Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 46

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

55
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 46', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 46

  1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI SAÙU NGÖÔØI AÙO ÑEN BÍ MAÄT am Cung Thanh traàm göông maët: N - Vaät ñoù do taïi haï taëng moät vò baèng höõu, vaø taïi haï vaøo laø coát hoûi caùc haï, taïi sao vaät ñoù veà tay caùc haï! Phoù Hoàng Tuyeát nghe tim roän ñaäp hôn. Haén coá gaéng ñeø neùn côn traøo loøng, hoûi: - Caùc haï noùi vaät ñoù laø vaät cuûa caùc haï? Vaäy caùc haï coù theå xaùc ñònh ñöôïc chaêng? Nam Cung Thanh cöôøi nheï: - Ñöông nhieân! Phoù Hoàng Tuyeát gaèn gioïng: - Chaéc? Nam Cung Thanh cöôøi laïnh: - Ngöôøi cheá taïo ra noù laø laõo Ñoång, moät thôï baïc taïi hieäu Cöûu Haø. Vöøa roài teân tieåu nhò laïi ñem noù ñeân hieäu Cöûu Haø maø ñoåi laáy baïc. Luùc ñoù, taïi haï coù maët taïi cöûa hieäu. Hai caùi taáu xaûo taïo cho taïi haï cô hoäi gaëp laïi vaät cuõ. Hieäu Cöûu Haø, voán laø moät hieäu buoân thuoäc saûn nghieäp cuûa Nam Cung theá gia, Nam Cung Thanh ñeán ñoù cuõng laø vieäc thöôøng. Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi mæa: - Duø cho chieác kim nhö yù voán laø vaät cuûa caùc haï ñi nöõa, hieän taïi caùc haï cuõng khoâng neân hoûi han nôi taïi haï! Nam Cung Thanh troá maét: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Taïi vì caùc haï ñaõ trao sang tay ngöôøi khaùc roài! Nam Cung Thanh cau maøy: - Nhöng ngöôøi baèng höõu cuûa taïi haï khoâng bao giôø taëng laïi caùc haï, maø cuõng khoâng theå baùn laïi cho caùc haï! Bôûi theá taïi haï môùi kyø quaùi! Phoù Hoàng Tuyeát bóu moâi: - Chaúng leõ caùc haï cho raèng taïi haï troäm, hay cöôùp ñoaït noù! Nam Cung Thanh cöôøi laïnh: - Voâ luaän laø ai, muoán troäm hay muoán ñoaït vaät ñoù nôi tay y cuõng chaúng phaûi laø vieäc deã daøng! -769- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Taïi sao caùc haï bieát laø y khoâng theå giao cho taïi haï? Nam Cung Thanh traàm göông maët, do döï moät luùc laâu roài ñaùp: - Taïi vì noù laø vaät ñính hoân cuûa xaù muoäi vôùi y. Phoù Hoàng Tuyeát gaèn gioïng: - Chaéc vaäy? Nam Cung Thanh loä saéc giaän: Nhöõng vieäc nhö theá khi naøo laïi giaû ñöôïc? Haø huoáng treân giang hoà, ai ai cuõng ñeàu bieát! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Caùc haï coù bao nhieâu em gaùi? Nam Cung Thanh ñaùp: - Moät! Y laáy laøm laï, chaúng hieåu taïi sao ñoái phöông laïi hoûi vaäy. Y ñaùp laø do tính hieáu lyø phaùt ñoäng, ñeå doï daãm xem yù töù cuûa Phoù Hoàng Tuyeát hoûi theá. Phoù Hoàng Tuyeát nín laëng. Haén khoâng caàn hoûi nöõa. Neáu haàu heát khaùch giang hoà bieát ñöôïc cuoäc ñính hoân ñoù, thì laøm gì haén khoâng truy tung tích cuûa ngöôøi aùo ñen cho ñöôïc? Nam Cung Thanh hoûi: - Caùc haï hoûi ñuû chöa? Phoù Hoàng Tuyeát nhìn y. Con ngöôøi cuûa y vöøa thanh tuù, vöøa ngaïo maïn, vaän y phuïc xa xæ, trong tay aùo laïi coù khaên theâu tuyeät ñeïp, nôi ngoùn tay coù ñeo nhaãn to baèng ngoïc. Nhöõng thöù ñoù laøm cho Phoù Hoàng Tuyeát caøng ñoá kî y hôn. Nam Cung Thanh cuõng nhìn laïi haén, chôø nghe haén ñaùp. Haén vaãn nín laëng. Nam Cung Thanh hoûi luoân: - Caùc haï khoâng coøn lôøi gì ñeå noùi! Boãng, Phoù Hoàng Tuyeát thoát: - Coøn moät caâu. Nam Cung Thanh ñieàm nhieân: - Cöù noùi. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: -770- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Taïi haï khuyeân caùc haï trôû veà nhaø gaëp haén, lo lieäu vieäc caûi hoân, tìm nôi khaùc maø ñính öôùc. Nam Cung Thanh bieán saéc: - Taïi sao? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Chæ vì, ngöôøi hoân phu cuûa lònh muoäi, khoâng soáng bao laâu nöõa. Haén töø töø ñaët tay leân baøn, baøn tay vaãn caàm chaéc chuoâi ñao. Nam Cung Thanh ñoät nhieân keâu leân thaát thanh: - Ngöôi? Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta! Nam Cung Thanh tieáp: - Ta coù nghe noùi ñeán ngöôi! Maáy thaùng sau naøy, ta luoân nghe noùi ñeán ngöôi. Phoù Hoàng Tuyeát thaûn nhieân: - AÏ! Nam Cung Thanh tieáp: - Ngöôøi ta noùi ngöôi nhö moät thöù oân dòch, ñeán ñòa phöông naøo laø gieo tai taùc hoïa taïi ñòa phöông ñoù. Phoù Hoàng Tuyeát bóu moâi cöôøi: - Coù gì nöõa chaêng? Nam Cung Thanh tieáp: - Ngöôøi ta noùi, chaúng nhöõng ngöôi huûy dieät Vaïn Maõ Ñöôøng maø ngöôi coøn saùt haïi khoâng ít cao thuû voõ laâm coù ñòa vò cao, thaân phaän lôùn. Nhö vaäy haún laø vuõ coâng cuûa ngöôi khaù laém! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ngöôi khoâng phuïc? Nam Cung Thanh cöôøi laïnh: - Ngöôi muoán ta phuïc! Taïi sao ngöôi chöa cheát? Phoù Hoàng Tuyeát buoâng goïn: - Baït kieám ñi! o0o Kieám daøi ba thöôùc baûy taác, ñeo luûng laúng beân hoâng. Voû kieám baèng da caù, naïm baûy vieân ñoù quyù. -771- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nam Cung Thanh sôø ñoác kieám, cöôøi mæa thoát: - Ngöôøi ta noùi , chæ coù nhöõng keû saép cheát môùi thaáy thanh ñao cuûa ngöôi. Coù leõ thanh kieám cuûa ta thì khoâng vaäy. Tuy nhieân, tröôùc heát, ta cöù cho ngöôi xem! Ñoät nhieân, y tung mình leân khoâng, thanh kieám ñoàng thôøi cuõng ñöôïc ruùt ra khoûi voû. Kieám ngaân leân, aâm thinh daøi daøi. Töø beân treân, kieám xeït xuoáng. Moät tieáng keng vang leân, chieác toâ mì tröôùc maët Phoù Hoàng Tuyeát bò cheû laøm hai. Roài moät tieáng soaït noái tieáp. Maët baøn cuõng bò cheû laøm hai luoân. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn hai maûnh baøn töø töø raõ ra, moãi maûnh ngaû moät beân, thaàn saéc khoâng heà bieán ñoäng. Gaàn ñoù, coù ngöôøi reo leân, hoan ngheânh taøi ngheä kieám thuû tuyeät vôøi. Nam Cung Thanh vuoát ve muõi kieám, nhìn Phoù Hoàng Tuyeát cöôøi ngaïo ngheã, hoûi: - Ñöôïc khoâng? Phoù Hoàng Tuyeát nhaït gioïng: - Caùi thöù kieám phaùp cheû cuûi ñoù, tröôùc kia ta thöôøng nghe noùi ñeán. Nam Cung Thanh bieán saéc, cao gioïng thoát: - Thanh kieám cuûa ta chaúng nhöõng cheû cuûi maø cuõng coù theå gieát ngöôøi ñöôïc. Y vung tay. Ñaày trôøi kieám quang chôùp saùng. Kieám quang bieán thaønh caùi moáng, ñaàu moáng truùt xuoáng tay caàm ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Theá maø Phoù Hoàng Tuyeát vaãn chöa chòu baït ñao. Chaúng nhöõng theá, haén cuõng khoâng nhích ñoäng. Baát quaù, haén chæ chaêm chuù nhìn kieám quang cuûa ñoái phöông thoâi. Ñeán luùc muõi kieám queùt saùt y phuïc haén, cô hoà roïc phaù, baát thình lình, haén haï caùnh tay xuoáng, xoay baøn tay nöûa voøng. Voû ñao vung theo, baät ngöôïc leân, chaïm vaøo coå tay caàm kieám cuûa Nam Cung Thanh. Nam Cung Thanh nghe nhoùi ôû ñoù, roài baøn tay teâ daïi, buoâng thanh kieám. Kieám bay ñi, caém vaøo töôøng. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn ngoài nguyeân taïi choã, ñao khoâng baït, ngöôøi khoâng ñoäng. Nam Cung Thanh caén raêng, ñoaïn daäm chaân tung mình leân khoâng vuùt qua ngang ñaàu Phoù Hoàng Tuyeát, thaúng ñeán töôøng, ruùt thanh kieám , ñaïp chaân vaøo töôøng -772- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n laáy ñaø, hoaønh thaân trôû laïi, uoán caàu voàng bay ñeán Phoù Hoàng Tuyeát. Kieám quang loùe leân, muõi kieám xeït vaøo yeát haàu Phoù Hoàng Tuyeát. Coù leõ y khinh ñòch, trong luùc xuaát phaùt chieâu ñaàu, y phaûi thaát baïi. Laàn naøy thì y phaùt ñoäng chieâu thöù hai kyõ hôn. Khoâng ai thaáy Phoù Hoàng Tuyeát xuaát thuû. Chæ nghe boäp moät tieáng, muõi kieám truùt xuoáng chieác gheá cuûa Phoù Hoàng Tuyeát. Chieác gheá höùng muõi kieám coøn ngöôøi thì bieán maát . Nam Cung Thanh doàn chaân löïc vaøo theá coâng, phaùt ñoäng chieâu kieám cöïc kyø maõnh lieät, moät chieâu chí maïng thaønh thöû y khoâng coøn laøm sao bieán chieâu ñöôïc khi bieát laø mình chæ ñaâm xuoáng gheá khoâng coù ngöôøi. Kieám chaïm gheá, Nam Cung Thanh chöa ñaùp xuoáng kòp, ñaàu chuùc xuoáng, chaân chæ thaúng leân khoâng, y ñònh nöông ñaø choûi kieám loän mình trôû laïi. Nhöng y khoâng coøn laøm kòp ñoäng taùc ñoù. Hoâng nhoùi ñau, nhö coù muõi duøi nhoïn ñaâm vaøo. Duøi ñaâm maïnh, baén Nam Cung Thanh bay ñi, chaïm vaøo töôøng, naèm luoân, heát nhuùc nhích noåi. Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng hoûi: - Phuïc chöa? Nam Cung Thanh vöøa thôû vöøa heùt: - Ngöôi phaûi cheát! Y baät vuøng daäy, y ñaùnh luoân baûy kieám, baûn kieám rít gioù keâu reït reït. Toaøn laø nhöõng chieâu trí maïng. Laàn naøy, Phoù Hoàng Tuyeát môùi chòu xeâ dòch thaân hình neù traùnh ñuû baûy chieâu. Ñaùnh ra ñuùng baûy chieâu, huït ñích ñuû baûy chieâu, Nam Cung Thanh ñònh bieán theá, nhöng lieàn ñoù, aùnh ñao chôùp tröôùc maët. Aùnh voû ñao ñuùng hôn, bôûi ñao vaãn coøn naèm trong voû, vaø moät vaàng haéc quang böøng loùe, che khuaát taàm maét cuûa y. Roài voû ñao leäch ñich moät chuùt, thay vì ñaäp vaøo maët y, voû ñao ñaäp vaøo ngöïc. Maét chôùp ngaân sao, y khoâng coøn troâng thaáy gì caû. Khi ngaân sao do löûa tam tinh bieán sanh qua caùi chaïm cuûa voû