intTypePromotion=3

Ôn lại kiến thức cũ kỹ thuật điện tử

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
201
lượt xem
51
download

Ôn lại kiến thức cũ kỹ thuật điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp tất cả các kiến thức về kỹ thuật điện tử dành cho các bạn tham khảo có các bài tập về lý thuyết và thực hành cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn lại kiến thức cũ kỹ thuật điện tử

 1. ÔN L I KI N TH C CŨ 1. ð nh lu t Ohm. 2. ð nh lu t Kirchhoff vê ñi n áp (KVL). 3. ð nh lu t Kirchhoff vê dòng ñi n (KCL). 4. M ch chia áp (c u phân áp). 5. M ch tương ñương Thevenin. 6. M ch tương ñương Norton. Bài gi ng môn K thu t ði n t 1 GV: Lê Th Kim Anh
 2. ð nh lu t Ohm V=RI Trong ño: - V: ñi n áp - I: dòng ñi n - R: ñi n trơ Bài gi ng môn K thu t ði n t 2 GV: Lê Th Kim Anh
 3. M t sô khái ni m - Nhánh: là ph n tư 2 c c b t ky, ho c là g m các ph n tư 2 c c n i ti p v i nhau trên ño có cùng dòng ñi n ñi qua. - Nút: là biên c a nhánh ho c ñi m chung c a các nhánh. - Vòng: là t p h p các nhánh t o thành 1 ñư ng khép kín. Nó có tính ch t là n u bo ñi 1 nhánh b t ky thi t p còn l i không t o thành vòng kín n a. Bài gi ng môn K thu t ði n t 3 GV: Lê Th Kim Anh
 4. ð nh lu t Kirchhoff vê ñi n áp (KVL) T ng ñ i sô các ñi n áp trên các ph n tư d c theo t t c các nhánh trong m t vòng kín b ng 0. ∑± V i =0 D u c a ñi n áp ñư c xác ñ nh d a trên chi u dương c a ñi n áp ña ch n so v i chi u c a vòng. Chi u c a vòng ñư c ch n tùy ý. Trong m i vòng n u chi u vòng ñi tư c c (+) sang c c (-) c a m t ñi n áp thi ñi n áp mang d u dương, ngư c l i mang d u âm. Bài gi ng môn K thu t ði n t 4 GV: Lê Th Kim Anh
 5. Ví du v2 _ + R2 + + v _ i1 R1 v1 _ Phương trình KVL: v 2 + v1 − v = 0 ho c R 2 i 1 + R 1i 1 − v = 0 Bài gi ng môn K thu t ði n t 5 GV: Lê Th Kim Anh
 6. Ví du A v2 _ + R2 + + v _ i1 R1 v1 _ B ði n áp gi a 2 ñi m A va B, VAB , ñi theo chi u c a ñư ng 1 va ñư ng 2 là như nhau. v = v 2 + v1 ho c v = R 2 i 1 + R 1i 1 Bài gi ng môn K thu t ði n t 6 GV: Lê Th Kim Anh
 7. Ví du i i i i r1 Ta có: − r2 i + E1 − R 3 i − r1i − E 2 − R 2 i − R 1i = 0 E1 − E 2 ⇒i= r1 + r2 + R 1 + R 2 + R 3 Bài gi ng môn K thu t ði n t 7 GV: Lê Th Kim Anh
 8. ð nh lu t Kirchhoff vê dòng ñi n (KCL) T ng ñ i sô các dòng ñi n t i m t nút b t ky b ng 0. Nói cách khác, t ng các dòng ñi n có chi u dương ñi vào m t nút b t ky b ng t ng các dòng ñi n có chi u dương ñi ra kh i nút ño. i2 i1 ∑ ± Ii = 0 i3 i1 + i 2 = i 3 Bài gi ng môn K thu t ði n t 8 GV: Lê Th Kim Anh
