Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phượng gáy trời nam - tập 21

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

67
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phượng gáy trời nam - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phượng gáy trời nam - tập 21

 1. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI MOÁT DÔÛ TROØ NHAÁT TIEÃN XAÏ SONG ÑIEÂU Kim Cöûu Linh ñaäy röông, ñöùng daäy laät ñaät xuoáng laàu. Tröôùc cöûa coù coã kieäu nhoû chôø saün, haén xaùch caùi röông maây ngoài vaøo kieäu. Hai ñaïi haùn khieâng kieäu chính laø hai teân boä khoaùi raát ñaéc löïc ôû Döông thaønh. Chuùng khoâng chôø haén giuïc giaõ ñaõ khieâng leân ñi gaáp. Kim Cöûu Linh ngoài trong kieäu loä veû ñaéc yù, vì luùc naøy keá hoaïch cuûa haén möôøi phaàn ñaõ xong ñeán chín. Coã kieäu ñi vaøo moät ngoõ heûm nhoû heïp, chuyeån qua baåy taùm ngoõ môùi leân ñöôøng chính. Ñaàu ngoõ hai coå xe ngöïa sôn ñen ñaõ ñaäu saün. Kim Cöûu Linh xaùch röông xuoáng kieäu leân xe. Ngöôøi dong xe cuõng laø tay thieän ngheä. Haén chính laø Loã Thieáu Hoa, moät boä khoaùi noåi tieáng ôû Döông thaønh. Hai beân ñöôøng phoá khoâng thaáy ngöôøi qua laïi. Cöù ñeán moãi ñaàu ñöôøng treân noùc nhaø hai beân ñeàu coù ngöôøi vaãy tay ra hieäu. Khu phuï caän khoâng coù ngöôøi daï haønh khaû nghi naøo, sau xe ngöïa cuõng chaúng coù ai theo doõi . Xe ngöïa chuyeån qua baûy taùm ñöôøng phoá roài treân noùc nhaø cuõng khoâng coøn canh gaùc nöõa. Nôi boïn hoï ñi tôùi chæ coù hai ngöôøi hoï bieát vôùi nhau. Meù taây thaønh coù con ñöôøng cheânh cheách vöøa ngaén vöøa heïp. Ñöôøng naày coù taát caû baûy tieäm haøng. Cöûa tieäm ñeàu cuõ kyõ gaõy naùt. Trong baûy tieäm thì ba nhaø baùn nhöõng ñoà giaû. Hai nhaø baùn ñoà trang hoaøng. Moät nhaø khaéc daáu nhoû xíu vaø moät nhaø baùn taøn loïng giaáy. Ñöôøng phoá naøy raát aâm thaàm hiu quaïnh. Chæ coù nhöõng ñoà kieát giaø nua môùi chieáu coá cho maáy tieäm ñoù. Coã xe ngöïa döøng laïi treân ñöôøng phoá. Kim Cöûu Linh xuoáng xe roài, Loã Thieáu Hoa laäp töùc cho xe chaïy ñi. Moät laõo giaø nöûa ñui nöûa ñieác môû khuoân cöûa nhoû trong tieäm baùn tranh aûnh ra. Kim Cöûu Linh xaùch röông maây laïng ngöôøi vaøo thaät leï. 222 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 2. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Trong tieäm ñeo nhöõng böùc hoïa toài taøn. Kim Cöûu Linh baät böùc tranh sôn thuûy giaû hieäu cuûa Ñöôøng Baù Hoå leân, kheõ ñaåy moät vieân gaïch beân töôøng.Laäp töùc moät khuoân cöûa ngaàm môû ra. Phia sau cöûa laø ñöôøng bí ñaïo chaät heïp. Ñi heát ñöôøng bí ñaïo laïi môû moät khuoân cöûa ngaàm roài tröôùc maét saùng loaø. Ñaây laø moät tieåu hoa vieân nhoû nhaén xinh töôi. Hoa vieân tuy nhoû, nhöng hoa coû do moät baøn tay kheùo leùo saép ñaët. Qua vöôøn hoa ñeán maáy gian nhaø laàu. Taïi ñaây hai coâ beù bím toùc buoâng ruõ, maét ñen, raêng traéng, ñöùng tröôùc theàm töôi cöôøi ngheânh tieáp. Coâng Toân Ñaïi Nöông tænh laïi roài. Muï phaùt giaùc mình ñöôïc ñöa ñeán moät khueâ phoøng cuûa nöõ nhaân, caùch baøi trí raát tinh vi. Muï naèm ruoãi daøi treân chieác giöôøng hoa myõ. Trong nhaø muøi u höông thanh nhaõ töïa hoa lan daøn duïa khaép nôi, khoâng bieát töø phöông naøo ñöa tôùi. Coâng Toân Ñaïi Nöông laúng laëng quan saùt. Muï khoâng cöû ñoäng, vì ngöôøi muï khoâng nhuùc nhích ñöôïc. AÙnh chieàu taø loït qua cöûa soå cheânh cheách soi vaøo. Luùc naøy chöa tôùi buoåi huyønh hoân, ngoaøi cöûa oanh hoùt líu lo maø khoâng nghe thaáy tieáng ngöôøi. Coâng Toân Ñaïi Nöông khoâng nhòn ñöôïc la leân : -Trong naøy khoâng coù ngöôøi ö ? Vì khoâng coù ngöôøi neân khoâng thaáy phaûn öùng. Tieáng muï hoâ hoaùn khoâng lôùn vì khí löïc trong ngöôøi muï khoâng coøn nöõa. Coâng Toân Ñaïi Nöông nghieán raêng haèn hoïc hoûi : -Gaõ Luïc Tieåu Phuïng cheát ñaâm ñi ñaâu roài ?... Seõ coù moät ngaøy ngöôi bò thaûm töû veà tay ta. Muï chæ coøn caùch naèm öôøn ra ñeå chôø ñôïi, nhöng sau maët muï ñoû leân... Muï caàn ñi ñaïi tieän. Muï vaän heát khí löïc maø vaãn khoâng sao nhuùc nhích ñöôïc. Muï keâu goïi chaúng thaáy ai ñeán cuõng khoâng ai thöa. Sau muï khoâng sao kieàm cheá ñöôïc ñaønh naèm treân giöôøng ñaïi tieän ra ñoù. Ñaây ñuùng laø moät vuï cöïc khoå cheát ngöôøi. Giöôøng ñeäm öôùt roài, muï cuõng khoâng di ñoäng chuyeån mình ra choã khaùc ñöôïc. Muï cô hoà phaùt khoùc, mieäng laûm nhaûm : -Luïc Tieåu Phuïng ! Taát coù moät ngaøy ta laøm cho ngöôi cheát cuõng khoâng cheát ñöôïc môùi cam loøng. Baát thình lình, moät vaät töø treân ñænh maøn rôùt xuoáng truùng ngöôøi muï. 223 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 3. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Trôøi ôi ! Moät con raén ! Bình sinh Coâng Toân Ñaïi Nöông sôï nhaát laø raén. Maët muï taùi meùt nhöng khoâng cöû ñoäng ñöôïc chæ döông maét nhìn con raén boø loåm ngoåm treân ngöôøi muï. Muï muoán la leân, nhöng sôï quaù thanh aâm khoâng phaùt ra ñöôïc. Con raén tröôùc maét boø treân mình Coâng Toân Ñaïi Nöông. Ñoät nhieân boùng ngöôøi thaáp thoaùng. Moät ngöôøi xuaát hieän ôû ñaàu giöôøng ñöa tay ra nheï nhaøng keïp laáy con raén lieäng ra ngoaøi cöûa soå. Coâng Toân Ñaïi Nöông duø sao cuõng thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm. Treân maët muï ñaày moà hoâi laïnh. Ngöôøi kia mæm cöôøi nhìn muï, caát tieáng oân nhu : -Ñaïi nöông phaûi moät phen kinh haõi. Ngöôøi naøy tuoåi khoâng lôùn laém laïi ñaày veû phong löu. Nhöõng y phuïc treân ngöôøi haén baát cöù ai cuõng nhaän ra laø ñoà toát vaø do ngöôøi thôï kheùo haïng nhaát cheá taïo. Nuï cöôøi treân moâi cuûa haén coøn laøm rung ñoäng nöõ nhaân hôn caû y phuïc. Coâng Toân Ñaïi Nöông trôïn maét hoûi : -Ngöôi... Ngöôi laø chuû nhaân ôû ñaây ? Kim Cöûu Linh gaät ñaàu ñaùp : -Phaûi ! Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Sao trong nhaø ngöôi laïi coù raén ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Raén cuûa taïi haï baét veà. Coâng Toân Ñaïi Nöông bieán saéc hoûi : -Ngöôi baét raén veà laøm gì ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Vì taïi haï muoán thöû coi coù ñuùng ñaïi nöông khoâng theå cöû ñoäng ñöôïc hay laø giaû doái. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Caùc ngöôi chaúng nhöõng ñaõ cho ta uoáng thuoác meâ, laïi coøn ñieåm vaøo huyeät ñaïo maø coøn chöa ñuû ö ? Kim Cöûu Linh mæm cöôøi ñaùp : -Tröôùc nay ta voán laø ngöôøi thaän troïng, nhaát laø ñoái vôùi ñaïi nöông caøng caàn phaûi thaän troïng hôn. Coâng Toân Ñaïi Nöông baây giôø môùi hieåu roõ lieàn hoûi : -Ngöôi laø Kim Cöûu Linh phaûi khoâng ? Kim Cöûu Linh ñaùp : 224 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 4. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Khoâng ngôø maõi ñeán baây giôø ñaïi nöông môùi nhaän ra taïi haï. Coâng Toân Ñaïi Nöông nghieán raêng ken keùt hoûi : -Gaõ khoán kieáp Luïc Tieåu Phuïng chaïy ñeán phöông naøo roài ? Kim Cöûu Linh thuûng thaúng cöôøi ñaùp : -Baây giôø töø ñaàu ñeán chaân ñaïi nöông y ñaõ giao cho taïi haï, töùc laø laøm xong söù maïng roài, coøn ôû ñaây laøm chi ? Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Ñaây laø ñaâu ? Taïi sao caùc ngöôøi ñem ta tôùi choã naøy ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Nôi ñaây tuy khoâng toát ñeïp gì nhöng ít ra cuõng coøn khoan khoaùi hôn trong nhaø lao. Haén thôû daøi noùi tieáp : -Taïi haï bieát ñaïi nöông chöa töøng ñeán nhaø giam, nôi ñoù chaúng khaùc gì chuoàng heo, choã naøo cuõng ñaày muoãi cuøng reäp. Con ngöôøi xinh ñeïp nhö ñaïi nöông maø ñeán ñoù thì khoâng ñaày nöûa ngaøy ñaõ bò coân truøng caén cho toaøn thaân söng vuø. Neáu ñaïi nöông keâu la laø aên phaûi ñoøn laäp töùc. Ruûi gaëp teân cai nguïc hung aùc, khoâng chöøng haén laøm cho ñaïi nöông phaûi teù ñaùi vaõi phaân. Coâng Toân Ñaïi Nöông neùt maët taùi xanh. Kim Cöûu Linh nhìn muï laïnh luøng hoûi : -Chaéc ñaïi nöông khoâng muoán taïi haï ñöa ñaïi nöông vaøo trong nhaø lao ? Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi khaåy ñaùp : -Thöïc ra trong loøng ngöôi nghó gì ta cuõng bieát roài. Kim Cöûu Linh “uûa” leân moät tieáng. Coâng Toân Ñaïi Nöông tieáp : -Baát quaù ngöôi muoán ta thaân haønh vieát tôø khaåu cung, chöù ngöôi chaúng töû teá gì. Kim Cöûu Linh mæm cöôøi noùi : -Coâng Toân Ñaïi Nöông quaû laø ngöôøi thoâng tueä... Coâng Toân Ñaïi Nöông ngaét lôøi : -Ngöôi muoán ta thöøa nhaän laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa, thöøa nhaän nhöõng vuï aùn ñoù do ta gaây ra. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Ñuùng theá ! Chæ caàn ñaïi nöông chòu vieát moät tôø khaåu cung nhö vaäy laø taïi haï tuyeät ñoái khoâng ñeå ñaïi nöông phaûi thieät thoøi. Baèng traùi laïi... Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Traùi laïi thì sao ? Kim Cöûu Linh laïnh luøng ñaùp : 225 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 5. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Quanh ñaây nhieàu raén laém. Baát cöù luùc naøo taïi haï cuõng baét veà ñöôïc haøng traêm con. Coâng Toân Ñaïi Nöông nghieán raêng hoûi : -Sao ngöôi bieát ta sôï raén ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï coøn bieát nhieàu chuyeän nöõa. Coâng Toân Ñaïi Nöông boãng cöôøi nhaït noùi : -Thöïc ra ñieàu ta ñöôïc bieát cuõng khoâng phaûi ít. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ñaïi nöông bieát chuyeän gì ? Coâng Toân Ñaïi Nöông trôïn maét leân daèn töøng tieáng : -Ít nhaát ta cuõng bieát teân ñaïi ñaïo theâu hoa chaân chính laø ai. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ai vaäy ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Laø ngöôi ! Teân ñaïi ñaïo theâu hoa chaân chính laø ngöôi ! Kim Cöûu Linh vaãn laúng laëng ñöùng beân giöôøng, nhöng nuï cöôøi rung ñoäng loøng ngöôøi bieán maát, treân maët haén khoâng loä veû gì. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi haø haø noùi tieáp : -Thöïc ra ngay töø luùc ñaàu ta ñaõ hoaøi nghi teân ñaïi ñaïo theâu hoa laø ngöôi. Kim Cöûu Linh laïi “uûa” leân moät tieáng. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi noùi : -Ngay töø luùc ñaàu ta coøn bieát ngöôi muoán ta gaùnh toäi aùc thay cho ngöôi. Kim Cöûu Linh hoûi : -Duø taïi haï coù ñuùng laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa thì taïi sao laïi löïa choïn ñaïi nöông gaùnh thay cho mình ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Vì ta voán laø ngöôøi haønh tung raát thaàn bí, khoâng ai hieåu goác gaùc ta. Baát luaän ngöôi baûo laø ta laøm chuyeän gì, ngöôøi khaùc cuõng deã tin töôûng. Kim Cöûu Linh hoûi : -Chæ vì yeáu toá ñoù maø taïi haï löïa choïn ñaïi nöông ö ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Dó nhieân ñoù chöa phaûi laø yeáu toá chuû choát. Kim Cöûu Linh hoûi : -Vaäy coøn yeáu toá naøo khaùc ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : 226 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 6. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Nguyeân nhaân chuû yeáu laø trong boïn chò em ta ñaõ coù moät teân ñoàng möu vôùi ngöôi. Ngöôi muoán ta chòu toäi thay ngöôi vaø cheát thay ngöôi. Ta maø cheát ñi laø thò leân thay ñòa vò ta. Thuû ñoaïn cuûa ngöôi laø chôi troø nhaát tieãn xaï song ñieâu. Kim Cöûu Linh bieán ñoåi saéc maët maáy laàn, nhöng haén khoâi phuïc laïi veû töï nhieân ngay, höõng hôø hoûi : -Chaúng leõ ñaïi nöông ñaõ bieát thò laø ai ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Cho tôùi luùc naøy ta chöa theå hoaøn toaøn xaùc ñònh nhöng chaúng sôùm thì muoän seõ coù ngaøy ta ñieàu tra ra. Kim Cöûu Linh laïnh luøng noùi : -Ñaùng tieác laø ngaøy ñoù vónh vieãn khoâng ñeán vôùi ñaïi nöông. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Ngöôi bieát laø sau khi nhöõng vuï aùn ñoù xaûy ra, ngöôøi ta nhaát ñònh tìm ñeán ngöôi, vì ngöôi laø teân ñeä nhaát boä khoaùi phía trong khuoân cöûa saùu caùnh. Ngöôøi khaùc vónh vieãn khoâng bao giôø hoaøi nghi cho ngöôi. Kim Cöûu Linh noùi : -Vì thanh danh cuûa taïi haï voán laø ngöôøi toát. Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Ngöôi ñi kieám Luïc Tieåu Phuïng vì nhaän ra chæ coù moät mình gaõ coù theå ñoái phoù ñöôïc vôùi ta. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Y quaû laø ngöôøi raát thoâng minh. Veà ñieåm naøy e raèng caû ñaïi nöông cuõng phaûi thöøa nhaän. Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi nhaït noùi : -Ta chæ thöøa nhaän gaõ laø con heo. Kim Cöûu Linh hoûi : -Neáu y laø con heo thì sao ñaïi nöông laïi loït vaøo tay y ? Coâng Toân Ñaïi Nöông nghieán raêng mím moâi ñaùp : -Coù theå gaõ laø con heo töông ñoái thoâng minh, nhöng heo vaãn laø heo. Kim Cöûu Linh cöôøi xoaø. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi noùi : -Vì Luïc Tieåu Phuïng laø con heo, neân luùc baét ñaàu ngöôi môùi duï gaõ vaøo chuoàng ñöôïc. Kim Cöûu Linh oà leân moät tieáng chöù khoâng noùi gì. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïi tieáp : 227 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 7. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ngöôi coá yù ñem maûnh ñoaïn hoàng theâu boâng maãu ñôn giao cho gaõ, vì ngöôi bieát nhaát ñònh gaõ seõ ñöa tôùi cho Tieát laõo thaùi thaùi coi. Kim Cöûu Linh mæm cöôøi ñaùp : -Taïi haï cuõng bieát Tieát laõo thaùi nhaát ñònh nhaän ra boâng hoa kia do nöõ nhaân theâu. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Ngay töø ban ñaàu gaõ ñaõ laàm loän, gaõ caøng yeân trí teân ñaïi ñaïo theâu hoa ñuùng laø moät nöõ nhaân traù hình. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Vì y raát tin töôûng caëp maét cuûa Tieát laõo phu nhaân chöa môø, tuyeät ñoái khoâng theå nhaän laàm. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Sau ngöôi laïi coá yù yeâu caàu Tö Khoâng Trích Tinh ñaùnh caép maûnh ñoaïn hoàng ñoù ñöa ñeán choã Giang Khinh Haø, vì ngöôi bieát thò laø chò em vôùi ta. Kim Cöûu Linh giuïc : -Ñaïi nöông noùi nöõa ñi ! Coâng Toân Ñaïi Nöông tieáp : -Ngay töø ngaøy aáy Luïc Tieåu Phuïng ñaõ nhaän ñònh laø haønh ñoäng cuûa ñaùm chò em ñi giaøy ñoû. Kim Cöûu Linh hoûi : -Ñaïi nöông ñöøng queân Tö Khoâng Trích Tinh voán laø baèng höõu cuûa Luïc Tieåu Phuïng thì khi naøo gaõ laïi nghe lôøi taïi haï ñi löøa gaït baïn ? Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Gaõ laø thaàn thaâu, ngöôi laø thaàn boä. Thaàn thaâu khoù loøng traùnh khoûi coù khi thaát thuû ñaõ loït vaøo tay ngöôi. Ngöôi bieát chaúng sôùm thì muoän cuõng coù ngaøy lôïi duïng gaõ, neân coá yù laøm ôn buoâng tha cho gaõ tröôùc roài. Kim Cöûu Linh thôû daøi noùi : -Chuyeän naøy chaúng moät ai hay, chaéc laø ñaïi nöông ñoaùn ra nhö vaäy. Coâng Toân Ñaïi Nöông cuõng khoâng phuû nhaän, muï laïi noùi : -Nhöng chæ caên cöù vaøo ñieåm naøy, Luïc Tieåu Phuïng cuõng chöa hoaøi nghi ñeán ta... Kim Cöûu Linh ngaét lôøi : -Ñuùng theá. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi tieáp : -Ngöôi bieát gaõ ñeán Döông thaønh ñeå tìm Xaø Vöông. Kim Cöûu Linh hoûi : -Chaúng leõ Xaø Vöông cuõng laø ngöôøi ñoàng möu vôùi taïi haï ? 228 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 8. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan Coâng Toân Ñaïi Nöông ñaùp : -Dó nhieân Xaø Vöông khoâng phaûi laø ngöôøi ñoàng möö vôùi ngöôi, nhöng tröôøng hôïp cuûa laõo cuõng gioáng nhö Tö Khoâng Trích Tinh, töùc laø ñaõ chòu ôn cuûa ngöôi roài neân haén cam taâm ñeå ngöôi lôïi duïng. Kim Cöûu Linh noùi : -Laàn naøy ñaïi nöông ñoaùn traät laát. Coâng Toân Ñaïi Nöông “uûa” leân moät tieáng. Kim Cöûu Linh noùi tieáp : -Laõo cam taâm ñeå taïi haï lôïi duïng chæ vì laõo khoâng coøn ñöôøng naøo khaùc ñeå löïa choïn. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Taïi sao vaäy ? Kim Cöûu Linh laïnh luøng ñaùp : -Boä khoaùi ôû Döông thaønh ñeàu laø ñoà töû ñoà toân cuûa taïi haï. Taïi haï laø toång quaûn ôû Vöông phuû. Neáu laõo khoâng nghe lôøi taïi haï thì baát cöù luùc naøo taïi haï cuõng coù theå tröø ñeán coäi reã boïn anh em cuûa laõo . Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Ngöôi bieát ngaøy raèm thaùng baûy nhaát ñònh ta ñeán Taây Vieân neân yeâu caàu Xaø Vöông daãn duï Luïc Tieåu Phuïng ñeán Taây Vieân. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Haønh tung cuûa ñaïi nöông ngöôøi ta khoâng bieát, nhöng taïi haï bieát roõ nhö baøn tay ñeå tröôùc maét. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Trong boïn chò em ta vaãn coù ngöôøi ngaám ngaàm thoâng tin cho ngöôi. Kim Cöûu Linh cuõng khoâng phuû nhaän. Haén noùi : -Taïi haï giaû taïo moät phong thô coá yù yeâu caàu Xaø Vöông ñeå Luïc Tieåu Phuïng ngoù thaáy, vì taïi haï bieát Luïc Tieåu Phuïng tröôùc nay khoâng muoán thieáu nôï aân tình, nhaát ñònh seõ ñi phoù öôùc thay cho Xaø Vöông. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Baét ñaàu töø luùc aáy Luïc Tieåu Phuïng môùi nghi ngôø ta. Kim Cöûu Linh noùi : -Ñaïi nöông ñöøng môøi y aên möùt haït deû thì chaúng sao : Coâng Toân Ñaïi Nöông laïnh luøng ñaùp : -Hoâm aáy thöïc tình thì ta coù vieäc môùi ñeán Taây Vieân. Ta laøm vieäc gì thì khoâng muoán ñeå ai caûn ñöôøng. Kim Cöûu Linh noùi : 229 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 9. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Nhöng y laïi muoán kieám ñoâi giaøy ñoû. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Hoâm aáy gaõ khoâng cheát laø nhôø vaän may. Kim Cöûu Linh mæm cöôøi ñaùp : -May cho caû taïi haï nöõa. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Nhöng khi ñoù ngöôi chöa theå xaùc ñònh ñöôïc môùi quaùn thoâng vôùi Xaø Vöông cöôùp caû Tieát Baêng ñöa ñi. Kim Cöûu Linh noùi : -Ngöôøi ta ñeàu baûo thò laø con hoå caùi, nhöng taïi haï nhaän xeùt thò chæ laø con meøo con thoâi. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Sau ngöôi coá yù ñeå Luïc Tieåu Phuïng phaùt giaùc ra caên nhaø nhoû ôû trong ngoõ heûm toài taøn, ñeå gaõ nhaän ra ñoù laø nôi taù tuùc cuûa ta. Kim Cöûu Linh laïnh luøng ñaùp : -Taïi haï boá trí hai gian nhaø ñoù thaät laø phí nhieàu taâm cô. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Dó nhieân A Thoå cuõng laø ngöôøi cuûa ngöôi boá trí taïi ñoù. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Vì taïi haï bieát Luïc Tieåu Phuïng nhaát ñònh khoâng tìm thaáy ñaïi nöông. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Nhöng ngöôi ñaõ bieát choã tuï hoäi cuûa boïn ta. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Vì theá taïi haï phaûi cheá taïo ra caùi hoäp goã truyeàn tin ñeå A Thoå daãn duï Luïc Tieåu Phuïng ñeán choã caùc vò hoäi hoï p. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Taïi sao chính ngöôi laïi coá yù giaû vôø truùng ñoäc ? Kim Cöûu Linh cöôøi ñaùp : -Vì taïi haï chính mình khoâng muoán ñeán choã caùc vò. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Ngöôi khoâng thaân haønh, ñeå moät mình Luïc Tieåu Phuïng ñeán choã ñoù thì baát luaän coù ñaéc thuû hay khoâng cuõng chaúng lieân can gì ñeán ngöôi. Kim Cöûu Linh mæm cöôøi ñaùp : -Taïi haï voán laø ngöôøi caån thaän, chaúng bao giôø laøm vieäc gì mình khoâng naém chaéc. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : 230 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 10. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ñoái vôùi vieäc naøy ngöôi hoaøn toaøn naém chaéc caû roài chaêng ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï cuõng bieát ñaïi nöông laø con ngöôøi ñaùo ñeå, nhöõng haønh ñoäng cuûa taïi haï raát coù theå bò ñaïi nöông khaùm phaù. Thaäm chí taïi haï coøn bieát ñaïi nöông ñaõ gieát A Thoå roài giaû daïng gaõ, khieán Luïc Tieåu Phuïng phaûi tìm ñeán ñaïi nöông ñeå chính ñaïi nöông daãn y ñi. Coâng Toân Ñaïi Nöông ngaïc nhieân hoûi : -Ngöôi bieát ö ? Kim Cöûu Linh cöôøi maùt ñaùp : -Dó nhieân taïi haï bieát, nhöng taïi haï khoâng ñeå taâm veà vuï naøy. Coâng Toân Ñaïi Nöông “uûa” moät tieáng. Kim Cöûu Linh laïi noùi : -Vì taïi haï bieát keá hoaïch cuûa mình hoaøn toaøn thaønh töïu vì ñaõ ñuû chöùng côù toû roõ ñaïi nöông laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa. Duø ñaïi nöông coù bieát roõ keá hoaïch cuûa taïi haï, nhöng khoâng ñöa ra ñöôïc baèng chöùng naøo. Haén cöôøi “hì hì” noùi tieáp : -Hôn nöõa nhöõng vuï Tieát Baêng maát tích, Xaø Vöông bò gieát khieán Luïc Tieåu Phuïng caêm haän thaáu xöông, baát luaän ñaïi nöông noùi sao y cuõng tuyeät ñoái khoâng tin vaø nhaát quyeát khoâng buoâng tha ñaïi nöông. Huoáng chi taïi haï ñaõ noåi tieáng thaàn boä töø laâu, ñoàng thôøi laø baïn höõu cuûa y, traùi laïi ñaïi nöông laø moät nöõ ma ñaàu haønh tung bí aån, lai lòch baát minh. Coâng Toân Ñaïi Nöông khoâng nhòn ñöôïc thôû daøi noùi : -Ngöôi tính ñuùng thaät. Tröôùc kia quaû ta chaúng coù moät baèng chöùng naøo, duø noùi ngöôi laø teân ñaïi ñaïo theâu hoa cuõng chaúng ai tin. Kim Cöûu Linh ñaùp : -Hieän giôø ñaïi nöông coù noùi ra cuõng vaäy, quyeát chaúng moät ai tin töôûng. Coâng Toân Ñaïi Nöông laïnh luøng noùi : -Ngöôi ñöøng queân hieän giôø ngöôi ñaõ töï thuù nhaän. Kim Cöûu Linh cöôøi vang noùi : -Ñuùng theá ! Hieän giôø taïi haï thöøa nhaän thaät, nhöng thöøa nhaän thì ñaõ sao ? Coâng Toân Ñaïi Nöông cöôøi hoûi : -Ngöôi cho laø nhöõng lôøi ngöôi ñaây, ngoaøi ta ra chaúng moät ai nghe thaáy chöù gì? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï töøng noùi chaúng bao giôø laøm moät vieäc maø mình khoâng naém vöõng. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : 231 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
 11. Phöôïng Gaùy Trôøi Nam Nguyeân taùc: Coå Long – Dòch thuaät : Thöông Lan -Ngöôi laïi cho laø tuyeät khoâng moät ai tìm tôùi ñaây vaø nhaän ñuùng laø ta khoâng nhuùc nhích ñöôïc môùi chòu thöøa nhaän phaûi khoâng ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Taïi haï khoâng muoán ñaïi nöông cheát roài bieán thaønh con quyû hoà ñoà. Coâng Toân Ñaïi Nöông hoûi : -Ngöôi khoâng sôï Luïc Tieåu Phuïng moø tôùi ñaây moät caùch ñoät ngoät ö ? Kim Cöûu Linh ñaùp : -Tuy y laø con heo ngu daïi, nhöng chaân chaïy coøn leï laém... Haén mæm cöôøi, thoø tay vaøo boïc ruùt ra moät caùi oáng truùc coù in daáu hoûa aán noùi tieáp : -Caùi naøy taïi haï vöøa nhaän ñöôïc töø Nam Haûi chuyeån tôùi baèng phi caùp truyeàn thö. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ qua Nam Haûi vaø hieän giôø ñi thaúng Maït Laêng roài. Coâng Toân Ñaïi Nöông thôû daøi thöôøn thöôït noùi : -Quaû laø ngöôi suy nghó chu ñaùo quaù ! Kim Cöûu Linh ñaùp : -Ña taï ñaïi nöông quaù khen. Coâng Toân Ñaïi Nöông noùi : -Duø sao ngöôi cuõng ñöøng hoøng laáy ñöôïc moät chöõ khai cung ôû ta. Kim Cöûu Linh laïnh luøng ñaùp : -Taïi haï cuõng ñaõ nghó tôùi ñieåm naøy. Veà vuï khai cung cuûa ñaïi nöông theå naøo cuõng phaûi coù. Coâng Toân Ñaïi Nöông bieán saéc. Kim Cöûu Linh noùi tieáp : -Nhöõng loaïi khaåu cung naøy, baát cöù luùc naøo taïi haï cuõng coù theå sai ngöôøi vieát ra haøng traêm ngaøn baûn maø tuøy tieän ai vieát cuõng ñöôïc. Buùt tích cuûa ñaïi nöông tröôùc nay chöa ai bieát qua, heát beà tra cöùu. 232 Typed by Lö Haûi http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2