên viïn àïìu phaãi viïët töëi thiïíu möåt cöng vùn, ñt nhêët cuäng àïí baão vïå mònh. Coân quan chûác phaãi viïët nhiïìu hún. Nhûäng thû tñn àiïån tûã àoá chuyïín ài chuyïín laåi möåt thúâi gian, sau àoá àûúåc sao lûu ra vi-phim hay bùng tûâ. Cuöëi cuâng chuáng cuäng àûúåc thanh lyá trong loâ lûãa. Thûåc ra chùèng coá ai àoåc lêëy àûúåc möåt mêíu naâo trong êëy, vaâ cuäng chùèng coá ai nùæm àûúåc moåi viïåc àang thûåc sûå ài vïì àêu. Àêy laâ bñ quyïët quan troång nhêët. Hêìu hïët cöng vùn àûúåc viïët nhùçm traánh neá traách nhiïåm do nhûäng sai lêìm thûúâng xuyïn xaãy ra úã caác haäng lúán, núi caác nhên viïn tuå höåi uöëng caâ-phï vaâ phaãi mùåc caác loaåi quêìn aáo bêët tiïån suöët ngaây. Luön coá nhûäng quaã boáng traách nhiïåm lú lûãng trïn àêìu moåi ngûúâi, vaâ quyá võ phaãi biïët caách thaão caác thû tûâ, cöng vùn àïí àêíy quaã boáng rûåc lûãa kia sang chöî khaác. Quyá võ phaãi kheáo leáo vaâ nheå nhaâng. Möåt cöng vùn gay gùæt hay quaá thùèng thùæn seä laâm quaã boáng vúä tung vaâ quyá võ chùæc chùæn seä phaãi hûáng lêëy vaâi phêìn taân lûãa. Àïí giuáp quyá võ hiïíu roä hún, töi xin dêîn möåt cöng vùn sau àêy: "Bïn xûúãng àaä àûa giaá sai, búãi vò cöng cuå àaä hïët. Chuáng ta thûåc sûå phaãi chi thïm 400% so vúái dûå toaán ban àêìu." Àêëy khöng phaãi cöng vùn töi viïët. Töi sûu têìm àûúåc tûâ ngûúâi quen úã möåt haäng àa quöëc gia taåi Thuyå Àiïín. Cö naây chùæc cuäng sùæp phaãi thöi viïåc. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 14 Cöng vùn naây gay gùæt quaá. Thûá nhêët, noá múã àêìu quaá àöåt ngöåt, thiïëu vùæng möåt lúâi dêîn nhêåp töëi thiïíu. Thûá hai, cöng vùn chó ngay sang bïn xûúãng chïë taåo. Xûúãng kia chùæc chùæn seä khöng vûâa yá vaâ hoå seä thaão möåt cöng vùn chó ngûúåc laåi. Cuöëi cuâng, cêu kïët àûa ra con söë mang tñnh phuã àõnh quaá cao. Thûåc ra, töi khöng raânh lùæm vïì chuyïån gò vúái nhûäng cöng cuå naâo xaãy ra úã cöng ty noå, nhûng töi thêëy rùçng, ñt nhêët cuäng coá thïí viïët laåi thïë naây: "Theo nhûäng vêën àïì àaä trònh baây úã trïn, chuáng töi xin lûu yá caác ngaâi rùçng nhûäng cöng cuå trong kho àaä hïët. Nïëu caác ngaâi coá quan têm hay thùæc mùæc gò vïì vêën àïì naây cuäng nhû caách giaãi quyïët noá ra sao, xin vui loâng liïn laåc vúái ngûúâi kyá tïn dûúái àêy vaâo thúâi gian súám nhêët." Têët nhiïn, khöng phaãi têët caã thû tûâ cöng vùn àïìu thuöåc loaåi "chúi boáng" nhû vêåy. Thónh thoaãng, cuäng coá ngûúâi yïu cêìu quyá võ viïët thû giúái thiïåu viïåc laâm. Quyá võ phaãi hiïíu laâ ngûúâi nhêån khöng bao giúâ thêåt sûå tin tûúãng vaâo lúâi leä trong thû, vò ngûúâi viïët bao giúâ chaã viïët àiïìu hay, àiïìu töët, dêîu trong buång coá nghô khaác ài nûäa. Vñ duå: "Tuy öng êëy khöng àöìng tònh vúái möåt söë xu hûúáng quên sûå bïn Liïn Minh, nhûng Adolf Hitler laâ möåt ngûúâi ùn mùåc rêët tïì chónh...." Töi muöën noái laâ ngûúâi nhêån àaä thûâa biïët nhûäng àiïìu trong thû laâ bõa, do vêåy quyá võ cêìn phaãi thöíi phöìng lïn àöi chuát múái hy voång thaânh cöng àûúåc. Vñ duå, bûác thû sau àêy coân yïëu quaá: "Bob Tucker laâ ngûúâi àöëc cöng töët nhêët maâ chuáng töi àaä tûâng coá. Anh chûa nghó viïåc buöíi naâo. Anh luön gêìn guäi vaâ thoaãi maái vúái cêëp dûúái. Sûå coá mùåt cuãa anh àaä laâm phên xûúãng tùng nùng suêët ba lêìn." Vúái möåt bûác thû thöíi ñt nhû vêåy, ngûúâi nhêån thû seä nghô rùçng Bob chùæc cuäng chó laâ möåt keã vö tñch sûå thöi. Thïë naây töët hún: "Àaä ñt nhêët ba lêìn, Bob àaä quïn mònh cûáu nguy maång söëng nhûäng àûáa treã khöng núi nûúng tûåa." Cuöëi cuâng laâ loaåi thû gûãi khaách haâng hoùåc khaách haâng tûúng lai. Quyá võ phaãi luön nhúá möåt àiïìu: Khaách haâng luön muöën àûúåc thêëy quyá võ àang quyâ moåp xuöëng nhû möåt con giun àêët ra sao. Vñ duå: "Bob thên, http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 15 Chuáng túá rêët vui mûâng àaä àïën thùm vùn phoâng cuãa cêåu úã Butte tuêìn trûúác. Mùåc duâ boån túá chûa àûúåc coá àûúåc sûå diïîm phuác lúán lao laâ gùåp cêåu àïí baân vïì möåt söë saãn phêím múái, chuáng túá cuäng lêëy laâm hên haånh àûúåc ngöìi chúâ núi bêåc thïìm nhaâ cêåu. Chuáng túá thaânh thêåt xin löîi vïì nhûäng àiïìu phiïìn phûác liïn quan àïën mêëy vïët maáu vò chuá choá Bart rùng nhoån cuãa cêåu àaä àúáp möåt miïëng úã chên traái cuãa túá." Àoá chñnh laâ nhûäng bñ quyïët thû tñn kinh doanh. Töi hy voång seä àûúåc phuåc vuå vaâ giuáp àúä quyá võ mhiïìu hún nûäa. Ngûúâi töi túá heân moån vaâ trung thaânh cuãa quyá võ, Dave Barry. CHAÁU LAÂ CON AI Töi vaâ vúå töi vûâa sûãa soaån ài xem chiïëu boáng thò böíng ngoaâi cöíng coá tiïëng chuöng vang lïn. Töi ra múã cûãa. Trûúác mùåt töi laâ möåt cêåu beá ùn mùåc löi thöi, mùåt ngùm ngùm àen vò nùæng gioá. Chaáu laâ con nhaâ ai? - Töi hoãi. Nhûng chuá beá khöng traã lúâi, chó nhòn töi trên trên nhû coá veã tuãi bûåc. Cuöëi cuâng maäi noá múái lùæp bùæp àûúåc möåt cêu : "Ú kòa böë..." - Chaáu baão caái gò cú? - Töi