ñao vaøo ngöïc, taét lòm, y phaùt hieän ra mình ngoài treân maët ñaát, ngöïc naëng neà cô hoà khoâng coøn hoâ haáp noåi. Phoù Hoàng Tuyeát ñöùng tröôùc maët y, laïnh luøng hoûi: - Phuïc chöa? Nam Cung Thanh khoâng ñaùp. Y coøn bieát noùi gì nöõa? -773- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nhöng, voán laø haäu dueä moät theá gia, ngaïo khí ñaõ coù ngay töø luùc coøn naèm trong buïng meï. Baïi maáy laàn, y töùc uaát hôn laø phuïc thieän. Y coá göôïng ñöùng leân, quaéc maét nhìn Phoù Hoàng Tuyeát tröøng tröøng. Maùu mieäng khoâng ngöøng ræ ra hai beân meùp. Boãng, y gom taøn löïc, heùt lôùn: - Ngöôi phaûi cheát! Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng: - Ta khoâng cheát! Thanh kieám coøn trong tay ngöôi ñoù, neáu muoán cho ta cheát, thì cöù xöû duïng. Nam Cung Thanh caén raêng, vung kieám . Nhöng, y vöøa nhích ñoäng caùnh tay, laäp töùc nghe nhoùi ôû ngöïc, möôøng töôïng loàng ngöïc vôõ ra. Y khoâng coøn löïc gieát ngöôøi nöõa! Duø vaäy, y cuõng coá gaéng ñaùnh chieâu kieám. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng buoàn neù traùnh. Kieám chöa ñeán haén ñaõ ñuoái ñaø, kieám traàm xuoáng lieàn. Nhöõng ai reo hoø, hoan nghinh Nam Cung Thanh, baây giôø laïi thôû daøi thôû ngaén. Nam Cung Thanh rung ngöôøi leân, coá quaùt to: - Ñaõ haän ta, sao ngöôi khoâng gieát ta? Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Ta haän ngöôi? Nam Cung Thanh thoát: - Ta vôùi ngöôi, tuy khoâng oaùn khoâng cöøu vôùi nhau, nhöng ta bieát ngöôi haän ta, bôûi leõ ngöôi töï hieåu laø vónh vieãn ngöôi khoâng saùnh baèng ta. Y cöôøi, nuï cöôøi haøn suùc moät yù nieäm oaùn ñoäc cao ñoä. Y khoâng laøm gì ñöôïc Phoù Hoàng Tuyeát vôùi thanh kieám, thì y coøn chieác löôõi. Y seõ duøng lôøi cay ñoäc maø gieát ñoái töôïng. Coâng duïng cuûa löôõi laém luùc coøn lôïi haïi hôn thanh kieám nhieàu. Y cao gioïng tieáp noái: - Ngöôi haän ta, chæ vì ta laø moät con ngöôøi ñöôøng ñöôøng chaùnh chaùnh. Coøn ngöôi baát quaù chæ laø moät gaõ taøn taät, moät gaõ bô vô laïc loaøi, khoâng thaân nhaân, khoâng nhaø cöûa, khoâng ñuû tieàn mua aên, saém maëc. Ngöôi uoång mang hình haøi chöù thaät ra chæ laø moät teân voâ duïng. Neáu Baïch Thieân Vuõ coøn soáng, haún laõo ta cuõng phaûi hoå theïn maø coù moät ñöùa con hö hoûng khoâng töôûng noåi. Ngöôi khoâng ñuû tö caùch baùo thuø cho laõo ta ñaâu. Göông maët xanh cuûa Phoù Hoàng Tuyeát bieán hoàng, maét ngôøi löûa, thaân hình phaùt rung. -774- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Nam Cung Thanh ñaéc yù, boài luoân: - Cho neân, duø ngöôi duøng baát cöù thuû ñoaïn naøo ñeå vuõ nhuïc ta cuõng voâ ích thoâi. Bôûi vónh vieãn ta hôn ngöôi, hôn moïi maët. Nhö theá, ngöôi baûo ta phuïc ngöôi, ta phuïc laøm sao ñöôïc chöù? Gaân xanh noåi voàng leân nôi löng baøn tay qua caùi goàng maïnh ñeå giöõ cho tay khoûi rung. Phoù Hoàng Tuyeát töø töø hoûi: - Vónh vieãn ngöôi khoâng phuïc ta? Nam Cung Thanh höø moät tieáng: - Cheát, ta cuõng khoâng phuïc. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Thaät? Nam Cung Thanh bóu moâi: - Ñöông nhieân. Phoù Hoàng Tuyeát tröøng maét nhìn y moät luùc, boãng thôû daøi, thoát: - Ngöôi khoâng neân noùi nhöõng lôøi ñoù… haén ruùt thanh ñao ra khoûi voû. Roài aùnh ñao chôùp leân. Nam Cung Thanh nghe gioù laïnh queùt phôùt qua moät beân maù, moät vaät chi rôi xuoáng ñaàu vai y. Voâ yù trung, y ñöa tay ñoùn vaät ñoù. Moät vaønh tai! Vaønh tai cuûa y, tai rôi xuoáng vai, vai vaáy maùu, tay chuïp vaønh tai, maùu vaáy luoân. Maùu ôû loã tai laïi rôi xuoáng, rong rong. Chaân y rung rung theo, roài toaøn thaân gieo xuoáng ñaát keâu moät tieáng bòch. Dó nhieân, y phaûi ñau, ñau ôû veát thöông, ñau ôû caû thaân mình, ñau luoân taâm hoàn. Phoù Hoàng Tuyeát tieáp: - Ta khoâng cheát. Ngöôi muoán cho ta cheát, thì thanh kieám coøn trong tay ñoù, ngöôi cöù xöû duïng. Nam Cung Thanh rung maïnh, hai haøm raêng ñaùnh vaøo nhau caïch caïch. Phoù Hoàng Tuyeát laïi hoûi: - Cheát, ngöôi cuõng chaúng phuïc? Nam Cung Thanh ñoät nhieân ñoå leä: - Ta … ta… Phoù Hoàng Tuyeát gaït ngang: - Ngöôi phuïc hay khoâng phuïc? Nam Cung Thanh rít leân: -775- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Phuïc! Phuïc! Ta phuïc ngöôi. Phuïc roài Phoù Hoàng Tuyeát khoâng noùi gì, töø töø quay mình böôùc ra khoûi quaùn. Ngöôøi trong quaùn khoâng ai daùm nhìn chieác chaân thoït cuûa y. o0o Vieân chöôûng quyû cuûa cöûa hieäu Cöûu Haø ñang ngoài taïi quaøy nhaám nhaùp cheùn traø. Y khoâng töôûng laø moät vò ñaïi coâng töû cuûa y laïi coù theå khoùc söôùt möôùt. Nhöng, y voán giaûo hoaït, y vôø nhö khoâng bieát gì. Y ngaång ñaàu leân, nhìn ra ñöôøng, chôït thaáy gaõ thieáu nieân chaân thoït maët traéng xanh. Baát giaùc, y rung tay, cheùn traø trong tay rôi xuoáng, vôõ naùt. Y chöa kòp hoaøn hoàn, Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ ñeán tröôùc maët y roài. Haén caát tieáng hoûi: - Ngöôi laø chöôûng quyõ cuûa hieäu naøy? Traàn chöôûng quyõ laøm gan, gaät ñaàu. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Chieác kim nhö yù do ta ñöa ñeán ñaây ñoåi baïc. Vaäy baïc ñaâu? Traàn chöôûng quyõ luyùnh quyùnh: - Baïc haû? .. Coù! Coù! … Baïc ôû ñaây, coâng töû muoán laáy bao nhieâu thì laáy. Y mang heát soá baïc trong hieäu ra, möôøng töôïng xem Phoù Hoàng Tuyeát nhö moät teân cöôøng ñaïo. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Nam Cung Thanh coù bao nhieâu em gaùi? Traàn chöôûng quyõ ñaùp: - Moät ngöôøi! Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: - Naøng aáy ñính hoân vôùi ai? Traàn chöôûng quyõ ñaùp: - Tam coâng töû nhaø hoï Ñinh, teân Ñinh Linh Trung! Phoù Hoàng Tuyeát bieán saéc. Traàn chöôûng quyõ cuõng kinh haõi, khoâng roõ taïi sao Phoù Hoàng Tuyeát bieán ñoåi thaàn thaùi ñaùng sôï. Moät luùc laâu, Phoù Hoàng Tuyeát boãng phaù leân cöôøi. Gioïng cöôøi gheâ rôïn hôn tieáng daõ thuù gaàm roáng. Viiettkiiem..com V e k em com -776- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2