 9. M ch chia áp Vn Rn Rn = ⇒ Vn = VS R1 Vs RT VS RT RT R2 V i: -Rn: các ñi n trơ trong m ch - RT = R1 + R2: ñi n trơ t ng - Vn: ñi n áp rơi trên các ñi n trơ Rn. Bài gi ng môn K thu t ði n t 9 GV: Lê Th Kim Anh
 10. Áp d ng ñ nh lu t Ohm va KVL: v = v1 + v2= i (R1 + R2) v ⇒i= R1 + R 2 Do ño: v v 2 = iR 2 = R2 R1 + R2 R2 v2 = v R1 + R2 Áp d ng cho m ch có N ñi n trơ n i ti p: Rk vk = v R 1 + R 2 + ... + R N Bài gi ng môn K thu t ði n t 10 GV: Lê Th Kim Anh
 11. M ch tương ñương Thevenin-Norton A i + Source v Load - B RT A A L IN RT L + VT - B B M ch tương ñương M ch tương ñương Thevenin Bài gi ng môn K thu t ði n t Norton 11 GV: Lê Th Kim Anh
 12. Cách xác ñ nh m ch tương ñương Thevenin-Norton A i + Source v Load - B A A + Source vT Source iN - B B Ngu n áp Thevenin (vT) Ngu n dòng Norton (iN) vT = vAB(OC- open circuit) iN = iAB(SC- short circuit) v AB ( OC ) ði n trơ tương ñương: RT = RN = i AB ( SC ) Bài gi ng môn K thu t ði n t 12 GV: Lê Th Kim Anh
 13. Ví du A B Tính ngu n áp Thevenin VT (pp x p ch ng ñáp ng) - Tác ñ ng c a Vs (Hơ m ch ngu n dòng IS): A R2 VT1 = VAB = VS R1 + R2 B Bài gi ng môn K thu t ði n t 13 GV: Lê Th Kim Anh
 14. - Tác ñ ng c a Is (ng n m ch ngu n áp VS): A A ⇔ B B R1R2 VT2 = VAB = IS R2 R1R2 R1 + R2 ⇒ VT = VT1 + VT2 = VS + IS R1 + R2 R1 + R2 R 1 R 2  VS  ⇒ VT =   R + IS   R1 + R 2  1  Bài gi ng môn K thu t ði n t 14 GV: Lê Th Kim Anh
 15. Tính ngu n dòng Norton IN (pp x p ch ng ñáp ng) A IN B VS - Tác ñ ng c a VS (Hơ m ch ngu n dòng IS): I N = R1 - Ng n m ch ngu n VS: I N = I S VS ⇒ I SC = IS + R1 Bài gi ng môn K thu t ði n t 15 GV: Lê Th Kim Anh
 16. Tính ñi n trơ tương ñương RT VTH R 1R 2 R TH = ⇒ R TH = I SC R1 + R 2 Trong trư ng h p này, ñi n trơ tương ñương có thê ñư c tính b ng cách tính t ng trơ nhìn tư 2 ñi m a va b khi tri t tiêu t t c các ngu n ñ c l p: - Ng n m ch ñ i v i ngu n áp - Hơ m ch ñ i v i ngu n dòng. Bài gi ng môn K thu t ði n t 16 GV: Lê Th Kim Anh
 17. M t sô ví du v cách tính R tương ñương R1 a To Part B VS + - IS R2 b Bài gi ng môn K thu t ði n t 17 GV: Lê Th Kim Anh
 18. Ng n m ch ngu n VS và h m ch ngu n IS. R1 a To Part B VS + - IS R2 b a R1 R2 RTH b Bài gi ng môn K thu t ði n t 18 GV: Lê Th Kim Anh
 19. M t sô ví du v cách tính R tương ñương Bài gi ng môn K thu t ði n t 19 GV: Lê Th Kim Anh
 20. Ng n m ch ngu n áp và h m ch ngu n dòng. Ω RT=3 KΩ Bài gi ng môn K thu t ði n t 20 GV: Lê Th Kim Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản