intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp lệnh số 19/LCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

92
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh số 19/LCT về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức của Toà án nhân dân địa phương do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành, để sửa đổi Điều 15 của Pháp lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao và tổ chức của Toà án nhân dân địa phương ngày 23-3-1961

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh số 19/LCT

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/LCT Hà N i, ngày 27 tháng 01 năm 1970 L NH S 19/LCT NGÀY 27-1-1970 C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀCÔNG B PHÁP L NH NGÀY 15-1-1970 C A U BAN THƯ NG V QU C H I S A I I U 15 C A PHÁP L NH QUY NNH C TH V T CH C C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO VÀ T CH C C A CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN NA PHƯƠNG NGÀY 23-3-1961. L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c vào i u 63 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Căn c vào ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà ngày 15 tháng 1 năm 1970, NAY CÔNG B : Pháp l nh s a i i u 15 c a pháp l nh quy nh c th v t ch c c a Toà án nhân dân t i cao và t ch c c a các Toà án nhân dân a phương ngày 23 tháng 3 năm 1961. PHÁP L NH S A I I U 15 C A PHÁP L NH QUY NNH C TH V T CH C C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO VÀ T CH C C A CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN NA PHƯƠNG NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1961. U BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c vào i u 5 c a Lu t t ch c Toà án nhân dân ngày 14 tháng 7 năm 1960; Xét th y c n ph i i u ch nh s th m phán và u viên U ban th m phán c a m t s Toà án nhân dân a phương b o m cho các Toà án ó áp ng ư c yêu c u công tác; Theo ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao, QUY T NNH
  2. Nay thay i u 15 c a pháp l nh quy nh c th v t ch c c a Toà án nhân dân t i cao và t ch c c a các Toà án nhân dân a phương ngày 23 tháng 3 năm 1961, b ng i u 15 (m i) sau ây: i u 15 (m i).- Chánh án, Phó chánh án và các thNm phán c a các TOà án nhân dân a phương các c p do H i ng nhân dân cùng c p b u ra và bãi mi n. Các u viên U ban thNm phán c a các Toà án nhân dân thành ph và t nh tr c thu c trung ương ho c ơn v hành chính tương ương do H i ng nhân dân cùng c p b u ra và bãi mi n. Chánh án, Phó chánh án, các thNm phán và u viên U ban thNm phán có th là i bi u H i ng nhân dân ho c không ph i là i bi u H i ng nhân dân. S thNm phán c a các Toà án nhân dân thành ph và t nh tr c thu c trung ương ho c ơn v hành chính tương ương, k c Chánh án và Phó chánh án, có t b n n mư i m t ngư i. S u viên U ban thNm phán c a các Toà án nhân dân ó có t ba n b y ngư i. S thNm phán c a các Toà án nhân dân thành ph thu c t nh, th xã, huy n ho c ơn v hành chính tương ương, k c Chánh án và Phó chánh án, không quá năm ngư i. Chánh án Toà án nhân dân t i cao căn c vào yêu c u công tác c a m i Toà án nhân dân a phương mà hư ng d n c th v s thNm phán và u viên U ban thNm phán c n b u trong ph m vi quy nh nói trên. Pháp l nh này ã ư c U ban thư ng v Qu c h i thông qua t i Hà n i ngày 15 tháng 1 năm 1970. Trư ng Chinh ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2