intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ môi trường nước

Xem 1-20 trên 4454 kết quả Bảo vệ môi trường nước
 • Do quá trình đô thị hóa, mở rộng hệ thống giao thông, xây dựng trụ sở của các cơ quan, cơi nới xây dựng nhà dân, diện tích mặt nước trong thành phố Vĩnh Yên đang bị thu hẹp dần. Cùng với đó do chịu ảnh hưởng của việc xả thải không được quản lý và giám sát nghiêm ngặt đã dẫn tới tình trạng chất lượng môi trường nước đã có xu thế suy giảm. Tham khảo bài viết "Đánh giá hiện trạng môi trường nước và kiến nghị giải pháp bảo vệ môi trường nước thành phố Vĩnh Yên" để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p tinhluong123 21-11-2015 190 44   Download

 • Luận án với mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng, hiệu lực thực thi và hiệu quả can thiệp của hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy; xác định nguyên nhân ô nhiễm; nhận diện hạn chế, khoảng trống và phân tích những hạn chế, khoảng trống của hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Nhuệ-sông Đáy; đề xuất phương án và giải pháp kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p lovivivi000 23-12-2016 95 7   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp từ cấp trung ương đến địa phương gồm các nhóm giải pháp về đồng bộ hóa pháp luật bổ sung hoàn thiện quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý chủ đầu tư ban quản lý khu công nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể ứng dụng vào hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường nước trong khu công nghiệp nói riêng đáp ứng yêu cầu của hoàn thiện pháp luật và hội nhập quốc tế.

  pdf6p truongtien_09 10-04-2018 75 6   Download

 • Bài viết trình bày các quan niệm về “lưu vực sông”; “quản lý lưu vực sông”, “quản lý môi trường lưu vực sông”, “pháp luật bảo vệ môi trường nước lưu vực sông”. Phân tích hiện trạng môi trường nước tại các lưu vực sông và những vấn đề đặt ra dưới góc độ quản lý và pháp luật. Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và pháp luật tài nguyên nước về bảo vệ môi trường nước lưu vực sông.

  pdf8p nguathienthan 04-10-2019 45 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xác lập cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; Phân tích đặc điểm và phân vùng các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước biển ven bờ khu vực nghiên cứu; thực trạng, diễn biến và xu thế biến đổi môi trường nước biển ven bờ khu vực thành phố Hạ Long; đánh giá công tác quản môi trường và văn hóa cộng đồng trong bảo vệ môi trường nước biển ven bờ khu vực nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf129p capheviahe28 01-03-2021 4 1   Download

 • Đồ án Quy hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: quy hoạch bảo vệ môi trường nước mặt TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình bày về hiện trạng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội, đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến liên qua đến các nguồn chính gây ô nhiễm nguồn nước mặt, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt ở TP Hà Nội, trách nhiệm và phân công quy hoạch bảo vệ môi trường. Để nắm vững nội dung thông tin mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf47p leviethung1995 19-12-2016 171 42   Download

 • Bài giảng Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường cung cấp cho các bạn những kiến thức về tiêu chuẩn môi trường, đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, bảo vệ môi trường nước, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường.

  ppt75p cocacola_04 20-10-2015 163 33   Download

 • Đề tài luận văn được thực hiện với mục tiêu: Đánh giá thực trạng chất lượng môi trường nước tỉnh Thái Nguyên; làm sáng tỏ các nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường nước và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước tỉnh Thái Nguyên. Mời cấc bạn cùng tham khảo.

  pdf85p capheviahe28 01-03-2021 9 1   Download

 • Bài viết sẽ đánh giá khả năng tác động của pháp luật Việt Nam về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên hai khía cạnh này. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 11 0   Download

 • Giáo trình có kết cấu gồm 7 chương: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, chương 2 - Quản lý môi trường trong xây dựng, chương 3 - Ô nhiễm môi trường không khí, chương 4 - Bảo vệ môi trường nước, chương 5 - Bảo vệ môi trường đất và cảnh quan, chương 6 - Quản lý chất thải rắn, chương 7 - Các dạng ô nhiễm khác và biện pháp giảm thiểu. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 5 trở đi. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf115p uocvong11 02-11-2015 160 72   Download

 • Tài liệu Phòng chống ô nhiễm đất và nước ở nông thôn trình bày các nguyên nhân gây ô nhiễm, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao đời sống của người lao động ở nông thôn và bảo vệ môi trường. Bố cục tài liệu gồm 5 phần, lần lượt trình bày các vấn đề: Đất và sự suy thái, ô nhiễm đất và cách phòng chống, thành phần và chất lượng nước, ô nhiễm nước, chất lượng nước và bảo vệ môi trường nước.

  pdf138p la_lan23 09-04-2013 111 33   Download

 • Bài giảng Hướng dẫn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải có cấu trúc gồm 2 phần trình bày những nét cơ bản trong Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ; Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT ngày 07/05/2013 của Bộ TNMT; Thông tư LT số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/05/2013 của liên Bộ Tài chính – Bộ TNMT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p tsmttc_008 05-09-2015 66 12   Download

 • Luâṇ văn với mục tiêu: Đánh giá được hiện trạng công tác thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại Việt Nam; đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải tại Việt Nam; những bất cập, thiếu hụt về chính sách, pháp luật trong thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải làm cơ sở đề xuất các giải pháp hữu ích liên quan đến công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải phù hợp với điều kiện Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đồng thời bảo đảm tín...

  pdf80p phamhungson_1987 31-07-2019 63 10   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng Sông Cửu Long để nắm bắt được những nội dung về nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh, những tác động môi trường từ nuôi trồng thủy sản, một số giải pháp bảo vệ môi trường nước ĐBSCL.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 92 5   Download

 • Đề tài: “Đánh giá hiện trạng môi trường nước đảo Phú Quốc” được lựa chọn nhằm làm tiền đề cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề môi trường và làm cơ sở để đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường nước, tiến tới mục tiêu phát triển bền của đảo Phú Quốc.

  pdf68p queencongchua2 23-08-2019 35 2   Download

 • Xã hội ngày càng phát triển thì lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp cũng tăng lên theo cấp số nhân. Lượng thải ngày càng nhiều nhưng các hệ thống xử lý tập trung không đủ để giải quyết làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước. Thực trạng trên đòi hỏi Nhà nước ta cần có những biện pháp thích hợp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý nước thải, từng bước giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 24 1   Download

 • Tiểu luận được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội đồng thời trên cơ sở: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ởViệt Nam. Bên cạnh đó nó cũng được hi vọng có thể thay đổi được nhận thức xã hội nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong hành động của mỗi cá nhân, tạo thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

  pdf30p thainhatquynh 10-07-2009 4923 1101   Download

 • Hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO, nền kinh tế dần dần hoàn thiện, phát triển theo hướng kinh tế thị trường, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái ngày càng trở nên cấp bách. Việt Nam là nước có nền kinh tế đang phát triển, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, môi trường là yếu tố rất dễ bị bỏ qua và xem nhẹ.

  doc15p anhsangmattroi23691 24-11-2009 2500 716   Download

 • để đảm bảo hài hòa giữa các yêu cầu về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của chính phủ cần phải huy động được các nguồn lực tổng hợp trong nước, sự tài trợ của các tổ chức quốc tế song phương và đa phương cho các hoạt động bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần xác định các ưu tiên quốc gia về bảo vệ môi trường trong giai đoạn kế hoạch, kết hợp với...

  pdf46p ngocgiau 24-06-2009 1777 617   Download

 • LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 52/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc80p spring_0990 13-11-2010 603 264   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
963 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ môi trường nước
p_strCode=baovemoitruongnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2