intTypePromotion=1

Phiếu thông tin khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
409
lượt xem
42
download

Phiếu thông tin khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu thông tin khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu thông tin khách hàng

  1. P HIEÁ U THOÂ N G TIN KHAÙ C H HAØ N G Teân khaùch haøng: Ñòa chæ: Ngöôøi lieân laïc: Ñieän thoaïi: Fax: Noäi dung Yeâu caàu Mieâu taû maët haøng Qui caùch kyõ thuaät Soá löôïng Nguyeân phuï lieäu Thôøi gian giao haøng Phöông thöùc thanh toaùn Caùc yeâu caàu khaùc Ngöôøi laäp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2