intTypePromotion=1

Phân phối chương trình môn: Tiếng Anh 6

Chia sẻ: Vũ Thành Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
136
lượt xem
8
download

Phân phối chương trình môn: Tiếng Anh 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu phân phối chương trình môn "Tiếng Anh 6" dưới đây. Với các bạn đang học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân phối chương trình môn: Tiếng Anh 6

  1. PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH  Áp dụng từ năm học:  2015­2016 Moân: TIEÁNG ANH 6 Caû naêm hoïc: 37 tuaànx 3 tieát=111tieát Hoïc kyø I: 19 tuaànx 3 tieát/tuaàn=57 tieát Hoïc kyø II: 18 tuaànx 3 tieát/tuaàn=54 tieát HOÏC KYØ I Tuaà Tieá Baøi Noäi dung n t 1 Höôùngdaãncaùchhoïc 1 2 A1,2,3,4 3 Unit 1 A5,6,7,8 2 4 GREETINGS B 1,2 5 (5t) B 3,4,6 6 C1,2,3,4,6 3 7 A1,2,4 8 Unit 2 B1,3 9 AT SCHOOL B4,5,6 4 10 (5t) C1 11 C2,3,4 12 A1,2 Unit 3 5 13 A3,4,6 AT HOME 14 B1,2 (5t) 15 B3,4,5,6 6 16 C1,2,4 17 Grammarpractice 18 OÂn taäp OÂN TAÄP, KIEÅM TRA, CHÖÕA  7 19 Kieåmtra1 tieát BAØI KIEÅM TRA (3t) 20 Chöõabaøi kieåmtra 21 Unit 4 A1,2,3,4,6
  2. Tuaà Tieá Baøi Noäi dung n t 8 22 B1,2,3 BIG OR SMALL? 23 B4,5,6 (5t) 24 C1,2,3 9 25 C4,5,6,7,8 26 A1,2,3 27 A4,5,6,7 Unit 5 10 28 B1 THINGS I DO 29 B2,3,4 (6t) 30 C1 11 31 C2,3,4 32 Grammarpractice 33 A1,2 12 34 Unit 6 A3,4,5,6,7 35 PLACES B1,2,3,5 36 (5t) C1,2 13 37 C3,4,6 38 OÂN TAÄP, KIEÅM TRA, CHÖÕA  OÂn taäp 39 BAØI KIEÅM TRA Kieåmtra1 tieát 40 (3t) Chöõabaøi kieåmtra 14 41 A1,3,5,7 42 Unit 7 B1 15 43 YOUR HOUSE B2,3,4 44 (5t) C1 45 C3,4,6 16 46 OÂN TAÄP, KIEÅM TRA,  OÂn taäphoïc kyø I 47 OÂn taäphoïc kyø I
  3. Tuaà Tieá Baøi Noäi dung n t 48 OÂn taäphoïc kyø I 17 49 CHỮA BAØI KIỂM TRA HOÏC KYØ I  Kieåm tra hoïc kyø I 50 (5t) Chöõa baøi kieåm tra 51 A1,2,3 18 52 Unit 8 A4,6,7 53 B 1,2,4 OUT  AND  ABOUT 54 C 1,2 (5t) 19 55 C3,4,5,6 (4 câu đầu của phần  C3 không dạy) 56 Grammarpractice 57 OÂn taäp HOÏC KYØ II Tuaà Tieá Baøi Noäi dung n t 20 58 A1,2 59 Unit 9 A 3,4,5,7 60 THE BODY B1 21 61 (5t) B 2,3 62 B 4,5,7 63 A 1,2,3 22 64 Unit 10 A 4,5,6,8 65 STAYING HEALTHY B 1,2,3 66 (5t) B 4,5,6 23 67 C 1,2,3,4,5 68 Unit 11 A1 69 WHAT DO YOU EAT? A2
  4. Tuaà Tieá Baøi Noäi dung n t 24 70 A 3,4,5 71 B 1,2 (5t) 72 B 3,4,5,6 25 73 Grammarpractice 74 ÔN TÂP, KIỂM TRA, CHỮA BÀI  OÂn taäp 75 KIỂM TRA Kieåmtra1 tieát 26 76 (3t) Chöõabaøi kieåmtra 77 A 1,2,3,4,5,6 78 Unit 12 B 1,2,3 27 79 SPORTS AND PASTIMES B 4,5,6 80 (5t) C1,2,3 81 C4,5,6,7 28 82 A 1,2 Unit 13 83 A3 ACTIVITIES AND SEASONS (5t) 84 A 4,5 29 85 B1 86 B 2,3 87 Unit 14 A 1,2,3 30 88 MAKING PLANS A 4,5,6 89 (5t) B 1,2,3 90 B 4,5,6,7 31 91 C1,2,3,4 92 Grammarpractice 93 OÂN TAÄP, KIEÅM TRA, CHÖÕA  OÂn taäp 32 94 BAØI KIEÅM TRA Kieåmtra1 tieát 95 (3t) Chöõabaøi kieåmtra
  5. Tuaà Tieá Baøi Noäi dung n t 96 A 1,2,3 33 97 Unit 15 A 4,5,6,7 98 COUNTRIES B 1,2,3,4,5 99 C 1,2 (5t) 34 100 OÂn taäphoïc kyø II 101 OÂN TAÄP, KIEÅM TRA, CHÖÕA  OÂn taäphoïc kyø II 102 BAØI KIEÅM TRA  HỌC KYØ II  OÂn taäphoïc kyø II 35 103 (5t) Kieåm tra hoïc kyø II 104 Chöõa baøi kieåm tra Unit 15 COUNTRIES 105 C3,4 106 A 1,2 36 107 A 3,6 Unit 16 108 B1 MAN AND THE ENVIRONMENT (5t) 109 B2 37 110 B 4,5,7 111 Grammarpractice

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản