intTypePromotion=3

Nước ngầm sở tài nguyên môi trường

Chia sẻ: Lê Hữu Lợi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
265
lượt xem
141
download

Nước ngầm sở tài nguyên môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'nước ngầm sở tài nguyên môi trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nước ngầm sở tài nguyên môi trường

 1. CHUYÊN TÀI NGUYÊN NƯ C VÀ CÁC BI N PHÁP B O V TÀI NGUYÊN NƯ C 0
 2. M CL C M U ........................................................................................................................3 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT V TÀI NGUYÊN NƯ C .............................................4 I. PHÂN B C A NƯ C TRÊN TRÁI T ..............................................................4 1. Nư c ng t trên b m t t ..........................................................................................4 2. Nư c ng t trong lòng t ............................................................................................5 II. TÀI NGUYÊN NƯ C VI T NAM ......................................................................6 III. TÀI NGUYÊN NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH .......................................6 1. Nư c m t ....................................................................................................................6 2.Nư c dư i t ..............................................................................................................6 CHƯƠNG 2 CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ CH T LƯ NG NƯ C - M T S B NH LIÊN QUAN N CH T LƯ NG NGU N NƯ C...............................................8 I. TÍNH CH T V T LÝ ................................................................................................8 1. Nhi t ......................................................................................................................8 2. màu .......................................................................................................................8 3. c.........................................................................................................................8 4. Mùi v .........................................................................................................................8 5. C n ..............................................................................................................................8 6. Tính phóng x .............................................................................................................8 II. TÍNH CH T HÓA H C ...........................................................................................8 III. CÁC B NH CÓ LIÊN QUAN N CH T LƯ NG NGU N NƯ C ..............10 CHƯƠNG 3 CÁC TÁC NG GÂY SUY THOÁI CH T LƯ NG NGU N NƯ C ......................................................................................................................................12 I. NH HƯ NG DO HO T NG S NG C A CON NGƯ I ..............................12 1
 3. II. NH HƯ NG DO PHÁT TRI N NÔNG NGHI P ..............................................15 III. NH HƯ NG DO PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÀ D CH V ....................18 IV. NH HƯ NG DO M T S NGUYÊN NHÂN KHÁC ......................................19 CHƯƠNG 4 B O V TÀI NGUYÊN NƯ C .........................................................20 I. M T S HO T NG NH M B O V TÀI NGUYÊN NƯ C ........................20 II. M T S BI N PHÁP X LÝ NƯ C ƠN GI N ..............................................22 III. NHÀ NƯ C VÀ NHÂN DÂN CÙNG NÊU CAO TINH TH N TRÁCH NHI M TRONG S NGHI P B O V TÀI NGUYÊN NƯ C ...........................................................23 A. Trách nhi m c a nhà nư c và chính quy n a phương ..........................................23 B. Trách nhi m c a ngư i dân .....................................................................................23 2
 4. M U Tài nguyên nư c là thành ph n ch y u c a môi trư ng s ng, quy t nh s thành công trong các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh qu c gia. Hi n nay ngu n tài nguyên thiên nhiên quý hi m và quan tr ng này ang ph i i m t v i nguy cơ ô nhi m và c n ki t. Nguy cơ thi u nư c, c bi t là nư c ng t và s ch là m t hi m h a l n i v i s t n vong c a con ngư i cũng như toàn b s s ng trên trái t. Do ó con ngư i c n ph i nhanh chóng có các bi n pháp b o v và s d ng h p lý ngu n tài nguyên nư c. Hi n nay, ã có nhi u ho t ng tuyên truy n ch trương xã h i hoá công tác b o v tài nguyên nư c, ưa ra nhi u bi n pháp nh m kêu g i t t c các thành viên trong xã h i nâng cao ý th c, cùng hành ng tích c c b o v ngu n tài nguyên thiên nhiên này. B o v tài nguyên nư c là nhi m v c p bách, nó không ch áp ng các yêu c u trư c m t mà còn t o n n t ng v ng ch c cho s nghi p b o v Tài nguyên và môi trư ng trong tương lai lâu dài, vì ó là s s ng còn c a chính chúng ta và con cháu sau này. 3
 5. CHƯƠNG I KHÁI QUÁT V TÀI NGUYÊN NƯ C I. PHÂN B C A NƯ C TRÊN TRÁI T Lư ng nư c t nhiên có 97% là nư c m n phân b bi n và i dương, 3,5% còn l i phân b t li n. T ng lư ng nư c l n nhưng lư ng nư c ng t mà con ngư i có th s d ng ư c r t ít và ch có th khai thác ư c t các ngu n sau: 1. Nư c ng t trên b m t t: - Lư ng nư c mưa rơi xu ng m t t, - Nư c t n t i trong các sông, r ch, ao, h , - M t ph n r t ít nư c t m l y và băng tuy t. S phân b c a nư c trên t li n 4
 6. 2. Nư c ng t trong lòng t: Nư c dư i t có lo i nư c m n, nư c l và nư c ng t, trong ó nư c ng t ch có lưu lư ng nh t nh. Nư c dư i t ư c tàng tr trong các l h ng và khe h t á. Hình 2: Các t ng ch a nư c dư i t a) T ng ch a nư c: Các l p t á có thành ph n h t thô (cát, s n, s i), khe h , n t n , có tính th m nư c, d n nư c t t mà con ngư i có th khai thác nư c ph c v cho nhu c u c a mình g i là các t ng ch a nư c. b) T ng cách nư c: Là t ng t á v i thành ph n h t m n (sét, b t sét), có h s th m nh , kh năng cho nư c th m xuyên qua y u, kh năng khai thác nư c trong t ng này th p. 5
 7. II. TÀI NGUYÊN NƯ C VI T NAM Vi t Nam có h th ng sông ngòi dày c, ây là m t ưu i m phát tri n kinh t vì chúng không nh ng cung c p lư ng nư c ng t khá l n cho n n kinh t nư c nhà mà còn giúp tăng cư ng h th ng giao thông th y. Toàn Vi t Nam có 9 h th ng sông l n: Sông C u Long, sông ng Nai, sông Mã, sông C , sông Thái Bình, sông Thu B n, sông Ba. Lư ng nư c có th ch ng s d ng là 325x109 m3/ngày. Ngoài ra còn có 460 h v a và l n. Hàng năm, Vi t Nam có lư ng mưa trung bình là 2.050 mm trong năm, cao nh t là 2.640mm và th p nh t là 1.600 mm và t p trung ch y u vào các tháng 7,8 và 9 chi m n 90% lư ng mưa c a c năm, ây là ngu n nư c ng t d i dào b c p cho nư c sông r ch và nư c dư i t . Tr lư ng nư c dư i t Vi t Nam d i dào, n m trong các t ng ch a nư c. Tr lư ng nư c dư i t theo các tài li u thăm dò vào kho ng 1,2x109 m3/ngày, thăm dò sơ b là 15x109 m3/ngày. Theo th ng kê n năm 2005 cho th y, nhi u t nh thành trong c nư c ang khai thác nư c dư i t v i lưu lư ng khá l n s d ng cho sinh ho t và s n xu t Công nghi p, Nông nghi p D ch v . • Hà N i : 750 000 m3/ngày • Thành ph H Chí Minh : 1.600.000 m3/ngày • Tây Nguyên : 500 000 m3/ngày III. TÀI NGUYÊN NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH 1. Nư c m t: Là ngu n nư c t các Sông l n như Sông ng Nai, Sài Gòn, Vàm C ông v i h th ng kênh r ch dài kho ng 7.880km, t ng di n tích m t nư c 35.500 ha. Nư c nh t ư c khai thác ph c v cho nhu c u sinh ho t, s n xu t. 2. Nư c dư i t: Riêng trên a bàn thành ph H Chí Minh, tr lư ng ti m năng nư c dư i t t i các t ng ch a nư c là: 2.501.059m3/ngày. Phân b như sau: 6
 8. Tr lư ng nư c dư i t trong các t ng ch a nư c ( ơn v tính:1000m3/ngày) Trên a bàn thành ph H Chí Minh hi n có trên 100.000 gi ng khai thác nư c ng m, a s khai thác t p trung t ng ch a nư c Pleistocen và Pliocen. 56,61% t ng lư ng nư c khai thác dùng cho m c ích s n xu t, còn l i dùng trong sinh ho t. 7
 9. CHƯƠNG 2 CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ CH T LƯ NG NƯ C - M T S B NH LIÊN QUAN N CH T LƯ NG NGU N NƯ C Ngu n nư c có th s d ng ư c cho các m c ích khác nhau c a con ngư i, chúng ta ph i xác nh các tính ch t v t lý, tính ch t hóa h c c a nư c ánh giá ch t lư ng ngu n nư c. Các tiêu chu n ánh giá ch t lư ng ngu n nư c d a vào các y u t sau: I. TÍNH CH T V T LÝ 1. Nhi t : Nhi t c a nư c n nh và ph thu c vào i u ki n môi trư ng. Nhi t c a nư c nh hư ng n quá trình x lý và các nhu c u tiêu th . 2. màu: Màu c a nư c do các ch t lơ l ng trong nư c t o nên, các ch t lơ l ng này có th là th c v t ho c các ch t h u cơ dư i d ng keo. màu không gây c h i n s c kh e. 3. c: c ánh giá s có m t c a các ch t lơ l ng trong nư c nh hư ng n truy n ánh sáng. c không gây c h i n s c kh e nhưng nh hư ng n quá trình l c và kh trùng nư c. 4. Mùi v : Các ch t khí, khoáng và m t s hóa ch t hòa tan trong nư c làm cho nư c có mùi. Các mùi v thư ng g p: mùi t, mùi tanh, mùi thúi, mùi hóa h c c trưng như Clo, amoniac, v chát, m n, chua… 5. C n: G m có c n lơ l ng và c n hòa tan (vô cơ và h u cơ), c n không gây c h i n s c kh e nhưng nh hư ng n quá trình x lý nư c. 6. Tính phóng x : Nư c ng m thư ng nhi m các ch t phóng x t nhiên, thư ng nư c này vô h i ôi khi có th dùng ch a b nh. Nhưng n u ch tiêu này b nhi m b i các ch t phóng x t nư c th i, không khí, t các ch t c h i vư t quá gi i h n cho phép thì r t nguy hi m. II. TÍNH CH T HÓA H C 1. pH: Ph n ánh tính axit hay tính ki m c a nư c. pH nh hư ng n các ho t ng sinh h c trong nư c, tính ăn mòn, tính hòa tan. 2. axít: Trong nư c thiên nhiên axít là do s có m t c a CO2, CO2 này h p th t khí quy n ho c t quá trình oxy hóa các ch t h u cơ trong nư c th i công nghi p (chi m a s ) và nư c phèn. axít không gây c h i n s c kh e con ngư i nhưng nh hư ng n quá trình x lý nư c c p và nư c th i. 3. ki m: do 3 ion chính HCO3-, OH-, CO32-làm cho nư c có ki m. Nư c có ki m cao làm cho ngư i s d ng nư c c m th y khó ch u trong ngư i. ki m nh hư ng n quá trình keo t , kh s t, làm m m nư c, ki m tra ăn mòn, kh năng m c a nư c 8
 10. th i, c a bùn. 4. c ng: c ng c a nư c bi u th hàm lư ng các ion Ca2+ và Mg2+. c ng không gây c h i n s c kh e con ngư i, nhưng dùng nư c có c ng cao s tiêu hao nhi u xà bông khi gi t , tăng ăn mòn i v i các thi t b trao i nhi t, n i hơi t o nên c n bám, khe n t gây n n i hơi. 5. Clorua (Cl-): Clorua trong nư c bi u th m n. Clorua không gây c h i n s c kh e con ngư i nhưng dùng lâu s gây nên b nh th n. 6. Sunfat (SO42-): Sunfat tiêu bi u cho ngu n nư c b nhi m phèn ho c nư c có ngu n g c khoáng ch t ho c h u cơ. Sunfat gây c h i n s c kh e con ngư i vì sunfat có tính nhu n tràng. Nư c có Sunfat cao s có v chát, u ng vào s gây b nh tiêu ch y. 7. S t (Fe2+, Fe3+): S t t n t i trong nư c d ng s t 3 (d ng keo h u cơ, huy n phù), d ng s t 2 (hòa tan). S t cao tuy không gây c h i n s c kh e con ngư i nhưng nư c s có mùi tanh khó ch u và n i váng b m t, làm vàng qu n áo khi gi t, hư h ng các s n ph m ngành d t, gi y, phim nh, h p, óng c n trong ư ng ng và các thi t b khác làm t c ngh n các ng d n nư c. 8. Mangan (Mg2+): Mangan có trong nư c v i hàm lư ng th p hơn s t nhưng cũng gây nhi u tr ng i gi ng như s t. 9. Ôxy hòa tan (DO): Ôxy hòa tan trong nư c ph thu c vào các y u t : nhi t , áp su t và c tính c a ngu n nư c (thành ph n hóa h c, vi sinh, th y sinh). Xác nh lư ng ôxy hòa tan là phương ti n ki m soát ô nhi m và ki m tra hi u qu x lý. 10. Nhu c u ôxy hóa h c (COD): Là lư ng ôxy c n thi t ôxy hóa h t các h p ch t h u cơ có trong nư c. Nư c nhi m b n s có ôxy hóa cao ph i t n nhi u hóa ch t cho công tác kh trùng. 11. Nhu c u Ôxy sinh hóa (BOD): Là lư ng ôxy c n thi t vi khu n s d ng phân h y ch t h u cơ dư i i u ki n hi u khí. Ch tiêu này ánh giá kh năng t làm s ch c a ngu n nư c. BOD càng cao ch ng t m c ô nhi m càng n ng. 12. Florua (F-): Trong thiên nhiên, các h p ch t c a florua khá b n v ng, ít b phân h y b i quá trình làm s ch. N u thư ng xuyên dùng nư c có florua l n hơn 1,3mg/l ho c nh hơn 0,7mg/l u d m c b nh hư h i men răng. 13. Dihydro sunfua (H2S): Khí này là s n ph m c a quá trình phân h y các ch t h u cơ, rác th i. Khí này làm nư c có mùi tr ng th i khó ch u, v i n ng cao, nó có tính ăn mòn v t li u. 14. Các h p ch t c a axít Silicic (Si): trong nư c n u có các h p ch t axit silicic s r t nguy hi m do c n silicát l ng ng trên thành n i, thành ng làm gi