Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 6

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

97
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 6', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 6

 1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ SAÙU SAU TRÖÔÙC HOAØNG HOÂN H ai baøn tay naém chaéc cuûa Phi Thieân Tri Thuø ñaõ môû ra, ngoùn tay cöùng ñô nhö que cuûi. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñöùng caïnh chieác quan taøi, maét saùng nhö hai ngoïn ñeøn nhìn tröøng tröøng ñoâi baøn tay ñoù. Laõo khoâng nhìn göông maët bieán theå cuûa töû nhaân, laõo khoâng nhìn nhöõng veät maùu khoâ quanh mieäng töû nhaân. Laõo chæ nhìn ñoâi baøn tay. Do ñoù, caû boïn ñeàu nhìn ñoâi tay ngöôøi cheát nhö laõo. Hoa Maõn Thieân vaø Vaân Taïi Thieân ñöa maét nhìn nhau nín laëng. Coâng Toân Ñoaïn leân tieáng : -Baát quaù chæ laø ñoâi tay ngöôøi cheát, coù khaùc gì ñoâi tay cuûa baát cöù ngöôøi cheát naøo ñaâu. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû leân tieáng: -Coù khaùc! Coâng Toân Ñoaïn cau maøy: -Khaùc ôû choã naøo? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -Ñoâi tay naøy voán naém chaët laïi, roài sau ñoù bò ngöôøi môû banh ra. Coâng Toân Ñoaïn chôùp maét: -Laøm sao thaáy ñöôïc ? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû giaûi thích: -Phaøm ngöôøi cheát roài, xöông vaø maùu laïnh cöùng cho neân muoán söûa ñoåi vò trí moät khôùp xöông khoâng phaûi laø vieäc deã laøm. Maáy ngoùn tay cuûa ngöôøi naøy leäch laïc haàu nhö gaõy, maø nôi caùc ñoát tay laïi coù veát tích ngoaøi da. Coâng Toân Ñoaïn caõi: -Bieát ñaâu tröôùc khi cheát thì y ñaõ thoï thöông roài? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: -Tuyeät ñoái khoâng coù vieäc ñoù. Coâng Toân Ñoaïn hoûi: -Taïi sao? -148- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Chæ vì neáu coù thöông tích tröôùc khi cheát thì phaûi coù maùu quanh veát thöông. Chæ coù nhöõng ngöôøi cheát laâu roài maùu môùi khoâng ròn ra. Laõo quay sang Vaân Taïi Thieân hoûi: -Luùc ngöôi troâng thaáy thi theå thì ngöôøi cheát ñaõ cheát laâu chöa? Vaân Taïi Thieân gaät ñaàu: -Laâu roài, ít nhaát cuõng vaøi giôø tröôùc khi thuoäc haï troâng thaáy xaùc. Luùc ñoù thi theå ñaõ laïnh nhö giaù baêng roài. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi: -Luùc ñoù baøn tay xaùc cheát ra sao? Coù phaûi ñang naém chaët khoâng? Vaân Taïi Thieân traàm ngaâm moät luùc, cuùi thaáp ñaàu ñaùp: -Thuoäc haï khoâng löu yù ñeán hai baøn tay. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm gioïng: -Theá ngöôi löu yù ñeán caùi gì? Vaân Taïi Thieân thoát: -Thuoäc haï… baän hoûi boïn xa phu. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû höø moät tieáng: -Hoûi ñöôïc gì khoâng? Vaân Taïi Thieân cuùi ñaàu thaáp hôn: -Khoâng ñöôïc chi tieát naøo caû. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaèn maïnh: -Laàn sau ngöôi neân nhôù laø vieäc gì maø ngöôøi cheát toá caùo vôùi ngöôi thì vieäc ñoù ñaùng tin hôn laø lôøi noùi cuûa keû soáng. Ñaùng tin hôn nhieàu bôûi noù luoân luoân laø söï thaät. Vaân Taïi Thieân ñaùp: -Vaâng ! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Hai baøn tay cuûa haén nhaát ñònh coù caàm vaät gì ñoù vaø vaät ñoù phaûi laø moät manh moái quan troïng cuûa moät söï vieäc chi quan troïng. Bieát ñaâu chính haén coù chuïp ñöôïc vaät gì nôi mình hung thuû. Neáu ngöôi laáy ñöôïc vaät ñoù thì coù theå giôø ñaây chuùng ta ñoaùn ñöôïc hung thuû laø ai roài. Vaân Taïi Thieân loä veû sôï haõi, aáp uùng: -149- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Laàn sau thuoäc haï nhaát ñònh seõ löu yù. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoøa dòu laïi thaàn saéc , hoûi: -Luùc ñoù, tröø ngöôi ra coøn coù ai ôû caïnh coã quan taøi khoâng? Vaân Taïi Thieân vuït saùng maét leân, ñaùp nhanh: -Coù, Dieäp Khai . Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm tónh hoûi: -Ngöôi coù thaáy haén moù tay vaøo xaùc cheát khoâng? Vaân Taïi Thieân cuùi ñaàu, roài laéc ñaàu ñaùp: -Thuoäc haï khoâng löu yù noát, baát quaù… Vaïn Maõ Ñöôøng chuû hoûi : -Baát quaù laøm sao? Vaân Taïi Thieân tieáp : -Baát quaù, ñoái vôùi xaùc cheát haén thích thuù roõ reät, haén ñöùng caïnh quan taøi raát laâu. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi laïnh: -Theá luùc ñoù, ngöôi löu yù ñeán caùi gì? Vaân Taïi Thieân aáp uùng: -Thì... thì… thuoäc haï tra hoûi boïn phu xe. Thuoäc haï ñaõ töôøng trình roài. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû cöôøi khaåy: -Thieáu nieân ñoù thaáy ñöôïc nhieàu ñieàu hôn ngöôi ñoù nheù. Coâng Toân Ñoaïn böïc doïc, buoâng maïnh: -Keû cheát baát quaù chæ laø moät taëc töû. Haén soáng hay cheát thì coù lieân quan gì ñeán chuùng ta. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: -Sai, traùi laïi laø khaùc. Coâng Toân Ñoaïn chau maøy: -Lieân quan nhö theá naøo? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû giaûi th1ich: -Tuy haén laø moät phi taëc nhöng laïi laø moät phi taëc raát tinh minh, ñaùng sôï. Heã haén xuaát thuû laø ñaéc thuû. Cho neân khi naøo khoâng chaéc ñaéc thuû thì haén khoâng bao giôø xuaát thuû. Suy theo ñoù maø hieåu laø haén coù oùc quan saùt raát ñuùng, raát chuaån. Döøng moät chuùt, laõo tieáp: -150- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Cho neân ta ñaëc bieät cho ngöôøi môøi haén ñeán ñaây. Coâng Toân Ñoaïn keâu leân: -Trôøi ! Ñöôøng chuû cho goïi haén ñeán ñaây. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm gioïng : -Maát naêm ngaøn löôïng baïc môùi goïi ñöôïc haén ñoù. Coâng Toân Ñoaïn höø moät tieáng: -Ñaëc bieät goïi haén ñeán ñeå haén laøm gì cho chuùng ta? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -AÂm thaàm tra cöùu hoä chuùng ta xem keû naøo ñeán ñaây vôùi muïc ñích taàm cöøu. Coâng Toân Ñoaïn laéc ñaàu: -Lyù do gì phaûi caàn duøng ñeán haén? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû giaûi thích: -Moät laø haén coù khaû naêng quan saùt. Hai laø haén khoâng maûy mai lieân quan ñeán tö tình. Ngöôøi ta ñoái vôùi haén khoâng caàn phaûi deø daët nhö ñoái vôùi boïn mình. Nhôø theá haén coù nhieàu cô hoäi tra cöùu. Coâng Toân Ñoaïn thôû daøi: -Raát tieác laø haén chöa laøm ñöôïc vieäc gì maø ñaõ cheát oan. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm göông maët: -Neáu haén khoâng naém ñöôïc moät vaøi manh moái thì ñaâu ñaõ phaûi cheát gaáp nhö vaäy. Coâng Toân Ñoaïn chôùp maét: -A ! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Vì haén coù phaùt hieän bí maät cuûa hung thuû cho neân haén phaûi bò gieát. Ngöôøi ta gieát haén ñeå dieät khaåu. Coâng Toân Ñoaïn tröøng maét: -Cho neân neáu chuùng ta tìm ra ñöôïc ngöôøi haï saùt haén laø chuùng ta tìm ra keû ñang gaây phieàn phöùc cho Vaïn Maõ Ñöôøng . Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laïnh luøng: -Vaø baøn tay cuûa haén naém manh moái ñoù. Quan heä troïng ñaïi naèm goïn trong baøn tay cuûa haén. -151- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn gaèn maïnh: -Thuoäc haï seõ hoûi Dieäp Khai xem haén coù ñoaït vaät ñoù hay khoâng? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laéc ñaàu: -Baát taát. Coâng Toân Ñoaïn troá maét: -Taïi sao? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -Luùc haén cheát thì Dieäp Khai ñang ôû taïi thò traán. Cho neân hung thuû haï saùt haén chaúng phaûi laø Dieäp Khai. Roài laõo laïnh luøng tieáp: -Haø huoáng, giaû nhö Dieäp Khai quaû thaät coù laáy vaät gì ñoù nôi tay cuûa Phi Thieân Tri Thuø thì ñöøng hoøng ai hoûi cho ra leõ. Coâng Toân Ñoaïn ñaët tay leân chuoâi ñao, cöôøi laïnh. Roõ laø y khoâng phuïc lôøi noùi cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng chuû . Vaïn Maõ Ñöôøng chuû traàm ngaâm moät luùc roài hoûi: -Tröôùc khi haén cheát, ai quaây quaàn baàu baïn vôùi haén? Vaân Taïi Thieân ñaùp: -Laïc ñaïi tieân sinh, Moä Dung Minh Chaâu, Phoù Hoàng Tuyeát. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû tieáp: -Hieän taïi nhöõng ngöôøi ñoù ôû ñaâu? Vaân Taïi Thieân ñaùp: -Phoù Hoàng Tuyeát trôû veà thò traán, coøn Laïc Laïc Sôn vaø Moä Dung Minh Chaâu thaát tung. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû suy tö moät luùc: -Ñi tìm hoï. Daãn theo boán möôi ngöôøi laøm caùi vieäc ñoù. Vaân Taïi Thieân tieáp lònh: -Vaâng ! Vaïn Maõ Ñöôøng chuû phaân phoù: -Möôøi ngöôøi moät toaùn, phaân laøm boán toaùn, ñem theo thöùc aên vaø nöôùc uoáng. Khoâng tìm ra manh moái thì ñöøng veà. Vaân Taïi Thieân gaät ñaàu: -152- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Vaâng. Voâ luaän Vaïn Maõ Ñöôøng chuû baûo gaõ laøm gì thì gaõ cuõng cuùi ñaàu vaâng leänh. Tröôùc maët Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thì tay choïc trôøi khuaáy nöôùc thuôû xa xöa ñoù bieán thaønh moät noâ leä ngu trung. Boãng Coâng Toân Ñoaïn thoát: -Thuoäc haï ñi tìm Phoù Hoàng Tuyeát. Vaïn Maõ Ñöôøng chuû khoaùt tay: -Baát taát. Coâng Toân Ñoaïn caêm haän: -Taïi sao laïi baát taát? Chaúng leõ laïi khoâng tìm ñöôïc tieåu töû ñoù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû thôû daøi: -Chaúng leõ ngöôi khoâng nhaän ra Phi Thieân Tri Thuø cheát caùch naøo aø? Coâng Toân Ñoaïn nhìn thanh loan ñao, haäm höïc: -Chaúng leõ coù moät quy ñònh laø ngöôøi mang ñao phaûi duøng ñao moãi khi gieát ngöôøi? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp voäi: -Taát caû lui ra. Vaân Taïi Thieân bieát yù, voäi lui ra, ñoùng cöûa laïi. Coâng Toân Ñoaïn ngaång ñaàu leân, tieáp: -Ai quy ñònh ñieàu ñoù chöù? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû ñaùp: -Chính ngöôøi mang ñao. Coâng Toân Ñoaïn traàm gioïng: -Töï haén? Vaïn Maõ Ñöôøng chuû gaät ñaàu: -Neáu quaû thaät haén ñeán ñaây ñeå baùo phuïc moái thaâm cöøu thì thanh ñao cuûa haén phaûi laø vaät bieåu töôïng moái cöøu. Haén muoán gieát ngöôøi laø phaûi duøng ñao. Thanh ñao ñoù chæ duøng ñeå traû thuø, ñuùng nhö bieåu töôïng cuûa noù. Laõo cöôøi laïnh maáy tieáng, ñaùp luoân: -Neáu haén khoâng tìm thuø maø ñeán thì chuùng ta haø taát tìm haén. -153- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn khoâng noùi gì. Y quay mình böôùc ra. Chaân naëng neà vang maïnh chöùng toû y heát söùc töùc uaát. Nhìn theo y, Vaïn Maõ Ñöôøng chuû loä veû lo aâu, hôi khieáp sôï. Chöøng nhö laõo thaáy caùi gì baát töôøng baét ñaàu manh nha töø con ngöôøi ñoù. Baát töôøng cho laõo. Boán möôi ngöôøi laø boán möôi ngöïa, boán möôi tuùi da to ñöïng nöôùc uoáng vaø thöùc aên. Ñao phaûi beùn vaø teân phaûi saün saøng giöông cung. Vaân Taïi Thieân kieåm ñieåm kyõ roài, y laáy laøm ñaéc yù luoân luoân gaät guø. Nhöng gioïng noùi cuûa gaõ vaãn oai nghieâm: -Möôøi ngöôøi moät toaùn ! Khoâng tìm ñöôïc thì chôù veà ! Coâng Toân Ñoaïn trôû veà gian nhaø rieâng cuûa y. Beân trong gian nhaø, vaät duïng khoâng ñöôïc saép xeáp vôùi moät traät töï toái thieåu. Ñöôïc caùi laø dieän tích khaù roäng neân xem cuõng khoâng böøa baõi laém . Treân töôøng coù raát nhieàu da thuù treo la lieät. Treân caùc maët baøn coù nhieàu loaïi bình ñöïng röôïu. Giaû nhö moät ñeâm naøo ñoù, y cao höùng thì coù ngöôøi ñöa töø thò traán ñeán nhieàu nöõ nhaân töø möôøi saùu ñeán ba möôi tuoåi, baát ñoàng saéc, voùc. Y soáng ñeå maø höôûng thuï. Ñoù laø thích cuûa y hay Vaïn Maõ Ñöôøng chuû muoán theá? Y höôûng thuï bôûi maùu vaø moà hoâi cuûa y ñaõ ñoå quaù nhieàu. Nhöng y chöa maõn nguyeän. Bôûi trong taâm cuûa y coøn moät aùm aûnh: moät thanh ñao vaø moät ngoïn roi. Hai vaät ñoù, y choân daáu, ñeø neùn trong taâm . Tuy baøn tay y luoân luoân sôø ñao, sôø roi song caùi hoàn ñao, hoàn roi y choân daáu trong taâm. Baát cöù y laøm vieäc gì thì hoàn ñao, hoàn roi cuõng boác maïnh, vuøng leân. Vaø cöù moãi laàn nhö vaäy laø y daèn xuoáng. Cho neân tay sôø ñao, sôø roi nhöng ñao vaø roi chöa vung leân, chöa ñaãm maùu ñòch nhö ngaøy naøo. Ngaøy naøo trong töông lai, y laïi duøng ñao, duøng roi ñoù khôi doøng maùu chaûy nhö thuôû xa xöa? AÙm aûnh ñoù vaãn naëng neà nhö ngaøy hoâm qua. Ñòch ngaøy xöa laø ai? Ñòch ngaøy nay laø ai? Theo lòch trình aùm aûnh, ngöôïc doøng thôøi gian, y nhìn veà dó vaõng… Ngaøy ñoù tuyeát xuoáng nhieàu. Tuyeát lôïp traéng caùnh ñoàng hoang bao la… Treân tuyeát, Baïch Thieân Vuõ daõy duïa, maùu ñoå ra nhuoäm ñoû moät khoaûng tuyeát… -154- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Cho ñeán ngaøy nay, sau ñuùng möôøi taùm naêm, Coâng Toân Ñoaïn vaãn coøn nghe roõ beân tay tieáng keâu gaøo theâ thaûm, tieáng reân ræ naõo nuøng cuûa moät ngöôøi saép cheát. Coù moät caâu traùch hôøn maø y khoâng bao giôø queân: -Taïi sao caùc ngöôi ñoái xöû vôùi ta nhö theá ñoù. Caùc ngöôi laø loaøi suùc sinh maø. Caùc ngöôi laø traâu laø choù maø. Ta duø cheát ñi vaïn laàn cuûa quyeát hieän hoàn veà baùo phuïc moái thuø naøy. Coâng Toân Ñoaïn naém chaët ñoâi tay. Boãng y nghe lôïm gioïng muoán möûa. Y seõ möûa ra caùi gì ñaây? Vaø caùi gì laøm cho y buoàn noân? Treân baøn, cheùn vaøng to ñaày röôïu. Y uoáng moät hôi caïn saïch. Röôïu cay y gaéng uoáng neân leä ñoanh troøng hay vì moät lyù do gì khaùc maø leä ñoanh troøng? Baây giôø ñaõ coù ngöôøi ñeán ñaây, baét ñaàu laøm caùi vieäc phuïc thuø nhö ngöôøi cheát ñaõ phaùt theä ngaøy xöa treân maët tuyeát. Maø y thì bieán thaønh con ngöôøi bò baét quaû tang ñang laøm toäi loãi, nhö moät daâm phuï ngoài che maët theïn maø khoùc thaàm trong phoøng kín. Roài taïi sao daâm phuï khoùc? Coù phaûi vì hoái haän chaêng? Voâ luaän laø vì nguyeân nhaân naøo thì y vaãn ñoå leä, ñoå ñeán khi naøo taâm tö y vôi ñi moät yù nieàm. Coâng Toân Ñoaïn laïi roùt röôïu, laïi uoáng röôïu, roài töï hoûi: -Nhaãn naïi. Taïi sao phaûi nhaãn naïi? Nhaãn naïi ñeå laøm gì nöõa? Gaït boû moïi yù nieäm vaån vô, y ñöùng leân, naém chaët tay, töï thoát nhö gaøo vaøo maët ñoái phöông: -Ngöôi ñaõ coù theå ñeán ñaây ñeå gieát ta thì taïi sao ta laïi khoâng coù theå tìm ngöôi maø gieát tröôùc? Y voït mình ra cöûa. Y voït ra, coù theå laø khoâng phaûi ñi gieát ngöôøi maø laø vì y khieáp sôï. Khoâng. Khoâng vì cöøu haän, khoâng vì phaãn noä maø laø vì khieáp sôï. Sôï ngöôøi maø gieát ngöôøi cho heát sôï thì môùi caàn gieát gaáp. Gieát ngöôøi vì cöøu haän, moái cöøu haän coù ñeán möôøi taùm tuoåi ñôøi thì caàn gì phaûi voäi vaõ. Gieát vì cöøu haän thì khoâng theå haáp taáp, khoâng theå lieàu. Chæ coù sôï môùi laøm lieàu Hoaøng hoân. -155- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Taø döông coøn le loùi nôi heûm trong thò traán, môn man ñoâi chaân Phoù Hoàng Tuyeát. AÙnh taø döông laøm y töôûng ñeán ñoâi baøn tay aám, dòu cuõng môn man nôi ñoù, trong ñeâm tröôùc… Y naèm treân giöôøng, daùng meät moûi, khoâng buoàn côûi ñoâi giaøy. Ñeâm tröôùc, söï môn man cuûa ñoâi baøn tay gaây cho y moät caûm giaùc laï vaø caùi caûm giaùc ñoù cuoái cuøng ñöa y ñeán moät vieäc laøm maø haàu heát nam nhaân khoù traùnh khoûi khi naèm keà moät nöõ nhaân. Baây giôø y ñaõ bieát caùc tö vò ñoù roài, noù khoâng coøn laï luøng nöõa song noù vaãn aùm aûnh y maõi. Ñeå troán thoaùt aùm aûnh, y baät ngoài daäy, xuoáng giöôøng, böôùc ra cöûa, ñi luoân vaøo phoá. Phoá luùc ñoù an tònh voâ cuøng. Ngöôøi daân thò traán mieàn bieân taùi döïa chaân nuùi khoâng ñoâng laém. Coù leõ hieän taïi hoï ngaïi buøn laày sau côn möa to hay hoï linh caûm moät bieán coá phi thöôøng saép khai dieãn ngay giöõa loøng phoá neân khoâng ai ra ñöôøng nhö thöôøng ngaøy khi trôøi naéng dòu. Döôùi moät maùi hieân, Dieäp Khai ñang ñöùng nhìn ra ñöôøng. Chaøng coù veû traàm tö, nhö ñang theo doõi moät yù nieäm quan troïng. Sau ñoù chaøng thaáy Phoù Hoàng Tuyeát töø trong ngoû heûm ñi ra. Chaøng ñieåm moät nuï cöôøi, vaãy tay goïi nhöng Phoù Hoàng Tuyeát nhö khoâng troâng thaáy. Maët y ñaêm ñaêm nhìn veà khung cöûa heïp ñoái dieän. Maët y voán traéng xanh, hieän taïi hoàng leân, maét laïi boác löûa, saùng voâ cuøng. Moät tay vaãn giöõ chuoâi ñao, chaân böôùc töø töø. Ñoâi chaân khoâng bao giôø voäi vaõ. Dieäp Khai ñoät nhieân phaùt hieän gaõ thieáu nieân ñoù bieán ñoåi laï kyø. Moät con ngöôøi nhaãn naïi laâu naêm coù luùc cuõng caàn phaûi phaùt tieát bôùt caùi öù ñoïng. Baèng caùch naøy hay caùch khaùc, coù phaùt tieát ñöôïc phaàn naøo thì môùi tieáp tuïc nhaãn naïi ñeán khi coù cô hoäi. Khoâng phaùt tieát ñöôïc thì taát phaûi noå tung. Coâng trình nhaãn naïi caàm nhö phoù cho gioøng nöôùc cuoán. Dieäp Khai thôû daøi , laåm nhaåm: -Ta xem ra haén phaûi uoáng say moät traän môùi xong. Say tít cung thang, say baát tænh nhaân söï. Khi côn say qua roài thì tuy coù nhöùc ñaàu moät chuùt song tinh thaàn seõ ñöôïc thoaûi maùi hôn. Ñöông nhieân neáu coù nöõ nhaân keøm moät beân thì laïi caøng hay. Chaøng töï hoûi cho ñeán ngaøy nay, y ñaõ tieáp xuùc nöõ nhaân chöa. Neáu chöa thì thaät laø kyø quaùi. -156- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Phoù Hoàng Tuyeát töø töø ñi, maët cöù nhìn ngoïn ñeøn loàng maøu ñoû treo tröôùc cöûa. Ñeøn ñoát leân laø coù khaùch vaøo. Ñeøn taét roài laø khaùch ra vaø khoâng coøn moät maïng. Hieän taïi, ñeøn saùng roài. ñeøn saùng laø cuoäc sanh yù beân trong ñaõ môû maøn. Hoâm nay chaéc chaén cuoäc sanh yù ôû ñaây khoâng thònh vöôïng roài. Thöôøng leä, khaùch ôû ñaây goàm hai haïng quan troïng. Haïng chuû caùc traïi nuoâi ngöïa vaø haïng laùi ngöïa töø xa ñeán, mang ngöïa ñeán baùn hoaëc mua ngöïa veà. Hoâm nay chaéc chaén laø hai haïng ñoù khoâng coù maët roài , bôûi vì hoï laø ñoái thuû ñen ñoû vôùi nhau. Maø caùc chuû traïi thì baän roän söï vieäc taïi Vaïn Maõ Ñöôøng, caùc laùi buoân cuõng buoàn loøng maø khoâng ñeán. Coøn laïi laø nhöõng tay chôi leû teû, nhoû moïn, nhöõng tay loùt soøng. Haïng ñoù coù ñaùng keå gì. Phoù Hoàng Tuyeát xoâ cöûa. Taâm tö soâi traøo trong coå hoïng phaùt keâu thaønh tieáng. Beân trong coù hai laõo thaùi baø, hai ñoùa hoa taøn chôø ruïng. Chaúng coøn caâu khaùch nhö thuôû xa xöa, cuøng vôùi Tieâu Bieät Ly ñuùng leä chieâu ñaõi khaùch, ñaõ rôøi gaùc nhoû xuoáng thang, ngoài choã cuõ muoân ñôøi. Laõo ta ñang aên, ñang uoáng. Phoù Hoàng Tuyeát böôùc vaøo, do döï moät phuùt roài ngoài vaøo choã y ngoài ñeâm tröôùc. Coù ngöôøi hoûi: -Uoáng röôïu gì? Y do döï moät chuùt: -Khoâng uoáng röôïu. Ngöôøi trong quaùn hoûi: -Theá muoán gì? Y ñaùp: -Tröø röôïu ra thì caùi chi cuõng ñöôïc. Tieâu Bieät Ly vuït cöôøi, quay ñaàu phaân phoù gia nhaân: -ÔÛ daây vöøa tieáp nhaän moät ít söõa deâ töôi, haõy mang ra cho Phoù coâng töû, goïi laø kính yù cuûa ngoâi haøng naøy. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nhìn laõo, laïnh luøng thoát: -Khoâng caàn. Taïi haï muoán gì thì töï mình goïi laáy. Vaø duøng laø traû tieàn, khoâng coù vieäc kính taëng. Tieâu Bieät Ly laïi cöôøi. -157- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Laõo khoâng thích nhöõng vieäc tranh chaáp nhöng ñaõ coù ngöôøi tranh chaáp ñeán ñaây roài. Tieáng voù ngöïa döøng gaáp beân ngoaøi cöûa. Tieáp theo laø moät tieáng bình, caùnh cöûa baät tung voâ. Moät ñaïi haùn cao lôùn nhö hoøn non boä böôùc vaøo baït gioù moät tieáng vuø. Ñaïi haùn khoâng ñoäi noùn, aùo môû roäng, beân hoâng coù thanh loan ñao. Ñaïi haùn laø Coâng Toân Ñoaïn. Tieâu Bieät Ly cöôøi nheï, vaãy tay goïi nhöng Coâng Toân Ñoaïn khoâng troâng thaáy. Y chæ thaáy Phoù Hoàng Tuyeát . Ñoâi maét y nhö ñoâi maét chim öng nhìn con moài cheát giöõa caùnh ñoàng. Roài söõa deâ töôi cuõng ñöôïc mang ra. Phoù Hoàng Tuyeát mieãn cöôõng hôùp moät nguïm . Sau ñoù y cau maøy. Coâng Toân Ñoaïn baét ñaàu khieâu khích: -Chæ coù loaïi deâ môùi uoáng söõa deâ. Phoù Hoàng Tuyeát vôø khoâng nghe, uoáng tieáp moät nguïm nöõa. Coâng Toân Ñoaïn caát gioïng cao hôn: -Thaûo naøo ôû ñaây laïi chaúng coù muøi deâ noàng naëc. Thì ra ôû ñaây coù con deâ thuùi. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn lôø ñi, khoâng noùi gì. Song tay y naém chaët chuoâi ñao hôn, gaân xanh voàng leân chaèn chòt. Coâng Toân Ñoaïn chôït böôùc tôùi, ñaám tay xuoáng baøn keâu aàm leân moät tieáng, quaùt: -Ñi nôi khaùc. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn cheùn söõa deâ chöù khoâng nhìn Coâng Toân Ñoaïn, töø töø hoûi: -Caùc haï baûo taïi haï ñi? Coâng Toân Ñoaïn gaèn töøng tieáng: -Nôi ñaây chæ coù ngöôøi môùi ñöôïc ngoài. Coøn deâ thì ra phía sau kia, nôi ñoù coù chuoàng deâ. Phoù Hoàng Tuyeát ñieàm nhieân: -Taïi haï khoâng phaûi deâ. Coâng Toân Ñoaïn ñaäp tay xuoáng baøn, heùt: -Baát chaáp ngöôi laø caùi quaùi gì thì cuõng phaûi ñi nôi khaùc. Ta thích ngoài vaøo caùi gheá cuûa ngöôi ñoù. Laõo gia baûo laø phaûi tuaân. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi: -Ai laø laõo gia? -158- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn gaèn gioïng: -Ta. Ta laø laõo gia. Laõo gia laø ta. Moät tieáng xoaûng. Chieác cheùn ñöïng söõa deâ vôõ toang. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn söõa deâ baén tung toùe khaép maët baøn, nhìn xuoáng aùo thaáy aùo cuõng vaáy söõa deâ. Coâng Toân Ñoaïn tröøng maét nhìn y, baøn tay hoä phaùp naém chaët chuoâi loan ñao. Söï khích ñoäng laøm y rung chuyeån caû thaân hình. Nhöng y traán ñònh taâm thaàn, cöôøi laïnh tieáp: -Ngöôi töï ñoäng böôùc ñi hay baét ta phaûi quaêng ñi? Phoù Hoàng Tuyeát run ngöôøi. Y töø töø ñöùng leân, coá gaéng laém môùi khoâng nhìn ñoái töôïng. Coâng Toân Ñoaïn cöôøi lôùn: -Ha ha. Con deâ saép trôû veà chuoàng. Taïi sao khoâng lieám heát nhöõng baõi söõa treân baøn. Baây giôø Phoù Hoàng Tuyeát môùi ngaång ñaàu leân, roài y nhìn Coâng Toân Ñoaïn. Ñoâi maét y boác chaùy saùng röïc nhö hai cuïc than hoàng. Coâng Toân Ñoaïn cöôøi vang: -Ngöôi muoán gì? Muoán baït ñao? Phoù Hoàng Tuyeát boùp maïnh chuoâi ñao. Coâng Toân Ñoaïn buoâng luoân: -Chæ coù con ngöôøi môùi bieát baït ñao. Con deâ thuùi thì laøm gì laøm ñöôïc caùi vieäc ñoù. Neáu ngöôi laø con ngöôøi thì cöù ruùt ñao cho ta xem. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn ñoái töôïng, thaân hình run hôn tröôùc. Coù hai ngöôøi ñang uoáng röôïu, luùc naøy ruùt caû vaøo moät goùc nhaø. Hoï sôï, song vaãn nhìn hai con hoå gaàm nhau. Tieâu Bieät Ly ñang caàm cheùn röôïu, ngoùn tay teâ cöùng, caùnh tay teâ cöùng, cheùn röôïu khoâng leân cuõng khoâng xuoáng. Trong gian nhaø roäng, taát caû moïi tieáng ñoäng ñeàu im. Tröø hôi thôû. Phoù Hoàng Tuyeát thôû nheï song gaáp hôi. Coâng Toân Ñoaïn thôû naëng vaø daøi hôn. Boãng Phoù Hoàng Tuyeát quay mình böôùc veà phía cöûa, vôùi daùng leát ñi nhö luùc naøo. -159- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn nhoå pheït moät baõi nöôùc boït treân neàn nhaø noùi: -Thì ra con deâ coù taät thoït chaân. Phoù Hoàng Tuyeát böôùc nhanh hôn Coâng Toân Ñoaïn baät cöôøi ha haû: -Cuùt ñi laø phaûi. Trôû veà chuoàng ñi laø hôn. Neáu ñeå cho laõo gia gaëp laïi laàn nöõa laø ñoâi chaân phaûi cuït luoân, chöù khoâng chæ thoït maø thoâi ñaâu. Y keùo gheá ngoài xuoáng roài voã tay xuoáng baøn quaùt: -Ñem röôïu ñaây. Röôïu ngon. Beân ngoaøi cöûa, moät ngöôøi quaùt: -Ñem röôïu ñaây. Röôïu ngon. Dieäp Khai böôùc vaøo, coù daét theo moät con deâ. Coâng Toân Ñoaïn tröøng maét nhìn chaøng. Chaøng khoâng nhìn traû chæ tìm gheá ngoài xuoáng. Khoâng roõ voâ tình hay coá yù, chaøng ngoài ñoái dieän vôùi Coâng Toân Ñoaïn . Coâng Toân Ñoaïn cöôøi laïnh nhöng khoâng noùi gì, laïi quaùt: -Röôïu, ñem ñaây gaáp. Dieäp Khai cuõng ñaäp tay xuoáng baøn goïi: -Röôïu. Ñem gaáp. Töï nhieân laø phaûi coù röôïu gaáp. Dieäp Khai roùt ñaày cheùn röôïu song khoâng uoáng maø laïi xaùch ngöûa ñaàu con deâ leân, cho noù haù moàm ra, roài chaøng ñoå uïp cheùn röôïu vaøo moàm noù. Coâng Toân Ñoaïn cau maøy. Tieâu Bieät Ly baät cöôøi thaønh tieáng. Dieäp Khai ngaång maët leân khoâng cöôøi ta: -Thì ra ngöôøi uoáng söõa deâ coøn con deâ laïi uoáng röôïu. Coâng Toân Ñoaïn bieán saéc, vuït ñöùng leân quaùt: -Caùc haï noùi gì? Dieäp Khai cöôøi nhaït: -Taïi haï noùi vôí deâ maø, chaúng leõ caùc haï laø deâ? Tieâu Bieät Ly cöôøi lôùn: -Nôi ñaây chaúng phaûi laø chuoàng deâ maø sao coù nhieàu deâ ñeán quaù vaäy. -160- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Coâng Toân Ñoaïn quay ñaàu nhìn laõo tröøng tröøng. Tieâu Bieät Ly vaãn coøn cöôøi: -Coâng Toân huynh muoán beû gaõy chaân taïi haï chaéc? Raát tieác ñoâi chaân cuûa taïi haï ñaõ bò ngöôøi ta beû gaõy töø laâu roài. Coâng Toân Ñoaïn naém chaët ñoâi tay, gaèn töøng tieáng: -Ñaùng tieác laø coù keû coøn ñuû ñoâi chaân. Dieäp Khai gaät ñaàu: -Phaûi. Taïi haï coøn ñuû ñoâi chaân. Coâng Toân Ñoaïn höø laïnh: -Caùc haï ñöùng leân xem. Dieäp Khai ñieàm nhieân: -Khi naøo ngoài xuoáng ñöôïc roài thì taïi haï thöôøng ít chòu ñöùng leân laém . Tieâu Bieät Ly thoát: -Luùc coøn ñöùng ñöôïc thì taïi haï thöôøng ít chòu ngoài xuoáng laém . Dieäp Khai gaät guø: -Taïi haï coù tính löôøi. Tieâu Bieät Ly cuõng gaät guø: -Taïi haï laø ngöôøi khoâng coù ñoâi chaân. Caû hai cuøng baät cöôøi vang. Dieäp Khai voã leân ñaàu con deâ, maét thì lieác xeùo qua Coâng Toân Ñoaïn , thoát: -Döông huynh. Döông huynh. Taïi sao Döông huynh thích ñöùng hôn ngoài? Coâng Toân Ñoaïn ñang ñöùng. Gaân xang voàng loà loä treân traùn, y voäi hoaønh tay, chuïp xuoáng chuoâi ñao, heùt to: Duø ai ngoài, taïi haï cuõng chaët ñöùt ñoâi chaân nhö thöôøng. AÙnh theùp chôùp leân, thanh loan ñao ñaõ tuoát ra khoûi voû. Roài moät tieáng soaït tieáp noái. Maët baøn bò ñao cheùm xaû laøm hai phaàn, ñöùt ngay tröôùc maët Dieäp Khai. Nhö vaäy laø muõi ñao phôùt xuoáng saùt maët chaøng. Dieäp Khai khoâng nhích ñoäng, khoâng chôùp maét, khoâng bieán saéc. Chaøng cöôøi nheï thoát: -161- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Thì ra thanh ñao cuûa caùc haï duøng cheû goã. Coâng Toân Ñoaïn gaàm leân moät tieáng lôùn, loan thanh ñao moät voøng troøn. Dieäp Khai bò voøng ñao bao goïn vaøo giöõa. Boãng moät tieáng keng vang nhö chuoâng gioïng. Moät chieác naïng saét bay ra chaän thanh ñao. Coøn chieác naïng kia caém nôi neàn saâu naêm taác. Tieâu Bieät Ly ñaõ ñöùng leân chaúng roõ töø luùc naøo, vung moät chieác naïng ra, coøn moät chieác choûi xuoáng ñaát ñeå giöõ theá ñöùng cuûa laõo. Thì ra chieác naïng vung leân chaän ñao, huùt kình löïc qua trung gian laõo, truyeàn sang chieác naïng kia, aán chieác naïng xuoáng saâu. Kình löïc cuûa Coâng Toân Ñoaïn ruùt xuoáng ñaát luoân nhö laøm seùt chôùi bò coät thu loâi huùt maát. Naïng vaø ñao coøn töông trì nhau. Coâng Toân Ñoaïn bieán saéc, traàm gioïng thoát: -Khoâng lieân can ñeán tieân sinh. Tieâu Bieät Ly laïnh luøng: -ÔÛ ñaây khoâng phaûi laø nôi gieát ngöôøi. Coâng Toân Ñoaïn khoâng noùi gì nöõa, vaän coâng löïc doàn vaøo thanh ñao. Chieác naïng thöù hai laïi aán saâu xuoáng theâm hai taác nöõa. Bao nhieâu kình löïc cuûa Coâng Toân Ñoaïn ñeàu bò huùt troïn, thanh ñao khoâng laøm chieác naïng lay ñoäng maûy may. Boãng Coâng Toân Ñoaïn daäm chaân. Y ruùt thanh ñao veà, quay mình böôùc ñi, chaân daäm gaïch naùt nhöø baät keâu raïo raïo. Roài y ñi chaúng noùi moät tieáng naøo. Dieäp Khai thôû daøi , taùn: -Noäi coâng cuûa tieân sinh cao minh cöïc ñieåm. Tieâu Bieät Ly thoát: -Theïn laém . Theïn laém . Dieäp Khai cöôøi nheï: -Voâ luaän laø ai, luyeän noäi coâng tôùi möùc Di Hoa Tieáp Moäc roài thì ngöôøi ñoù khoâng coøn phaûi theïn khi ñoái maët vôùi baát cöù söï vieäc naøo treân ñôøi caû. Tieâu Bieät Ly boãng cöôøi thoát: -Dieäp huynh quaû coù nhaõn löïc cao minh. Dieäp Khai tieáp: -162- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Nhaõn löïc cuûa Coâng Toân Ñoaïn cuõng chaúng keùm. Neáu keùm thì khi naøo haén thaáy ñöôïc lôïi haïi maø boû ñi. Tieâu Bieät Ly traàm tö moät chuùt: -Coù theå laø caùi ngöôøi chaân chính maø haén muoán gieát khoâng phaûi laø Dieäp huynh. Dieäp Khai cöôøi khoå: -Nhöng neáu khoâng coù Tieâu tieân sinh thì taïi haï ñaõ maát maïng taïi ñaây roài . Tieâu Bieät Ly laéc ñaàu: -Neáu hoâm nay khoâng coù taïi haï thì haún laø ñaõ coù moät ngöôøi cheát taïi ñaây. Maø ngöôøi cheát khoâng phaûi laø Dieäp huynh. Dieäp Khai chôùp maét: -Khoâng laø taïi haï thì laø ai? Tieâu Bieät Ly ñaùp: -Haén. Dieäp Khai cau maøy: -Sao laïi laø haén? Tieâu Bieät Ly thôø daøi: -Haén laø moät teân loã maõng, khoâng thaáu ñaùo noåi voõ coâng cuûa Dieäp huynh cöïc cao. Ít nhaát cuõng treân taïi haï maáy baäc. Dieäp Khai cöôøi, nuï cöôøi bieåu hieän roõ reät laø chaøng vöøa nghe moät caâu buoàn cöôøi. Chaøng thoát: -Laàn naøy thì chæ sôï tieân sinh ñoaùn sai. Tieâu Bieät Ly ñieàm nihieân: -Taïi haï chæ maát ñoâi chaân chöù ñoâi maét vaãn coøn vaø saùng nhö thuôû naøo. Neáu khoâng thì taïi sao hoâm nay boãng döng xuaát thuû, sau möôøi maáy naêm daøi nhaãn naïi, aån tích mai danh taïi ñaây. Dieäp Khai chôø nghe. Laõo tieáp: -Trong maáy möôi naêm sau naøy, taïi haï chöa heà thaáy moät cao thuû trong luùc thanh thieáu nhö Dieäp huynh. Caùi taøi cuûa Dieäp huynh quaù cao sieâu. Dieäp huynh laïi kheùo che daáu cöïc kyø kín ñaùo, cho neân… Döøng laïi, laõo cöôøi, chôø Dieäp Khai hoûi: -163- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n -Dieäp Khai hoûi: -Cho neân laøm sao? Tieâu Bieät Ly laïi thôû daøi: -Moät keû taøn pheá, voâ thaân thích, giöõa choán naøy tìm ñöôïc caùi soáng, thieát töôûng khoâng phaûi laø deã daøng. Giaû nhö taïi haï coù moät ngöôøi baèng höõu nhö Dieäp huynh… Dieäp Khai vuït chaän lôøi laõo, ñieåm moät nuõ cöôøi thoát: -Neáu coù moät ngöôøi baèng höõu nhö taïi haï thì trong töông lai tieân sanh seõ gaëp nhieàu phieàn phöùc lieân mieân. Tieâu Bieät Ly chôùp maét, nhìn chaøng moät luùc hoûi: -Neáu taïi haï khoâng sôï phieàn phöùc? Dieäp Khai buoâng goïn: -Thì chuùng ta trôû thaønh baèng höõu cuûa nhau. Tieâu Bieät Ly haân hoan ra maët, tieáp: -Theá thì laõo ñeä coøn chôø gì maø khoâng böôùc laïi ñaây caïn maáy cheùn? Dieäp Khai mæm cöôøi: -Laõo huynh môøi thì tieåu ñeä cuõng ñoøi uoáng. Moät ngöôøi cöôõi ngöïa chaïy ngang qua ñöôøng. Boãng moät baøn tay hoä phaùp vöôn ra, naém haén loâi xuoáng ngöïa. Haén noåi giaän toan phaùt taùc nhöng kòp thôøi daèn loøng bôûi haén nhaän ta Coâng Toân Ñoaïn . Haén thaáy roõ saéc giaän cuûa Coâng Toân Ñoaïn. Khi Coâng Toân Ñoaïn phaãn noä thì ñöøng ai treâu vaøo y neáu keû ñoù muoán soáng vôùi vôï con vaø gia ñình. Coâng Toân Ñoaïn nhaûy leân löng ngöïa. Ngöïa caát voù saûi lieàn. Coøn ngöïa cuûa chính y ñaâu ? Con ngöïa cuûa Coâng Toân Ñoaïn luùc ñoù ñang chaïy nhö ñieân cuoàng ngoaøi caùnh ñoàng coû. Ngöôøi ngoài treân löng noù laø Phoù Hoàng Tuyeát. Y ra khoûi cöûa, thaáy con ngöïa laø laäp töùc nhaûy leân löng noù, duøng voû ñao thay roi ñaùnh loaïn, ñaùnh maïnh. Möôøng töôïng y xem con ngöïa nhö laø Coâng Toân Ñoaïn. Y caàn phaùt tieát nhöõng caùi öù ñoïng trong ngöôøi qua nhieàu naêm. Neáu khoâng phaùt tieát ñöôïc thì y seõ ñieân. Ngöïa chaïy maõi töø hoaøng hoân ñeán luùc ñeâm veà. -164- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Chung quanh y laø boùng toái, caøng phuùt caøng daày. Gioù thoåi ngöôïc chieàu boác caùt vaøo maët y nhöng y khoâng vuoát maët, khoâng neù traùnh, cöù ngaång cao maët, nhìn thaúng phía tröôùc. Caùi nhuïc vöøa qua y coøn chòu ñöôïc thì coù caùi gì y khoâng nhaãn ñöôïc. Y caén raêng, moâi röôùm maùu. Trong boùng toái chôït xuaát hieän moät vì sao. Khoâng. Chaúng phaûi laø sao maø laø ngoïn ñeøn treo nôi coät côø taïi Vaïn Maõ Ñöôøng . Phoù Hoàng Tuyeát vaãn ñaùnh maõi con ngöïa. Cuoái cuøng noù khoâng chòu noåi, suïm hai voù tröôùc laøm y bò haát tung leân. Choã ñaùp xuoáng khoâng coù coû, chæ coù caùt. Y rôi saáp, maët uùp xuoáng caùt, caùt laøm say raùt maët y röôùm maùu. Y nghe nhö con tim röôùm maùu luoân. Bôûi y nghó coøn nhaãn naïi, phaûi nhaãn naïi hôn nöõa. Maø coøn nhaãn naïi laø coøn chòu nhuïc. Coù ai sung söôùng khi baét buoäc phaûi nhaãn naïi? Y khoùc. Leä hoaø chan vôùi maùu. Sao baét ñaàu ñieåm laám taám treân neàn trôøi ñen thaãm. Moät con ngöïa töø xa chaïy ñeán. Ngöôøi treân ngöïa coù ñoâi maét cöïc ñeïp. Ngöôøi treân ngöïa laø Maõ Phöông Linh. Naøng töôi nhö ñoaù hoa höùng söông xuaân. Töôi maøu aùi tình. Hoa aùi tình ñang nôû lôùn nôi loøng naøng. Naøng thaàm nghó: -Haún laø chaøng ñang chôø mình. Boãng nhieân naøng nghieâng tai nghe: coù ai khoùc giöõa caùnh ñoàng hoang trong ñeâm toái. Naøng voán ñaõ vöôït qua nôi ñoù roài, baây giôø naøng quay trôû laïi. Tröôùc heát naøng thaáy con ngöïa kieät söùc ngaõ naèm daøi taïi ñoù. Sau naøng môùi thaáy Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát cuoän mình treân caùt, run run. Möôøng töôïng nhö y khoâng nghe tieáng voù ngöïa cuûa naøng. Y chaúng thaáy naøng nhaûy xuoáng ngöïa. Maët y traéng nhôït, leä hoaø maùu vöông khaép maët y. Troâng y kyø dò quaù chöøng. Nhöng Maõ Phöông Linh nhaän ñöôïc y. Naøng keâu leân: -Ngöôi. Naøng khoâng queân gaõ thieáu nieân bò naøng quaát moät ngoïn roi vaøo maët, tröôùc caùi ñeâm coù cuoäc hoïp taïi Vaïn Maõ Ñöôøng . Thieáu nieân ñoù hieän naèm taïi ñaây. -165- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baây giôø Phoù Hoàng Tuyeát môùi thaáy naøng nhöng aùnh maét cuûa y taùn loaïn maát roài. Hieän taïi y gioáng moät gaõ ñieân. Y daõy duïa, ñònh ñöùng leân nhöng vöøa dôïm ñöùng laïi ngaõ xuoáng. Tay chaân y nhö bò moät maõnh löïc voâ hình keàm thuùc, khoâng cho y cöû ñoäng. Maõ Phöông Linh cau maøy: -Ngöôi bònh? Phoù Hoàng Tuyeát caén raêng, meùp suøi boït, nhö con ngöïa kieät queä suøi boït meùp. Ñích xaùc y thoï bònh. Moät thöù beänh xaáu xí troâng ñaùng sôï, moät thöù bònh daøy voø y hôn möôøi taùm naêm qua. Cöù moãi laàn söï nhaãn naïi vöôït giôùi haïn chòu ñöïng thì y laïi bònh nhö vaäy. Y khoâng bao giôø muoán ai baét gaëp y trong nhöõng luùc phaùt bònh nhö theá naøy. Baây giôø thì coù ngöôøi baét gaëp roài. Y töùc uaát, laáy voû ñao töï ñaùnh mình. Maõ Phöông Linh hieåu loaïi bònh ñoù, naøng caát tieáng an uûi y: -Haø taát ngöôi töï laøm khoå laáy mình. Bònh ñoù tuy khoù chòu song sau cuøng cuõng… Phoù Hoàng Tuyeát coá vaän duïng löïc taøn, ruùt ñao ra khoûi voû heùt: -Cuùt ! Cuùt ñi. Neáu khoâng thì uoång maïng. Laàn thöù nhaát y tuoát ñao khoûi voû. Ñao saùng quaù ! Maõ Phöông Linh kinh haõi luøi laïi maáy böôùc. Naøng toan ñi nhöng laïi thaáy tay chaân cuûa Phoù Hoàng Tuyeát co ruùm roài y ngaõ xuoáng. Ngaõ xuoáng roài y laïi daõy duïa nhö con vaät chuyeån mình tröôùc luùc cheát. Thanh ñao coøn trong tay, thanh ñao ñaõ tuoát voû. Boãng y hoaønh ñao, töï ñaâm vaøo ñuøi . Ñao ñaâm saâu, maùu voït ra lieàn. Côn co giaät cuûa y töø töø dòu laïi nhöng y vaãn coøn run, tay chaân coøn giaät. Maõ Phöông Linh vöøa sôï haõi vöøa thöông xoùt heát söùc. Naøng buoät mieäng kheõ thôû daøi, voäi böôùc tôùi , voã treân ñaàu Phoù Hoàng Tuyeát an uûi: -Ñöøng. Ñöøng töï laøm khoå ngöôi nhö vaäy. Loãi ñaâu phaûi do ngöôi maø ngöôi töï haønh haï laáy mình. Gioïng naøng aám dòu nhö gioïng töø maãu doã con. Phoù Hoàng Tuyeát cöù khoùc. -166- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Ñang khoùc, chôït y heùt to leân: -Ta laàm. Ta sai. Ñaùng leõ ta khoâng neân sanh ra treân coõi ñôøi naøy. Ñaùng leõ ta khoâng neân soáng giöõa theá gian. Nieàm tuyeät voïng hieän roõ trong caâu noùi. Maõ Phöông Linh caûm thaáy ñau khoå cho y. Baát giaùc naøng beá y leân, oâm y vaøo loøng, khuyeân: -Ñöøng lo ngaïi. Côn bònh seõ choùng qua, khoâng neân khoù chòu laém. Viiettkiiem..com V e k em com -167- Typed by A Thanh Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2