sûãng söët. Böë aâ? - Vúå töi vöåi nhaãy böí ra cûãa, tûúãng chûâng nhû bõ bêåt loâ so. Cö ta hùçn hoåc nhòn töi röìi laåi nhòn chuá be á- Chaáu noái àêy laâ böë chaáu phaãi khöng? - Thùçng beá laå luâng thêåt! -Töi lêím bêím- úã àêu àïën àêy tûå nhiïn laåi nhêån ngûúâi ta laâ böë... Thöi öng cûá àúåi àêëy, töi seä tòm hiïíu xem coá gò laå khöng. Vúå töi rñt lïn giêån dû ä- Chùèng traách töi cûá nghi ngúâ trûúác khi quyïët àõnh lêëyöng. Bêy giúâ chaáy nhaâ múái ra mùåt chuöåt nheá! - Vúå töi quay laåi hoãi vùån chuá beá tûâ naäygiúâ vêîn àûáng sûäng: - Thïë meå chaáu laâ ai? Chuá beá suåt sõt chó vaâo vúå töi noái:" Meå laâ meå con àêy chûá coân ai nûäa". Töi àûúåc thïí quay laåi àay laåi vúå töi: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 16 Àêëy nheá, thïë maâ baão baâ khöng muöën lêëy töi. Vò àûáa con riïng naây àêy.... Thùçng beá naây noái döëi! - Vúå töi heát to lïn - Chaáu... chaáu noái döëi thïë maâ khöng biïët xêëu höí a? Thùçng beá laåi suåt sõt thoâ tay vaâo tuái aáo moác ra möåt têëm aãnh, mùåt sau coá ghi tïn vaâ àõa chó. Sau aãnh laâ töi vaâ vúå töi chuåp chung sau ngaây cûúái. Thêåt laâ quaái quyã! - Töi lêím bêím - Möåt êm mûu gò àêy chùæc... - Khoan àaä! Khöng kheáo noá laâ con trai chuáng ta thêåt. Nhûng noá úã têån quï vúái baâ nöåi cú maâ? Chuá beá luác êëy múái luáng tuáng veã mûâng rúä: "Con àêy maâ, con àêëy!" - Öi Bai-a-x-la-gan, con àêëy û? - Vúå töi noái gêìn nhû khoác - Con tha löîi cho meå nhûng sao laåi thïë naây, ai maâ nhêån ra àûúåc! - Khöng con khöng phaãi laâ Bai-a-x-la-gan. Con noá laâ anh noá cú. - Thïë maâ cuäng àoâi laâ meå! Töi àûúåc thïí àïë luön vú å- Àïën con mònh àûát ruöåt àeã ra maâ cuäng khöng biïët! Doi-àai-an! thöi ài vaâo trong nhaâ ài con! Nhûng chuá beá laåi tiïëp tuåc lùæc àêìu. Cuöëi cuâng hoãi ra múái biïët noá laâ thùçng lúán nhêët, tïn laâ Ba-i-a-xa-i-khan. - Ai laåi coá thïí nghô biïët àûúåc rùçng con caái mònh choáng lúán thïë naây khöng! - Vúå töi öm àûáa beá vaâ sûãa laåi àêìu toác cho noá. Töi coá caãm tûúãng nhû laâ múái vûâa höm qua chuáng töi múái gûãi mêëy àûáa cho baâ nöåi tröng nom. Nhûng taåi sao con laåi moâ vïì thïë naây? Chuá beá nhòn töi veã súå sïåt vaâ êëp uáng: - Taåi... Taåi höm nay con ài hoåc muöån. Cö giaáo khöng cho vaâo lúáp . Con khöng daám vïì nhaâ súå baâ mùæng. Thïë laâ con lïn xe buyát vaâ vïì àêy... - Khaá thêåt! Thïë laâ tröën hoåc aâ? - Vúå töi noái - Àêëy giaáo duåc úã nöng thön laâ nhû vêåy àoá! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 17 CHUÁNG TÖI ÀAÄ CHIA TAY Töi vaâ Nina, ngûúâi yïu, cuäng coá thïí noái laâ vúå chûa cûúái, ngöìi saát vaâo trong raåp chiïëu boáng. Chuáng töi àang xem möåt phim nûúác ngoaâi. Trïn maân aãnh vang lïn nhûäng tiïëng kïu thêët thanh xeá ruöåt.Tïn cao böìi àang àuöíi theo cö gaái, möåt tay vung suáng luåc, möåt tay lùm lùm con dao nhoån hoùæt. Dûúái vaânh muäi cao böìi röång, cùåp mùæt gian long lïn soâng soåc. Cö gaái cöë chaåy thoaát, nhûng tïn cao böìi àaä àuöíi kõp. - öëi kòa anh!- Cö ngûúâi yïu cuãa töi kïu lïn vaâ nùæm lêëy tay töi. - Em àûâng lo súå! Em thên yïu, àêëy chó laâ phim aãnh thöi! - Töi vûâa vuöët nheå tay ngûúâi yïu vûâa an uãi cö ta. - Khöng, anh xem kòa! Nina noái thêìm. Kiïíu toác cuãa cö ta múái àeåp laâm sao! úã àùçng trûúác traán thò maâu àoã saáng, coân úã àùçng sau thò maâu nêu sêîm. Coân nïëp uöën thêåt laâ tuyïåt. Bao giúâ úã nûúác ta múái hoåc àûúåc caách uöën nhû thïë? Trïn maân aãnh, nhûäng sûå kiïån diïîn ra ngaây möåt cùng thùèng àïën mûác phaãi laâm baån phaãi giêåt gên hay rúån toác gaáy. Tïn cao böìi hung haän àaä àuöíi kõpcö gaái. Cö gaái ngaä xuöëng. Caánh tay vúái lûúäi dao saáng loaáng vung lïn. Tiïëng kïu nhû xeá vaãi hoaâ vúái tiïëng suáng giaãm thanh nöí nghe khö khöëc. - uái giúâi kòa? Nina laåi kïu lïn vaâ eáp vaâo töi. - Em thên yïu, àûâng súå, haäy bònh tônh - Töi an uãi vaâ vuöët tay cö ta,-Khöng nïn yïëu thêìn kinh, vaâ húi möåt tñ laåi kïu tûúáng lïn úã chöî cöng cöång nhû vêåy. - Anh bònh tônh laåi thò coá! - Nina caäi - Anh chùèng biïët nhêån xeát gò caã . Anh thêëy ngûúâi cö ta coá àeåp khöng. Cö êëy tö mùæt múái àöåc àaáo laâm sao. Vaâ caái chñnh laâ khöng duâng buát chò cöí löí àïí maâ tö mùæt maâu tñm múái tònh chûá. Kïët húåp vúái maâu toác saáng vaâ nêu thò thêåt laâ mï ly, thêåt laâ viïîn tûúãng.... http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 18 Trïn phim laâ aãnh ngûúâi ta àang liïåm cö gaái xêëu söë vaâ caãnh àaám tang ngoaâi nghôa àõa. Nhûäng ngûúâi thên ài lùång leä êm thêìm, coá tiïëng khoác nûác núã se seä. Tiïëng nhaåc àang buöìn baä. Nhûng Nina cûá liïën thoaáng möåt caách say sûa haâo hûáng: - Anh thêëy khöng vaáy cuãa cö ta ngùæn hún cuãa em àïën 6 phên chûá khöng ñt, laåi coân xeã hai bïn nûäa. Kiïíu vaáy thïë múái laâ möët thúâi thûúång chûá. Chuáng ta laåc hêåu mêët röìi. - Àêëy laâ aáo liïåm chûá coá phaãi vaáy àêu - Töi húi bûåc mònh ngùæt lúâi cö ngûúâi yïu - Sau nhiïìu nùm nûäa, khi naâo em chïët haäy mùåc loaåi vaáy êëy... - Chuyïån vúá vêín! Ai maâ àúåi àûúåc bao nhiïu nùm nûäa.... Mêëy höm sau, töi thêëy Nina nhuöåm toác vaâ uöën toác nhû hïåt cö cao böìi Myä. Phña trûúác traán thò àoã caåch, coân sau gaáy laåi hung hung nêu. Mùæt cö ta àaä tö àuáng loaåi mûåc tñm sêîm. Coân caái aáo liïìn vaáy maâu trùæng thò trùæng kinh khuãng, vaâ laåi coân seã hai bïn höng möåt caách rêët maåo hiïím. Cuöën phim chuáng töi xem lêìn sau àem laåi cho Nina nhiïìu àöíi múái quan troång: Maái toác daâi mûúåt maâ töi rêët tûå haâo àaä bõ cùæt ngùæn mêët röìi vaâ uöën xuâ xeâo ra to tûúáng . Hai maá höìng cuãa Nina àaä bõ böi trùæng bïåch. Mi mùæt lêìn naây àûúåc tö maâu tñm sêîm. Xem böå phim thûá tû thò töi khöng nhêån ra Nina ngoaâi phöë nûäa. Vaâ cuöëi cuâng khi xem xong cuöën phim cao böìi thûá nùm, chuáng töi chia tay nhau. úã Nina khöng soát laåi möåt chuát naâo maâ trûúác àêy töi yïu mïën, tûå haâo. Bêy giúâ trïn gûúng mùåt daáng ài, lúâi noái toaân nhûäng thûá laånh luâng, trú treän khoá chõu. Luác chia tay töi lêìn cuöëi, Nina vïnh vaáo hêët maái toác ra àùçng sau nhû hïåt minh tinh B.B, cö cûúâi sùçng sùåc nhû caái cûúâi cuãa Mi-xen Mïëc-xiï, thiïu chaáy töi bùçng caái nhòn khinh bó cuãa cö Sophia Loren vaâ ài vúái daáng cuãa Marina Voladi. Töi khöng gùåp Nina thïm lêìn naâo nûäa. Maâ coá gùåp töi cuäng khöng thïí nhêån ra ngûúâi con gaái suyát nûäa àaä trúã thaânh vúå töi. Cuäng vò chuyïån chuáng töi chia tay nhau nhû vêåy, tûâ nay töi àaä quyïët khöng bao giúâ xem phim cao böìi Myä nûäa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 19 ÀÛÂNG QUÏN MUA DÊY THUN CHO QUÊÌN ÀUÂI NHEÁ! Saáng ra töi chuêín bõ ài laâm. Thïë laâ lêåp tûác bùæt àêìu... - Àaä ba ngaây röìi chuáng töi àaä baão anh maâ anh cûá quïn hoaâi... úã nhaâ khöng coân chuát phö-mai naâo caã! Ngûúâi ta baão töi suöët ba ngaây nay röìi! Nhûng lêëy tiïìn àêu ra naâo? - Thïë naâo, mua phö-mai röìi chûá? - Buöíi chiïìu ngûúâi ta hoãi töi. Töi, nhû möåt nghïå sô bi kõch, lêëy hïët sûác àêåp tay vaâo traán vaâ kïu lïn: "Ö-ö! Töi quïn khuêëy ài mêët!" Töi cûá thñch ûáng nhû vêåy. Buöíi saáng ngûúâi ta lïånh cho töi mua caái gò àoá. Töi traã lúâi: seä mua. Coân buöíi chiïìu khi töi trúã vïì - laåi vêîn caái tiïët muåc êëy: "Ö-ö! Töi quïn khuêëy ài mêët!" Nhûng öng böë biïët toãng töi röìi. Khi töi traã lúâi cêu hoãi muön thuúã lêìn thûá ba: "Phö-mai àêu?" - Vaâ àõnh giú tay lïn traán thò böë töi kïu lïn thay töi: "Ö-ö!" - röìi quay laåi phña caã nhaâ maâ móa mai tuyïn caáo: "Anh ta quïn!" Tûâ höm êëy töi khöng coân àûúåc quyïìn quïn nûäa. Saáng höm sau, khi töi caåo rêu, ngûúâi ta laåi baão töi: - Àûâng quïn phö-mai nheá! - Àûúåc röìi. Töi ài giaây, khi vang lïn: - Caã xaâ böng cuäng khöng coân, mua nheá! - Àûúåc. Trong luác ài xuöëng cêìu thang, töi nghe thêëy: - Caã àûúâng cuäng hïët, àûâng coá quïn àêëy! - Àûúåc röìi, àûúåc röìi! Vûâa nùæm tay vaâo quaã àêëm cûãa ra vaâo thò tûâ trong nhaâ voång xuöëng tiïëng la úi úái: - Anh nghe thêëy khöng? caâ phï, caâ phï! http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. NHÛÄNG CÊU CHUYÏÅN TIÏËU LÊM HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 20 - Caâ phï laâm sao? - Hïët röìi, nhúá mua nheá! - Töi seä mua, seä mua hïët! Töi àoáng cûãa, thúã phaâo nheå nhoäm, nhûng ngay luác àoá ngûúâi ta àêåp vaâo cûãa söí. - Coân gò nûäa? - Trúâi úi, anh ài àêu maâ lao dûä vêåy? Quay laåi lêëy chai àûång. Anh coân phaãi mua dêìu ö liu. - Seä mua, seä m-u-a! Ài àûúåc vaâi bûúác - tûâ trïn cûãa söí laåi coá tiïëng reáo: - Naây, gaåo úã nhaâ khöng coân möåt haåt! Chiïìu nhúá mang vïì! - Seä mang vïì! Àêëy, cûá möîi buöíi saáng laâ àêìy nhûäng lúâi tiïîn àûa nhû thïë àoá. Nhûng vêën àïì khöng phaãi kïët thuác úã àoá. Tûâ nhûäng khung cûãa söí ra vaâo vaâ cûãa söí múã toang döåi ra àuã thûá gioång noái, àoâi hoãi vaâ lo lùæng, trêìm trêìm vaâ lanh laãnh, ïm aái vaâ khaân khaân: "N-aâ-y!" cûá lan ài, lan ài, àuöíi theo töi trïn àûúâng phöë. - Mua dêy thun cho quêìn àuâi nheá! Loaåi tön töët êëy! Àûâng coá maâ quïn àêëy! - Thöng phong cho àeân nùm dêy! - Bêëc cho bïëp dêìu hoãa! Töi lao chaåy, hoaãng höët nhû tïn baán haâng rao nhòn thêëy àaåi diïån chñnh quyïìn, nhûng chûa kõp reä qua goác phöë thò möåt chuá beá àuöíi kõp töi. - Coá möåt dò sai chaáu nhùæn laåi... - Dò êëy baão sao? - Haânh cuäng khöng coân. - Noái vúái dò êëy haäy liïåt kï nhûäng thûá gò vêîn coân. Nhûäng thûá khaác chuá seä mang vïì. Àêëy, töi ài laâm möîi buöíi saáng nhû vêåy àoá. Baån hùèn roä laâ àêìu oác töi chêët àêìy nhûäng thûá gò chûá? Cho suöët túái chiïìu töëi trong àoá chen chuác nhau nhûäng phö-mai, dêìu, haânh, dêy thun cho quêìn àuâi... Vaâ höm nay, khi töi bûúác vaâo vùn phoâng, àêìu töi nhû thûúâng lïå chêët àêìy ùæp àuã thûá caác thûá haâng thûåc phêím vaâ taåp hoáa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2