m kh năng truy n nhi t và gây t c ng. 15. Ph t phát (PO42-): Có ph t phát vô cơ và ph t phát hũu cơ. Trong môi trư ng t nhiên, ph t phát h u cơ h u h t là nh ng ch t mang c tính m nh dư i d ng thu c di t côn trùng, các vũ khí hóa h c. Ph t phát làm hóa ch t bón cây, ch t kích thích tăng trư ng, ch t t o b t trong b t gi t, ch t làm m m nư c, kích thích tăng trư ng nhi u lo i vi sinh v t, phiêu sinh v t, t o… ph t phát gây nhi u tác ng trong vi c b o v môi tr ơng. 16. Nitơ (N) và các h p ch t ch a Nitơ (NH4+, NO2-, NO3-): S phân h y c a rác th i, các ch t h u cơ có trong nư c th i sinh ho t, nư c th i công nghi p t o thành các s n ph m 9
 11. amoniac, nitrít, nitrát. S hi n di n c a các h p ch t này là ch t ch th nh n bi t tr ng thái nhi m b n c a ngu n nư c. 17. Kim lo i n ng: có m t l i và m t h i: - M t l i: v i hàm lư ng h u ích, giúp duy trì và i u hòa nh ng ho t ng c a cơ th . - M t h i: v i hàm lư ng cao gây khó ch u ho c d n n ng c. 18. Các thành ph n c h i khác: Là thành ph n các ch t mà ch t n t i trong nư c v i m t hàm lư ng r t nh cũng gây c h i n tính m ng con ngư i, th m chí gây t vong, ó là các ch t: Asen (As), Berili (Be), Cadimi (Cd), Xyanua (CN), Crôm (Cr), Th y ngân (Hg), Niken (Ni), Chì (Pb), Antimoan (Sb), Selen (Se), Vanadi (V). M t vài gam th y ngân ho c Cadimi có th gây ch t ngư i, v i hàm lư ng nh hơn chúng tích lũy trong các b ph n c a cơ th cho t i lúc hàm lư ng gây ng c. Chì tích lũy trong xương, Cadimi tích lũy trong th n và gan, th y ngân tích lũy trong các t bào não. 19. Ch t béo và d u m : Ch t béo và d u m d phân tán và khuy t tán r ng. Ch t béo ưa vào ngu n nư c t các ngu n nư c th i, các lò sát sinh, công nghi p s n xu t d u ăn, l c d u, ch bi n th c ph m… Ch t béo ngăn s hòa tan ôxy vào nư c, gi t các vi sinh v t c n thi t cho vi c t làm s ch ngu n nư c. 20. Thu c di t c và tr sâu: Thu c di t c và tr sâu ngoài vi c gây ô nhi m vùng canh tác còn có kh năng lan r ng theo dòng ch y, gây ra các t n thương trên h th n kinh n u ti p xúc lâu ngày, chúng cũng có th tích t trong cơ th gây ra nh ng bi n i gen ho c các b nh nguy hi m. 21. T ng s vi trùng: Ch tiêu này ánh giá m t vi trùng trong nư c, các vi khu n này ho c s ng trong nư c, ho c t t r a trôi vào nư c ho c t các ch t bài ti t. Ch tiêu này không ánh giá v m t c h i i v i s c kh e mà ch ánh giá ch t lư ng ngu n nư c. 22. Coliform: Coliform s ng ký sinh trong ư ng tiêu hóa c a ngư i và ng v t, ch tiêu này dùng xem xét s nhi m b n c a nư c b i các ch t th i. 23. E. Coli: Ch tiêu này ánh giá s nhi m phân c a ngu n nư c nhi u hay ít (nhi m phân ngư i ho c ng v t), gây nh hư ng n s c kh e con ngư i, ôi khi thành d ch b nh lan truy n. III. CÁC B NH CÓ LIÊN QUAN N CH T LƯ NG NGU N NƯ C Hi n nay t l ngư i nhi m giun sán, giun ũa, giun móc... Vi t Nam ư c xem là cao nh t th gi i. Nh ng kh o sát g n ây cho th y g n 100% tr em t 4 - 14 tu i nông thôn nhi m giun ũa, t 50 - 80% nhi m giun móc. Các b nh viêm da d ng, sán lá gan, lá l n v n ang hoành hành… "V n n n" ô nhi m ngu n nư c và môi trư ng càng tr nên c p bách hơn, khi các lo i b nh x y ra, c bi t là a ch y, l ngày càng có xu hư ng gia tăng. Trong 6 tháng u năm 2003, d ch b nh viêm não c p c a tr nh dư i 15 tu i lây truy n qua ư ng tiêu hoá ã gây ra 323 ca m c b nh trong ó có 33 ca t vong. Các b nh lây lan qua ư ng nư c: 10
 12. Hi n Vi t Nam chưa phát hi n lo i b nh nào có liên quan n asen, nhưng theo nhi u nghiên c u c a th gi i, ngư i u ng nư c ô nhi m asen lâu ngày s có tri u ch ng u tiên như có các m s m màu trên thân th hay u các chi, ôi khi gây niêm m c trên lư i ho c s ng hoá trên bàn tay, bàn chân. Asen có th gây ung thư gan, ph i, bàng quang và th n, gây b nh tim m ch, cao huy t áp... Tr m tr ng hơn trong nh ng năm g n ây xu t hi n các “Làng ung thư” do ô nhi m môi trư ng c bi t là s d ng ngu n nư c b ô nhi m như Hà Tây, Th ch Sơn, Ngh An, Qu ng Tr … do ti p súc và s d ng ngu n nư c và môi trư ng ô nhi m tr m tr ng trong th i gian dài. Qua s li u i u tra các h gia ình t i m t s qu n huy n ngo i thành trên a bàn thành ph H Chí Minh như C Chi, Hóc Môn, Bình Chánh …, Các gia ình u s d ng nư c gi ng khoan ho c gi ng ào nhưng ph n l n không có h th ng x lý nư c, nư c bơm lên là dùng ăn u ng tr c ti p, ây chính là nguyên nhân d m c ph i các ch ng b nh nêu trên. 11
 13. CHƯƠNG 3 CÁC TÁC NG GÂY SUY THOÁI CH T LƯ NG NGU N NƯ C Ngày nay, nhu c u phát tri n kinh t nhanh v i m c tiêu l i nhu n cao, con ngư i ã l i các tác ng nh hư ng n các nhân t t nhiên và môi trư ng m t cách tr c ti p ho c gián ti p. c bi t i v i các nư c ang phát tri n và các nư c nghèo ã làm cho môi trư ng nư c b ô nhi m ngày càng tr m tr ng hơn. S gia tăng dân s quá nhanh là nguyên nhân chính gây áp l c lên ngu n nư c. Vì nhu c u nư c cho phát tri n nông nghi p gia tăng lương th c th c ph m, phát tri n công nghi p gia tăng hàng hóa và gia tăng thêm nhi u hình th c d ch v … I. NH HƯ NG DO HO T NG S NG C A CON NGƯ I - Các dòng nư c m t (sông, kênh r ch…) c bi t là vùng ô th u b ô nhi m tr m tr ng b i rác th i, nư c th i sinh ho t t các khu dân cư x vào kênh r ch chưa qua x lý. Tình tr ng l n chi m lòng, b sông kênh r ch sinh s ng, x rác và nư c th i tr c ti p trên b m t gây ô nhi m nư c m t, c n tr lưu thông c a dòng ch y, t c ngh n c ng rãnh t o nư c tù. Môi trư ng y m khí gia tăng phân h y các h p ch t h u cơ, không nh ng gây mùi hôi th i, ô nhi m ngu n nư c và môi trư ng mà còn gây khó khăn trong vi c l y ngu n nư c m t x lý thành ngu n nư c s ch c p cho nhu c u xã h i. 12
 14. - Nhu c u nư c s d ng cho ăn u ng, sinh ho t và các ho t ng khác c a con ngư i gia tăng, d n n tình tr ng khai thác nư c dư i t tràn lan gây c n ki t ngu n nư c và nh hư ng n môi trư ng như s p lún, nhi m m n… 13
 15. - Nhi u gi ng khoan thi công không úng k thu t (K t c u gi ng không t t, gi ng g n khu v c nhà v sinh, h th ng x lý nư c th i…), gi ng khoan hư không ư c trám l p là nguyên nhân gây ô nhi m ngu n nư c. - Nhi u s c gây th t thoát nư c do ư ng ng d n nư c cũ g y b lâu ngày, rò r nư c t van hư c . Lư i ho c quên t t van cũng là nguyên nhân gây lãng phí nư c. 14
 16. - Gi a nư c m n và nư c nh t có m t ranh gi i, khi h at ng khai thác nư c dư i t quá m c ư ng ranh gi i này s ti n d n n công trình khai thác, m c nư c m n xâm nh p d n, y lùi m c nư c ng t vào sâu và làm nhi m m n các công trình khai thác trong khu v c. M t khác do nư c bi n tràn vào ho c do con ngư i d n nư c bi n vào sâu trong ru ng làm mu i, d n n xâm nh p m n vào t ng ch a nư c. - gia tăng môi trư ng s ng, con ngư i phá r ng l p t, sang ru ng c t nhà làm ư ng d n n m t kh năng gi nư c c a t, lư ng nư c b m t không ư c th m b c p vào nư c ng m mà ch y vào sông r ch ra bi n. Ngoài ra còn gây ng p l t, trư c l t. II. NH HƯ NG DO PHÁT TRI N NÔNG NGHI P - Vi c chăn nuôi gia súc gia c m h gia ình vùng nông thôn còn chưa có ý th c ti t ki m ngu n nư c trong vi c v sinh, v sinh chu ng tr i, chưa có h th ng x lý ch t th i nư c th i, ph n l n cho vào ao h , b t ho i th m vào t d gây ô nhi m môi trư ng t bi t là ngu n nư c ng m. 15
 17. - Vi c nuôi các bè cá, bè tôm tr c ti p trên các dòng nư c m t sông r ch ã làm ô nhi m ngu n nư c do m t s nguyên nhân: th c ăn c a cá dư th a, s khu y ng ngu n nư c, s c n tr lưu thông dòng m t. - Nhi u gi ng khoan ngoài ru ng vư n tư i tiêu không m b o k thu t gây nhi m b n, nhi m các hóa ch t và thu c tr sâu … 16
 18. - V i tình tr ng s d ng b a bãi, tùy ti n các lo i hóa ch t trong phân bón, các lo i thu c kích ho t phát tri n cây… Nhi u h th ng kênh mương tư i tiêu n i ng ã b ô nhi m ngu n nư c và phát tán r ng. - H th ng tư i tiêu và hình th c tư i tiêu không h p lý là nguyên nhân gây th t thoát lưu lư ng nư c l n trong ngành tr ng tr t. 17
 19. III. NH HƯ NG DO PHÁT TRI N CÔNG NGHI P VÀ D CH V - Vi c gia tăng nhi u nhà máy, xí nghi p t quy mô nh h gia ình n quy mô l n d n n nhu c u v ngu n nư c tăng, không nh ng nư c ph c v cho s n xu t mà còn ph c v sinh ho t cho m t s lư ng l n công nhân t nhi u vùng khác nhau t p trung v . c bi t các khu v c chưa có h th ng c p nư c, m t khai thác nư c dư i t s gia tăng nhanh, t ó d n n tình tr ng c n ki t ngu n nư c và s p lún t. - Các ch t th i công nghi p như kh i, b i…t o nên mưa axít không nh ng làm thay i ch t lư ng nư c ng t, mà còn nh hư ng x u n t và môi trư ng sinh thái. - Vi c x nư c th i s n xu t t các nhà máy, khu ch xu t khu công nghi p chưa ư c x lý vào sông r ch, ao h gây ô nhi m nư c m t, nư c dư i t. Th m chí có nơi còn cho nư c th i ch y tràn trên m t t t th m xu ng t ho c ào các h dư i t x nư c th i làm nh hư ng nghiêm tr ng n các t ng nư c dư i t. 18
 20. IV. NH HƯ NG DO M T S NGUYÊN NHÂN KHÁC - H th ng kênh r ch không ư c n o vét d n n tích t m t kh i lư ng l n các v t ch t h u cơ t nư c th i, rác th i gây b i l ng và nh hư ng n vi c tiêu thoát c a dòng nư c. - Các bãi chôn rác không t yêu c u k thu t, nư c r ra t rác th m vào m ch nư c ng m ho c cho ch y tràn trên m t t vào kênh r ch. - Các dòng nư c m t trên sông, kênh r ch còn b ô nhi m do xăng d u c a các tàu bè i l i, ho c các s c v n chuy n khác trên sông, bi n. - nh hư ng do chưa có ý th c v s d ng và b o v ngu n nư c như s d ng b a bãi hoang phí, không úng m c ích s d ng. 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản